Docetaxel "Amring" 20 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-06-2020

Aktiv bestanddel:
DOCETAXEL
Tilgængelig fra:
Amring S.A.R.L.
ATC-kode:
L01CD02
INN (International Name):
Docetaxel
Dosering:
20 mg/ml
Lægemiddelform:
koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
49986
Autorisation dato:
2014-06-12

24. june 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Docetaxel ”Amring”, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

28171

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Docetaxel ”Amring”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel.

1 hætteglas på 1 ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel.

1 hætteglas på 4 ml koncentrat indeholder 80 mg docetaxel.

1 hætteglas på 8 ml koncentrat indeholder 160 mg docetaxel.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas med 1 ml koncentrat indeholder 0,5 ml vandfri ethanol 395 mg.

Hvert hætteglas med 4 ml koncentrat indeholder 2 ml vandfri ethanol (1.580 mg.

Hvert hætteglas med 8 ml koncentrat indeholder 4 ml vandfri ethanol (3.160 mg).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

(sterilt concentrat).

Koncentratet er en gul til brunliggul klar, olieret opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Brystkræft

Docetaxel i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid er indiceret til adjuverende

behandling af patienter med:

operabel, lymfeknude-positiv brystkræft

operabel, lymfeknude-negativ brystkræft.

dk_hum_49986_spc.doc

Side 1 af 44

For patienter med operabel lymfeknude-negativ brystkræft bør adjuverende behandling

begrænses til patienter egnet til at få kemoterapi ifølge etablerede nationale kriterier for

primær behandling af tidlig brystkræft (se pkt. 5.1)

Docetaxel i kombination med doxorubicin er indiceret til behandling af patienter med

lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, som ikke tidligere har fået kemoterapi mod

denne tilstand.

Docetaxel monoterapi er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk brystkræft efter behandlingssvigt af kemoterapi. I tidligere kemoterapi skal

anthracyclin eller et alkylerende stof have været anvendt.

Docetaxel i kombination med trastuzumab er indiceret til behandling af patienter med

metastatisk brystkræft, hvis tumorer overudtrykker HER2, og som ikke tidligere har fået

kemoterapi mod metastatisk sygdom.

Docetaxel i kombination med capecitabin er indiceret til behandling af patienter med lokal

fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere

behandling skal have omfattet et anthracyklin.

Ikke-småcellet lungekræft

Docetaxel er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk

ikke- småcellet lungekræft efter behandlingssvigt af kemoterapi.

Docetaxel i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med

inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft hos patienter, der

ikke tidligere har fået kemoterapi mod denne tilstand.

Prostatakræft

Docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af

patienter med hormonrefraktær metastatisk prostatakræft.

Gastrisk adenokarcinom

Docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til behandling af

patienter med metastatisk gastrisk adenokarcinom, inklusive adenokarcinom i den

gastrooesophageale forbindelse, som ikke tidligere har fået kemoterapi mod metastatisk

sygdom.

Hoved- og halskræft

Docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil er indiceret til indledende

behandling af patienter med inoperable, lokale, fremskredne skællede celle-carcinoma i

hoved og hals.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Anvendelse af docetaxel bør begrænses til afdelinger, der er specialiserede i administration

af cytostatika og docetaxel bør kun gives under supervision af en speciallæge i onkologi

(se pkt. 6.6).

Anbefalet dosis

dk_hum_49986_spc.doc

Side 2 af 44

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft, ikke-småcellet lungekræft,

gastrisk samt hoved- og halskræft gives et oralt kortikosteroid som præmedicinering,

eksempelvis dexamethazon 16 mg per dag (f.eks. 8 mg 2 gange daglig).

Præmedicineringen gives i 3 dage startende 1 dag før docetaxel-administration (se

pkt. 4.4). G-CSF (granulocytkoloni-stimulerende faktor) kan anvendes profylaktisk for at

formindske risikoen for hæmatologisk toksicitet.

Ved prostatakræft er det anbefalede præmedicineringsregime, på grund af den samtidige

behandling med prednison eller prednisolon, oral dexamethason 8 mg 12 timer, 3 timer og

1 time før docetaxel- infusion (se pkt. 4.4).

