Docetaxel "Teva Denmark" 20 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

26-09-2016

Aktiv bestanddel:
DOCETAXEL
Tilgængelig fra:
Teva Denmark A/S
ATC-kode:
L01CD02
INN (International Name):
Docetaxel
Dosering:
20 mg/ml
Lægemiddelform:
koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
52743

23. september 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Docetaxel ”Teva Denmark”, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

28863

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Docetaxel ”Teva Denmark”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert enkeltdosishætteglas indeholder 20 mg/ml docetaxel.

Hvert 1 ml-enkeltdosishætteglas indeholder 20 mg docetaxel.

Hvert 4 ml-enkeltdosishætteglas indeholder 80 mg docetaxel.

Hvert 7 ml-enkeltdosishætteglas indeholder 140 mg docetaxel.

Hvert 8 ml-enkeltdosishætteglas indeholder 160 mg docetaxel.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert 1 ml-enkeltdosishætteglas indeholder 40 % (w/w) absolut ethanol (400 mg absolut

ethanol).

Hvert 4 ml-enkeltdosishætteglas indeholder 40 % (w/w) absolut ethanol (1600 mg absolut

ethanol)

Hvert 7 ml-enkeltdosishætteglas indeholder 40 % (w/w) absolut ethanol (2800 mg absolut

ethanol)

Hvert 8 ml-enkeltdosishætteglas indeholder 40 % (w/w) absolut ethanol (3200 mg absolut

ethanol)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Koncentratet er en klar, olielignende, lysegul opløsning.

52743_spc.doc

Side 1 af 47

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystcancer

Docetaxel ”Teva Denmark” i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid er

indiceret til adjuverende behandling af patienter med:

operabel brystcancer med spredning til lymfeknuderne.

operabel brystcancer uden spredning til lymfeknuderne.

For patienter med operabel brystcancer uden spredning til lymfeknuderne, bør adjuverende

behandling begrænses til patienter, der er egnet til at få kemoterapi ifølge etablerede

internationale kriterier for primær behandling af tidlig brystcancer (se pkt. 5.1).

Docetaxel ”Teva Denmark” i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af

patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystcancer, som ikke tidligere har været

i cytotoksisk behandling for denne tilstand.

Monoterapi med Docetaxel ”Teva Denmark” er indiceret til behandling af patienter med

lokalt fremskreden eller metastatisk brystcancer efter mislykket cytotoksisk behandling.

Tidligere kemoterapi bør have omfattet et antracyklin eller et alkylerende stof.

Docetaxel ”Teva Denmark” i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af

patienter med metastatisk brystcancer og tumorer med overekspression af HER2, og som

tidligere ikke har været i kemoterapi for en metastatisk sygdom.

Docetaxel ”Teva Denmark” i kombination med capecitabin er indiceret til behandling af

patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystcancer efter mislykket cytotoksisk

behandling. Tidligere behandling bør have omfattet et antracyklin.

Ikke-småcellet lungecancer

Docetaxel ”Teva Denmark” er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden

eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer efter forudgående mislykket kemoterapi.

Docetaxel ”Teva Denmark” i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af

patienter med inoperabel, lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer,

som ikke tidligere har været i kemoterapi for denne tilstand.

Prostatacancer

Docetaxel ”Teva Denmark” i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til

behandling af patienter med hormonrefraktær metastatisk prostatacancer.

Gastrisk adenokarcinom

Docetaxel ”Teva Denmark” i kombination samtidig med cisplatin og 5-fluorouracil er

indiceret til behandling af patienter med metastatisk gastrisk adenokarcinom, herunder

adenokarcinom i den gastroøsofageale overgang, og som ikke forudgående har været i

kemoterapi for en metastatisk sygdom.

Hoved- og halscancer

Docetaxel ”Teva Denmark” i kombination med cisplatin og 5-fluorouracil er indiceret til

induktionsbehandling af patienter med lokalt fremskredent pladecellekarcinom i hoved og

hals.

52743_spc.doc

Side 2 af 47

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Brug af docetaxel bør begrænses til hospitalsafdelinger med speciale i indgift af

cytotoksisk kemoterapi. Docetaxel bør kun indgives under overvågning af en læge med

særligt kendskab til brugen af anti-cancer kemoterapi (se pkt. 6.6).

Anbefalet dosis

Til brystcancer, ikke-småcellet lungecancer, gastrisk cancer og hoved- og halscancer kan

der benyttes præmedicinering i form af et oralt kortikosteroid som f.eks. 16 mg

dexamethason dagligt (f.eks. 8 mg 2 gange dagligt) i 3 dage, som initieres 1 dag før indgift

af docetaxel, medmindre det er kontraindiceret (se pkt. 4.4). Profylaktisk G-CSF kan

bruges til at reducere risikoen for hæmatologisk toksicitet.

Ved prostatacancer og samtidig brug af prednison eller prednisolon er den anbefalede

præmedicinering 8 mg dexamethason oralt 12 timer, 3 timer og 1 time før

docetaxelinfusion (se pkt. 4.4).

Docetaxel indgives som infusion over 1 time hver 3. uge.

Brystcancer

Ved adjuverende behandling af operabel brystcancer med spredning til lymfeknuderne og

uden spredning til lymfeknuderne er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

1 time efter

indgift af 50 mg/m

doxorubicin og 500 mg/m

cyclophosphamid hver 3. uge i 6 cyklusser

(TAC regime) (se desuden ”Dosisjusteringer under behandling”).

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystcancer er den

anbefalede dosis docetaxel ved monoterapi 100 mg/m

. Som førstevalgsbehandling

indgives 75 mg/m

docetaxel i kombination med doxorubicin (50 mg/m

I kombination med trastuzumab er den anbefalede dosis 100 mg/m

docetaxel hver 3. uge,

hvor trastuzumab indgives ugentlig. I pivotalstudiet blev den første infusion af docetaxel

påbegyndt dagen efter den første dosis trastuzumab. De efterfølgende docetaxeldoser blev

indgivet umiddelbart efter afslutningen af trastuzumabinfusionen, hvis den forudgående

trastuzumabdosis blev tålt godt. Læs mere om dosering og indgivelsesmåde for

trastuzumab i produktresuméet for trastuzumab.

I kombination med capecitabin er den anbefalede docetaxeldosis 75 mg/m

hver 3. uge

kombineret med 1.250 mg/m

capecitabin 2 gange dagligt (inden for 30 minutter efter et

måltid) i 2 uger efterfulgt af en pause på 1 uge. Se produktresuméet for capecitabin for

dosisberegning i forhold til kropsoverflade.

Ikke-småcellet lungecancer

Hos patienter, der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, og som er i behandling for

ikke-småcellet lungecancer, er det anbefalede dosisregime 75 mg/m

docetaxel umiddelbart

efterfulgt af 75 mg/m

cisplatin over en periode på 30-60 minutter. Ved behandling efter

svigt af forudgående platinbaseret kemoterapi er den anbefalede dosis 75 mg/m

monoterapi.

Prostatacancer

Den anbefalede dosis docetaxel er 75 mg/m

. Oral 5 mg prednison eller prednisolon 2

gange daglig indgives kontinuerligt (se pkt. 5.1).

52743_spc.doc

Side 3 af 47

Gastrisk adenokarcinom

Den anbefalede dosis docetaxel er 75 mg/m

som infusion over 1 time efterfulgt af 75

mg/m

cisplatin som infusion over 1 til 3 timer (begge kun på førstedagen) efterfulgt af 750

mg/m

5-fluorouracil daglig som 24-timers infusion i 5 dage, som iværksættes ved

afslutning af cisplatininfusionen.

Behandlingen gentages hver 3. uge. Patienter skal præmedicineres med antiemetika og

hydreres tilstrækkeligt før indgift af cisplatin. Profylaktisk G-CSF bør benyttes til at

reducere risikoen for hæmatologisk toksicitet (se desuden ”Dosisjustering under

behandling”).

Hoved- og halscancer

Patienter skal præmedicineres med antiemetika og hydreres tilstrækkeligt (før og efter

indgift af cisplatin). Profylaktisk G-CSF kan bruges til at reducere risikoen for

hæmatologisk toksicitet. Alle patienter i docetaxel-grenen i TAX 323- og TAX 324-

undersøgelserne fik profylaktiske antibiotika.

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Ved induktionsbehandling af inoperabelt, lokalt fremskredent pladecellekarcinom i

hoved og hals (SCCHN) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

som infusion

over én time efterfulgt af 75 mg/m

cisplatin over 1 time på førstedagen, efterfulgt af 5-

fluorouracil som kontinuerlig infusion på 750 mg/m

daglig i 5 dage. Dette regime

indgives hver 3. uge i 4 cyklusser. Patienterne bør i strålebehandling efter kemoterapi.

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

Ved induktionsbehandling af patienter med lokalt fremskredent (teknisk inoperabelt,

lav sandsynlighed for kirurgisk helbredelse og bevarelse af organer)

pladecellekarcinom i hoved og hals (SCCHN) er den anbefalede dosis docetaxel 75

mg/m

som intravenøs infusion over 1 time på førstedagen efterfulgt af 100 mg/m

cisplatin indgivet som infusion over 30 minutter til 3 timer efterfulgt af 1.000 mg/m

fluorouracil daglig som kontinuerlig infusion fra dag 1 til 4. Dette regime indgives

hver 3.tredje uge i 3 cyklusser. Patienterne bør i kemo-stråleterapi efter kemoterapi.

Se de relevante produktresuméer for at finde oplysninger om ændringer i cisplatin- og 5-

fluorouracildosis.

Dosisjustering under behandling

Generelt

Docetaxel bør indgives, når neutrofiltallet er ≥ 1.500 celler/mm

. Hos patienter, som har

oplevet enten febril neutropeni, neutrofiltal < 500 celler/mm

i mere end én uge, svære

eller kumulative kutane reaktioner eller svær perifer neuropati, skal docetaxeldosis

reduceres fra 100 mg/m

til 75 mg/m

og/eller fra 75 mg/m

til 60 mg/m

. Hvis patienten

stadig oplever disse reaktioner ved 60 mg/m

, skal behandlingen afbrydes.

Adjuverende behandling mod brystcancer

Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får docetaxel, doxorubicin og

cyclophosphamid (TAC) adjuverende behandling for brystcancer. Patienter, som får febril

neutropeni og/eller neutropeniske infektioner bør have deres docetaxeldosis reduceret til 60

mg/m

i alle efterfølgende cykler (se pkt. 4.4 og 4.8).

Patienter, som oplever grad 3- eller 4-stomatitis, bør have docetaxeldosis reduceret til 60

mg/m

52743_spc.doc

Side 4 af 47

I kombination med cisplatin

Hos patienter, der får en initial dosis docetaxel på 75 mg/m

i kombination med cisplatin,

og hvis mindste blodpladetal i forbindelse med det foregående behandlingsforløb er

<25.000 celler/mm

, eller hos patienter, som oplever febril neutropeni eller med alvorlig

ikke-hæmatologisk toksicitet, skal docetaxeldosis i de efterfølgende cyklusser reduceres til

65 mg/m

. Se producentens produktresumé for at finde oplysninger om dosisjustering af

cisplatin.

I kombination med capecitabin

Se produktresuméet for capecitabin ved ændringer af capecitabindosis.

Hos patienter, der udvikler de første tegn på grad 2-toksicitet, som stadig er til stede på

tidspunktet for næste docetaxel-/capecitabin-behandling, skal behandlingen udskydes

indtil grad 0-1 toksicitet er opnået. Behandlingen genoptages herefter med 100 % af

den oprindelige dosis.

Hos patienter, der udvikler grad 2-toksicitet igen eller de første tegn på grad 3-

toksicitet på et hvilket som helst tidspunkt i behandlingscyklussen, skal behandlingen

udskydes, indtil grad 0-1 toksicitet er opnået og herefter genoptages behandling med

55 mg/m

docetaxel.

Ved efterfølgende tegn på toksicitet eller ved grad 4-toksicitet skal docetaxel

seponeres.

Læs mere om ændring af trastuzumabdosis i produktresuméet for trastuzumab.

I kombination med cisplatin og 5-fluorouracil

Hvis der opstår en episode med febril neutropeni, forlænget neutropeni eller neutropen

infektion trods brug af G-CSF, skal docetaxeldosis reduceres fra 75 til 60 mg/m

Hvis der efterfølgende opstår episoder med kompliceret neutropeni, skal docetaxeldosis

reduceres fra 60 til 45 mg/m

. Ved grad 4-trombocytopeni skal docetaxeldosis reduceres

fra 75 til 60 mg/m

. Patienter bør ikke genbehandles med efterfølgende docetaxelcyklusser,

før neutrofiltallet gendannes til et niveau på > 1.500 celler/mm

og blodpladetallet

gendannes til et niveau på > 100.000 celler/mm

. Afbryd behandlingen, hvis der fortsat er

toksicitet (se pkt. 4.4).

Anbefalede dosisændringer ved toksicitet hos patienter i behandling med docetaxel i

kombination med cisplatin og 5-fluorouracil (5-FU):

Toksicitet

Dosisjustering

Diarré grad 3

Første episode: reducer 5-FU-dosis med 20 %.

Anden episode: reducer docetaxeldosis med 20 %.

Diarré grad 4

Første episode: reducer docetaxel- og 5-FU-dosis med 20 %.

Anden episode: afbryd behandling.

Stomatitis/mucositis

grad 3

Første episode: reducer 5-FU dosis med 20 %.

Anden episode: seponer kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser.

Tredje episode: reducer docetaxeldosis med 20 %.

Stomatitis/mucositis

grad 4

Første episode: seponer kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser.

Anden episode: reducer docetaxeldosis med 20 %.

Se de relevante produktresuméer for at finde oplysninger om justeringer i cisplatin- og 5-

fluorouracildosis.

52743_spc.doc

Side 5 af 47

Hos patienter i det pivotale SCCHN-studie, som oplevede kompliceret neutropeni

(herunder forlænget neutropeni, febril neutropeni eller infektion), blev det anbefalet at

bruge G-CSF som profylakse (f.eks. dag 6-15) i alle efterfølgende cyklusser.

Særlige patientgrupper

Patienter med leverinsufficiens

På baggrund af farmakokinetiske data med 100 mg/m

docetaxel indgivet som monoterapi

er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m

hos patienter, der både har forhøjede

transaminaser (ALAT og/eller ASAT), som er mere end 1,5 gange højere end den øvre

normalværdi (ULN), og alkalisk fosfatase på mere end 2,5 gange ULN (se pkt. 4.4 og 5.2).

