Dipyridamol "Strides" 200 mg depotkapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-04-2019

Aktiv bestanddel:
Dipyridamol
Tilgængelig fra:
Strides Pharma (Cyprus) Limited
ATC-kode:
B01AC07
INN (International Name):
dipyridamole
Dosering:
200 mg
Lægemiddelform:
depotkapsler, hårde
Autorisationsnummer:
53218
Autorisation dato:
2014-10-24

26. marts 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Dipyridamol "Strides", hårde depotkapsler

0.

D.SP.NR.

28999

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dipyridamol "Strides"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver depotkapsel indeholder dipyridamol 200 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde depotkapsler

Hårde, orange gelatinekapsler med rød hætte. Dimension 7,66 mm×23,1 mm.

Kapslen indeholder gule pellets med langsom udløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Sekundær profylakse af iskæmisk apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi eller iskæmisk

apopleksi.

Dipyridamol "Strides" anvendes som monoterapi eller i kombination med

acetylsalicylsyre.

Dipyridamol "Strides" er indiceret til voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Den anbefalede dosis er 1 kapsel to gange daglig, sædvanligvis en om morgenen og en om

aftenen.

dk_hum_53218_spc.doc

Side 1 af 9

Kapslerne kan tages i forbindelse med eller uafhængigt af måltider. Kapslerne skal synkes

hele og må ikke tygges.

Pædiatrisk population

Dipyridamol "Strides" bør ikke anvendes til børn, da der ikke foreligger tilstrækkelige data

vedrørende sikkerhed og virkning.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Patienter med nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Alternativ dosering i tilfælde af utålelig hovedpine

I tilfælde af utålelig hovedpine i starten af behandlingen kan der forsøgsvis doseres 1

kapsel ved sengetid og en lav dosis af acetylsalicylsyre om morgenen.

Da der er utilstrækkelige effektdata vedrørende denne alternative dosering, og da

hovedpine som regel forsvinder ved regelmæssig dosering, skal patienten hurtigt (inden for

en uge) vende tilbage til den normale dosering.

Administration

Til oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dipyridamol er en potent vasodilatator. Dipyridamol skal derfor anvendes med

forsigtighed hos patienter med svær koronararteriesygdom (inklusive ustabil angina og

nyligt myokardieinfarkt), obstruktion i venstre ventrikels udløbsdel eller hæmodynamisk

ustabilitet (f.eks. dekompenseret hjertesvigt).

Hos patienter med myastenia gravis kan det være nødvendigt at justere behandlingen efter

ændringer i dipyridamoldoseringen (se pkt. 4.5).

Hos ældre patienter er der i nogle få tilfælde set varierende mængder af dipyridamol i

galdesten (op til 70 % af stenens vægt) med tegn på ascenderende cholangitis, som har

været i oral dipyridamolbehandling i adskillige år. Der er ingen evidens for, at dipyridamol

er den initierende faktor for disse galdesten. Det er muligt, at forekomsten af dipyridamol i

galdesten skyldes bakteriel deglucuronidering af konjugeret dipyridamol i galden.

Klinisk erfaring tyder på, at patienter, der bliver behandlet med oral dipyridamol, og som

samtidig har brug for farmakologisk stresstest med intravenøs dipyridamol, bør have

lægemidler indeholdende oral dipyridamol seponeret i 24 timer inden stresstest. Hvis dette

ikke overholdes vil følsomheden af stresstesten blive påvirket.

dk_hum_53218_spc.doc

Side 2 af 9

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Adenosin

Dipyridamol øger indholdet af adenosin i plasma og adenosins kardiovaskulære virkninger.

Det skal overvejes at justere dosis af adenosin.

Antihypertensiva

Dipyridamol kan øge den hypotensive virkning af blodtrykssænkende længemidler.

Cholinesterasehæmmere

Dipyridamol kan hæmme virkningen af cholinesterasehæmmere, hvilket kan medføre en

forværring af myasthenia gravis.

Antikoagulantia og trombocythæmmere

Når dipyridamol anvendes i kombination med antikoagulantia eller trombocythæmmere,

skal der tages højde for oplysninger om intolerans og risici vedrørende disse præparater.

Tilføjelse af dipyridamol til acetylsalicylsyre øger ikke forekomsten af blødningshændelser

men forstærker sådanne hændelser. Når dipyridamol blev administreret samtidig med

warfarin, optrådte blødning ikke med større hyppighed eller sværhedsgrad, end når

warfarin blev administreret alene.