Docetaxel indgives som en 1-times infusion hver 3. uge.

Brystkræft

Den anbefalede doxetaxel-dosis til adjuverende behandling af operabel lymfeknude-positiv

og lymfeknude-negativ brystkræft er 75 mg/m² hver 3. uge i 6 perioder, administreret

1 time efter doxorubicin 50 mg/m² og cyclophosphamid 500 mg/m² (TAC-regime) (se

også: Dosisjustering under behandling).

Til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft er den

anbefalede dosis docetaxel i monoterapi 100 mg/m². Som førstebehandling indgives

75 mg/m² doxetaxel i kombinationsbehandling med doxorubicin (50 mg/m²).

I kombination med trastuzumab er den anbefalede dosis af docetaxel 100 mg/m² hver

3. uge med en ugentlig administration af trastuzumab. I pivotalstudiet blev den initiale

docetaxel-infusion givet dagen efter den første dosis trastuzumab. Den efterfølgende

docetaxel-dosis blev givet umiddelbart efter ophør af trastuzumab-infusionen, hvis

trastuzumab-infusionen var veltolereret. Vedrørende trastuzumab-dosis og -administration,

se produktresumé for trastuzumab.

I kombination med capecitabin er den anbefalede docetaxel-dosis 75 mg/m² hver 3. uge

kombineret med capecitabin 1.250 mg/m² to gange daglig (indenfor 30 minutter efter et

måltid) i 2 uger efterfulgt af en uges pause. For beregning af capecitabin-dosis i

overensstemmelse med legemsoverflade se capecitabin-produktresuméet.

Ikke-småcellet lungekræft

For patienter der ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, der behandles for ikke-

småcellet lungekræft, er den anbefalede dosis af docetaxel 75 mg/m², straks efterfulgt af

cisplatin 75 mg/m² givet over 30-60 minutter. For behandling efter forudgående svigt af

platinbaseret kemoterapi, er den anbefalede dosis 75 mg/m² givet som enkeltstof.

Prostatakræft

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m². Prednison eller prednisolon 5 mg 2 gange

daglig gives kontinuerligt (se pkt. 5.1).

Gastrisk adenokarcinom

Den anbefalede dosis af docetaxel er 75 mg/m² som en 1-times infusion, efterfulgt af

cisplatin 75 mg/m², som en 1-3-timers infusion (begge kun på dag 1), efterfulgt af

5-fluoruracil 750 mg/m² pr. dag, givet som en 24-timers kontinuerlig infusion i 5 dage,

med start efter endt cisplatin-infusion.

Behandlingen gentages hver 3. uge. Patienterne præmedicineres med antiemetika og

passende hydrering til administration af cisplatin. Man bør anvende profylaktisk G-CSF for

dk_hum_49986_spc.doc

Side 3 af 44

at nedsætte risikoen for hæmatologisk toksicitet (se også ”Dosisjustering under

behandling”).

Hoved- og hals-kræft

Patienter skal præmedicineres med antiemetika og hydreres passende (før og efter cisplatin

administration). Profylaktisk G-CSF kan anvendes til at nedsættes risikoen for

hæmatologiske toksiciteter. Alle patienter på den docetaxel-indeholdende arm af TAX 323

og TAX 324 studierne modtog profylaktisk antibiotika.

Induktions kemoterapi efterfulgt af strålebehandling (TAX 323)

Til den indledende behandling af inoperabel, lokalt fremskredne pladecellecarcinom i

hoved og hals (SCCHN) er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² som en 1-times

infusion, efterfulgt af 1 times infusion med cisplatin 75 mg/m² på dag 1, efterfulgt af

5-fluoruracil som en kontinuerlig infusion på 750 mg/m² pr. dag i fem dage. Dette

regime blev administreret hver 3. uge i 4 cyklusser. Efter kemoterapi bør patienterne

få strålebehandling.