Hos patienter med serumbilirubin > ULN og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange ULN

forbundet med alkalisk fosfatase > 6 gange ULN kan der ikke anbefales dosisreduktion, og

docetaxel bør kun indgives på tvingende indikation.

I kombination med cisplatin og 5-fluorouracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom udelukkede det pivotale kliniske studie patienter med ALAT og/eller

ASAT > 1,5 x ULN, som var forbundet med alkalisk fosfatase > 2,5 x ULN og bilirubin >

1 x ULN. For disse patienter er dosisreduktion ikke relevant, og docetaxel bør kun indgives

på tvingende indikation. Der findes ingen data om patienter med leverinsufficiens i

kombinationsbehandling med docetaxel ved de øvrige indikationer.

Dette lægemiddel indeholder 400 mg ethanol pr. ml koncentrat. Der skal tages højde for

dette hos højrisikogrupper som f.eks. patienter med leversygdom.

Pædiatrisk population

Docetaxels sikkerhed og virkning ved nasofaryngealt karcinom hos børn i alderen 1 måned

til under 18 år er endnu ikke klarlagt.

Der er ingen relevant anvendelse af docetaxel i den pædiatriske population til

indikationerne brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, prostatakræft, gastrisk karcinom samt

hoved- og halskræft med undtagelse af type II og III lavt differentieret nasofaryngealt

karcinom.

Ældre

På baggrund af en farmakokinetisk populationsanalyse er der ingen særlige instruktioner

for brug hos ældre.

I kombination med capecitabin anbefales det at reducere startdosis til 75 % hos patienter på

60 år og ældre (se produktresumé for capecitabin).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Docetaxel ”Teva Denmark” må ikke anvendes til patienter med et neutrofiltal på <

1.500 celler/mm

ved baseline.

Docetaxel ”Teva Denmark” må ikke anvendes til patienter med alvorlig

leverinsufficiens (se pkt. 4.2 og 4.4).

Kontraindikationer mod andre lægemidler gælder også ved indgift sammen med docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

52743_spc.doc

Side 6 af 47

Ved brystcancer og ikke-småcellet lungecancer kan præmedicinering bestående af et oralt

kortikosteroid som f.eks. 16 mg dexamethason daglig (f.eks. 8 mg 2 gange dagligt) i 3

dage, som påbegyndes 1 dag før indgift af docetaxel, medmindre det er kontraindiceret,

nedsætte forekomsten og alvorligheden af væskeretention samt alvorligheden af

overfølsomhedsreaktioner. Ved prostatacancer består præmedicineringen af 8 mg oral

dexamethason 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel infunderes (se pkt. 4.2).

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigste bivirkning ved docetaxel. Lavpunktet for neutrofiltal sås med

en median på 7 dage; dette interval kan dog være kortere hos patienter, der er kraftigt

præmedicineret. Regelmæssig monitorering af det totale blodtal bør udføres for alle

patienter i behandling med docetaxel. Patienter bør genbehandles med docetaxel, når

neutrofiltallet gendannes til et niveau på ≥ 1,500 celler/mm

(se pkt. 4.2).

I tilfælde af alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

i 7 dage eller længere) i løbet af et

behandlingsforløb med docetaxel anbefales en nedsat dosis for de efterfølgende

behandlingsforløb eller iværksættelse af passende symptomatiske tiltag (se pkt. 4.2).

Hos patienter, der er behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-

fluorouracil (TCF), sås der lavere forekomst af febril neutropeni og neutropen infektion,

når patienterne modtog profylaktisk G-CSF. Patienter i behandling med TCF bør gives

profylaktisk G-CSF for at reducere risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni,

forlænget neutropeni eller neutropen infektion). Patienter, der behandles med TCF, bør

monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og

cyclophosphamid (TAC), opstod febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion

sjældnere, når patienterne fik primær G-CSF-profylakse. Primær G-CSF-profylakse bør

overvejes til patienter, som får adjuverende behandling med TAC for brystcancer for at

nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, forlænget neutropeni eller

neutropenisk infektion). Patienter, som får TAC, bør monitoreres omhyggeligt (se pkt 4.2

og 4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter skal observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner, især under første

og anden infusion. Overfølsomhedsreaktioner kan opstå inden for få minutter efter,

infusionen af docetaxel er påbegyndt. Der bør derfor være faciliteter til behandling af

hypotension og bronkospasme tilgængelige. Hvis der opstår overfølsomhedsreaktioner i

form af milde symptomer som rødmen eller lokale kutane reaktioner, er det ikke

nødvendigt at afbryde behandlingen. Alvorlige reaktioner som alvorlig hypotension,

bronkospasme eller generaliseret udslæt/erytema kræver dog øjeblikkelig seponering af

docetaxel og relevant behandling. Patienter, som har udviklet alvorlige

overfølsomhedsreaktioner, bør ikke genbehandles med docetaxel.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret huderytema på ekstremiteterne (håndfladerne og fodsåler)

med ødem efterfulgt af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer som udslæt

efterfulgt af afskalning, der fører til afbrydelse eller ophør af behandlingen med docetaxel

(se pkt. 4.2).

Væskeretention

52743_spc.doc

Side 7 af 47

Patienter med alvorlig væskeretention som f.eks. pleuralekssudat, perikardieekssudat og

ascites skal overvåges nøje.

52743_spc.doc

Side 8 af 47

Respiratoriske lidelser

Der har været indrapporteret tilfælde af akut respiratorisk åndedrætsbesvær, interstitiel

pneumoni/pneumonit, interstitiel lungesygdom, pulmunær fibrose og

respirationsinsufficiens, som kan være forbundet med dødelig udgang. Der har været

indrapporteret tilfælde af strålingspneumonitis hos patienter, der samtidig fik

strålebehandling.

Hvis nye pulmunære symptomer opstår, eller eksisterende symptomer udvikler sig, bør

patienterne monitoreres nøje, undersøges øjeblikkeligt og behandles hensigtsmæssigt.

Afbrydelse af behandlingen med docetaxel anbefales, indtil en diagnose er klar. Tidlig

anvendelse af understøttende tiltag kan forbedre tilstanden. Fordelen ved at genoptage

behandling med docetaxel skal nøje evalueres.

Patienter med leverinsufficiens

Patienter, der er behandlet med 100 mg/m

docetaxel som monoterapi, og som udviser

transaminaseniveauer i serum (ALAT og/eller ASAT), der er mere end 1,5 gange ULN

samtidig med alkaliske fosfataseniveauer i serum, der er mere end 2,5 x ULN, er i højere

risiko for at udvikle bivirkninger som f.eks. toksisk dødsfald, herunder sepsis og

gastrointestinal hæmoragi, som kan være dødelig, febril neutropeni, infektioner,

trombocytopeni, stomatitis og asteni. Den anbefalede dosis docetaxel hos patienter med

forhøjede leverfunktionstest (LFT) er derfor 75 mg/m

. LFT skal måles ved baseline og før

hver cyklus (se pkt. 4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > ULN og/eller ALAT og ASAT > 3,5 gange ULN

samtidig med alkalisk fosfatase i serum, der er > 6 gange ULN, kan dosisreduktion ikke

anbefales, og docetaxel bør kun indgives på tvingende indikation.

I kombination med cisplatin og 5-fluorouracil til behandling af patienter med gastrisk

adenokarcinom udelukkede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 x

ULN, som var forbundet med alkalisk fosfatase > 2,5 x ULN, og bilirubin > 1 x ULN. Der

kan ikke anbefales dosisreduktion for disse patienter, og docetaxel bør kun indgives på

tvingende indikation. Der findes ingen data om patienter med leverinsufficiens i

kombinationsbehandling med docetaxel ved de øvrige indikationer.

Patienter med nyreinsufficiens

Der findes ingen tilgængelige data om patienter med alvorlig nyreinsufficiens, som er

behandlet med docetaxel.

Nervesystem

Dosis skal reduceres ved udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet (se pkt. 4.2).

Hjertetoksicitet

Der er observeret hjertesvigt hos patienter i behandling med docetaxel i kombination med

trastuzumab, især efter antracyklinindeholdende kemoterapi (doxorubicin eller epirubicin).

Hjertesvigtet kan være moderat til svært og har ført til dødsfald (se pkt. 4.8).

Hvis patienter er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab,

skal de gennemgå en hjerteundersøgelse ved baseline. Hjertefunktionen skal monitoreres

yderligere under behandling (f.eks. hver 3. måned) for at identificere patienter, som kan

udvikle hjertedysfunktion. Nærmere detaljer kan findes i produktresuméet for trastuzumab.

Øjenlidelser

52743_spc.doc

Side 9 af 47

Der er rapporteret om cystoid makulært ødem hos patienter i behandling med docetaxel.

Patienter med nedsat syn bør gennemgå en snarlig og fuldstændig øjenundersøgelse. Hvis

cystoid makulært ødem kan diagnosticeres, bør behandling med docetaxel seponeres og

passende behandling initieres (se pkt. 4.8).

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal bruges af både kvinder og mænd under behandling

og for mænd mindst 6 måneder efter behandlingens ophør (se pkt. 4.6).

Samtidig brug af docetaxel med stærke CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol,

itraconazol, clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir,

telithromycin og voriconazol) bør undgås (se pkt. 4.5).

Yderligere forsigtighedsregler ved adjuverende behandling af brystcancer

Kompliceret neutropeni

G-CSF og dosisreduktion skal overvejes hos patienter, som oplever kompliceret neutropeni

(forlænget neutropeni, febril neutropeni eller infektion) (se pkt. 4.2).

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer som tidlige mavesmerter og ømhed, feber, diarré, med eller uden neutropeni,

kan være tidlige tegn på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør evalueres og behandles

straks.

Kongestivt hjertesvigt

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestivt hjertesvigt under behandling og i

opfølgningsperioden. Hos patienter, der behandles med TAC-regimen for lymfeknude-

positiv brystkræft er risikoen højere i det første år efter behandlingen (se pkt. 4.8 og 5.1).

Leukæmi

Hos patienter, der behandles med docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid (TAC),

kræves der hæmatologisk opfølgning på grund af risikoen for tardiv myelodysplasi eller

myoloid leukæmi.

Patienter med 4+ lymfeknuder

Fordele og ulemper for TAC hos patienter med 4+ lymfeknuder blev ikke fuldt defineret i

interimanalysen og samlet overlevelse (OS); den positive fordel/risiko for TAC hos

patienter med 4+ lymfeknuder blev ikke demonstreret fuldt ud i den sidste analyse (se pkt.

5.1).

Ældre

Der findes begrænsede data om brug af docetaxel i kombination med doxorubicin og

cyclophosphamid hos patienter > 70 år.

Af de 333 patienter, som blev behandlet med docetaxel hver 3. uge i en

prostatacancerundersøgelse, var 209 patienter 65 år eller ældre, og 68 patienter var ældre

end 75 år. Hos patienter, som blev behandlet med docetaxel hver tredje uge, var

forekomsten af relaterede negleforandringer ≥ 10 % højere hos patienter, der var 65 år eller

ældre sammenlignet med yngre patienter. Forekomsten af relateret feber, diarré, anoreksi

og perifere ødemer var ≥ 10 % højere hos patienter, der var 75 år eller ældre sammenlignet

med dem under 65 år.

52743_spc.doc

Side 10 af 47

Blandt de 300 patienter (221 patienter i fase III-undersøgelsen og 79 patienter i fase II-

undersøgelsen), der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-

fluorouracil i undersøgelsen af gastrisk cancer, var 74 patienter 65 år eller ældre og 4

patienter var 75 år eller ældre. Forekomsten af alvorlige bivirkninger var højere blandt

ældre patienter end blandt med yngre. Forekomsten af følgende bivirkninger (alle grader):

letargi, stomatitis, neutropen infektion var ≥ 10 % højere hos patienter, der var 65 år eller

ældre sammenlignet med yngre patienter.

Ældre patienter i TCF-behandling skal monitoreres nøje.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 40 % (w/w) absolut ethanol (alkohol), dvs. op til

400 mg pr. (1 ml) hætteglas, svarende til 10 ml øl eller 4 ml vin pr. hætteglas.

1.600 ml pr. (4 ml) hætteglas, svarende til 40 ml øl eller 16 ml vin pr. hætteglas.

2.800 mg pr. (7 ml) hætteglas, svarende til 70 ml øl eller 28 ml vin pr. hætteglas.

3.200 mg pr. (8 ml) hætteglas, svarende til 80 ml øl eller 32 ml vin pr. hætteglas.

Skadeligt for alkoholikere.

Dette skal tages i betragtning hos gravide eller ammende kvinder, hos børn og hos

højrisikogrupper, såsom patienter med leversygdom eller epilepsi.

Mulige virkninger på centralnervesystemet skal tages i betragtning.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan ændre virkningen af andre lægemidler.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan nedsætte patientens evne til at køre bil eller

motorcykel eller betjene maskiner (se pkt. 4.7).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro-undersøgelser har vist, at docetaxels metabolisme kan ændres ved samtidig indgift

af stoffer, som inducerer, hæmmer eller metaboliseres af (og derfor kan hæmme enzymet

kompetitivt) cytokrom P450-3A som f.eks. ciclosporin, ketoconazol og erythromycin. Der

skal derfor udvises forsigtighed ved behandling af patienter med disse lægemidler på

samme tid på grund af risikoen for betydelig interaktion.

Ved kombination med CYP3A4-hæmmere kan forekomsten af bivirkninger ved doxetaxel

øges som et resultat af nedsat metabolisme. Hvis samtidig brug af en stærk CYP3A4-

hæmmer (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir,

ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol) ikke kan undgås, kan nøje klinisk

overvågning være berettiget, og dosisjustering af docetaxel kan være passende under

behandling med en stærk CYP3A4-hæmmer (se pkt. 4.4). I et farmakokinetisk studie med

7 patienter førte samtidig administration af docetaxel og den stærke CYP3A4-hæmmer

ketoconazol til signifikant nedsættelse af docetaxels clearance med 49 %.

Docetaxels farmakokinetik ved tilstedeværelse af prednison blev undersøgt hos patienter

med metastatisk prostatacancer. Docetaxel metaboliseres af CYP3A4, og prednison er

kendt for at fremme CYP3A4. Der blev ikke observeret en statistisk signifikant effekt af

prednison på docetaxels farmakokinetik.

