Dicloxacillin "Orion" 500 mg kapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Aktiv bestanddel:
DICLOXACILLINNATRIUM MONOHYDRAT
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
J01CF01
INN (International Name):
DICLOXACILLINNATRIUM MONOHYDRATE
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
kapsler, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
51891
Autorisation dato:
2014-04-09

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dicloxacillin Orion 250 mg kapsler, hårde

Dicloxacillin Orion 500 mg kapsler, hårde

Dicloxacillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Dicloxacillin Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Dicloxacillin Orion

Sådan skal du tage Dicloxacillin Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Dicloxacillin, det aktive stof i Dicloxacillin Orion, tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes penicillin

(antibiotika), der forhindrer bakterier i at bygge en normal cellevæg. Dicloxacillin Orion anvendes til

behandling af infektioner, der er forårsaget af visse typer

stafylokokker

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Dicloxacillin Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Dicloxacillin Orion:

hvis du er allergisk over for dicloxacillin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dicloxacillin Orion

(angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk over for penicillin

hvis du har en allergisk reaktion (type I) over for cephalosporiner.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dicloxacillin Orion.

hvis du er allergisk over for andre lægemidler, der anvendes til behandling af infektioner

(cephalosporiner, cephamyciner, 1-oxa-beta-lactam og carbapenem).

Kontakt straks din læge, hvis du under behandlingen får:

en allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

alvorlig eller langvarig diarré (et symptom på tarmbetændelse i forbindelse med antibiotika).

Vær opmærksom på, at din læge måske vil kontrollere din lever- og nyrefunktion samt blodbillede, især hvis

du skal have længerevarende behandling. Nøje overvågning er nødvendig, hvis medicinen gives til et nyfødt

barn.

Børn

Dicloxacillin Orion må ikke gives til spædbørn, der er født før terminen eller til nyfødte.

Dicloxacillin Orion anbefales ikke til børn, der vejer mindre end 20 kg.

Brug af anden medicin sammen med Dicloxacillin Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin der indeholder probenecid (mod urinsur gigt), da disse kan øge koncentrationen af dicloxacillin i

blodet

p-piller, da dicloxacillin i sjældne tilfælde kan nedsætte deres virkning

warfarin/dicoumarol (blodfortyndende medicin), da dicloxacillin kan nedsætte deres virkning

methotrexat (medicin til behandling af leddegigt), da dicloxacillin kan øge risikoen for bivirkninger fra

methotrexat.

anden antibiotika (f.eks. tetracyclin) da det kan reducere dicloxacillins effekt.

Brug af Dicloxacillin Orion sammen med mad og drikke

Tag ikke Dicloxacillin Orion sammen med et måltid. Kapslerne skal sluges hele med mindst et halvt glas

vand. Tag ikke kapslerne i liggende stilling eller umiddelbart inden sengetid. Dosis skal tages mindst 1 time

før eller 2 timer efter et måltid.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Dicloxacillin Orion.

Graviditet

Dicloxacillin bør ikke anvendes under graviditet. Tal med din læge, før du tager Dicloxacillin Orion hvis du

er gravid.

Amning

Dicloxacillin udskilles i modermælken. Tal med din læge, før du tager Dicloxacillin Orion.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen kendt påvirkning af evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Dicloxacillin Orion indeholder natrium

Denne medicin indeholder 0,6 mmol (eller 12,7

mg) natrium i én 250

mg kapsel og 1,1 mmol (eller 25,3

natrium i én 500

mg kapsel. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal du tage Dicloxacillin Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Voksne

Den anbefalede dosis er 500 mg til 1g 3-4 gange dagligt. Ved svære og alvorlige infektioner kan den daglige

dosis øges til højst 6 gram.

Brug til børn, der vejer 20-40 kg

Den anbefalede dosis er 250 mg, der tages 3-4 gange dagligt. Ved svære og alvorlige infektioner, kan den

daglige dosis fordobles.

