Docetaxel Teva

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
docetaxel
Tilgængelig fra:
Teva B.V. 
ATC-kode:
L01CD02
INN (International Name):
docetaxel
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Hoved og Hals Neoplasmer, Carcinoma, Non-Small-Cell Lung, Adenocarcinom, Prostatic Neoplasmer, Mave Neoplasmer, Bryst Neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Bryst cancerDocetaxel Teva i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid er angivet for den adjuverende behandling af patienter med:betjenes node-positiv brystkræft;betjenes node-negativ brystkræft. For patienter med betjenes node-negativ brystkræft, adjuverende behandling bør begrænses til patienter, der er berettiget til at modtage kemoterapi i henhold til internationalt anerkendte kriterier for primære behandling af tidlig brystkræft. Docetaxel Teva i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, der ikke tidligere har modtaget cytotoksisk behandling for denne tilstand. Docetaxel Teva monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksiske terapi. Tidligere kemoterapi skulle have inkluderet et anthracyclin eller et alkyleringsmiddel. Docetaxel Teva i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med metastatisk brystcancer, hvis tu
Produkt oversigt:
Revision: 17
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001107
Autorisation dato:
2010-01-26
EMEA kode:
EMEA/H/C/001107

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning

docetaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet , hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tageDocetaxel Teva

Sådan skal du tage Docetaxel Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Medicinen hedder Docetaxel Teva. Docetaxel er et stof, der udvindes af nålene fra takstræer.

Docetaxel hører til gruppen af kræftmedicin, der kaldes taxoider.

Docetaxel Teva er ordineret af din læge til behandling af brystkræft, specielle former for lungekræft

(ikke-småcellet lungekræft), prostatakræft, gastrisk kræft eller hoved- og halskræft:

Ved behandling af fremskreden brystkræft kan Docetaxel Teva enten indgives alene eller i

kombination med doxorubicin, eller trastuzumab eller capecitabin.

Ved behandling af tidlig brystkræft med eller uden lymfeknuder, kan Docetaxel Teva anvendes

i kombination med doxorubicin eller cyclofosfamid.

Ved behandling af lungekræft kan Docetaxel Teva enten indgives alene eller i kombination med

cisplatin.

Ved behandling af prostatakræft kan Docetaxel Teva indgives i kombination med prednison

eller prednisolon.

Ved behandling af metastatisk gastrisk kræft indgives Docetaxel Teva i kombination med

cisplatin og 5-fluoruracil.

Til behandling af hoved- og halskræft indgives Docetaxel Teva i kombination med cisplatin og

5-fluoruracil.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Docetaxel Teva

Du må ikke få Docetaxel Teva

hvis du er allergisk (overfølsom) over for docetaxel eller nogle af de andre indholdsstoffer i

Docetaxel Teva (angivet i punkt 6)

hvis antallet af hvide blodlegemer er for lavt

hvis du har en alvorlig leverlidelse

Advarsler og forsigtighedsregler

Før hver behandling med Docetaxel Teva, vil du få taget blodprøver for at få kontrolleret, om du har

nok blodceller og den nødvendige leverfunktion til at få Docetaxel Teva. I tilfælde af forstyrrelser af

de hvide blodlegemer kan du få feber eller infektioner.

Kontakt straks lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du oplever mavesmerter

eller –ømhed, diaré, endetarmsblødning, blodig afførring eller feber. Disse symptomer kan være de

første tegn på en alvorlig mave-tarmforgiftning, som kan være dødelig. Din læge bør straks igangsætte

behandling.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du oplever problemer med dit syn.

Hvis du får problemer med synet, særligt sløret syn, skal du straks have undersøgt dine øjne og dit syn.

Hvis du udvikler akutte problemer med lungerne (feber, åndenød eller hoste), eller de bliver værre,

skal du straks fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet. Lægen vil måske stoppe din behandling

med det samme.

Du vil blive bedt om at tage præmedicin bestående af oralt kortikosteroid såsom dexamethason 1 dag

før Docetaxel Teva-behandlingen. Du skal fortsætte med at tage præmedicinen i endnu 1 til 2 dage for

at formindske visse bivirkninger, som kan forekomme efter infusionen af Docetaxel Teva. Specielt

kan der være tale om bivirkninger som allergiske reaktioner og væskeansamlinger (hævede hænder,

fødder, ben eller vægtøgning).

Under behandlingen kan du få anden medicin til at opretholde antallet af blodcellerne.

Docetaxel Teva indeholder alkohol. Tal med din læge, hvis du er afhængig af alkohol, lider af epilesi,

eller hvis din leverfunktion er nedsat. Se også ” Docetaxel Teva indeholder ethanol (alkohol)”

nedenfor.

Brug af anden medicin sammen med Docetaxel Teva

Fortæl det altid til lægen eller hospitalsfarmaceut, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Dette er fordi Docetaxel Teva eller den

anden medicin måske ikke virker så godt som forventet, og du måske lettere får bivirkninger.

Graviditet og amning og frugtbarhed

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Docetaxel Teva må

IKKE

anvendes, hvis du er gravid, medmindre det klart er anvist af din læge.

Du må ikke blive gravid under behandling med denne medicin og skal bruge effektiv prævention

under behandlingen fordi Docetaxel Teva kan skade det ufødte barn. Hvis du bliver gravid under

behandlingen, skal du straks fortælle det til din læge.

Du må ikke amme, mens du behandles med Docetaxel Teva.

Hvis du er mand i behandling med Docetaxel Teva, rådes du til ikke at avle et barn under og 6

måneder efter behandling samt til at søge vejledning om opbevaring af sæd inden behandling, fordi

docetaxel kan nedsætte den mandlige fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke undersøgt, om Docetaxel Teva påvirker evnen til at køre motorkøretøj eller arbejde med

maskiner.

Du kan opleve bivirkninger af dette lægemiddel, som kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj,

bruge værktøj eller betjene maskiner (se punkt 4 ”Bivirkninger”). Hvis dette sker, må du ikke føre

motorkøretøj, bruge værktøj eller maskiner, før du har talt med din læge, sundhedspersonalet eller

hospitalsfarmaceuten.

Docetaxel Teva indeholder ethanol (alkohol)

Dette lægemiddel indeholder 25,1% (w/w) ethanol, vandfri (alkohol), dvs. op til 181 mg ethanol,

vandfri per hætteglas med solvens, svarende til 4,6 ml øl eller 1,9 ml vin per hætteglas.

Skadeligt for dem, der lider af alkoholisme.

Dette skal tages i betragtning, hvis du er gravid, eller hvis du ammer, hos børn og hos patienter i

højrisikogruppe, såsom patienter med leversygdom eller epilepsi.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan have virkninger på centralnervesystemet (den del af

nervesystemet, der omfatter hjernen og rygmarven).

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan ændre virkningen af anden medicin.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan forringe din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Docetaxel Teva

Docetaxel Teva vil blive administreret af personale med en sundhedsfaglig uddannelse.

Den sædvanlige dosis er

Dosis vil afhænge af din vægt og din almene tilstand. Din læge vil beregne din legemsoverflade i m

og bestemme den dosis, du skal have.

Metode og måden at give medicinen på

Docetaxel Teva gives som infusion i en vene (intravenøs anvendelse). Infusionen tager ca. en time,

mens du er på hospitalet.

Hvor ofte gives medicinen

Du vil normalt få en infusion én gang hver 3. uge.

Din læge kan ændre dosis og dosisfrekvensen afhængig af dine blodprøver, din almene

helbredstilstand og din reaktion på Docetaxel Teva. Kontakt specielt lægen, hvis du får diarré, sår i

munden, følelsesløshed, stikken og prikkende fornemmelser eller feber, og giv lægen resultatet af dine

blodprøver. Denne information vil give lægen mulighed for at vurdere om en nedsættelse af dosis er

nødvendig. Hvis du har yderligere spørgsmål om anvendelsen af denne medicin, så spørg din læge

eller hosptialsfarmaceut.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Din læge vil diskutere disse med dig og forklare mulige fordele og risici ved behandlingen.

Hyppigheden af bivirkninger listet nedenfor er fastlagt under anvendelse af de følgende betegnelser:

De mest almindelige bivirkninger ved Docetaxel Teva givet alene er: Fald i antallet af røde og hvide

blodlegemer, hårtab, kvalme, opkastning, sår i munden, diarré og træthed.

Alvorligheden af bivirkningerne ved Docetaxel Teva kan forøges, når Docetaxel Teva gives i

kombination med andre kemoterapeutiske lægemidler.

Følgende allergiske reaktioner kan forekomme

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

optræde under infusionen på hospitalet:

Rødme, hudreaktioner, kløe,

trykken for brystet, besvær med at trække vejret,

feber eller kulderystelser,

rygsmerter

lavt blodtryk.

Mere alvorlige reaktioner kan forekomme.

Din tilstand vil blive nøje kontrolleret af hospitalspersonalet under behandlingen. Hvis du får nogle af

disse bivirkninger, så fortæl det straks til lægen.

Følgende kan ske mellem Docetaxel Teva-infusionerne. Hyppigheden kan variere alt efter

kombinationen af den medicin, du får:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Infektioner, fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), eller hvide blodlegemer (som er vigtige

for at bekæmpe infektioner) og blodplader

Feber: Hvis dette forekommer, skal du straks fortælle det til din læge

Allergiske reaktioner som beskrevet ovenfor

Tab af appetit (anoreksi)

Søvnløshed

Følelsesløshed eller stikkende og prikkende fornemmelse eller smerter i led eller muskler

Hovedpine

Smagsforstyrrelser

Betændelse i øjet eller øget tåreflåd

Hævelse forårsaget af mangelfuld drænage af lymfe

Kortåndethed

Næseflåd, betændelse i hals og næse, hoste

Næseblod

Mundsår

Opstød fra maven inklusive kvalme, opkastning og diarré, forstoppelse

Mavesmerter

Fordøjelsesbesvær

Hårtab: i de fleste tilfælde vil normal hårvækst vende tilbage. I nogle tilfælde (frekvens ikke

kendt) er permanent hårtab blevet observeret

Rødme og hævelse af håndflader eller fodsåler, hvilket kan få huden til at skalle af (dette kan

også forekomme på arme, ansigt eller krop)

Ændring af neglenes farve, som også kan løsne sig

Muskelømhed og smerter, rygsmerter eller knoglesmerter

Ændring eller udeblivelse af menstruationer

Hævelse af hænder, fødder, ben

Træthed eller influenza-lignende symptomer

Vægtforøgelse eller vægttab.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Betændelse i munden med hvid skimmelsvamp (Candida Albicans)

Dehydrering

Svimmelhed

Nedsat hørelse

Fald i blodtrykket, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

Hjertesvigt

Betændelse i spiserøret

Mundtørhed

Synkebesvær eller smerter ved synkning

Blødninger

Forhøjede leverenzymer (derfor behovet for regelmæssige blodprøver).

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Besvimelse

Hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse eller hævelse af venen (flebitis)

Blodpropper.

Akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom (typer af blodkræft) kan forekomme hos

patienter, som behandles med docetaxel sammen med visse andre behandlinger mod kræft.

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Betændelse i tyktarm, tyndtarm, som kan være dødelig (hyppighed ikke kendt); perforering af

tarmene.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Interstitiel lungesygdom (betændelse i lungerne, der forårsager hoste og vejrtrækningsbesvær.

Betændelse i lungerne kan også udvikles, når docetaxelbehandling anvendes sammen med

strålebehandling).

Pneumoni (lungebetændelse)

Lungefibrose (ardannelse og fortykkelse i lungerne samt åndenød)

Sløret syn pga. hævet nethinde (cystoidt makulaødem)

Nedsat indhold af natrium, kalium, magnesium og/eller calcium i blodet (forstyrrelse i

elektrolytbalancen).

Ventrikulær arytmi eller ventrikulær takykardi (manifesteret som uregelmæssig og / eller hurtig

hjerterytme, alvorlig åndenød, svimmelhed og / eller besvimelse). Nogle af disse symptomer

kan være alvorlige. Hvis dette sker, skal du omgående fortælle det til lægen.

Reaktioner på injektionsstedet på stedet for en tidligere reaktion

Non-Hodgkin lymfom (en kræftform, som påvirker immunsystemet) og andre kræftformer kan

forekomme hos patienter, der behandles med docetaxel sammen med visse andre behandlinger

mod kræft.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller inde pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og hætteglassene efter ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C Må ikke fryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Præmixen skal bruges straks efter tilberedning. Dog har præmixen vist sig kemisk og fysisk stabil i en

8 timers periode, når den blev opbevaret enten ved temperatur mellem 2 °C og 8 °C eller ved

stuetemperatur (under 25 ºC).

Infusionsvæsken skal bruges inden for 4 timer ved stuetemperatur (under 25 ºC).

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Docetaxel Teva koncentrat i hætteglas indeholder:

Aktivt stof: Docetaxel. Hvert hætteglas med Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat

indeholder 20 mg docetaxel. En ml koncentrat indeholder 27,73 mg docetaxel.

Øvrige indholdsstoffer: Polysorbat 80 og 25,1 % (w/w) vandfri ethanol (se punkt 2).

Hætteglas med solvens indeholder:

Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Docetaxel Teva koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en klar viskøs, gul til gulbrun opløsning.

Hver æske indeholder:

et 6 ml klart hætteglas med afrivningshætte indeholdende 0,72 ml koncentrat og

et 6 ml klart hætteglas med afrivningshætte indeholdende 1,28 ml solvens.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Fremstiller

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

PO Box 552

2003 RN Haarlem, Holland

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

H-2100 Gödöllő,

Ungarn

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Docetaxel Teva, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Denne indlægsseddel blev senest ændret{

MM/ÅÅÅÅ

}

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

Τel: +353 51 321 740

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97007 0

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 0289 17981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

FREMSTILLINGSVEJLEDNING TIL BRUG VED DOCETAXEL TEVA 20 mg/0,72 ml

KONCENTRAT OG SOLVENS TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

__________________________________________________________________________

Det er vigtigt at læse hele indholdet af denne vejledning inden fremstilling af enten Docetaxel Teva

præmix-opløsningen eller Docetaxel Teva infusionsvæske.

1.

SAMMENSÆTNING

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en klar viskøs, gul til

gulbrun opløsning, som indeholder 27,73 mg/ml docetaxel i polysorbat 80. Solvens (opløsningsvæske)

til Docetaxel Teva er vand til injektionsvæsker.

2.

PAKNINGEN

Docetaxel Teva leveres som enkeltdosis-hætteglas.

Hver karton indeholder et Docetaxel Teva hætteglas (20 mg/0,72 ml) og et tilsvarende hætteglas med

solvens til Docetaxel Teva.

Docetaxel Teva hætteglas må ikke opbevares

ved temperaturer

over 25 ºC) og skal beskyttes mod

lys.

Docetaxel Teva må ikke anvendes efter udløbsdatoen, som er anført på karton og hætteglas.

2.1

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml hætteglas:

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml hætteglas er et 6 ml klart hætteglas med brombutylgummiprop

og afrivningshætte.

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml hætteglas indeholder en opløsning af docetaxel i polysorbat 80

med en koncentration på 27,73 mg/ml.

Hvert hætteglas indeholder 20 mg af en 27,73 mg/ml docetaxel-opløsning i polysorbat 80

(indeholder 24,4 mg/0,88 ml). Dette volumen er blevet fastlagt under udviklingen af docetaxel

for at kompensere for væsketab ved fremstillingen af præmixen(se pkt. 4). Dette tab skyldes

skumdannelse, væske der klæber på siderne af hætteglasset og "rest-volumen", som ikke kan

udtages. Dette overskud sikrer, at der efter fortynding med hele indholdet af den medfølgende

solvens til docetaxel hætteglas kan udtages et præmix-volumen på mindst 2 ml, som indeholder

10 mg/ml docetaxel, hvilket svarer til den mængde, der er angivet på pakningen på 20 mg/0,72

ml pr. hætteglas.

2.2

Hætteglas med solvens til Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml hætteglas:

Hætteglas med solvens til Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml hætteglas er et 6 ml klart hætteglas

med brombutylgummiprop og afrivningshætte.

Solvens til Docetaxel Teva er vand til injektionsvæsker.

Hvert hætteglas med solvens indeholder 1,28 ml vand til injektionsvæsker

(påfyldningsvolumen: 1,71 ml). Tilsætning af hele indholdet fra hætteglasset med solvens til

indholdet af Docetaxel Teva 20 mg/0,72 mlkoncentrat til infusionsvæske, opløsning, sikrer en

præmix-koncentration på 10 mg/ml docetaxel.

3.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE SIKKER HÅNDTERING

Docetaxel Teva er et antineoplastisk stof, og som med andre potentielle toksiske lægemidler, skal man

udvise forsigtighed ved brug og fremstilling af Docetaxel Teva-opløsninger. Det anbefales at bruge

handsker.

Hvis Docetaxel Teva-koncentratet, præmix-opløsningen eller infusionsvæsken skulle komme i

berøring med huden, skal man straks vaske sig grundigt med vand og sæbe. Hvis Docetaxel Teva-

koncentratet, præmix-opløsningen eller infusionsvæsken skulle komme i berøring med slimhinderne,

skal man straks skylle grundigt med vand.

4.

FORBEREDELSE TIL DEN INTRAVENØSE ADMINISTRATION

4.1

Fremstilling af Docetaxel Teva præmix-opløsning (10 mg docetaxel/ml)

4.1.1

Hvis hætteglassene opbevares i køleskab, skal det nødvendige antal Docetaxel Teva-æsker stå

i stuetemperatur (under 25 °C) i 5 minutter før brug.

4.1.2

Med en sprøjte med påsat kanyle udtages hele indholdet aseptisk fra hætteglasset med

opløsningsmiddel til Docetaxel Teva ved at holde hætteglasset på skrå.

4.1.3

Injicer hele indholdet fra sprøjten i det tilsvarende Docetaxel Teva-hætteglas.

4.1.4

Fjern sprøjten og bland miksturen manuelt ved at vende hætteglasset gentagne gange i mindst

45 sekunder. Må ikke rystes.

4.1.5

Lad præmixen stå i 5 minutter ved stuetemperatur (under 25 °C) og kontroller så, at

opløsningen er homogen og klar. (Skumdannelse er almindelig, selv efter 5 minutter på grund

af polysorbat 80 i blandingen).

Præmixen indeholder 10 mg/ml docetaxel og skal bruges straks efter tilberedning. Dog har

præmixopløsningen vist fysisk og kemisk stabilitet i en periode på 8 timer, både når den blev

opbevaret mellem +2 °C og +8 °C, og når den blev opbevaret ved stuetemperatur (under 25 °C).

4.2

Fremstilling af infusionsvæsken

4.2.1

Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas præmix for at opnå den dosis, der

er nødvendig til patienten. I henhold til den beregnede dosis udtrykt i mg udtages det

tilsvarende volumen præmix indeholdende 10 mg/ml docetaxel aseptisk med en gradueret

sprøjte med påsat kanyle. For eksempel skal der til en beregnet dosis på 140 mg docetaxel

udtages 14 ml præmix.

4.2.2

Injicer derefter den beregnede mængde præmix i en 250 ml ikke-PVC-infusionspose eller –

flaske med enten 5 % glucoseinfusionsvæske eller natriumchloridinfusionsvæske 9 mg/ml

(0,9 %). Hvis den beregnede dosis er større end 200 mg docetaxel, skal der bruges et større

volumen af infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg/ml.

4.2.3

Bland infusionsvæsken ved manuel rotation af infusionsposen.

4.2.4

Docetaxel Teva infusionsopløsning skal bruges inden for 4 timer og anvendes under aseptiske

forhold som en 1-times infusion ved stuetemperatur (under 25 °C) og under normale

lysforhold.

4.2.5

Som alle andre parenterale præparater bør Docetaxel Teva præmix-opløsning og

infusionsvæske inspiceres visuelt inden brug, og opløsninger med udfældning skal kasseres.

5.

AFFALDSHÅNDTERING

Alt materiale, som har været brugt i forbindelse med fortynding og infusion, skal bortskaffes i henhold

til standardprocedurer. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet.

Indlægsseddel: Information til patienten

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning

docetaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Docetaxel Teva

Sådan skal du tage Docetaxel Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Medicinen hedder Docetaxel Teva. Docetaxel er et stof, der udvindes af nålene fra takstræer.

Docetaxel hører til gruppen af kræftmedicin, der kaldes taxoider.

Docetaxel Teva er ordineret af din læge til behandling af brystkræft, specielle former for lungekræft

(ikke-småcellet lungekræft), prostatakræft, gastrisk kræft eller hoved- og halskræft:

Ved behandling af fremskreden brystkræft kan Docetaxel Teva enten indgives alene eller i

kombination med doxorubicin, eller trastuzumab eller capecitabin.

Ved behandling af tidlig brystkræft med eller uden lymfeknuder, kan Docetaxel Teva anvendes

i kombination med doxorubicin eller cyclofosfamid.

Ved behandling af lungekræft kan Docetaxel Teva enten indgives alene eller i kombination med

cisplatin.

Ved behandling af prostatakræft kan Docetaxel Teva indgives i kombination med prednison

eller prednisolon.

Ved behandling af metastatisk gastrisk kræft indgives Docetaxel Teva i kombination med

cisplatin og 5-fluoruracil.

Til behandling af hoved- og halskræft indgives Docetaxel Teva i kombination med cisplatin og

5-fluoruracil.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Docetaxel teva

Du må ikke få Docetaxel Teva

hvis du er allergisk (overfølsom) over for docetaxel eller nogle af de andre indholdsstoffer i

Docetaxel Teva (angivet i punkt 6)

hvis antallet af hvide blodlegemer er for lavt

hvis du har en alvorlig leverlidelse

Advarsler og forsigtighedsregler

Før hver behandling med Docetaxel Teva, vil du få taget blodprøver for at få kontrolleret, om du har

nok blodceller og den nødvendige leverfunktion til at få Docetaxel Teva. I tilfælde af forstyrrelser af

de hvide blodlegemer kan du få feber eller infektioner.

Kontakt straks lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du oplever mavesmerter

eller –ømhed, diaré, endetarmsblødning, blodig afførring eller feber. Disse symptomer kan være de

første tegn på en alvorlig mave-tarmforgiftning, som kan være dødelig. Din læge bør straks igangsætte

behandling.

Kontakt lægen, hospitalsfarmaceuten eller sundhedspersonalet, hvis du oplever problemer med dit syn.

Hvis du får problemer med synet, særligt sløret syn, skal du straks have undersøgt dine øjne og dit syn.

Hvis du udvikler akutte problemer med lungerne (feber, åndenød eller hoste), eller de bliver værre,

skal du straks fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet. Lægen vil måske stoppe din behandling

med det samme.

Du vil blive bedt om at tage præmedicin bestående af oralt kortikosteroid såsom dexamethason 1 dag

før Docetaxel Teva-behandlingen. Du skal fortsætte med at tage præmedicinen i endnu 1 til 2 dage for

at formindske visse bivirkninger, som kan forekomme efter infusionen af Docetaxel Teva. Specielt

kan der være tale om bivirkninger som allergiske reaktioner og væskeansamlinger (hævede hænder,

fødder, ben eller vægtøgning).

Under behandlingen kan du få anden medicin til at opretholde antallet af blodcellerne.

Docetaxel Teva indeholder alkohol. Tal med din læge, hvis du er afhængig af alkohol, lider af epilesi,

eller hvis din leverfunktion er nedsat. Se også ” Docetaxel Teva indeholder ethanol (alkohol)”

nedenfor.

Brug af anden medicin sammen med Docetaxel Teva

Fortæl det altid til lægen eller hospitalsfarmaceut, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Dette er fordi Docetaxel Teva eller den

anden medicin måske ikke virker så godt som forventet, og du måske lettere får bivirkninger.

Graviditet og amning og frugtbarhed

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Docetaxel Teva må

IKKE

anvendes, hvis du er gravid, medmindre det klart er anvist af din læge.

Du må ikke blive gravid under behandling med denne medicin og skal bruge effektiv prævention

under behandlingen fordi Docetaxel Teva kan skade det ufødte barn. Hvis du bliver gravid under

behandlingen, skal du straks fortælle det til din læge.

Du må ikke amme, mens du behandles med Docetaxel Teva.

Hvis du er mand og i behandling med Docetaxel Teva, rådes du til ikke at blive far til et barn under og

6 måneder efter behandlingen og til at søge vejledning om opbevaring af sæd inden behandlingen,

fordi docetaxel kan nedsætte den mandlige fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke undersøgt, om Docetaxel påvirker evnen til at køre motorkøretøj eller arbejde med

maskiner.

Du kan opleve bivirkninger af dette lægemiddel, som kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj,

bruge værktøj eller betjene maskiner (se punkt 4 ”Bivirkninger”). Hvis dette sker, må du ikke føre

motorkøretøj, bruge værktøj eller maskiner, før du har talt med din læge, sundhedspersonalet eller

hospitalsfarmaceuten.

Docetaxel Teva indeholder ethanol (alkohol)

Dette lægemiddel indeholder 25,1% (w/w) ethanol, vandfri (alkohol), dvs. op til 723 mg ethanol,

vandfri per hætteglas med solvens, svarende til 18,3 ml øl eller 7,6 ml vin per hætteglas.

Skadeligt for dem, der lider af alkoholisme.

Dette skal tages i betragtning, hvis du er gravid, eller hvis du ammer, hos børn og hos patienter i

højrisikogruppe, såsom patienter med leversygdom eller epilepsi.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan have virkninger på centralnervesystemet (den del af

nervesystemet, der omfatter hjernen og rygmarven).

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan ændre virkningen af anden medicin.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan forringe din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Docetaxel Teva

Docetaxel Teva vil blive administreret af personale med en sundhedsfaglig uddannelse.

Den sædvanlige dosis er

Dosis vil afhænge af din vægt og din almene tilstand. Din læge vil beregne din legemsoverflade i m

og bestemme den dosis, du skal have.

Metode og måden at give medicinen på

Docetaxel Teva gives som infusion i en vene (intravenøs anvendelse). Infusionen tager ca. en time,

mens du er på hospitalet.

Hvor ofte gives medicinen

Du vil normalt få en infusion én gang hver 3. uge.

Din læge kan ændre dosis og dosisfrekvensen afhængig af dine blodprøver, din almene

helbredstilstand og din reaktion på Docetaxel Teva. Kontakt specielt lægen, hvis du får diarré, sår i

munden, følelsesløshed, stikken og prikkende fornemmelser eller feber, og giv lægen resultatet af dine

blodprøver. Denne information vil give lægen mulighed for at vurdere om en nedsættelse af dosis er

nødvendig. Hvis du har yderligere spørgsmål om anvendelsen af denne medicin, så spørg din læge

eller hosptialsfarmaceut.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Din læge vil diskutere disse med dig og forklare mulige fordele og risici ved behandlingen.

De mest almindelige bivirkninger ved Docetaxel Teva givet alene er: Fald i antallet af røde og hvide

blodlegemer, hårtab, kvalme, opkastning, sår i munden, diarré og træthed.

Alvorligheden af bivirkningerne ved Docetaxel Teva kan forøges, når Docetaxel Teva gives i

kombination med andre kemoterapeutiske lægemidler.

Følgende allergiske reaktioner kan forekomme

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

kan optræde under infusionen på hospitalet:

Rødme, hudreaktioner, kløe,

trykken for brystet, besvær med at trække vejret,

feber eller kulderystelser,

rygsmerter

lavt blodtryk.

Mere alvorlige reaktioner kan forekomme.

Din tilstand vil blive nøje kontrolleret af hospitalspersonalet under behandlingen. Hvis du får nogle af

disse bivirkninger, så fortæl det straks til lægen.

Følgende kan ske mellem Docetaxel Teva-infusionerne. Hyppigheden kan variere alt efter

kombinationen af den medicin, du får:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Infektioner, fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), eller hvide blodlegemer (som er vigtige

for at bekæmpe infektioner) og blodplader

Feber: Hvis dette forekommer, skal du straks fortælle det til din læge

Allergiske reaktioner som beskrevet ovenfor

Tab af appetit (anoreksi)

Søvnløshed

Følelsesløshed eller stikkende og prikkende fornemmelse eller smerter i led eller muskler

Hovedpine

Smagsforstyrrelser

Betændelse i øjet eller øget tåreflåd

Hævelse forårsaget af mangelfuld drænage af lymfe

Kortåndethed

Næseflåd, betændelse i hals og næse, hoste

Næseblod

Mundsår

Opstød fra maven inklusive kvalme, opkastning og diarré, forstoppelse

Mavesmerter

Fordøjelsesbesvær

Hårtab: i de fleste tilfælde vil normal hårvækst vende tilbage. I nogle tilfælde (frekvens ikke

kendt) er permanent hårtab blevet observeret.

Rødme og hævelse af håndflader eller fodsåler, hvilket kan få huden til at skalle af (dette kan

også forekomme på arme, ansigt eller krop)

Ændring af neglenes farve, som også kan løsne sig

Muskelømhed og smerter, rygsmerter eller knoglesmerter

Ændring eller udeblivelse af menstruationer

Hævelse af hænder, fødder, ben

Træthed eller influenza-lignende symptomer

Vægtforøgelse eller vægttab.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Betændelse i munden med hvid skimmelsvamp (Candida Albicans)

Dehydrering

Svimmelhed

Nedsat hørelse

Fald i blodtrykket, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

Hjertesvigt

Betændelse i spiserøret

Mundtørhed

Synkebesvær eller smerter ved synkning

Blødninger

Forhøjede leverenzymer (derfor behovet for regelmæssige blodprøver).

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til patienter)

Besvimelse

Hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse eller hævelse af venen (flebitis)

Blodpropper.

Akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom (typer af blodkræft) kan forekomme hos

patienter, som behandles med docetaxel sammen med visse andre behandlinger mod kræft.

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Betændelse i tyktarm, tyndtarm, som kan være dødelig (hyppighed ikke kendt); perforering af

tarmene.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Interstitiel lungesygdom (betændelse i lungerne, der forårsager hoste og vejrtrækningsbesvær.

Betændelse i lungerne kan også udvikles, når docetaxelbehandling anvendes sammen med

strålebehandling).

Pneumoni (lungebetændelse)

Lungefibrose (ardannelse og fortykkelse i lungerne samt åndenød)

Sløret syn pga. hævet nethinde (cystoidt makulaødem)

Nedsat indhold af natrium, kalium, magnesium og/eller calcium i blodet(forstyrrelse i

elektrolytbalancen).

Ventrikulær arytmi eller ventrikulær takykardi (manifesteret som uregelmæssig og / eller hurtig

hjerterytme, alvorlig åndenød, svimmelhed og / eller besvimelse). Nogle af disse symptomer

kan være alvorlige. Hvis dette sker, skal du omgående fortælle det til lægen.

Reaktioner på injektionsstedet på stedet for en tidligere reaktion

Non-Hodgkin lymfom (en kræftform, som påvirker immunsystemet) og andre kræftformer kan

forekomme hos patienter, der behandles med docetaxel sammen med visse andre behandlinger

mod kræft.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller inde pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og hætteglassene efter ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke fryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Præmixen skal bruges straks efter tilberedning. Dog har præmixen vist sig kemisk og fysisk stabil i en

8 timers periode, når den blev opbevaret enten ved temperatur mellem 2 °C og 8 °C eller ved

stuetemperatur (under 25 ºC).

Infusionsvæsken skal bruges inden for 4 timer ved stuetemperatur (under 25 ºC).

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Docetaxel Teva koncentrat i hætteglas indeholder:

Aktivt stof: Docetaxel. Hvert hætteglas med Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrat

indeholder 80 mg docetaxel. En ml koncentrat indeholder 27,73 mg docetaxel.

Øvrige indholdsstoffer: Polysorbat 80 og 25,1 % (w/w) vandfri ethanol (se punkt 2).

Hætteglas med solvens indeholder:

Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Docetaxel Teva koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en klar viskøs, gul til gulbrun opløsning.

Hver æske indeholder:

et 15 ml klart hætteglas med afrivningshætte indeholdende 2,88 ml koncentrat og

et 15 ml klart hætteglas med afrivningshætte indeholdende 5,12 ml solvens.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Fremstiller

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

PO Box 552

2003 RN Haarlem, Holland

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

H-2100 Gödöllő,

Ungarn

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Docetaxel Teva, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Denne indlægsseddel blev senest ændret {

MM/ÅÅÅÅ

}

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

Τel: +353 51 321 740

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97007 0

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 0289 17981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

FREMSTILLINGSVEJLEDNING TIL BRUG VED DOCETAXEL TEVA 80 mg/2,88 ml

KONCENTRAT OG SOLVENS TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

__________________________________________________________________________

Det er vigtigt at læse hele indholdet af denne vejledning inden fremstilling af enten Docetaxel Teva

præmix-opløsningen eller Docetaxel Teva infusionsvæske.

