Diclofenac/Misoprostol "Cipla" 75 mg+200 mikrogram tabletter med modificeret udløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

26-10-2020

Aktiv bestanddel:
DICLOFENACNATRIUM, MISOPROSTOL
Tilgængelig fra:
Cipla Europe NV
ATC-kode:
M01AB55
INN (International Name):
DICLOFENACNATRIUM, MISOPROSTOL
Dosering:
75 mg+200 mikrogram
Lægemiddelform:
tabletter med modificeret udløsning
Autorisationsnummer:
56350
Autorisation dato:
2016-03-03

Læs hele dokumentet

20. oktober 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Diclofenac/Misoprostol "Cipla",

tabletter med modificeret udløsning 75 mg+200 mikrogram

0.

D.SP.NR.

29887

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Diclofenac/Misoprostol "Cipla"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet med modificeret udløsning består af en mavesyreresistent kerne, der indeholder

75 mg diclofenacnatrium, dækket af en ydre kappe, der indeholder 200 mikrogram

misoprostol.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet med modificeret udløsning indeholder 30 mg lactosemonohydrat.

Hver tablet med modificeret udløsning indeholder 3 mg hydrogeneret ricinusolie.

Hver tablet med modificeret udløsning indeholder 7,1 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter med modificeret udløsning

Hvid, rund, bikonveks, ikke-overtrukket tablet, glat på den ene side og præget med "DM1"

på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Diclofenac/Misoprostol "Cipla" er indiceret til patienter, som har behov for det non-

steroide antiinflammatoriske lægemiddel diclofenac i kombination med misoprostol.

Diclofenackomponenten i dette lægemiddel er indiceret til symptomatisk behandling af

osteoarthritis og reumatoid arthritis. Misoprostolkomponenten i dette lægemiddel er

indiceret til patienter med et særligt behov for profylakse mod NSAID-inducerede

gastriske og duodenale ulcera.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

dk_hum_56350_spc.doc

Side 1 af 16

Dosering

Symptomerne behandles i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at minimere

bivirkningerne (se pkt. 4.4).

Voksne

1 tablet 2 gange daglig i forbindelse med et måltid.

Ældre patienter/nedsat nyrefunktion/nedsat hjertefunktion/nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendigt hos ældre eller hos patienter med nedsat leverfunktion

eller mild til moderat nyreinsufficiens, idet farmakokinetikken ikke ændres i klinisk

relevant udstrækning. Ældre patienter og patienter med nedsat nyre-, hjerte- eller

leverfunktion bør dog overvåges nøje (se pkt. 4.4 og pkt. 4.8).

Pædiatrisk population

Diclofenac/Misoprostol "Cipla"s sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke

klarlagt.

Administration

Til oral anvendelse.

Diclofenac/Misoprostol "Cipla" skal synkes hele med vand og må ikke tygges. Tabletterne

bør fortrinsvis tages under eller efter et måltid.

4.3

Kontraindikationer

Diclofenac/Misoprostol "Cipla" er kontraindiceret hos:

Patienter med overfølsomhed over for diclofenac, acetylsalicylsyre, andre NSAID'er,

misoprostol, andre prostaglandiner eller overfor et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Patienter med aktivt peptisk ulcus/blødning eller perforation eller som har aktiv

gastrointestinal blødning eller andre aktive blødninger f.eks. cerebrovaskulære

blødninger.

Gravide kvinder og kvinder, der planlægger graviditet.

Kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception (se pkt. 4.4, 4.6 og

4.8)

Patienter hvor acetylsalicylsyre eller andre stoffer af NSAID-typen fremprovokerer

anfald af astma, urticaria eller akut rhinitis.

Behandling af perioperativ smerte i forbindelse med koronararterie-bypassoperation.

Patienter med alvorlig nyre- og leversvigt.

Etableret kronisk hjerteinsufficiens (NYHA II-IV), iskæmisk hjertesygdom, perifer

arteriel sygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

Samtidig brug af diclofenac/misoprostol med systemisk virkende NSAID'er, inklusive

COX-2-hæmmere bør undgås, undtaget hos patienter, der har behov for lave doser

acetylsalicylsyre – forsigtighed og tæt kontrol tilrådes hos disse patienter. Samtidig brug af

et systemisk NSAID-præparat og andre systemiske NSAID-præparater kan øge risikoen for

gastrointestinale ulcus og blødning.