Docetaxel har høj proteinbinding (> 95 %). Selv om den mulige in vivo-interaktion mellem

docetaxel og andre samtidigt indgivne lægemidler ikke er formelt undersøgt, har in vitro-

interaktioner med strengt proteinbundne stoffer som erythromycin, difenhydramin,

52743_spc.doc

Side 11 af 47

propranolol, propafenon, fenytoin, salicylat, sulfamethoxazol og natriumvalproat ikke

påvirket docetaxels proteinbinding. Dexamethason påvirkede heller ikke docetaxels

proteinbinding. Docetaxel påvirkede ikke bindingen af digitoxin.

Samtidig indgift af docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid påvirkede ikke deres

farmakokinetik. Begrænsede data fra en enkelt ukontrolleret undersøgelse pegede på

interaktion mellem docetaxel og carboplatin. Ved kombination med docetaxel var

carboplatins clearance ca. 50 % højere end tidligere rapporterede værdier for carboplatin

som monoterapi.

Docetaxel ”Teva Denmark” indeholder 400 mg ethanol pr. ml koncentrat. Ved højere doser

(8 ml koncentrat (160 mg) indeholder 3,2 g ethanol) kan mængden af alkohol ændre

virkningen af andre lægemidler.

4.6

Graviditet og amning

Prævention til mænd og kvinder

Der bør anvendes en effektiv præventionsform under behandlingen.

Fertilitet

I ikke-kliniske undersøgelser har docetaxel vist sig genotoksisk og at kunne ændre

fertiliteten hos mænd (se pkt. 5.3). Mænd, der behandles med docetaxel, rådes derfor til

ikke at gøre nogen gravid under og op til 6 måneder efter behandling samt at søge

rådgivning om nedfrysning af sæd forud for behandling.

Graviditet

Der er ingen erfaring med brug af docetaxel hos gravide. Docetaxel har vist sig såvel

embryotoksisk og føtotoksisk hos kaniner og rotter samt at nedsætte fertiliteten hos rotter.

Som andre cytotoksiske lægemidler kan docetaxel medføre fosterskader ved indgift hos

gravide. Docetaxel må derfor ikke anvendes under graviditet, medmindre der er tvingende

indikation.

Kvinder i den fødedygtige alder, som behandles med docetaxel, rådes til at undgå at blive

gravide og til straks at informere den behandlende læge, hvis de bliver gravide.

Amning

Docetaxel er et lipofilt stof, men det vides ikke, om det udskilles i modermælk hos

mennesker. Som følge af risikoen for bivirkninger hos diende børn skal amning afbrydes

under docetaxelbehandlingen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Alkoholindholdet i Docetaxel Teva kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen for alle indikationer

Bivirkninger, der anses for med sandsynlighed at være relateret til indgift af docetaxel, er

set hos:

1.312 og 121 patienter, der fik hhv. 100 mg/m

og 75 mg/m

docetaxel som monoterapi

258 patienter, der fik docetaxel i kombination med doxorubicin

52743_spc.doc

Side 12 af 47

406 patienter, der fik docetaxel i kombination med cisplatin

92 patienter, der er behandlet med docetaxel i kombination med trastuzumab

255 patienter, der fik docetaxel i kombination med capecitabin

332 patienter, der fik docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (klinisk

relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget)

1.276 patienter (744 og 532 i henholdsvis TAX 316 og GEICAM 9805), der fik

docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid (klinisk relevante

behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget)

300 patienter med gastrisk adenokarcinom (221 patienter i fase III-undersøgelsen og 79

patienter i fase II-undersøgelsen), som fik docetaxel i kombination med cisplatin og 5-

fluorouracil (klinisk relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er medtaget)

174 og 251 patienter med hoved- og halskræft, der fik docetaxel i kombination med

cisplatin og 5-fluorouracil (klinisk relevante behandlingsrelaterede bivirkninger er

medtaget).

Disse bivirkninger er beskrevet ved hjælp af National Cancer Institute (NCI) Common

Toxicity Criteria (grad 3 = G3, grad 3-4 = G3/4, grad 4 = G4) COSTART- og MedDRA-

termerne. Hyppighed er defineret som: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til

<1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget

sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de

er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

De mest almindelige bivirkninger for docetaxel som monoterapi er: neutropeni (som var

reversibel og ikke kumulativ, mediantiden til lavpunkt var 7 dage, og medianvarigheden af

alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

) var 7 dage, anæmi, alopeci, kvalme, emesis,

stomatitis, diarré og asteni. Alvorligheden af docetaxels bivirkninger kan øges, når

docetaxel indgives i kombination med andre kemoterapeutiske stoffer.

Ved kombination med trastuzumab vises bivirkninger (alle grader), der er rapporteret for ≥

10 %. Der sås en øget forekomst af alvorlige bivirkninger (40 % mod 31 %) grad 4

alvorlige bivirkninger (34 % mod 23 %) i grenen, hvor der blev kombineret med

trastuzumab, sammenlignet med monoterapi med docetaxel.

De hyppigst behandlingsrelaterede bivirkninger (≥ 5 %), som er rapporteret i et fase III-

studie blandt brystcancerpatienter, der ikke var egnet til antracyklinbehandling, er

medtaget under kombinationen med capecitabin (se produktresuméet for capecitabin).

Følgende bivirkninger er hyppigt observeret med docetaxel:

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner opstod generelt inden for få minutter efter infusionen af

docetaxel var påbegyndt og var normalt milde til moderate. De hyppigst rapporterede

symptomer var rødmen, udslæt med eller uden pruritus, trykken for brystet, rygsmerter,

dyspnø og feber eller kulderystelser. Alvorlige reaktioner var karakteriseret ved

hypotension og/eller bronkospasme eller generaliseret udslæt/erytema (se pkt. 4.4).

Nervesystemet

Dosis skal reduceres ved udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet (se pkt. 4.2 og 4.4).

Milde til moderate neurosensoriske symptomer er karakteriseret ved paræstesi, dysæstesi

52743_spc.doc

Side 13 af 47

eller smerte, herunder brændende fornemmelse. Neuromotoriske hændelser er primært

karakteriseret ved svaghed.

Hud og subkutane væv

Reversible kutane reaktioner er observeret og ansås generelt for at være milde til moderate.

Reaktionerne var karakteriseret ved udslæt, herunder lokaliserede udbrud på primært

fødder og hænder (herunder svær plantar-palmar erytrodysæstesi), men også på arme,

ansigt eller thorax og var hyppigt forbundet med pruritus. Udbrud opstod generelt inden for

én uge efter infusion af docetaxel. Der er mindre hyppigt rapporteret om alvorlige

symptomer som udslæt efterfulgt af afskalning, der førte til afbrydelse eller ophør af

behandlingen med docetaxel (se pkt. 4.2 og 4.4). Alvorlige neglelidelser er karakteriseret

ved hypo- eller hyperpigmentering og til tider smerte og onykolyse.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Reaktioner på infusionsstedet var generelt milde og bestod af hyperpigmentering,

inflammation, rødmen eller tør hud, flebitis eller ekstravasation og hævelse af blodårerne.

Væskeretention omfatter tilfælde med perifert ødem og mindre hyppigt pleuralekssudat,

perikardieekssudat, ascites og vægtøgning. Perifert ødem starter sædvanligvis i de nedre

ekstremiteter og kan blive generaliseret med en vægtøgning på 3 kg eller mere.

Væskeretention er kumulativ i forekomst og sværhedsgrad (se pkt. 4.4).

Tabel over bivirkninger ved brystcancer for docetaxel 100 mg/m

2

som monoterapi:

MedDRA

Systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

1/10

Almindelige

bivirkninger

1/100, < 1/10

Ikke almindelige

bivirkninger

1/1.000, < 1/10

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4:

5,7 %, herunder

sepsis, pneumoni

med dødelig

udgang i 1,7 % af

tilfælde)

Infektion forbundet

med G4-neutropeni

(G3/4: 4,6 %)

Blod og

lymfesystem

Neutropeni (G4:

76,4 %)

Anæmi (G3/4: 8,9

Febril neutropeni

Trombocytopeni

(G4: 0,2 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed

(G3/4: 5,3 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati

(G3: 4,1 %)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4:

52743_spc.doc

Side 14 af 47

4 %)

Dysgeusi (alvorlig

0,07 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7

Hjerteinsufficiens

Vaskulære

sygdomme

Hypotension

Hypertension

Hæmoragi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø (alvorlig

2,7 %)

Mave-tarmkanalen

Stomatitis (G3/4:

5,3 %)

Diarré (G3/4: 4 %)

Kvalme (G3/4: 4

Emesis (G3/4: 3 %)

Obstipation

(alvorlig 0,2 %)

Mavesmerter

(alvorlig 1 %)

Gastrointestinal

hæmoragi (alvorlig

0,3 %)

Øsofagitis (alvorlig

0,4 %)

Hud og subkutane

væv

Alopeci

Hudreaktion (G3/4:

5,9 %)

Neglelidelser

(alvorlige 2,6 %)

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Myalgi (alvorlig

1,4 %)

Artralgi

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Væskeretention

(alvorlig: 6,5 %)

Asteni (alvorlig:

11,2 %)

Smerter

Reaktion på

infusionsstedet

Ikke-

hjerterelaterede

brystsmerter

(alvorlige: 0,4 %)

Undersøgelser

G3/4 Stigning i

serumbilirubin (< 5

G3/4 Stigning i

alkalisk fosfatase i

serum (< 4 %)

G3/4 Stigning i

ASAT (< 3 %)

G3/4 Stigning i

ALAT (< 2 %)

Beskrivelse af bivirkninger ved brystcancer for docetaxel 100 mg/m

2

som

monoterapi:

Blod- og lymfesystem

Sjældne: blødningsepisoder forbundet med grad 3/4-trombocytopeni.

52743_spc.doc

Side 15 af 47

Nervesystemet

Der findes data om reversibilitet fra 35,3 % af patienterne, som udviklede neurotoksicitet

efter monoterapi med 100 mg/m

docetaxel. Disse begivenheder var spontant reversible

inden for 3 måneder.

Hud og subkutane væv

Meget sjælden: et tilfælde af irreversibel alopeci ved undersøgelsens afslutning. 73 % af de

kutane reaktioner var reversible inden for 21 dage.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Den mediane kumulative dosis til behandlingsophør var mere end 1.000 mg/m

, og

mediantiden til reversibilitet af væskeretention var 16,4 uger (mellem 0 og 42 uger).

Starten af moderat og svær retention er forsinket (median kumulativ dosis: 818,9 mg/m

hos patienter, der er præmedicineret, sammenlignet med patienter, der ikke er

præmedicineret (median kumulativ dosis: 489,7 mg/m

). Retention er dog rapporteret for

nogle patienter tidligt i behandlingsforløbet.

Tabel over bivirkninger ved ikke-småcellet lungecancer for docetaxel 75 mg/m

2

som

monoterapi:

MedDRA

Systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

1/10

Almindelige bivirkninger

1/100, < 1/10

Infektion og parasitære

sygdomme

Infektioner (G3/4: 5 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4: 54,2 %)

Anæmi (G3/4: 10,8 %)

Trombocytopeni (G4: 1,7 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke

alvorlig)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 0,8 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5 %)

Hjerte

Arytmi (ikke alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 3,3 %)

Stomatitis (G3/4: 1,7 %)

Emesis (G3/4: 0,8 %)

Diarré (G3/4: 1,7 %)

Obstipation

Hud og subkutane væv

Alopeci

Hudreaktion (G3/4: 0,8 %)

Neglelidelser (alvorlige 0,8

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 12,4 %)

Væskeretention (alvorlig:

0,8 %)

52743_spc.doc

Side 16 af 47

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Stigning i

serumbilirubin (< 2 %)

Tabel over bivirkninger ved brystcancer for docetaxel 75 mg/m

2

i kombination med

doxorubicin:

MedDRA

Systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

1/10

Almindelige

bivirkninger

≥ 1/100, < 1/10

Ikke almindelige

bivirkninger

≥ 1/1,000, < 1/100

Infektion og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 7,8

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

91,7 %)

Anæmi (G3/4: 9,4

Febril neutropeni

Trombocytopeni

(G4: 0,8 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed

(G3/4: 1,2 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4

Hjerte

Hjertesvigt

Arytmi (ikke

alvorlig)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 5 %)

Stomatitis (G3/4: 7,8

Diarré (G3/4: 6,2 %)

Emesis (G3/4: 5 %)

Obstipation

Hud og subkutane

væv

Alopeci

Neglelidelser

(alvorlige 0,4 %)

Hudreaktion (ikke

alvorlig)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer

og reaktioner på

Asteni (alvorlig: 8,1

Reaktion på

infusionsstedet

52743_spc.doc

Side 17 af 47

administrationsstedet

Væskeretention

(alvorlig: 1,2 %)

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Stigning i

serumbilirubin (< 2,5

G3/4 Stigning i

alkalisk fosfatase i

serum (< 2,5 %)

G3/4 Stigning i

ASAT (< 1 %)

G3/4 Stigning i

ALAT (< 1 %)

Tabel over bivirkninger ved ikke-småcellet lungecancer for docetaxel 75 mg/m

2

i

kombination med cisplatin:

MedDRA

Systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

1/10

Almindelige

bivirkninger

≥ 1/100, < 1/10

Ikke almindelige

bivirkninger

≥ 1/1,000, < 1/100

Infektion og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 5,7

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G4:

51,5 %)

Anæmi (G3/4: 6,9

Trombocytopeni

(G4: 0,5 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

(G3/4: 2,5 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,7

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension (G3/4:

0,7 %)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 9,6

Emesis (G3/4: 7,6

Diarré (G3/4: 6,4 %)

Stomatitis (G3/4: 2

Obstipation

Hud og subkutane

væv

Alopeci

Neglelidelser

(alvorlige 0,7 %)

52743_spc.doc

Side 18 af 47

Hudreaktion (G3/4:

0,2 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (alvorlig 0,5

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (alvorlig: 9,9

Væskeretention

(alvorlig: 0,7 %)

Feber (G3/4: 1,2 %)

Reaktion på

infusionsstedet

Smerter

Undersøgelser

G3/4 Stigning i

serumbilirubin (2,1

G3/4 Stigning i

ALAT (1,3 %)

G3/4 Stigning i

ASAT (0,5 %)

