Dipyridamol "Alternova" 200 mg depotkapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

05-02-2018

Aktiv bestanddel:
Dipyridamol
Tilgængelig fra:
Alternova A/S
ATC-kode:
B01AC07
INN (International Name):
dipyridamole
Dosering:
200 mg
Lægemiddelform:
depotkapsler, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
50620
Autorisation dato:
2013-05-13

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dipyridamol Alternova 200 mg depotkapsler, hårde

dipyridamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Dipyridamol Alternova

Sådan skal du tage Dipyridamol Alternova

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af nogle dage.

Dipyridamol Alternova nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen og forhindrer derved

dannelsen af blodpropper.

Dipyridamol Alternova bruges til at forebygge blodpropper i hjernen eller hvis du har haft en blodprop

i hjernen eller har haft forbigående lammelser, eller føleforstyrrelser (slagtilfælde eller transitorisk

iskæmisk attak - TIA).

Du kan tage kapslerne sammen med anden forebyggende medicin (acetylsalicylsyre) eller alene, hvis

du ikke kan tåle acetylsalicylsyre.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Dipyridamol Alternova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Dipyridamol Alternova:

hvis du er allergisk over for dipyridamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dipyridamol

Alternova (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Dipyridamol Alternova, hvis

du har:

En alvorlig hjerte-karsygdom

En sjælden muskelsygdom (myasthenia gravis)

Hvis du skal have foretaget en test af din hjertefunktion, så skal du fortælle lægen, at du tager

Dipyridamol Alternova .

Behandling med Dipyridamol Alternova kan påvirke resultatet af testen.

For at få et korrekt resultat kan det være nødvendigt at holde pause med Dipyridamol Alternova, inden

testen foretages.

Børn

Dipyridamol Alternova bør ikke anvendes til børn, da der ikke er tilstrækkelig erfaring med

dipyridamol til børn.

Brug af anden medicin sammen med Dipyridamol Alternova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

Muskelsygdommen myasthenia gravis.

Forhøjet blodtryk.

Uregelmæssig hjerterytme (medicin indeholdende adenosin). Det kan være nødvendigt at ændre

dosis.

Astma eller KOL (f.eks. theophyllin eller andre xantiner).

Anden medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin, acetylsalicylsyre).

Brug af Dipyridamol Alternova sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Dipyridamol Alternova i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Dipyridamol Alternova, hvis du er gravid, medmindre lægen vurderer, at det er

strengt nødvendigt. Tal med din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Dipyridamol Alternova, da dipyridamol bliver udskilt i

modermælken. Tal med lægen.

Fertilitet

Der er ikke foretaget undersøgelser af dipyridamols virkning på fertiliteten hos mennesker. I

dyreforsøg blev der ikke set nogen skadelige virkninger på fertiliteten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dipyridamol Alternova kan give bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning, der

i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

3.

Sådan skal du tage Dipyridamol Alternova

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Voksne

Den sædvanlige dosis er 1 kapsel 2 gange daglig, som regel én kapsel om morgenen og én kapsel om

aftenen.

Kapslen kan tages i forbindelse med eller uafhængigt af måltider. Kapslerne skal synkes hele og må

ikke tygges.

Alternativ dosering ved utålelig hovedpine

Hvis du får utålelig hovedpine i begyndelsen af behandlingen med Dipyridamol Alternova, skal du

måske have en anden dosis. Tal med lægen.

Der kan forsøgsvis doseres med 1 kapsel ved sengetid og en lav dosis acetylsalicylsyre om morgenen.

Da hovedpinen normalt forsvinder ved regelmæssig dosering, rådes du kraftigt til at vende tilbage til

din normale dosering inden for en uge.