Som ved andre NSAID'er kan allergiske reaktioner, inklusive anafylaktiske/anafylaktoide

reaktioner, i sjældne tilfælde også opstå uden tidligere eksponering for diclofenac.

dk_hum_56350_spc.doc

Side 2 af 16

Overfølsomhedsreaktioner kan også udvikle sig til Kounis syndrom, en alvorlig allergisk

reaktion, der kan medføre myokardieinfarkt. De symptomer, der ses ved sådanne

reaktioner, kan omfatte smerter i brystet, som er relateret til en allergisk reaktion over for

diclofenac.

Hos kvinder i den fertile alder (se også pkt. 4.3)

Diclofenac/Misoprostol "Cipla" må ikke gives til præmenopausale kvinder, medmindre de

bruger effektiv prævention og er blevet informeret om risici ved at tage præparatet i

forbindelse med graviditet (se pkt. 4.6). Mærkningen vil angive: "Må ikke anvendes af

kvinder i den fertile alder, medmindre de anvender sikker prævention".

Forsigtighedsregler

Bivirkninger kan minimeres ved at bruge den lavest effektive dosis i så kort tid som

muligt, der er nødvendig for kontrol af symptomer (se pkt. 4.2 samt nedenstående om

gastrointestinale og kardiovaskulære risici).

Nedsat nyre-, hjerte- og leverfunktion

Hos patienter med nedsat nyre-, hjerte- eller leverfunktion og hos ældre skal der udvises

forsigtighed, da brugen af NSAID'er kan resultere i forværring af nyrefunktionen. Ved

følgende sygdomme bør Diclofenac/Misoprostol "Cipla" kun anvendes i ekstraordinære

tilfælde og under nøje klinisk overvågning: Fremskreden hjertesvigt, fremskreden

nyresvigt, fremskreden leversygdom, alvorlig dehydrering.

Nedsat leverfunktion

I et stort studie, hvor patienterne fik diclofenac i gennemsnitligt 18 måneder, blev der

observeret stigninger i ALAT/ASAT hos 3,1 % af patienterne. Stigninger i ALAT/ASAT

forekommer sædvanligvis inden for 1-6 måneder. I kliniske studier er der observeret

hepatitis hos patienter, der fik diclofenac, og efter markedsføring er der rapporteret andre

leverrelaterede reaktioner, herunder gulsot og leversvigt. Under behandling med

diclofenac/misoprostol bør leverfunktionen monitoreres regelmæssigt. Hvis

diclofenac/misoprostol bruges ved tilstedeværelsen af nedsat leverfunktion, er tæt

overvågning nødvendigt. Hvis unormale levertests varer ved eller forværres, hvis der

opstår kliniske tegn og symptomer i overensstemmelse med leversygdom, eller hvis der

opstår systematiske manifestationer, bør behandlingen med diclofenac ophøre.

Nedsat nyrefunktion

Diclofenacs metabolitter udskilles primært via nyrerne (se pkt. 5.2). Omfanget af mulig

akkumulation af metabolitterne hos patienter med nedsat nyrefunktion er ikke undersøgt.

Som for andre NSAID’er, hvor metabolitterne udskilles via nyrerne, bør patienter med

betydeligt nedsat nyrefunktion overvåges nøjere.

I sjældne tilfælde kan NSAID'er, herunder diclofenac/misoprostol, forårsage interstitiel

nephritis, glomerulitis, papilnekrose og nefrotisk syndrom. NSAID’er hæmmer den renale

prostaglandinsyntese, som spiller en understøttende rolle i opretholdelsen af perfusion i

nyrerne hos patienter med nedsat blodgennemstrømning og blodvolumen i nyrerne. Hos

disse patienter kan administration af et NSAID fremskynde åbenlys renal dekompensation,

som typisk efterfølges af bedring til niveauet, der sås inden behandling efter ophør med

NSAID-behandling. Patienter med størst risiko for en sådan reaktion er patienter med

kronisk hjerteinsufficiens, levercirrose, nefrotisk syndrom, åbenlys renal sygdom og ældre

patienter. Disse patienter skal overvåges nøje, mens de er i NSAID-behandling.

dk_hum_56350_spc.doc

Side 3 af 16

Patienter med hypertension og/eller mild til moderat hjerteinsufficiens i anamnesen bør

monitoreres og rådgives fyldestgørende, da væskeretention og ødemer er rapporteret i

forbindelse med NSAID behandling.

