Delepsine Retard 500 mg depottabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Aktiv bestanddel:
NATRIUMVALPROAT
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
N03AG01
INN (International Name):
sodium
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
depottabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
17606
Autorisation dato:
1995-10-20

Indlægsseddel: Information til brugeren

Delepsine Retard 300 mg og 500 mg depottabletter

natriumvalproat

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

ADVARSEL

Delepsine Retard, valproat kan skade et ufødt barn alvorligt, når det tages under graviditeten. Hvis du

er en kvinde, der er i stand til at få børn, skal du anvende effektiv svangerskabsforebyggelse

(prævention) uden afbrydelse under hele din behandling med Delepsine Retard. Din læge vil

gennemgå dette med dig, men du skal også følge vejledningen i punkt 2 i denne indlægsseddel.

Få hurtigst muligt en konsultation hos din læge, hvis du ønsker at blive gravid, eller hvis du tror, du er

gravid.

Du må ikke stoppe med at tage Delepsine Retard, medmindre din læge beder dig om det, da din

tilstand kan blive forværret.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Delepsine Retard

Sådan skal du tage Delepsine Retard

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Delepsine Retard er natriumvalproat.

Delepsine Retard bruges i behandlingen af epilepsi, hvor det forhindrer eller dæmper krampetilfælde.

Delepsine Retard bruges også til behandling af mani, hvor du kan føle dig eksalteret, opstemt,

ophidset, entusiastisk eller hyperaktiv. Mani forekommer i forbindelse med en sygdom, som kaldes

”bipolar sygdom”. Delepsine Retard kan bruges, når lithium ikke kan bruges.

Du kan tage Delepsine Retard alene eller sammen med anden medicin til behandling af forskellige

typer af epilepsi (generaliseret epilepsi, partiel epilepsi) og mani.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Delepsine Retard

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Delepsine Retard:

hvis du er allergisk over for natriumvalproat, jordnødder, soja eller et af de øvrige indholdsstoffer

i Delepsine Retard (angivet i punkt 6).

hvis du har sygdom i leveren eller bugspytkirtlen.

hvis du eller dine nære slægtninge har haft leversygdom på grund af medicin.

hvis du har en sjælden form for stofskiftesygdom (hepatisk porfyri).

hvis du har nedsat antal blodplader i blodet (trombocytopeni).

hvis du har unormal tendens til blødning (hæmoragisk diatese).

hvis du har en arvelig lidelse, der medfører en mitokondriel sygdom (f.eks. Alpers-Huttenlocher

syndrom).

hvis du lider af forstyrrelser i omsætningen af urinsyre (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Bipolar lidelse

Ved bipolar lidelse må du ikke tage Delepsine Retard, hvis du er gravid.

Ved bipolar lidelse, må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage Delepsine

Retard, medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention)

under hele behandlingen med Delepsine Retard. Du må ikke stoppe med at tage Delepsine Retard

eller din prævention, før du har diskuteret det med din læge. Din læge vil rådgive dig yderligere

(se nedenfor under ” Graviditet, amning og frugtbarhed - Vigtig information til kvinder”).

Epilepsi

Ved epilepsi må du ikke tage Delepsine Retard hvis du er gravid, medmindre intet andet virker

for dig.

Ved epilepsi må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage Delepsine Retard

medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention) under hele

behandlingen med Delepsine Retard. Du må ikke stoppe med at tage Delepsine Retard eller

afbryde din prævention, før du har diskuteret det med din læge. Din læge vil rådgive dig

yderligere (se nedenfor under ” Graviditet, amning og frugtbarhed - Vigtig information til

kvinder”).

Hvis du mener, at du fejler noget af ovenstående, eller hvis du generelt er i tvivl, skal du tale med din

læge før du tager Delepsine Retard.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Delepsine Retard

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin, som for eksempel valproat,

har haft tanker om at gøre skade på sig selv eller begå selvmord. Hvis du på noget tidspunkt får

sådanne tanker, skal du straks kontakte din læge.