Brug til børn

Det frarådes at anvende Dipyridamol Alternova til børn.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Dipyridamol Alternova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dipyridamol Alternova, end der

står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Du kan få symptomer på overdosering, såsom varmefornemmelse, rødmen, svedtendens, uro, følelse

af svaghed, svimmelhed og hovedpine, hvis du har taget for mange Dipyridamol Alternova. Du kan

også få hurtig puls, hurtigt åndedræt, lavt blodtryk, hjertekramper, bevidstløshed, mavebesvær,

svækket vejrtrækning med blåfarvning af læber og negle, forlænget blødningstid og gulfarvning af

huden.

Hvis du har glemt at tage Dipyridamol Alternova

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er kvalme og hovedpine. I de fleste tilfælde forsvinder disse

bivirkninger ved fortsat brug.

Alvorlige bivirkninger:

Følgende bivirkninger er alvorlige og kan kræve øjeblikkelig behandling. Kontakt lægen eller

nærmeste skadestue så hurtigt som muligt.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):

Angina pectoris (smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Hurtig puls.

Et blodproblem, der hedder ”trombocytopeni”, og som kan forårsage blå mærker og langvarig

blødning fra sår.

Øget blødning under eller efter operation.

Allergiske reaktioner (overfølsomhed) med strammen for brystet og åndenød, hududslæt og kløe,

hævelse af tunge, læber og ansigt.

Galdesten med pludselige og hurtigt tiltagende smerter i midten af maven eller under højre

brystben.

Bronkospasme (vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald).

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger

kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):

Kvalme, hovedpine, svimmelhed, diarré.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

Opkastning.

Muskelsmerter.

Udslæt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Svimmelhed ellerbesvimelse på grund af lavt blodtryk.

Hedeture.

Nældefeber (urtikaria).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Åbn ikke beholderen, før du skal starte med at tage kapslerne. Hvis der er nogen kapsler tilbage efter 6

uger, skal de ikke bruges.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato (efter EXP), der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dipyridamol Alternova indeholder:

Aktivt stof: dipyridamol

Øvrige indholdsstoffer: 96 % vinsyre-pellets (2 % saccharose og 2 % povidon K-30s);

hypromellose E15; talcum; aakaciegummi, spraytørret;

triacetin; povidon (PVP K30); simeticon-emulsion indeholdende: simeticon,

macrogolcetostearylether, natriumbenzoat, renset vand; methacrylsyre-ethylacrylat copolymer;

hypromellosephthalat P55

Kapselskal:

gelatine; titandioxid (E 171); rød og gul jernoxid (E 172)

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hårde orange gelatinekapsler med rød hætte. Dimension: 7,66 x 23,1 mm.

Kapslerne indeholder små gule pellets med langsom udløsning.

Pakningsstørrelser

Tabletbeholder indeholdende 1 stk. tørremiddel.

Pakningsstørrelser: 30, 50, 60, 100 eller 100 (2 x 50) kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark

Fremstiller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Sverige:

Dipyridamol Alternova

Norge:

Aponova

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2019

Læs hele dokumentet

30. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Dipyridamol "Alternova", hårde depotkapsler

0.

D.SP.NR.

28332

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dipyridamol "Alternova"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver depotkapsel indeholder dipyridamol 200 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde depotkapsler

Hårde, orange gelatinekapsler med rød hætte. Dimension 7,66 mm×23,1 mm.

Kapslen indeholder gule pellets med langsom udløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Sekundær profylakse af iskæmisk apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi eller iskæmisk

apopleksi.

Dipyridamol "Alternova" anvendes som monoterapi eller i kombination med

acetylsalicylsyre.

Dipyridamol "Alternova" er indiceret til voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral administration.

Dosering

Den anbefalede dosis er 1 kapsel to gange daglig, sædvanligvis en om morgenen og en om

aftenen.

50620_spc.docx

Side 1 af 9

Kapslerne kan tages i forbindelse med eller uafhængigt af måltider. Kapslerne skal synkes

hele og må ikke tygges.