Nedsat hjertefunktion

Som med alle NSAID’er kan diclofenac/misoprostol føre til frembrud af ny hypertension

eller forværring af præ-eksisterende hypertension, hvor begge kan bidrage til den øgede

forekomst af kardiovaskulære hændelser. NSAID'er, herunder diclofenac/misoprostol, skal

anvendes med forsigtighed hos patienter med hypertension. Blodtrykket skal monitoreres

nøje ved opstart af behandling med diclofenac/misoprostol og igennem

behandlingsforløbet.

Patienter med signifikante risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser (f.eks.

hypertension, hyperlipidæmi, diabetes mellitus, rygning) bør kun behandles med

diclofenac efter nøje overvejelse. Da diclofenacs kardiovaskulære risici kan øges med

dosis og eksponeringstid, bør den kortest mulige varighed og den lavest effektive daglige

dosis anvendes. Patientens behov for symptomatisk lindring og behandlingsrespons bør

reevalueres regelmæssigt.

Kliniske forsøg og epidemiologiske data antyder, at der ved brug af diclofenac, specielt i

høje doser (150 mg daglig) og ved langtidsbehandling, er en let forøget risiko for arterielle

tromboser (f.eks. myokardieinfarkt og slagtilfælde).

Læger og patienter skal være opmærksomme på udvikling af sådanne tilstande, også selv

om patienten ikke tidligere har haft kardiovaskulære symptomer. Patienterne skal

informeres om tegn og/eller symptomer på alvorlig kardiovaskulær toksicitet, og hvad de

skal gøre, hvis de opstår (se pkt. 4.3).

Kredsløb/gastrointestinal påvirkning

NSAID’er, inklusive diclofenac/misoprostol, kan forårsage alvorlige gastrointestinale

bivirkninger, herunder inflammation, blødning, ulceration og perforation i mave, tyndtarm

eller tyktarm, som kan være fatalt. Hvis gastrointestinal blødning eller ulceration opstår

hos patienter, som er i behandling med diclofenac/misoprostol, skal behandlingen

seponeres. Disse bivirkninger kan opstå på ethvert tidspunkt under behandlingen, med eller

uden advarende symptomer eller hos patienter med alvorlige gastrointestinale lidelser i

anamnesen.

Patienter, der er i størst risiko for udvikling af disse gastrointestinale komplikationer med

NSAID’er, er dem, der behandles med højere doser, ældre, patienter med kardiovaskulær

sygdom, patienter i samtidig behandling med acetylsalicylsyre, cortikosteroider, selektive

serotonin genoptagshæmmere, patienter med et alkoholforbrug eller patienter med

fortilfælde af eller aktiv gastrointestinal sygdom, som f.eks. ulceration, gastrointestinal

blødning eller inflammatoriske lidelser.

Derfor bør diclofenac/misoprostol anvendes med forsigtighed hos disse patienter, og

behandlingen bør indledes med den lavest mulige dosis (se pkt. 4.3).