G3/4 Stigning i

alkalisk fosfatase i

serum (0,3 %)

Tabel over bivirkninger ved brystcancer for docetaxel 100 mg/m

2

i kombination med

trastuzumab:

Meget almindelige

bivirkninger

1/10

Almindelige bivirkninger

≥ 1/100, < 1/10

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %)

Febril neutropeni (omfatter

neutropeni forbundet med

feber og brug af antibiotika)

eller neutropeni sepsis

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nervesystemet

Paræstesi, hovedpine,

dysgeusi, hypoæstesi

Øjne

Øget tåreproduktion,

konjunktivitis

Hjerte

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Lymfødem

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaksis,

pharyngolaryngeal smerte,

nasopharyngitis, dyspnø,

hoste, rinoré

Mave-tarmkanalen

Kvalme, diarré, emesis,

obstipation, stomatitis,

dyspepsi, mavesmerter

Hud og subkutane væv

Alopeci, erytema, udslæt,

neglelidelser

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi, artralgi, smerter i

ekstremiteterne,

knoglesmerter, rygsmerter

Almene symptomer og

Asteni, perifert ødem,

Letargi

52743_spc.doc

Side 19 af 47

reaktioner på

administrationsstedet

pyreksi, træthed,

slimhindeinflammation,

smerter, influenzalignende

sygdom, brystsmerter,

kulderystelser

Undersøgelser

Vægtøgning

Beskrivelse af bivirkninger ved brystcancer for docetaxel 100 mg/m

2

i kombination

med trastuzumab:

Hjerte

Symptomatisk hjertesvigt blev rapporteret hos 2,2 % af patienterne, som fik docetaxel og

trastuzumab, sammenlignet med 0 % hos patienter, der fik docetaxel som monoterapi. I

docetaxel + trastuzumab-grenen havde 64 % forudgående fået et antracyklin som

adjuverende behandling sammenlignet med 55 % i docetaxel-grenen alene.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig: Hæmatologisk toksicitet var forhøjet hos patienter, som fik trastuzumab

og docetaxel sammenlignet med dem, der fik docetaxel som monoterapi (32 % grad 3/4-

neutropeni mod 22 %, ved brug af NCI-CTC-kriterierne). Bemærk, at dette tal

sandsynligvis er lavt sat, da docetaxel alene ved en dosis på 100 mg/m

vides på basis af de

laveste blodtal at medføre neutropeni hos 97 % af patienterne, 76 % i grad 4. Forekomsten

af febril neutropeni/neutropen sepsis var også forhøjet hos patienter, som blev behandlet

med Herceptin sammen med docetaxel (23 % mod 17 % for patienter, der fik docetaxel

som monoterapi).

Tabel over bivirkninger ved brystcancer for docetaxel 75 mg/m

2

i kombination med

capecitabin:

MedDRA

Systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

1/10

Almindelige bivirkninger

1/100, < 1/10

Infektion og parasitære

sygdomme

Oral candidiasis (G3/4: < 1

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 63 %)

Anæmi (G3/4: 10 %)

Trombocytopeni (G3/4: 3 %)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 1 %)

Nedsat appetit

Dehydrering (G3/4: 2 %)

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: < 1 %)

Paræstesi (G3/4: < 1 %)

Svimmelhed

Hovedpine (G3/4: < 1 %)

Perifer neuropati

Øjne

Øget tåreproduktion

Luftveje, thorax og

mediastinum

Pharyngolaryngeal smerte

(G3/4: 2 %)

Dyspnø (G3/4: 1 %)

Hoste (G3/4: 1 %)

Epitaksis (G3/4: < 1 %)

Mave-tarm-kanalen

Stomatitis (G3/4: 18 %)

Diarré (G3/4: 14 %)

Smerter i den øvre del af

maven

52743_spc.doc

Side 20 af 47

Kvalme (G3/4: 6 %)

Emesis (G3/4: 4 %)

Obstipation (G3/4: 1 %)

Mavesmerter (G3/4: 2 %)

Dyspepsi

Mundtørhed

Hud og subkutane væv

Palmar-plantar

erytrodysæstesi-syndrom

(G3/4: 24 %)

Alopeci (G3/4: 6 %)

Neglelidelser (G3/4: 2 %)

Dermatitis

Erytematøst udslæt (G3/4: 1

Misfarvning af negle

Onykolyse (G3/4: 1 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi (G3/4: 2 %)

Artralgi (G3/4: 1 %)

Smerter i ekstremiteter

(G3/4: < 1 %)

Rygsmerter (G3/4: 1 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 3 %)

Pyreksi (G3/4: 1 %)

Træthed/svaghed (G3/4: 5

Perifert ødem (G3/4: 1 %)

Letargi

Smerter

Undersøgelser

Vægttab

G3/4 Stigning i

serumbilirubin (9 %)

Tabel over bivirkninger ved prostatacancer for docetaxel 75 mg/m

2

i kombination

med prednison eller prednisolon:

MedDRA

Systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

1/10

Almindelige bivirkninger

1/100, < 1/10

Infektion og parasitære

sygdomme

Infektion (G3/4: 3,3 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4: 32 %)

Anæmi (G3/4: 4,9 %)

Trombocytopeni (G3/4: 0,6

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed (G3/4: 0,6

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 1,2 %)

Dysgeusi (G3/4: 0 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0 %)

Øjne

Øget tåreproduktion (G3/4:

0,6 %)

Hjerte

Nedsat venstre

ventrikelfunktion (G3/4: 0,3

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaksis (G3/4: 0 %)

Dyspnø (G3/4: 0,6 %)

52743_spc.doc

Side 21 af 47

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 2,4 %)

Diarré (G3/4: 1,2 %)

Stomatitis/pharyngitis (G3/4:

0,9 %)

Emesis (G3/4: 1,2 %)

Hud og subkutane væv

Alopeci

Neglelidelser (ikke

alvorlige)

Eksfoliativt udslæt (G3/4:

0,3 %)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi (G3/4: 0,3 %)

Myalgi (G3/4: 0,3 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed (G3/4: 3,9 %)

Væskeretention (alvorlig:

0,6 %)

Adjuverende behandling med docetaxel 75 mg/m

2

i kombination med doxorubicin og

cyclophosphamid hos brystcancerpatienter med spredning til lymfeknuderne (TAX

316) og uden spredning til lymfeknuderne (GEICAM 9805) – pooled data:

MedDRA

Systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

1/10

Almindelige

bivirkninger

≥ 1/100, < 1/10

Ikke almindelige

bivirkninger

≥ 1/1,000, < 1/100

Infektion og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 2,4

Neutropen infektion

(G3/4: 2,6 %)

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 3 %)

Neutropeni (G3/4:

59,2 %)

Trombocytopeni

(G3/4: 1,6 %)

Febril neutropeni:

(G3/4: NA)

Immunsystemet

Overfølsomhed

(G3/4: 0,6 %)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 1,5

Nervesystemet

Dysgeusi (G3/4: 0,6

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

<0,1 %)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0

Synkope (G3/4: 0 %)

Neurotoksicitet

(G3/4: 0 %

Døsighed (G3/4: 0

52743_spc.doc

Side 22 af 47

Øjne

Konjunktivitis (G3/4:

<0,1 %)

Øget tåreproduktion

(G3/4: 0,1 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 0,2

Vaskulære sygdomme

Hedeture (G3/4: 0,5

Hypotension (G3/4:

0 %)

Flebitis (G3/4: 0 %)

Lymfødem (G3/4: 0

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste (G3/4: 0 %)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 5,0

Stomatitis (G3/4: 6,0

Emesis (G3/4: 4,2

Diarré (G3/4: 3,4 %)

Obstipation (G3/4:

0,5 %)

Mavesmerter (G3/4:

0,4 %)

Hud og subkutane

væv

Alopeci

(vedvarende:

< 3 %);

Hudlidelser (G3/4:

0,6 %)

Neglelidelser (G3/4:

0,4 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,7

Artralgi (G3/4: 0,2

Det reproduktive

system og mammae

Amenorré (G3/4: NA)

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni (G3/4: 10,0

Feber (G3/4: NA)

Perifert ødem

(G3/4: 0,2 %)

Undersøgelser

Vægtøgning (G3/4:

0 %)

Vægttab (G3/4: 0,2

Adjuverende behandling med docetaxel 75 mg/m

2

i kombination med doxorubicin og

cyclophosphamid hos brystcancerpatienter med spredning til lymfeknuderne (TAX

316) og uden spredning til lymfeknuderne (GEICAM 9805):

Nervesystemet

52743_spc.doc

Side 23 af 47

Perifer sensorisk neuropati fortsatte ved opfølgning hos 10 patienter ud af 84 patienter med

perifer sensorisk neuropati ved afslutningen af kemoterapien i studiet af

brystcancerpatienter med spredning til lymfeknuderne (TAX316).

Hjerte

I studie TAX316 fik 26 patienter (3,5 %) i TAC-armen og 17 patienter (2.3 %) i FAC-

armen kongestivt hjertesvigt. Alle patienter undtagen en blev diagnosticeret med

kongestivt hjertesvigt mere end 30 dage efter behandlingsperioden. 2 patienter i TAC-

armen og 4 patienter i FAC-armen døde af hjertesvigt.

I studiet GEICAM9805 udviklede 3 patienter (0,6 %) i TAC-armen og 3 patienter (0,6 %) i

FAC-armen kongestivt hjertesvigt i followup-perioden. En patient i TAC-armen døde af

dilateret kardiomyopati.

Hud og subkutane væv

I studie TAX316 fortsatte alopeci i opfølgningsperioden efter afslutning af kemoterapi hos

687 af 744 TAC-patienter og hos 645 af 736 FAC-patienter.

Efter opfølgningsperioden (aktuel middelopfølgningstid på 96 måneder) blev alopeci

observeret hos 29 TAC-patienter (3,9 %) og 16 FAC-patienter (2,2 %).

I studiet GEICAM9805 persisterede alopeci ind i followup-perioden (median followup-tid

var 10 år og 5 måneder) og blev fortsat observeret hos 49 patienter (9,2 %) i TAC-armen

og hos 35 patienter (6,7 %) i FAC-armen. Alopeci relateret til forsøgsmedicinen startede

eller forværredes i løbet af followup-perioden hos 42 patienter (7,9 %) i TAC-armen og

hos 30 patienter (5,8 %) i FAC-armen.

Det reproduktive system og mammae

Amenoré fortsatte ved opfølgning hos 121 patienter ud af 202 patienter med amenoré ved

afslutningen af kemoterapien i TAX316-studiet.

I studiet GEICAM9805 persisterede amenorré ind i followup-perioden (median followup-

tid var 10 år og 5 måneder) og blev fortsat observeret hos 18 patienter (3,4 %) i TAC-

armen og hos 5 patienter (1,0 %) i FAC-armen.

Almene symptomer og reaktioner på indgivelsesstedet

Perifert ødem fortsatte ved opfølgning hos 19 patienter ud af 119 patienter med perifert

ødem i TAC-armen ved afslutningen af kemoterapien i TAX 316-studiet og hos 4 patienter

ud af 23 patienter med perifert ødem i FAC-armen.

I studiet GEICAM 9805 fortsatte lymfødem hos 4 ud af 5 patienter i TAC-armen og hos 1

ud af 2 patienter i FAC-armen ved slutningen af kemoterapien, og blev ikke forbedret i

followup-perioden (median followup-tid var 10 år og 5 måneder). Asteni persisterede ind i

followup-perioden (median followup-tid var 10 år og 5 måneder) og blev fortsat observeret

hos 12 patienter (2,3 %) i TAC-armen og hos 4 patienter (0,8 %) i FAC-armen.

Akut leukæmi/myelodysplastisk syndrom

Efter 10 års opfølgningstid i TAX316-studiet blev akut leukæmi rapporteret hos 4 ud af

744 TAC-patienter og hos 1 ud af 736 FAC-patienter. Myelodysplastisk syndrom blev

rapporteret hos 2 ud af 744 TAC-patienter og hos 1 ud af 736 FAC-patienter.

52743_spc.doc

Side 24 af 47

Efter 10 års followup i

GEICAM9805-studiet

forekom akut leukæmi hos 1 ud

af 532 (0,2 %) patienter i TAC-armen. Der blev ikke set nogen tilfælde i

FAC-armen. Myelodysplastisk syndrom blev ikke diagnosticeret i nogen

af behandlingsgrupperne.

Neutropeniske komplikationer

Tabellen nedenfor viser, at hyppigheden af grad 4 neutropeni, febril neutropeni og

neutropenisk infektion var lavere hos patienter, der fik primær G-CSF profylaktisk, efter

det blev gjort obligatorisk i TAC-armen i GEICAM-studiet.

Neutropeniske komplikationer hos patienter, der får TAC med eller uden primær G-CSF-

profylakse (GEICAM 9805)

Uden primær G-CSF-

profylakse

(n = 111)

n (%)

Med primær G-CSF-

profylakse

(n = 421)

n (%)

Neutropeni (grad 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febril neutropeni

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenisk infek-

tion

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenisk infek-

tion (grad 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

Tabel over bivirkninger ved gastrisk adenokarcinom for docetaxel 75 mg/m

2

i

kombination med cisplatin og 5-fluorouracil:

MedDRA

Systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

1/10

Almindelige bivirkninger

1/100, < 1/10

Infektion og parasitære

sygdomme

Neutropen infektion

Infektion (G3/4: 11,7 %)

Blod og lymfesystem

Anæmi (G3/4: 20,9 %)

Neutropeni (G3/4: 83,2 %)

Trombocytopeni (G3/4: 8,8

Febril neutropeni

Metabolisme og ernæring

Anoreksi (G3/4: 11,7 %)

Nervesystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 8,7 %)

Svimmelhed (G3/4: 2,3 %)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 1,3 %)

Øjne

Øget tåreproduktion (G3/4: 0

52743_spc.doc

Side 25 af 47

Øre og labyrint

Nedsat hørelse (G3/4: 0 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 1,0 %)

Mave-tarmkanalen

Diarré (G3/4: 19,7 %)

Kvalme (G3/4: 16 %)

Stomatitis (G3/4: 23,7 %)

Emesis (G3/4: 14,3 %)

Obstipation (G3/4: 1,0 %)

Gastrointestinale smerter

(G3/4: 1,0 %)

Øsofagitis/dysfagi/odynofagi

(G3/4: 0,7 %).