Induktions kemoterapi efterfulgt af kemo-stråleterapi (TAX 324)

Til den indledende behandling af patienter med lokalt fremskreden

pladecellecarcinom i hoved og hals (SCCHN) (ikke muligt af resektere, lav

sandsynlighed for kirurgisk helbredelse samt med bevarelse af organer som mål), er

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² som en 1-times intravenøs infusion på dag 1,

efterfulgt af cisplatin 100 mg/m² administreret som en 30 minutter til 3 timers

infusion, efterfulgt af 5-fluoruracil 1.000 mg/m² som en kontinuerlig infusion fra dag 1

til dag 4. Dette regime administreres hver 3. uge i 3 cyklusser. Patienter bør modtage

kemo-strålingsterapi efter kemoterapi

Ved dosismodifikation af cisplatin og 5-fluoruracil henvises der til de tilsvarende

produktresuméer.

Dosisjustering under behandling

Generelt

Docetaxel kan gives, når neutrocyttallet er ≥ 1.500 celler/mm³.

I de følgende tilfælde bør dosis af docetaxel reduceres fra 100 mg/m² til 75 mg/m² og/eller

fra 75 mg/m² til 60 mg/m²: Hos patienter, som under docetaxel-behandling har haft enten

febril neutropeni, neutrofile leukocytter < 500 celler/mm³ i mere end en uge, alvorlige eller

kumulative reaktioner eller alvorlig perifer neuropati. Hvis patienten fortsætter med at få

disse reaktioner ved 60 mg/m² bør behandlingen stoppes.

Adjuverende behandling til brystkræft

Primær G-CSF-profylakse bør overvejes til patienter, som får docetaxel-, doxorubicin- og

cyclophosphamid- (TAC)-adjuverende behandling for brystkræft. Patienter, som får febril

neutropeni og/eller neutropenisk infektion bør have deres docetaxel-dosis reduceret til

60 mg/m² i alle efterfølgende cykler (se pkt. 4.4 og 4.8). Patienter, som får grad 3- eller

4-stomatitis, bør have deres dosis reduceret til 60 mg/m².

I kombination med cisplatin

Hos patienter med en initialdosis på 75 mg/m² docetaxel i kombination med cisplatin og en

minimum blodpladeværdi under den tidligere behandlingsrunde på < 25.000 celler/mm³,

eller hos patienter, der får febril neutropeni, eller hos patienter med alvorlig, ikke-

dk_hum_49986_spc.doc

Side 4 af 44

hæmatologisk toksicitet skal docetaxel-dosis reduceres til 65 mg/m² i de følgende

behandlingsrunder. For cisplatin-dosisjustering se tilsvarende produktresumé.

I kombination med capecitabin

For capecitabin dosis-justeringer se capecitabins produktresumé.

Hos patienter, der første gang udvikler grad 2-toksicitet, der vedvarer til tidspunktet

for den næste docetaxel/capecitabin-behandling skal behandlingen udsættes, til der er

grad 0-1-toksicitet. Derefter genoptages behandlingen med 100 % af den oprindelige

dosis.

Hos patienter, der for anden gang udvikler grad 2-toksicitet eller første gang grad 3-

toksicitet, skal behandlingen udsættes, indtil grad 0-1 nås. Derefter genoptages

behandlingen med docetaxel 55 mg/m². Denne fremgangsmåde gælder, uanset hvor

patienten befinder sig i behandlingscyklus.

Ved ethvert efterfølgende tegn på toksicitet eller ved grad 4-toksicitet seponeres

docetaxel-behandling.

Vedrørende dosisjusteringer for trastuzumab: Se produktresuméet for trastuzumab.

I kombination med cisplatin og 5

-

fluoruracil

Docetaxel-dosis bør reduceres fra 75 til 60 mg/m², hvis der trods anvendelse af G-CSF

opstår: 1) febril neutropeni, 2) prolongeret neutropeni, 3) eller neutropenisk infektion. I

tilfælde af efterfølgende episoder med kompliceret neutropeni, bør dosis af docetaxel

reduceres fra 60 mg/m² til 45 mg/m². I tilfælde af grad 4-trombocytopeni bør dosis af

docetaxel reduceres fra 75 mg/m² til 60 mg/m². Patienter bør ikke genbehandles med

efterfølgende cyklusser af docetaxel indtil neutrofil-antallet gendannes til et niveau

> 1.500 celler/mm³ og blodplader gendannes til et niveau > 100.000 celler/mm³. Afbryd

behandlingen, hvis disse toksiciteter varer ved (se pkt. 4.4).