Behandling med Delepsine Retard kræver omhyggelig kontrol af leverens og bugspytkirtlens funktion

samt andre blodprøver. Det er vigtigt, at du møder op til denne kontrol. Oplys altid ved blod- og

urinprøvekontrol, at du er i behandling med Delepsine Retard.

Kontakt lægen før du tager Delepsine Retard,

hvis du tidligere har haft knoglemarvsskader (bloddannelsen).

hvis du har nedsat leverfunktion.

hvis du har nedsat nyrefunktion. Din læge vil muligvis tage en blodprøve eller ændre din dosis.

hvis du skal opereres eller have foretaget indgreb hos tandlægen.

hvis du lider af diabetes.

hvis du lider af knogleskørhed.

hvis du lider af bindevævssygdommen systemisk lupus erythematosus.

hvis du lider af en enzymforstyrrelse i urinstofcyklus.

hvis du har let ved at få blå mærker eller bløde.

hvis du er hiv-positiv.

hvis du tager på i vægt.

hvis du mangler et enzym kaldet carnitin palmitoyltransferase (CPT) type II og får kraftige

muskelsmerter, da det kan være tegn på beskadigelse af musklerne.

hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, og du evt. planlægger at blive gravid

hvis du ved, at der i familien er et arveligt problem, som medfører en mitokondriel sygdom.

Som med anden medicin mod epilepsi, kan kramper blive værre eller forekomme oftere, mens du tager

denne medicin. Hvis dette sker, kontakt straks lægen.

Tal med lægen, hvis dit barn under 3 år får Delepsine Retard og har svær epilepsi, især hvis barnet

samtidig har nedsat leverfunktion, hjerneskade, udviklingsforstyrrelser, ernæringsforstyrrelser,

stofskiftesygdomme som f.eks. karnitinmangel, arvelige forstyrrelser i omsætningen af fedtsyrer eller

urinsyre eller det får anden medicin mod epilepsi.

Hvis dit barn er under 3 år, skal Delepsine Retard ikke tages sammen med acetylsalicylsyre.

KONTAKT ØJEBLIKKELIGT LÆGEN, hvis følgende symptomer optræder, især hvis de optræder i

de første 6 måneder af behandlingen: Uforklarlig svækkelse af den generelle tilstand, forlænget

blødningstid, appetitløshed, utilpashed, døsighed og træthed, som kan forekomme sammen med

gentagne opkastninger og mavesmerter, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, hævede ben og

ved pludselig forværring af kramper. Delepsine Retard kan påvirke leveren (og i sjældne tilfælde

bugspytkirtlen) hos meget få patienter.

Hold ikke brat op med at tage Delepsine Retard. Det kan øge risikoen for anfald. Tal med lægen.

Børn og unge

Delepsine Retard bør ikke bruges til behandling af mani hos børn og unge under 18 år.

Brug af andre lægemidler sammen med Delepsine Retard

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre

lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Dette gælder også medicin, som ikke er købt

på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Delepsine Retard, og Delepsine Retard kan påvirke

virkningen af anden medicin.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod smerter (acetylsalicylsyre) (særligt for børn under 3 år).

medicin mod mavesår (cimetidin).

anden medicin mod epilepsi (f.eks. carbamazepin, felbamat, lamotrigin, phenobarbital,

phenytoin, primidon, ethosuximid, topiramat, rufinamid, zonisamid).

medicin mod malaria (mefloquin).

medicin mod hiv-virus og aids (zidovudin, lopinavir, ritonavir).

blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon, acetylsalicylsyre).

sovemedicin eller medicin mod depression eller sindslidelser (benzodiazepiner, olanzapin,

quetiapin, MAO-hæmmere, antidepressiva).

medicin mod betændelse (erythromycin, panipenem, meropenem, imipenem, rifampicin)

(antibiotika, der bruges til at behandle bakterielle infektioner). Kombinationen af valproat og

carbapenemer skal undgås, da det kan reducere effekten af natriumvalproat.

medicin mod forhøjet kolesterol (colestyramin).

medicin mod kræft (cisplatin, adriamycin).

medicin mod forhøjet tryk i øjnene (grøn stær) eller højdesyge (acetazolamid).

