Dolenio 1.178 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

23-11-2015

Aktiv bestanddel:
Glucosaminsulfat natriumchlorid
Tilgængelig fra:
Blue Bio Pharmaceuticals Ltd.
ATC-kode:
M01AX05
INN (International Name):
Glucosamine sulfate sodium chloride
Dosering:
1.178 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
37024
Autorisation dato:
2006-09-20

INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Dolenio 1178 mg filmovertrukne tabletter

Glucosamin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 2-3 måneder.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Dolenio

Sådan skal du tage Dolenio

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Dolenio tilhører en medicingruppe, som kaldes andre antiinflammatoriske og antireumatiske midler, non-

steroide lægemidler.

Dolenio er en medicin, som anvendes til lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt i knæene hos

voksne.

Dolenio indeholder det aktive stof glucosamin.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Dolenio

Inden behandling med Dolenio bør lægen kontaktes: kun en læge kan diagnosticere slidgigt og udelukke

tilstedeværelsen af andre ledsygdomme, for hvilke anden behandling bør overvejes.

Tag ikke Dolenio

hvis du er allergisk over for glucosamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i afsnit 6).

hvis du er allergisk over for skaldyr, da det aktive indholdsstof er udvundet fra skaldyr.

Dolenio må ikke anvendes til børn under 2 år, og brug hos børn og unge under 18 år er frarådet.

Bør ikke anvendes til børn under 18 år uden lægens anvisning.

Advarsler og forsigtighedsregler

Dolenio er ikke beregnet til behandling af pludseligt opståede (akutte) smerter.

Kontakt lægen før du tager Dolenio. Tal med din læge:

Hvis du har sukkersyge (diabetes mellitus) eller har nedsat glucosetolerance. Det anbefales, at dit

blodsukker kontrolleres inden du starter behandlingen og med regelmæssige mellemrum under

behandlingen.

Hvis du har kendt risikofaktor for hjerte- og karsygdomme (f.eks. forhøjet blodtryk, sukkersyge,

forhøjet kolesterolindhold i blodet eller hvis du ryger). Det anbefales, at dit kolesteroltal bestemmes

inden du starter behandlinen.

Hvis du har astma. Behandlingen med glucosamin kan forværre astmasymptomer.

Hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion.

Børn og unge

Dolenio må ikke anvendes til børn under 2 år, og brug hos børn og unge under 18 år er frarådet.

Bør ikke anvendes til børn under 18 år uden lægens anvisning.

Brug af anden medicin sammen med Dolenio

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Det er især vigtigt, at du informerer lægen eller apoteket, hvis du tager noget af følgende medicin:

Blodfortyndende medicin (anvendes for at forebygge blodpropper), såsom warfarin. Virkningen af

sådan medicin kan forstærkes, når det anvendes sammen med glucosamin.

Tetracykliner (antibiotika, som anvendes mod infektion)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Dolenio under graviditet.

Amning

Brug af Dolenio i ammeperioden frarådes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du oplever svimmelhed eller døsighed, efter du starter med at tage Dolenio, bør du ikke føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

Dolenio indeholder natrium

En tablet indeholder 6,52 mmol (151 mg) natrium pr. dosis. Hvis du er på natriumfattig diæt, skal du tage

hensyn hertil.

3.

Sådan skal du tage Dolenio

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Voksne

Den anbefalede dosis er 1 tablet (1178 mg glucosamin) dagligt hos voksne, som tages sammen med et

glas vand.

Dette svarer til:

Dolenio 1178 mg – 1 tablet

Når andre styrker er tilgængelige svarer dosis til:

Dolenio 589 mg – 2 tabletter som skal tages samtidigt, én gang dagligt.

Dolenio 393 mg – 3 tabletter, som skal tages samtidigt, én gang dagligt.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis.

Patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion

Da der ikb er udført studier med denne patientgruppe, er det ikke muligt, at angive dosianbefalinger.

Tages gennem munden. Tabletterne bør synkes sammen med noget vand eller anden væske. Tabletterne

kan tages i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Symptomlindring (især smertelindring) mærkes måske først efter adskillige ugers behandling, og i nogle

tilfælde varer det endnu længere. Hvis du ikke oplever symptomlindring efter 2 – 3 måneder, skal du

fortælle det til lægen, da forsat behandling med glucosamin bør genovervejes.

Hvis du har taget for mange Dolenio tabletter

Stop med at tage Dolenio og eventuelle andre præparater indeholdende glucosamin, og kontakt lægen,

skadestuen eller apoteket hvis du har taget for mange Dolenio tabletter.