NSAID'er, herunder diclofenac, kan være forbundet med øget risiko for anastomotisk

utæthed i mave-tarm-kanalen. Tæt lægeovervågning og forsigtighed anbefales ved brug af

diclofenac efter gastrointestinal kirurgi.

dk_hum_56350_spc.doc

Side 4 af 16

Patienter, særligt ældre, med gastrointestinal toksicitet i anamnesen bør rapportere alle

usædvanlige abdominale symptomer (særligt gastrointestinal blødning), i særdeleshed i

behandlingens startfase. Forsigtighed tilrådes, hvis patienter samtidig bruger medicin, som

øger risikoen for ulceration eller blødning, såsom orale cortikosteroider, selektive serotonin

genoptagshæmmere eller trombocyt-hæmmende midler som f.eks. acetylsalicylsyre (se

pkt. 4.5). Samtidig brug af orale antikoagulantia og NSAID, inklusiv

diclofenac/misoprostol øger risikoen for gastrointestinale lidelser og ikke-gastrointestinale

blødninger og skal gives med forsigtighed. Orale antikoagulantia omfatter både

warfarin/coumarin samt nyere orale antikoagulantia (f.eks. apixaban, dabigatran,

rivaroxaban). Antikoagulation/INR skal monitoreres hos patienter der tager antikoagulantia

af warfarin/coumarin typen (se pkt. 4.5).

Som for andre NSAID’er kan diclofenac/misoprostol nedsætte trombocytaggregationen og

forlænge blødningstiden. Der anbefales ekstra overvågning ved sygdomme i det

hæmatopoietiske system eller ved koagulationsforstyrrelser eller hos patienter med

fortilfælde af cerebrovaskulær blødning.

Forsigtighed tilrådes hos patienter med ulcerøs kolitis eller Crohns sygdom, da disse

lidelser kan forværres (se pkt. 4.8).

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter og patienter i behandling

med kortikosteroider, andre NSAID’er eller antikoagulantia (se pkt. 4.5).

Hudreaktioner

Alvorlige hudreaktioner, som kan være fatale, bl.a. eksfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons

syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (se pkt. 4.8) er rapporteret meget sjældent i

forbindelse med brugen af NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol. Risikoen

for sådanne reaktioner synes at være størst hos patienter på et tidligt stadie i behandlingen,

idet de fleste tilfælde starter inden for behandlingens første måned. Behandling med

diclofenac/misoprostol bør straks seponeres ved symptomer som udslæt, slimhindelæsioner

eller andre tegn på overfølsomhed.

Overfølsomhed

NSAID’er kan udløse bronkospasmer hos patienter, der lider af eller har fortilfælde af

bronkial astma eller allergisk sygdom.

Langtidsbehandling

Alle patienter, der er i langtidsbehandling med NSAID’er, bør kontrolleres forebyggende

(dvs. nyre- og leverfunktion samt blodtal). Ved længerevarende højdosisbehandling med

analgetika/antiinflammatoriske lægemidler kan der forekomme hovedpine, som ikke bør

behandles med dosisøgning af lægemidlet.

Diclofenac/Misoprostol "Cipla" kan maskere feber og dermed en underliggende infektion.

Hjælpestoffer

Patienter med arvelig galactoseintolerans, Lapp Lactase deficiency eller glucose-galactose

malabsorption bør ikke tage dette lægemiddel.

dk_hum_56350_spc.doc

Side 5 af 16

Hjælpestoffet hydrogeneret ricinusolie kan forårsage mavebesvær og diarré.

Dette lægemiddel indeholder mindre 1 mmol (23 mg) pr. tablet, dvs. den er i det

væsentlige natrium-fri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

NSAID'er kan svække diuretikas natriuretiske virkning på grund af hæmning af den

intrarenale prostaglandinsyntese. Samtidig behandling med kaliumbesparende diuretika

kan forårsage øgede serum-kaliumniveauer, derfor bør serum-kalium monitoreres.

NSAID’er som f.eks. diclofenac kan på grund af deres virkning på prostaglandiner i nyren

øge ciclosporins nyretoksicitet. Ved kombinationsbehandling med ciclosporin kan den

systemiske eksponering af diclofenac fordobles. Behandlingen bør indledes med den lavest

mulige dosis Diclofenac/Misoprostol og patienter bør monitoreres grundigt for tegn på

toksicitet.

Der er en mulig forøget risiko for nyretoksicitet, når NSAID’er gives sammen med

tacrolimus.

Plasmaniveauer af lithium og digoxin ved steady-state kan være højere, og

ketokonazolniveauer kan være lavere.