østrogenholdig medicin (herunder nogle p-piller).

Delepsine Retard kan øge virkningen af følgende lægemidler:

nimodipin (medicin mod hjerte-karsygdom).

Tal med din læge, hvis du skal have medicin til bedøvelse (propofol).

Brug af Delepsine Retard sammen med mad, drikke og alkohol

Du bør tage Delepsine Retard umiddelbart efter et måltid. Du skal tage Delepsine Retard med et glas

vand.

Delepsine Retard kan forstærke effekten af alkohol. Det frarådes at indtage alkohol i forbindelse med

behandling med Delepsine Retard.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Vigtig information til kvinder

Bipolar lidelse

Ved bipolar lidelse må du ikke tage Delepsine Retard, hvis du er gravid.

Ved bipolar lidelse, må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage Delepsine

Retard, medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention)

under hele behandlingen med Delepsine Retard. Du må ikke stoppe med at tage Delepsine

Retard eller din prævention, før du har diskuteret det med din læge. Din læge vil rådgive dig

yderligere.

Epilepsi

Ved epilepsi må du ikke tage Delepsine Retard hvis du er gravid, medmindre intet andet virker

for dig.

Ved epilepsi, må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage Delepsine

Retard medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention)

under hele behandlingen med Delepsine Retard. Du må ikke stoppe med at tage Delepsine

Retard eller afbryde din prævention, før du har diskuteret det med din læge. Din læge vil

rådgive dig yderligere.

Risici ved valproat, når det tages under graviditet (uanset sygdommen, som valproat anvendes til)

Tal straks med din læge, hvis du planlægger at få et barn eller er gravid.

Valproat indebærer en risiko, hvis det tages under graviditet. Jo højere dosis, desto højere risici,

men alle doser indebærer en risiko.

Det kan forårsage alvorlige fosterskader og kan påvirke måden, som barnet udvikler sig på,

efterhånden som det vokser. Fødselsdefekter, der er rapporteret, omfatter

spina bifida

(hvor

knoglerne i rygsøjlen ikke er korrekt udviklet); ansigts- og kraniemisdannelser; misdannelser af

hjerte, nyre, urinveje og kønsorganer; defekte lemmer (arme og ben). Der er rapporteret

høreproblemer eller døvhed hos børn, der har været udsat for valproat under graviditeten.

Hvis du tager valproat under graviditet, har du større risiko end andre kvinder for at få et barn

med fosterskader, der kræver medicinsk behandling. Fordi valproat er blevet anvendt i mange

år, ved vi, at hos kvinder, der tager valproat, vil omkring 10 børn ud af 100 have fosterskader.

Dette kan sammenlignes med 2 til 3 børn ud af 100 født af kvinder, der ikke har epilepsi.

Det anslås, at op til 30-40% af førskolebørn, hvis mødre tog valproat under graviditeten, kan få

problemer med den tidlige udvikling i barndommen. Berørte børn kan være langsomme til at gå

og tale, have lavere intelligens end andre børn, og have problemer med sprog og hukommelse.

Autismespektrumforstyrrelser er oftere diagnosticeret hos børn udsat for valproat, og der er

nogle tegn på, at børn kan være mere tilbøjelige til at udvikle symptomer på ADHD (Attention

Deficit Hyperactivity Disorder).

Inden dette lægemiddel bliver ordineret til dig, vil din læge have forklaret, hvad der kan ske

med dit barn, hvis du bliver gravid, mens du tager valproat. Hvis du senere beslutter dig for, at

du vil have et barn, må du ikke stoppe med at tage din medicin eller afbryde din prævention, før

du har diskuteret det med din læge.

Hvis du er forælder til eller plejer af en pige, der bliver behandlet med valproat, skal du

kontakte lægen, når dit barn, der bruger valproat, får sin første menstruation.