Tegn og symptomer på overdosering med glucosamin kan omfatte: Hovedpine, svimmelhed, forvirring,

ledsmerter, kvalme, opkastning, diarré eller forstoppelse.

Hvis du har glemt at tage Dolenio

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Dolenio

Tal med lægen, inden du stopper behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring omgående 112 eller tag til hospitalet, og stop med at tage Dolenio, hvis du får symptomer som f.eks

hævelser i ansigtet, tungen og/eller svælget og/eller problemer med at synke eller nældefeber samt

vejrtrækningsbesvær (angioødem).

Følgende bivirkninger er indberettet:

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 af 10 personer): Hovedpine, træthed, kvalme,

mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarré, forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 af 100 personer): Udslæt, kløe og rødmen.

Ikke kendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Opkastning, nældefeber,

svimmelhed, hævelse af fødder eller ankler, angioødem. Forværring af eksisterende astma, forværring af

blodsukkerkontrollen hos sukkersyge patienter.

Forhøjet kolesterolindhold i blodet er også rapporteret.

Dolenio kan forårsage leverezymstigning og i sjældne tilfælde gulsot.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i

den nævnte måned.

Denne medicin kræver ingen særlige forholdregler vedrørende opbevaring.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dolenio indeholder:

Aktivt stof: Glucosamin. En tablet indeholder 1884,60 mg glucosaminsulfatnatriumchlorid

svarende til 1500 mg glucosaminsulfat eller 1178 mg glucosamin.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne

Povidon K30

Macrogol 4000

Magnesiumstearat

Overtræk

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Talcum

Propylenglycol

Polysorbat 80

Udseende og pakningsstørrelser

Dolenio er hvide til råhvide, aflange og hvælvede filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten kan

ikke deles i to lige store doser..

Pakningstørrelser: 20, 30, 60 eller 90 filmovertrukne tabletter i en HDPE-beholder med HDPE-skruelåg.

4, 10, 20, 30, 45, 60, 90 filmovertrukne tabletter i Alu/PVC/PVDC blisterpakninger.

Ikke alle pakningstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Blue Bio Pharmaceuticals Ltd.

Floor Beaux Lane House Mercer Street Lower

Dublin 2,

Irland

Dansk repræsentant

JUNGE LOGISTICS APS Hammerholmen 44

2650 Hvidovre,

Danmark

Fremstiller

Central-Pharma Limited

Caxton Road

Bedford

MK41 0XZ

Storbritannien

eller

Sofarimex – Industria Quimica e Farmaceutica, S.A, AV.das

Industrias Alto do Colaride, Cacem, 2735-213, Portugal

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig: Tavimin 1500 mg Filmtabletten

Belgien: Dolenio 1178 mg Filmomhulde tablet

Bulgarien: Bonartos 1178 мг филмирани таблетки

Tjekkiet: Bayflex 1178 mg

Cypern: Dolenio

Tyskland: Dolex 1500 mg Filmtabletten

Danmark: Dolenio

Estland: Dolenio

Frankrig: Dolenio 1178 mg, comprimé pelliculé

Grækenland: Dolenio

Ungarn: Dolenio1500 mg filmtabletta

Island: Dolenio

Irland: Dolenio 1178 mg Film-coated tablets

Lithauen: Dolenio1178 mg plévele dengtos tabletés

Luxemburg: Dolenio 1178 mg, comprimé pelliculé

Letland: Dolenio1178 mg apvalkotas tablets

Malta: Dolenio

Holland: Dolenio 1178 mg Filmomhulde tablet

Polen: Dolenio

Portugal: Dolenio

Rumænien: Slideflex 1178 mg, comprimate filmate

Sverige: Dolenio 1178 mg filmdragerade tabletter

Slovenien: Dolenio1178 filmsko oblozene tablete

Slovakiet: Dolenio1178 mg

Storbritannien: Dolenio 1500 mg Film-coated tablets

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2019

20. november 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Dolenio, filmovertrukne tabletter 1178 mg

0.

D.SP.NR.

22554

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dolenio

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukket tablet indeholder 1884,60 mg glucosaminsulfatnatriumchlorid svarende

til 1500 mg glucosaminsulfat eller 1178 mg glucosamin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Natrium 151 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide til råhvide, ovale og bikonvekse filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene

side.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at

sluge. Tabletten kan ikke

deles i to lige store doser

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Symptomlindring ved mild til moderat slidgigt i knæet.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne:

Den anbefalede dosis er 1.178 mg glucosamin (1.500 mg glucosaminsulfat) 1 gang

dagligt sammen med et glas vand.