Brug til børn (der vejer > 40 kg)

Den anbefalede dosis er 500 mg 3-4 gange dagligt. Ved svære og alvorlige infektioner, kan den daglige dosis

forhøjes til højst 6 g.

Da erfaring fra anvendelse til for tidligt fødte og nyfødte spædbørn er begrænset, kan der ikke give

dosisanbefalinger til denne aldersgruppe. Kapsler frarådes til børn, der vejer mindre end 20 kg.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at reducere dosis. Følg lægens anvisning.

Kapslerne skal sluges hele med mindst et halvt glas vand og ikke i liggende stilling eller umiddelbart før

sengetid. Dosis skal tages mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid. Følg altid lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Dicloxacillin Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dicloxacillin Orion end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på en overdosis kan omfatte mavebesvær, forstyrrelser i elektrolytbalancen, kramper, nedsat

bevidsthed og nyresvigt.

Hvis du har glemt at tage Dicloxacillin Orion

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Tag først den efterfølgende dosis

efter 4 timer, således at mængden af medicin i kroppen forbliver ensartet. Herefter tager du medicinen efter

anvisningen. Husk at tage medicinen regelmæssigt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

diarré, kvalme, opkastning, fordøjelsesproblemer og luftafgang fra tarmene.

hududslæt

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

nældefeber og kløe

Sjældne bivirkninger (

kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

alvorlige, allergiske reaktioner (en anafylaktisk reaktion)

forstyrrelser i blodbilledet og nedbrydning af blodlegemer (agranulocytose, eosinofili, trombocytopeni,

neutropeni, nedsat funktion af knoglemarven, hæmolytisk anæmi, leukopeni, granulocytopeni)

lavt blodtryk, shock og dødsfald

åndedrætsbesvær, astmatisk vejrtrækning, nysen, hævelse i svælget

smerter i spiserøret, betændelse i spiserøret, sår i spiserøret, mavesmerter, pseudomembranøs colitits

(betændelse i tyktarmen)

gulsot med hudkløe pga. leverbetændelse

udslæt og hævelser (Quinckes ødem)

ledsmerter, muskelsmerter

forskellige typer af nyresygdomme, der kan forårsage nedsat nyrefunktion. Blod i urinen, skummende

urin pga. æggehvidestoffer i urinen

feber

Ikke kendt

(hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

svampeinfektion i munden og mave-tarm-kanalen

øget følsomhed/overfølsomhed

serumsyge (langsomt udviklende overfølsomhedsreaktion, der kan forårsage symptomer såsom feber,

almen utilpashed, kløe, ledsmerter, udslæt og hævede lymfekirtler)

leverskade

muskeltrækninger

utilpashed

stigning i kreatinin i blodet, forbigående, stigning i alkalinphosphataer, ASAT og ALAT uden

symptomer

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dicloxacillin Orion indeholder

Aktivt stof: dicloxacillinnatrium svarende til 250 mg eller 500 mg dicloxacillin i én kapsel.

Øvrige indholdsstoffer:

kapselindhold: magnesiumstearat og vandfri, kolloid silica.

kapselskal: gelatine, vand og titandioxid (E171)

printblæk: shellac, vandfri ethanol, isopropylalkohol, butylalkohol, propylenglycol, koncentreret

ammoniakopløsning, sort jernoxid (E172), kaliumhydroxid og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse/pakningsstørrelser

Dicloxacillin Orion 250 mg kapsler, hårde:

Råhvid/råhvid størrelse ‘2’ hård, gelatinekapsel fyldt med hvidt til råhvidt pulver og påtrykt ”Y” på den

råhvide overdel og ”14” på den råhvide underdel med sort blæk.

Dicloxacillin Orion 500 mg kapsler, hårde:

Råhvid/råhvid størrelse ‘0’ hård, gelatinekapsel fyldt med hvidt til råhvidt pulver og påtrykt ‘Y’ på den

råhvide overdel og ‘15’ på den råhvide underdel med sort blæk.

Pakningsstørrelser:

30, 50 og 100 kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Island, Norge: Dicloxacillin Orion

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2019

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information