Specielle populationer

Pædiatrisk population

Dipyridamol "Alternova" bør ikke anvendes til børn, da der ikke foreligger tilstrækkelige

data vedrørende sikkerhed og virkning.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Patienter med nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Alternativ dosering i tilfælde af utålelig hovedpine

I tilfælde af utålelig hovedpine i starten af behandlingen kan der forsøgsvis doseres 1

kapsel ved sengetid og en lav dosis af acetylsalicylsyre om morgenen.

Da der er utilstrækkelige effektdata vedrørende denne alternative dosering, og da

hovedpine som regel forsvinder ved regelmæssig dosering, skal patienten hurtigt (inden for

en uge) vende tilbage til den normale dosering.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dipyridamol er en potent vasodilatator. Dipyridamol skal derfor anvendes med

forsigtighed hos patienter med svær koronararteriesygdom (inklusive ustabil angina og

nyligt myokardieinfarkt), obstruktion i venstre ventrikels udløbsdel eller hæmodynamisk

ustabilitet (f.eks. dekompenseret hjertesvigt).

Hos patienter med myastenia gravis kan det være nødvendigt at justere behandlingen efter

ændringer i dipyridamoldoseringen (se pkt. 4.5).

Hos ældre patienter er der i nogle få tilfælde set varierende mængder af dipyridamol i

galdesten (op til 70 % af stenens vægt) med tegn på ascenderende cholangitis, som har

været i oral dipyridamolbehandling i adskillige år. Der er ingen evidens for, at dipyridamol

er den initierende faktor for disse galdesten. Det er muligt, at forekomsten af dipyridamol i

galdesten skyldes bakteriel deglucuronidering af konjugeret dipyridamol i galden.

Klinisk erfaring tyder på, at patienter, der bliver behandlet med oral dipyridamol, og som

samtidig har brug for farmakologisk stresstest med intravenøs dipyridamol, bør have

lægemidler indeholdende oral dipyridamol seponeret i 24 timer inden stresstest. Hvis dette

ikke overholdes vil følsomheden af stresstesten blive påvirket.

50620_spc.docx

Side 2 af 9

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Adenosin

Dipyridamol øger indholdet af adenosin i plasma og adenosins kardiovaskulære virkninger.

Det skal overvejes at justere dosis af adenosin.

Antihypertensiva

Dipyridamol kan øge den hypotensive virkning af blodtrykssænkende længemidler.

Cholinesterasehæmmere

Dipyridamol kan hæmme virkningen af cholinesterasehæmmere, hvilket kan medføre en

forværring af myasthenia gravis.

Antikoagulantia og trombocythæmmere

Når dipyridamol anvendes i kombination med antikoagulantia eller trombocythæmmere,

skal der tages højde for oplysninger om intolerans og risici vedrørende disse præparater.

Tilføjelse af dipyridamol til acetylsalicylsyre øger ikke forekomsten af blødningshændelser

men forstærker sådanne hændelser. Når dipyridamol blev administreret samtidig med

warfarin, optrådte blødning ikke med større hyppighed eller sværhedsgrad, end når

warfarin blev administreret alene.

Theophyllin og andre xanthiner

Xanthiner kan nedsætte virkningen af dipyridamol. Der skal især tages højde for dette ved

intravenøs administration af theophyllin.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke udført studier af dipyridamols effekt på fertiliteten hos mennesker. Prækliniske

forsøg med dipyridamol viste ingen uønskede virkninger på fertiliteten (se pkt. 5.3).

Graviditet

Dipyridamol "Alternova" må kun administreres på tvingende indikation. Der er

utilstrækkelig erfaring med brug af dipyridamol under graviditet. Prækliniske forsøg har

ikke vist nogen risiko (se pkt. 5.3). Dyreforsøg har ikke påvist nogen risiko for

fosterskader. Ikke desto mindre bør der ikke anvendes lægemidler under graviditeten,

særligt i det første trimester af graviditeten, medmindre den forventede gavnlige effekt

opvejer den mulige risiko for fostret.