Spørg din læge til råds om at tage folsyre, når du prøver at få et barn. Folsyre kan sænke den

generelle risiko for

spina bifida

(rygmarvsbrok) og tidlig abort, der er ved alle graviditeter. Det

er dog usandsynligt, at det vil mindske risikoen for fosterskader, som er forbundet med brug af

valproat.

Find og læs om de situationer, der gælder for dig ud fra de situationer, der er beskrevet

nedenfor:

JEG BEGYNDER BEHANDLING MED DELEPSINE RETARD

JEG TAGER DELEPSINE RETARD OG PLANLÆGGER IKKE AT FÅ ET BARN

JEG TAGER DELEPSINE RETARD OG PLANLÆGGER AT FÅ ET BARN

JEG ER GRAVID, OG JEG TAGER DELEPSINE RETARD

JEG BEGYNDER BEHANDLING MED DELEPSINE

RETARD

Hvis det er første gang, du har fået ordineret Delepsine Retard, vil din læge have forklaret risikoen for

et ufødt barn, hvis du bliver gravid. Når du engang er i stand til at få et barn, skal du sørge for at bruge

en effektiv præventionsmetode uden afbrydelse under din behandling med Delepsine Retard. Tal med

din læge eller familieplanlægningsklinik, hvis du har brug for råd om prævention.

De vigtigste budskaber:

Graviditet skal udelukkes inden behandlingsstart med Delepsine Retard med resultatet af en

graviditetstest, som er bekræftet af din læge

Du skal bruge en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention) under hele din

behandling med Delepsine Retard.

Du skal diskutere passende metoder til svangerskabsforebyggelse (prævention) med din læge.

Din læge vil informere dig om forebyggelse af graviditet og kan henvise dig til en specialist i

rådgivning om prævention.

Du skal have regelmæssige (mindst årlige) konsultationer med en specialist, der har erfaring

med behandling af bipolar lidelse eller epilepsi. Under dette besøg vil din læge sørge for, at du

er klar over og har forstået alle de risici og vejledninger, der er forbundet med anvendelse af

valproat under graviditeten.

Fortæl det til din læge, hvis du ønsker at få et barn.

Fortæl det øjeblikkeligt til din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

Nogle p-piller (østrogenholdige p-piller) kan sænke niveauet af valproat i dit blod. Sørg for at

tale med din læge om den form for prævention, der passer bedst til dig.

JEG TAGER DELEPSINE

RETARD OG PLANLÆGGER IKKE AT FÅ ET BARN

Hvis du fortsætter behandlingen med Delepsine Retard, men ikke har planer om at få et barn, skal du

sørge for at bruge en effektiv præventionsmetode uden afbrydelse under hele din behandling med

Delepsine Retard. Tal med din læge eller familieplanlægningsklinik, hvis du har brug for vejledning

om prævention.

De vigtigste budskaber:

Du skal anvende en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention) under hele din

behandling med Delepsine Retard.

Du skal diskutere svangerskabsforebyggelse (prævention) med din læge. Din læge vil informere

dig om forebyggelse af graviditet og kan henvise dig til en specialist i rådgivning om

prævention.

Du skal have regelmæssige (mindst årlige) konsultationer med en specialist, der har erfaring

med behandling af bipolar lidelse eller epilepsi. Under dette besøg vil din læge sørge for, at du

er klar over og har forstået alle de risici og vejledninger, der er forbundet med anvendelse af

valproat under graviditet.

Fortæl det til din læge, hvis du ønsker at få et barn.

Fortæl det øjeblikkeligt til din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

Nogle p-piller (østrogenholdige p-piller) kan sænke niveauet af valproat i dit blod. Sørg for at

tale med din læge om den form for prævention, der passer bedst til dig.

JEG TAGER DELEPSINE

RETARD OG PLANLÆGGER AT FÅ ET BARN

Hvis du planlægger at få et barn, skal du først have en konsultation hos din læge.