1.

SAMMENSÆTNING

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en klar viskøs, gul til

gulbrun opløsning, som indeholder 27,73 mg/ml docetaxel i polysorbat 80. Solvens (opløsningsvæske)

til Docetaxel Teva er vand til injektionsvæsker.

2.

PAKNINGEN

Docetaxel Teva leveres som enkeltdosis-hætteglas.

Hver karton indeholder et Docetaxel Teva hætteglas (80 mg/2,88 ml) og et tilsvarende hætteglas med

solvens til Docetaxel Teva.

Docetaxel Teva hætteglas må ikke opbevares

ved temperaturer

over 25 ºC) og skal beskyttes mod

lys.

Docetaxel Teva må ikke anvendes efter udløbsdatoen, som er anført på karton og hætteglas.

2.1

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml hætteglas:

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml hætteglas er et 15 ml klart hætteglas med brombutylgummiprop

og afrivningshætte.

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml hætteglas indeholder en opløsning af docetaxel i polysorbat 80

med en koncentration på 27,73 mg/ml.

Hvert hætteglas indeholder 80 mg af en 27,73 mg/ml docetaxel-opløsning i polysorbat 80

(indeholder 94,4 mg/3,40 ml). Dette volumen er blevet fastlagt under udviklingen af docetaxel

for at kompensere for væsketab ved fremstillingen af præmixen (se pkt. 4) Dette tab skyldes

skumdannelse, væske der klæber på siderne af hætteglasset og "rest-volumen", som ikke kan

udtages. Dette overskud sikrer, at der efter fortynding med hele indholdet af den medfølgende

solvens til docetaxel hætteglas kan udtages et præmix-volumen på mindst 8 ml, som indeholder

10 mg/ml docetaxel, hvilket svarer til den mængde, der er angivet på pakningen på 80 mg/2,88

ml pr. hætteglas.

2.2

Hætteglas med solvens

til Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml

:

Hætteglas med solvens til Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml er et 15 ml klart hætteglas med

brombutylgummiprop og afrivningshætte.

Sammensætningen af solvens til Docetaxel Teva er vand til injektionsvæsker

Hvert hætteglas med solvens indeholder 5,12 ml vand til injektionsvæsker (påfyldningsvolumen

6,29 ml). Tilsætning af hele indholdet fra hætteglassene med solvens til indholdet af Docetaxel

Teva 80 mg/2,88 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, sikrer en præmix-koncentration

på 10 mg/ml docetaxel.

3.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE SIKKER HÅNDTERING

Docetaxel Teva er et antineoplastisk stof, og som med andre potentielle toksiske lægemidler, skal man

udvise forsigtighed ved brug og fremstilling af Docetaxel Teva-opløsninger. Det anbefales at bruge

handsker.

Hvis Docetaxel Teva-koncentratet, præmix-opløsningen eller infusionsvæsken skulle komme i

berøring med huden, skal man straks vaske sig grundigt med vand og sæbe. Hvis Docetaxel Teva-

koncentratet, præmix-opløsningen eller infusionsvæsken skulle komme i berøring med slimhinderne,

skal man straks skylle grundigt med vand.

4.

FORBEREDELSE TIL DEN INTRAVENØSE ADMINISTRATION

4.1

Fremstilling af Docetaxel Teva præmix-opløsning (10 mg docetaxel/ml)

4.1.1

Hvis hætteglassene opbevares i køleskab, skal det nødvendige antal Docetaxel Teva-æsker stå

i stuetemperatur (under 25 °C) i 5 minutter før brug.

4.1.2

Med en sprøjte med påsat kanyle udtages hele indholdet aseptisk fra hætteglasset med

opløsningsmiddel til Docetaxel Teva ved at holde hætteglasset på skrå.

4.1.3

Injicer hele indholdet fra sprøjten i det tilsvarende Docetaxel Teva-hætteglas.

4.1.4

Fjern sprøjten og bland miksturen manuelt ved at vende hætteglasset gentagne gange i mindst

45 sekunder. Må ikke rystes.

4.1.5

Lad præmixen stå i 5 minutter ved stuetemperatur (under 25 °C) og kontroller så, at

opløsningen er homogen og klar. (Skumdannelse er almindelig, selv efter 5 minutter på grund

af polysorbat 80 i blandingen).

Præmixen indeholder 10 mg/ml docetaxel og skal bruges straks efter tilberedning. Dog har

præmixopløsningen vist fysisk og kemisk stabilitet i en periode på 8 timer, både når den blev

opbevaret mellem +2 °C og +8 °C, og når den blev opbevaret ved stuetemperatur (under

25 °C).

4.2

Fremstilling af infusionsvæsken

4.2.1

Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas præmix for at opnå den dosis, der

er nødvendig til patienten. I henhold til den beregnede dosis udtrykt i mg udtages det

tilsvarende volumen præmix indeholdende 10 mg/ml docetaxel aseptisk med en gradueret

sprøjte med påsat kanyle. For eksempel skal der til en beregnet dosis på 140 mg docetaxel

udtages 14 ml præmix.

4.2.2

Injicer derefter den beregnede mængde præmix i en 250 ml ikke-PVC-infusionspose eller -

flaske med enten 5 % glucoseinfusionsvæske eller natriumchloridinfusionsvæske 9 mg/ml

(0,9 %). Hvis den beregnede dosis er større end 200 mg docetaxel, skal der bruges et større

volumen af infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg/ml.

4.2.3

Bland infusionsvæsken ved manuel rotation af infusionsposen.

4.2.4

Docetaxel Teva infusionsopløsning skal bruges inden for 4 timer og anvendes under

aseptiske forhold som en 1-times infusion ved stuetemperatur (under 25 °C) og under

normale lysforhold.

4.2.5

Som alle andre parenterale præparater bør Docetaxel Teva præmix-opløsning og

infusionsvæske inspiceres visuelt inden brug, og opløsninger med udfældning skal kasseres.

5.

AFFALDSHÅNDTERING

Alt materiale, som har været brugt i forbindelse med fortynding og infusion, skal bortskaffes i henhold

til standardprocedurer. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas med Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel. Én ml

koncentrat indeholder 27,73 mg docetaxel.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas med koncentrat indeholder 25,1 % (w/w) vandfri ethanol (181 mg af vandfri ethanol).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning.

Koncentratet er en klar viskøs, gul til gulbrun opløsning.

Solvensen er en farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystkræft

Docetaxel Teva i kombination med doxorubicin og cyclofosfamid er indiceret til adjuverende

behandling af patienter med:

operabel lymfeknude-positiv brystkræft

operabel, lymfeknude-negativ brystkræft

For patienter med operabel lymfeknude-negativ brystkræft bør adjuverende behandling begrænses til

patienter egnet til at få kemoterapi ifølge etablerede nationale kriterier for primær behandling af tidlig

brystkræft (se pkt. 5.1).

Docetaxel Teva i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk brystkræft, som ikke tidligere har modtaget kemoterapi mod denne

tilstand.

Docetaxel Teva monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk brystkræft efter behandlingssvigt af cytotoksisk terapi. I tidligere kemoterapi skal

anthracyklin eller et alkylerende stof have været anvendt.

Docetaxel Teva i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med

metastatisk brystkræft, som har HER2-positive tumorer, og som ikke tidligere har modtaget

kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Docetaxel Teva i kombination med capecitabin er indiceret til behandling af patienter med lokal

fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere behandling

skal have omfattet et anthracyklin.

Ikke-småcellet lungekræft

Docetaxel Teva er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-

småcellet lungekræft efter behandlingssvigt af kemoterapi.

Docetaxel Teva i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med inoperabel

lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft hos patienter, der ikke tidligere har fået

kemoterapi mod denne tilstand.

Prostatakræft

Docetaxel Teva i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af patienter

med hormonrefraktær metastatisk prostatakræft.

Gastrisk adenocarcinom

Docetaxel Teva i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til behandling af patienter

med metastatisk gastrisk adenocarcinom, inklusive adenocarcinom i den gastroøsofageale forbindelse,

som ikke tidligere har modtaget kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Hoved- og halskræft

Docetaxel Teva i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til indledende behandling af

patienter med lokale, fremskredne skællede celle-carcinoma i hoved og hals.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Anvendelse af docetaxel bør begrænses til afdelinger, der er specialiserede i administration af

cytostatika og docetaxel bør kun gives under supervision af en speciallæge i onkologi (se pkt. 6.6).

Dosering

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, gastrisk samt

hoved- og halskræft gives et peroralt kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason

16 mg pr. dag (f.eks. 8 mg 2 gange daglig). Præmedicineringen gives i 3 dage startende 1 dag før

docetaxel-administration (se pkt. 4.4).

Ved prostatakræft er det anbefalede præmedicineringsregime, på grund af den samtidige behandling

med prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-

infusion (se pkt. 4.4).

G-CSF (granulocytkoloni-stimulerende faktor) kan anvendes profylaktisk for at formindske risikoen

for hæmatologisk toksicitet.

Docetaxel indgives som en 1-times infusion hver 3. uge.

Brystkræft

Den anbefalede doxetaxel-dosis til adjuverende behandling af operabel lymfeknude-positiv brystkræft

og lymfeknude-negativ brystkræft er 75 mg/m

hver 3. uge i 6 perioder, administreret 1 time efter

doxorubicin 50 mg/m

og cyclofosfamid 500 mg/m

(TAC-regime) (se også: Dosisjustering under

behandling).

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft er den anbefalede dosis

docetaxel i monoterapi 100 mg/m

. Som førstebehandling indgives 75 mg/m

doxetaxel i

kombinationsbehandling med doxorubicin (50 mg/m

I kombination med trastuzumab er den anbefalede dosis af docetaxel 100 mg/m

hver 3. uge med en

ugentlig administration af trastuzumab. I pivotalstudiet blev den initiale docetaxel-infusion givet

dagen efter den første dosis trastuzumab. Den efterfølgende docetaxel-dosis blev givet umiddelbart

efter ophør af trastuzumab-infusionen, hvis trastuzumab-infusionen var veltolereret. Vedrørende

trastuzumab-dosis og -administration, se produktresumé for trastuzumab.

I kombination med capecitabin er den anbefalede docetaxel-dosis 75 mg/m

hver 3. uge kombineret

med capecitabin 1.250 mg/m

to gange daglig (inden for 30 minutter efter et måltid) i 2 uger efterfulgt

af en uges pause. For beregning af capecitabin-dosis i overensstemmelse med legemsoverflade, se

capecitabin-produktresuméet.

Ikke-småcellet lungekræft

For patienter der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, der behandles for ikke-småcellet

lungekræft, er den anbefalede dosis af docetaxel 75 mg/m

, straks efterfulgt af cisplatin 75 mg/m

givet over 30-60 minutter. For behandling efter forudgående svigt af platinbaseret kemoterapi, er den

anbefalede dosis 75 mg/m

givet som enkeltstof.

Prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

. Prednison eller prednisolon 5 mg 2 gange daglig gives

kontinuerligt (se pkt. 5.1).

Gastrisk adenocarcinom

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

som en 1-times infusion, efterfulgt af cisplatin

75 mg/m

, som en 1-3-timers infusion (begge kun på dag 1), efterfulgt af 5-fluoruracil 750 mg/m

dag, givet som en 24-timers kontinuerlig infusion i 5 dage, med start efter endt cisplatin-infusion.

Behandlingen gentages hver 3. uge. Patienterne præmedicineres med antiemetika og passende

hydrering til administration af cisplatin. Man bør anvende profylaktisk G-CSF for at nedsætte risikoen

for hæmatologisk toksicitet (se også ”Dosisjustering under behandling”).

Hoved- og halskræft

Patienter skal præmedicineres med antiemetika og hydreres passende (før og efter cisplatin

administration). Profylaktisk granulocytkoloni-stimulerende faktor (G-CSF) kan anvendes til at

nedsætte risikoen for hæmatologiske toksiciteter. Alle patienter på den docetaxel-indeholdende arm af

TAX 323 og TAX 324 studierne modtog profylaktisk antibiotika.

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Til induktionsbehandling af inoperabel, lokalt fremskreden pladecellecarcinom i hoved og hals

(SCCHN) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion, efterfulgt af

1 times infusion med cisplatin 75 mg/m

på dag 1, efterfulgt af 5-fluoruracil som en

kontinuerlig infusion på 750 mg/m

pr. dag i fem dage. Dette regime blev administreret hver 3.

uge i 4 cyklusser. Efter kemoterapi bør patienterne få strålebehandling.

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

Til induktionsbehandling af patienter med lokalt fremskreden pladecellecarcinom i hoved og

hals (SCCHN) (teknisk ikke muligt at resektere, lav sandsynlighed for kirurgisk helbredelse

samt med bevarelse af organer som mål), er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-

times intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret som en 30

minutter til 3 timers infusion, efterfulgt af 5-fluoruracil 1000 mg/m

pr. dag som en kontinuerlig

infusion fra dag 1 til dag 4. Dette regime administreres hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter bør

modtage kemo-strålingsterapi efter kemoterapi

For modifikationer af doser af cisplatin og 5-fluoruracil: Se tilsvarende produktresumé.

Dosisjustering under behandling

Generelt

Docetaxel kan gives, når neutrocyttallet er ≥ 1.500 celler/mm

I de følgende tilfælde bør dosis af docetaxel reduceres fra 100 mg/m

til 75 mg/m

og/eller fra

75 mg/m

til 60 mg/m

: Hos patienter, som under docetaxel-behandling har haft enten febril

neutropeni, neutrofile leukocytter < 500 celler/mm

i mere end en uge, alvorlige eller kumulative

reaktioner eller alvorlig perifer neuropati. Hvis patienten fortsætter med at få disse reaktioner ved

60 mg/m

bør behandlingen stoppes.

Adjuverende behandling til brystkræft

Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får docetaxel-, doxorubicin- og

cyclophosphamid- (TAC)-adjuverende behandling for brystkræft. Patienter, som får febril neutropeni

og/eller neutropenisk infektion bør have deres docetaxel-dosis reduceret til 60 mg/m

i alle

efterfølgende cykler (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter, som får Grad 3- eller 4-stomatitis, bør have deres

dosis reduceret til 60 mg/m

I kombination med cisplatin

Hos patienter med en initialdosis på 75 mg/m

i kombination med cisplatin med en minimum

blodpladeværdi under den tidligere behandlingsrunde på < 25000 celler/mm

eller hos patienter, der

får febril neutropeni eller hos patienter, med alvorlig, ikke-hæmatologisk toksicitet, bør docetaxel-

dosis reduceres til 65 mg/m

i de følgende behandlingsrunder. For cisplatin-dosisjustering se

tilsvarende produktresumé.

I kombination med capecitabin

For capecitabin dosisjusteringer, se capecitabins produktresumé.

Hos patienter, der første gang udvikler grad 2-toksicitet, der vedvarer til tidspunktet for den

næste docetaxel/capecitabin-behandling skal behandlingen udsættes, til der er grad 0-1-

toksicitet. Derefter genoptages behandlingen med 100 % af den oprindelige dosis.

Hos patienter, der for anden gang udvikler grad 2-toksicitet eller første gang grad 3-toksicitet,

skal behandlingen udsættes, indtil grad 0-1 nås. Derefter genoptages behandlingen med

docetaxel 55 mg/m

. Denne fremgangsmåde gælder, uanset hvor patienten befinder sig i

behandlingscyklus.

Ved ethvert efterfølgende tegn på toksicitet eller ved grad 4-toksicitet seponeres docetaxel-

behandling.

Vedrørende dosisjusteringer for trastuzumab: Se produktresuméet for trastuzumab.

I kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Docetaxel-dosis bør reduceres fra 75 til 60 mg/m

, hvis der trods anvendelse af G-CSF opstår febril

neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk infektion. I tilfælde af efterfølgende episoder

med kompliceret neutropeni, bør dosis af docetaxel reduceres fra 60 mg/m

til 45 mg/m

. I tilfælde af

grad 4-trombocytopeni bør dosis af docetaxel reduceres fra 75 mg/m

til 60 mg/m

. Patienter bør ikke

genbehandles med efterfølgende cyklusser af docetaxel, indtil neutrofil-antallet gendannes til et niveau

> 1.500 celler/mm

og blodplader gendannes til et niveau > 100.000 celler/mm

. Afbryd behandlingen,

hvis disse toksiciteter varer ved (se pkt. 4.4).

De anbefalede dosismodifikationer for gastrointestinal toksicitet hos patienter behandlet med

docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil (5-FU):

Toksicitet

Dosisjustering

Diarré grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Reducer så docetaxel-dosis med 20 %

Diarré grad 4

Første episode: Reducer docetaxel- og 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Afbryd behandlingen

Stomatitis/mucositis grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Tredje episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

Stomatitis/mucositis grad 4

Første episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Anden episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

For cisplatin- og 5-fluoruracil-dosisjusteringer: Se tilsvarende produktresumé.

Til patienter, som i SCCHN pivotalstudiet udviklede kompliceret neutropeni (inklusive prolongeret

neutropeni, febril neutropeni eller infektion), blev G-CSF anbefalet som profylakse (f.eks. dag 6-15) i

alle efterfølgende cyklusser.

Specielle patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion

På basis af farmakokinetiske data med docetaxel givet som enkeltstof ved en dosis på 100 mg/m

, er

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

til patienter, som både har forhøjelse af transaminase

(ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi og af basisk fosfatase på mere

end 2,5 gange den øvre normalværdi (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). For de patienter med serum-bilirubin

> øvre normalværdi og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange øvre normalværdi og basiske fosfataser > 6

gange øvre normalværdi, kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun

anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenocarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange øvre

normalværdi associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 x øvre normalværdi, og bilirubin > 1 x øvre

normalværdi. Hos disse patienter kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør

docetaxel kun anvendes på tvingende indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat

leverfunktion i kombinationsbehandling ved andre indikationer.

Pædiatrisk population

Docetacel Teva sikkerhed og virkning ved nasofaryngealt karcinom hos børn i alderen 1 måned til

under 18 år er endnu ikke klarlagt.

Der er ingen relevant anvendelse af Docetacel Teva i den pædiatriske population til indikationerne

brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, prostatakræft, gastrisk karcinom samt hoved- og halskræft med

undtagelse af type II og III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom.

Ældre

Baseret på de farmakokinetiske studier findes der ingen særlige retningslinjer for ældre. I kombination

med capecitabin anbefales det at reducere startdosis af capecitabin til 75 % hos patienter på 60 år eller

ældre (Se produktresumé for capecitabin).

Administration

For instruktioner om forberedelse og administration af lægemidlet, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhedsreaktioner forårsaget af det aktive stof eller et af hjælpestofferne anført i pkt. 6.

Docetaxel må ikke anvendes hos patienter med en udgangsværdi for neutrofile granulocytter på

< 1.500 celler/mm

Docetaxel må ikke anvendes til patienter med svær leverinsufficiens, da der ikke findes data for denne

patientgruppe (se pkt. 4.2 og 4.4).

Kontraindikationer for andre lægemidler gælder også, når disse lægemidler kombineres med

docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft og ikke-småcellet lungekræft gives et peroralt

kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason 16 mg pr. dag i 3 dage (f.eks. 8 mg 2

gange daglig). Præmedicineringen påbegyndes dagen inden infusion med docetaxel. Dette kan

nedsætte forekomst og sværhedsgrad af væskeretention og sværhedsgraden af

overfølsomhedsreaktioner. Til prostatakræft er præmedicineringen oral dexamethason 8 mg, 12 timer,

3 timer og 1 time før docetaxel-infusionen (se pkt. 4.2).

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigst forekommende bivirkning ved docetaxel. Neutrofil-lavpunkt sås efter

gennemsnitligt 7 dage, men intervallet kan være kortere hos patienter, der tidligere har fået en kraftigt

virkende behandling. Blodbilledet skal følges løbende hos alle patienter, som behandles med

docetaxel. Behandling med docetaxel bør gentages, når neutrofiltallet igen er ≥ 1.500 celler/mm

pkt. 4.2).

Hvis der opstår alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) i mere end 7 dage i løbet af en docetaxel-

behandling, anbefales det at reducere dosis i de efterfølgende cyklusser eller at tage passende

symptomatiske forholdsregler (se pkt. 4.2).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

(TCF), opstod der febril neutropeni og neutropenisk infektion i mindre grad, når patienterne fik

profylaktisk G-CSF. Patienter i behandling med TCF bør have profylaktisk G-CSF for at nedsætte

risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk

infektion). Patienter, der får TCF, bør monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid

(TAC), opstod febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion sjældnere, når patienterne fik primær

G-CSF-profylakse. Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får adjuverende

behandling med TAC for brystkræft for at nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril

neutropeni, forlænget neutropeni eller neutropenisk infektion). Patienter, som får TAC, bør

monitoreres omhyggeligt (se pkt 4.2 og 4.8).

Gastrointestinale reaktioner

Forsigtighed anbefales hos patienter med neutropeni, især ved risiko for udvikling af gastrointestinale

komplikationer. Selvom et flertal af tilfældene opstod under den første eller anden behandlingsrunde

med docetaxel kunne enterocolitis opstå når som helst, og medføre død så tidligt som på den første

dag tilstanden indtrådte. Patienter bør overvåges nøje for tidlige tegn på alvorlig gastrointestinal

toksisitet (se pkt. 4.2, 4.4 Hæmatologi og 4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter bør observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner specielt under første og anden

infusion. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner inden for få minutter efter infusion af docetaxel er

påbegyndt. Der bør derfor være adgang til behandling af hypotension og bronkospasmer. Ved lette

symptomer på overfølsomhed såsom lokal rødme eller lokaliserede kutane reaktioner, er det ikke

nødvendigt at afbryde behandlingen. Derimod kræver svære overfølsomhedsreaktioner såsom svær

hypotension, bronkospasme eller generaliseret udslæt/erytem øjeblikkelig afbrydelse af docetaxel-

infusion og passende terapi. Patienter, som har udviklet svære overfølsomhedsreaktioner, bør ikke

genbehandles med docetaxel. Patienter, som tidligere har haft en overfølsomhedsreaktion overfor

paclitaxel kan være i risiko for at udvikle overfølsomhedsreaktion overfor docetaxel, inklusive mere

alvorlige overfølsomhedsreaktioner. Disse patienter skal monitoreres tæt ved initiering af

docetaxelbehandling.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret erytem på ekstremiteterne (håndflader og fodsåler) med ødem efterfulgt

af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer såsom udslæt efterfulgt af afskalning, som

har ført til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Patienter med svær væskeretention i form af pleuraekssudat og perikardieekssudat samt ascites, skal

observeres nøje.

Respirationssygdomme

Akut respiratorisk distress syndrom, interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom,

lungefibrose og respirationssvigt er blevet rapporteret og kan være associeret med dødelig udgang.

Strålepneumonitis er blevet rapporteret hos patienter i samtidig strålebehandling.

Hvis pulmonale symptomer udvikles eller forværres, skal patienterne overvåges nøje, undersøges

omgående og sættes i passende behanding. Det anbefales at afbryde behandlingen med docetaxel,

indtil der foreligger en diagnose. Tidlig brug af understøttende behandling kan hjælpe til at bedre

tilstanden. Fordelene ved at genoptage behandlingen med docetaxel skal overvejes nøje.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter, der behandles med docetaxel som enkeltstof i dosis på 100 mg/m

, som har en serum-

transaminase-værdi (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi samtidig

med, at de serum-basiske fosfataseværdier overstiger den øvre normalværdi 2,5 gange, er der en større

risiko for udvikling af alvorlige bivirkninger, såsom toksisk dødsfald inklusive sepsis og

maveblødning, som kan blive fatal, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni, stomatitis og

asteni. Derfor er den anbefalede dosis docetaxel 75mg/m

til de patienter, der har forhøjet

leverfunktionstest (LFT), og LFT skal måles ved start og før hver behandlingscyklus (se pkt. 4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > øvre normalværdi og/eller ASAT/ALAT på > 3,5 gange øvre

normalværdi og samtidig forhøjelse af basisk fosfatase på > 6 gange øvre normalværdi, kan det ikke

anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenocarcinom ekskluderede det kliniske pivotalstudie patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5

gange øvre normalværdi associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 gange øvre normalværdi, og bilirubin

> 1 gange øvre normalværdi. Hos disse patienter kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne

tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende indikation. Der foreligger ingen data for patienter

med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling ved andre indikationer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ingen tilgængelige data vedrørende behandling med docetaxel af patienter med alvorligt nedsat

nyrefunktion.

Nervesystemet

Udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet kræver en dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Kardiotoksicitet

Hjertesvigt er observeret hos patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab, specielt

efter kemoterapi med anthracyklin (doxorubicin eller epirubicin). Hjertesvigtet kan være moderat til

alvorligt og har været associeret med død (se pkt. 4.8).

Patienter, der er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab, bør få

foretaget rutinemæssige hjerteundersøgelser. Hjertefunktionen bør yderligere monitoreres under

behandlingen (f.eks. hver 3. måned) med henblik på at identificere patienter, som udvikler hjerte-

dysfunktion. For flere detaljer se produktresumé for trastuzumab.

Ventrikulær arytmi inklusive ventrikulær takykardi (undertiden dødelig) er rapporteret hos patienter

behandlet med docetaxel i kombinationsregimer inklusive doxorubicin, 5-fluorouracil og/eller

cyclofosfamid (se pkt. 4.8).

Hjertefunktionen bør vurderes før behandlingsstart.

Øjne

Cystoidt makulaødem (CMO) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel. Patienter

med påvirket syn bør omgående gennemgå en fuldstændig oftalmologisk undersøgelse. I tilfælde af

CMO-diagnose skal docetaxel seponeres og passende behandling initieres (se pkt. 4.8).

Anden primær malignitet

Anden primær malignitet er blevet rapporteret, når docetaxel blev givet i kombination med anticancer

behandlinger, der vides at være forbundet med anden primær malignitet. Anden primær malignitet

(herunder akut myeloid leukæmi, myelodysplastisk syndrom og non-Hodgkin lymfom) kan

forekomme flere måneder eller år efter behandling med docetaxel. Patienter bør monitoreres for anden

primær malignitet (se pkt. 4.8).

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal anvendes af både mænd og kvinder under behandlingen og for

mænd i mindst 6 måneder efter seponering (se pkt. 4.6).

Samtidig anvendelse af docetaxel og potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol,

clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol)

bør undgås (se pkt. 4.5).

Yderligere forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Kompliceret neutropeni

Hos patienter, som får kompliceret neutropeni (forlænget neutropeni, febril neutropeni eller infektion),

bør G-CSF og dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.2).

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer såsom tidlig abdominal smerte og ømhed, feber, diarré, med eller uden neutropeni, kan

være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør evalueres og behandles med

det samme.

Kongestive hjertesvigt (CHF)

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestive hjertesvigt under behandlingen og under

opfølgningsperioden. Hos patienter i behandling med TAC-regimet for lymfeknude-positiv brystkræft

har risikoen for CHF vist sig at være højere i det første år efter behandling (se pkt. 4.8 og 5.1).

Patienter med 4+lymfeknuder

Da fordelene hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikante for sygdoms-fri

overlevelse (DFS) og total overlevelse (OS), blev det positive fordel/risiko-forhold for TAC-patienter

med 4+ lymfeknuder ikke fuldt demonstreret i den endelige analyse. (se pkt. 5.1).

Ældre

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende anvendelse af docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclofosfamid til patienter over 70 år.

Ud af 333 patienter behandlet med docetaxel hver tredje uge i et prostatakræftstudie, var 209 patienter

65 år eller derover og 68 patienter var ældre end 75 år. Blandt de patienter, der fik docetaxel hver

tredje uge, var hyppigheden af relaterede negleforandringer ≥ 10 % højere i patientgruppen på 65 år og

derover, end i gruppen af yngre patienter. Hyppigheden af relateret feber, diarré, anoreksi og perifere

ødemer var ≥ 10 % højere hos patienter som var 75 år eller ældre end hos patienter under 65 år.

Blandt 300 patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i fase II-delen af studiet),

som fik behandling med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil i studiet af gastrisk

kræft, var 74 patienter 65 år eller ældre og 4 patienter var 75 år eller ældre. Forekomsten af alvorlige

bivirkninger var højere i gruppen med de ældre personer i forhold til gruppen med de yngre patienter.

Forekomsten af de følgende bivirkninger (alle grader): Letargi, stomatitis, neutropenisk infektion

opstod ≥ 10 % oftere hos de patienter, som var 65 år eller derover end hos de yngre patienter.

Ældre personer, som behandles med TCF, bør monitoreres nøje.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 25,1 % vol. ethanol, vandfri (alkohol) dvs. op til 181 mg ethanol, vandfri

pr. hætteglas, svarende til 4,6 ml øl eller 1,9 ml vin.

Kan være skadelig for alkoholikere.

Bør overvejes hos gravide og ammende kvinder, børn samt patienter i høj-risiko grupper såsom

patienter med leversygdom, eller epilepsi.

Mulige virkninger på centralnervesystemet skal tages i betragtning.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

In vitro-

studier har vist, at docetaxels metabolisme kan ændres ved samtidig medicinering med stoffer,

som inducerer, hæmmer eller metaboliseres (og således hæmmer enzymet kompetitivt) af CYP3A,

f.eks. ciclosporin, ketokonazol og erythromycin . Man bør derfor udvise forsigtighed ved samtidig

medicinering med disse lægemidler på grund af risikoen for en betydelig interaktion.

I tilfælde af kombination med CYP3A4-hæmmere kan forekomsten af docetaxelrelaterede

bivirkninger stige som et resultat af reduceret metabolisering. Hvis samtidig anvendelse af en potent

CYP3A4-hæmmer (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir,

ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol) ikke kan undgås, er tæt klinisk overvågning

nødvendig, og justering af docetaxeldosis kan være hensigtsmæssig under behandling med potente

CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.4). I et farmakokinetisk studie med 7 patienter resulterede samtidig

administration af docetaxel og den potente CYP3A4-hæmmer ketoconazol i et signifikant fald i

docetaxel-clearance på 49 %.

Docetaxels farmakokinetik under tilstedeværelse af prednison blev undersøgt hos patienter med

metastatisk prostatakræft. Docetaxel metaboliseres via CYP3A4, og prednison er kendt for at inducere

CYP3A4. Der blev ikke observeret nogen signifikant virkning af prednison på docetaxels

farmakokinetik.

Docetaxel er i udstrakt grad proteinbundet (> 95 %). Skønt mulige

in vivo-

interaktioner mellem

docetaxel og andre samtidigt administrerede lægemidler ikke er undersøgt formelt, har

in vitro-

interaktioner med kraftigt proteinbundne stoffer såsom erythromycin, diphenhydramin, propranolol,

propafenon, phenytoin, salicylat, sulfamethoxazol og natriumvalproat, ikke påvirket docetaxels

proteinbinding. Ydermere påvirkede dexamethason ikke docetaxels proteinbinding. Docetaxel

påvirkede ikke digitoxins proteinbinding.

Co-administrationen af docetaxel, doxorubicin og cyclofosfamid påvirkede ikke deres farmakokinetik.

Begrænsede data fra et enkelt, ukontrolleret studie antydede en interaktion mellem docetaxel og

carboplatin. Ved kombination med docetaxel, var carboplatins clearance af carboplatin ca. 50 % højere

end de værdier, der tidligere er rapporteret for carboplatin-monoterapi.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kontraception til mænd og kvinder

Der bør anvendes effektiv kontraception under behandlingen.

Graviditet

Der findes ingen data på administration af docetaxel til gravide. Det er påvist, at docetaxel er både

embryo- og føtotoksisk hos kaniner og rotter, samt at det nedsætter fertiliteten hos rotter. Som andre

cytotoksiske lægemidler kan docetaxel være fosterskadeligt, hvis det gives til gravide. Docetaxel må

derfor ikke anvendes til gravide, medmindre det er tydeligt indikeret.

Kvinder i den fertile alder, som behandles med docetaxel, skal rådes til at undgå graviditet og til straks

at informere den behandlende læge, hvis graviditet indtræder.

Amning:

Docetaxel er et lipofilt stof, men det vides ikke, om det udskilles i human mælk. På grund af risiko for

skadelige påvirkninger af barnet skal amning derfor ophøre under behandling med docetaxel.

Fertilitet

Docetaxel har vist genotoksiske virkninger i ikke-kliniske studier og kan ændre den mandlige

fertiliteten hos hanner (se pkt. 5.3). Mænd, som er i behandling med docetaxel, tilrådes derfor ikke at

blive fædre til børn under og op til 6 måneder efter behandling samt til at søge vejledning vedrørende

opbevaring af sæd inden behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel og bivirkningerne ved lægemidlet kan forringe evnen til at

køre bil eller betjene maskiner (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter bør derfor advares om den potentielle

indvirkning, som mængden af alkohol og bivirkningerne af dette lægemiddel kan have på evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner, samt frarådes at føre motorkøretøj og betjene maskiner, hvis

de oplever disse bivirkninger under behandlingen.