Dette svarer til:

37024_spc.doc

Side 1 af 7

1 tablet a 1.178 mg Dolenio en gang dagligt.

Andre styrker er tilgængelige. De tilsvarende doser er:

2 tabletter a 589 mg Dolenio en gang dagligt eller 3 tabletter a 393 mg Dolenio en gang

dagligt.

Glucosamin er ikke indiceret til behandling af akutte smertefulde symptomer. Lindring af

symptomer (især smertelindring) kan først forventes at indtræffe efter adskillige ugers

behandling og i nogle tilfælde efter endnu længere tid. Hvis der ikke ses symptomlindring

efter 2-3 måneder, bør fortsat behandling med glucosamin genovervejes.

Pædiatrisk population:

Dolenio bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år på grund af utilstrækkelig

dokumentation for sikkerhed og virkning.

Ældre:

Der er ikke foretaget særlige studier med ældre, men ud fra klinisk erfaring er

dosisjustering ikke påkrævet ved behandling af ældre patienter, der i øvrigt er raske.

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion:

Der kan ikke gives dosisanbefalinger til patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion,

idet der ikke er foretaget studier med denne gruppe.

Administration

Oral anvendelse. Tabletterne kan tages uafhængigt af måltiderne.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for skaldyr, da det aktive indholdsstof er udvundet fra skaldyr.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Børn under 2 år.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lægen bør konsulteres for at udelukke tilstedeværelsen af ledsygdomme, hvor anden

behandling bør komme i betragtning.

Hos patienter med nedsat glucosetolerance skal blodsukkeret og evt. insulinbehov

monitoreres før behandlingen initieres og periodisk under behandlingen.

Hos patienter med en kendt risikofaktor for kardiovaskulær sygdom anbefales

monitorering af lipidtal i blodet, idet der er rapporteret om hyperkolesterolæmi i nogle få

tilfælde hos patienter, der blev behandlet med glucosamin.

Der foreligger en rapport om forværrede astma symptomer efter begyndelse på

glucosaminbehandling (symptomerne forsvandt ved seponering af glucosamin).

Astmapatienter, der begynder på glucosaminbehandling, bør derfor være opmærksomme

på en potentiel forværring af astma symptomer.

Dette lægemiddel indeholder 6,52 mmol (eller 151 mg) natrium pr. dosis. Dette bør tages i

betragtning ved behandling af patienter, som er på natriumfattig diæt.

37024_spc.doc

Side 2 af 7

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er rapporteret om øget effekt af coumarin antikoagulanter (f.eks. warfarin) ved

samtidig behandling med glucosamin. Patienter i behandling med coumarin

antikoagulanter skal derfor monitoreres tæt ved initiering og afslutning af behandling med

glucosamin.

Samtidig behandling med glucosamin kan forøge absorptionen og serumkoncentrationen af

tetracykliner, men den kliniske relevans af denne interaktion er sandsynligvis begrænset.

På grund af begrænset dokumentation om potentielle lægemiddelinteraktioner med

glucosamin, skal man generelt være opmærksom på ændret respons eller koncentration af

lægemidler, der indtages samtidigt.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Data for anvendelse af glucosamin til gravide er utilstrækkelige. Der findes kun

utilstrækkelige data fra dyreforsøg. Dolenio bør ikke anvendes til gravide.

Amning:

Der findes ingen data om udskillelse af glucosamin i modermælk. Indtagelse af glucosamin

i ammeperioden anbefales derfor ikke, da der ikke findes sikkerhedsdata for barnet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Hvis der forekommer svimmelhed eller sløvhed, anbefales bilkørsel eller betjening af

maskiner ikke.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst forekommende bivirkninger ved behandling med glucosamin er kvalme,

mavesmerter, fordøjelsesbesvær, forstoppelse og diarré. Desuden er hovedpine, træthed,

udslæt, hudkløe, og rødmen rapporteret. De rapporterede bivirkninger er sædvanligvis

milde og forbigående.