Stop ikke med at tage Delepsine Retard eller din prævention, før du har diskuteret dette med din læge.

Din læge vil rådgive dig yderligere.

Børn født af mødre, der har været behandlet med valproat, er i alvorlig fare for fosterskader og

problemer med udviklingen, der kan være alvorligt invaliderende. Din læge vil henvise dig til en

specialist, der har erfaring med behandling af bipolar lidelse eller epilepsi, således at andre

behandlingsmuligheder kan evalueres tidligt. Din specialist kan sætte flere tiltag i gang, så din

graviditet går så glat som muligt, og eventuelle risici for dig og dit ufødte barn reduceres så meget som

muligt.

Din specialist kan beslutte at ændre dosis af Delepsine Retard eller skifte dig til en anden medicin eller

stoppe behandlingen med Delepsine Retard, længe før du bliver gravid - dette er for at sikre, at din

sygdom er stabil.

Spørg din læge til råds om at tage folsyre, når du planlægger at få et barn. Folsyre kan sænke den

generelle risiko for

spina bifida

(rygmarvsbrok) og tidlig abort, der eksisterer ved alle graviditeter. Det

er dog usandsynligt, at det vil mindske risikoen for fosterskader forbundet med brug af valproat.

De vigtigste budskaber:

Du må ikke stoppe med at tage Delepsine Retard, medmindre din læge siger det.

Du må ikke stoppe med at bruge din svangerskabsforebyggelse (prævention), før du har talt

med din læge, og I sammen har lagt en plan for at sikre, at dit helbred og din graviditet er

overvåget, og risikoen for dit barn er begrænset.

Få først en konsultation med din læge. Ved dette besøg vil din læge sørge for, at du er klar over

og har forstået alle risici og vejledninger, der er forbundet med brug af valproat under graviditet.

Din læge vil forsøge at skifte dig til en anden medicin eller stoppe behandlingen med Delepsine

Retard, længe før du bliver gravid.

Få straks en konsultation hos din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

JEG ER GRAVID, OG JEG TAGER DELEPSINE

RETARD

Stop ikke med at tage Delepsine Retard, medmindre din læge beder dig om det, da din sygdom kan

blive forværret. Få straks en konsultation hos din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du

er gravid. Din læge vil rådgive dig yderligere.

Børn født af mødre, der har været behandlet med valproat, er i alvorlig fare for fosterskader og

problemer med udviklingen, der kan være alvorligt invaliderende.

Du vil blive henvist til en specialist med erfaring i behandling af bipolar lidelse eller epilepsi, så andre

behandlingsmuligheder kan overvejes.

I de ganske særlige tilfælde, hvor Delepsine Retard er den eneste tilgængelige behandlingsmulighed

under graviditet, vil du blive overvåget meget tæt både for at styre din underliggende sygdom og for at

kontrollere, hvordan dit ufødte barn udvikler sig. Du og din partner kan få vejledning og støtte

vedrørende graviditeten, som er udsat for valproat.

Spørg din læge til råds om at tage folsyre. Folsyre kan sænke den generelle risiko for

spina bifida

(rygmarvsbrok) og tidligt abort, der er ved alle graviditeter. Det er dog usandsynligt, at det vil mindske

risikoen for fosterskader, som er forbundet med anvendelse af valproat.

De vigtigste budskaber:

Få straks en konsultation hos din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

Du må ikke stoppe med at tage Delepsine Retard, medmindre din læge siger det.

Sørg for, at du bliver henvist til en specialist, der har erfaring med behandling af epilepsi,

bipolar lidelse for at vurdere behovet for andre behandlingsmuligheder.

Du skal have grundig vejledning om risikoen ved Delepsine Retard under graviditet, herunder

teratogenicitet (misdannelser) og påvirkning af udviklingen hos børn.

Sørg for, at du bliver henvist til en specialist i prænatal (foster) overvågning for at opdage

mulige forekomster af misdannelser.