Amning

Dipyridamol må kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. Dipyridamol

udskilles i human mælk.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Dipyridamol "Alternova" kan på grund af bivirkninger, såsom hovedpine, svimmelhed,

kvalme og opkastning, påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i

mindre eller moderat grad.

50620_spc.docx

Side 3 af 9

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er kvalme og hovedpine. Disse bivirkninger indtræder

oftest hurtigt efter indledning af behandlingen og kan forsvinde ved fortsat behandling. Det

må forventes, at 6 % af de behandlede patienter får bivirkninger.

Frekvens

Organklasse

Meget

almindelig

1/10)

Almindelig

1/100 til <1/10)

Ikke kendt* (kan

ikke estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Blod og lymfesystem

Thrombocytopeni.

Immunsystemet

Overfølsomhedsreak

tioner, angioødem.

Nervesystemet

Hovedpine,

svimmelhed.

Hjerte

Angina pectoris.

Takykardi.

Vaskulære sygdomme

Hypotension,

hedeture.

Luftveje, thorax og

mediastinum

Bronkospasme.

Mave-tarm-kanalen

Kvalme, diarré.

Opkastning.

Hud og subkutane

væv

Udslæt.

Urticaria.

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi.

Kirurgiske og

medicinske

procedurer

Øget blødning under

eller efter kirurgi.

* Denne bivirkning er set efter markedsføringen. Der er 95 % sandsynlighed for, at

hyppigheden ikke overstiger "ikke almindelig", og den kan være lavere. Det er ikke muligt

at fastsætte den præcise hyppighed, da denne bivirkning ikke blev set i en klinisk

forsøgsdatabase med 1654 patienter.

Der er fundet dipyridamol i galdesten (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

På grund af det lave antal observationer er erfaringen med overdosering af dipyridamol

begrænset.

50620_spc.docx

Side 4 af 9

Toksicitet

Toksiciteten er sandsynligvis lav. 37,5 mg hos 2-årige forårsagede mild intoksikation,

medens 75-150 mg hos 1- til 3-årige efter administration af kul ikke forårsagede nogen

symptomer. 1 g som en enkeltdosis og 2,8 g pr. 24 timer hos voksne forårsagede ingen

udtalte symptomer. Dog medførte 1,75 g hos voksne svær intoksikation, og 5 g hos voksne

kan fremme hjerteanfald.

Symptomer

Symptomer såsom varmefornemmelse, rødme, øget svedtendens, uro, svaghed,

svimmelhed og hovedpine. Øget puls og fald i blodtrykket kan også forekomme. Takypnø,

takykardi, angina pectoris, koma, bronkospasme, respirationsdepression, gastrointestinale

gener, forlænget blødningstid og gulfarvning af huden.

Behandling

Om nødvendigt anbefales symptomatisk behandling.

Ventrikeltømning skal overvejes.

Administration af xanthinderivater (f.eks. aminophyllin) kan reversere de hæmodynamiske

virkninger af dipyridamoloverdosering.

På grund af dipyridamols udtalte distribution til vævene og dets overvejende hepatiske

elimination er det usandsynligt, at dipyridamol kan fjernes ved hjælp af

eliminationsforstærkende procedurer.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: B 01 AC 07. Trombocytaggregationshæmmere eksklusive heparin.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Dipyridamol virker primært ved at øge niveauet af adenosin, der er en potent vasodilatator,

via hæmning af optagelsen heraf i trombocytterne, de røde blodlegemer og endotelcellerne

i karvæggen. Dette resulterer via flere trin i en hæmning af trombocytaktiveringen på

grund af reducerede calciumkoncentrationer.

Dipyridamol reducerer nedbrydningen af ATP til ADP og hæmmer derved den ADP-

medierede trombocytaggregation. Samtidig øges og stabiliseres det intracellulære niveau af

nitrogenoxid i cellerne.

Dipyridamol stimulerer også frigivelsen af prostacyklin fra karvæggen. Derved hæmmes

trombocytaggregationen og trombedannelsen.

