Dexiron Vet. 150 mg Fe 3+/ml injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-01-2015

Aktiv bestanddel:
JERNDEXTRAN
Tilgængelig fra:
Ceva Animal Health A/S
ATC-kode:
QB03AC
INN (International Name):
Iron Dextran
Dosering:
150 mg Fe 3+/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
10427
Autorisation dato:
1981-06-04

28. januar 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

Dexiron Vet., injektionsvæske, opløsning

D.sp.nr.

3896

Specialitetens navn

Dexiron Vet.

Deklaration

Jerndextran kompleks svarende til Fe

150 mg.

Phenol.

Sterilt vand ad 1 ml.

Lægemiddelform

Injektionsvæske, opløsning

4.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk gruppe: Jern, parenterale midler. QB 03 AC.

Farmakologiske egenskaber

Jern er et livsvigtigt stof for dyr. Det indgår som en bestanddel i myoglobin og

hæmoglobin, som bruges i transporten og udnyttelsen af ilt i kroppen. Jern er også

komponent i kroppens livsvigtige enzymer. Efter injektion absorberes jerndextran

hovedsageligt via lymfen og videreføres gennem blod til det retikuloendotheliale system

i kroppen. Dextranet bliver udskilt i urinen, og en del metaboliseres til glukose, mens

jernet bliver brugt til dannelsen af hæmoglobin.

Den høje koncentration af Fe (III) i DEXIRON bevirker, at injektionsvolumen bliver

reduceret.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

Dyrearter

Svin og kvæg.

Indikationer

Profylaktisk og kurativ behandling af anæmi som følge af jernmangel.

10427_spc.doc

Side 1 af 3

Kontraindikationer

Bør ikke gives til heste.

Bivirkninger

Jerndextran kan i sjældne tilfælde fremkalde fatale reaktioner ved injektion hos

pattegrise. Genetiske faktorer, mangel på vitamin E eller selen er angivet som årsager.

Ved mistanke om vitamin E eller selenmangel skal man ikke give jerntilskud.

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ingen.

Drægtighed og diegivning

Kan anvendes.

Interaktioner

Ingen.

Dosering

Svin: Pattegrise (2-4 dage): 1,0-1,3 ml, der injiceres subkutant i lyskefolden.

Kalve: 3 ml injiceres intramuskulært i halsen.

Overdosering

Ingen.

5.10

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen. Se endvidere pkt. 5.2.

5.11

Tilbageholdelsestider

0 dage.

5.12

Særlige forsigtighedsregler for den person, der administrerer præparatet

Ingen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Uforligeligheder

Må ikke anvendes i injektionssprøjten sammen med andre præparater.

Opbevaringstid

3 år.

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler, samt foderstoffer.

Emballage

Plastflasker (polyethylen HDPE - Ph.Eur.).

10427_spc.doc

Side 2 af 3

Tropeprop, butyl-gummi PH 4002/45.

Metalkapsel uden gummi (ringformet).

Særlige forsigtighedsregler vedrørende bortskaffelse af rester eller evt. affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

Registreringsindehaver

Ceva Animal Health A/S

Ladegaardsvej 2

7100 Vejle

Markedsføringstilladelse nr.

10427

Dato for første markedsføringstilladelse

4 juni 1981

Revision af produktresumé

28. januar 2014

Udlevering

V-mrk.

10427_spc.doc

Side 3 af 3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information