37024_spc.doc

Side 3 af 7

Systemorganklasse i

henhold til

MedDRA

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til ≤1/100)

Meget sjælden

(< 1/10.000), ikke

kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Nervesystemet

Hovedpine

Træthed

Svimmelhed

Luftveje, thorax og

mediastinum

Astma/forværring af

astma

Mave-tarmkanalen

Kvalme

Mavesmerter

Fordøjelsesbesvær

Diarré

Forstoppelse

Opkastning

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Kløe

Rødme

Angioødem

Nældefeber

Metabolisme og

ernæring

Utilstrækkelig kontrol

af diabetes mellitus

Hyperkolesterolæmi

Almene reaktioner

og reaktioner på

administrationsstedet

Ødem/perifert ødem

Der er rapporteret tilfælde af hyperkolesterolæmi, forværring af astma og utilstrækkelig

kontrol af diabetes mellitus, men årsagssammenhængen er ikke fastslået.

Dolenio kan forårsage forhøjet leverenzymniveau og i sjældne tilfælde gulsot.

Patienter med diabetes mellitus

Blodglucosekontrol forværredes hos patienter med diabetes mellitus. Frekvensen er ikke

kendt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

37024_spc.doc

Side 4 af 7

Tegn og symptomer på utilsigtet eller tilsigtet overdosering med glucosamin kan omfatte

hovedpine, svimmelhed, desorientering, artralgi, kvalme, opkastninger, diarré eller

forstoppelse.

I tilfælde af overdosering med glucosamin skal behandlingen seponeres og symptomatiske

tiltag skal iværksættes efter behov.

I kliniske undersøgelser oplevede 1 ud af 5 raske unge forsøgspersoner hovedpine efter

infusion af op til 30 g glucosamin.

Yderligere et tilfælde af overdosering er blevet rapporteret hos en 12-årig pige, som tog 28

g glucosaminhydrochlorid oralt. Hun udviklede artralgi, opkastninger og desorientering.

Patienten kom sig uden følgevirkninger.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: M 01 AX 05. Andre non-steroide antiinflammatoriske og antirheumatiske

midler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Glucosamin er et endogent stof, en almindelig bestanddel af polysakkaridkæden i

bruskmatrix og glycosaminoglycaner i synovialvæske. In vitro- og in vivo-forsøg har

påvist, at glucosamin stimulerer syntesen af fysiologiske glykosaminoglycaner og

proteoglycaner ved hjælp af chondrocytter og af hyaluronsyre ved hjælp af synoviocytter.

Virkningsmekanismen for glucosamin er ukendt.

Perioden indtil respons kan ikke fastsættes.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Glucosamin er et relativt lille molekyle (molekylærmasse 179), som let opløses i vand og

er opløselig i hydrofile, organiske opløsningsmidler.

Oplysninger om farmakokinetikken ved glucosamin er begrænset. Den absolutte

biotilgængelighed er ukendt. Distributionsvolumen er ca. 5 liter, og halveringstiden efter

intravenøs indgift er ca. 2 timer. Ca. 38 % af en intravenøs dosis udskilles uomdannet med

urinen.

Glucoaminsulfats ADME-profil (absorption, distribution, metabolisme og ekskretion) hos

mennesker er ikke fuldstændigt klarlagt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

D-glucosamin har lav akut toksicitet.

Der findes ikke data fra dyreforsøg omhandlende toksicitet efter gentagne doser,

reproduktionstoksicitet, mutagenicitet eller karcinogenicitet. Resultater fra in vitro- og in

37024_spc.doc

Side 5 af 7

vivo-forsøg i dyr har vist, at glucosamin nedsætter insulinudskillelsen og giver

insulinresistens, sandsynligvis ved hjælp af glukokinasehæmning i betacellerne. Den

kliniske relevans er ukendt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Povidon K30

Macrogol 4000

Magnesiumstearat

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Talcum

Overtræk

Propylenglycol

Polysorbat 80

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

HDPE-beholder med HDPE-skruelåg.

Alu/PVC/PVDC blisterpakninger.

Pakningsstørrelser:

20, 30, 60 og 90 filmovertrukne tabletter i HDPE beholder med HDPE skruelåg.

4, 10, 20, 30, 45, 60, 90 filmovertrukne tabletter i Alu/PVC/PVDC blisterpakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

37024_spc.doc

Side 6 af 7

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Blue Bio Pharmaceuticals Limited

5th Floor, Beaux Lane House

Mercer Street Lower

Dublin 2

Irland

Repræsentant

Junge Logistics ApS

Hammerholmen 44

2650 Hvidovre

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

37024

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

20. september 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. november 2015

37024_spc.doc

Side 7 af 7

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information