4.8

Bivirkninger

Resume af sikkerhedsprofilen for alle indikationer

De bivirkninger, som sandsynligvis er relateret til anvendelsen af docetaxel, er set hos:

1.312 og 121 patienter, som fik henholdsvis 100 mg/m

og 75 mg/m

docetaxel som enkeltstof.

258 patienter, som fik docetaxel i kombinationsbehandling med doxorubicin.

406 patienter, som fik docetaxel i kombination med cisplatin.

92 patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab.

255 patienter, som fik docetaxel i kombination med capecitabin.

332 patienter, som fik docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (klinisk

relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget).

1.276 patienter (744 i TAX 316 og 532 i GEICAM 9805), som fik docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclofosfamid (bivirkninger til klinisk vigtig behandling er præsenteret).

300 gastrisk adenocarcinoma-patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i

fase II-delen af studiet), som blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-

fluoruracil (klinisk vigtige behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

174 og 251 hoved- og halskræftpatienter, som blev behandlet med docetaxel i kombination med

cisplatin og 5-fluoruracil (klinisk vigtige behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

Disse reaktioner blev beskrevet under brug af NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3;

grad 3-4 = G3/4; grad 4 = G4) og COSTART-termerne og MEdDRA-termerne. Hyppigheder defineres

som: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1000 til

< 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1000); meget sjælden (< 1/10.000); hyppighed ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger med docetaxel var: Neutropeni (som var reversibel og

ikke kumulativ, median-dagen til nadir var 7 dage og median-varigheden af alvorlig neutropeni (< 500

celler/mm

) var 7 dage), anæmi, alopeci, kvalme, opkastning, stomatitis, diarré og asteni.

Bivirkningerne for docetaxel kan blive mere alvorlige, når docetaxel gives i kombination med andre

kemoterapeutiske midler.

I kombination med trastuzumab, vises de bivirkninger (alle grader), som er rapporteret hos ≥ 10 %.

Der var en forøget forekomst af meget alvorlige bivirkninger (40 % mod 31 %) og grad 4 alvorlige

bivirkninger (34 % mod 23 %) i kombinationsarmen trastuzumab sammenlignet med docetaxel-

enkeltbehandling.

I kombination med capecitabin er de mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger (≥ 5 %),

som blev rapporteret i et fase III-studie med brystkræftpatienter, hvor anthracyklinbehandling ikke

havde haft effekt, medtaget (se produktresuméet for capecitabin).

Følgende bivirkninger er jævnligt observeret med docetaxel:

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner opstod generelt inden for få minutter efter starten af docetaxelinfusionen og

reaktionerne var ofte milde til moderate. De hyppigst rapporterede symptomer var rødme, udslæt med

eller uden kløe, trykken for brystet, rygsmerter, dyspnø og feber eller kulderystelser. Alvorlige

reaktioner blev karakteriseret ved hypotension og/eller bronkospasmer eller generaliseret

udslæt/erytem (se pkt. 4.4).

Nervesystemet

Udvikling af svær perifer neurotoksicitet kræver reduktion af dosis (se pkt. 4.2 og 4.4).

Milde til moderate neurosensoriske symptomer er karakteriseret ved paræstesi, dysæstesi eller smerter

inklusive brændende fornemmelser. Neuromotoriske tilfælde er hovedsagligt karakteriseret ved

svaghed.

Hud og subkutane væv

Reversible kutane reaktioner blev observeret og de var almindeligvis milde til moderate. Reaktionerne

var karakteriseret ved udslæt inklusive lokale udbrud, hovedsagelig på fødder og hænder (inklusive

svært hånd- og fodsyndrom), men også arme, ansigt og thorax. Reaktionerne var ofte associerede med

kløe. Udbruddene opstår ofte inden for en uge efter docetaxel-infusion.

Der er rapporter om mindre hyppige, alvorlige reaktioner såsom udslæt efterfulgt af afskalning, der

sjældent førte til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2 og 4.4). Svære negle-

forandringer er karakteriseret ved hypo- eller hyperpigmentering og sommetider smerter og

onykolyse.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Reaktionerne ved infusionsstedet var almindeligvis milde og bestod af hyperpigmentering,

inflammation, rødmen eller tørhed, flebitis eller blodudtrækninger og hævelse af venen.

Der er rapporter om tilfælde af væskeretention såsom perifert ødem og sjældnere pleura- og

perikardieekssudat, ascites og vægtøgning. Det perifere ødem starter sædvanligvis i

underekstremiteterne og kan blive generaliseret med vægtstigning på 3 kg eller mere. Væskeretention

er kumulativ i forekomst og sværhedsgrad (se pkt. 4.4).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² enkeltstof:

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4:

5,7 %;

inklusive sepsis og

pneumoni, fatal hos

1,7 %)

Infektion associeret

med G4-neutropeni

(G3/4: 4,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

76,4 %);

Anæmi (G3/4: 8,9 %);

Febril neutropeni

Trombocytopeni (G4:

0,2 %)

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

5,3 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 4,1 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 4 %)

Dysgeusi (alvorlig:

0,07 %)

Hjerte

Arytmi

(G3/4: 0,7 %)

Hjerteinsufficiens

Vaskulære sygdomme

Hypotension;

Hypertension;

Hæmoragi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø (alvorlig 2,7 %)

Mave-tarm-kanalen

Stomatitis (G3/4:

5,3 %);

Diarré (G3/4: 4 %);

Kvalme (G3/4: 4 %);

Opkastning (G3/4: 3 %)

Konstipation (alvorlig

0,2 %);

Mavesmerter (alvorlig

1 %);

Gastrointestinal

Hæmorrhage (alvorlig

0,3 %)

Øsofagitis (alvorlig:

0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudlidelser (G3/4:

5,9 %);

Neglesygdomme

(alvorlig 2,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig 1,4 %)

Artralgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Væskeretention

(alvorlig: 6,5 %)

Asteni (alvorlig

11,2 %);

smerter

Reaktioner på

infusionsstedet;

Ikke-kardiale bryst-

smerter (alvorlig:

0,4 %)

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet

bilirubin i blodet

(< 5 %); G3/4 forhøjet

alkalisk fosfatase i

blodet (< 4 %);

G3/4 ASAT forhøjet

(< 3 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 2 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m²

enkeltstof

Blod og lymfesystem

Sjældent: Blødningsepisoder associeret med grad 3/4 trombocytopeni.

Nervesystemet

Reversibilitetsdata tilgængelige hos 35,3 % af de patienter, som udviklede neurotoksicitet efter

docetaxelbehandling med 100 mg/m

som enkelt stof. Tilfældene var spontant reversible inden for 3

måneder.

Hud og subkutane væv

Meget sjælden: Et enkelt tilfælde af ikke-reversibel alopeci ved slutningen af studiet. 73 % af de

kutane reaktioner var reversible inden for 21 dage.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Den mediane kumulative dosis til behandlingsophør var mere end 1000 mg/m

og mediantiden til

reversibilitet af væskeretention var 16,4 uger (interval 0 til 42 uger). Begyndelsen af moderat og

alvorlig retention var forsinket hos patienter (median kumulativ dosis: 818,9 mg/m

) med

præmedicinering set i forhold til patienter uden præmedicinering (median kumulativ dosis:

489,7 mg/m

). Det har imidlertid været rapporteret hos nogle patienter under de tidlige forløb af

behandlingen.

Tabel over bivirkninger ved behandling af ikke-småcellet lungekræft med Docetaxel 75 mg/m²

enkeltstof

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 5 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 54,2 %);

Anæmi (G3/4: 10,8 %);

Trombocytopeni (G4: 1,7 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke alvorlig)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 0,8 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5 %)

Hjerte

Arytmi (ikke alvorlig);

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 3,3 %);

Stomatitis (G3/4: 1,7 %);

Opkastning (G3/4: 0,8 %);

Diarré (G3/4: 1,7 %)

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudreaktioner (G3/4: 0,8 %)

Neglesygdomme (alvorlig

0,8 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 12,4 %);

Væskeretention (alvorlig:

0,8 %); Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin i blodet

(< 2 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 7,8 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

91,7 %);

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Anæmi (G3/4: 9,4 %);

Febril neutropeni;

Trombocytopeni

(G4: 0,8 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed

(G3/4:1,2 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4 %)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4:

0,4 %)

Hjerte

Hjertesvigt;

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 5 %);

Stomatitis (G3/4:

7,8 %); Diarré (G3/4:

6,2 %); Opkastning

(G3/4: 5 %);

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,4 %);

Hudreaktioner (ikke

alvorlig)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig:

8,1 %);

Væskeretention

(alvorlig 1,2 %);

Smerter

Reaktioner på

infusionsstedet

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 2,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

(< 2,5 %)

G3/4 ASAT forhøjet

(< 1 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 1 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af ikke-småcellet lungekræft med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin

Systemorganklasser i

henhold til

MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 5,7 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

51,5 %);

Anæmi (G3/4: 6,9 %);

Trombocytopeni

(G4: 0,5 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

2,5 %)

Systemorganklasser i

henhold til

MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7 %)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension (G3/4:

0,7 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 9,6 %);

Opkastning (G3/4:

7,6 %);

Diarré (G3/4: 6,4 %);

Stomatitis (G3/4: 2 %)

Konstipation

Hud og subkutane

væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,7 %);

Hudreaktioner (G3/4:

0,2 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig: 0,5 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig 9,9 %);

Væskeretention

(alvorlig 0,7 %);

Feber (G3/4: 1,2 %)

Reaktioner på

infusionsstedet;

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (2,1 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(1,3 %)

G3/4 ASAT forhøjet

(0,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

(0,3 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² i kombination med

trastuzumab

Systemorganklasser i henhold til

MedDRA-databasen

Meget almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %); Febril

neutropeni (inklusive neutropeni

associeret med feber og brug af

antibiotika) eller neutropenisk

sepsis

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nervesystemet

Paræstesi; hovedpine; dysgeusi;

hypoæstesi

Øjne

Forhøjet lakrimation;

konjunktivitis

Hjerte

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Lymfødem

Luftveje, thorax og mediastinum

Epistaxis; pharyngolaryngeal

smerte; nasopharyngitis; dyspnø;

hoste; næseflåd

Mave-tarm-kanalen

Kvalme; diarré; opkastning;

Systemorganklasser i henhold til

MedDRA-databasen

Meget almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

konstipation; stomatitis; dyspepsi;

mavesmerter

Hud og subkutane væv

Alopeci; erytem; udslæt;

neglesygdomme

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi; artralgi; smerter i

ekstremiteterne; knoglesmerter;

rygsmerter

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Asteni; perifert ødem; pyrexi;

træthed; inflammation i

slimhinderne; smerter; influenza-

lignende symptomer; brystsmerter;

kulderystelser

Letargi

Undersøgelser

Vægtforøgelse

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² i

kombination med trastuzumab.

Hjerte

Symptomatisk hjertesvigt blev rapporteret hos 2,2 % af patienterne, som modtog docetaxel plus

trastuzumab i forhold til 0 % af de patienter, som fik docetaxel alene. I docetaxel - plus trastuzumab-

armen, havde 64 % modtaget en tidligere behandling med antracyklin som adjuverende behandling

sammenlignet med 55 % i docetaxel-armen alene.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig: Hæmatologisk toksicitet var forhøjet hos de patienter, som modtog trastuzumab og

docetaxel, i forhold til de patienter som fik behandling med docetaxel alene (32 % grad 3/4 neutropeni

versus

22 %, under anvendelse af NCI-CTC kriterierne). Bemærk, at dette sandsynligvis er

underestimeret, da docetaxel alene ved en dosis på 100 mg/m

er kendt for at resultere i neutropeni hos

97 % af patienterne, 76 % grad 4, baseret på laveste blodtælling. Forekomsten af febril

neutropeni/neutropenisk sepsis var også forhøjet hos de patienter, der fik behandling med Herceptin

plus docetaxel (23 %

versus

17 % for de patienter, der fik behandling med docetaxel alene).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

capecitabin

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Oral candidiasis (G3/4: <1 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 63 %);

Anæmi (G3/4: 10 %)

Trombocytopeni (G3/4: 3 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 1 %);

Nedsat appetit

Dehydrering (G3/4: 2 %);

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: < 1 %);

Paræstesi (G3/4: < 1 %)

Svimmelhed;

Hovedpine (G3/4: < 1 %);

Perifer neuropati

Øjne

Forhøjet lakrimation

Luftveje, thorax og

mediastinum

Pharyngolaryngeale smerter

(G3/4: 2 %)

Dyspnø (G3/4: 1 %); Hoste

(G3/4: < 1 %);

Epistaxis (G3/4: < 1 %)

Mave-tarm-kanalen

Stomatitis (G3/4: 18 %);

Diarré (G3/4: 14 %);

Øvre mavesmerter;

Tør mund

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Kvalme (G3/4: 6 %);

Opkastning (G3/4: 4 %);

Konstipation (G3/4: 1 %);

Mavesmerter (G3/4: 2 %);

Dyspepsi

Hud og subkutane væv

Hånd- og fodsyndrom (G3/4:

24 %)

Alopeci (G3/4: 6 %);

Neglesygdomme (G3/4: 2 %)

Dermatitis;

Erytematøst udslæt (G3/4:

< 1 %); Misfarvning af negle;

Onycholysis (G3/4: 1 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi (G3/4: 2 %);

Artralgi (G3/4: 1 %)

Smerter i ekstremiteterne (G3/4:

< 1 %);

Rygsmerter (G3/4: 1 %);

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 3 %);

Pyrexi (G3/4: 1 %);

Træthed/svaghed (G3/4: 5 %);

Perifert ødem (G3/4: 1 %);

Letargi;

smerter

Undersøgelser

Vægttab; G3/4 Forhøjet

bilirubin i blodet (9 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af prostatakræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

prednison eller prednisolon

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektion (G3/4: 3,3 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %);

Anæmi (G3/4: 4,9 %)

Trombocytopeni (G3/4: 0,6 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 0,6 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 1,2 %);

Dysgeusi (G3/4: 0 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0 %)

Øjne

Forhøjet lakrimation (G 3/4:

0,6 %)

Hjerte

Nedsat venstre

ventrikelfunktion (G3/4: 0,3 %)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis (G3/4: 0 %);

Dyspnø (G3/4: 0,6 %);

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 2,4 %);

Diarré (G3/4: 1,2 %);

Stomatitis/Pharyngitis (G3/4:

0,9 %);

Opkastning (G3/4: 1,2 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Eksfoliativt udslæt (G3/4:

Neglesygdomme (ikke alvorlig)

0,3 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Arthralgi (G3/4: 0,3 %);

Myalgi (G3/4: 0,3 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed (G3/4: 3,9 %);

Væskeretention (alvorlig 0,6 %)

Tabel over bivirkninger ved adjuverende behandling med Docetacel 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv (TAX 316) og lymfeknude-

negativ (GEICAM 9805) brystkræft – pooled data:

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4:

2,4 %);

Neutropenisk infektion

(G3/4: 2,6 %)

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 3 %);

Neutropeni (G3/4:

59,2 %);

Trombocytopeni

(G3/4: 1,6 %);

Febril neuropeni

(G3/4: NA)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

0,6 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4:

1,5 %)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4:

0,6 %);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

<0,1 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0 %)

Synkope (G3/4:

0 %)

Neurotoksicitet

(G3/4:

0 %);

Døsighed (G3/4:

0 %)

Øjne

Konjunktivitis (G3/4:

<0,1 %)

Øget tåresekretion

(G3/4:

<0,1 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,2 %)

Vaskulære sygdomme

Hedeture (G3/4:

0,5 %)

Hypotension (G3/4: 0 %)

Flebitis (G3/4: 0 %)

Lymfødem (G3/4:

0 %)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 5,0 %);

Stomatitis (G3/4:

6,0 %);

Opkastning (G3/4:

4,2 %);

Diarré (G3/4: 3,4 %);

Konstipation (G3/4:

0,5 %)

Mavesmerter (G3/4:

0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci

(persisterende<3 %);

Hudtoksicitet (G3/4:

0,6 %);

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Neglesygdomme

(G3/4: 0,4 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,7 %);

Artralgi (G3/4: 0,2 %)

Det reproduktive

system og mammae

Amenorré (G3/4: NA)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 10,0 %);

Pyreksi (G3/4: NA);

Perifert ødem (G3/4:

0,2 %)

Undersøgelser

Vægtforøgelse (G3/4:

0 %);

Vægttab (G3/4: 0,2 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved adjuverende behandling med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv (TAX 316)

og lymfeknude-negativ (GEICAM 9805) brystkræft:

Nervesystemet

I studiet TAX316 forekom perifer sensorisk neuropati i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden hos 84 patienter (11,3 %) i TAC-armen og hos 15 patienter (2 %) i FAC-armen.

Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 8 år), blev det observeret, at

perifer sensorisk neuropati fortsatte hos 10 patienter (1,3 %) i TAC-armen og hos 2 patienter (0,3 %) i

FAC-armen. I studiet GEICAM 9805 forekom perifer sensorisk neuropati under behandlingen og

fortsatte ind i opfølgningsperioden hos 10 patienter (1,9 %) i TAC-armen og hos 4 patienter (0,8 %) i

FAC-armen.Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 10 år og 5 måneder)

blev det observeret, at perifer sensorisk neuropati fortsatte hos 3 patienter (0,6 %) i TAC-armen og hos

1 patient (0,2 %) i FAC-armen.

Hjerte

I studiet (TAX316) oplevede 26 patienter (3,5 %) i TAC-armen kongestivt hjertesvigt. Alle patienter

undtagen en patient i hver arm blev diagnosticeret med CHF mere end 30 dage efter

behandlingsperioden. To patienter i TAC-armen og 4 patienter i FAC-armen døde af hjertesvigt.

I studiet GEICAM9805 udviklede 3 patienter (0,6%) i TAC-armen og 3 patienter (0,6%) i FAC-armen

kongestivt hjertesvigt i opfølgningsperioden. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (faktisk median

opfølgningstid på 10 år og 5 måneder) havde ingen patienter CHF i TAC-armen og en patient i TAC-

armen døde af dilateret kardiomyopati, og det blev observeret at CHF fortsatte hos 1 patient (0,2%) i

FAC-armen..

Hud og subkutane væv

I studiet TAX 316 blev alopeci, der fortsatte ind i opfølgningsperioden efter endt kemoterapi,

rapporteret hos 687 ud af 744 TAC-patienter (92,3%) og hos 645 ud af 736 FAC-patienter (87,6%).

Ved slutningen af opfølgningsperioden (faktisk median opfølgningstid var 8 år) blev alopeci fortsat

observeret hos 29 TAC-patienter (3,9 %) og hos 16 FAC-patienter (2,42 %).

I studiet GEICAM9805 fortsatte alopeci, som forekom i løbet af behandlingsperioden, ind i

opfølgningsperioden og blev fortsat observeret hos 49 patienter (9,2%) i TAC-armen og hos 35

patienter (6,7%) i FAC-armen. Alopeci relateret til forsøgsmedicinen forekom eller forværredes i løbet

af opfølgningsperioden hos 42 patienter (7,9%) i TAC-armen og hos 30 patienter (5,8%) i FAC-

armen. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 10 år og 5 måneder) blev

det observeret, at alopeci fortsatte hos 3 patienter (0,6%) i TAC-armen og hos 1 patient (0,2%) i FAC-

armen.

Det reproduktive system og mammae

I studiet TAX316 forekom amenorré i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afsluttet kemoterapi og blev rapporteret hos 202 af 744 TAC patienter (27,2

%) og hos 125 af 736 FAC patienter (17,0 %). Det blev observeret, at amenorré fortsatte ved

afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 8 år) hos 121 af 744 TAC patienter

(16,3 %) og hos 86 FAC patienter (11,7 %).

I studiet GEICAM9805 blev det observeret, at amenorré, som forekom i løbet af behandlingsperioden

og fortsatte ind i opfølgningsperioden fortsat blev observeret hos 18 patienter (3,4%) i TAC-armen og

hos 5 patienter (1,0%) i FAC-armen. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid

på 10 år og 5 måneder) blev det observeret, at amenorré fortsatte hos 7 patienter (1,3 %) i TAC-armen

og hos 4 patienter (0,8 %) i FAC-armen.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

I studiet TAX 316 forekom perifert ødem under behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afslutningen af kemoterapi. Det blev observeret hos 119 af 744 TAC

patienter (16,0 %) og hos 23 af 736 FAC patienter (3,1 %). Ved afslutningen af opfølgningsperioden

(faktisk median opfølgningstid på 8 år) fortsatte perifert ødem hos 19 TAC patienter (2,6 %) og hos 4

FAC patienter (0,5 %).

I studiet TAX 316 forekom lymfødem i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afsluttet kemoterapi og blev rapporteret hos 11 af 744 TAC patienter

(1,5 %) og hos 1 af 736 FAC patienter (0,1 %). Ved afslutningen af opfølgningsperioden blev det

observeret (median opfølgningstid på 8 år), at lymfødem fortsatte hos 6 TAC patienter (0,8 %) og hos

1 FAC patient.

I studiet TAX 316 forekom asteni i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afsluttet kemoterapi og blev rapporteret hos 236 af 744 TAC patienter

(31,7 %) og hos 180 af 736 FAC patienter (24,5 %). Ved afslutningen af opfølgningsperioden blev det

observeret (median opfølgningstid på 8 år), at asteni fortsatte hos 29 TAC patienter (3,9 %) og hos 16

FAC patienter (2,2 %).

I studiet GEICAM 9805 blev det observeret, at perifert ødem, som forekom i løbet af

behandlingsperiden, fortsatte ind i opfølgningsperioden hos 4 patienter (0,8 %) i TAC-armen og hos 2

patienter (0,4 %) i FAC-armen. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på

10 år og 5 måneder) havde ingen patienter (0 %) i TAC-armen perifert ødem og det blev observeret, at

det fortsatte hos 1 patient (0,2 %) i FAC-armen.

Lymfødem, der forekom i behandlingsperioden, fortsatte i opfølgningsperioden hos 5 patienter (0,9 %)

i TAC-armen og 2 patienter (0,4 %) i FAC-armen. I slutningen af opfølgningsperioden blev lymfødem

observeret at være vedvarende hos 4 patienter (0,8 %) i TAC-armen og hos 1 patient (0,2 %) i FAC-

armen. Asteni, som forekom i løbet af behandlingsperioden, fortsatte ind i opfølgningsperioden og

blev fortsat observeret hos 12 patienter (2,3%) i TAC-armen og hos 4 patienter (0,8%) i FAC-armen.

Ved afslutningen af opfølgningsperioden blev asteni observeret at være vedvarende hos 2 patienter

(0,4 %) i TAC-armen og hos 2 patienter (0,4 %) i FAC-armen.

Akut leukæmi/myelodysplastisk syndrom

Efter 10 års opfølgning i TAX 316-studiet blev akut leukæmi rapporteret hos 3 ud af 744 TAC-

patienter (0,4 %) og hos 1 ud af 736 FAC-patienter (0,1 %). En TAC patient (0,1 %) og 1 FAC patient

(0,1 %) døde på grund af AML i løbet af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 8 år).

Myelodysplastisk syndrom blev rapporteret hos 2 ud af 744 TAC-patienter (0,3 %) og hos 1 ud af 736

FAC-patienter (0,1 %).

Efter 10 års opfølgning i GEICAM9805-studiet forekom akut leukæmi hos 1 ud af 532 (0,2%)

patienter i TAC-armen. Der blev ikke set nogen tilfælde i FAC-armen. Myelodysplastisk syndrom

blev ikke diagnosticeret i nogen af behandlingsgrupperne.

Neutropeniske komplikationer

Tabellen nedenfor viser, at hyppigheden af grad 4 neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk

infektion var lavere hos patienter, der fik G-CSF profylaktisk, efter det blev gjort obligatorisk i

TACarmen i GEICAM-studiet.

Neutropeniske komplikationer hos patienter, der får TAC med eller uden G-CSF-profylakse

(GEICAM 9805)

Uden primær G-

CSFprofylakse

(n = 111)

n (%)

Med primær G-

CSFprofylakse

(n = 421)

n (%)

Neutropeni (grad 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febril neutropeni

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenisk infektion

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenisk infektion (grad 3-

2 (1,8)

5 (1,2)

Tabel over bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Neutropenisk infektion;

Infektion (G3/4: 11,7 %).

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 20,9 %);

Neutropeni (G3/4: 83,2 %);

Trombocytopeni (G3/4: 8,8 %);

Febril neutropeni.

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 1,7 %).

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 11,7 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 8,7 %).

Svimmelhed (G3/4: 2,3 %);

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 1,3 %).

Øjne

Forhøjet lakrimation (G3/4:

0 %).

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4: 0 %).

Hjerte

Arytmi (G3/4: 1,0 %).

Mave-tarm-kanalen

Diarré (G3/4: 19,7 %);

Kvalme (G3/4: 16 %);

Stomatitis (G3/4: 23,7 %);

Opkastning (G3/4: 14,3 %).

Konstipation (G3/4: 1,0 %);

Gastrointestinale smerter (G3/4:

1,0 %);

Øsofagitis/dysfagi/odynofagi

(G3/4: 0,7 %).

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %).

Kløende udslæt (G3/4: 0,7 %);

Neglesygdomme (G3/4: 0,7 %);

Hudafskalning (G3/4: 0 %).

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 19,0 %);

Feber (G3/4: 2,3 %);

Væskeretention

(alvorlig/livstruende: 1 %).

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med DOCETAXEL

75 mg/m² i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil:

Blod og lymfesystem

Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom hos henholdsvis 17,2 % og 13,5 % af patienterne,

uanset anvendelse af G-CSF. G-CSF blev anvendt som sekundær profylakse hos 19,3 % af patienterne

(10,7 % af cyklus). Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom respektivt hos 12,1 % og

3,4 % af patienterne, når patienterne modtog profylaktisk G-CSF, hos 15,6 % og 12,9 % af patienterne

uden profylaktisk G-CSF (se punkt 4.2).

Tabel over bivirkninger ved behandling af hoved- og halskræft med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4:6,3 %)

Neutropenisk infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Kræftsmerter (G3/4:

0,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4:

76,3 %);

Anæmi (G3/4: 9,2 %);

Trombocytopeni

(G3/4: 5,2 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke

alvorlig)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

0,6 %)

Svimmelhed

Øjne

Forhøjet lakrimation;

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

Hjerte

Iskæmisk hjertesygdom

(G3/4: 1,7 %)

Arytmi (G3/4: 0,6 %)

Vaskulære sygdomme

Venesygdomme (G3/4:

0,6 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 0,6 %);

Stomatitis (G3/4:

4,0 %);

Diarré (G3/4: 2,9 %);

Opkastning (G3/4:

0,6 %)

Konstipation;

Øsofagitis/dysfagi/

odynofagi (G3/4: 0,6 %);

Gastrointestinale

smerter;

Dyspepsi;

Gastrointestinale

blødninger (G3/4: 0,6 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4:10,9 %)

Kløende udslæt;

Tør hud;

Hudafskalning (G3/4:

0,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4:0,6 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 3,4 %);

Pyreksi (G3/4: 0,6 %);

Væskeretention;

Ødem

Undersøgelser

Vægtstigning

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo- og stråleterapi (TAX 324)

Systemorganklasser i

henhold til

MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 3,6 %)

Neutropenisk infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Cancersmerter (G3/4:

1,2 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4:

83,5 %); Anæmi (G3/4:

12,4 %);

Trombocytopeni (G3/4:

4,0 %);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4:12,0 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

(G3/4: 0,4 %);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 1,2 %)

Svimmelhed (G3/4:

2,0 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4 %)

Øjne

Øget lakrimation

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4:

1,2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 2,0 %)

Iskæmisk

hjertesygdom

Vaskulære sygdomme

Venesygdomme

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 13,9 %);

Stomatitis (G3/4:

20,7 %);

Opkastning (G3/4:

8,4 %)

Diarré (G3/4: 6,8 %);

Øsofagitis/dys-

fagi/odynofagi (G3/4:

12,0 %)

Konstipation (G3/4:

0,4 %)

Dyspepsi (G3/4: 0,8 %)

Gastrointestinal smerte

(G3/4: 1,2 %)

Gastrointestinal

blødning (G3/4: 0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %)

Kløende udslæt

Tør hud; Afskalning

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,4 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 4,0 %);

Febril tilstand (G3/4:

3,6 %)

Væskeretention G3/4:

1,2 %)

Ødemer (G3/4: 1,2 %)

Undersøgelser

Vægttab

Vægtøgning

Erfaringer efter markedsføring

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Anden primær malignitet (hyppighed ikke kendt), herunder non-Hodgkin lymfom, er blevet

rapporteret, når docetaxel blev givet i kombination med andre anticancer behandlinger, der vides at

være forbundet med anden primær malignitet. Akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom er

blevet rapporteret (hyppighed ikke almindelig) i pivotale kliniske studier med brystkræft med TAC-

regime.

Blod og lymfesystem

Der er rapporter om knoglemarvsdepression og andre hæmatologiske bivirkninger. Der er rapporter

om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), ofte i forbindelse med sepsis eller multiorgansvigt.

Immunsystemet

Der er rapporter om anafylaktisk shock, i nogle tilfælde fatale.

Overfølsomhedsreaktioner (hyppighed ikke kendt) er rapporteret for docetaxel hos patienter,

der tidligere har haft overfølsomhedsreaktioner overfor paclitaxel.

Nervesystemet

Der er observeret sjældne tilfælde af kramper eller forbigående tab af bevidstheden under

administration af docetaxel. Disse reaktioner er også set under infusion med lægemidlet.

Øjne

Der er observeret meget sjældne tilfælde af forbigående synsforstyrrelser (glimt, lysglimt, pletter i

synsfeltet) typisk forekommende under infusion med lægemidlet og i forbindelse med

overfølsomhedsreaktioner. Disse var reversible ved ophør af behandlingen. Tilfælde af lakrimation

med eller uden konjunktivitis, da der er sjældne rapporter om tilfælde af obstruktion af tårekanalerne,

som resulterede i usædvanlig kraftigt tåreflod. Tilfælde af cystoidt makulaødem (CMO) er blevet

rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel.

Øre og labyrint

Der er rapporter om sjældne tilfælde af ototoksicitet, nedsat hørelse og/eller tab af hørelse.

Hjerte

Sjældne tilfælde af myokardieinfarkt er rapporteret.

Ventrikulær arytmi inklusive ventrikulær takykardi (hyppighed ikke kendt), undertiden dødelig, er

rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel i kombinationsregimer, herunder doxorubicin, 5-

fluorouracil og / eller cyclofosfamid.

Vaskulære sygdomme

Venøse tromboemboliske tilfælde er sjældent rapporteret.

Luftveje, thorax og mediastinum

Akut respiratorisk åndedrætsbesvær og tilfælde af interstitial pneumoni/

pneumonitis, interstitiel

lungesygdom,

pulmonar fibrose

og respirationssvigt

, sommetider letale

, er rapporteret sjældent

Der er rapporter om sjældne tilfælde af strålingspneumonitis hos patienter, som modtog samtidig

strålebehandling.

Mave-tarmkanalen

Der er rapporteret sjældne tilfælde af enterocolitis, herunder colitis, iskæmisk colitis og neutropenisk

enterocolitis med en potentielt dødelig udgang (hyppighed ikke kendt).

Der er rapporter om sjælden forekomst af dehydrering som en konsekvens af gastrointestinale lidelser,

herunder enterocolitis og gastrointestinal perforation.

Der er rapporter om sjældne tilfælde af ileus og intestinal obstruktion.

Lever og galdeveje

Der er rapporteret om meget sjældne tilfælde af hepatitis, nogle gange fatale, hovedsageligt hos

patienter med præ-eksisterende leversygdomme.

Hud og subkutane væv

Med docetaxel er der rapporter om meget sjældne tilfælde af kutan erytematøs lupus, bulløst udslæt,

såsom erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. I nogle

tilfælde kan samtidige risikofaktorer muligvis have medvirket til udviklingen af disse virkninger. Ved

behandling med docetaxel er der rapporteret om sclerodermi-lignende forandringer, som ofte går forud

for perifer lymfødem. Tilfælde af permanent alopeci (hyppighed ikke kendt) er rapporteret.

Nyre og urinveje

Nyreinsufficiens og nyresvigt er rapporteret. I ca. 20% af tilfældene var der ingen risikofaktorer for

akut nyresvigt såsom samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler og gastrointestinale

sygdomme.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Der er sjældne rapporter om radiation recall-fænomen.