Hud og subkutane væv

Alopeci (G3/4: 4,0 %)

Kløende udslæt (G3/4: 0,7

Neglelidelser (G3/4: 0,7 %)

Hudeksfoliering (G3/4: 0 %)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 19,0 %)

Feber (G3/4: 2,3 %)

Væskeretention

(alvorlig/livstruende: 1 %)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger ved gastrisk adenokarcinom for docetaxel 75

mg/m

2

i kombination med cisplatin og 5-fluorouracil:

Blod og lymfesystem

Febril neutropeni og neutropen infektion blev set hos hhv. 17,2 % og 13,5 % af

patienterne, uanset om der var brugt G-CSF. G-CSF blev brugt som sekundær profylakse

hos 19,3 % af patienterne (10,7 % af cyklusserne). Febril neutropeni og neutropeni

infektion forekom hos hhv. 12,1 % og 3,4 % af patienterne, når patienterne havde fået

profylaktisk G-CSF, og hos hhv. 15,6 % og 12,9 % af patienterne, der ikke havde fået

profylaktisk G-CSF (se pkt. 4.2).

Tabel over bivirkninger ved hoved- og halscancer for docetaxel 75 mg/m

2

i

kombination med cisplatin og 5-fluorouracil:

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

MedDRA

Systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

1/10

Almindelige

bivirkninger

1/100, < 1/10

Ikke almindelige

bivirkninger

≥ 1/1,000, < 1/100

Infektion og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 6,3

Neutropen infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl. cyster

og polypper)

Cancersmerter

(G3/4: 0,6 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4:

76,3 %)

Anæmi (G3/4: 9,2

Trombocytopeni

Febril neutropeni

52743_spc.doc

Side 26 af 47

(G3/4: 5,2 %)

Immunsystemet

Overfølsomhed (ikke

alvorlig)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 0,6

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,6

Svimmelhed

Øjne

Øget tåreproduktion

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

Hjerte

Myokardisk iskæmi

(G3/4: 1,7 %)

Arytmi (G3/4: 0,6

Vaskulære sygdomme

Venøs lidelse (G3/4:

0,6 %)

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 0,6

Stomatitis (G3/4: 4,0

Diarré (G3/4: 2,9 %)

Emesis (G3/4: 0,6

Obstipation

Øsofagitis/dysfagi/

odynofagi (G3/4: 0,6

Mavesmerter

Dyspepsi

Gastrointestinal

hæmoragi

(G3/4: 0,6 %)

Hud og subkutane

væv

Alopeci (G3/4: 10,9

Kløende udslæt

Tør hud

Hudeksfoliering

(G3/4: 0,6 %)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,6

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 3,4

Pyreksi (G3/4: 0,6

Væskeretention

Ødem

Undersøgelser

Vægtøgning

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

MedDRA

Systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

1/10

Almindelige

bivirkninger

1/100, < 1/10

Ikke almindelige

bivirkninger

≥ 1/1,000, < 1/100

Infektion og

parasitære sygdomme

Infektion (G3/4: 3,6

Neutropen infektion

52743_spc.doc

Side 27 af 47

Benigne, maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl. cyster

og polypper)

Cancersmerter

(G3/4: 1,2 %)

Blod og lymfesystem

Neutropeni (G3/4:

83,5 %)

Anæmi (G3/4: 12.4

Trombocytopeni

(G3/4: 4,0 %)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi (G3/4: 12,0

Nervesystemet

Dysgeusi/parosmi

(G3/4: 0,4 %)

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 1,2

Svimmelhed (G3/4:

2,0 %)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4

Øjne

Øget tåreproduktion

Konjunktivitis

Øre og labyrint

Nedsat hørelse

(G3/4: 1,2 %)

Hjerte

Arytmi (G3/4: 2,0

Myokardisk iskæmi

Vaskulære sygdomme

Venøs sygdom

Mave-tarmkanalen

Kvalme (G3/4: 13,9

Stomatitis (G3/4:

20,7 %)

Emesis (G3/4: 8,4

Diarré (G3/4: 6,8 %)

Øsofagitis/dysfagi/

odynofagi (G3/4:

12,0 %)

Obstipation (G3/4:

0,4 %)

Dyspepsi (G3/4: 0,8

Gastrointestinale

smerter (G3/4: 1,2

Gastrointestinal

hæmoragi (G3/4: 0,4

Hud og subkutane

væv

Alopeci (G3/4: 4,0

Kløende udslæt

Tør hud

Afskalning

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi (G3/4: 0,4

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Letargi (G3/4: 4,0

Pyreksi (G3/4: 3,6

Væskeretention

52743_spc.doc

Side 28 af 47

(G3/4: 1,2 %)

Ødem (G3/4: 1,2 %)

Undersøgelser

Vægttab

Vægtøgning

Erfaringer efter markedsføring:

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af myeloid leukæmi og myelodysplastisk

syndrom i forbindelse med indgift af docetaxel, når lægemidlet er brugt i kombination med

anden kemoterapi og/eller strålebehandling.

Blod og lymfesystem

Der er rapporteret knoglemarvsdepression og andre hæmatologiske bivirkninger. Der er

rapporteret om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) ofte i forbindelse med sepsis

eller multiorgansvigt.

Immunsystemet

Der er rapporteret enkelte tilfælde af anafylaktisk shock, som i nogle tilfælde har haft

dødelig udgang.

Nervesystemet

Der er observeret sjældne tilfælde af kramper eller forbigående tab af bevidsthed i

forbindelse med indgift af docetaxel. Disse reaktioner kan vise sig i forbindelse med

infusionen af lægemidlet.

Øjne

Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af forbigående synsforstyrrelse (blink, lysglimt,

skotom), som typisk er opstået i forbindelse med infusionen af lægemidlet og sammen med

overfølsomhedsreaktioner. Disse bivirkninger var reversible ved afbrydelse af infusionen.

Der er rapporteret sjældne tilfælde af tåreproduktion med eller uden konjunktivitis, samt

tilfælde af tilstoppede tårekanaler, som medfører overdreven epiphora.

Der er rapporteret tilfælde af cystoid makulært ødem (CMO) hos patienter behandlet med

docetaxel.

Øre og labyrint

Der er rapporteret sjældne tilfælde af ototoksicitet, hørenedsættelse og/eller -tab.

Hjerte

Der er rapporteret sjældne tilfælde af myokardieinfarkt.

Vaskulære sygdomme

Der er rapporteret sjældne tilfælde af venøse tromboemboliske hændelser.

Luftveje, thorax og mediastinum

Der er rapporteret sjældne tilfælde af akut respirationsbesvær og tilfælde af interstitiel

pneumoni/pneumonitis, interstitiel lungesygdom, lungefibrose og respirationsinsufficiens.

Der er rapporteret sjældne tilfælde af strålepneumonitis hos patienter, der er i samtidig

stråleterapi.

52743_spc.doc

Side 29 af 47

Mave-tarm-kanalen

Der er rapporteret sjældne tilfælde af dehydrering som en konsekvens af gastrointestinale

lidelser, gastrointestinal perforering, iskæmisk colitis, colitis og neutropen enterocolitis.

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af ileus og intestinal forstoppelse.

Lever og galdeveje

Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af hepatitis, som hos primært patienter med kendt

leversygdom i nogle tilfælde har været dødelig.

Hud og subkutane væv

Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af kutan lupus erythematosus og bulløse udbrud

som f.eks. erythema multiforme, Stevens-Johnson's syndrom og toksisk epidermal

nekrolyse i forbindelse med docetaxel. I nogle tilfælde kan samtidigt tilstedeværende

faktorer have bidraget til udviklingen af disse bivirkninger. Ved behandling med docetaxel

er der rapporteret om sclerodermi-lignende forandringer, som ofte går forud for perifer

lymfødem. Der er rapporteret om tilfælde af vedvarende alopeci.

Nyrer og urinveje

Der er rapporteret om nyreinsufficiens og nyresvigt. I ca. 20 % af disse tilfælde var der

ingen risikofaktorer for akut nyresvigt, såsom samtidige nefrotiske lægemidler og

gastrointestinale lidelser.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Der er i sjældne tilfælde rapporteret recallfænomener i forbindelse med strålebehandling.

Væskeretention har ikke været forbundet med akutte episoder af oliguri eller hypotension.

Der er rapporteret sjældne tilfælde af dehydrering og lungeødem.

Metabolisme og ernæring

Der er rapporteret om tilfælde af hyponatriæmi, oftest forbundet med dehydrering,

opkastning og lungebetændelse.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er få rapporter om overdosering. Der er ingen kendt antidot til docetaxel. I tilfælde af

overdosering skal patienten indlægges på et specialafsnit, og de vitale funktioner

monitoreres nøje. Ved overdosering kan der forventes forværring af bivirkningerne. De

primære forventede komplikationer ved en overdosis vil være knoglemarvsdepression,

perifer neurotoksicitet og mucositis. Patienter skal have terapeutisk G-CSF straks efter,

overdosering er opdaget. Andre relevante symptomatiske tiltag bør iværksættes efter

behov.

52743_spc.doc

Side 30 af 47

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 CD 02. Antineoplastiske stoffer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Docetaxel er et antineoplastisk stof, som virker ved at fremme polymerisering af tubulin til

stabile mikrotubuli og hæmme deres depolymerisering, hvilket fører til et udtalt fald i fri

tubulin. Docetaxels binding til mikrotubuli ændrer ikke antallet af protofilamenter.

Docetaxel har in vitro vist sig at forstyrre det mikrotubulære netværk i celler, som er

essentielle for vital mitose og cellefunktioner i interfasen.

Farmakodynamisk virkning

Docetaxel har in vitro vist sig cytotoksisk over for forskellige murine og humane

tumorcellelinjer samt over for frisk udtaget humant tumorcellevæv i klonogene assays.

Docetaxel opnår høje intracellulære koncentrationer ved længere ophold i cellen.

Docetaxel viste sig desuden aktivt på nogle, men ikke alle, cellelinjer, der udviste

overekspression af P-glycoprotein, som er kodet af MDR-genet. In vivo er docetaxel

uafhængigt og har i studier vist sig at have bredspektret antitumoraktivitet over for

fremskredne murine og transplanterede humane tumorer.

Kliniske data

Brystcancer

Docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid: Adjuverende behandling

Patienter med operabel brystcancer med spredning til lymfeknuder (TAX 316)

Data fra et multicenter open-label randomiseret studie støtter anvendelsen af docetaxel til

adjuverende behandling af patienter med operabel lymfeknude-positiv brystkræft og KPS ≥

80 % i alderen 18 til 70 år. Efter stratificering i forhold til antallet af positive lymfeknuder

(1-3, 4+) blev 1.491 patienter randomiseret til enten at få 75 mg/m

docetaxel 1 time efter

50 mg/m

doxorubicin og 500 mg/m

cyclophosphamid (TAC-gren), eller 50 mg/m

doxorubicin efterfulgt af 500 mg/m

fluorouracil og 500 mg/m

cyclophosphamid (FAC-

gren). Begge regimer blev indgivet én gang hver 3. uge i 6 cyklusser. Docetaxel blev

indgivet som infusion over 1 time, alle andre lægemidler blev indgivet som intravenøs

bolusinjektion på førstedagen. G-CSF blev indgivet som sekundær profylakse til patienter,

som oplevede kompliceret neutropeni (febril neutropeni, forlænget neutropeni eller

infektion). Patienter i TAC-grenen fik antibiotisk profylakse med 500 mg ciprofloxacin

peroralt 2 gange daglig i 10 dage, startende på femte dagen af hver cyklus, eller

tilsvarende. Efter den sidste cyklus kemoterapi fik patienter i begge grene med positive

østrogen- og/eller progesteronreceptorer 20 mg tamoxifen daglig i op til 5 år. Adjuverende

stråleterapi blev ordineret i henhold til gældende retningslinjer hos de deltagende

institutioner og blev givet til 69 % af patienterne i TAC-grenen og 72 % af patienterne i

FAC-grenen.

52743_spc.doc

Side 31 af 47

Der blev udført to interimanalyser og en endelig analyse. Den første interimanalyse var

planlagt til 3 år efter datoen, hvor halvdelen af tilmeldingerne til studiet var nået. Den

anden interimanalyse blev udført efter optagelse af i alt 400 DFS-hændelser, hvilket førte

til en medianopfølgning ved 55 måneder. Den endelige analyse blev udført, da alle

patienter havde nået deres 10 års follow-up-besøg (medmindre de havde en DFS-hændelse

eller tidligere udgik af follow-up). Sygdomsfri overlevelse (DFS) var det primære

effektendepunkt to total overlevelse (OS) var det sekundære effektendepunkt.

Der blev udført en endelig analyse med en aktuel median follow-up på 96 måneder. Der

blev påvist signifikant længere sygdomsfri overlevelse i TAC-grenen sammenlignet med

FAC-grenen. Forekomsten af tilbagefald i år 10 var reduceret hos patienter, som fik TAC

sammenlignet med dem, som fik FAC (hhv. 39 % og 45 %), dvs. en absolut reduktion i

risiko med 6 % (p=0,0043). Den totale overlevelse i år 10 var ligeledes væsentlig højere i

TAC-grenen sammenlignet med FAC-grenen (hhv. 76 % og 69 %), dvs. en absolut

reduktion af risikoen for død med 7 % (p=0,002). Da fordelingen hos patienter med 4+

lymfeknuder ikke var statistisk signifikant for DFS og OS, blev den positive benefit/risk-

fordeling for TAC hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke helt demonstreret ved den

endelige analyse.

Overordnet set vist studiet en positiv benefit/risk-fordeling for TAC sammenlignet med

FAC.

TAC-behandlede patienter i forhold til prospektivt definerede, væsentlige prognostiske

faktorer er analyseret som følger:

Sygdomsfri

overlevelse

Total overlevelse

Patient-

fordeling

Antal

patiente

r

Hazar

d

ratio*

95 % CI

P=

Hazard

ratio*

95 % CI

P=

Antal

positive

lymfeknuder

Total

0,80

0,72

0,87

0,68-

0,93

0,58-

0,91

0,70-

1,09

0,0043

0,0047

0,2290

0,74

0,62

0,87

0,61-

0,90

0,46-

0,82

0,67-

1,12

0,0020

0,0008

0,2746

* en hazard ratio på under 1 indikerer, at TAC er forbundet med en længere sygdomsfri

overlevelse og total overlevelse sammenlignet med FAC.