De anbefalede dosis-modifikationer for gastrointestinal toksicitet hos patienter behandlet

med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil (5-FU):

Toksicitet

Dosisjustering

Diarré grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Reducer så docetaxel-dosis med 20 %

Diarré grad 4

Første episode: Reducer docetaxel- og 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Afbryd behandlingen

Stomatitis/mucositis

grad 3

Første episode: Reducer 5-FU-dosis med 20 %

Anden episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Tredje episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

Stomatitis/mucositis

grad 4

Første episode: Stop kun 5-FU i alle efterfølgende cyklusser

Anden episode: Reducer docetaxel-dosis med 20 %

For cisplatin- og 5-fluoruracil-dosisjusteringer: Se tilsvarende produktresumé.

Til patienter, som i SCCHN pivotalstudiet udviklede kompliceret neutropeni (inklusive

prolongeret neutropeni, febril neutropeni eller infektion), blev G-CSF anbefalet som

profylakse (f.eks. dag 6-15) i alle efterfølgende cyklusser.

dk_hum_49986_spc.doc

Side 5 af 44

Specielle patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion

På basis af farmakokinetiske data med docetaxel givet som enkeltstof ved en dosis på

100 mg/m², er den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² til patienter, som både har

forhøjelse af transaminase (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre

normalværdi og af basisk fosfatase på mere end 2,5 gange den øvre normalværdi (se

pkt. 4.4 og pkt. 5.2). For de patienter med serum-bilirubin > øvre normalværdi og/eller

ALAT og ASAT > 3,5 gange øvre normalværdi og basiske fosfataser > 6 gange øvre

normalværdi, kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel kun

anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med

gastrisk adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller

ASAT > 1,5 gange ULN associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 x ULN, og bilirubin

> 1 x ULN. Hos disse patienter kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde

bør docetaxel kun anvendes på tvingende indikation. Der foreligger ingen data for patienter

med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling ved andre indikationer.

Pædiatrisk population

Docetaxels sikkerhed og virkning ved nasofaryngealt karcinom hos børn i alderen 1 måned

til under 18 år er endnu ikke klarlagt.

Der er ingen relevant anvendelse af docetaxel i den pædiatriske population til

indikationerne brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, prostatakræft, gastrisk karcinom samt

hoved- og halskræft med undtagelse af type II og III lavt differentieret nasofaryngealt

karcinom.

Ældre

personer

Baseret på de farmakokinetiske studier findes der ingen særlige retningslinjer for ældre

personer. I kombination med capecitabin anbefales det at reducere startdosis af capecitabin

til 75 % hos patienter på 60 år eller ældre (Se: Produktresumé for capecitabin).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Patienter med en udgangsværdi for neutrofile værdier på < 1.500 celler/mm³.

Patienter med svær leverinsufficiens (se pkt. 4.2 og 4.4).

Kontraindikationer for andre lægemidler gælder også, når disse lægemidler kombineres

med docetaxel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Medmindre det er kontraindiceret, kan der til brystkræft og ikke-småcellet lungekræft

gives et oralt kortikosteroid som præmedicinering, eksempelvis dexamethasone 16 mg per

dag i 3 dage (f.eks. 8 mg 2 gange daglig). Præmedicineringen påbegyndes dagen inden

infusion med docetaxel. Dette kan nedsætte forekomst og sværhedsgrad af væskeretention

og sværhedsgraden af overfølsomhedsreaktioner (se pkt. 4.2). Til prostatakræft er

præmedicineringen oral dexamethason 8 mg, 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaxel-

infusionen (se pkt. 4.2).

dk_hum_49986_spc.doc

Side 6 af 44

Hæmatologi

Neutropeni er den hyppigst forekommende bivirkning ved docetaxel. Neutrocyt-lavpunkt

sås efter gennemsnitligt 7 dage, men intervallet kan være kortere hos patienter, der

tidligere har fået en kraftigt virkende behandling. Blodbilledet skal følges løbende hos alle

patienter, som behandles med docetaxel. Behandling med docetaxel bør gentages, når

neutrocyttallet igen er ≥ 1.500 celler/mm³ (se pkt. 4.2).