Recall-reaktion på injektionsstedet (tilbagefald af hudreaktion på et sted med tidligere ekstravasation

efter administration af docetaxel på et andet sted) er observeret på stedet for tidligere ekstravasation

(hyppighed ikke kendt).

Væskeretention er ikke ledsaget af akutte episoder af oliguri eller hypotension. Dehydrering og

pulmonar ødem er sjældent rapporteret.

Metabolisme og ernæring

Tilfælde af elektrolytforstyrrelser er rapporteret. Der er rapporteret tilfælde af hyponatriæmi, typisk

forbundet med dehydrering, opkastning og pneumoni. Hypokaliæmi, hypomagnesiæmi og

hypocalcæmi er observeret, sædvanligvis i forbindelse med lidelser i mave-tarmkanalen og især med

diarré.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er få rapporter om overdosering. Der er ingen kendt antidot til overdosering med docetaxel. I

tilfælde af en overdosis skal patienten indlægges på en specialafdeling og de vitale funktioner skal

følges nøje. I tilfælde af en overdosis kan der forventes en forværring af bivirkninger. De forventede

komplikationer ved overdosis vil være knoglemarvsuppression, perifer neurotoksicitet og mucositis.

Patienter bør modtage terapeutisk G-CSF så snart som muligt efter overdosering er erkendt.

Om nødvendigt bør man tage andre passende symptomatiske forholdsregler.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Taxaner, ATC-kode: L01CD 02

Virkningsmekanisme

Docetaxel er et antineoplastisk stof, som virker ved at facilitere polymerisering af tubulin til stabile

mikrotubuli og hæmme depolymerisering af mikrotubuli til tubulin, hvilket medfører et udtalt fald i

koncentrationen af frit tubulin. Binding af docetaxel til mikrotubuli medfører ingen ændring i antallet

af protofilamenter.

In vitro

-forsøg har vist, at docetaxel ødelægger det mikrotubulære netværk i celler, som er essentielle

for mitosen og cellulære funktioner i interfasen.

Farmakodynamisk virkning

Docetaxel fandtes

in vitro

at være cytotoksisk over for forskellige murine og humane tumorcellelinjer

samt over for humane tumorceller fra frisk udtagne humane tumorer i klonogene assays. Docetaxel

opnår høje intracellulære koncentrationer og forbliver længe intracellulært. Docetaxel fandtes

ydermere at være aktivt over for nogle, men ikke alle cellelinjer, der udviste overekspression af p-

glycoprotein, hvis tilstedeværelse er bestemt af "multidrug resistance"-genet (MDR-genet).

In vivo

docetaxels aktivitet uafhængig af behandlingsregimet og har eksperimentelt vist et bredt spektrum af

antitumoraktivitet over for fremskredne murine og transplanterede humane tumorer.

Kliniske virkning og sikkerhed

Brystkræft

Docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclofosfamid: Adjuverende behandling

Patienter med operabel, lymfeknude-positiv brystkræft (TAX 316)

Data fra et multicenter åbent randomiseret studium støtter anvendelsen af den adjuverende behandling

til patienter med operabel lymfeknude-positiv brystkræft og KPS ≥ 80 % i alderen mellem 18 og 70 år.

Efter stratificering i henhold til antallet af positive lymfeknuder (1-3, 4+), blev 1.491 patienter

randomiseret til enten at få enten docetaxel 75 mg/m

administreret en time efter doxorubicin

50 mg/m

og cyclofosfamid 500 mg/m

(TAC arm), eller doxorubicin 50 mg/m

, fulgt af fluoruracil

500 mg/m

og cyclofosfamid 500 mg/m

(FAC arm). Begge regimer blev administreret en gang hver 3.

uge i 6 perioder. Docetaxel blev administreret som en 1-times infusion. Alle andre lægemidler blev

givet som intravenøs bolus på dag 1. G-CSF blev administreret som sekundær profylakse til patienter,

som fik kompliceret neutropeni (febril neutropeni, forlænget neutropen eller infektion). Patienter på

TAC-armen fik antibiotisk profylakse med ciprofloxacin 500 mg oralt 2 gange daglig i 10 dage,

startende på dag 5 af hver periode, eller lignende. Efter den sidste cyklus af kemoterapi, fik patienter i

begge arme, der havde positive østrogen- og/eller progesteronreceptorer tamoxifen 20 mg daglig i op

til 5 år. Adjuverende stråleterapi blev givet i henhold til eksisterende vejledninger på de deltagende

centre og blev givet til 69 % af patienterne, som fik TAC, og 72 % af patienterne som fik FAC.

Der blev udført to interim-analyser og en endelig analyse. Den første interim-analyse var planlagt til 3

år efter datoen, hvor halvdelen af tilmeldingerne til studiet var nået. Den anden interim-analyse blev

udført efter optagelse af i alt 400 sygdoms-fri overlevelser (DSF), hvilket førte til en median-

opfølgningstid på 55 måneder. Den endelige analyse blev udført, da alle patienter havde nået deres 10

års opfølgningsbesøg (medmindre de havde en DFS eller udgik tidligere fra opfølgning). DFS var det

primære effekt-endepunkt, og total overlevelse (OS) var det sekundære effekt-endepunkt.

Der blev udført en endelig analyse med en aktuel median opfølgning på 96 måneder. Der blev vist

signifikant længere sygdoms-fri overlevelse i TAC-armen end FAC-armen. Forekomsten af tilbagefald

ved 10 år var reduceret hos de patienter som fik TAC, sammenlignet med dem, som fik FAC

(henholdsvis 39 %

versus

45 %). Det betyder en absolut risikoreduktion på 6 % (p = 0,001). Total

overlevelse ved 10 år var også signifikant forøget med TAC i forhold til FAC (henholdsvis 76 %

versus

69 %). Det betyder en absolut risikoreduktion for død på 7 % (p = 0,002). Da fordelene hos

patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikant for DFS og OS, blev den positive

benefit/risk fordeling for TAC hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke helt demonstreret ved den

endelige analyse.

Overordnet demonstrerer resultaterne fra studierne en positiv benefit/risiko-fordeling for TAC

sammenlignet med FAC.

Fordelingen af TAC-behandlede patienter ifølge allerede definerede større prognostiske faktorer blev

analyseret:

Sygdoms-fri overlevelse

Total overlevelse

Patient-

fordeling

Antal

patien-

ter

Hazard

ratio*

95 % CI

P=

Hazard

ratio*

95 % CI

p=

Antal positive

lymfeknuder

I alt

0,80

0,68-0,93

0,0043

0,74

0,61-0,90

0,0020

0,72

0,58-0,91

0,0047

0,62

0,46-0,82

0,0008

0,87

0,70-1,09

0,2290

0,87

0,67-1,12

0,2746

En Hazard ratio på mindre end 1 indikerer, at TAC kan associeres med længere sygdomsfri

overlevelse og længere total overlevelse sammenlignet med FAC.

Patienter med operabel, lymfeknude-negativ brystkræft, egnet til behandling med kemoterapi

(GEICAM 9805)

Data fra et multicenter, åbent, randomiseret forsøg støtter anvendelsen af Docetacel Teva som

adjuverende behandling til patienter med operabel, lymfeknude-negativ brystkræft, der er egnede til

kemoterapibehandling. 1.060 patienter blev randomiseret til at få enten Docetaxel Teva 75 mg/m

administreret 1 time efter doxorubicin 50 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(539 patienter i

TAC-armen) eller doxorubicin 50 mg/m

efterfulgt af fluoruracil 500 mg/m

og cyclophosphamid

500 mg/m

(521 patienter i FAC-armen) som adjuverende behandling. Patienterne havde operabel,

lymfeknude-negativ brystkræft med høj risiko for tilbagefald ifølge 1998 St. Gallen-kriterierne

(tumorstørrelse > 2 cm og/eller negative østrogenreceptorer (ER) og progesteronreceptorer (PR)

og/eller høj histologisk/nukleær grad (grad 2 til 3) og/eller alder < 35 år). Begge regimer blev

administreret en gang hver 3. uge i 6 cykler. Docetaxel Teva blev administreret som infusion over 1

time, alle andre lægemidler blev givet intravenøst på dag 1 hver 3. uge. Primær G-CSF-profylakse

blev gjort obligatorisk i TAC-armen, efter 230 patienter var blevet randomiseret. Hyppigheden af grad

4 neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk infektion blev reduceret hos patienter, der fik primær

GCSF-profylakse (se pkt. 4.8). I begge arme fik patienter med ER + og/eller PR+ tumorer 20 mg

tamoxifen en gang daglig i op til 5 år efter den sidste kemoterapicyklus. Adjuverende strålebehandling

blev administreret i henhold til guidelines på de deltagende behandlingssteder og blev givet til 57,3 %

af de patienter, der fik TAC, og til 51,2 % af de patienter, der fik FAC.

En primær analyse og en opdateret analyse blev udført. Den primære analyse blev udført, da alle

patienter havde en opfølgningstid på mere end 5 år (median opfølgningstid var 77 måneder). Den

opdaterede analyse blev udført, da alle patienter havde nået deres 10-års (median opfølgningstid var

10 år og 5 måneder) opfølgningsbesøg (medmindre de havde DFS eller tidligere var udgået fra

opfølgning). DFS var det primære effekt-endepunkt, og total overlevelse (OS) var det sekundære

effekt-endepunkt.

Ved den mediane opfølgningsperiode på 77 måneder blev der vist signifikant længere sygdomsfri

overlevelse (DFS) i TAC-armen sammenlignet med FAC-armen. TAC-behandlede patienter havde 32

% lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de patienter, der blev behandlet med FAC (hazard-

ratio = 0,68; 95 % CI (0,49-0,93); p = 0,01). Ved den mediane opfølgningsperiode på 10 år og 5

måneder havde TAC-behandlede patienter 16,5 % lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de

patienter, der blev behandlet med FAC (

hazard

ratio = 0,84; 95 % CI (0,65-1,08); p = 0,1646). Data

for DFS var ikke statistisk signifikante, men blev alligevel forbundet med en positiv tendens til fordel

for TAC.

Ved den mediane opfølgningsperiode på 77 måneder var den totale overlevelse (OS) længere i

TACarmen, hvor TAC-behandlede patienter havde 24 % lavere risiko for død sammenlignet med

FACbehandlede patienter (hazard ratio = 0,76; 95 % CI (0,46-1,26; p=0,29). Dog var fordelingen af

OS ikke signifikant forskellig i de to grupper.

Ved den mediane opfølgningsperiode på 10 år og 5 måneder havde TAC-behandlede patienter en 9 %

lavere risiko for død sammenlignet med FAC-behandlede patienter (

hazard

ratio = 0,91; 95 % CI

(0,63-1,32)). Overlevelsesprocenten var 93,7 % i TAC-armen og 91,4 % i FAC-armen ved tidspunktet

for 8-års opfølgning, og 91,3 % i TAC-armen og 89 % i FAC-armen ved tidspunktet for 10-års

opfølgning.

Det positive benefit-risk forhold for TAC sammenlignet med FAC forblev uændret.

Undergrupper af TAC-behandlede patienter efter prospektivt definerede betydningsfulde prognostiske

faktorer blev analyseret i den primære analyse (ved median opfølgningsperiode på 77 måneder) (se

tabel nedenfor):

Undergruppeanalyser – adjuverende behandling hos patienter med lymfeknude-negativ brystkræft

(intent-to-treat analyse)

Undergruppe

Antal patienter i

TAC-gruppen

Sygdomsfri overlevelse

Hazard ratio*

95 % CI

Samlet

0,68

0,49-0,93

Alderskategori 1

<50 år

≥50 år

0,67

0,67

0,43-1,05

0,43-1,05

Alderskategori 2

<35 år

≥35 år

0,31

0,73

0,11-0,89

0,52-1,01

Hormonal

receptorstatus

Negativ

Positiv

0,62

0,45-1,1

0,4-0,97

Tumorstørrelse

<2 cm

>2 cm

0,69

0,68

0,43-1,1

0,45-1,04

Histologisk grad

Grad 1 (inklusiv

grader, der ikke er

fastsat)

Grad 2

Grad 3

0,79

0,77

0,59

0,24-2,6

0,46-1,3

0,39-0,9

Menopausal status

Præ-menopausal

Post-menopausal

0,64

0,72

0,40-1

0,47-1,12

* Hazard ratio (TAC/FAC) på mindre end 1 indikerer, at der er en sammenhæng mellem TAC og en længere

sygdomsfri overlevelse, sammenlignet med FAC.

Der blev udført eksplorativ undergruppeanalyse af sygdomsfri overlevelse for patienter, der opfylder

kriterierne for kemoterapi ifølge 2009 St. Gallen-kriterierne – (ITT population). Resultaterne er anført

nedenfor.

TAC

FAC

Hazard ratio

(TAC/FAC)

Undergruppe

(n=539)

(n=521)

(95 % CI)

p-værdi

Opfylder relative

indication for kemoterapi

18/214

(8,4 %)

26/227

(11,5 %)

0,796

(0,434-1,459)

0,4593

48/325

(14,8 %)

69/294

(23,5 %)

0,606

(0,42-0,877)

0,0072

TAC = docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid

FAC = 5-fluoruracil, doxorubicin and cyclophosphamid

CI = Konfidensinterval; ER = østrogenreceptor

PR = progesteronreceptor

ER/PR-negativ eller grad 3 eller tumorstørrelse >5 cm

Den estimerede hazard ratio blev udregnet ved hjælp af Cox proportional hazard-model med

behandlingsgruppen som faktor.

Docetaxel som enkeltstof

Der er udført to randomiserede, sammenlignende fase III-studier med docetaxel doseret hver 3. uge i

den anbefalede dosis på 100 mg/m

til patienter med metastatisk brystkræft. Der indgik henholdsvis

326 patienter, som tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt, og 392

patienter, som tidligere havde fået behandling med anthracyklin uden effekt.

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt, blev

docetaxel sammenlignet med doxorubicin (75 mg/m

hver 3. uge). Uden at påvirke overlevelsestiden

(docetaxel 15 måneder mod doxorubicin 14 måneder, p = 0,38) eller tiden til progression (docetaxel

27 uger mod doxorubicin 23 uger, p = 0,54), øgede docetaxel responsraten (52 % mod 37 %, p = 0,01)

og gav hurtigere respons (12 uger mod 23 uger, p = 0,007). 3 patienter (2 %), der fik docetaxel,

ophørte med behandlingen grundet væskeretention, hvorimod 15 patienter (9 %), der fik doxorubicin,

stoppede behandlingen grundet hjertetoksicitet (3 tilfælde af fatal hjerteinsufficiens).

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med anthracyklin uden effekt, blev docetaxel

sammenlignet med kombinationsbehandling med mitomycin C og vinblastin (12 mg/m

hver 6. uge og

6 mg/m

hver 3. uge). Docetaxel øgede responsraten (33 % mod 12 %, p < 0,0001), forlængede tiden

til progression (19 uger mod 11 uger, p = 0,0004), samt forlængede overlevelsen (11 måneder mod 9

måneder, p = 0,01).

I de 2 her nævnte fase III-studier viste docetaxel den samme sikkerhedsprofil som tidligere blev set i

fase II-studierne (se pkt. 4.8).

Et åbent multicenter randomiseret fase III-studie blev udført for at sammenligne docetaxel monoterapi

med paclitaxel i behandlingen af fremskreden brystkræft hos patienter, hvis tidligere behandling havde

inkluderet et antracyklin. 449 patienter blev randomiseret til enten at modtage docetaxel monoterapi

100 mg/m

givet som 1 times infusion eller paclitaxel 175 mg/m

givet som en infusion over 3 timer.

Begge behandlingsmåder blev administreret hver 3. uge.

Docetaxel forlængede mediantiden til progression (24,6 uger vs. 15,6 uger; p < 0,01) og

medianoverlevelse (15,3 måneder vs. 12,7 måneder; p = 0,03) uden at påvirke det primære endepunkt

(32 % vs. 25 %, p = 0,10), samlet respons rate (32 % vs. 25 %, p = 0,10).

Flere grad 3/4 bivirkninger blev observeret for docetaxel monoterapi (55,4 %) sammenlignet med

paclitaxel (23,0 %).

Docetaxel i kombination med doxorubicin

Et stort randomiseret fase III-studie, med 429 tidligere ubehandlede patienter med metastatisk

sygdom, er blevet udført med doxorubicin (50 mg/m

) i kombination med docetaxel (75 mg/m

) (AT

arm)

versus

doxorubicin (60 mg/m

) i kombination med cyclofosfamid (600 mg/m

) (AC arm). Begge

regimer blev indgivet på dag 1 hver 3. uge.

Tiden til progression (TTP) var signifikant længere i AT-armen i forhold til AC-armen,

p = 0,0138. TTP-medianen var 37,3 uger (95 % CI: 33,4 – 42,1) i AT-armen og 31,9 uger

(95 % CI: 27,4 – 36,0) i AC-armen.

Den totale responshyppighed var signifikant højere i AT-armen i forhold til AC-armen,

p = 0,009. Total responshyppighed var 59,3 % (95 % CI : 52,8 – 65,9) i AT armen i forhold til

46,5 % (95 % CI : 39,8 – 53,2) i AC armen.

I dette studie viste AT-armen en hyppigere forekomst af alvorlig neutropeni (90 %

versus

68,6 %),

febril neutropeni (33,3 %

versus

10 %), infektion (8 %

versus

2,4 %), diarré (7,5 %

versus

1,4 %),

asteni (8,5 %

versus

2,4 %) og smerter (2,4 %

versus

0 %) end AC-armen. På den anden side viste

AC-armen en hyppigere forekomst af alvorlig anæmi (15,8 %

versus

8,5 %) end AT-armen og tillige

en hyppigere forekomst af alvorlig hjertetoksicitet: Hjerteinsufficiens (3,8 %

versus

2,8 %), total

LVEF-nedsættelse ≥ 20 % (13,1 %

versus

6,1 %), total LVEF-nedsættelse ≥ 30 % (6,2 %

versus

1,1 %). Toksisk død forekom hos 1 patient i AT-armen (hjerteinsufficiens) og i 4 patienter i AC-armen

(1 på grund af septisk shock og 3 på grund af hjerteinsufficiens).

I begge arme var livskvaliteten målt via et EORTC-spørgeskema sammenlignelig og stabil under

behandling og opfølgning.

Docetaxel i kombination med trastuzumab

Docetaxel i kombination med trastuzumab blev undersøgt til behandling af patienter med metastatisk

brystkræft, hvis tumorer var HER2-positive, og som ikke tidligere havde fået kemoterapi for

metastatisk sygdom. 186 patienter blev randomiseret til at få docetaxel (100 mg/m

) med eller uden

trastuzumab. 60 % af patienter fik først anthracyklinbaseret adjuverende kemoterapi. Docetaxel +

trastuzumab var effektivt til patienterne, uanset om de havde fået adjuverende anthracyklin eller ikke.

Den primære testmetode, som blev anvendt til at bestemme HER2-positivitet i dette pivotalstudie var

immunohistokemi (IHC). En mindre del af patienterne blev testet ved hjælp af fluoroscence in situ

hybridization (FISH). I dette studie havde 87 % af patienterne sygdom, som var IHC 3+, og 95 % af

de inkluderede patienter havde sygdom, som var IHC3+ og/eller patienterne var FISH-positive.

Resultaterne af effekten er opsummeret i den følgende tabel:

Parameter

Docetaxel plus trastuzumab

1

n=92

Docetaxel

1

n=94

Responsrate

(95 % CI)

61 %

(50-71)

34 %

(25-45)

Gennemsnitlig varighed af respons

(måneder)

(95 % CI)

11,4

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Gennemsnitlig TTP (måneder)

(95 % CI)

10,6

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Gennemsnitlig overlevelse

(måneder)

(95 % CI)

30,5

(26,8-ne)

22,1

(17,6-28,9)

TTP = tid til progression. "ne" indikerer at dette ikke kunne estimeres eller ikke blev nået.

Fuldt analysesæt (intent to treat)

Estimeret median overlevelse.

Docetaxel i kombination med capecitabin

Data fra et randomiseret, kontrolleret, klinisk fase 3-multicenterstudie understøtter anvendelsen af

capecitabin i kombination med docetaxel til behandling af patienter med lokal fremskreden eller

metastatisk brystkræft hos hvem cytotoksisk kemoterapi med et anthracyklin, har været uden effekt. I

dette kliniske studie randomiseredes 255 patienter til behandling med docetaxel (75 mg/m² som en 1-

times intravenøs infusion hver 3. uge) og capecitabin (1.250 mg/m

to gange daglig i 2 uger efterfulgt

af en uges pause). 256 patienter blev randomiseret til behandling med docetaxel alene (100 mg/ m

som 1 times intravenøs infusion hver 3. uge). Overlevelsen var bedre i kombinationsarmen med

docetaxel + capecitabin (p = 0,0126). Den mediane overlevelse var 442 dage (docetaxel + capecitabin)

vs. 352 dage (docetaxel alene).

De objektive responsrater i den randomiserede population (investigators vurdering) var 41,6 %

(docetaxel+capecitabin) vs. 29,7 % (docetaxel alene); p = 0,0058. Tid indtil progressiv sygdom var

længere i kombinationsarmen med docetaxel + docetaxel (p < 0,0001). Den mediane tid indtil

progression var 186 dage (docetaxel+ capecitabin) vs. 128 dage (docetaxel alene).

Ikke-småcellet lungekræft

Patienter, der tidligere har fået behandling med kemoterapi med eller uden strålebehandling.

I et fase III-studie med tidligere behandlede patienter var tid til progression (12,3 uger vs. 7 uger) og

den samlede overlevelse signifikant længere for docetaxel ved doseringen 75 mg/m

end for bedste

palliative behandling. Den 1-årige overlevelsesrate var signifikant længere med docetaxel (40 %) end

for bedste palliative behandling (16 %).

Der var mindre brug af smertestillende morfika (p < 0,01), smertestillende ikke-morfika (p < 0,01),

anden sygdomsrelateret medicin (p = 0,06) og strålebehandling (p < 0,01) hos de patienter, der fik

behandling med docetaxel ved doseringen 75 mg/m

end hos patienterne, der fik bedste palliative

behandling.

Den samlede overlevelsesrate var 6,8 % i de evaluerbare patienter, og median-varigheden for respons

var 26,1 uge.

Docetaxel i kombination med platinmidler hos patienter der ikke tidligere er behandlet med

kemoterapi

1.218 patienter med inoperabel ikke-småcellet lungekræft stadium IIIB eller IV med KPS på 70 %

eller mere og som ikke tidligere havde fået kemoterapi mod denne tilstand, blev i et fase III-studie

randomiseret til enten docetaxel (T) 75 mg/m

administreret som 1-times infusion umiddelbart

efterfulgt af cisplatin (Cis) 75 mg/m

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge (TCis),

docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion i kombination med carboplatin (AUC 6 mg/ml pr. min)

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge eller vinorelbin (V) 25 mg/ m

administreret i løbet

af 6 til 10 minutter på dag 1, 8, 15, 22 efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret på dag 1

af cyklusser gentaget hver 4. uge (VCis).

Overlevelsesdata, median progressionstid og responsrater for studiets to arme er illustreret i

nedenstående tabel:

TCis

n=408

VCis

N=404

Statistisk analyse

Total overlevelse

(Primær endepunkt)

Median overlevelsestid (måneder)

11,3

10,1

Hazard ratio: 1,122

[97,2 % CI: 0,937; 1,342]*

1-års overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 5,4 %

[95 % CI: -1,1; 12,0]

2-års overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 6,2 %

[95 % CI: 0,2; 12,3]

Gennemsnitlig tid til progression

(uger)

22,0

23,0

Hazard ratio: 1.032

[95 % CI: 0.876; 1.216]

Total responsrate (%):

31,6

24,5

Behandlingsforskel: 7,1 %

[95 % CI: 0,7; 13,5]

*: rettet for multiple sammenligninger og justeret for stratification-faktorer (stadie af sygdommen og

behandlingsregion), baseret på beregnelig patientpopulation.

Sekundære endepunkter inkluderede forandring i smerter, global rating af livskvalitet med EuroQoL-

5D, lungekræft-symptomskala, og forandringer i Karnofskys performance status. Resultater på disse

endepunkter understøttede de primære endepunkt-resultater.

For docetaxel /Carboplatin-kombinationen kunne der hverken bevises ækvivalent eller non-inferior

effekt sammenlignet med referencebehandlingskombinationens VCis.

Prostatakræft

Sikkerheden og effekten af docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos patienter

med hormonrefraktær metastatisk prostatakræft blev undersøgt i et randomiseret multicenter fase III-

studie. I alt 1006 patienter med KPS ≥ 60 blev randomiseret i følgende behandlingsgrupper:

Docetaxel 75 mg/m

hver 3. uge i 10 behandlingsrunder.

Docetaxel 30 mg/m

administreret ugentlig i de første 5 uger i en 6 ugers behandlingsrunde i

5 behandlingsrunder.

Mitoxantron 12 mg/m

hver 3. uge i 10 behandlingsrunder.

Alle 3 behandlingsregimer blev administreret i kombination med prednison eller prednisolon 5 mg to

gange daglig, kontinuerligt.

De patienter, der fik docetaxel hver 3. uge, viste signifikant længere total overlevelse sammenlignet

med dem, der fik mitoxantron. Stigningen i overlevelse set i armen med ugentlig docetaxel var ikke

statistisk signifikant sammenlignet med mitoxantron-kontrolarmen. Effektendepunkter for docetaxel-

armene

versus

kontrolarmen er vist i nedenstående tabel:

Endepunkt

Docetaxel

hver 3. uge

Docetaxel

hver uge

Mitoxantron

hver 3. uge

Antal patienter

Median overlevelsestid

(måneder)

95 % CI

Hazard ratio

95 % CI

p-værdi

*

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

16,5

(14,4-18,6)

Antal patienter

PSA**-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9)

<0,0001

31,7

(26,4-37,3)

Antal patienter

Smerte-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Antal patienter

Tumor-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

Stratificeret log rank test

*Tærskel for statistisk signifikans =0,0175

**PSA: Prostata-Specific Antigen

Taget i betragtning af, at docetaxel givet hver uge gav en lidt bedre sikkerhedsprofil end docetaxel

administreret hver 3. uge, er det en mulighed, at nogle patienter kan have fordel af docetaxel

administreret hver uge.

Ingen statistiske forskelle blev observeret mellem behandlingsgrupperne i Global-livskvalitet.

Gastrisk adenocarcinom

Et multicenter, åbent, randomiseret studie har evalueret sikkerhed og effekt af docetaxel til behandling

af patienter med metastatisk gastrisk adenocarcinom, inklusive adenocarcinom af den gastroøsofageale

forbindelse. Patienterne havde ikke tidligere modtaget kemoterapi for metastatisk sygdom. 445

patienter med KPS > 70 blev behandlet med enten docetaxel (T) (75 mg/m

på dag 1) i kombination

med cisplatin (C) (75 mg/m

på dag 1) og 5-fluoruracil (F) (750 mg/m

pr. dag i 5 dage) eller cisplatin

(100 mg/m

på dag 1) og 5-fluoruracil (1.000 mg/m

pr. dag i 5 dage). Behandlings-cyklus var på 3

uger for TCF-armen og 4 uger for CF-armen.

Median-antallet af cyklusser administreret pr. patient var 6 (med et interval på 1-16) for TCF-armen

sammenlignet med 4 (med et interval på 1-12) for CF-armen. Progressionstid (TTP) var det primære

endepunkt. Nedsættelsen af risikoen for progression var 32,1 % og blev associeret med en signifikant

længere TTP (p = 0,0004) til fordel for TCF-armen. Overlevelse i alt var også signifikant længere (p =

0,0201) til fordel for TCF-armen med en nedsættelse af risikoen for død på 22,7 %. Effektresultater er

vist i den følgende tabel:

Effekten af docetaxel ved behandling af patienter med gastrisk adenocarcinom

Endepunkt

TCF

n=221

CF

N=224

Median TTP (måneder)

(95 %CI)

(4,86-5,91)

(3,45-4,47)

Hazard ratio

(95 % CI)

*p-værdi

1,473

(1,189-1,825)

0,0004

Median overlevelse (måneder)

(95 % CI)

2-års estimat (%)

(8,38-10,58)

18,4

(7,16-9,46)

Hazard ratio

(95 % CI)

*p-værdi

1,293

(1,041-1,606)

0,0201

Responsrate i alt (CR+PR) (%)

36,7

25,4

p-værdi

0,0106

Progressiv sygdom som bedste

overlevelse respons (%)

16,7

25,9

*Ustratificerede logrank test

Undergruppe-analyser på tværs af alder, køn og race favoriserede samstemmende TCF-armen

sammenlignet med CF-armen.

En opfølgende analyse af overlevelse efter en median-tid på 41,6 måneder viste ikke længere

signifikant forskel, selv om TCF-regimet altid gav bedre resultater. Fordelen ved TCF-regimet kontra

CF-regimet var helt tydelig mellem 18 og 30 måneders opfølgning.

Som helhed viste livskvalitet (LK) og kliniske fordele resultater i overensstemmelse med fremgang til

fordel for TCF-armen. De patienter, der blev behandlet i TCF-armen, havde længere tid til 5 %

definitiv forværring af den globale sundhedsstatus på QLQ-C30-spørgeskemaet (p = 0,0121) og en

længere tid til definitiv forværring af Karnofsky performance status (p = 0,0088) sammenlignet med

patienterne, som fik behandling med CF.

Hoved- og halskræft

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Sikkerheden og effekten af docetaxel i den indledende behandling af patienter med pladecellecarcinom

i hovedet og halsen (SCCHN) blev evalueret i et fase III, multicenter, åbent, randomiseret

studie

(TAX323). I dette

studie

blev 358 patienter med inoperabelt, lokalt fremskreden SCCHN og WHO

funktionsstatus 0 eller 1, randomiseret i en af to behandlingsarme. Patienter i docetaxel-armen modtog

docetaxel (T) 75 mg/m

efterfulgt af cisplatin (P) 75 mg/m

efterfulgt af 5-fluoruracil (F) 750 mg/m

daglig som en kontinuerlig infusion i 5 dage. Dette regime blev administreret hver 3. uge i 4 cyklusser

i tilfælde hvor der som mindstemål blev observeret mindre respons (≥ 25 % reduktion i den

bidimensionelt målte tumorstørrelse) efter 2 cyklusser. Ved slutningen af kemoterapi fik patienter,

hvis sygdomstilstand ikke var forværret, strålebehandling i 7 uger med et interval på mindst 4 uger og

maksimalt 7 uger, udført efter fastlagte retningslinjer (TPF/RT). I sammenligningsarmen af studiet fik

patienterne cisplatin (P) 100 mg/m

efterfulgt af 5-fluoruracil (F) 1000 mg/m

daglig i 5 dage. Dette

regime blev administreret hver 3. uge i 4 cyklusser hos patienter, hvor der som mindstemål efter

2 cyklusser blev observeret en mindre respons (≥ 25 % reduktion i den bidimensionalt målte

tumorstørrelse). Efter endt kemoterapi, med et minimuminterval på 4 uger og et maksimuminterval på

7 uger, blev de patienter, hvis sygdom ikke forværredes, strålebehandlet (RT) i 7 uger i henhold til de

fastlagte retningslinjer (PF/RT). Lokoregional behandling med stråling blev givet enten med en

konventionel fraktion (1,8 Gy-2,0 Gy en gang daglig, 5 dage om ugen til en total dosis på

66 til 70 Gy), eller accelererede/hyperfraktionerede regimer af strålebehandling (to gange daglig, med

et minimum interfraktion-interval på 6 timer, 5 dage pr. uge). I alt 70 Gy blev anbefalet til

accelererede regimer og 74 Gy for hyperfraktionerede systemer. Kirurgisk resektion blev tilladt efter

kemoterapi, før eller efter strålebehandling. Patienter fra TPF-armen blev behandlet med profylaktisk

antibiotika med ciprofloxacin 500 mg oralt 2 gange daglig i 10 dage. Behandlingen begyndte på dag 5

i hver cyklus eller tilsvarende. Det primære endepunkt i dette studie, progression-fri overlevelse

(PFS), var signifikant længere i TPF-armen sammenlignet med PF-armen, p = 0,0042 (median PFS:

11,4 vs. 8,3 måneder respektivt) med en samlet median-opfølgningstid på 33,7 måneder. Median

overlevelse i alt var også signifikant længere til fordel for TPF-armen sammenlignet med PF-armen

(median overlevelse i alt: 18,6 vs. 14,5 måneder respektivt) med en 28 % reduktion af risikoen for

død, p = 0,0128. Effektresultaterne er vist i tabellen nedenfor:

Effekt af docetaxel i indledende behandling til patienter

med inoperable, lokale fremskredne SCCHN (Hensigt at behandle-analyse):

Endepunkt

Docetaxel +

Cis+5-FU

n=177

Cis+5-FU

n=181

Median progressionsfri overlevelse

(måneder)

(95 %CI)

11,4

(10,1-14,0)

(7,4-9,1)

Tilpasset hazard ratio

(95 % CI)

*p-værdi

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Median overlevelse (måneder)

(95 % CI)

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

Hazard ratio

(95 % CI)

**p-værdi

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Bedste respons i alt til kemoterapi (%)

(95 %CI)

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

***p-værdi

0,006

Bedste respons i alt til

undersøgelsesbehandling

[kemoterapi +/- strålebehandling] (%)

(95 %CI)

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

***p-værdi

0,006

Median varighed af respons til kemoterapi

± strålebehandling (måneder)

(95 % CI)

n=128

15,7

(13,4-24,6)

n=106

11,7

(10,2-17,4)

Hazard ratio

(95 % CI)

**p-værdi

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Med en hazard ratio < 1 kan docetaxel + cisplatin+5-FU anvendes med fordel

*Cox model (tilpasning til primær tumor, T og N kliniske stadier og PSWHO)

**Logrank test

*** Chi-square-test

Livskvalitetsparametre

De patienter, der fik behandling med TPF udviklede signifikant mindre tilbagegang af deres globale

sundhedsscore i forhold til patienter i behandling med PF (p = 0,01, under anvendelse af EORTC

QLQ-C30-skalaen).