Patienter med operabel brystcancer uden spredning til lymfeknuder, egnet til behandling

med kemoterapi (GEICAM 9805)

Data fra et multicenter, åbent, randomiseret studie støtter anvendelsen af docetaxel som

adjuverende behandling til patienter med operable brystcancer uden spredning til

lymfeknuder, der er egnede til kemoterapibehandling. 1.060 patienter blev randomiseret til

at få enten docetaxel 75 mg/m

administreret 1 time efter doxorubicin 50 mg/m

cyclophosphamid 500 mg/m

(539 patienter i TAC-armen) eller doxorubicin 50 mg/m

efterfulgt af fluoruracil 500 mg/m

og cyclophosphamid 500 mg/m

(521 patienter i FAC-

armen) som adjuverende behandling. Patienterne havde operabel brystcancer uden

52743_spc.doc

Side 32 af 47

spredning til lymfeknuder med høj risiko for tilbagefald ifølge 1998 St. Gallen-kriterierne

(tumorstørrelse > 2 cm og/eller negative østrogenreceptorer (ER) og progesteronreceptorer

(PR) og/eller høj histologisk/nukleær grad (grad 2 til 3) og/eller alder < 35 år). Begge

regimer blev administreret en gang hver 3. uge i 6 cykler. Docetaxel blev administreret

som infusion over 1 time, alle andre lægemidler blev givet intravenøst på dag 1 hver 3.

uge. Primær G-CSF-profylakse blev gjort obligatorisk i TAC-armen, efter 230 patienter

var blevet randomiseret. Hyppigheden af grad 4 neutropeni, febril neutropeni og

neutropenisk infektion blev reduceret hos patienter der fik primær G-CSF-profylakse (se

pkt. 4.8). I begge arme fik patienter med ER + og/eller PR+ tumorer 20 mg tamoxifen en

gang daglig i op til 5 år efter den sidste kemoterapicyklus. Adjuverende strålebehandling

blev administreret i henhold til guidelines på de deltagende behandlingssteder og blev givet

til 57,3 % af de patienter, der fik TAC, og til 51,2 % af de patienter, der fik FAC.

En primær analyse og en opdateret analyse blev udført. Den primære analyse blev udført,

da alle patienter havde en followup-tid på mere end 5 år (median followup-tid var 77

måneder). Den opdaterede analyse blev udført, da alle patienter havde nået deres 10-års

(median followup-tid var 10 år og 5 måneder) followup-besøg (medmindre de havde DFS

eller tidligere var udgået fra followup). DFS var det primære effekt-endepunkt, og total

overlevelse (OS) var det sekundære effekt-endepunkt.

Ved den mediane followup-periode på 77 måneder blev der vist signifikant længere

sygdomsfri overlevelse (DFS) i TAC-armen sammenlignet med FAC-armen. TAC-

behandlede patienter havde 32 % lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de

patienter, der blev behandlet med FAC (hazard-ratio = 0,68; 95 % CI (0,49-0,93); p =

0,01).

Ved den mediane followup-periode på 10 år og 5 måneder havde TAC-behandlede

patienter 16,5 % lavere risiko for tilbagefald sammenlignet med de patienter, der blev

behandlet med FAC (hazard ratio = 0,84; 95 % CI (0,65-1,08); p = 0,1646). Data for DFS

var ikke statistisk signifikante, men blev alligevel forbundet med en positiv tendens til

fordel for TAC. Ved den mediane followup-periode på 77 måneder var den samlet

overlevelse (SO)også længere i TAC-armen, hvor TAC-behandlede patienter havde 24 %

lavere risiko for død sammenlignet med FAC-behandlede patienter (hazard ratio = 0,76; 95

% CI (0,46-1,26; p=0,29). Dog var fordelingen af SO ikke signifikant forskellig i de to

grupper.

Ved den mediane followup-periode på 10 år og 5 måneder havde TAC-behandlede

patienter en 9 % lavere risiko for død sammenlignet med FAC-behandlede patienter

(hazard ratio = 0,91; 95 % CI (0,63-1,32)). Overlevelsesprocenten var 93,7 % i TAC-

armen og 91,4 % i FAC-armen ved tidspunktet for 8-års followup, og 91,3 % i TAC-armen

og 89 % i FAC-armen ved tidspunktet for 10-års followup.

Det positive benefit-risk forhold for TAC sammenlignet med FAC forblev uændret.

Undergrupper af TAC-behandlede patienter efter prospektivt definerede betydningsfulde

prognostiske faktorer blev analyseret i den primære analyse (ved median followup-periode

på 77 måneder) (se tabel nedenfor):

Undergruppeanalyser – adjuverende behandling hos patienter med brystcancer uden

spredning til lymfeknuder (intent-to-treat analyse)

52743_spc.doc

Side 33 af 47

Undergruppe

Antal patienter i

TAC-gruppen

Sygdomsfri overlevelse

Hazard ratio*

95% CI

Samlet

0,68

0,49-0,93

Alderskategori 1

<50 år

≥50 år

0,67

0,67

0,43-1,05

0,43-1,05

Alderskategori 2

<35 år

≥35 år

0,31

0,73

0,11-0,89

0,52-1,01

Hormonel

receptorstatus

Negativ

Positiv

0,62

0,45-1,1

0,4-0,97

Tumorstørrelse

≤2 cm

>2 cm

0,69

0,68

0,43-1,1

0,45-1,04

Histologisk grad

Grad 1 (inklusive

grader,

der ikke er fastsat)

Grad 2

Grad 3

0,79

0,77

0,59

0,24-2,6

0,46-1,3

0,39-0,9

Menopausal status

Præ-menopausal

Post-menopausal

0,64

0,72

0,40-1

0,47-1,12

* Hazard ratio (TAC/FAC) på mindre end 1 indikerer, at der er en sammenhæng mellem

TAC og en længere sygdomsfri overlevelse, sammenlignet med FAC.

Der blev udført eksplorativ undergruppeanalyse af sygdomsfri overlevelse for patienter,

der opfylder kriterierne for kemoterapi ifølge 2009 St. Gallen-kriterierne – (ITT

population). Resultaterne er anført nedenfor.

TAC

FAC

Hazard ratio

(TAC/FAC)

Undergruppe

(n=539)

(n=521)

(95 % CI)

p-værdi

Opfylder relativ

indikation

for kemoterapi

18/214

(8,4 %)

26/227

(11,5 %)

0,796 (0,434-

1,459)

0,4593

48/325

(14,8 %)

69/294

(23,5 %)

0,606 (0,42-

0,877)

0,0072

TAC = docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid

FAC = 5-fluoruracil, doxorubicin and cyclophosphamid

CI = Konfidensinterval; ER = østrogenreceptor

PR = progesteronreceptor

ER/PR-negativ eller grad 3 eller tumorstørrelse >5 cm

52743_spc.doc

Side 34 af 47

Den estimerede hazard ratio blev udregnet ved hjælp af Cox proportional hazard-model

med behandlingsgruppen som faktor.

Docetaxel som monoterapi

To randomiserede, fase III, komparative studier med hhv. 326 patienter og 392 patienter

med metastatisk brystcancer, der tidligere uden effekt havde fået behandling med hhv.

alkylerende stoffer eller antracykliner, blev udført med docetaxel ved det anbefalede

dosisregime på 100 mg/m

hver 3. uge.

Hos patienter, som fik alkylerende stoffer uden effekt, blev docetaxel sammenlignet med

doxorubicin (75 mg/m

hver 3. uge). Uden at påvirke den totale overlevelsestid (docetaxel

15 måneder mod doxorubicin 14 måneder, p = 0,38) eller tiden til progression (docetaxel

27 uger mod doxorubicin 23 uger, p = 0,54) øgede docetaxel responsraten (52 % mod 37

%, p = 0,01) og gav kortere tid til respons (12 uger mod 23 uger, p = 0,007). Tre af

patienterne (2 %), som fik docetaxel, afbrød behandlingen på grund af væskeretention,

mens 15 af patienterne (9 %), som fik doxorubicin, afbrød behandlingen på grund af

hjertetoksicitet (tre tilfælde af kongestivt hjertesvigt med dødelig udgang).

Hos patienter, som havde fået antracyklin uden effekt, blev docetaxel sammenlignet med

kombinationen af mitomycin C og vinblastin (12 mg/m

hver 6. uge og 6 mg/m

hver 3.

uge). Docetaxel øgede responsraten (33 % mod 12 %, p < 0,0001), forlængede tiden til

progression (19 uger mod 11 uger, p = 0,0004) samt forlængede overlevelsen (11 måneder

mod 9 måneder, p = 0,01).

I løbet af disse to fase III-studier udviste docetaxel samme sikkerhedsprofil som i fase II-

studierne (se pkt. 4.8).

En open-label, multicenter, randomiseret fase III-undersøgelse blev udført med henblik på

at sammenligne docetaxel som monoterapi og paclitaxel til behandling af fremskreden

brystcancer hos patienter, hvis tidligere behandling burde have omfattet et antracyklin. I alt

449 patienter blev randomiseret til enten monoterapi med 100 mg/m

docetaxel som en

infusion over 1 time eller 175 mg/m

paclitaxel som en infusion over 3 timer. Begge

regimer blev indgivet hver 3. uge.

Uden at påvirke det primære endepunkt, total responsrate (32 % mod 25 %, p = 0,10),

forlængede docetaxel mediantiden til progression (24,6 uger mod 15,6 uger, p < 0,01) og

medianoverlevelse (15,3 måneder mod 12,7 måneder, p = 0,03).

Der blev observeret flere grad 3/4-bivirkninger ved monoterapi med docetaxel (55,4 %)

end paclitaxel (23,0 %).

Docetaxel i kombination med doxorubicin

En større randomiseret fase III-undersøgelse med 429 tidligere ubehandlede patienter med

metastatisk sygdom blev udført med doxorubicin (50 mg/m

) i kombination med docetaxel

(75 mg/m

) (AT-gren) sammenlignet med doxorubicin (60 mg/m

) i kombination med

cyclophosphamid (600 mg/m

) (AC-gren). Begge regimer blev indgivet på førstedagen

hver tredje uge.

Tid til progression (TTP) var væsentlig længere i AT-grenen end i AC-grenen,

p=0,0138. Median TTP var 37,3 uger (95 % CI: 33,4-42,1) i AT-grenen og 31,9 uger

(95 % CI: 27,4-36,0) i AC-grenen.

Total responsrate var væsentlig højere i AT-grenen end i AC-grenen, p=0,009. Den

totale responsrate var 59,3 % (95 % CI: 52,8-65-9) i AT-grenen og 46,5 (95 % CI:

39,8-53,2) i AC-grenen.

52743_spc.doc

Side 35 af 47

I dette studie udviste AT-grenen højere forekomst af svær neutropeni (90 % mod 68,6 %),

febril neutropeni (33,3 % mod 10 %), infektion (8 % mod 2,4 %), diarré (7,5 % mod 1,4

%), asteni (8,5 % mod 2,4 %) og smerter (2,8 % mod 0 %) end AC-grenen. Modsat udviste

AC-grenen højere forekomst af svær anæmi (15,8 % mod 8,5 %) end AT-grenen samt en

højere forekomst af svær hjertetoksicitet: kongestivt hjertesvigt (3,8 % mod 2,8 %), absolut

LVEF-nedsættelse ≥ 20 % (13,1 % mod 6,1 %), absolut LVEF-nedsættelse ≥ 30 % (6,2 %

mod 1,1 %). Toksisk død forekom hos en patient i AT-grenen (kongestivt hjertesvigt) og

hos fire patienter i AC-grenen (1 på grund af septisk chok og 3 på grund af kongestivt

hjertesvigt). I begge grene blev livskvaliteten målt ved hjælp af EORTC-spørgeskemaet

og var sammenlignelig og stabil under behandling og opfølgning.

Docetaxel i kombination med trastuzumab

Docetaxel indgivet i kombination med trastuzumab blev undersøgt til behandling af

patienter med metastatisk brystcancer og tumorer med overekspression af HER2, og som

ikke tidligere havde været i kemoterapi for en metastatisk sygdom. 186 patienter blev

randomiseret til docetaxel (100 mg/m

) med eller uden trastuzumab. 60 % af patienterne

fik først antracyklinbaseret adjuverende kemoterapi. Docetaxel + trastuzumab var effektivt,

uanset om patienterne først havde fået adjuverende antracykliner eller ej. Den primære

testmetode, som blev anvendt til at bestemme HER2-positivitet i dette pivotal studie var

immunohistokemi (IHC). Et mindretal af patienter blev testet ved hjælp af fluorescens in

situ hybridisering (FISH). I dette studie havde 87 % af patienterne sygdom, der var IHC

3+, og 95 % af de inkluderede patienter havde sygdom, der var IHC 3+ og/eller FISH-

positiv. Effektresultaterne er opsummeret i nedenstående tabel:

Parameter

Docetaxel plus

trastuzumab

n=92

Docetaxel

n=94

Responsrate

(95 % CI)

61 %

(50-71)

34 %

(25-45)

Medianvarighed af respons

(måneder)

(95 % CI)

11,4

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Median TTP (mdr.)

(95 % CI)

10,6

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Medianoverlevelse (mdr.)

(95 % CI)

30,5

(26,8-ne)

22,1

(17,6-28,9)

TTP= tid til progression, “ne” indikerer at den ikke kunne estimeres eller endnu ikke var

nået.

Fuldt analysesæt (intent-to-treat)

Estimeret medianoverlevelse

Docetaxel i kombination med capecitabin

Data fra et multicenter, randomiseret, kontrolleret fase III klinisk studie understøtter

brugen af docetaxel i kombination med capecitabin til behandling af patienter med lokalt

fremskreden eller metastatisk brystcancer efter manglende effekt af cytotoksisk

kemoterapi, herunder et antracyklin. I dette studie blev 255 patienter randomiseret til

behandling med docetaxel (75 mg/m

som intravenøs infusion over 1 time hver 3. uge) og

capecitabin (1.250 mg/m

2 gange daglig i 2 uger efterfulgt af 1 uges pause). 256 patienter

blev randomiseret til behandling med docetaxel alene (100 mg/m

som intravenøs infusion

over en time hver tredje uge). Overlevelse var bedre i kombinationsgrenen med docetaxel

+ carpecitabin (p=0,0126). Medianoverlevelse var 442 dage (docetaxel + carpecitabin)

52743_spc.doc

Side 36 af 47

mod 352 dage (docetaxel alene). De totale objektive responsrater i den randomiserede

patientgruppe (investigators vurdering) var 41,6 % (docetaxel + capecitabin) mod 29,7 %

(docetaxel alene), p = 0,0058. Tid til progressiv sygdom var længere i kombinationsgrenen

med docetaxel + capecitabin (p < 0,0001). Mediantid til progression var 186 dage

(docetaxel + carpecitabin) mod 128 dage (docetaxel alene).