Sørg for at læse den patientvejledning, du modtager fra din læge. Din læge vil gennemgå den

årlige kvittering for information om risiko med dig og vil bede dig om at underskrive den og

beholde den. Du vil også modtage et patientkort fra apoteket for at minde dig om risici ved

valproat under graviditet.

Børn født af mødre, der har taget Delepsine Retard under sidste del af graviditeten (3. trimester), kan

få abstinenssymptomer såsom uro, irritabilitet, usædvanlig pirrelighed, skælven/uro, øget bevægelse,

andre bevægelsesforstyrrelser, rysten, kramper og spiseforstyrrelser.

Amning

En lille mængde valproat går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Delepsine Retard

efter aftale med lægen. Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Delepsine Retard er

nødvendig. Tal med lægen.

Frugtbarhed

Valproat kan påvirke din frugtbarhed, både hvis du er kvinde eller mand. Se punkt 4. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Dette betyder, at Delepsine Retard, på grund af bivirkninger (f.eks. træthed) kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Epilepsi er i sig selv også grund til at være forsigtig, når man udfører disse aktiviteter.

Delepsine Retard indeholder soja lecithin

Hvis du er overfølsom over for jordnødder eller soja, skal du ikke bruge dette lægemiddel.

Delepsine Retard indeholder natrium

Delepsine Retard indeholder natrium: 42 mg pr. 300 mg depottablet og 69 mg pr. 500 mg depottablet.

Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal du tage Delepsine Retard

Tag altid Delepsine Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Din læge vil fastsætte, hvilken dosis der passer til dig. Dosis afhænger af din alder, vægt og hvor

svære dine anfald er. For at fastsætte den rette dosis kan du få taget en blodprøve, som viser, hvor

meget Delepsine Retard du har i blodet.

Behandling med Delepsine Retard skal startes og overvåges af en læge med speciale i behandling af

epilepsi eller bipolar lidelse.

Lægen vil tit starte med at give dig en lav dosis, som efterhånden sættes op til den dosis, som bedst får

dine anfald under kontrol.

Den sædvanlige dosis er:

Epilepsi:

Voksne:

600-1.200 mg daglig, det svarer til:

2-4 tabletter på 300 mg eller

1-2 tabletter på 500 mg. Følg lægens anvisninger.

Børn:

20-30 mg/kg dagligt. Hvis barnet f.eks. vejer 20 kg, vil den daglige dosis være 400-600 mg. Det

svarer til:

1-2 tabletter på 300 mg eller

1 tablet på 500 mg. Følg lægens anvisning.

Mani:

Den daglige dosis skal fastsættes og kontrolleres individuelt af din læge.

Startdosis

: Den anbefalede daglige startdosis er 750 mg.

Gennemsnitlig daglig dosis

: De anbefalede daglige doser er normalt på mellem 1.000 mg og

2.000 mg.

Indgivelsesmåde

Du kan tage Delepsine Retard som 1 eller 2 daglige doser. Tag tabletterne med et glas vand.

Du bør tage tabletterne umiddelbart efter et måltid.

Du skal synke depottabletter hele.

Hvis du har taget for meget Delepsine Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Delepsine Retard, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være slappe muskler, nedsatte reflekser, små pupiller, forvirring,

sløvhed, nedsat åndedræt og koma, lavt blodtryk og shock. Desuden kan man opleve tørst pga. for højt

natrium i blodet efter overdosering.

Hvis du har glemt at tage Delepsine Retard

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis. Kontakt straks din læge, hvis du har glemt at tage Delepsine Retard flere gange i

træk.

Hvis du holder op med at tage Delepsine Retard

Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. Behandlingen skal langsomt

nedtrappes, da der ellers kan opstå alvorlige bivirkninger.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Kontakt læge eller skadestue, hvis du oplever en eller flere af følgende alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Blødningstendens.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Kramper.