Theophyllin og andre xanthiner

Xanthiner kan nedsætte virkningen af dipyridamol. Der skal især tages højde for dette ved

intravenøs administration af theophyllin.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke udført studier af dipyridamols effekt på fertiliteten hos mennesker. Prækliniske

forsøg med dipyridamol viste ingen uønskede virkninger på fertiliteten (se pkt. 5.3).

Graviditet

Dipyridamol "Strides" må kun administreres på tvingende indikation. Der er utilstrækkelig

erfaring med brug af dipyridamol under graviditet. Prækliniske forsøg har ikke vist nogen

risiko (se pkt. 5.3). Dyreforsøg har ikke påvist nogen risiko for fosterskader. Ikke desto

mindre bør der ikke anvendes lægemidler under graviditeten, særligt i det første trimester

af graviditeten, medmindre den forventede gavnlige effekt opvejer den mulige risiko for

fostret.

Amning

Dipyridamol må kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. Dipyridamol

udskilles i human mælk.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Dipyridamol "Strides" kan på grund af bivirkninger, såsom hovedpine, svimmelhed,

kvalme og opkastning, påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i

mindre eller moderat grad.

dk_hum_53218_spc.doc

Side 3 af 9

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er kvalme og hovedpine. Disse bivirkninger indtræder

oftest hurtigt efter indledning af behandlingen og kan forsvinde ved fortsat behandling. Det

må forventes, at 6 % af de behandlede patienter får bivirkninger.

Blod og lymfesystem

Ikke kendt*

Thrombocytopeni.

Immunsystemet

Ikke kendt*

Overfølsomhedsreaktioner, angioødem.

Nervesystemet

Meget almindelig (≥ 1/10)

Hovedpine, svimmelhed.

Hjerte

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke kendt*

Angina pectoris.

Takykardi.

Vaskulære sygdomme

Ikke kendt*

Hypotension, hedeture.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke kendt*

Bronkospasme.

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Kvalme, diarré.

Opkastning.

Hud og subkutane væv

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke kendt

Udslæt.

Urticaria.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Myalgi.

Kirurgiske og medicinske

procedurer

Ikke kendt*

Øget blødning under eller efter kirurgi.

* Denne bivirkning er set efter markedsføringen. Der er 95 % sandsynlighed for, at

hyppigheden ikke overstiger "ikke almindelig", og den kan være lavere. Det er ikke muligt

at fastsætte den præcise hyppighed, da denne bivirkning ikke blev set i en klinisk

forsøgsdatabase med 1654 patienter.

Der er fundet dipyridamol i galdesten (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

dk_hum_53218_spc.doc

Side 4 af 9

4.9

Overdosering

På grund af det lave antal observationer er erfaringen med overdosering af dipyridamol

begrænset.

Toksicitet

Toksiciteten er sandsynligvis lav. 37,5 mg hos 2-årige forårsagede mild intoksikation,

medens 75-150 mg hos 1-3-årige efter administration af kul ikke forårsagede nogen

symptomer. 1 g som en enkeltdosis og 2,8 g pr. 24 timer hos voksne forårsagede ingen

udtalte symptomer. Dog medførte 1,75 g hos voksne svær intoksikation, og 5 g hos voksne

kan fremme hjerteanfald.

Symptomer

Symptomer såsom varmefornemmelse, rødme, øget svedtendens, uro, svaghed,

svimmelhed og hovedpine. Øget puls og fald i blodtrykket kan også forekomme. Takypnø,

takykardi, angina pectoris, koma, bronkospasme, respirationsdepression, gastrointestinale

gener, forlænget blødningstid og gulfarvning af huden.

Behandling

Om nødvendigt anbefales symptomatisk behandling.

Ventrikeltømning skal overvejes

Administration af xanthinderivater (f.eks. aminophyllin) kan reversere de hæmodynamiske

virkninger af dipyridamoloverdosering.

På grund af dipyridamols udtalte distribution til vævene og dets overvejende hepatiske

elimination er det usandsynligt, at dipyridamol kan fjernes ved hjælp af

eliminationsforstærkende procedurer.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: B 01 AC 07. Trombocytaggregationshæmmere eksklusive heparin.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Dipyridamols virker primært ved at øge niveauet af adenosin, der er en potent

vasodilatator, via hæmning af optagelsen heraf i trombocytterne, de røde blodlegemer og

endotelcellerne i karvæggen. Dette resulterer via flere trin i en hæmning af

trombocytaktiveringen på grund af reducerede calciumkoncentrationer.