Ikke-småcellet lungecancer

Patienter, der tidligere er behandlet med kemoterapi med eller uden strålebehandling

I en fase III-studie med tidligere behandlede patienter var tid til progression (12,3 uger

mod 7 uger) og den totale overlevelse signifikant længere for docetaxel ved 75 mg/m

for bedste understøttende behandling. Den etårige overlevelsesrate var ligeledes signifikant

længere med docetaxel (40 %) i forhold til bedste understøttende behandling (16 %). Der

var mindre brug af smertestillende morfika (p < 0,01), smertestillende ikke-morfika (p <

0,01), andre sygdomsrelaterede lægemidler (p = 0,06) og strålebehandling (p < 0,01) hos

patienter behandlet med docetaxel ved 75 mg/m

end hos patienterne, der fik bedste

understøttende behandling.

Den totale responsrate var 6,8 % hos de evaluerbare patienter, og den mediane

responsvarighed var 26,1 uge.

Docetaxel i kombination med platinholdige stoffer hos patienter, der ikke tidligere er

behandlet med kemoterapi

I et fase III-studie blev 1,218 patienter med inoperabel, ikke-småcellet lungekræft, stadium

IIIB eller IV med KPS ≥ 70 %, og som ikke tidligere havde fået kemoterapi mod denne

tilstand, randomiseret til enten 75 mg/m

docetaxel (T) som en infusion over 1 time

umiddelbart efterfulgt af 75 mg/m

cisplatin (Cis) indgivet over 30-60 minutter hver 3. uge

(TCis), 75 mg/m

docetaxel som infusion over 1 time i kombination med carboplatin (AUC

6 mg/mlmin) indgivet over 30-60 minutter hver 3. uge, eller 25 mg/ m

vinorelbin (V)

indgivet over 6-10 minutter på dag 1, 8, 15, 22, efterfulgt af 100 mg/m

cisplatin indgivet

på førstedagen af cyklusserne og gentaget hver 4. uge.

Overlevelsesdata, mediantid til progression og responsrater for to af undersøgelsens grene

er illustreret i nedenstående tabel:

TCis

n=408

VCis

n=404

Statistisk analyse

Total overlevelse

(Primært endepunkt):

Medianoverlevelse

(mdr.)

11,3

10,1

Hazard Ratio: 1,122

[97,2 % CI: 0,937;

1,342]*

Etårs overlevelse (%)

Behandlingsforskel:

5,4 %

[95 % CI: -1,1; 12,0]

Toårs overlevelse (%)

Behandlingsforskel:

6,2 % [95 % CI: 0,2;

12,3]

Median tid til

progression

22,0

23,0

Hazard Ratio: 1,032

[95 % CI: 0,876;

52743_spc.doc

Side 37 af 47

(uger):

1,216]

Total responsrate (%):

31,6

24,5

Behandlingsforskel:

7,1 %

[95 % CI: 0,7; 13,5]

*: Korrigeret for flere sammenligninger og justeret for stratificeringsfaktorer

(sygdomsstadie og behandlingsregion), baseret på evaluerbar patientgruppe.

Sekundære endepunkter omfattede smerteændring, global rating af livskvalitet af

EuroQoL-5D, lungecancersymptomskala og ændringer i Karnofsky Performance Status.

Resultaterne for disse endepunkter understøttede de primære endepunktsresultater.

Ved kombinationen docetaxel/carboplatin kunne der hverken påvises ækvivalent eller non-

inferiør effekt sammenlignet med referencebehandlingen kombination VCis.

Prostatacancer

Sikkerheden og effekten af docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos

patienter med hormonrefraktær metastatisk prostatacancer blev evalueret i et randomiseret

multicenter, fase III-studie. I alt 1.006 patienter med KPS ≥ 60 blev randomiseret til

følgende behandlingsgrupper:

Docetaxel 75 mg/m

hver 3. uge i 10 cyklusser.

Docetaxel 30 mg/m

indgivet ugentlig de første 5 uger i en cyklus på 6 i 5 cyklusser.

Mitoxantron 12 mg/m

hver 3. uge i 10 cyklusser.

Alle tre regimer blev indgivet i kombination med 5 mg prednison eller prednisolon 2 gange

daglig, kontinuerligt.

Patienter, der fik docetaxel hver 3. uge, udviste signifikant længere total overlevelse end

patienter, der blev behandlet med mitoxantron. Stigningen i overlevelse i grenen, hvor

docetaxel blev indgivet ugentlig, var ikke statistisk signifikant sammenlignet med

kontrolgrenen for mitoxantron. Effektendepunkterne for docetaxel-grenen i forhold til

kontrolgrenen er opsummeret i nedenstående tabel:

Endepunkt

Docetaxel

hver tredje uge

Docetaxel

hver uge

Mitoxantron

hver tredje uge

Antal patienter

Medianoverlevelse

(mdr.)

95 % CI

Hazard ratio

95 % CI

p-værdi

*

335

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

334

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

337

16,5

(14,4-18,6)

--

--

--

Antal patienter

PSA** responsrate

(%)

95 % CI

p-værdi*

291

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

282

47,9

(41,9-53,9)

<0,0001

300

31,7

(26,4-37,3)

--

Antal patienter

Smerteresponsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

153

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

154

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

157

21,7

(15,5-28,9)

--

52743_spc.doc

Side 38 af 47

Antal patienter

Tumorresponsrate (%)

95 % CI

p-værdi*

141

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

134

8,2

(4,2-14,2)

0,5853

137

6,6

(3,0-12,1)

--

Stratificeret logranktest

*Tærskel for statistisk signifikans = 0,0175

**PSA: Prostataspecifikt antigen

Eftersom docetaxel indgivet hver uge udviste en lidt bedre sikkerhedsprofil end docetaxel

indgivet hver 3. uge, er det muligt, at nogle patienter kan have fordel af at få docetaxel

hver uge.

Der blev ikke observeret statistiske forskelle i forhold til global livskvalitet grupperne

imellem.

Gastrisk adenokarcinom

Et multicenter, open-label, randomiseret studie blev udført for at evaluere sikkerheden og

virkningen af docetaxel i behandlingen af patienter med metastatisk gastrisk

adenokarcinom, herunder adenokarcinom i den gastroøsofageale overgang, som ikke

tidligere havde fået kemoterapi for en metastatisk sygdom. I alt 445 patienter med KPS >

70 blev behandlet med enten docetaxel (T) (75 mg/m

på førstedagen) i kombination med

cisplatin (C) (75 mg/m

på førstedagen) og 5-fluorouracil (F) (750 mg/m

pr. dag i 5 dage)

eller cisplatin (100 mg/m

på førstedagen) og 5-fluorouracil (1.000 mg/m

pr. dag i 5 dage).

Længden af en behandlingscyklus var 3 uger for TCF-grenen og 4 uger for CF-grenen.

Medianantallet af cyklusser indgivet pr. patient var 6 (et interval på 1-16) for TCF-grenen

sammenlignet med 4 (et interval på 1-12) for CF-grenen. Tid til progression (TTP) var det

primære endepunkt. Reduktionen af risikoen for progression var 32,1 % og var forbundet

med en signifikant længere TTP (p = 0,0004) til fordel for TCF-grenen. Total overlevelse

var også signifikant længere (p = 0,0201) til fordel for TCF-grenen med en reduktion af

risikoen for mortalitet på 22,7 %. Effektresultaterne er opsummeret i nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel i behandlingen af patienter med gastrisk adenokarcinom

Endepunkt

TCF

n=221

CF

N=224

Median TTP (mdr.)

(95 % CI)

(4,86-5,91)

(3,45-4,47)

Hazard ratio

1,473

(95 % CI)

(1,189-1,825)

*p-værdi

0,0004

Medianoverlevelse (mdr.)

(95 % CI)

(8,38-10,58)

(7,16-9,46)

Toårs estimat (%)

18,4

Hazard ratio

1,293

(95 % CI)

(1,041-1,606)

*p-værdi

0,0201

Total responsrate (CR+PR) (%)

36,7

25,4

52743_spc.doc

Side 39 af 47

p-værdi

0,0106

Progressiv sygdom som bedste totale respons

16,7

25,9

* Ustratificeret logranktest

Undergruppeanalyser på tværs af alder, køn og race favoriserede konsekvent TCF-grenen i

forhold til CF-grenen.

En opdateret overlevelsesanalyse udført med en medianopfølgningstid på 41,6 måneder

viste ikke længere en statistisk signifikant forskel, om end altid til fordel for TCF-regimet,

og viste, at fordelen ved TCF i forhold til CF er tydelig mellem 18 og 30 måneders

opfølgning.

Generelt indikerede resultaterne for livskvalitet og kliniske fordele konsekvent en

forbedring til fordel for TCF-grenen. Patienter, der blev behandlet med TCF, havde

længere tid til 5 % definitiv forværring af den globale sundhedsstatus på QLQ-C30-

spørgeskemaet (p = 0,0121) og længere tid til definitiv forværring af Karnofsky

Performance Status (p = 0,0088) sammenlignet med patienter behandlet med CF.

Hoved- og halscancer

Induktionskemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Sikkerheden og effektiviteten af docetaxel ved induktionsbehandling af patienter med

pladecellekarcinom i hoved og hals (SCCHN) blev evalueret i et fase III, multicenter,

open-label, randomiseret studie (TAX 323). I studiet blev 358 patienter med inoperabel,

lokalt fremskreden SCCHN og WHO-funktionsstatus 0 eller 1 randomiseret til en af to

behandlingsgrene. Patienter i docetaxel-grenen fik 75 mg/m

docetaxel (T) efterfulgt af 75

mg/m

cisplatin (P) efterfulgt af 750 mg/m

5-fluorouracil (F) daglig som kontinuerlig

infusion i 5 dage. Dette regime blev indgivet hver3. uge i 4 cyklusser i tilfælde, hvor der

som mindstemål blev observeret dårligere respons (≥ 25 % reduktion i den bidimensionalt

målte tumorstørrelse) efter 2 cyklusser. Ved afslutningen af kemoterapi med et

mindsteinterval på 4 uger og et maksimuminterval på 7 uger fik patienter, hvis sygdom

ikke progredierede, strålebehandling (RT) i syv uger i overensstemmelse med de

institutionelle regningslinjer (TPF/RT). Patienter i komparatorgrenen fik 100 mg/m

cisplatin (P) efterfulgt af 1.000 mg/m

5-fluorouracil (F) daglig i 5 dage. Dette regime blev

indgivet hver 3. uge i 4 cyklusser i tilfælde, hvor der som mindstemål blev observeret

mindre respons (≥ 25 % reduktion i den bidimensionalt målte tumorstørrelse) efter 2

cyklusser. Ved afslutningen af kemoterapi med et mindsteinterval på 4 uger og et

maksimuminterval på 7 uger modtog patienter, hvis sygdom ikke progredierede,

strålebehandling (RT) i 7 uger i overensstemmelse med de institutionelle regningslinjer

(PF/RT). Lokoregional strålebehandling blev givet enten med en konventionel fraktion (1,8

Gy – 2,0 Gy én gang daglig, 5 dage pr. uge til en samlet dosis på 66-70 Gy) eller

accelererede/hyperfraktionerede regimer af strålebehandling (2 gange daglig, med et

minimalt interfraktionsinterval på 6 timer, 5 dage pr. uge). I alt 70 Gy anbefales ved

accelererede regimer og 74 Gy for hyperfraktionerede systemer. Kirurgisk resektion var

tilladt efter kemoterapi, før eller efter strålebehandling. Patienter i TPF-grenen fik

antibiotisk profylakse med 500 mg ciprofloxacin peroralt 2 gange daglig i 10 dage,

startende på femtedagen af hver cyklus eller tilsvarende. Det primære endepunkt i denne

undersøgelse, progressionsfri overlevelse (PFS), var signifikant længere i TPF-grenen end i

PF-grenen, p = 0,0042 (median PFS: 11,4 mod 8,3 måneder) med en total

medianopfølgningstid på 33,7 måneder. Total medianoverlevelse var også signifikant

52743_spc.doc

Side 40 af 47

længere til fordel for TPF-grenen (median for total overlevelse: 18,6 mod 14,5 måneder)

med en 28 % reduktion i risikoen for mortalitet, p = 0,0128. Effektresultaterne er vist i

nedenstående tabel:

Effekten af docetaxel i induktionsbehandlingen af patienter med inoperabel, lokalt

fremskredent SCCHN (intent-to-treat-analyse)

Endepunkt

Docetaxel+Cis+5-

FU

n=177

Cis+5-FU

n=181

Median progressionsfri overlevelse (mdr.)

(95 % CI)

11,4

(10,1-14,0)

(7,4-9,1)

Justeret hazard ratio

(95 % CI)

*p-værdi

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Medianoverlevelse (mdr.)

(95 % CI)

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

Hazard ratio

(95 % CI)

**p-værdi

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Bedste total respons på kemoterapi (%) (95

% CI)

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

***p-værdi

0,006

Bedste total respons på forsøgsbehandling

[kemoterapi +/- strålebehandling] (%)

(95 % CI)

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

***p-værdi

0,006

Medianvarighed af respons på kemoterapi

+/- strålebehandling (mdr.)

(95 % CI)

n=128

15,7

(13,4-24,6)

n=106

11,7

(10,2-17,4)

Hazard ratio

(95 % CI)

**p-værdi

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Ved en hazard ratio på < 1 kan docetaxel+ cisplatin +5-FU med fordel anvendes

*Cox model (justering for primært tumorsted, T og N kliniske trin og PSWHO)

**Logranktest

*** Chi-square-test

Livskvalitetsparametre

Patienter behandlet med TPF oplevede signifikant mindre forværring af deres globale

sundhedsscore sammenlignet med patienter behandlet med PF (p = 0,01 ved brug af

EORTC QLQ-C30-skalaen).

Kliniske fordelsparametre

Funktionsstatusskalaen med underskalaerne for hoved- og hals (PSS-HN), der er designet

til at måle forståelse af patientens tale, evne til at indtage føde offentligt samt normal kost,

var signifikant til fordel for TPF sammenlignet med PF.