Kliniske forsøg

ESPS-2-forsøget viste, at Asasantin Retard to gange daglig reducerede risikoen for

iskæmisk apopleksi med 23,1 % i forhold til acetylsalicylsyre (ASA) 25 mg to gange

daglig, med 24,7 % i forhold til Persantin Retard to gange daglig, og med 37 % i forhold til

50620_spc.docx

Side 5 af 9

placebo. Asasantin Retard er et kombinationspræparat, der svarer til Persantin Retard tilsat

25 mg acetylsalicylsyre.

Resultatet fra ESPS-2-forsøget understøttes af resultaterne fra ESPRIT-forsøget, hvor der

var et kombineret kardiovaskulært endepunkt, som udover slagtilfælde og død også

inkluderede myokardieinfarkt og svær blødning. I dette forsøg blev der set en

risikoreduktion på 20 % med kombinationsbehandling med dipyridamol 400 mg og ASA

30-325 mg i forhold til behandling med ASA alene.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Den absolutte biotilgængelighed er ca. 70 %.

De maksimale plasmakoncentrationer nås 2-3 timer efter administration. I steady state med

en daglig dosis på 40 mg (2×200 mg) ses der en gennemsnitlige maksimal koncentration på

1,98 mikrogram/ml og en minimal koncentration på 0,53 mikrogram/ml.

Fødeindtagelse påvirker ikke i klinisk relevant grad farmakokinetikken af dipyridamol

depotkapsler.

Fordeling

Dipyridamol har høj lipofilicitet og fordeles derfor til mange organer.

Det tilsyneladende fordelingsvolumen i det centrale kompartment Vc er ca. 5 l. Det

tilsyneladende fordelingsvolumen i steady state er ca. 100 l, hvilket afspejler fordeling til

andre kompartments.

Dipyridamol passerer ikke blod-hjerne-barrieren i signifikant grad.

Dipyridamol har meget lav passage via placenta.

Dipyridamol har en proteinbindingsgrad på 97-99 %. Det bindes primært til alfa-1-

glykoprotein og albumin.

Biotransformation

Dipyridamol metaboliseres via leveren. Dipyridamol metaboliseres via konjugering til

glucuronidsyre, primært for at danne monoglucuronid og kun i lav grad diglucuronider. I

plasma findes omkring 80 % af den totale mængde som det primære produkt, medens 20 %

findes som monoglucuronid efter oral administration. Dipyridamolglucuroniders

farmakodynamiske aktivitet er signifikant lavere end dipyridamols.

Elimination

Den dominerende halveringstid efter oral administration er ca. 40 minutter.

Den renale udskillelse af dipyridamol er ubetydelig (< 0,5 %), og den renale udskillelse af

glucuronidmetabolitter er lav (5 %). Glucuroniderne udskilles primært (95 %) via galden

med fæces, tilsyneladende med enterohepatisk recirkulation.

Den totale clearance er ca. 250 ml/min.

Der er set en forlænget terminal halveringstid på ca. 13 timer. Denne eliminationsfase er af

mindre betydning, idet den repræsenterer en lille andel af det totale AUC. Steady state

opnås i løbet af 2 dage ved dosering to gange daglig. Der er ikke set signifikant

akkumulation af lægemidlet efter gentagen dosering.

Kinetik hos ældre patienter

Plasmakoncentrationerne efter behandling med Asasantin Retard (svarende til Persantin

Retard plus 25 mg acetylsalicylsyre) er 30 % højere hos ældre patienter (> 65 år) end hos

50620_spc.docx

Side 6 af 9

unge patienter (< 55 år). Forskellen i plasmakoncentrationerne skyldes primært reduceret

udskillelse. Der er ingen tilsyneladende forskel i absorptionen.