Hvis der opstår alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm³) i mere end 7 dage i løbet af en

docetaxel- behandling, anbefales det at reducere dosis i de efterfølgende cyklusser eller at

tage passende symptomatiske forholdsregler (se pkt. 4.2).

Hos de patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med cisplatin og

5-fluoruracil (TCF), opstod der febril neutropeni og neutropenisk infektion i mindre grad,

når patienterne fik profylaktisk G-CSF. Patienter i behandling med TCF bør have

profylaktisk G-CSF for at nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni,

prolongeret neutropeni eller neutropenisk infektion). Patienter, der får TCF, bør monitores

nøje (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hos patienter, der blev behandlet med docetaxel i kombination med doxorubicin og

cyclophosphamid (TAC), opstod febril neutropeni og/eller neutropenisk infektion

sjældnere, når patienterne fik primær G-CSF-profylakse. Primær G-CSF-profylakse bør

overvejes til patienter, som får adjuverende behandling med TAC for brystkræft for at

nedsætte risikoen for kompliceret neutropeni (febril neutropeni, forlænget neutropeni eller

neutropenisk infektion). Patienter, som får TAC, bør monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.2

og 4.8).

Overfølsomhedsreaktioner

Patienter bør observeres nøje med henblik på overfølsomhedsreaktioner specielt under

første og anden infusion. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner kan opstå inden for få

minutter efter infusion af docetaxel er påbegyndt. Der bør derfor være adgang til

behandling af hypotension og bronkospasmer. Ved lette symptomer på overfølsomhed

såsom lokal rødme eller lokaliserede kutane reaktioner, er det ikke nødvendigt at afbryde

behandlingen. Derimod kræver svære overfølsomhedsreaktioner såsom svær hypotension,

eller bronkospasme eller generaliseret udslæt/erythem, øjeblikkelig afbrydelse af

docetaxel-infusion og passende terapi. Patienter, som har udviklet svære

overfølsomhedsreaktioner, bør ikke genbehandles med docetaxel. Patienter, som tidligere

har haft en overfølsomhedsreaktion overfor paclitaxel kan være i risiko for at udvikle

overfølsomhedsreaktion overfor docetaxel, inklusive mere alvorlige

overfølsomhedsreaktioner. Disse patienter skal monitoreres tæt ved initiering af

docetaxelbehandling.

Kutane reaktioner

Der er observeret lokaliseret erythem på ekstremiterene (håndflader og fodsåler) med ødem

efterfulgt af afskalning. Der er rapporteret om alvorlige symptomer såsom udslæt efterfulgt

af afskalning, som har ført til afbrydelse eller ophør med docetaxel-behandlingen (se

pkt. 4.2).

Væskeretention

Patienter med svær væskeretention i form af pleuraekssudat og perikardieekssudat samt

ascites, skal observeres nøje.

dk_hum_49986_spc.doc

Side 7 af 44

Respirationssygdomme

Akut respiratorisk distress syndrom, interstitiel pneumoni/pneumonitis, interstitiel

lungesygdom, lungefibrose og respirationssvigt er blevet rapporteret og kan være

associeret med dødelig udgang. Strålepneumonitis er blevet rapporteret hos patienter i

samtidig strålebehandling.

Hvis pulmonale symptomer udvikles eller forværres, skal patienterne overvåges nøje,

undersøges omgående og sættes i passende behandling. Det anbefales at afbryde

behandlingen med docetaxel, indtil der foreligger en diagnose. Tidlig brug af

understøttende behandling kan hjælpe til at bedre tilstanden. Fordelene ved at genoptage

behandlingen med docetaxel skal overvejes nøje.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter, der behandles med docetaxel som enkeltstof i dosis på 100 mg/m², som har

en serum- transaminase-værdi (ALAT og/eller ASAT) på mere end 1,5 gange den øvre

normalværdi samtidig med, at de serum-basiske fosfatase-værdier overstiger den øvre

normalværdi 2,5 gange, er der en større risiko for udvikling af alvorlige bivirkninger.