Farmakodynamiske studier med diclofenac har ikke vist en forstærkning af orale

hypoglykæmiske og antikoagulante lægemidler. Da der er rapporteret om interaktioner

med andre NSAID’er, anbefales der dog ikke desto mindre forsigtighed og passende

overvågning (se beskrivelse af trombocytaggregation under forsigtighedsregler).

På grund af mindsket trombocytaggregation tilrådes forsigtighed ved brug af

Diclofenac/Misoprostol "Cipla" sammen med antikoagulantia. NSAID’er kan forstærke

virkningen af antikoagulantia, f.eks. warfarin, og antitrombocytmidler, som f.eks.

acetylsalicylsyre og serotoningenoptagshæmmere, og kan dermed øge risikoen for

gastrointestinal blødning (se pkt. 4.4).

Når diclofenac administreres samtidig med acetylsalicylsyre ses et fald i proteinbindingen

af diclofenac, dog var clearance af fri diclofenac uforandret. Den kliniske betydning af

denne interaktion er ukendt. Som hos andre NSAID frarådes samtidig administration af

diclofenac og acetylsalicylsyre på grund af risikoen for en øget frekvens af

gastrointestinale bivirkninger.

Tilfælde af hypo- og hyperglykæmi er rapporteret, når diclofenac blev givet med

antidiabetiske præparater.

Forsigtighed bør udvises i tilfælde, hvor methotrexat gives sammen med NSAID'er grundet

en mulig forstærkning af dets toksicitet på grund af NSAID som resultat af en øget

plasmakoncentration af methotrexat. Dette gælder særligt patienter der behandles med høje

doser af methotrexat.

Samtidig brug af andre NSAID’er eller kortikosteroider kan øge forekomsten af

gastrointestinal ulceration eller blødning og af bivirkninger generelt.

dk_hum_56350_spc.doc

Side 6 af 16

Antihypertensive stoffer, inklusive diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin-II-antagonister

(AIIA) og betablokkere: NSAID’er kan reducere virkningen af diuretika og andre

antihypertensiva heriblandt ACE- hæmmere, AIIA og betablokkere.

Hos patienter med nedsat nyrefunktion (f.eks. dehydrerede patienter eller ældre patienter

med kompromitteret nyrefunktion) kan samtidig administration af en ACE-hæmmer eller

en AIIA og/eller diuretika med en cyklo-oxygenase-hæmmer forværre nyrefunktionen

yderligere, herunder risikoen for akut nyresvigt, som sædvanligvis er reversibel.

Forekomsten af disse interaktioner bør overvejes hos patienter, der behandles med

diclofenac/misoprostol samtidig med en ACE-hæmmer eller en AIIA og/eller diuretika.

Antacida kan forsinke absorptionen af diclofenac. Magnesiumholdige antacida har vist at

forværre misoprostolassocieret diarré.

Data fra dyr indikerer, at NSAID'er kan øge risikoen for kramper forårsaget af antibiotika

af quinolon-typen. Patienter, der tager NSAID'er og quinoloner, kan have en forøget risiko

for at udvikle kramper.

NSAID’er bør ikke anvendes i 8-12 dage efter administration af mifepriston, da NSAID’er

kan nedsætte virkningen af mifepriston.

Forsigtighed tilrådes når diclofenac anvendes sammen med svage CYP2C9 inhibitorer

(såsom sulfinpyrazon og voriconazol), da dette kan medføre signifikant stigning i peak

plasma koncentrationen og dermed eksponeringen af diclofenac på grund af en hæmning af

diclofenac metabolismen. Forsigtighed tilrådes også ved samtidig brug af moderate

CYP2C9 inhibitorer (såsom fluconazol, miconazol og amiodaron). Samtidig administration

af diclofenac og disse moderate CYP2C9 inhibitorer er ikke blevet studeret men kan

forventes at medføre samme interaktion i et større omfang.

Voriconazole øgede Cmax og AUC af diclofenac (50 mg enkel dosis) med henholdsvis

114% og 78%.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal informeres om risikoen for teratogenicitet før behandling

med diclofenac-misoprostol. Behandling må ikke påbegyndes før graviditet er udelukket,

og kvinder skal rådgives grundigt om vigtigheden af sikker kontraception under

behandlingen. Hvis der er mistanke om graviditet, skal behandlingen straks seponeres (se

pkt. 4.3, 4.4 og 4.8).