Kliniske fordelsparametre

Statusskalaen for hoved- og hals-underskalaer (PSS-HN) var designet til at måle sprogforståelse,

evnen til at indtage føde offentligt samt en normal kost. Skalaen var signifikant til fordel for TPF i

forhold til PF.

Median tid til første tilbagegang af WHO performance status var signifikant længere i TPF-armen end

med PF. Smerteintensitet-scoren forbedredes under behandlingen i begge grupper, hvilket indikerer en

god smertekontrol.

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemostråleterapi (TAX 324)

Sikkerheden og effekten af docetaxel i den indledende behandling af patienter med lokalt

fremskredent pladecellecarcinom i hoved og hals (SCCHN) blev evalueret i et randomiseret,

multicenter, open-label fase III-studie (TAX 324). I dette studie blev 501 patienter med lokalt

fremskredent SCCHN og en WHO-funktionsstatus på 0 eller 1, randomiseret i en af to arme.

Studiepopulationen bestod af patienter med teknisk uresekterbar sygdom, patienter med lav chance for

kirurgisk helbredelse og patienter med bevarelse af organer som mål. Evaluering af effekt og

sikkerhed blev foretaget udelukkende ud fra kriterier om overlevelse. Succesrig organbevarelse indgik

ikke formelt som succeskriterium. Patienter i docetaxel-armen modtog docetaxel (T) 75 mg/m

intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af cisplatin (P) 100 mg/m

administreret som en 30 minutter til

3 timers intravenøs infusion, efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 5-fluoruracil (F)

1.000 mg/m

/dag fra dag 1 til dag 4. Disse cyklusser blev gentaget hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter

uden forværret sygdom skulle modtage kemostråleterapi (CRT) ifølge protokollen (TPF/CRT).

Patienter i sammenligningsarmen modtog cisplatin (P) 100 mg/m

administreret som en 30 minutter til

3 timers intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 5-fluoruracil(F)

1.000 mg/m

/dag fra dag 1 til dag 5. Disse cyklusser blev gentaget hver 3. uge i 3 cyklusser. Alle

patienter uden forværret sygdom skulle ifølge protokollen modtage CRT (PF/CRT).

Efter induktionskemoterapi skulle patienter i begge behandlingsarme modtage 7 ugers CRT med et

minimumsinterval på 3 uger, og ikke senere end 8 uger efter påbegyndelse af sidste cyklus (dag 22 til

dag 56 af sidste cyklus). Under strålebehandlingsforløbet blev der givet carboplatin (AUC 1,5)

ugentligt som en 1-times intravenøs infusion med et maksimum på 7 doser. Stråling blev udført med

megavolt-udstyr, med en daglig fraktionering (2 Gy pr. dag, 5 dage om ugen i 7 uger, dosis i alt

70-72 Gy). Kirurgisk indgreb på det primære sygdomssted og/eller hals kunne overvejes når som helst

efter endt CRT. Alle patienter i studiets docetaxel-arm modtog profylaktisk antibiotika. Det primære

endepunkt for effektivitet i dette studie, overlevelse i alt (OS), var signifikant længere (log-rank test,

p=0,0058) i det regime, der indeholdt docetaxel sammenlignet med PF (median OS: 70,6 mod 30,1

måneder, respektivt), med en 30 % nedsat risiko i mortalitet sammenlignet med PF (hazard ratio

(HR) = 0,70; 95 % konfidensinterval (CI) = 0,54-0,90) med en samlet median opfølgningstid på 41,9

måneder. Det sekundære endepunkt, progressionsfri overlevelse, (PFS) viste 29 % nedsat risiko for

forværring eller død og en 22 måneder forbedring i median PFS (35,5 måned for TPF og 13,1 måned

for PF). Dette var også statistisk signifikant med en HR på 0,71; 95 % CI 0,56-0,90; log-rank test

p = 0,004. Effekten baseret på data fra studiet kan ses i nedenstående tabel.

Effekt af docetaxel i indledende behandling til patienter med lokale fremskredne SCCHN (Hensigt at

behandle-analyse)

Endepunkt

Docetaxel +Cis+5-FU

n=255

Cis+5-FU

n=246

Median overlevelse i alt (måneder)

(95 %CI)

70,6

(49,0-NA)

30,1

(20,9-51,5)

Hazard ratio

(95 % CI)

*p-værdi

0,70

(0,54-0,90)

0,0058

Median PFS (måneder)

(95 % CI)

35,5

(19,3-NA)

13,1

(10,6-20,2)

Hazard ratio

(95 % CI)

**p-værdi

0,71

(0,56-0,90)

0,004

Bedste respons i alt (CR + PR) på

kemoterapi (%)

(95 %CI)

71,8

(65,8-77,2)

64,2

(57,9-70,2)

***p-værdi

0,070

Bedste respons i alt (CR + PR) på

studiebehandling [kemoterapi +/-

strålebehandling] (%)

(95 %CI)

76,5

(70,8-81,5)

71,5

(65,5-77,1)

***p-værdi

0,209

Med en hazard ratio under 1 kan docetaxel + cisplatin+fluoruracil anvendes med fordel

* Ujusteret log-rank test

** Ujusteret log-rank test, ikke justeret efter multipel sammenligning

*** Chi-square-test, ikke justeret for multipel sammenligning

NA: Ikke relevant (Not Applicable)

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med referencelægemidlet der indeholder docetaxel i alle undergrupper af den pædiatriske population

ved brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, prostatakræft, gastrisk adenokarcinom og hoved- og

halskræft med undtagelse af type II og type III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom (se pkt. 4.2

for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fase I-studier har undersøgt docetaxels farmakokinetiske egenskaber hos kræftpatienter efter indgift af

20-115 mg/m

. Docetaxels kinetiske profil er dosis-uafhængig og i overensstemmelse med en 3-

compartment farmakokinetisk model, med halveringstider for α-, β- og γ-faserne på henholdsvis 4

min., 36 min. og 11,1 time. Den sene fase skyldes til dels den relativt langsomme redistribution af

docetaxel fra perifere compartments.

Distribution

Efter administration af docetaxel 100 mg/m

givet som infusion over 1 time, fandtes den

gennemsnitlige maksimale plasmakoncentration at være 3,7 mg/ml med et AUC på 4,6 h.μg/ml.

Gennemsnitsværdierne for den totale clearance og steady-state distributionsvolumen var henholdsvis

21 l/h/m

og 113 l. Den interindividuelle variation i totalclearance var ca. 50 %. Docetaxels

plasmaproteinbinding er mere end 95 %.

Elimination

Der er gennemført et studie

C-mærket docetaxel på 3 kræftpatienter. Docetaxel blev elimineret

både i urin og fæces efter cytocrom P-450-medieret oxidativ metabolisering af tert-butylestergruppen.

Inden for 7 dage udgjorde ekskretion i urin og fæces henholdsvis 6 % og 75 % af radioaktiviteten. Ca.

80 % af radioaktiviteten i fæces er udskilt efter 48 timer i form af en større inaktiv og tre mindre

inaktive metabolitter samt meget lave koncentrationer af uomdannet lægemiddel.

Specielle populationer

Alder og køn

En farmakokinetisk populationsanalyse af docetaxel er blevet gennemført hos 577 patienter. De

farmakokinetiske parametre i modellen lå tæt på det, der blev observeret i fase I-studier. Docetaxels

farmakokinetik varierede ikke med patientens alder eller køn.

Nedsat leverfunktion

Hos et beskedent antal patienter (n = 23) med en klinisk kemi, der tydede på en let til moderat nedsat

leverfunktion (ALAT og ASAT ≥ 1,5 gange øvre normalværdi og basisk fosfatase ≥ 2,5 gange øvre

normalværdi), var clearance nedsat med gennemsnitlig 27 % (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Docetaxels clearance var ikke påvirket hos patienter med let til moderat væskeretention, og der findes

ingen data for clearance hos patienter med svær væskeretention.

Kombinationsbehandling

DoxorubicinDocetaxel influerer ikke på clearance af doxorubicin eller plasmaniveauet af

doxorubicinol (en doxorubicinmetabolit), når det anvendes i kombination. Den samtidige

administration af docetaxel, doxorubicin og cyclofosfamid påvirkede ikke deres farmakokinetik.

Capecitabin

Fase I-studier, som evaluerede capecitabins effekt på docetaxels farmakokinetik og vice versa, viste

ingen effekt af capecitabin på docetaxels farmakokinetik (C

og AUC) og ingen effekt af docetaxel

på capecitabins hovedmetabolit 5’-DFUR’s farmakokinetik.

Cisplatin

Docetaxels clearance i kombinationsterapi med cisplatin var sammenlignelig med det observerede ved

monoterapi. Cisplatins farmakokinetiske profil, når det administreres kort efter infusion med

docetaxel, er sammenlignelig med profilen for cisplatin, når det administreres alene.

Cisplatin og 5-fluorouracil

Den kombinerede administration af docetaxel, cisplatin og 5-fluoruracil hos 12 patienter med massive

tumorer havde ingen indflydelse på farmakokinetikken for hvert af de individuelle lægemidler.

Prednison og dexamethason

Prednisons virkning på farmakokinetikken for docetaxel administreret med standard dexamethason-

præmedicinering er undersøgt hos 42 patienter.

Prednison

Der blev ikke observeret effekt af prednison på docetaxels farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Carcinogeniciteten af docetaxel er ikke undersøgt.

Docetaxel har vist sig at være mutagent

in vitro

i mikronucleus- og kromosom-aberrationstesten i

CHO-K1-celler, samt

in vivo

i mikronucleustesten i mus. Derimod induceredes ingen mutationer i

Ames test eller i en CHO/HGPRT genmutationsassay. Disse resultater er i overensstemmelse med

docetaxels farmakologiske aktivitet.

Toksikologiske studier på gnavere har vist uønskede påvirkninger af testisfunktionen. Det må derfor

formodes, at også den mandlige fertilitet kan påvirkes af docetaxel.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Koncentrat i hætteglas

Polysorbat 80

Ethanol, vandfri

Solvens i hætteglas

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder.

Præmix-opløsning: Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 8 timer ved opbevaring

enten mellem 2 °C og 8 °C eller ved stuetemperatur (under 25 °C). Ud fra et mikrobiologisk

synspunkt skal produktet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstider og

-betingelser før brug brugerens ansvar og vil normalt ikke overskride 24 timer ved 2 °C til 8 °C,

medmindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og godkendte aseptiske forhold.

Infusionsopløsning: Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 4 timer ved

stuetemperatur (under 25 °C). Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes

straks. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstider og -betingelser før brug brugerens

ansvar og vil normalt ikke overskride 24 timer ved 2 °C til 8 °C, medmindre fortynding har

fundet sted under kontrollerede og godkendte aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C Må ikke fryses.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.

For opbevaringsbetingelser for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hver æske indeholder:

Et hætteglas med koncentrat

Et hætteglas med solvens

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning hætteglas

6 ml klart Type I-hætteglas med en brombutylgummiprop og en afrivningshætte.

Hætteglasset indeholder 0,72 ml af en opløsning af docetaxel i polysorbat 80 med en

koncentration på 27,73 mg/ml (påfyldningsvolumen: 24,4 mg/0,88 ml). Dette

påfyldningsvolumen er blevet fastlagt under udvikling af docetaxel for at kompensere for

væsketab ved fremstilling af præmixen. Dette tab skyldes skumdannelse, væske, der klæber til

siderne af glasset, og et restvolumen, som ikke kan udtages. Dette overskud sikrer, at der efter

fortynding med hele indholdet i det medfølgende hætteglas med solvens til docetaxel kan

udtages et præmixvolumen på mindst 2 ml, som indeholder 10 mg/ml docetaxel, hvilket svarer

til den mængde, der er angivet på pakningen med 20 mg/0,72 ml pr. hætteglas.

Hætteglas med solvens

6 ml klart Type I-hætteglas med brombutylgummiprop og en afrivningshætte.

Hætteglasset indeholder 1,28 ml vand til injektionsvæsker (påfyldningsvolumen: 1,71 ml).

Tilsætning af hele indholdet i hætteglasset med solvens til indholdet i hætteglasset med

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml, koncentrat til infusionsvæske, opløsning, sikrer en

præmixkoncentration på 10 mg/ml docetaxel.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Docetaxel Teva er et antineoplastisk stof, og ligesom andre potentielle toksiske stoffer skal det

behandles med forsigtighed ved håndtering og tilberedning af Docetaxel Teva-opløsningerne. Det

anbefales, at man anvender handsker.

Hvis Docetaxel Teva-infusionskoncentrat, præmix-opløsning eller infusionsvæske skulle komme på

huden, så vask omgående og grundigt med sæbe og vand. Hvis Docetaxel-infusionskoncentrat,

præmix-opløsning eller infusionsvæske skulle komme i kontakt med slimhinderne, så vask omgående

og grundigt med vand.

Tilberedning til intravenøs administration

a)

Tilberedning af Docetaxel Teva præmix (10 mg docetaxel/ml)

Hvis hætteglassene opbevares i køleskab, skal det nødvendige antal Docetaxel Teva-æsker stå i

stuetemperatur (under 25°C) i 5 minutter før brug.

Med en sprøjte udtages hele indholdet aseptisk fra hætteglasset med opløsningsmiddel til Docetaxel

Teva ved at holde hætteglasset på skrå.

Injicer hele indholdet af sprøjten i det tilsvarende hætteglas med Docetaxel Teva.

Fjern sprøjten og bland miksturen manuelt ved at vende hætteglasset gentagne gange i mindst 45

sekunder. Må ikke rystes.

Lad hætteglasset med præmix stå i stuetemperatur (under 25 °C) i 5 minutter og kontroller så, at

opløsningen nu er homogen og klar. (Skumdannelse er normalt, selv efter 5 minutter på grund af

polysorbat 80 i opløsningen).

Præmixen indeholder 10 mg/ml docetaxel og skal bruges straks efter tilberedning. Dog har

præmixopløsningen vist fysisk og kemisk stabilitet i en periode på 8 timer, både når den blev

opbevaret mellem +2 °C og +8 °C, og når den blev opbevaret ved stuetemperatur (under 25 °C).

b)

Tilberedning af infusionsvæsken

Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas præmix for at opnå den dosis, der er

nødvendig til patienten. I henhold til den beregnede dosis udtrykt i mg udtages det tilsvarende

volumen præmix indeholdende 10 mg/ml docetaxel aseptisk med en gradueret sprøjte. For eksempel

skal der til en beregnet dosis på 140 mg udtages 14 ml præmix.

Injicer derefter den beregnede mængde præmix i en 250 ml ikke-PVC-infusionspose eller -flaske med

enten 5 % glucoseinfusionsvæske eller natriumchloridinfusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %).

Hvis den beregnede dosis er større end 200 mg docetaxel, skal der bruges et større volumen af

infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg/ml.

Infusionsvæsken og præmix opblandes ved manuel rotation af infusionsposen.

Docetaxel Teva-infusionsopløsning skal bruges inden for 4 timer og anvendes under aseptiske forhold

som en 1-times infusion ved stuetemperatur (under 25°C) og under normale lysforhold.

Som ved alle andre parenterale produkter, skal både Docetaxel Teva-præmix og -infusionsvæske

kontrolleres for uklarheder, og opløsninger med udfældning skal i givet fald kasseres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i overensstemmelse med lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/611/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 26. januar 2010

Dato for seneste fornyelse: 14 juli 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert Docetaxel Teva koncentrat indeholder 80 mg/2.88 ml docetaxel. En ml koncentrat indeholder

27,73 mg docetaxel.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas med koncentrat indeholder vandfri ethanol 25,1 % (w/w) vandfri ethanol (723 mg af

vandfri ethanol).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning.

Koncentratet er en klar viskøs, gul til gulbrun opløsning.

Solvensen er en farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystkræft

Docetaxel Teva i kombination med doxorubicin og cyclofosfamid er indiceret til adjuverende

behandling af patienter med:

operabel lymfeknude-positiv brystkræft

operabel, lymfeknude-negativ brystkræft

For patienter med operabel lymfeknude-negativ brystkræft bør adjuverende behandling begrænses til

patienter egnet til at få kemoterapi ifølge etablerede nationale kriterier for primær behandling af tidlig

brystkræft (se pkt. 5.1).

Docetaxel Teva i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk brystkræft, som ikke tidligere har modtaget kemoterapi mod denne

tilstand.

Docetaxel Teva monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk brystkræft efter behandlingssvigt af cytotoksisk terapi. I tidligere kemoterapi skal

anthracyklin eller et alkylerende stof have været anvendt.

Docetaxel Teva i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med

metastatisk brystkræft, som har HER2-positive tumorer, og som ikke tidligere har modtaget

kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Docetaxel Teva i kombination med capecitabin er indiceret til behandling af patienter med lokal

fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere behandling

skal have omfattet et anthracyklin.

Ikke-småcellet lungekræft

Docetaxel Teva er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-

småcellet lungekræft efter behandlingssvigt af kemoterapi.

Docetaxel Teva i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med inoperabel

lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft hos patienter, der ikke tidligere har fået

kemoterapi mod denne tilstand.

Prostatakræft

Docetaxel Teva i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af patienter

med hormonrefraktær metastatisk prostatakræft.

Gastrisk adenocarcinom

Docetaxel Teva i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til behandling af patienter

med metastatisk gastrisk adenocarcinom, inklusive adenocarcinom i den gastroøsofageale forbindelse,

som ikke tidligere har modtaget kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Hoved- og halskræft

Docetaxel Teva i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til indledende behandling af

patienter med lokale, fremskredne skællede celle-carcinoma i hoved og hals.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Anvendelse af docetaxel bør begrænses til afdelinger, der er specialiserede i administration af

cytostatika og docetaxel bør kun gives under supervision af en speciallæge i onkologi (se pkt. 6.6).

Dosering

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, gastrisk samt

hoved- og halskræft gives et peroralt kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason

16 mg pr. dag (f.eks. 8 mg 2 gange daglig). Præmedicineringen gives i 3 dage startende 1 dag før

docetaxel-administration (se pkt. 4.4).

Ved prostatakræft er det anbefalede præmedicineringsregime, på grund af den samtidige behandling

med prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-

infusion (se pkt. 4.4).

G-CSF (granulocytkoloni-stimulerende faktor) kan anvendes profylaktisk for at formindske risikoen

for hæmatologisk toksicitet.

Docetaxel indgives som en 1-times infusion hver 3. uge.

Brystkræft

Den anbefalede doxetaxel-dosis til adjuverende behandling af operabel lymfeknude-positiv brystkræft

og lymfeknude-negativ brystkræft er 75 mg/m

hver 3. uge i 6 perioder, administreret 1 time efter

doxorubicin 50 mg/m

og cyclofosfamid 500 mg/m

(TAC-regime) (se også: Dosisjustering under

behandling).

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft er den anbefalede dosis

docetaxel i monoterapi 100 mg/m

. Som førstebehandling indgives 75 mg/m

doxetaxel i

kombinationsbehandling med doxorubicin (50 mg/m

I kombination med trastuzumab er den anbefalede dosis af docetaxel 100 mg/m

hver 3. uge med en

ugentlig administration af trastuzumab. I pivotalstudiet blev den initiale docetaxel-infusion givet

dagen efter den første dosis trastuzumab. Den efterfølgende docetaxel-dosis blev givet umiddelbart

efter ophør af trastuzumab-infusionen, hvis trastuzumab-infusionen var veltolereret. Vedrørende

trastuzumab-dosis og -administration, se produktresumé for trastuzumab.

I kombination med capecitabin er den anbefalede docetaxel-dosis 75 mg/m

hver 3. uge kombineret

med capecitabin 1.250 mg/m

to gange daglig (inden for 30 minutter efter et måltid) i 2 uger efterfulgt

af en uges pause. For beregning af capecitabin-dosis i overensstemmelse med legemsoverflade, se

capecitabin-produktresuméet.

Ikke-småcellet lungekræft

For patienter der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, der behandles for ikke-småcellet

lungekræft, er den anbefalede dosis af docetaxel 75 mg/m

, straks efterfulgt af cisplatin 75 mg/m

givet over 30-60 minutter. For behandling efter forudgående svigt af platinbaseret kemoterapi, er den

anbefalede dosis 75 mg/m

givet som enkeltstof.

Prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

. Prednison eller prednisolon 5 mg 2 gange daglig gives

kontinuerligt (se pkt. 5.1).

Gastrisk adenocarcinom

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m

som en 1-times infusion, efterfulgt af cisplatin

75 mg/m

, som en 1-3-timers infusion (begge kun på dag 1), efterfulgt af 5-fluoruracil 750 mg/m

dag, givet som en 24-timers kontinuerlig infusion i 5 dage, med start efter endt cisplatin-infusion.

Behandlingen gentages hver 3. uge. Patienterne præmedicineres med antiemetika og passende

hydrering til administration af cisplatin. Man bør anvende profylaktisk G-CSF for at nedsætte risikoen

for hæmatologisk toksicitet (se også ”Dosisjustering under behandling”).

Hoved- og halskræft

Patienter skal præmedicineres med antiemetika og hydreres passende (før og efter cisplatin

administration). Profylaktisk G-CSF kan anvendes til at nedsættes risikoen for hæmatologiske

toksiciteter. Alle patienter på den docetaxel-indeholdende arm af TAX 323 og TAX 324 studierne

modtog profylaktisk antibiotika.

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Til induktionsbehandling af inoperabel, lokalt fremskreden pladecellecarcinom i hoved og hals

(SCCHN) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion, efterfulgt af

1 times infusion med cisplatin 75 mg/m

på dag 1, efterfulgt af 5-fluoruracil som en

kontinuerlig infusion på 750 mg/m

pr. dag i fem dage. Dette regime blev administreret hver 3.

uge i 4 cyklusser. Efter kemoterapi bør patienterne få strålebehandling.

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

Til induktionsbehandling af patienter med lokalt fremskreden pladecellecarcinom i hoved og

hals (SCCHN) (teknisk ikke muligt at resektere, lav sandsynlighed for kirurgisk helbredelse

samt med bevarelse af organer som mål), er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som en 1-

times intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret som en 30

minutter til 3 timers infusion, efterfulgt af 5-fluoruracil 1000 mg/m

pr. dag som en kontinuerlig

infusion fra dag 1 til dag 4. Dette regime administreres hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter bør

modtage kemo-strålingsterapi efter kemoterapi

For modifikationer af doser af cisplatin og 5-fluoruracil: Se tilsvarende produktresumé.

Dosisjustering under behandling

Generelt

Docetaxel kan gives, når neutrocyttallet er ≥ 1.500 celler/mm

I de følgende tilfælde bør dosis af docetaxel reduceres fra 100 mg/m

til 75 mg/m

og/eller fra

75 mg/m

til 60 mg/m

: Hos patienter, som under docetaxel-behandling har haft enten febril

neutropeni, neutrofile leukocytter < 500 celler/mm

i mere end en uge, alvorlige eller kumulative

reaktioner eller alvorlig perifer neuropati. Hvis patienten fortsætter med at få disse reaktioner ved

60 mg/m

bør behandlingen stoppes.

Adjuverende behandling til brystkræft

Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får docetaxel-, doxorubicin- og

cyclophosphamid- (TAC)-adjuverende behandling for brystkræft. Patienter, som får febril neutropeni

og/eller neutropenisk infektion bør have deres docetaxel-dosis reduceret til 60 mg/m

i alle

efterfølgende cykler (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter, som får Grad 3- eller 4-stomatitis, bør have deres

dosis reduceret til 60 mg/m

I kombination med cisplatin

Hos patienter med en initialdosis på 75 mg/m

i kombination med cisplatin med en minimum

blodpladeværdi under den tidligere behandlingsrunde på < 25000 celler/mm

eller hos patienter, der

får febril neutropeni eller hos patienter, med alvorlig, ikke-hæmatologisk toksicitet, bør docetaxel-

dosis reduceres til 65 mg/m

i de følgende behandlingsrunder. For cisplatin-dosisjustering se

tilsvarende produktresumé.

I kombination med capecitabin

For capecitabin dosisjusteringer, se capecitabins produktresumé.

Hos patienter, der første gang udvikler grad 2-toksicitet, der vedvarer til tidspunktet for den

næste docetaxel/capecitabin-behandling skal behandlingen udsættes, til der er grad 0-1-

toksicitet. Derefter genoptages behandlingen med 100 % af den oprindelige dosis.

Hos patienter, der for anden gang udvikler grad 2-toksicitet eller første gang grad 3-toksicitet,

skal behandlingen udsættes, indtil grad 0-1 nås. Derefter genoptages behandlingen med

docetaxel 55 mg/m

. Denne fremgangsmåde gælder, uanset hvor patienten befinder sig i

behandlingscyklus.

Ved ethvert efterfølgende tegn på toksicitet eller ved grad 4-toksicitet seponeres docetaxel-

behandling.

Vedrørende dosisjusteringer for trastuzumab: Se produktresuméet for trastuzumab.

I kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Docetaxel-dosis bør reduceres fra 75 til 60 mg/m

, hvis der trods anvendelse af G-CSF opstår febril

neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk infektion. I tilfælde af efterfølgende episoder

med kompliceret neutropeni, bør dosis af docetaxel reduceres fra 60 mg/m

til 45 mg/m

. I tilfælde af

grad 4-trombocytopeni bør dosis af docetaxel reduceres fra 75 mg/m

til 60 mg/m

. Patienter bør ikke

genbehandles med efterfølgende cyklusser af docetaxel, indtil neutrofil-antallet gendannes til et niveau

> 1.500 celler/mm

og blodplader gendannes til et niveau > 100.000 celler/mm

. Afbryd behandlingen,

hvis disse toksiciteter varer ved (se pkt. 4.4).

De anbefalede dosismodifikationer for gastrointestinal toksicitet hos patienter behandlet med

docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil (5-FU):

Toksicitet

Dosisjustering

Diarré grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Reducer så docetaxel-dosis med 20 %

Diarré grad 4

Første episode: Reducer docetaxel- og 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Afbryd behandlingen

Stomatitis/mucositis grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Tredje episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

Stomatitis/mucositis grad 4

Første episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Anden episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

For cisplatin- og 5-fluoruracil-dosisjusteringer: Se tilsvarende produktresumé.

Til patienter, som i SCCHN pivotalstudiet udviklede kompliceret neutropeni (inklusive prolongeret

neutropeni, febril neutropeni eller infektion), blev G-CSF anbefalet som profylakse (f.eks. dag 6-15) i

alle efterfølgende cyklusser.

Specielle patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion

På basis af farmakokinetiske data med docetaxel givet som enkeltstof ved en dosis på 100 mg/m

, er

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

til patienter, som både har forhøjelse af transaminase

(ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi og af basisk fosfatase på mere

end 2,5 gange den øvre normalværdi (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). For de patienter med serum-bilirubin

> øvre normalværdi og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange øvre normalværdi og basiske fosfataser > 6

gange øvre normalværdi, kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun

anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenocarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 gange øvre

normalværdi associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 x øvre normalværdi, og bilirubin > 1 x øvre

normalværdi. Hos disse patienter kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør

docetaxel kun anvendes på tvingende indikation. Der foreligger ingen data for patienter med nedsat

leverfunktion i kombinationsbehandling ved andre indikationer.

Pædiatrisk population

Docetacel Teva sikkerhed og virkning ved nasofaryngealt karcinom hos børn i alderen 1 måned til

under 18 år er endnu ikke klarlagt.

Der er ingen relevant anvendelse af Docetacel Teva i den pædiatriske population til indikationerne

brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, prostatakræft, gastrisk karcinom samt hoved- og halskræft med

undtagelse af type II og III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom.

Ældre

Baseret på de farmakokinetiske studier findes der ingen særlige retningslinjer for ældre. I kombination

med capecitabin anbefales det at reducere startdosis af capecitabin til 75 % hos patienter på 60 år eller

ældre (Se produktresumé for capecitabin)

Administration

For instruktioner om forberedelse og administration af lægemidlet, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhedsreaktioner forårsaget af det aktive stof eller et af hjælpestofferne.

Docetaxel må ikke anvendes hos patienter med en udgangsværdi for neutrofile granulocytter på

< 1.500 celler/mm

Docetaxel må ikke anvendes til patienter med svær leverinsufficiens, da der ikke findes data for denne

patientgruppe (se pkt. 4.2 og 4.4).

Kontraindikationer for andre lægemidler gælder også, når disse lægemidler kombineres med

docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft og ikke-småcellet lungekræft gives et peroralt

kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethason 16 mg pr. dag i 3 dage (f.eks. 8 mg 2

gange daglig). Præmedicineringen påbegyndes dagen inden infusion med docetaxel. Dette kan

nedsætte forekomst og sværhedsgrad af væskeretention og sværhedsgraden af

overfølsomhedsreaktioner. Til prostatakræft er præmedicineringen oral dexamethason 8 mg, 12 timer,

3 timer og 1 time før docetaxel-infusionen (se pkt. 4.2).

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigst forekommende bivirkning ved docetaxel. Neutrofil-lavpunkt sås efter

gennemsnitligt 7 dage, men intervallet kan være kortere hos patienter, der tidligere har fået en kraftigt

virkende behandling. Blodbilledet skal følges løbende hos alle patienter, som behandles med

docetaxel. Behandling med docetaxel bør gentages, når neutrofiltallet igen er ≥ 1.500 celler/mm

pkt. 4.2).

Hvis der opstår alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) i mere end 7 dage i løbet af en docetaxel-

behandling, anbefales det at reducere dosis i de efterfølgende cyklusser eller at tage passende

symptomatiske forholdsregler (se pkt. 4.2).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

(TCF), opstod der febril neutropeni og neutropenisk infektion i mindre grad, når patienterne fik

profylaktisk G-CSF. Patienter i behandling med TCF bør have profylaktisk G-CSF for at nedsætte

risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, prolongeret neutropeni eller neutropenisk

infektion). Patienter, der får TCF, bør monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid

(TAC), opstod febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion sjældnere, når patienterne fik primær

G-CSF-profylakse. Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får adjuverende

behandling med TAC for brystkræft for at nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril

neutropeni, forlænget neutropeni eller neutropenisk infektion). Patienter, som får TAC, bør

monitoreres omhyggeligt (se pkt 4.2 og 4.8).

Gastrointestinale reaktioner

Forsigtighed anbefales hos patienter med neutropeni, især ved risiko for udvikling af gastrointestinale

komplikationer. Selvom et flertal af tilfældene opstod under den første eller anden behandlingsrunde

med docetaxel kunne enterocolitis opstå når som helst, og medføre død så tidligt som på den første

dag tilstanden indtrådte. Patienter bør overvåges nøje for tidlige tegn på alvorlig gastrointestinal

toksisitet (se pkt. 4.2, 4.4 Hæmatologi og 4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter bør observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner specielt under første og anden

infusion. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner inden for få minutter efter infusion af docetaxel er

påbegyndt. Der bør derfor være adgang til behandling af hypotension og bronkospasmer. Ved lette

symptomer på overfølsomhed såsom lokal rødme eller lokaliserede kutane reaktioner, er det ikke

nødvendigt at afbryde behandlingen. Derimod kræver svære overfølsomhedsreaktioner såsom svær

hypotension, bronkospasme eller generaliseret udslæt/erytem øjeblikkelig afbrydelse af docetaxel-

infusion og passende terapi. Patienter, som har udviklet svære overfølsomhedsreaktioner, bør ikke

genbehandles med docetaxel. Patienter, som tidligere har haft en overfølsomhedsreaktion overfor

paclitaxel kan være i risiko for at udvikle overfølsomhedsreaktion overfor docetaxel, inklusive mere

alvorlige overfølsomhedsreaktioner. Disse patienter skal monitoreres tæt ved initiering af

docetaxelbehandling.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret erytem på ekstremiteterne (håndflader og fodsåler) med ødem efterfulgt

af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer såsom udslæt efterfulgt af afskalning, som

har ført til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Patienter med svær væskeretention i form af pleuraekssudat og perikardieekssudat samt ascites, skal

observeres nøje.