Kinetik hos ældre patienter med nedsat nyrefunktion

Da den renale udskillelse er meget lav (5 %), forventes der ingen ændringer i

farmakokinetikken hos ældre patienter med nedsat nyrefunktion. I ESPS-2 blev der ikke

set farmakokinetiske ændringer vedrørende dipyridamol og glucuronidmetabolitter hos

patienter med kreatininclearance fra 15 ml/min. til > 100 ml/min., når resultaterne blev

korrigeret for aldersforskelle.

Kinetik hos ældre patienter med nedsat leverfunktion:

Hos patienter med nedsat leverfunktion blev der ikke set nogen ændringer i

plasmakoncentrationerne af dipyridamol men en øget koncentration af (farmakologisk

inaktive) glucunorider.

Det anbefales at dosere dipyridamol uden restriktioner, så længe der ikke er tegn på

leversvigt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Dipyridamol har meget lav akut toksicitet. Toksiciteten efter intravenøs administration hos

hunde og rotter er markant højere, hvilket tyder på ringe absorption efter oral

administration af høje doser. Dødsårsagen blev anset for at være kardiovaskulært svigt.

I studier af toksicitet efter gentagne doser var dipyridamol veltolereret hos alle de

undersøgte dyrearter. NOEL efter oral administration var 10 mg/kg/dag hos hunde, 50

mg/kg/dag hos rotter og 60 mg/kg/dag hos bavianer. Hos rotter medførte doser på op til

600 mg/kg ikke alvorlige toksiske virkninger efter 18 måneders daglig administration. I

forsøgene med bavianer blev den toksiske dosis ikke nået.

I forsøg med hunde blev der set dosisafhængige toksiske virkninger på hjertet, blodkarrene

og nyrerne efter doser på 20 mg/kg/dag og derover. Disse ændringer er blevet beskrevet

ved brug af fosfodiesterasehæmmere og vasodilatatorer og vurderes at afspejle en særlig

følsomhed hos hunde. Der forventes ikke lignende virkninger hos mennesker. Den renale

toksicitet menes at være sekundær til ændringer i de hæmodynamiske parametre.

Der er ingen embryotoksicitet/føtotoksicitet i den organogenesiske eller peri- eller

postnatale fase. NOEL vedrørende embryotoksicitet/føtotoksicitet var 40 mg/kg/dag hos

kaniner, 125 mg/kg/dag hos mus og 1.000 mg/kg/dag hos rotter. I de peri-/postnatale

studier af rotter efter doser på mere end 100 mg/kg/dag blev der set øget perinatal

mortalitet og reduceret legemsvægt hos afkommet. Fertiliteten hos rotter blev ikke påvirket

af doser på op til 1.250 mg/kg/dag. Det anslås, at cirka 0,032 % af en dosis på 25 mg

dipyridamol udskilles i kaninmælk.

Genotoksicitetsstudier in vivo og in vitro viste ingen mutagene eller klastogene virkninger

op til den mulige maksimumkoncentration. I studier af cancerogeniciteten ved doser på op

til 75 mg/kg/dag hos rotter og mus blev der ikke set noget tumorigent potentiale.

50620_spc.docx

Side 7 af 9

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

96 % vinsyre-pellets (2 % saccharose og 2 % povidon K-30s)

Hypromellose E15

Talcum

Akaciegummi, spraytørret

Triacetin

Povidon (PVP K30)

Simeticon-emulsion indeholdende: Simeticon, macrogolcetostearylether, natriumbenzoat

og renset vand

Methacrylsyre-ethylacrylat copolymer

Hypromellosephthalat P55

Kapselskal

Gelatine

Titandioxid (E171)

Rød jernoxid (E172)

Gul jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet: 30 måneder.

Efter første åbning: 6 uger.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

HDPE-beholder (hvid polyethylen dåse) med PP-låg indeholdende 1 stk. tørremiddel.

Pakningsstørrelser: 30, 50, 60, 100 og 100 (2×50) stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

50620_spc.docx

Side 8 af 9

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50620

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

13. maj 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30. januar 2018

50620_spc.docx

Side 9 af 9

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information