Dipyridamol reducerer nedbrydningen af ATP til ADP og hæmmer derved den ADP-

medierede trombocytaggregation. Samtidig øges og stabiliseres det intracellulære niveau af

nitrogenoxid i cellerne.

Dipyridamol stimulerer også frigivelsen af prostacyklin fra karvæggen. Derved hæmmes

trombocytaggregationen og trombedannelsen.

dk_hum_53218_spc.doc

Side 5 af 9

Kliniske forsøg

ESPS-2-forsøget viste, at Asasantin Retard to gange daglig reducerede risikoen for

iskæmisk apopleksi med 23,1 % i forhold til acetylsalicylsyre (ASA) 25 mg to gange

daglig, med 24,7 % i forhold til Persantin Retard to gange daglig, og med 37 % i forhold til

placebo. Asasantin Retard er et kombinationspræparat, der svarer til Persantin Retard tilsat

25 mg acetylsalicylsyre.

Resultatet fra ESPS-2-forsøget understøttes af resultaterne fra ESPRIT-forsøget, hvor der

var et kombineret kardiovaskulært endepunkt, som udover slagtilfælde og død også

inkluderede myokardieinfarkt og svær blødning. I dette forsøg blev der set en

risikoreduktion på 20 % med kombinationsbehandling med dipyridamol 400 mg og ASA

30-325 mg i forhold til behandling med ASA alene.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Den absolutte biotilgængelighed er ca. 70 %.

De maksimale plasmakoncentrationer nås 2-3 timer efter administration. I steady-state med

en daglig dosis på 40 mg (2 x 200 mg) ses der en gennemsnitlige maksimal koncentration

på 1,98 mikrogram/ml og en minimal koncentration på 0,53 mikrogram/ml.

Fødeindtagelse påvirker ikke i klinisk relevant grad farmakokinetikken af dipyridamol

depotkapsler.

Distribution

Dipyridamol har høj lipofilicitet og fordeles derfor til mange organer.

Det tilsyneladende fordelingsvolumen i det centrale kompartment Vc er ca. 5 l. Det

tilsyneladende fordelingsvolumen i steady-state er ca. 100 l, hvilket afspejler fordeling til

andre kompartments.

Dipyridamol passerer ikke blod-hjerne-barrieren i signifikant grad.

Dipyridamol har meget lav passage via placenta.

Dipyridamol har en proteinbindingsgrad på 97-99 %. Det bindes primært til alfa-1-

glykoprotein og albumin.

Metabolisme

Dipyridamol metaboliseres via leveren. Dipyridamol metaboliseres via konjugering til

glucuronidsyre, primært for at danne monoglucuronid og kun i lav grad diglucuronider. I

plasma findes omkring 80 % af den totale mængde som det primære produkt, medens 20 %

findes som monoglucuronid efter oral administration. Dipyridamolglucuroniders

farmakodynamiske aktivitet er signifikant lavere end dipyridamols.

Elimination

Den dominerende halveringstid efter oral administration er ca. 40 minutter.

Den renale udskillelse af dipyridamol er ubetydelig (< 0,5 %), og den renale udskillelse af

glucuronidmetabolitter er lav (5 %). Glucuroniderne udskilles primært (95 %) via galden

med fæces, tilsyneladende med enterohepatisk recirkulation.

Den totale clearance er ca. 250 ml/min.

Der er set en forlænget terminal halveringstid på ca. 13 timer. Denne eliminationsfase er af

mindre betydning, idet den repræsenterer en lille andel af det totale AUC. Steady-state

dk_hum_53218_spc.doc

Side 6 af 9

opnås i løbet af 2 dage ved dosering to gange daglig. Der er ikke set signifikant

akkumulation af lægemidlet efter gentagen dosering.

Kinetik hos ældre patienter

Plasmakoncentrationerne efter behandling med Asasantin Retard (svarende til Persantin

Retard plus 25 mg acetylsalicylsyre) er 30 % højere hos ældre patienter (> 65 år) end hos

unge patienter (< 55 år). Forskellen i plasmakoncentrationerne skyldes primært reduceret

udskillelse. Der er ingen tilsyneladende forskel i absorptionen.