Respirationssygdomme

Akut respiratorisk distress syndrom, interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom,

lungefibrose og respirationssvigt er blevet rapporteret og kan være associeret med dødelig udgang.

Strålepneumonitis er blevet rapporteret hos patienter i samtidig strålebehandling.

Hvis pulmonale symptomer udvikles eller forværres, skal patienterne overvåges nøje, undersøges

omgående og sættes i passende behanding. Det anbefales at afbryde behandlingen med docetaxel,

indtil der foreligger en diagnose. Tidlig brug af understøttende behandling kan hjælpe til at bedre

tilstanden. Fordelene ved at genoptage behandlingen med docetaxel skal overvejes nøje.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter, der behandles med docetaxel som enkeltstof i dosis på 100 mg/m

, som har en serum-

transaminase-værdi (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre normalværdi samtidig

med, at de serum-basiske fosfataseværdier overstiger den øvre normalværdi 2,5 gange, er der en større

risiko for udvikling af alvorlige bivirkninger, såsom toksisk dødsfald inklusive sepsis og

maveblødning, som kan blive fatal, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni, stomatitis og

asteni. Derfor er den anbefalede dosis docetaxel 75mg/m

til de patienter, der har forhøjet

leverfunktionstest (LFT), og LFT skal måles ved start og før hver behandlingscyklus (se pkt. 4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > øvre normalværdi og/eller ASAT/ALAT på > 3,5 gange øvre

normalværdi og samtidig forhøjelse af basisk fosfatase på > 6 gange øvre normalværdi, kan det ikke

anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med gastrisk

adenocarcinom ekskluderede det kliniske pivotalstudie patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5

gange øvre normalværdi associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 gange øvre normalværdi, og bilirubin

> 1 gange øvre normalværdi. Hos disse patienter kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne

tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende indikation. Der foreligger ingen data for patienter

med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling ved andre indikationer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende behandling med docetaxel af patienter med alvorligt

nedsat nyrefunktion.

Nervesystemet

Udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet kræver en dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Hjertetoksicitet

Hjertesvigt er observeret hos patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab, specielt

efter kemoterapi med anthracyklin (doxorubicin eller epirubicin). Hjertesvigtet kan være moderat til

alvorligt og har været associeret med død (se pkt. 4.8).

Patienter, der er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab, bør få

foretaget rutinemæssige hjerteundersøgelser. Hjertefunktionen bør yderligere monitoreres under

behandlingen (f.eks. hver 3. måned) med henblik på at identificere patienter, som udvikler hjerte-

dysfunktion. For flere detaljer se produktresumé for trastuzumab.

Ventrikulær arytmi inklusive ventrikulær takykardi (undertiden dødelig) er rapporteret hos patienter

behandlet med docetaxel i kombinationsregimer inklusive doxorubicin, 5-fluorouracil og/eller

cyclofosfamid (se pkt. 4.8).

Hjertefunktionen bør vurderes før behandlingsstart.

Øjne

Cystoidt makulaødem (CMO) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel. Patienter

med påvirket syn bør omgående gennemgå en fuldstændig oftalmologisk undersøgelse. I tilfælde af

CMO-diagnose skal docetaxel seponeres og passende behandling initieres (se pkt. 4.8).

Anden primær malignitet

Anden primær malignitet er blevet rapporteret, når docetaxel blev givet i kombination med anticancer

behandlinger, der vides at være forbundet med anden primær malignitet. Anden primær malignitet

(herunder akut myeloid leukæmi, myelodysplastisk syndrom og non-Hodgkin lymfom) kan

forekomme flere måneder eller år efter behandling med docetaxel. Patienter bør monitoreres for anden

primær malignitet (se pkt. 4.8).

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal anvendes af både mænd og kvinder under behandlingen og for

mænd i mindst 6 måneder efter seponering (se pkt. 4.6).

Samtidig anvendelse af docetaxel og potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol,

clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol)

bør undgås (se pkt. 4.5).

Yderligere forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Kompliceret neutropeni

Hos patienter, som får kompliceret neutropeni (forlænget neutropeni, febril neutropeni eller infektion),

bør G-CSF og dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.2).

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer såsom tidlig abdominal smerte og ømhed, feber, diarré, med eller uden neutropeni, kan

være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør evalueres og behandles med

det samme.

Kongestivt hjertesvigt (CHF)

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestivt hjertesvigt under behandlingen og under

opfølgningsperioden. Hos patienter i behandling med TAC-regimet for lymfeknude-positiv brystkræft

har risikoen for CHF vist sig at være højere i det første år efter behandling (se pkt. 4.8 og 5.1).

Patienter med 4+lymfeknuder

Da fordelene hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikante for sygdoms-fri

overlevelse (DFS) og total overlevelse (OS), blev det positive fordel/risiko forhold for TAC-patienter

med 4+ lymfeknuder ikke fuldt demonstreret i den endelige analyse. (se pkt. 5.1).

Ældre

Der er ingen tilgængelige data vedrørende anvendelse af docetaxel i kombination med doxorubicin og

cyclofosfamid til patienter over 70 år.

Ud af 333 patienter behandlet med docetaxel hver tredje uge i et prostatakræftstudie, var 209 patienter

65 år eller derover og 68 patienter var ældre end 75 år. Blandt de patienter, der fik docetaxel hver

tredje uge, var hyppigheden af relaterede negleforandringer ≥ 10 % højere i patientgruppen på 65 år og

derover, end i gruppen af yngre patienter. Hyppigheden af relateret feber, diarré, anoreksi og perifere

ødemer var ≥ 10 % højere hos patienter som var 75 år eller ældre end hos patienter under 65 år.

Blandt 300 patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i fase II-delen af studiet),

som fik behandling med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil i studiet af gastrisk

kræft, var 74 patienter 65 år eller ældre og 4 patienter var 75 år eller ældre. Forekomsten af alvorlige

bivirkninger var højere i gruppen med de ældre personer i forhold til gruppen med de yngre patienter.

Forekomsten af de følgende bivirkninger (alle grader): Letargi, stomatitis, neutropenisk infektion

opstod ≥ 10 % oftere hos de patienter, som var 65 år eller derover end hos de yngre patienter.

Ældre personer, som behandles med TCF, bør monitoreres nøje.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 25,1 % vol. ethanol, vandfri (alkohol) dvs. op til 723 mg ethanol, vandfri

pr. hætteglas, svarende til 18,3 ml øl eller 7,6 ml vin.

Kan være skadelig for alkoholikere.

Bør overvejes hos gravide og ammende kvinder, børn samt patienter i høj-risiko grupper såsom

patienter med leversygdom, eller epilepsi.

Mulige virkninger på centralnervesystemet skal tages i betragtning.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

In vitro-

studier har vist, at docetaxels metabolisme kan ændres ved samtidig medicinering med stoffer,

som inducerer, hæmmer eller metaboliseres (og således hæmmer enzymet kompetitivt) af cytochrom

P450 3A, f.eks. ciclosporin, ketokonazol og erythromycin. Man bør derfor udvise forsigtighed ved

samtidig medicinering med disse lægemidler på grund af risikoen for en betydelig interaktion.

I tilfælde af kombination med CYP3A4-hæmmere kan forekomsten af docetaxelrelaterede

bivirkninger stige som et resultat af reduceret metabolisering. Hvis samtidig anvendelse af en potent

CYP3A4-hæmmer (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir,

ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol) ikke kan undgås, er tæt klinisk overvågning

nødvendig, og justering af docetaxeldosis kan være hensigtsmæssig under behandling med potente

CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.4). I et farmakokinetisk studie med 7 patienter resulterede samtidig

administration af docetaxel og den potente CYP3A4-hæmmer ketoconazol i et signifikant fald i

docetaxel-clearance på 49 %.

Docetaxels farmakokinetik under tilstedeværelse af prednison blev undersøgt hos patienter med

metastatisk prostatakræft. Docetaxel metaboliseres via CYP3A4, og prednison er kendt for at inducere

CYP3A4. Der blev ikke observeret nogen signifikant virkning af prednison på docetaxels

farmakokinetik.

Docetaxel er i udstrakt grad proteinbundet (> 95 %). Skønt mulige

in vivo-

interaktioner mellem

docetaxel og andre samtidigt administrerede lægemidler ikke er undersøgt formelt, har

in vitro-

interaktioner med kraftigt proteinbundne stoffer såsom erythromycin, diphenhydramin, propranolol,

propafenon, phenytoin, salicylat, sulfamethoxazol og natriumvalproat, ikke påvirket docetaxels

proteinbinding. Ydermere påvirkede dexamethason ikke docetaxels proteinbinding. Docetaxel

påvirkede ikke digitoxins proteinbinding.

Co-administrationen af docetaxel, doxorubicin og cyclofosfamid påvirkede ikke deres farmakokinetik.

Begrænsede data fra et enkelt, ukontrolleret studie antydede en interaktion mellem docetaxel og

carboplatin. Ved kombination med docetaxel, var carboplatins clearance af carboplatin ca. 50 % højere

end de værdier, der tidligere er rapporteret for carboplatinmonoterapi.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kontraception til mænd og kvinder

Der bør anvendes effektiv kontraception under behandlingen.

Graviditet

Der findes ingen data på administration af docetaxel til gravide. Det er påvist, at docetaxel er både

embryo- og føtotoksisk hos kaniner og rotter, samt at det nedsætter fertiliteten hos rotter. Som andre

cytotoksiske lægemidler kan docetaxel være fosterskadeligt, hvis det gives til gravide. Docetaxel må

derfor ikke anvendes til gravide, medmindre det er tydeligt indikeret.

Kvinder i den fertile alder, som behandles med docetaxel, skal rådes til at undgå graviditet og til straks

at informere den behandlende læge, hvis graviditet indtræder.

Amning

Docetaxel er et lipofilt stof, men det vides ikke, om det udskilles i human mælk. På grund af risiko for

skadelige påvirkninger af barnet skal amning derfor ophøre under behandling med docetaxel.

Fertilitet

Docetaxel har vist genotoksiske virkninger i ikke-kliniske studier og kan ændre den mandlige

fertiliteten hos hanner (se pkt. 5.3). Mænd, som er i behandling med docetaxel, tilrådes derfor ikke at

blive fædre til børn under og op til 6 måneder efter behandling, samt til at søge vejledning vedrørende

opbevaring af sæd inden behandling.

Amning:

Docetaxel er et lipofilt stof, men det vides ikke, om det udskilles i modermælk. På grund af risiko for

skadelige påvirkninger af barnet, skal amning derfor ophøre under behandling med docetaxel.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel og bivirkningerne ved lægemidlet kan forringe evnen til at

køre bil eller betjene maskiner (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter bør derfor advares om den potentielle

indvirkning, som mængden af alkohol og bivirkningerne af dette lægemiddel kan have på evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner, samt frarådes at føre motorkøretøj og betjene maskiner, hvis

de oplever disse bivirkninger under behandlingen.

4.8

Bivirkninger

Resume af sikkerhedsprofilen for alle indikationer

De bivirkninger, som sandsynligvis er relateret til anvendelsen af docetaxel, er set hos:

1.312 og 121 patienter, som fik henholdsvis 100 mg/m

og 75 mg/m

docetaxel som enkeltstof.

258 patienter, som fik docetaxel i kombinationsbehandling med doxorubicin.

406 patienter, som fik docetaxel i kombination med cisplatin.

92 patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab.

255 patienter, som fik docetaxel i kombination med capecitabin.

332 patienter, som fik docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (klinisk

relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget).

1.276 patienter (744 i TAX 316 og 532 i GEICAM 9805), som fik docetaxel i kombination med

doxorubicin og cyclofosfamid (bivirkninger til klinisk vigtig behandling er præsenteret).

300 gastrisk adenocarcinoma-patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet

og 79 patienter i

fase II-delen af studiet), som blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-

fluoruracil (klinisk vigtige behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

174 og 251 hoved- og halskræftpatienter, som blev behandlet med docetaxel i kombination med

cisplatin og 5-fluoruracil (klinisk vigtige behandlingsrelaterede bivirkninger er nævnt).

Disse reaktioner blev beskrevet under brug af NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3;

grad 3-4 = G3/4; grad 4 = G4) og COSTART-termerne og MEdDRA-termerne. Hyppigheder defineres

som: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1000 til

< 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1000); meget sjælden (< 1/10.000); hyppighed ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger med docetaxel var: Neutropeni (som var reversibel og

ikke kumulativ, median-dagen til nadir var 7 dage og median-varigheden af alvorlig neutropeni

(< 500 celler/mm

) var 7 dage), anæmi, alopeci, kvalme, opkastning, stomatitis, diarré og asteni.

Bivirkningerne for docetaxel kan blive mere alvorlige, når docetaxel gives i kombination med andre

kemoterapeutiske midler.

I kombination med trastuzumab, vises de bivirkninger (alle grader), som er rapporteret hos ≥ 10 %.

Der var en forøget forekomst af meget alvorlige bivirkninger (40 % mod 31 %) og grad 4 alvorlige

bivirkninger (34 % mod 23 %) i kombinationsarmen trastuzumab sammenlignet med docetaxel-

enkeltbehandling.

I kombination med capecitabin er de mest almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger (≥ 5 %),

som blev rapporteret i et fase III-studie med brystkræftpatienter, hvor anthracyklinbehandling ikke

havde haft effekt, medtaget (se produktresuméet for capecitabin).

Følgende bivirkninger er jævnligt observeret med docetaxel:

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner opstod generelt inden for få minutter efter starten af docetaxelinfusionen og

reaktionerne var ofte milde til moderate. De hyppigst rapporterede symptomer var rødme, udslæt med

eller uden kløe, trykken for brystet, rygsmerter, dyspnø og feber eller kulderystelser. Alvorlige

reaktioner blev karakteriseret ved hypotension og/eller bronkospasmer eller generaliseret

udslæt/erytem (se pkt. 4.4).

Nervesystemet

Udvikling af svær perifer neurotoksicitet kræver reduktion af dosis (se pkt. 4.2 og 4.4).

Milde til moderate neurosensoriske symptomer er karakteriseret ved paræstesi, dysæstesi eller smerter

inklusive brændende fornemmelser. Neuromotoriske tilfælde er hovedsagligt karakteriseret ved

svaghed.

Hud og subkutane væv

Reversible kutane reaktioner blev observeret og de var almindeligvis milde til moderate. Reaktionerne

var karakteriseret ved udslæt inklusive lokale udbrud, hovedsagelig på fødder og hænder (inklusive

svært hånd- og fodsyndrom), men også arme, ansigt og thorax. Reaktionerne var ofte associerede med

kløe. Udbruddene opstår ofte inden for en uge efter docetaxel-infusion.

Der er rapporter om mindre hyppige, alvorlige reaktioner såsom udslæt efterfulgt af afskalning, der

sjældent førte til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se pkt. 4.2 og 4.4). Svære negle-

forandringer er karakteriseret ved hypo- eller hyperpigmentering og sommetider smerter og

onykolyse.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Reaktionerne ved infusionsstedet var almindeligvis milde og bestod af hyperpigmentering,

inflammation, rødmen eller tørhed, flebitis eller blodudtrækninger og hævelse af venen.

Der er rapporter om tilfælde af væskeretention såsom perifert ødem og sjældnere pleura- og

perikardieekssudat, ascites og vægtøgning. Det perifere ødem starter sædvanligvis i

underekstremiteterne og kan blive generaliseret med vægtstigning på 3 kg eller mere. Væskeretention

er kumulativ i forekomst og sværhedsgrad (se pkt. 4.4).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² enkeltstof:

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektioner (G3/4:

5,7 %;

inklusive sepsis og

pneumoni, fatal hos

1,7 %)

Infektion associeret

med G4-neutropeni

(G3/4: 4,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

76,4 %);

Anæmi (G3/4: 8,9 %);

Febril neutropeni

Trombocytopeni (G4:

0,2 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

5,3 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 4,1 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 4 %)

Dysgeusi (alvorlig:

0,07 %)

Hjerte

Arytmi

(G3/4: 0,7 %)

Hjerteinsufficiens

Vaskulære sygdomme

Hypotension;

Hypertension;

Hæmoragi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø (alvorlig 2,7 %)

Mave-tarm-kanalen

Stomatitis (G3/4:

5,3 %);

Diarré (G3/4: 4 %);

Kvalme (G3/4: 4 %);

Opkastning (G3/4: 3 %)

Konstipation (alvorlig

0,2 %);

Mavesmerter (alvorlig

1 %);

Gastrointestinal

Hæmorrhage (alvorlig

0,3 %)

Øsofagitis (alvorlig:

0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudlidelser (G3/4:

5,9 %);

Neglesygdomme

(alvorlig 2,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig 1,4 %)

Artralgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Væskeretention

(alvorlig: 6,5 %)

Asteni (alvorlig

11,2 %);

smerter

Reaktioner på

infusionsstedet;

Ikke-kardiale bryst-

smerter (alvorlig:

0,4 %)

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet

bilirubin i blodet

(< 5 %); G3/4 forhøjet

alkalisk fosfatase i

blodet (< 4 %);

G3/4 ASAT forhøjet

(< 3 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 2 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m²

enkeltstof

Blod og lymfesystem

Sjældent: Blødningsepisoder associeret med grad 3/4 trombocytopeni.

Nervesystemet

Reversibilitetsdata tilgængelige hos 35,3 % af de patienter, som udviklede neurotoksicitet efter

docetaxelbehandling med 100 mg/m

som enkelt stof. Tilfældene var spontant reversible inden for 3

måneder.

Hud og subkutane væv

Meget sjælden: Et enkelt tilfælde af ikke-reversibel alopeci ved slutningen af studiet. 73 % af de

kutane reaktioner var reversible inden for 21 dage.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Den mediane kumulative dosis til behandlingsophør var mere end 1000 mg/m

og mediantiden til

reversibilitet af væskeretention var 16,4 uger (interval 0 til 42 uger). Begyndelsen af moderat og

alvorlig retention var forsinket hos patienter (median kumulativ dosis: 818,9 mg/m

) med

præmedicinering set i forhold til patienter uden præmedicinering (median kumulativ dosis:

489,7 mg/m

). Det har imidlertid været rapporteret hos nogle patienter under de tidlige forløb af

behandlingen.

Tabel over bivirkninger ved behandling af ikke-småcellet lungekræft med Docetaxel 75 mg/m²

enkeltstof

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 5 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 54,2 %);

Anæmi (G3/4: 10,8 %);

Trombocytopeni (G4: 1,7 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke alvorlig)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 0,8 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5 %)

Hjerte

Arytmi (ikke alvorlig);

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 3,3 %);

Stomatitis (G3/4: 1,7 %);

Opkastning (G3/4: 0,8 %);

Diarré (G3/4: 1,7 %)

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Hudreaktioner (G3/4: 0,8 %)

Neglesygdomme (alvorlig

0,8 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 12,4 %);

Væskeretention (alvorlig:

0,8 %); Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin i blodet

(< 2 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

doxorubicin

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 7,8 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

91,7 %);

Anæmi (G3/4: 9,4 %);

Febril neutropeni;

Trombocytopeni

(G4: 0,8 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed

(G3/4:1,2 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4 %)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4:

0,4 %)

Hjerte

Hjertesvigt;

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 5 %);

Stomatitis (G3/4:

7,8 %); Diarré (G3/4:

6,2 %); Opkastning

(G3/4: 5 %);

Konstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,4 %);

Hudreaktioner (ikke

alvorlig)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig:

8,1 %);

Væskeretention

(alvorlig 1,2 %);

Smerter

Reaktioner på

infusionsstedet

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (< 2,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

G3/4 ASAT forhøjet

(< 1 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(< 1 %)

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

(< 2,5 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af ikke-småcellet lungekræft med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin

Systemorganklasser i

henhold til

MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 5,7 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

51,5 %);

Anæmi (G3/4: 6,9 %);

Trombocytopeni

(G4: 0,5 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

2,5 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7 %)

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension (G3/4:

0,7 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 9,6 %);

Opkastning (G3/4:

7,6 %);

Diarré (G3/4: 6,4 %);

Stomatitis (G3/4: 2 %)

Konstipation

Hud og subkutane

væv

Alopeci;

Neglesygdomme

(alvorlig 0,7 %);

Hudreaktioner (G3/4:

0,2 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig: 0,5 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig 9,9 %);

Væskeretention

(alvorlig 0,7 %);

Feber (G3/4: 1,2 %)

Reaktioner på

infusionsstedet;

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Forhøjet bilirubin

i blodet (2,1 %);

G3/4 ALAT forhøjet

(1,3 %)

G3/4 ASAT forhøjet

(0,5 %);

G3/4 Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

(0,3 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² i kombination med

trastuzumab

Systemorganklasser i henhold til

MedDRA-databasen

Meget almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %); Febril

Systemorganklasser i henhold til

MedDRA-databasen

Meget almindelige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

neutropeni (inklusive neutropeni

associeret med feber og brug af

antibiotika) eller neutropenisk

sepsis

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nervesystemet

Paræstesi; hovedpine; dysgeusi;

hypoæstesi

Øjne

Forhøjet lakrimation;

konjunktivitis

Hjerte

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Lymfødem

Luftveje, thorax og mediastinum

Epistaxis; pharyngolaryngeal

smerte; nasopharyngitis; dyspnø;

hoste; næseflåd

Mave-tarm-kanalen

Kvalme; diarré; opkastning;

konstipation; stomatitis; dyspepsi;

mavesmerter

Hud og subkutane væv

Alopeci; erytem; udslæt;

neglesygdomme

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi; artralgi; smerter i

ekstremiteterne; knoglesmerter;

rygsmerter

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Asteni; perifert ødem; pyrexi;

træthed; inflammation i

slimhinderne; smerter; influenza-

lignende symptomer; brystsmerter;

kulderystelser

Letargi

Undersøgelser

Vægtforøgelse

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 100 mg/m² i

kombination med trastuzumab

Hjerte

Symptomatisk hjertesvigt blev rapporteret hos 2,2 % af patienterne, som modtog docetaxel plus

trastuzumab i forhold til 0 % af de patienter, som fik docetaxel alene. I docetaxel - plus trastuzumab-

armen, havde 64 % modtaget en tidligere behandling med antracyklin som adjuverende behandling

sammenlignet med 55 % i docetaxel-armen alene.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig: Hæmatologisk toksicitet var forhøjet hos de patienter, som modtog trastuzumab og

docetaxel, i forhold til de patienter som fik behandling med docetaxel alene (32 % grad 3/4 neutropeni

versus

22 %, under anvendelse af NCI-CTC kriterierne). Bemærk, at dette sandsynligvis er

underestimeret, da docetaxel alene ved en dosis på 100 mg/m

er kendt for at resultere i neutropeni hos

97 % af patienterne, 76 % grad 4, baseret på laveste blodtælling. Forekomsten af febril

neutropeni/neutropenisk sepsis var også forhøjet hos de patienter, der fik behandling med Herceptin

plus docetaxel (23 %

versus

17 % for de patienter, der fik behandling med docetaxel alene).

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

capecitabin

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

Oral candidiasis (G3/4: <1 %)

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

sygdomme

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 63 %);

Anæmi (G3/4: 10 %)

Trombocytopeni (G3/4: 3 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 1 %);

Nedsat appetit

Dehydrering (G3/4: 2 %);

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: < 1 %);

Paræstesi (G3/4: < 1 %)

Svimmelhed;

Hovedpine (G3/4: < 1 %);

Perifer neuropati

Øjne

Forhøjet lakrimation

Luftveje, thorax og

mediastinum

Pharyngolaryngeale smerter

(G3/4: 2 %)

Dyspnø (G3/4: 1 %); Hoste

(G3/4: < 1 %); Epistaxis (G3/4:

< 1 %)

Mave-tarm-kanalen

Stomatitis (G3/4: 18 %);

Diarré (G3/4: 14 %);

Kvalme (G3/4: 6 %);

Opkastning (G3/4: 4 %);

Konstipation (G3/4: 1 %);

Mavesmerter (G3/4: 2 %);

Dyspepsi

Øvre mavesmerter;

Tør mund

Hud og subkutane væv

Hånd- og fodsyndrom (G3/4:

24 %)

Alopeci (G3/4: 6 %);

Neglesygdomme (G3/4: 2 %)

Dermatitis;

Erytematøst udslæt (G3/4:

< 1 %); Misfarvning af negle;

Onycholysis (G3/4: 1 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi (G3/4: 2 %);

Artralgi (G3/4: 1 %)

Smerter i ekstremiteterne (G3/4:

< 1 %);

Rygsmerter (G3/4: 1 %);

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 3 %);

Pyrexi (G3/4: 1 %);

Træthed/svaghed (G3/4: 5 %);

Perifert ødem (G3/4: 1 %);

Letargi;

smerter

Undersøgelser

Vægttab; G3/4 Forhøjet

bilirubin i blodet (9 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af prostatakræft med Docetaxel 75 mg/m² i kombination med

prednison eller prednisolon

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektion (G3/4: 3,3 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %);

Anæmi (G3/4: 4,9 %)

Trombocytopeni (G3/4: 0,6 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 0,6 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 1,2 %);

Dysgeusi (G3/4: 0 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0 %)

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Øjne

Forhøjet lakrimation (G 3/4:

0,6 %)

Hjerte

Nedsat venstre

ventrikelfunktion (G3/4: 0,3 %)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis (G3/4: 0 %);

Dyspnø (G3/4: 0,6 %);

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 2,4 %);

Diarré (G3/4: 1,2 %);

Stomatitis/Pharyngitis (G3/4:

0,9 %);

Opkastning (G3/4: 1,2 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci;

Neglesygdomme (ikke alvorlig)

Eksfoliativt udslæt (G3/4:

0,3 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Arthralgi (G3/4: 0,3 %);

Myalgi (G3/4: 0,3 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed (G3/4: 3,9 %);

Væskeretention (alvorlig 0,6 %)

Tabel over bivirkninger ved behandling af brystkræft med adjuverende behandling med Docetaxel

75 mg/m² i kombination med doxorubicin og cyclofosfamid hos patienter med lymfeknude-positiv

(TAX 316) og lymfeknude-negativ (GEICAM 9805) brystkræft – pooled data:

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4:

2,4 %);

Neutropenisk

infektion.

(G3/4: 2,6 %).

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 3 %);

Neutropeni (G3/4:

59,2 %);

Trombocytopeni

(G3/4: 1,6 %);

Febril neuropeni

(G3/4: NA)

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4:

0,6 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4:

1,5 %)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4:

0,6 %);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

<0,1 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0 %);

Synkope (G3/4:

0 %);

Neurotoksicitet

(G3/4: 0 %);

Døsighed (G3/4:

0 %)

Øjne

Konjunktivitis (G3/4:

<0,1 %)

Øget tåresekretion

(G3/4:

<0,1 %)

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,2 %)

Vaskulære sygdomme

Hedeture (G3/4:

0,5 %)

Hypotension (G3/4: 0 %);

Flebitis: (G3/4: 0 %)

Lymfødem (G3/4:

0 %)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 5,0 %);

Stomatitis (G3/4:

6,0 %);

Opkastning (G3/4:

4,2 %);

Diarré (G3/4: 3,4 %);

Konstipation (G3/4:

0,5 %)

Mavesmerter (G3/4:

0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (persisterende

<3 %); Hudtoksicitet

(G3/4: 0,6 %);

Neglesygdomme

(G3/4: 0,4 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,7 %);

Artralgi (G3/4: 0,2 %)

Det reproduktive

system og mammae

Amenorré (G3/4: NA)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 10,0 %);

Pyreksi (G3/4: NA);

Perifert ødem (G3/4:

0,2 %)

Undersøgelser

Vægtforøgelse (G3/4:

0 %);

Vægttab (G3/4: 0,2 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved adjuverende behandling med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med doxorubicin og cyclophosphamid hos patienter med lymfeknude-positiv (TAX 316)

og lymfeknude-negativ (GEICAM 9805) brystkræft:

Nervesystemet

I studiet TAX316 forekom perifer sensorisk neuropati i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden hos 84 patienter (11,3 %) i TAC-armen og 15 patienter (2 %) i FAC-armen. Ved

afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 8 år), blev det observeret, at perifer

sensorisk neuropati fortsatte hos 10 patienter (1,3 %) i TAC-armen og hos 2 patienter (0,3 %) i FAC-

armen. I studiet GEICAM 9805 forekom perifer sensorisk neuropati under behandlingen og fortsatte

ind i opfølgningsperioden hos 10 patienter (1,9 %) i TAC-armen og 4 patienter (0,8 %) i FAC-

armen.Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 10 år og 5 måneder) blev

det observeret, at perifer sensorisk neuropati fortsatte hos 3 patienter (0,6 %) i TAC-armen og hos 1

patient (0,2 %) i FAC-armen.

Hjerte

I studiet (TAX 316) oplevede 26 patienter (3,5 %) i TAC-armen og 17 patienter (2,3 %) i FAC-armen

kongestivt hjertesvigt. Alle patienter undtagen en patient i hver arm blev diagnosticeret med CHF

mere end 30 dage efter behandlingsperioden. To patienter i TAC-armen og 4 patienter i FAC-armen

døde af hjertesvigt.

I studiet GEICAM9805 udviklede 3 patienter (0,6%) i TAC-armen og 3 patienter (0,6%) i FAC-armen

kongestivt hjertesvigt i opfølgningsperioden. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (faktisk median

opfølgningstid på 10 år og 5 måneder) havde ingen patienter CHF i TAC-armen og 1 patient i TAC-

armen døde af dilateret kardiomyopati, og det blev observeret at CHF fortsatte hos 1 patient (0,2 %) i

FAC-armen.

Hud og subkutane væv

I studiet TAX 316 blev alopeci, der persisterede ind i followup-perioden efter endt kemoterapi,

rapporteret hos 687 ud af 744 TAC-patienter og hos 645 ud af 736 FAC-patienter. Ved slutningen af

followup-perioden (faktisk median followup-tid var 96 måneder) blev alopeci fortsat observeret hos

29 TAC-patienter (3,9 %) og hos 16 FAC-patienter (2,2 %).

I studiet GEICAM9805 persisterede alopeci ind i followup-perioden (median followup-tid var 10 år og

5 måneder) og blev fortsat observeret hos 49 patienter (9,2%) i TAC-armen og hos 35 patienter (6,7%)

i FAC-armen. Alopeci relateret til forsøgsmedicinen startede eller forværredes i løbet af followup-

perioden hos 42 patienter (7,9%) i TAC-armen og hos 30 patienter (5,8%) i FAC-armen.

Det reproduktive system og mammae

I studiet TAX316 forekom amenorré i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afsluttet kemoterapi og blev rapporteret hos 202 af 744 TAC patienter (27,2

%) og hos 125 af 736 FAC patienter (17,0 %). Det blev observeret, at amenorré fortsatte ved

afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 8 år) hos 121 af 744 TAC patienter

(16,3 %) og hos 86 FAC patienter (11,7 %).

I studiet GEICAM9805 blev det observeret, at amenorré, som forekom i løbet af behandlingsperioden

og fortsatte ind i opfølgningsperioden fortsat blev observeret hos 18 patienter (3,4%) i TAC-armen og

hos 5 patienter (1,0%) i FAC-armen. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid

på 10 år og 5 måneder) blev det observeret, at amenorré fortsatte hos 7 patienter (1,3 %) i TAC-armen

og hos 4 patienter (0,8 %) i FAC-armen.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

I studiet TAX 316 forekom perifert ødem under behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afslutningen af kemoterapi. Det blev observeret hos 119 af 744 TAC

patienter (16,0 %) og hos 23 af 736 FAC patienter (3,1 %). Ved afslutningen af opfølgningsperioden

(faktisk median opfølgningstid på 8 år) fortsatte perifert ødem hos 19 TAC patienter (2,6 %) og hos 4

FAC patienter (0,5 %).

I studiet TAX 316 forekom lymfødem i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afsluttet kemoterapi og blev rapporteret hos 11 af 744 TAC patienter

(1,5 %) og hos 1 af 736 FAC patienter (0,1 %). Ved afslutningen af opfølgningsperioden blev det

observeret (median opfølgningstid på 8 år), at lymfødem fortsatte hos 6 TAC patienter (0,8 %) og hos

1 FAC patient.

I studiet TAX 316 forekom asteni i løbet af behandlingsperioden og fortsatte ind i

opfølgningsperioden efter afsluttet kemoterapi og blev rapporteret hos 236 af 744 TAC patienter

(31,7 %) og hos 180 af 736 FAC patienter (24,5 %). Ved afslutningen af opfølgningsperioden blev det

observeret (median opfølgningstid på 8 år), at asteni fortsatte hos 29 TAC patienter (3,9 %) og hos 16

FAC patienter (2,2 %).