Bivirkningerne kan omfatte toksisk dødsfald inklusive sepsis og maveblødning, som kan

blive letal, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni, stomatitis og asteni. Derfor er

den anbefalede dosis docetaxel 75 mg/m² til de patienter, der har forhøjet

leverfunktionstest (LFT), og LFT skal måles ved start og før hver behandlingscyklus (se

pkt. 4.2).

Hos patienter med serumbilirubin > øvre normalværdi og/eller forhøjelse af ASAT/ALAT

på > 3,5 gange øvre normalværdi og samtidig forhøjelse af basisk fosfatase på > 6 gange

øvre normalværdi kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne tilfælde bør docetaxel

kun anvendes på tvingende indikation.

I kombinationsbehandling med cisplatin og 5-fluoruracil til behandling af patienter med

gastrisk adenokarcinom ekskluderede pivotalstudiet patienter med ALAT og/eller ASAT

> 1,5 gange ULN associeret med alkalisk fosfatase > 2,5 gange ULN, og bilirubin

> 1 gange ULN. Hos disse patienter kan det ikke anbefales at reducere dosis. I sådanne

tilfælde bør docetaxel kun anvendes på tvingende indikation. Der foreligger ingen data for

patienter med nedsat leverfunktion i kombinationsbehandling ved andre indikationer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ingen tilgængelige data vedrørende behandling med docetaxal af patienter med

alvorligt nedsat nyrefunktion.

Nervesystemet

Udvikling af alvorlig perifer neurotoksicitet kræver en dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Kardiotoksicitet

Hjertesvigt er observeret hos patienter, som fik docetaxel i kombination med trastuzumab,

specielt efter kemoterapi med anthracycline (doxorubicin eller epirubicin). Hjertesvigtet

kan være moderat til alvorligt og har været associeret med død (se pkt. 4.8).

Patienter, der er kandidater til behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab,

bør få foretaget rutinemæssige hjerteundersøgelser. Hjertefunktionen bør yderligere

monitoreres under behandlingen (f.eks. hver 3. måned) med henblik på at identificere

patienter, som udvikler hjerte- dysfunktion. For flere detaljer se produktresumé for

trastuzumab.

dk_hum_49986_spc.doc

Side 8 af 44

Øjne

Cystoidt makulaødem (CMO) er blevet rapporteret hos patienter behandlet med docetaxel.

Patienter med påvirket syn bør omgående gennemgå en fuldstændig oftalmologisk

undersøgelse. I tilfælde af CMO-diagnose skal docetaxel seponeres og passende

behandling initieres (se pkt. 4.8).

Andet

Svangerskabsforebyggende midler skal anvendes af både mænd og kvinder under

behandlingen og for mænd i mindst 6 måneder efter seponering (se pkt. 4.6).

Samtidig anvendelse af docetaxel og potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol,

itraconazol, clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir,

telithromycin og voriconazol) bør undgås (se pkt. 4.5).

Yderligere forsigtighedsregler for anvendelse ved adjuverende behandling af brystkræft

Kompliceret neutropeni

Hos patienter, som får kompliceret neutropeni (forlænget neutropeni, febril neutropeni eller

infektion), bør G-CSF og dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.2).

Gastrointestinale reaktioner

Symptomer såsom tidlig abdominal smerte og ømhed, feber, diarré, med eller uden

neutropeni, kan være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør

evalueres og behandles med det samme.

Kongestivt hjertesvigt (CHF)

Patienter bør monitoreres for symptomer på kongestivt hjertesvigt under behandlingen og i

follow-up-perioden. Hos patienter i behandling med TAC-regimet for lymfeknude-positiv

brystkræft har risikoen for CHF vist sig at være højere i det første år efter behandling (se

pkt. 4.8 og 5.1).

Leukæmi

For patienter, behandlet med docetaxel, doxorubicin og cyclophosphamid (TAC), kræver

risikoen for forsinket myelodysplasi eller myolid leukæmi hæmatologisk opfølgning.

Patienter med 4+lymfeknuder

Da fordelene hos patienter med 4+ lymfeknuder ikke var statistisk signifikante for

sygdoms-fri overlevelse (DFS) og total overlevelse (OS), blev det positive fordel/risiko

forhold for TAC-patienter med 4+ lymfeknuder ikke fuldt demonstreret i den endelige

analyse (se pkt. 5.1).