Graviditet

Diclofenac/Misoprostol "Cipla" er kontraindiceret til gravide kvinder og til kvinder, der

planlægger at blive gravide.

Misoprostol:

Misoprostol inducerer uterine kontraktioner, hvilket kan føre til abort, præmatur fødsel,

fosterdød og fostermisdannelser. Der er blevet rapporteret om en ca. 3 gange øget risiko for

misdannelser under graviditeter, hvor fosteret blev udsat for misoprostol i første trimester,

sammenlignet med en forekomst på 2% i kontrolgruppen. Prænatal eksponering for

misoprostol har især været forbundet med Moebius syndrom (medfødt ansigtslammelse,

der fører til hypomimi, problemer med amning og synkning og øjenbevægelser, med eller

dk_hum_56350_spc.doc

Side 7 af 16

uden defekter i lemmer); amnionbåndsyndrom (bl.a. defekter i lemmer/amputationer, især

klumpfod, akiri, oligodactyli, læbeganespalte) og anomalier i centralnervesystemet

(cerebrale og kraniale anomalier såsom anencefali, hydrocefali, cerebellar hypoplasi,

neuralrørsdefekter). Der er observeret andre defekter, herunder artrogrypose.

Heraf følger, at:

Kvinder skal informeres om risikoen for teratogenicitet.

Hvis patienten ønsker at fortsætte med graviditeten efter at have været udsat for

misoprostol in utero, skal graviditeten overvåges omhyggeligt ved hjælp af

ultralydsscanning med særlig fokus på lemmerne og hovedet.

Diclofenac:

Hæmning af prostaglandinsyntesen kan have en skadelig indvirkning på graviditeten

og/eller embryo/føtal udvikling. Data fra epidemiologiske studier tyder på en øget risiko

for spontan abort ved brug af prostaglandin-syntesehæmmere under den tidlige graviditet.

Den absolutte risiko for kardiovaskulære misdannelser blev forøget fra under 1% op til cirka

1,5%. Risikoen antages at stige med dosis og varighed af behandlingen.

Hos dyr har

administration af prostaglandin-syntesehæmmere vist sig at medføre en øget hyppighed af

præ- og postimplantationstab og embryo/føtal dødelighed. Derudover er der rapporteret om

øget forekomst af forskellige misdannelser, herunder kardiovaskulære misdannelser hos

dyr, som fik en prostaglandinsyntesehæmmer i den organdannende periode.

I tredje trimester af graviditeten kan alle prostaglandinsyntesehæmmere udsætte fosteret

for:

Kardiopulmonær toksicitet (med præmatur lukning af ductus arteriosus og pulmonal

hypertension),

Renaldysfunktion, som kan udvikle sig til nyreinsufficiens med oligo-hydroamniose.

I slutningen af graviditeten kan alle prostaglandinsyntesehæmmere udsætte moderen og det

nyfødte barn for:

Mulig forlængelse af blødningstiden, en antikoagulerende effekt, som kan forekomme

selv ved meget lave doser,

Hæmning af livmodersammentrækningerne, hvilket fører til forsinket eller forlænget

fødsel.

Amning

Hos moderen metaboliseres misoprostol hurtigt til misoprostolsyre, som er biologisk aktivt

og udskilles i modermælk. Diclofenac udskilles i modermælk i meget små mængder. De

potentielle påvirkninger af spædbarnet fra eksponering over for misoprostol og dets

metabolitter via amning kendes generelt ikke. Diarré er dog en kendt bivirkning ved

misoprostol og kan forekomme hos spædbørn af ammende mødre. Diclofenac/Misoprostol

"Cipla" bør derfor ikke gives til ammende mødre.