Kinetik hos ældre patienter med nedsat nyrefunktion

Da den renale udskillelse er meget lav (5 %), forventes der ingen ændringer i

farmakokinetikken hos ældre patienter med nedsat nyrefunktion. I ESPS-2 blev der ikke

set farmakokinetiske ændringer vedrørende dipyridamol og glucuronidmetabolitter hos

patienter med kreatininclearance fra 15 ml/min. til > 100 ml/min., når resultaterne blev

korrigeret for aldersforskelle.

Kinetik hos ældre patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter med nedsat leverfunktion blev der ikke set nogen ændringer i

plasmakoncentrationerne af dipyridamol men en øget koncentration af (farmakologisk

inaktive) glucunorider.

Det anbefales at dosere dipyridamol uden restriktioner, så længe der ikke er tegn på

leversvigt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Dipyridamol har meget lav akut toksicitet. Toksiciteten efter intravenøs administration hos

hunde og rotter er markant højere, hvilket tyder på ringe absorption efter oral

administration af høje doser. Dødsårsagen blev anset for at være kardiovaskulært svigt.

I studier af toksicitet efter gentagne doser var dipyridamol veltolereret hos alle de

undersøgte dyrearter. NOEL efter oral administration var 10 mg/kg/dag hos hunde, 50 mg/

kg/dag hos rotter og 60 mg/kg/dag hos bavianer. Hos rotter medførte doser på op til 600

mg/kg ikke alvorlige toksiske virkninger efter 18 måneders daglig administration. I

forsøgene med bavianer blev den toksiske dosis ikke nået.

I forsøg med hunde blev der set dosisafhængige toksiske virkninger på hjertet, blodkarrene

og nyrerne efter doser på 20 mg/kg/dag og derover. Disse ændringer er blevet beskrevet

ved brug af fosfodiesterasehæmmere og vasodilatatorer og vurderes at afspejle en særlig

følsomhed hos hunde. Der forventes ikke lignende virkninger hos mennesker. Den renale

toksicitet menes at være sekundær til ændringer i de hæmodynamiske parametre.

Der er ingen embryotoksicitet/føtotoksicitet i den organogenesiske eller peri- eller

postnatale fase. NOEL vedrørende embryotoksicitet/føtotoksicitet var 40 mg/kg/dag hos

kaniner, 125 mg/kg/dag hos mus og 1.000 mg/kg/dag hos rotter. I de peri-/postnatale

studier af rotter efter doser på mere end 100 mg/kg/dag blev der set øget perinatal

mortalitet og reduceret legemsvægt hos afkommet. Fertiliteten hos rotter blev ikke påvirket

af doser på op til 1.250 mg/kg/dag. Det anslås, at cirka 0,032 % af en dosis på 25 mg

dipyridamol udskilles i kaninmælk.

Genotoksicitetsstudier in vivo og in vitro viste ingen mutagene eller klastogene virkninger

op til den mulige maksimumkoncentration. I studier af cancerogeniciteten ved doser på op

til 75 mg/kg/dag hos rotter og mus blev der ikke set noget tumorigent potentiale.

dk_hum_53218_spc.doc

Side 7 af 9

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

96 % vinsyre-pellets (2 % saccharose og 2 % povidon K-30s)

Hypromellose E 15

Talcum

Akaciegummi, spraytørret

Triacetin

Povidon (PVP K30)

Simeticon-emulsion indeholdende:

Simeticon

Macrogolcetostearylether

Natriumbenzoat

Renset vand

Methacrylsyre-ethylacrylat copolymer

Hypromellosephthalat P55

Triacetin

Kapselskal

Gelatine

Titandioxid (E171)

Rød og gul jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

30 måneder.

Efter første åbning: 6 uger.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

HDPE-beholder (hvid polypropylen dåse) med PP-låg indeholdende 2 stk. tørremiddel

(pakningen med 30 kapsler indeholder 1 tørremiddel).

Pakningsstørrelser: 30, 50, 60, 100 og 100 (2×50) stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

dk_hum_53218_spc.doc

Side 8 af 9

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Strides Pharma (Cyprus) Limited

Themistokli Dervi, 3, Julia House, 1

Floor

1066 Nicosia

Cypern

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

53218

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. oktober 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

26. marts 2019

dk_hum_53218_spc.doc

Side 9 af 9

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information