Ældre personer

Der er begrænsede tilgængelige data vedrørende anvendelse af docetaxel i kombination

med doxorubicin og cyclophosphamid til patienter over 70 år.

Ud af 333 patienter behandlet med docetaxel hver tredje uge i et prostatakræftstudium, var

209 patienter 65 år eller derover og 68 patienter var ældre end 75 år. Blandt de patienter,

der fik docetaxel hver tredje uge, var hyppigheden af relaterede negleforandringer ≥10 %

højere i patientgruppen på 65 år og derover, end i gruppen af yngre patienter. Hyppigheden

af relateret feber, diarré, anoreksi og perifere ødemer var ≥ 10 % højere hos patienter som

var 75 år eller ældre end hos patienter under 65 år.

dk_hum_49986_spc.doc

Side 9 af 44

Blandt 300 patienter (221 patienter i fase III-delen af studiet og 79 patienter i fase II-delen

af studiet), som fik behandling med docetaxel i kombination med cisplatin og 5-fluoruracil

i studiet af gastrisk kræft, var 74 patienter 65 år eller ældre og 4 patienter var 75 år eller

ældre. Forekomsten af alvorlige bivirkninger var højere i gruppen med de ældre patienter i

forhold til gruppen med de yngre patienter. Forekomsten af de følgende bivirkninger (alle

grader): Letargi, stomatitis, neutropenisk infektion opstod ≥ 10 % oftere hos de patienter,

som var 65 år eller derover end hos de yngre patienter.

Ældre patienter, som behandles med TCF, bør monitores nøje.

Hjælpestoffer

1 ml - hætteglas:

Dette lægemiddel indeholder 50vol % ethanol (alkohol), d.v.s. op til 395 mg per hætteglas,

svarende til 10 ml øl eller 4 ml vin.

4 ml - hætteglas:

Dette lægemiddel indeholder 50 vol % ethanol (alkohol), d.v.s. op til 1.580 mg per

hætteglas, svarende til 40 ml øl eller 16 ml vin.

8 ml - hætteglas:

Dette lægemiddel indeholder 50 vol % ethanol (alkohol), dvs. op til 3.160 mg per

hætteglas, svarende til 80 ml øl eller 33 ml vin.

Kan være skadelig for alkoholikere.

Der skal tages hensyn hertil ved behandling af gravide og ammende kvinder, børn samt

patienter i høj- risikogrupper såsom patienter med leversygdomme eller epilepsi.

Mulige virkninger på centralnervesystemet skal tages i betragtning.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro-studier har vist, at docetaxels metabolisme kan ændres ved samtidig medicinering

med stoffer, som inducerer, hæmmer eller metaboliseres (og således hæmmer enzymet

kompetitivt) af cytochrom P450-3A, f.eks. ciclosporin, ketokonazol og erythromycin. Man

bør derfor udvise forsigtighed ved samtidig medicinering med disse lægemidler på grund

af risikoen for en betydelig interaktion.

I tilfælde af kombination med CYP3A4-hæmmere kan forekomsten af docetaxelrelaterede

bivirkninger stige som et resultat af reduceret metabolisering. Hvis samtidige anvendelse af

en potent CYP3A4-hæmmer (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, indinavir,

nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin og voriconazol) ikke kan undgås,

er tæt klinisk overvågning nødvendig, og justering af docetaxeldosis kan være

hensigtsmæssig under behandling med potente CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.4). I et

farmakokinetisk studie med 7 patienter resulterede samtidig administration af docetaxel og

den potente CYP3A4-hæmmer ketoconazol i et signifikant fald i docetaxel-clearance på

49 %.

Docetaxels farmakokinetik under tilstedeværelse af prednison blev undersøgt hos patienter

med metastatisk prostatakræft. Docetaxal metaboliseres via CYP3A4, og prednison er

kendt for at inducere CYP3A4. Der blev ikke observeret nogen signifikant virkning af

prednison på docetaxels farmakokinetik.

dk_hum_49986_spc.doc

Side 10 af 44

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information