I studiet GEICAM 9805 blev det observeret, at perifert ødem, som forekom i løbet af

behandlingsperiden, fortsatte ind i opfølgningsperioden hos 4 patienter (0,8 %) i TAC-armen og hos 2

patienter (0,4 %) i FAC-armen. Ved afslutningen af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på

10 år og 5 måneder) havde ingen patienter (0 %) i TAC-armen perifert ødem og det blev observeret, at

det fortsatte hos 1 patient (0,2 %) i FAC-armen.

Lymfødem, der forekom i behandlingsperioden, fortsatte i opfølgningsperioden hos 5 patienter (0,9 %)

i TAC-armen og 2 patienter (0,4 %) i FAC-armen. I slutningen af opfølgningsperioden blev lymfødem

observeret at være vedvarende hos 4 patienter (0,8 %) i TAC-armen og hos 1 patient (0,2 %) i FAC-

armen. Asteni, som forekom i løbet af behandlingsperioden, fortsatte ind i opfølgningsperioden og

blev fortsat observeret hos 12 patienter (2,3%) i TAC-armen og hos 4 patienter (0,8%) i FAC-armen.

Ved afslutningen af opfølgningsperioden blev asteni observeret at være vedvarende hos 2 patienter

(0,4 %) i TAC-armen og hos 2 patienter (0,4 %) i FAC-armen.

Akut leukæmi/myelodysplastisk syndrom

Efter 10 års opfølgning i TAX 316-studiet blev akut leukæmi rapporteret hos 3 ud af 744 TAC-

patienter (0,4 %) og hos 1 ud af 736 FAC-patienter (0,1 %). En TAC patient (0,1 %) og 1 FAC patient

(0,1 %) døde på grund af AML i løbet af opfølgningsperioden (median opfølgningstid på 8 år).

Myelodysplastisk syndrom blev rapporteret hos 2 ud af 744 TAC-patienter (0,3 %) og hos 1 ud af 736

FAC-patienter (0,1 %).

Efter 10 års opfølgning i GEICAM9805-studiet forekom akut leukæmi hos 1 ud af 532 (0,2%)

patienter i TAC-armen. Der blev ikke set nogen tilfælde i FAC-armen. Myelodysplastisk syndrom

blev ikke diagnosticeret i nogen af behandlingsgrupperne.

Neutropeniske komplikationer

Tabellen nedenfor viser, at hyppigheden af grad 4 neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk

infektion var lavere hos patienter, der fik G-CSF profylaktisk, efter det blev gjort obligatorisk i

TACarmen i GEICAM-studiet.

Neutropeniske komplikationer hos patienter, der får TAC med eller uden G-CSF-profylakse

(GEICAM 9805)

Uden primær G-

CSFprofylakse

(n = 111)

n (%)

Med primær G-

CSFprofylakse

(n = 421)

n (%)

Neutropeni (grad 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febril neutropeni

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenisk infektion

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenisk infektion (grad 3-

2 (1,8)

5 (1,2)

Tabel over bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Systemorganklasser i henhold

til MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Neutropenisk infektion;

Infektion (G3/4: 11,7 %).

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 20,9 %);

Neutropeni (G3/4: 83,2 %);

Trombocytopeni (G3/4: 8,8 %);

Febril neutropeni.

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 1,7 %).

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 11,7 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 8,7 %).

Svimmelhed (G3/4: 2,3 %);

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 1,3 %).

Øjne

Forhøjet lakrimation (G3/4:

0 %).

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4: 0 %).

Hjerte

Arytmi (G3/4: 1,0 %).

Mave-tarm-kanalen

Diarré (G3/4: 19,7 %);

Kvalme (G3/4: 16 %);

Stomatitis (G3/4: 23,7 %);

Opkastning (G3/4: 14,3 %).

Konstipation (G3/4: 1,0 %);

Gastrointestinale smerter (G3/4:

1,0 %);

Øsofagitis/dysfagi/odynofagi

(G3/4: 0,7 %).

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %).

Kløende udslæt (G3/4: 0,7 %);

Neglesygdomme (G3/4: 0,7 %);

Hudafskalning (G3/4: 0 %).

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 19,0 %);

Feber (G3/4: 2,3 %);

Væskeretention

(alvorlig/livstruende: 1 %).

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved behandling af gastrisk adenokarcinom med Docetaxel

75 mg/m² i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Blod og lymfesystem

Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom hos henholdsvis 17,2 % og 13,5 % af patienterne,

uanset anvendelse af G-CSF. G-CSF blev anvendt som sekundær profylakse hos 19,3 % af patienterne

(10,7 % af cyklus). Febril neutropeni og neutropenisk infektion forekom respektivt hos 12,1 % og

3,4 % af patienterne, når patienterne modtog profylaktisk G-CSF, hos 15,6 % og 12,9 % af patienterne

uden profylaktisk G-CSF (se punkt 4.2).

Tabel over bivirkninger ved behandling af hoved- og halskræft med Docetaxel 75 mg/m² i

kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4:6,3 %)

Neutropenisk infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Kræftsmerter (G3/4:

0,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4:

76,3 %);

Anæmi (G3/4: 9,2 %);

Trombocytopeni

(G3/4: 5,2 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke

alvorlig)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

0,6 %)

Svimmelhed

Øjne

Forhøjet lakrimation;

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

Hjerte

Iskæmisk hjertesygdom

(G3/4: 1,7 %)

Arytmi (G3/4: 0,6 %)

Vaskulære sygdomme

Venesygdomme (G3/4:

0,6 %)

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 0,6 %);

Stomatitis (G3/4:

4,0 %);

Diarré (G3/4: 2,9 %);

Opkastning (G3/4:

0,6 %)

Konstipation;

Øsofagitis/dysfagi/

odynofagi (G3/4: 0,6 %);

Gastrointestinale

smerter;

Dyspepsi;

Gastrointestinale

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

blødninger (G3/4: 0,6 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4:10,9 %)

Kløende udslæt;

Tør hud;

Hudafskalning (G3/4:

0,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,6 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 3,4 %);

Pyreksi (G3/4: 0,6 %);

Væskeretention;

Ødem

Undersøgelser

Vægtstigning

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo- og stråleterapi (TAX 324)

Systemorganklasser i

henhold til

MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 3,6 %)

Neutropenisk infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Cancersmerter (G3/4:

1,2 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4:

83,5 %); Anæmi (G3/4:

12,4 %);

Trombocytopeni (G3/4:

4,0 %);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4:12,0 %)

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

(G3/4: 0,4 %);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 1,2 %)

Svimmelhed (G3/4:

2,0 %);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4 %)

Øjne

Øget lakrimation

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4:

1,2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 2,0 %)

Iskæmisk

hjertesygdom

Vaskulære sygdomme

Venesygdomme

Mave-tarm-kanalen

Kvalme (G3/4: 13,9 %);

Stomatitis (G3/4:

20,7 %);

Opkastning (G3/4:

8,4 %)

Diarré (G3/4: 6,8 %);

Øsofagitis/dys-

Dyspepsi (G3/4: 0,8 %)

Gastrointestinal smerte

(G3/4: 1,2 %)

Gastrointestinal

blødning (G3/4: 0,4 %)

Systemorganklasser i

henhold til

MedDRA-databasen

Meget almindelige

bivirkninger

Almindelige

bivirkninger

Ikke almindelige

bivirkninger

fagi/odynofagi (G3/4:

12,0 %)

Konstipation (G3/4:

0,4 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %)

Kløende udslæt

Tør hud; Afskalning

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4:0,4 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 4,0 %);

Febril tilstand (G3/4:

3,6 %)

Væskeretention G3/4:

1,2 %)

Ødemer (G3/4: 1,2 %)

Undersøgelser

Vægttab

Vægtøgning

Erfaringer efter markedsføring

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Anden primær malignitet (hyppighed ikke kendt), herunder non-Hodgkin-lymfom, er blevet

rapporteret, når docetaxel blev givet i kombination med andre anticancer behandlinger, der vides at

være forbundet med anden primær malignitet. Akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom er

blevet rapporteret (hyppighed ikke almindelig) i pivotale kliniske studier med brystkræft med TAC-

regime.

Blod og lymfesystem

Der er rapporter om knoglemarvsdepression og andre hæmatologiske bivirkninger. Der er rapporter

om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), ofte i forbindelse med sepsis eller multiorgansvigt.

Immunsystemet

Der er rapporter om anafylaktisk shock, i nogle tilfælde fatale.

Nervesystemet

Der er observeret sjældne tilfælde af kramper eller forbigående tab af bevidstheden under

administration af docetaxel. Disse reaktioner er også set under infusion med lægemidlet.

Øjne

Der er observeret meget sjældne tilfælde af forbigående synsforstyrrelser (glimt, lysglimt, pletter i

synsfeltet) typisk forekommende under infusion med lægemidlet og i forbindelse med

overfølsomhedsreaktioner. Disse var reversible ved ophør af behandlingen. Tilfælde af lakrimation

med eller uden konjunktivitis, da der er sjældne rapporter om tilfælde af obstruktion af tårekanalerne,

som resulterede i usædvanlig kraftigt tåreflod. Tilfælde af cystoidt makulaødem (CMO) er blevet

rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel.

Øre og labyrint

Der er rapporter om sjældne tilfælde af ototoksicitet, nedsat hørelse og/eller tab af hørelse.

Hjerte

Sjældne tilfælde af myokardieinfarkt er rapporteret.

Vaskulære sygdomme

Venøse tromboemboliske tilfælde er sjældent rapporteret.

Luftveje, thorax og mediastinum

Akut respiratorisk åndedrætsbesvær og tilfælde med interstitial pneumoni

/pneumonitis, interstitiel

lungesygdom,

pulmonar fibrose,

og respirationssvigt

sommetider letale

, er rapporteret sjældent

Der er rapporter om sjældne tilfælde af strålingspneumonitis hos patienter, som modtog samtidig

strålebehandling.

Mave-tarmkanalen

Der er rapporteret sjældne tilfælde af enterocolitis, herunder colitis, iskæmisk colitis og neutropenisk

enterocolitis med en potentielt dødelig udgang (hyppighed ikke kendt).

Der er rapporter om sjælden forekomst af dehydrering som en konsekvens af gastrointestinale lidelser,

herunder enterocolitis og gastrointestinal perforation.

Der er rapporter om sjældne tilfælde af ileus og intestinal obstruktion.

Lever og galdeveje

Der rapporteret om meget sjældne tilfælde af hepatitis, nogle gange fatale, hovedsageligt hos patienter

med præ-eksisterende leversygdomme.

Hud og subkutane væv

Med docetaxel er der rapporter om meget sjældne tilfælde af kutan erytematøs lupus, bulløst udslæt,

såsom erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. I nogle

tilfælde kan samtidige risikofaktorer muligvis have medvirket til udviklingen af disse virkninger. Ved

behandling med docetaxel er der rapporteret om sclerodermi-lignende forandringer, som ofte går forud

for perifer lymfødem. Tilfælde af permanent alopeci (frekvens ikke kendt) er rapporteret.

Nyre og urinveje

Nyreinsufficiens og nyresvigt er rapporteret. I ca 20% af tilfældene var der ingen risikofaktorer for

akut nyresvigt såsom samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler og gastrointestinale

sygdomme.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Der er sjældne rapporter om radiation recall-fænomen.

Væskeretention er ikke ledsaget af akutte episoder af oliguri eller hypotension. Dehydrering og

pulmonar ødem er sjældent rapporteret.

Metabolisme og ernæring

Tilfælde af elektrolytforstyrrelser er rapporteret. Der er rapporteret tilfælde af hyponatriæmi, typisk

forbundet med dehydrering, opkastning og pneumoni. Hypokaliæmi, hypomagnesiæmi og

hypocalcæmi er observeret, sædvanligvis i forbindelse med lidelser i mave-tarmkanalen og især med

diarré.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er få rapporter om overdosering. Der er ingen kendt antidot til overdosering med docetaxel. I

tilfælde af en overdosis skal patienten indlægges på en specialafdeling og de vitale funktioner skal

følges nøje. I tilfælde af en overdosis kan der forventes en forværring af bivirkninger. De forventede

komplikationer ved overdosis vil være knoglemarvsuppression, perifer neurotoksicitet og mucositis.

Patienter bør modtage terapeutisk G-CSF så snart som muligt efter overdosering er erkendt.

Om nødvendigt bør man tage andre passende symptomatiske forholdsregler.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Taxaner, ATC-kode: L01CD 02

Virkningsmekanisme

Docetaxel er et antineoplastisk stof, som virker ved at facilitere polymerisering af tubulin til stabile

mikrotubuli og hæmme depolymerisering af mikrotubuli til tubulin, hvilket medfører et udtalt fald i

koncentrationen af frit tubulin. Binding af docetaxel til mikrotubuli medfører ingen ændring i antallet

af protofilamenter.

In vitro

-studier har vist, at docetaxel ødelægger det mikrotubulære netværk i celler, som er essentielle

for mitosen og cellulære funktioner i interfasen.

Farmakodynamisk virkning

Docetaxel fandtes

in vitro

at være cytotoksisk over for forskellige murine og humane tumorcellelinjer

samt over for humane tumorceller fra frisk udtagne humane tumorer i klonogene assays. Docetaxel

opnår høje intracellulære koncentrationer og forbliver længe intracellulært. Docetaxel fandtes

ydermere at være aktivt over for nogle, men ikke alle cellelinjer, der udviste overekspression af p-

glycoprotein, hvis tilstedeværelse er bestemt af "multidrug resistance"-genet (MDR-genet).

In vivo

docetaxels aktivitet uafhængig af behandlingsregimet og har eksperimentelt vist et bredt spektrum af

antitumoraktivitet over for fremskredne murine og transplanterede humane tumorer.

Kliniskeffekt og sikkerhed

Brystkræft

Docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclofosfamid: Adjuverende behandling

Patienter med operabel, lymfeknude-positiv brystkræft (TAX 316)

Data fra et multicenter åbent randomiseret studium støtter anvendelsen af den adjuverende behandling

til patienter med operabel lymfeknude-positiv brystkræft og KPS ≥ 80 % i alderen mellem 18 og 70 år.

Efter stratificering i henhold til antallet af positive lymfeknuder (1-3, 4+), blev 1.491 patienter

randomiseret til enten at få enten docetaxel 75 mg/m

administreret en time efter doxorubicin

50 mg/m

og cyclofosfamid 500 mg/m

(TAC-arm), eller doxorubicin 50 mg/m

, fulgt af fluoruracil

500 mg/m

og cyclofosfamid 500 mg/m

(FAC-arm). Begge regimer blev administreret en gang hver

3. uge i 6 perioder. Docetaxel blev administreret som en 1-times infusion. Alle andre lægemidler blev

givet som intravenøs bolus på dag 1. G-CSF blev administreret som sekundær profylakse til patienter,

som fik kompliceret neutropeni (febril neutropeni, forlænget neutropen eller infektion). Patienter på

TAC-armen fik antibiotisk profylakse med ciprofloxacin 500 mg oralt 2 gange daglig i 10 dage,

startende på dag 5 af hver periode, eller lignende. Efter den sidste cyklus af kemoterapi, fik patienter i

begge arme, der havde positive østrogen- og/eller progesteronreceptorer tamoxifen 20 mg daglig i op

til 5 år. Adjuverende stråleterapi blev givet i henhold til eksisterende vejledninger på de deltagende

centre og blev givet til 69 % af patienterne, som fik TAC, og 72 % af patienterne som fik FAC.

Der blev udført to interim-analyser og en endelig analyse. Den første interim-analyse var planlagt til 3

år efter datoen, hvor halvdelen af tilmeldingerne til studiet var nået. Den anden interim-analyse blev

udført efter optagelse af i alt 400 sygdoms-fri overlevelser (DFS), hvilket førte til en median-

opfølgningstid på 55 måneder. Den endelige analyse blev udført, da elle patienter havde nået deres 10

års follow-up-besøg (medmindre de havde DFS eller udgik tidligere fra follow-up). DFS var det

primære effekt-endepunkt, og total overlevelse (OS) var det sekundære effekt-endepunkt.

Der blev udført en endelig analyse med en aktuel median followup på 96 måneder. Der blev vist

signifikant længere sygdomsfri overlevelse i TAC-armen end FAC-armen. Forekomsten af tilbagefald

ved 10 år var reduceret hos de patienter som fik TAC, sammenlignet med dem, som fik FAC

(henholdsvis 39 %

versus

45 %). Det betyder en absolut risikoreduktion på 6 % (p = 0,0043). Total

overlevelse ved 10 år var også signifikant forøget med TAC i forhold til FAC (henholdsvis 76 %

versus

69 %). Det betyder en absolut risikoreduktion for død på 7 % (p = 0,002). Da fordelene hos

patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikant for DFS og OS, blev den positive

benefit/risk fordeling for TAC hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke helt demonstreret ved den

endelige analyse.

Overordnet demonstrerer resultaterne fra studierne en positiv benefit/risiko-fodeling for TAC

sammenlignet med FAC.

Fordelingen af TAC-behandlede patienter ifølge allerede definerede større prognostiske faktorer blev

analyseret:

Sygdoms-fri overlevelse

Total overlevelse

Patient-

fordeling

Antal

patien-

ter

Hazard

ratio*

95 % CI

P=

Hazard

ratio*

95 % CI

p=

Antal positive

lymfeknuder

I alt

0,80

0,68-0,93

0,0043

0,74

0,61-0,90

0,0020

0,72

0,58-0,91

0,0047

0,62

0,46-0,82

0,0008

0,87

0,70-1,09

0,2290

0,87

0,67-1,12

0,2746

En Hazard ratio på mindre end 1 indikerer, at TAC kan associeres med længere sygdomsfri

overlevelse og længere total overlevelse sammenlignet med FAC.

Patienter med operabel, lymfeknude-negativ brystkræft, egnet til behandling med kemoterapi

(GEICAM 9805)

Data fra et multicenter, åbent, randomiseret forsøg støtter anvendelsen af Docetacel Teva som

adjuverende behandling til patienter med operabel, lymfeknude-negativ brystkræft, der er egnede til

kemoterapibehandling. 1.060 patienter blev randomiseret til at få enten Docetaxel Teva 75 mg/m

administreret 1 time efter doxorubicin 50 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(539 patienter i

TAC-armen) eller doxorubicin 50 mg/m

efterfulgt af fluoruracil 500 mg/m

og cyclophosphamid

500 mg/m

(521 patienter i FAC-armen) som adjuverende behandling. Patienterne havde operabel,

lymfeknude-negativ brystkræft med høj risiko for tilbagefald ifølge 1998 St. Gallen-kriterierne

(tumorstørrelse > 2 cm og/eller negative østrogenreceptorer (ER) og progesteronreceptorer (PR)

og/eller høj histologisk/nukleær grad (grad 2 til 3) og/eller alder < 35 år). Begge regimer blev

administreret en gang hver 3. uge i 6 cykler. Docetaxel Teva blev administreret som infusion over 1

time, alle andre lægemidler blev givet intravenøst på dag 1 hver 3. uge. Primær G-CSF-profylakse

blev gjort obligatorisk i TAC-armen, efter 230 patienter var blevet randomiseret. Hyppigheden af grad

4 neutropeni, febril neutropeni og neutropenisk infektion blev reduceret hos patienter, der fik primær

GCSF-profylakse (se pkt. 4.8). I begge arme fik patienter med ER + og/eller PR+ tumorer 20 mg

tamoxifen en gang daglig i op til 5 år efter den sidste kemoterapicyklus. Adjuverende strålebehandling

blev administreret i henhold til guidelines på de deltagende behandlingssteder og blev givet til 57,3 %

af de patienter, der fik TAC, og til 51,2 % af de patienter, der fik FAC.

En primær analyse og en opdateret analyse blev udført. Den primære analyse blev udført, da alle

patienter havde en followup-tid på mere end 5 år (median followup-tid var 77 måneder). Den

opdaterede analyse blev udført, da alle patienter havde nået deres 10-års (median followup-tid var 10

år og 5 måneder) followup-besøg (medmindre de havde DFS eller tidligere var udgået fra followup).

DFS var det primære effekt-endepunkt, og total overlevelse (OS) var det sekundære effekt-endepunkt.

Ved den mediane followup-periode på var 77 måneder blev der vist signifikant længere sygdomsfri

overlevelse (DFS) i TAC-armen sammenlignet med FAC-armen. TAC-behandlede patienter havde

32 % lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de patienter, der blev behandlet med FAC

(hazard-ratio = 0,68; 95 % CI (0,49-0,93); p = 0,01). Ved den mediane followup-periode på 10 år og 5

måneder havde TAC-behandlede patienter 16,5 % lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de

patienter, der blev behandlet med FAC (

hazard

ratio = 0,84; 95 % CI (0,65-1,08); p = 0,1646). Data

for DFS var ikke statistisk signifikante men blev alligevel forbundet med en positiv tendens til fordel

for TAC.

Ved den mediane followup-periode på 77 måneder var den totale overlevelse (OS) længere i

TACarmen, hvor TAC-behandlede patienter havde 24 % lavere risiko for død sammenlignet med

FACbehandlede patienter (hazard ratio = 0,76; 95 % CI (0,46-1,26; p=0,29). Dog var fordelingen af

OS ikke signifikant forskellig i de to grupper.

Ved den mediane followup-periode på 10 år og 5 måneder havde TAC-behandlede patienter en 9 %

lavere risiko for død sammenlignet med FAC-behandlede patienter (

hazard

ratio = 0,91; 95 % CI

(0,63-1,32)). Overlevelsesprocenten var 93,7 % i TAC-armen og 91,4 % i FAC-armen ved tidspunktet

for 8-års followup, og 91,3 % i TAC-armen og 89 % i FAC-armen ved tidspunktet for 10-års

followup.

Det positive benefit-risk forhold for TAC sammenlignet med FAC forblev uændret.

Undergrupper af TAC-behandlede patienter efter prospektivt definerede betydningsfulde prognostiske

faktorer blev analyseret i den primære analyse (ved median followup-periode på 77 måneder) (se tabel

nedenfor):

Undergruppeanalyser – adjuverende behandling hos patienter med lymfeknude-negativ brystkræft

(intent-to-treat analyse)

Undergruppe

Antal patienter i

TAC-gruppen

Sygdomsfri overlevelse

Hazard ratio*

95 % CI

Samlet

0,68

0,49-0,93

Alderskategori 1

<50 år

≥50 år

0,67

0,67

0,43-1,05

0,43-1,05

Alderskategori 2

<35 år

≥35 år

0,31

0,73

0,11-0,89

0,52-1,01

Hormonal

receptorstatus

Negativ

Positiv

0,62

0,45-1,1

0,4-0,97

Tumorstørrelse

<2 cm

>2 cm

0,69

0,68

0,43-1,1

0,45-1,04

Histologisk grad

Grad 1 (inklusiv

grader, der ikke er

fastsat)

Grad 2

Grad 3

0,79

0,77

0,59

0,24-2,6

0,46-1,3

0,39-0,9

Menopausal status

Præ-menopausal

Post-menopausal

0,64

0,72

0,40-1

0,47-1,12

* Hazard ratio (TAC/FAC) på mindre end 1 indikerer, at der er en sammenhæng mellem TAC og en længere

sygdomsfri overlevelse, sammenlignet med FAC.

Der blev udført eksplorativ undergruppeanalyse af sygdomsfri overlevelse for patienter, der opfylder

kriterierne for kemoterapi ifølge 2009 St. Gallen-kriterierne – (ITT population). Resultaterne er anført

nedenfor.

Hazard ratio

TAC

FAC

(TAC/FAC)

Undergruppe

(n=539)

(n=521)

(95 % CI)

p-værdi

Opfylder relative

indication for kemoterapi

18/214

(8,4 %)

26/227

(11,5 %)

0,796

(0,434-1,459)

0,4593

48/325

(14,8 %)

69/294

(23,5 %)

0.606

(0,42-0,877)

0,0072

TAC = docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid

FAC = 5-fluoruracil, doxorubicin and cyclophosphamid

CI = Konfidensinterval; ER = østrogenreceptor

PR = progesteronreceptor

ER/PR-negativ eller grad 3 eller tumorstørrelse >5 cm

Den estimerede hazard ratio blev udregnet ved hjælp af Cox proportional hazard-model med

behandlingsgruppen som faktor.

Docetaxel som enkeltstof

Der er udført to randomiserede, sammenlignende fase III-studier med docetaxel doseret hver 3. uge i

den anbefalede dosis på 100 mg/m

til patienter med metastatisk brystkræft. Der indgik henholdsvis

326 patienter, som tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt, og 392

patienter, som tidligere havde fået behandling med anthracyklin uden effekt.

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med alkylerende stoffer uden effekt, blev

docetaxel sammenlignet med doxorubicin (75 mg/m

hver 3. uge). Uden at påvirke overlevelsestiden

(docetaxel 15 måneder mod doxorubicin 14 måneder, p = 0,38) eller tiden til progression (docetaxel

27 uger mod doxorubicin 23 uger, p = 0,54), øgede docetaxel responsraten (52 % mod 37 %, p = 0,01)

og gav hurtigere respons (12 uger mod 23 uger, p = 0,007). 3 patienter (2 %), der fik docetaxel,

ophørte med behandlingen grundet væskeretention, hvorimod 15 patienter (9 %), der fik doxorubicin,

stoppede behandlingen grundet hjertetoksicitet (3 tilfælde af fatal hjerteinsufficiens).

Hos de patienter, der tidligere havde fået behandling med anthracyklin uden effekt, blev docetaxel

sammenlignet med kombinationsbehandling med mitomycin C og vinblastin (12 mg/m

hver 6. uge og

6 mg/m

hver 3. uge). Docetaxel øgede responsraten (33 % mod 12 %, p < 0,0001), forlængede tiden

til progression (19 uger mod 11 uger, p = 0,0004), samt forlængede overlevelsen (11 måneder mod 9

måneder, p = 0,01).

I de 2 her nævnte fase III-studier viste docetaxel den samme sikkerhedsprofil som tidligere blev set i

fase II-studierne (se pkt. 4.8).

Et åbent multicenter randomiseret fase III-studie blev udført for at sammenligne docetaxel monoterapi

med paclitaxel i behandlingen af fremskreden brystkræft hos patienter, hvis tidligere behandling havde

inkluderet et antracyklin. 449 patienter blev randomiseret til enten at modtage docetaxel monoterapi

100 mg/m

givet som 1 times infusion eller paclitaxel 175 mg/m

givet som en infusion over 3 timer.

Begge behandlingsmåder blev administreret hver 3. uge.

Docetaxel forlængede mediantiden til progression (24,6 uger vs. 15,6 uger; p < 0,01) og

medianoverlevelse (15,3 måneder vs. 12,7 måneder; p = 0,03) uden at påvirke det primære endepunkt

(32 % vs. 25 %, p = 0,10), samlet respons rate (32 % vs. 25 %, p = 0,10).

Flere grad 3/4 bivirkninger blev observeret for docetaxel monoterapi (55,4 %) sammenlignet med

paclitaxel (23,0 %).

Docetaxel i kombination med doxorubicin

Et stort randomiseret fase III-studie, med 429 tidligere ubehandlede patienter med metastatisk

sygdom, er blevet udført med doxorubicin (50 mg/m

) i kombination med docetaxel (75 mg/m

) (AT

arm)

versus

doxorubicin (60 mg/m

) i kombination med cyclofosfamid (600 mg/m

) (AC arm). Begge

regimer blev indgivet på dag 1 hver 3. uge.

Tiden til progression (TTP) var signifikant længere i AT-armen i forhold til AC-armen,

p = 0,0138. TTP-medianen var 37,3 uger (95 % CI: 33,4 – 42,1) i AT-armen og 31,9 uger

(95 % CI: 27,4 – 36,0) i AC-armen.

Den totale responshyppighed var signifikant højere i AT-armen i forhold til AC-armen,

p = 0,009. Total responshyppighed var 59,3 % (95 % CI : 52,8 – 65,9) i AT armen i forhold til

46,5 % (95 % CI : 39,8 – 53,2) i AC armen.

I dette studie viste AT-armen en hyppigere forekomst af alvorlig neutropeni (90 %

versus

68,6 %),

febril neutropeni (33,3 %

versus

10 %), infektion (8 %

versus

2,4 %), diarré (7,5 %

versus

1,4 %),

asteni (8,5 %

versus

2,4 %) og smerter (2,4 %

versus

0 %) end AC-armen. På den anden side viste

AC-armen en hyppigere forekomst af alvorlig anæmi (15,8 %

versus

8,5 %) end AT-armen og tillige

en hyppigere forekomst af alvorlig hjertetoksicitet: Hjerteinsufficiens (3,8 %

versus

2,8 %), total

LVEF-nedsættelse ≥ 20 % (13,1 %

versus

6,1 %), total LVEF-nedsættelse ≥ 30 % (6,2 %

versus

1,1 %). Toksisk død forekom hos 1 patient i AT-armen (hjerteinsufficiens) og i 4 patienter i AC-armen

(1 på grund af septisk shock og 3 på grund af hjerteinsufficiens).

I begge arme var livskvaliteten målt via et EORTC-spørgeskema sammenlignelig og stabil under

behandling og opfølgning.

Docetaxel i kombination med trastuzumab

Docetaxel i kombination med trastuzumab blev undersøgt til behandling af patienter med metastatisk

brystkræft, hvis tumorer var HER2-positive, og som ikke tidligere havde fået kemoterapi for

metastatisk sygdom. 186 patienter blev randomiseret til at få docetaxel (100 mg/m

) med eller uden

trastuzumab. 60 % af patienter fik først anthracyklinbaseret adjuverende kemoterapi. Docetaxel +

trastuzumab var effektivt til patienterne, uanset om de havde fået adjuverende anthracyklin eller ikke.

Den primære testmetode, som blev anvendt til at bestemme HER2-positivitet i dette pivotalstudie var

immunohistokemi (IHC). En mindre del af patienterne blev testet ved hjælp af fluoroscence in situ

hybridization (FISH). I dette studium havde 87 % af patienterne sygdom, som var IHC 3+, og 95 % af

de inkluderede patienter havde sygdom, som var IHC3+ og/eller patienterne var FISH-positive.

Resultaterne af effekten er opsummeret i den følgende tabel:

Parameter

Docetaxel plus trastuzumab

1

n=92

Docetaxel

1

n=94

Responsrate

(95 % CI)

61 %

(50-71)

34 %

(25-45)

Gennemsnitlig varighed af respons

(måneder)

(95 % CI)

11,4

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Gennemsnitlig TTP (måneder)

(95 % CI)

10,6

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Gennemsnitlig overlevelse

(måneder)

(95 % CI)

30,5

(26,8-ne)

22,1

(17,6-28,9)

TTP = tid til progression. "ne" indikerer at dette ikke kunne estimeres eller ikke blev nået.

Fuldt analysesæt (intent to treat)

Estimeret median overlevelse.

Docetaxel i kombination med capecitabin

Data fra et randomiseret, kontrolleret, klinisk fase 3-multicenterstudie understøtter anvendelsen af

capecitabin i kombination med docetaxel til behandling af patienter med lokal fremskreden eller

metastatisk brystkræft hos hvem cytotoksisk kemoterapi med et anthracyklin, har været uden effekt. I

dette kliniske studium randomiseredes 255 patienter til behandling med docetaxel (75 mg/m² som en

1-times intravenøs infusion hver 3. uge) og capecitabin (1.250 mg/m

to gange daglig i 2 uger

efterfulgt af en uges pause). 256 patienter blev randomiseret til behandling med docetaxel alene

(100 mg/m

som 1 times intravenøs infusion hver 3. uge). Overlevelsen var bedre i

kombinationsarmen med docetaxel + capecitabin (p = 0,0126). Den mediane overlevelse var 442 dage

(docetaxel + capecitabin) vs. 352 dage (docetaxel alene).

De objektive responsrater i den randomiserede population (investigators vurdering) var 41,6 %

(docetaxel+capecitabin) vs. 29,7 % (docetaxel alene); p = 0,0058. Tid indtil progressiv sygdom var

længere i kombinationsarmen med docetaxel + docetaxel (p < 0,0001). Den mediane tid indtil

progression var 186 dage (docetaxel+ capecitabin) vs. 128 dage (docetaxel alene).

Ikke-småcellet lungekræft

Patienter, der tidligere har fået behandling med kemoterapi med eller uden strålebehandling.