Fertilitet

Baseret på virkningsmekanismen kan NSAID’er heriblandt diclofenac/misoprostol

forsinke eller modvirke bristningen af ovarie folliklerne og dette kan medføre reverisbel

infertilitet hos visse kvinder. Hos kvinder der har problemer med at blive gravide eller

udredes for infertilitet bør det overvejes at seponere misoprostol/diclofenac behandlingen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

dk_hum_56350_spc.doc

Side 8 af 16

Patienter, der oplever svimmelhed eller andre forstyrrelser i centralnervesystemet, mens de

tager NSAID’er, bør afholde sig fra at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Tabellen nedenfor angiver forekomsten af indrapporterede bivirkninger i kontrollerede

kliniske studier, hvor diclofenac/misoprostol tabletter med modificeret udløsning blev

givet til mere end 2000 patienter. Yderligere er der indrapporterede bivirkninger fra

overvågningen efter markedsføring, hvor hyppigheden ikke kan estimeres ud fra de

forhåndenværende data. Disse er angivet med hyppigheden ’ikke kendt’, som f.eks.

spontane rapporter. De hyppigst rapporterede bivirkninger er i organklassen "mave-tarm-

kanalen". Generelt er bivirkningerne for diclofenac/misoprostol i patienter over 65 år (556

personer) de samme som for yngre patienter (1564 personer). Den eneste klinisk relevante

forskel var, at patienter over 65 år havde en lavere tolerance for diclofenac/misoprostol

virkning på mave-tarmkanalen, når de fik diclofenac/misoprostol tre gange dagligt.

Systemorga

n-klasse

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 og

<1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1.000 og

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 og

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.00

0)

Hyppighed: Ikke

kendt (hyppighe-

den kan ikke

estime-res ud fra

forhånden-

værende data)

(efter mar-

kedsføring)

Infektioner

og

parasitære

sygdomme

Vaginal

infektion

Aseptisk

meningitis

Blod og

lymfesystem

Trombocyto-

peni

Aplastisk anæmi,

agranulocy-tose,

hæmolytisk anæmi,

leukopeni,

inhibation af

trombocyt-

aggregation

Immunsyste-

met

Anafylaktisk

reaktion

Overfølsomhed

Metabolisme

og ernæring

Anoreksi, væske-

retention

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed

Mareridt

Psykotisk reaktion,

desorientering,

depression, angst,

humørsving-

ninger, irritabilitet

Nervesystem

et

Hovedpine,

svimmelhed

Cerebrovaskul

ære hændelser

Kramper,

hukommelses-

forstyrrelse,

døsighed, tremor,

smagsforan-dring,

paræstesi

Øjne

Sløret syn

Synsforstyrrelser

dk_hum_56350_spc.doc

Side 9 af 16

Øre og

labyrint

Tinnitus

Hjerte

Myokardie-

infarkt

Hjertesvigt,

palpitationer,

Kounis syndrom

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Shock,

hypotension,vaskul

itis

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Dyspnø

Astma,

pneumonitis

Mave-tarm-

kanalen

Mavesmerte

r, diarré

kvalme,

dyspepsi

Gastritis,

opkastning,

flatulens,

opstød,

obstipation,

mavesår,

gastro-

intestinal

inflammatio

duodenitis,

esofagitis

Stomatitis,

gastrointes-tinal

blødning

Pankreatitis

GI-perforation

melæna,

hæmatemese,

Iskæmisk kolitis,

Crohns sygdom,

øsofagus sygdom,

mundsår, glossitis,

tungeødem,

mundtørhed

Lever og

galdeveje

Hepatitis,

gulsot

Leversvigt

Fulminant

hepatitis, bilirubin i

blodet forøget

Hud og

subkutane

væv

Udslæt,

pruritus

Purpura,

urticaria

Angioødem

Bulløs

dermatitis

Erythema

multiforme, toksisk

epidermal

nekrolyse

Stevens-Johnson's

syndrom

eksfoliativ

dermatitis

Schönlein-Henoch

purpura,

mukokutant udslæt,

vesikuløst udslæt,

fotosensitive

reaktioner, alopeci

Nyrer og

urinveje

Nyresvigt, akut

nyresvigt, renal

papilnekrose,

interstitiel nefritis,

nefrotisk syndrom,

proteinuri,

hæmaturi,

dk_hum_56350_spc.doc

Side 10 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information