Nedsat leverfunktion (kan blive meget alvorligt især hos børn og kan forekomme i løbet af de

første 6 måneders behandling). Det viser sig ved kvalme, opkastninger, diarré, mavesmerter og

evt. gulfarvning af huden.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til

betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og

hvide blodlegemer og blodplader).

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lidt natrium i blodet og

væskeophobning samt ledsagende symptomer som forvirring og kramper (Schwartz-Bartter

syndrom).

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.

Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga.

forstyrrelser i hjernen.

Dyb bevidstløshed (koma).

Pludselige smerter i ryggen og øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed og afkalkning af

knoglerne.

Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga. væske i lungehinden.

Kvalme, opkastning, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt.

Forhøjet mandligt hormon (androgen). Dette kan føre til forandringer af den kvindelige

organisme i mandlig retning, øget behåring af mandlig type hos kvinder, akne, hårtab i et

maskulint mønster (såsom høje tindinger osv.).

Nedsat kropstemperatur.

En forøgelse af antallet og sværhedsgraden af kramper.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet.

Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom

systemisk lupus erythematosus

Cyster i æggestokkene med symptomer som vægtstigning, ansigtsbehåring, udebleven

menstruation

(polycystisk ovariesyndrom).

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber (

Stevens-Johnson’s syndrom

Kraftig afskalning og afstødning af hud.

Forbigående slaphed, appetitløshed, muskelsvaghed, ødelæggelse af muskelvævet og forvirring

pga. for lidt fosfat i blodet (

Fanconi’s syndrom

Træthed, kuldskærhed, tør, fortykket hud, hårtab, langsom puls, forstoppelse og hæshed pga. for

lavt stofskifte (nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen).

Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse.

Kraftige muskelsmerter, da det kan være tegn på beskadigelse af musklerne (rhabdomyolyse).

Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst.

Forhøjet ammonium i blodet, der kan give symptomer såsom apati, døsighed, opkast, lavt

blodtryk, forøgelse i hyppigheden af anfald.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Kvalme.

Rysten.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Let og forbigående nedsættelse af knoglemarvens evne til at danne blod.

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Forvirring.

Hallucinationer.

Svækket hukommelse.

Døsighed.

Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.

Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.

Når Delepsine Retard tages sammen med anden medicin mod epilepsi, er der set træthed,

døsighed, ligegyldighed og usikre bevægelser.

Forbigående hårtab.

Negle- og neglerodslidelser.

Svimmelhed.

Overfølsomhed.

Hovedpine.

Vægtøgning, vægttab, øget eller mindsket appetit.

Uregelmæssig menstruation

Tab af hørelsen.

Opkastning, smerter i den øvre del af maven, diarré.

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

Truende, evt. voldelig adfærd, rastløs uro, opmærksomhedsforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du

straks kontakte læge.

Uro, rastløshed, irritation.

Udslæt (nældefeber) og hævelser.

Usikre bevægelser.

Søvnlignende sløvhedstilstand.

Øget spytdannelse.

Hævede fødder, ankler og hænder.

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Udebleven menstruation.

Forbigående rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Vand i kroppen.

Forandring af hår såsom ændret hårkvalitet og hårfarve og unormal hårvækst.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Forhøjet niveau af mandligt kønshormon (testosteron).

Ufrivillig vandladning.

Mandlig infertilitet.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Udslæt pga. overfølsomhed over for Delepsine Retard (

DRESS syndrom

Svigtende eller nedsat hukommelse.

Besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår.

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i hudens blodkar

.

Kan være eller blive alvorligt. Tal

med lægen.

Fedme.

Unormal opførsel, uro og rastløshed, besvær med at lære, dobbeltsyn.

Biotin (B-vitamin) mangel.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Susen for ørerne (tinnitus).

Sygdom i tandkødet, tandkødsfortykkelse.

Mundbetændelse

.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og

knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i langtidsbehandling med

epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.

Medfødte misdannelser og

udviklingsforstyrrelser

kan forekomme (se punkt 2 ”Advarsler og

forsigtighedsregler” og ”Graviditet, amning og frugtbarhed”).

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information