52743_spc.doc

Side 41 af 47

Mediantid til første forværring af WHO-funktionsstatus var signifikant længere i

TPF-grenen end i PF. Smerteintensitetsscoren forbedredes under behandlingen i begge

grupper, hvilket indikerer god smertebehandling.

Induktionskemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

Sikkerheden og effektiviteten af docetaxel i induktionsbehandling af patienter med lokalt

fremskreden pladecellekarcinom i hoved og hals (SCCHN) blev evalueret i et

randomiseret, multicenter, open-label, fase III-studie (TAX 324). I studiet blev 501

patienter med lokalt fremskreden SCCHN og WHO-funktionsstatus 0 eller 1 randomiseret

til en af to behandlingsgrene. Studiegruppen omfattede patienter med teknisk inoperabel

sygdom, patienter med lille sandsynlighed for kirurgisk helbredelse og patienter med

bevarelse af organer som mål. Evalueringen af effekten og sikkerheden fokuserede

udelukkende på overlevelsesendepunkter, mens succesrig organbevarelse ikke blev

undersøgt formelt. Patienter i docetaxel-grenen fik 75 mg/m

docetaxel (T) som intravenøs

infusion på førstedagen efterfulgt af 100 mg/m

cisplatin (P) indgivet som intravenøs

infusion over 30 minutter til 3 timer, efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 1.000

mg/m

/dag 5-fluorouracil (F) fra dag 1 til dag 4. Cyklusserne blev gentaget hver 3.uge i 3

cyklusser. Alle patienter uden progressiv sygdom skulle have kemo-stråleterapi (KST) i

henhold til protokollen (TPF/CRT). Patienter i komparatorgrenen fik 100 mg/m

cisplatin

(P) indgivet som intravenøs infusion over 30 minutter til 3 timer, efterfulgt af kontinuerlig

intravenøs infusion af 1.000 mg/m

/dag 5-fluorouracil (F) fra dag 1 til dag 5. Cyklusserne

blev gentaget hver tredje uge i 3 cyklusser. Alle patienter uden progressiv sygdom skulle

have CRT i henhold til protokollen (PF/CRT).

Patienter i begge behandlingsgrene skulle have 7 ugers CRT efterfulgt af

induktionskemoterapi med et mindsteinterval på 3 uger og ikke senere end 8 uger efter

starten af den sidste cyklus (dag 22-56 i den sidste cyklus). I forbindelse med

strålebehandling blev der indgivet en ugentlig dosis carboplatin (AUC 1,5) som en

intravenøs infusion over en time med maksimalt 7 doser. Strålebehandling blev givet med

megavoltudstyr med én daglig fraktionering (2 Gy daglig, 5 dage om ugen i 7 uger til en

samlet dosis på 70-72 Gy). Operation på det primære sygdomssted og/eller hals kunne

overvejes på et hvilket som helst tidspunkt efter endt CRT. Alle patienter i docetaxel-

grenen fik profylaktisk antibiotika. Det primære effektendepunkt i denne undersøgelse,

total overlevelse (OS), var signifikant længere (logranktest, p = 0,0058) i det regime, som

indeholdt docetaxel, sammenlignet med PF (median OS: 70,6 mod 30,1 måneder), med en

30 % reduktion i risikoen for mortalitet sammenlignet med PF (hazard ratio (HR) = 0,70,

95 % konfidensinterval (CI) = 0,54-0,90) med en total medianopfølgningstid på 41,9

måneder. Det sekundære endepunkt, progressionsfri overlevelse (PFS), viste 29 %

reduktion i risikoen for progression eller død og en 22 måneders forbedring i median PFS

(35,5 måneder for TPF og 13,1 for PF). Dette var også statistisk signifikant med en HR på

0,71; 95 % CI 0,56-0,90; logranktest p = 0,004. Effektresultaterne er vist i nedenstående

tabel:

Effekten af docetaxel i induktionsbehandlingen af patienter med lokalt fremskredent

SCCHN (intent-to-treat-analyse)

Endepunkt

Docetaxel + Cis + 5-FU

n=225

Cis + 5-FU

n=246

Median total overlevelse (mdr.)

(95 % CI)

70,6

(49,0-NA)

30,1

(20,9-51,5)

Hazard ratio

0,70

52743_spc.doc

Side 42 af 47

(95 % CI)

*p-værdi

(0,54-0,90)

0,0058

Median PFS (mdr.)

(95 % CI)

35,5

(19,3-NA)

13,1

(10,6-20,2)

Hazard ratio

(95 % CI)

**p-værdi

0,71

(0,56-0,90)

0,004

Bedste total respons (CR+PR) på

kemoterapi (%)

(95 % CI)

71,8

(65,8-77,2)

64,2

(57,9-70,2)

***p-værdi

0,070

Bedste total respons (CR+PR) på

forsøgsbehandling [kemoterapi

+/- kemo-stråleterapi] (%)

(95 % CI)

76,5

(70,8-81,5)

71,5

(65,5-77,1)

***p-værdi

0,209

Ved en hazard ratio på < 1 kan docetaxel + cisplatin + fluorouracil anvendes med fordel.

* ikke-justeret logranktest

** ikke-justeret logranktest, ikke justeret for flere sammenligninger

*** Chi square-test, ikke justeret for flere sammenligninger

NA - ej relevant

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fase I-studier har undersøgt docetaxels farmakokinetik hos cancerpatienter efter indgift af

20-115 mg/m

. Docetaxels kinetiske profil er dosisuafhængig og i overensstemmelse med

en 3-compartment farmakokinetisk model med halveringstider for α, β og γ-faserne på

henholdsvis 4 minutter, 36 minutter og 11,1 timer. Den sene fase skyldes til dels den

relativt langsomme efflux af docetaxel fra perifere compartments.

Fordeling

Efter indgift af en 100 mg/m

dosis givet som infusion over 1 time var det gennemsnitlige

plasmaniveau 3,7 µg/ml med et AUC på 4,6 h.µg/ml. Gennemsnitsværdierne for den

samlede kropsclearance og steady state-distributionsvolumen var henholdsvis 21 l/h/m

113 l. Variationen fra person til person i den samlede kropsclearance var ca. 50 %.

Docetaxel binder mere end 95 % til plasmaproteiner.

Elimination

En undersøgelse med

C-mærket docetaxel er gennemført på 3 cancerpatienter. Docetaxel

blev elimineret både gennem urin og fæces efter cytocrom P-450-medieret oxidativ

metabolisering af tert-butylestergruppen. Inden for 7 dage udgjorde udskillelsen i urin og

fæces henholdsvis ca. 6 % og 75 % af den indgivne radioaktivitet. Ca. 80 % af

radioaktiviteten i fæces udskilles i løbet af de første 48 timer i form af en primær inaktiv

metabolit, 3 mindre vigtige inaktive metabolitter og meget lave koncentrationer af

uomdannet lægemiddel.

Særlige populationer

Alder og køn

52743_spc.doc

Side 43 af 47

En farmakokinetisk populationsanalyse af docetaxel er gennemført hos 577 patienter. De

farmakokinetiske parametre i modellen lå tæt på det, der blev observeret i fase I-studier.

Docetaxels farmakokinetik varierede ikke med patientens alder eller køn.

Nedsat leverfunktion

Hos et lille antal patienter (n=23) med en klinisk kemi, der tydede på en let til moderat

nedsat leverfunktion (ASAR og ALAT ≥ 1,5 gange ULN forbundet med alkalisk fosfatase

≥ 2,5 gange ULN), var den samlede clearance nedsat med gennemsnitligt 27 % (se pkt.

4.2).

Væskeretention

Docetaxels clearance var uændret hos patienter med let til moderat væskeretention, og der

findes ingen data for clearance hos patienter med svær væskeretention.

Kombinationsbehandling

Doxocubicin

Docetaxel påvirker ikke clearance af doxorubicins eller plasmaniveauet af doxorubicinol

(en doxorubicinmetabolit), når det anvendes i kombinationsbehandling. Samtidig indgift af

docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid påvirkede ikke deres farmakokinetik.

Capecitabin

Fase I-studier, som undersøgte capecitabins effekt på docetaxels farmakokinetik og

omvendt, viste ingen effekt af capecitabin på docetaxels farmakokinetik (C

og AUC) og

ingen effekt af docetaxel på capecitabins metabolit 5’-DFUR’s farmakokinetik.

Cisplatin

Docetaxels clearance i kombinationsbehandling med cisplatin var sammenlignelig med det

observerede ved monoterapi. Den farmakokinetiske profil af cisplatin, der indgives kort

efter infusion med docetaxel, svarer til profilen for cisplatin alene.

Cisplatin og 5-fluorouracil

Kombinationsbehandling med docetaxel, cisplatin og 5-floururacil hos 12 patienter med

massive tumorer påvirkede ikke farmakokinetikken for hvert enkelt lægemiddel.

Prednison og dexamethason

Prednisons virkning på docetaxels farmakokinetik indgivet med standard præmedicinering

med dexamethason er undersøgt hos 42 patienter.

Prednison

Der er ikke observeret påvirkning fra prednison på docetaxels farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Docetaxels karcinogene potentiale er ikke undersøgt.

Docetaxel har vist sig at være mutagent i in vitro mikronucleus- og

kromosomaborrationstest i CHO-K1-celler samt i in vivo mikronucleustest med mus. Dog

induceredes ingen mutagenitet i Ames test eller i en CHO/HGPRRT genmutationsassay.

Disse resultater er i overensstemmelse med docetaxels farmakologiske aktivitet.

52743_spc.doc

Side 44 af 47

Undersøgelser af toksicitet hos gnavere har vist uønskede påvirkninger af testisfunktionen.

Det må derfor formodes, at docetaxel også nedsætter mandlig fertilitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Citronsyre, vandfri

Povidon

Polysorbat 80

Ethanol

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler med undtagelse af dem, der

nævnes i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas

2 år.

Efter første åbning

Hvert hætteglas er til engangsbrug og skal anvendes straks efter åbning. Hvis det ikke

anvendes straks efter åbning, er brugeren ansvarlig for opbevaringstid og -betingelser.

Fortyndet opløsning

Kemisk og fysisk stabilitet af den fortyndede opløsning (0,74 mg/ml) i den anbefalede

infusionsvæske (50 mg/ml (5 %), glukoseinfusionsvæske og 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchloridinfusionsvæske er blevet påvist i 3 dage når opbevaret ved 2-8 °C og

beskyttet mod lys og i 8 timer i non-pvc-poser når opbevaret under 25 °C og under

normale lysforhold.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal lægemidlet anvendes straks. Hvis lægemidlet ikke

anvendes straks, er opbevaringstid- og betingelser brugerens ansvar og bør ikke være

længere end 24 timer ved 2-8 ºC, medmindre fortynding har fundet sted under

kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Docetaxel infusionsvæske, opløsning er overmættet, den kan derfor udkrystallisere over

tid. Hvis der forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes, og den skal

kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Uåbnet hætteglas

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Må ikke opbevares koldt (2-8 ºC) eller fryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Oplysninger om opbevaring af hætteglas efter åbning og fortyndet lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

52743_spc.doc

Side 45 af 47

Farveløst hætteglas (type 1) lukket med gummiprop af bromobutyl (type 1) og forseglet

med flip-off hætte i aluminium med polypropylenskive. Hætteglasset pakkes med eller

uden en beskyttende plast.

Pakningsstørrelser

1 x 1 ml enkeltdosishætteglas

1 x 4 ml enkeltdosishætteglas

1 x 7 ml enkeltdosishætteglas

1 x 8 ml enkeltdosishætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Docetaxel ”Teva Denmark” er et antineoplastisk middel, og som med andre potentielt

toksiske præparater skal der udvises forsigtighed ved håndtering og præparering af

Docetaxel ”Teva Denmark”-opløsninger. Cytotoksiske midler bør kun forberedes til indgift

af personale, som er uddannet i sikker håndtering af sådanne præparater. Læs de lokale

cytotoksiske retningslinjer, før der begyndes.

Brug af handsker anbefales.

Hvis Docetaxel ”Teva Denmark”-koncentratet eller -infusionsvæsken kommer i kontakt

med huden, vaskes huden straks grundigt med vand og sæbe.

Hvis Docetaxel ”Teva Denmark”-koncentratet eller -infusionsvæsken kommer i kontakt

med slimhinderne, skylles der straks grundigt med vand.

Forberedelse af infusionsvæsken

Der kan være behov for at anvende mere end et hætteglas med Docetaxel ”Teva Denmark”

20 mg/ml infusionsvæske for at opnå den dosis, der er nødvendig for patienten. På

baggrund af den dosis, der er nødvendig for patienten udtrykt i mg, udtages den tilsvarende

mængde på 20 mg/ml docetaxel aseptisk fra det passende antal hætteglas med en gradueret

sprøjte med påsat kanyle. For eksempel skal der til en beregnet dosis på 140 mg docetaxel

udtages 7 ml Docetaxel ”Teva Denmark” 20 mg/ml koncentrat til infusionsvæske.

Ved doser under 192 mg docetaxel injiceres den nødvendige mængde Docetaxel ”Teva

Denmark” 20 mg/ml koncentrat til infusionsvæske i en 250 ml infusionspose eller -flaske

indeholdende enten 250 ml 50 mg/ml (5 %) glukoseinfusionsvæske eller 9 mg/ml (0,9 %)

natriumkloridinfusionsvæske. Ved doser over 192 mg docetaxel skal der anvendes mere

end 250 ml infusionsvæske, så den højeste koncentration docetaxel på 0,74 mg pr. ml

infusionsvæske ikke overstiges.

Indholdet i infusionsposen eller -flasken blandes ved at vippe posen/flasken.

Se pkt. 6.3 for opbevaring af det fortyndede lægemiddel.

Den fortyndede opløsning skal anvendes under aseptiske forhold som en 1-times infusion

ved stuetemperatur og under normale lysforhold.

Indgivelsesmåde

Yderligere oplysninger om indgivelse, se pkt. 4.2.

Som alle andre parenterale præparater bør dette lægemiddel inspiceres visuelt inden brug,

og opløsninger med udfældning skal kasseres.

Eventuelt ubrugt præparat eller affald bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale

regler.

52743_spc.doc

Side 46 af 47

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva Denmark A/S

Parallelvej 10-12

2800 Kgs. Lyngby

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

52743

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. juli 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

23. september 2016

52743_spc.doc

Side 47 af 47

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information