I et fase III-studie med tidligere behandlede patienter var tid til progression (12,3 uger vs. 7 uger) og

den samlede overlevelse signifikant længere for docetaxel ved doseringen 75 mg/m

end for bedste

palliative behandling. Den 1-årige overlevelsesrate var signifikant længere med docetaxel (40 %) end

for bedste palliative behandling (16 %).

Der var mindre brug af smertestillende morfika (p < 0,01), smertestillende ikke-morfika (p < 0,01),

anden sygdomsrelateret medicin (p = 0,06) og strålebehandling (p < 0,01) hos de patienter, der fik

behandling med docetaxel ved doseringen 75 mg/m

end hos patienterne, der fik bedste palliative

behandling.

Den samlede overlevelsesrate var 6,8 % i de evaluerbare patienter, og median-varigheden for respons

var 26,1 uge.

Docetaxel i kombination med platinmidler hos patienter der ikke tidligere er behandlet med

kemoterapi

1.218 patienter med inoperabel ikke-småcellet lungekræft stadium IIIB eller IV med KPS på 70 %

eller mere og som ikke tidligere havde fået kemoterapi mod denne tilstand, blev i et fase III-studie

randomiseret til enten docetaxel (T) 75 mg/m

administreret som 1-times infusion umiddelbart

efterfulgt af cisplatin (Cis) 75 mg/m

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge (TCis),

docetaxel 75 mg/m

som en 1-times infusion i kombination med carboplatin (AUC 6 mg/ml pr. min)

administreret i løbet af 30-60 minutter hver 3. uge eller vinorelbin (V) 25 mg/ m

administreret i løbet

af 6 til 10 minutter på dag 1, 8, 15, 22 efterfulgt af cisplatin 100 mg/m

administreret på dag 1

af cyklusser gentaget hver 4. uge (VCis).

Overlevelsesdata, median progressionstid og responsrater for studiets to arme er illustreret i

nedenstående tabel:

TCis

n=408

VCis

N=404

Statistisk analyse

Total overlevelse

(Primær endepunkt)

Median overlevelsestid (måneder)

11,3

10,1

Hazard ratio: 1,122

[97,2 % CI: 0,937; 1,342]*

1-års overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 5,4 %

[95 % CI: -1,1; 12,0]

2-års overlevelse (%)

Behandlingsforskel: 6,2 %

[95 % CI: 0,2; 12,3]

Gennemsnitlig tid til progression

(uger)

22,0

23,0

Hazard ratio: 1.032

[95 % CI: 0.876; 1.216]

Total responsrate (%):

31,6

24,5

Behandlingsforskel: 7,1 %

[95 % CI: 0,7; 13,5]

*: rettet for multiple sammenligninger og justeret for stratification-faktorer (stadie af sygdommen og

behandlingsregion), baseret på beregnelig patientpopulation.

Sekundære endepunkter inkluderede forandring i smerter, global rating af livskvalitet med EuroQoL-

5D, lungekræft-symptomskala, og forandringer i Karnofskys performance status. Resultater på disse

endepunkter understøttede de primære endepunkt-resultater.

For docetaxel /Carboplatin-kombinationen kunne der hverken bevises ækvivalent eller non-inferior

effekt sammenlignet med referencebehandlingskombinationens VCis.

Prostatakræft

Sikkerheden og effekten af docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos patienter

med hormonrefraktær metastatisk prostatakræft blev undersøgt i et randomiseret multicenter fase III-

studium. I alt 1.006 patienter med KPS ≥ 60 blev randomiseret i følgende behandlingsgrupper:

Docetaxel 75 mg/m

hver 3. uge i 10 behandlingsrunder.

Docetaxel 30 mg/m

administreret ugentlig i de første 5 uger i en 6 ugers behandlingsrunde i

5 behandlingsrunder.

Mitoxantron 12 mg/m

hver 3. uge i 10 behandlingsrunder.

Alle 3 behandlingsregimer blev administreret i kombination med prednison eller prednisolon 5 mg to

gange daglig, kontinuerligt.

De patienter, der fik docetaxel hver 3. uge, viste signifikant længere total overlevelse sammenlignet

med dem, der fik mitoxantron. Stigningen i overlevelse set i armen med ugentlig docetaxel var ikke

statistisk signifikant sammenlignet med mitoxantron-kontrolarmen. Effekt-endepunkter for docetaxel-

armene

versus

kontrolarmen er vist i nedenstående tabel:

Endepunkt

Docetaxel

hver 3. uge

Docetaxel

hver uge

Mitoxantron

hver 3. uge

Antal patienter

Median overlevelsestid

(måneder)

95 % CI

Hazard ratio

95 % CI

p-værdi

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

16,5

(14,4-18,6)

Antal patienter

PSA**-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9)

<0,0001

31,7

(26,4-37,3)

Antal patienter

Smerte-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Antal patienter

Tumor-responsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

Stratificeret log rank test

*Tærskel for statistisk signifikans =0,0175

**PSA: Prostata-Specific Antigen

Taget i betragtning af, at docetaxel givet hver uge gav en lidt bedre sikkerhedsprofil end docetaxel

administreret hver 3. uge, er det en mulighed, at nogle patienter kan have fordel af docetaxel

administreret hver uge.

Ingen statistiske forskelle blev observeret mellem behandlingsgrupperne i Global-livskvalitet.

Gastrisk adenocarcinom

Et multicenter, åbent, randomiseret studie har evalueret sikkerhed og effekt af docetaxel til behandling

af patienter med metastatisk gastrisk adenocarcinom, inklusive adenocarcinom af den gastroøsofageale

forbindelse. Patienterne havde ikke tidligere modtaget kemoterapi for metastatisk sygdom. 445

patienter med KPS > 70 blev behandlet med enten docetaxel (T) (75 mg/m

på dag 1) i kombination

med cisplatin (C) (75 mg/m

på dag 1) og 5-fluoruracil (F) (750 mg/m

pr. dag i 5 dage) eller cisplatin

(100 mg/m

på dag 1) og 5-fluoruracil (1.000 mg/m

pr. dag i 5 dage). Behandlings-cyklus var på 3

uger for TCF-armen og 4 uger for CF-armen.

Median-antallet af cyklusser administreret pr. patient var 6 (med et interval på 1-16) for TCF-armen

sammenlignet med 4 (med et interval på 1-12) for CF-armen. Progressionstid (TTP) var det primære

endepunkt. Nedsættelsen af risikoen for progression var 32,1 % og blev associeret med en signifikant

længere TTP (p = 0,0004) til fordel for TCF-armen. Overlevelse i alt var også signifikant længere

(p = 0,0201) til fordel for TCF-armen med en nedsættelse af risikoen for død på 22,7 %.

Effektresultater er vist i den følgende tabel:

Effekten af docetaxel ved behandling af patienter med gastrisk adenocarcinom

Endepunkt

TCF

n=221

CF

N=224

Median TTP (måneder)

(95 %CI)

(4,86-5,91)

(3,45-4,47)

Hazard ratio

(95 % CI)

*p-værdi

1,473

(1,189-1,825)

0,0004

Median overlevelse (måneder)

(95 % CI)

2-års estimat (%)

(8,38-10,58)

18,4

(7,16-9,46)

Hazard ratio

(95 % CI)

*p-værdi

1,293

(1,041-1,606)

0,0201

Responsrate i alt (CR+PR) (%)

36,7

25,4

p-værdi

0,0106

Progressiv sygdom som bedste

overlevelse respons (%)

16,7

25,9

*Ustratificerede logrank test

Undergruppe-analyser på tværs af alder, køn og race favoriserede samstemmende TCF-armen

sammenlignet med CF-armen.

En opfølgende analyse af overlevelse efter en median-tid på 41,6 måneder viste ikke længere

signifikant forskel, selv om TCF-regimet altid gav bedre resultater. Fordelen ved TCF-regimet kontra

CF-regimet var helt tydelig mellem 18 og 30 måneders follow-up.

Som helhed viste livskvalitet (LK) og kliniske fordele resultater i overensstemmelse med fremgang til

fordel for TCF-armen. De patienter, der blev behandlet i TCF-armen, havde længere tid til 5 %

definitiv forværring af den globale sundhedsstatus på QLQ-C30-spørgeskemaet (p = 0,0121) og en

længere tid til definitiv forværring af Karnofsky performance status (p = 0,0088) sammenlignet med

patienterne, som fik behandling med CF.

Hoved- og halskræft

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Sikkerheden og effekten af docetaxel i den indledende behandling af patienter med pladecellecarcinom

i hovedet og halsen (SCCHN) blev evalueret i et fase III, multicenter, åbent, randomiseret studie

(TAX323). I dette studie

blev 358 patienter med inoperabelt, lokalt fremskreden SCCHN og WHO

funktionsstatus 0 eller 1, randomiseret i en af to behandlingsarme. Patienter i docetaxel-armen modtog

docetaxel (T) 75 mg/m

efterfulgt af cisplatin (P) 75 mg/m

efterfulgt af 5-fluoruracil (F) 750 mg/m

daglig som en kontinuerlig infusion i 5 dage. Dette regime blev administreret hver 3. uge i 4 cyklusser

i tilfælde hvor der som mindstemål blev observeret mindre respons (≥ 25 % reduktion i den

bidimensionelt målte tumorstørrelse) efter 2 cyklusser. Ved slutningen af kemoterapi fik patienter,

hvis sygdomstilstand ikke var forværret, strålebehandling i 7 uger med et interval på mindst 4 uger og

maksimalt 7 uger, udført efter fastlagte retningslinjer (TPF/RT). I sammenligningsarmen af studiet fik

patienterne cisplatin (P) 100 mg/m

efterfulgt af 5-fluoruracil (F) 1000 mg/m

daglig i 5 dage. Dette

regime blev administreret hver 3. uge i 4 cyklusser hos patienter, hvor der som mindstemål efter

2 cyklusser blev observeret en mindre respons (≥ 25 % reduktion i den bidimensionalt målte

tumorstørrelse). Efter endt kemoterapi, med et minimuminterval på 4 uger og et maksimuminterval på

7 uger, blev de patienter, hvis sygdom ikke forværredes, strålebehandlet (RT) i 7 uger i henhold til de

fastlagte retningslinjer (PF/RT). Lokoregional behandling med stråling blev givet enten med en

konventionel fraktion (1,8 Gy-2,0 Gy en gang daglig, 5 dage om ugen til en total dosis på

66 til 70 Gy), eller accelererede/hyperfraktionerede regimer af strålebehandling (to gange daglig, med

et minimum interfraktion-interval på 6 timer, 5 dage pr. uge). I alt 70 Gy blev anbefalet til

accelererede regimer og 74 Gy for hyperfraktionerede systemer. Kirurgisk resektion blev tilladt efter

kemoterapi, før eller efter strålebehandling. Patienter fra TPF-armen blev behandlet med profylaktisk

antibiotika med ciprofloxacin 500 mg oralt 2 gange daglig i 10 dage. Behandlingen begyndte på dag 5

i hver cyklus eller tilsvarende. Det primære endepunkt i dette studie, progression-fri overlevelse

(PFS), var signifikant længere i TPF-armen sammenlignet med PF-armen, p = 0,0042 (median PFS:

11,4 vs. 8,3 måneder respektivt) med en samlet medianopfølgningstid på 33,7 måneder. Median

overlevelse i alt var også signifikant længere til fordel for TPF-armen sammenlignet med PF-armen

(median overlevelse i alt: 18,6 vs. 14,5 måneder respektivt) med en 28 % reduktion af risikoen for

død, p = 0,0128. Effektresultaterne er vist i tabellen nedenfor:

Effekt af docetaxel i indledende behandling til patienter

med inoperable, lokale fremskredne SCCHN (Hensigt at behandle-analyse):

Endepunkt

Docetaxel +

Cis+5-FU

n=177

Cis+5-FU

n=181

Median progressionsfri overlevelse

(måneder)

(95 %CI)

11,4

(10,1-14,0)

(7,4-9,1)

Tilpasset hazard ratio

(95 % CI)

*p-værdi

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Median overlevelse (måneder)

(95 % CI)

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

Hazard ratio

(95 % CI)

**p-værdi

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Bedste respons i alt til kemoterapi (%)

(95 %CI)

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

***p-værdi

0,006

Bedste respons i alt til

undersøgelsesbehandling

[kemoterapi +/- strålebehandling] (%)

(95 %CI)

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

***p-værdi

0,006

Median varighed af respons til kemoterapi

± strålebehandling (måneder)

(95 % CI)

n=128

15,7

(13,4-24,6)

n=106

11,7

(10,2-17,4)

Hazard ratio

(95 % CI)

**p-værdi

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Med en hazard ratio < 1 kan docetaxel + cisplatin+5-FU anvendes med fordel

*Cox model (tilpasning til primær tumor, T og N kliniske stadier og PSWHO)

**Logrank test

*** Chi-square-test

Livskvalitetsparametre

De patienter, der fik behandling med TPF udviklede signifikant mindre tilbagegang af deres globale

sundhedsscore i forhold til patienter i behandling med PF (p = 0,01, under anvendelse af EORTC

QLQ-C30-skalaen).

Kliniske fordelsparametre

Statusskalaen for hoved- og hals-underskalaer (PSS-HN) var designet til at måle sprogforståelse,

evnen til at indtage føde offentligt samt en normal kost. Skalaen var signifikant til fordel for TPF i

forhold til PF.

Median tid til første tilbagegang af WHO performance status var signifikant længere i TPF-armen end

med PF. Smerteintensitet-scoren forbedredes under behandlingen i begge grupper, hvilket indikerer en

god smertekontrol.

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemostråleterapi (TAX324)

Sikkerheden og effekten af docetaxel i den indledende behandling af patienter med lokalt

fremskredent pladecellecarcinom i hoved og hals (SCCHN) blev evalueret i et randomiseret,

multicenter, open-label fase III-studie (TAX 324). I dette studie blev 501 patienter med lokalt

fremskredent SCCHN og en WHO-funktionsstatus på 0 eller 1, randomiseret i en af to arme.

Studiepopulationen bestod af patienter med teknisk uresekterbar sygdom, patienter med lav chance for

kirurgisk helbredelse og patienter med bevarelse af organer som mål. Evaluering af effekt og

sikkerhed blev foretaget udelukkende ud fra kriterier om overlevelse. Succesrig organbevarelse indgik

ikke formelt som succeskriterium. Patienter i docetaxel-armen modtog docetaxel (T) 75 mg/m

intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af cisplatin (P) 100 mg/m

administreret som en 30 minutter til

3 timers intravenøs infusion, efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 5-fluoruracil (F)

1.000 mg/m

/dag fra dag 1 til dag 4. Disse cyklusser blev gentaget hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter

uden forværret sygdom skulle modtage kemostråleterapi (CRT) ifølge protokollen (TPF/CRT).

Patienter i sammenligningsarmen modtog cisplatin (P) 100 mg/m

administreret som en 30 minutter til

3 timers intravenøs infusion på dag 1, efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 5-fluoruracil(F)

1.000 mg/m

/dag fra dag 1 til dag 5. Disse cyklusser blev gentaget hver 3. uge i 3 cyklusser. Alle

patienter uden forværret sygdom skulle ifølge protokollen modtage CRT (PF/CRT).

Efter induktionskemoterapi skulle patienter i begge behandlingsarme modtage 7 ugers CRT med et

minimumsinterval på 3 uger, og ikke senere end 8 uger efter påbegyndelse af sidste cyklus (dag 22 til

dag 56 af sidste cyklus). Under strålebehandlingsforløbet blev der givet carboplatin (AUC 1,5)

ugentligt som en 1-times intravenøs infusion med et maksimum på 7 doser. Stråling blev udført med

megavolt-udstyr, med en daglig fraktionering (2 Gy pr. dag, 5 dage om ugen i 7 uger, dosis i alt

70-72 Gy). Kirurgisk indgreb på det primære sygdomssted og/eller hals kunne overvejes når som helst

efter endt CRT. Alle patienter i studiets docetaxel-arm modtog profylaktisk antibiotika. Det primære

endepunkt for effektivitet i dette studie, overlevelse i alt (OS), var signifikant længere (log-rank test,

p=0,0058) i det regime, der indeholdt docetaxel sammenlignet med PF (median OS: 70,6 mod 30,1

måneder, respektivt), med en 30 % nedsat risiko i mortalitet sammenlignet med PF (hazard ratio

(HR) = 0,70; 95 % konfidensinterval (CI) = 0,54-0,90) med en samlet median opfølgningstid på 41,9

måneder. Det sekundære endepunkt, progressionsfri overlevelse, (PFS) viste 29 % nedsat risiko for

forværring eller død og en 22 måneder forbedring i median PFS (35,5 måned for TPF og 13,1 måned

for PF). Dette var også statistisk signifikant med en HR på 0,71; 95 % CI 0,56-0,90; log-rank test

p = 0,004. Effekten baseret på data fra studiet kan ses i nedenstående tabel.

Effekt af docetaxel i indledende behandling til patienter med lokale fremskredne SCCHN (Hensigt at

behandle-analyse)

Endepunkt

Docetaxel +Cis+5-FU

n=255

Cis+5-FU

n=246

Median overlevelse i alt (måneder)

(95 %CI)

70,6

(49,0-NA)

30,1

(20,9-51,5)

Hazard ratio

(95 % CI)

*p-værdi

0,70

(0,54-0,90)

0,0058

Median PFS (måneder)

(95 % CI)

35,5

(19,3-NA)

13,1

(10,6-20,2)

Hazard ratio

(95 % CI)

**p-værdi

0,71

(0,56-0,90)

0,004

Bedste respons i alt (CR + PR) på

kemoterapi (%)

(95 %CI)

71,8

(65,8-77,2)

64,2

(57,9-70,2)

***p-værdi

0,070

Bedste respons i alt (CR + PR) på

studiebehandling [kemoterapi +/-

strålebehandling] (%)

(95 %CI)

76,5

(70,8-81,5)

71,5

(65,5-77,1)

***p-værdi

0,209

Med en hazard ratio under 1 kan docetaxel + cisplatin+fluoruracil anvendes med fordel

* Ujusteret log-rank test

** Ujusteret log-rank test, ikke justeret efter multipel sammenligning

*** Chi-square-test, ikke justeret for multipel sammenligning

NA: Ikke relevant (Not Applicable)

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med referencelægemidlet der indeholder docetaxel i alle undergrupper af den pædiatriske population

ved brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, prostatakræft, gastrisk adenokarcinom og hoved- og

halskræft med undtagelse af type II og type III lavt differentieret nasofaryngealt karcinom (se pkt. 4.2

for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fase I-studier har undersøgt docetaxels farmakokinetiske egenskaber hos kræftpatienter efter indgift af

20-115 mg/m

. Docetaxels kinetiske profil er dosis-uafhængig og i overensstemmelse med en 3-

compartment farmakokinetisk model, med halveringstider for α-, β- og γ-faserne på henholdsvis 4

min., 36 min. og 11,1 time. Den sene fase skyldes til dels den relativt langsomme redistribution af

docetaxel fra perifere compartments.

Distribution

Efter administration af docetaxel 100 mg/m

givet som infusion over 1 time, fandtes den

gennemsnitlige maksimale plasmakoncentration at være 3,7 mg/ml med et AUC på 4,6 h.μg/ml.

Gennemsnitsværdierne for den totale clearance og steady-state distributionsvolumen var henholdsvis

21 l/h/m

og 113 l. Den interindividuelle variation i totalclearance var ca. 50 %. Docetaxels

plasmaproteinbinding er mere end 95 %.

Elimination

Der er gennemført et studie med

C-mærket docetaxel på 3 kræftpatienter. Docetaxel blev elimineret

både i urin og fæces efter cytocrom P-450-medieret oxidativ metabolisering af tert-butylestergruppen.

Inden for 7 dage udgjorde ekskretion i urin og fæces henholdsvis 6 % og 75 % af radioaktiviteten. Ca.

80 % af radioaktiviteten i fæces er udskilt efter 48 timer i form af en større inaktiv og tre mindre

inaktive metabolitter samt meget lave koncentrationer af uomdannet lægemiddel.

Specielle populationer

Alder og køn

En farmakokinetisk populationsanalyse af docetaxel er blevet gennemført hos 577 patienter. De

farmakokinetiske parametre i modellen lå tæt på det, der blev observeret i fase I-studier. Docetaxels

farmakokinetik varierede ikke med patientens alder eller køn.

Nedsat leverfunktion

Hos et beskedent antal patienter (n = 23) med en klinisk kemi, der tydede på en let til moderat nedsat

leverfunktion (ALAT og ASAT ≥ 1,5 gange øvre normalværdi og basisk fosfatase ≥ 2,5 gange øvre

normalværdi), var clearance nedsat med gennemsnitlig 27 % (se pkt. 4.2).

Væskeretention

Docetaxels clearance var ikke påvirket hos patienter med let til moderat væskeretention, og der findes

ingen data for clearance hos patienter med svær væskeretention.

Kombinationsbehandling

Doxorubicin

Docetaxel influerer ikke på clearance af doxorubicin eller plasmaniveauet af doxorubicinol (en

doxorubicinmetabolit), når det anvendes i kombination. Den samtidige administration af docetaxel,

doxorubicin og cyclofosfamid påvirkede ikke deres farmakokinetik.

Capecitabin

Fase I-studier, som evaluerede capecitabins effekt på docetaxels farmakokinetik og vice versa, viste

ingen effekt af capecitabin på docetaxels farmakokinetik (C

og AUC) og ingen effekt af docetaxel

på capecitabins hovedmetabolit 5’-DFUR’s farmakokinetik.

Cisplatin

Docetaxels clearance i kombinationsterapi med cisplatin var sammenlignelig med det observerede ved

monoterapi. Cisplatins farmakokinetiske profil, når det administreres kort efter infusion med

docetaxel, er sammenlignelig med profilen for cisplatin, når det administreres alene.

Cisplatin og 5-fluorouracil

Den kombinerede administration af docetaxel, cisplatin og 5-fluoruracil hos 12 patienter med massive

tumorer havde ingen indflydelse på farmakokinetikken for hvert af de individuelle lægemidler.

Prednison og dexamethason

Prednisons virkning på farmakokinetikken for docetaxel administreret med standard dexamethason-

præmedicinering er undersøgt hos 42 patienter.

Prednison

Der blev ikke observeret effekt af prednison på docetaxels farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Carcinogeniciteten af docetaxel er ikke undersøgt.

Docetaxel har vist sig at være mutagent

in vitro

i mikronucleus- og kromosom-aberrationstesten i

CHO-K1-celler, samt

in vivo

i mikronucleustesten i mus. Derimod induceredes ingen mutationer i

Ames test eller i en CHO/HGPRT genmutationsassay. Disse resultater er i overensstemmelse med

docetaxels farmakologiske aktivitet.

Toksikologiske studier på gnavere har vist uønskede påvirkninger af testisfunktionen. Det må derfor

formodes, at også den mandlige fertilitet kan påvirkes af docetaxel.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Koncentrat i hætteglas

Polysorbat 80

Ethanol, vandfri

Solvens i hætteglas

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder.

Præmix-opløsning: Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 8 timer ved opbevaring

enten mellem 2 °C og 8 °C eller ved stuetemperatur (under 25 °C). Ud fra et mikrobiologisk

synspunkt skal produktet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstider og

-betingelser før brug brugerens ansvar og vil normalt ikke overskride 24 timer ved 2 °C til 8 °C,

medmindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og godkendte aseptiske forhold.

Infusionsopløsning: Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 4 timer ved

stuetemperatur (under 25 °C). Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes

straks. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstider og -betingelser før brug brugerens

ansvar og vil normalt ikke overskride 24 timer ved 2 °C til 8 °C, medmindre fortynding har

fundet sted under kontrollerede og godkendte aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke fryses.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.

For opbevaringsbetingelser for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hver æske indeholder:

Et hætteglas med koncentrat

Et hætteglas med solvens

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.hætteglas

15 ml klart Type I-hætteglas med brombutylgummiprop og en afrivningshætte.

Hætteglasset indeholder 2,88 ml af en opløsning af docetaxel i polysorbat 80 med en

koncentration på 27,73 mg/ml (påfyldningsvolumen: 94,4 mg/3,40 ml). Dette

påfyldningsvolumen er blevet fastlagt under udvikling af docetaxel for at kompensere for

væsketab ved fremstilling af præmixen. Dette tab skyldes skumdannelse, væske, der klæber til

siderne af glasset, og et restvolumen, som ikke kan udtages. Dette overskud sikrer, at der efter

fortynding med hele indholdet i det medfølgende hætteglas med solvens til docetaxel kan

udtages et præmixvolumen på mindst 8 ml, som indeholder 10 mg/ml docetaxel, hvilket svarer

til den mængde, der er angivet på pakningen med 80 mg/2,88 ml pr. hætteglas.

Hætteglas med solvens

15 ml klart Type I-hætteglas med brombutyl-gummiprop og en afrivningshætte.

Hætteglasset indeholder 5,12 ml vand til injektionsvæsker (påfyldningsvolumen: 6,29 ml).

Tilsætning af hele indholdet i hætteglasset med solvens til indholdet i hætteglasset med

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, sikrer en

præmixkoncentration på 10 mg/ml docetaxel.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Docetaxel Teva er et antineoplastisk stof, og ligesom andre potentielle toksiske stoffer skal det

behandles med forsigtighed ved håndtering og tilberedning af Docetaxel Teva-opløsningerne. Det

anbefales, at man anvender handsker.

Hvis Docetaxel Teva-infusionskoncentrat, præmix-opløsning eller infusionsvæske skulle komme på

huden, så vask omgående og grundigt med sæbe og vand. Hvis Docetaxel-infusionskoncentrat,

præmix-opløsning eller infusionsvæske skulle komme i kontakt med slimhinderne, så vask omgående

og grundigt med vand.

Tilberedning til intravenøs administration

a)

Tilberedning af Docetaxel Teva præmix (10 mg docetaxel/ml)

Hvis hætteglassene opbevares i køleskab, skal det nødvendige antal Docetaxel Teva-æsker stå i

stuetemperatur (under 25 °C) i 5 minutter før brug.

Med en sprøjte udtages hele indholdet aseptisk fra hætteglasset med opløsningsmiddel til Docetaxel

Teva ved at holde hætteglasset på skrå.

Injicer hele indholdet af sprøjten i det tilsvarende hætteglas med Docetaxel Teva.

Fjern sprøjten og bland miksturen manuelt ved at vende hætteglasset gentagne gange i mindst 45

sekunder. Må ikke rystes.

Lad hætteglasset med præmix stå i stuetemperatur (under 25 °C) i 5 minutter og kontroller så, at

opløsningen nu er homogen og klar. (Skumdannelse er normalt, selv efter 5 minutter på grund af

polysorbat 80 i opløsningen).

Præmixen indeholder 10 mg/ml docetaxel og skal bruges straks efter tilberedning. Dog har

præmixopløsningen vist fysisk og kemisk stabilitet i en periode på 8 timer, både når den blev

opbevaret mellem +2 °C og +8 °C, og når den blev opbevaret ved stuetemperatur (under 25 °C).

b)

Tilberedning af infusionsvæsken

Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas præmix for at opnå den dosis, der er

nødvendig til patienten. I henhold til den beregnede dosis udtrykt i mg udtages det tilsvarende

volumen præmix indeholdende 10 mg/ml docetaxel aseptisk med en gradueret sprøjte. For eksempel

skal der til en beregnet dosis på 140 mg udtages 14 ml præmix.

Injicer derefter den beregnede mængde præmix i en 250 ml ikke-PVC-infusionspose eller -flaske med

enten 5 % glucoseinfusionsvæske eller natriumchloridinfusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %).

Hvis den beregnede dosis er større end 200 mg docetaxel, skal der bruges et større volumen af

infusionsvæsken, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg/ml.

Infusionsvæsken og præmix opblandes ved manuel rotation af infusionsposen.

Docetaxel Teva-infusionsopløsning skal bruges inden for 4 timer og anvendes under aseptiske forhold

som en 1-times infusion ved stuetemperatur (under 25 °C) og under normale lysforhold.

Som ved alle andre parenterale produkter, skal både Docetaxel Teva-præmix og -infusionsvæske

kontrolleres for uklarheder, og opløsninger med udfældning skal i givet fald kasseres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i overensstemmelse med lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/611/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 26. januar 2010

Dato for seneste fornyelse: 14 juli 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/112747/2011

EMEA/H/C/001107

EPAR - sammendrag for offentligheden

Docetaxel Teva

docetaxel

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Docetaxel Teva.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Docetaxel Teva skal anvendes.

Hvad er Docetaxel Teva?

Docetaxel Teva er et koncentrat og en solvens, der blandes til en opløsning til infusion (dråbetilførsel) i

en vene. Det indeholder det aktive stof docetaxel.

Docetaxel Teva er et ‘generisk lægemiddel’. Det betyder, at Docetaxel Teva er identisk med et

”eferencelægemiddel”, der allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som hedder

Taxotere. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med

spørgsmål og svar her.

Hvad anvendes Docetaxel Teva til?

Docetaxel Teva er et lægemiddel mod kræft. Det anvendes til behandling af følgende kræftformer:

brystkræft. Docetaxel Teva kan bruges som eneste behandling, når andre lægemidler har

været uden virkning. Afhængigt af brystkræftens art og stadium kan det også anvendes

sammen med andre midler mod kræft (doxorubicin, cyclophosphamid, trastuzumab eller

capecitabin) til patienter, der endnu ikke har fået nogen behandling mod deres kræftsygdom,

eller hos hvem andre behandlinger har været uden effekt,

Ikke-småcellet lungekræft. Docetaxel Teva kan bruges som eneste behandling, når andre

lægemidler har været uden virkning. Det kan også bruges sammen med cisplatin (et andet

lægemiddel mod kræft) til patienter, der endnu ikke har fået nogen behandling mod deres

kræftsygdom,

Docetaxel Teva

EMA/340813/2014

Side 2/3

prostatakræft, når hormonbehandling ikke virker på sygdommen. Docetaxel Teva anvendes

sammen med prednison eller prednisolon (antiinflammatoriske lægemidler).

gastrisk adenocarcinom (en form for mavekræft) hos patienter, der endnu ikke har fået nogen

behandling mod deres kræft. Docetaxel Teva anvendes sammen med cisplatin og 5-fluorouracil

(andre lægemidler mod kræft).

kræft i hoved- og halsregionen hos patienter, hvis kræft er lokalt fremskreden (som er vokset,

men ikke har spredt sig). Docetaxel Teva anvendes sammen med cisplatin og 5-fluorouracil.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Docetaxel Teva?

Behandling med Docetaxel Teva bør kun finde sted på en specialafdeling for kemoterapi (lægemidler

mod kræft) under tilsyn af en læge med speciale i kemoterapi mod kræft.

Docetaxel Teva gives hver tredje uge ved en infusion, der varer en time. Dosis, behandlingsvarighed

og anvendelse sammen med andre lægemidler afhænger af, hvilken kræftform der behandles.

Docetaxel Teva må kun bruges, når neutrofiltallet (koncentrationen af en form for hvide blodlegemer)

er mindst 1 500 celler/mm3. Dagen før infusionen med Docetaxel Teva gives patienten endvidere

dexamethason (et antiinflammatorisk lægemiddel). Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Docetaxel Teva?

Det aktive stof i Docetaxel Teva, docetaxel, tilhører en gruppe kræftlægemidler, der kaldes taxaner.

Docetaxel blokerer den fase af celledelingen, hvor cellernes indre skelet nedbrydes, så cellerne kan

dele sig. Når celleskelettet holdes intakt, kan cellerne ikke dele sig, og de vil til sidst dø. Docetaxel

påvirker også andre celler end kræftcellerne såsom blodcellerne, hvilket kan medføre bivirkninger.

Hvordan blev Docetaxel Teva undersøgt?

Da Docetaxel Teva er et generisk lægemiddel, fremlagde virksomheden data fra den offentliggjorte

faglitteratur om docetaxel. Der krævedes ingen supplerende undersøgelser, eftersom Docetaxel Teva

er et generisk lægemiddel, der indgives ved infusion og indeholder det samme aktive stof som

referencelægemidlet Taxotere. Derudover fremlagde virksomheden undersøgelsesresultater til

påvisning af, at kvaliteten af Docetaxel Teva infusionsopløsning svarer til kvaliteten af Taxotere.

Hvilken fordel og risiko er der forbundet med Docetaxel Teva?

Da Docetaxel Teva er et generisk lægemiddel, anses benefit/risk-forholdet for at være det samme som

for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Docetaxel Teva godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at Docetaxel Teva i

overensstemmelse med EU’s krav har vist sig at være af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent

med Taxotere. Det var derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for

Taxotere. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Docetaxel Teva.

Docetaxel Teva

EMA/340813/2014

Side 3/3

Andre oplysninger om Docetaxel Teva

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Docetaxel Teva den 26. januar 2010.

Den fuldstændige EPAR for Docetaxel Teva findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Docetaxel Teva, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne

EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2014.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information