Dazonay 175+43,75+200 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-02-2016

Aktiv bestanddel:
CARBIDOPA, ENTACAPON, LEVODOPA
Tilgængelig fra:
Sandoz A/S
ATC-kode:
N04BA03
INN (International Name):
CARBIDOPA, ENTACAPON, LEVODOPA
Dosering:
175+43,75+200 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisationsnummer:
55414
Autorisation dato:
2016-02-12

12. februar 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Dazonay, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

29621

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dazonay

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Dazonay 50 mg/12,5 mg/200 mg: En tablet indeholder 50 mg levodopa, 12,5 mg vandfri

carbidopa (svarende til 13,5 mg carbidopa monohydrat) og 200 mg entacapon.

Dazonay 75 mg/18,75 mg/200 mg: En tablet indeholder 75 mg levodopa, 18,75 mg vandfri

carbidopa (svarende til 20,24 mg carbidopa monohydrat) og 200 mg entacapon.

Dazonay 100 mg/25 mg/200 mg: En tablet indeholder 100 mg levodopa, 25 mg vandfri

carbidopa (svarende til 27 mg carbidopa monohydrat) og 200 mg entacapon.

Dazonay 125 mg/31,25 mg/200 mg: En tablet indeholder 125 mg levodopa, 31,25 mg

vandfri carbidopa (svarende til 33,74 mg carbidopa monohydrat) og 200 mg entacapon.

Dazonay 150 mg/37,5 mg/200 mg: En tablet indeholder 150 mg levodopa, 37,5 mg vandfri

carbidopa (svarende til 40,48 mg carbidopa monohydrat) og 200 mg entacapon.

Dazonay 175 mg/43,75 mg/200 mg: En tablet indeholder 175 mg levodopa, 43,75 mg

vandfri carbidopa (svarende til 47,23 mg carbidopa monohydrat) og 200 mg entacapon.

Dazonay 200 mg/50 mg/200 mg:

En tablet indeholder 200 mg levodopa, 50 mg vandfri

carbidopa (svarende til 54 mg carbidopa monohydrat) og 200 mg entacapon.

Hjælpestof,

behandleren

skal

være

ærksom

på:

Dazonay 50 mg/12,5 mg/200 mg:

Hver tablet indeholder 112 mg

lactose

Dazonay 75 mg/18,75 mg/200 mg:

Hver tablet indeholder 124 mg

lactose

Dazonay 100 mg/25 mg/200 mg:

Hver tablet indeholder 139 mg

lactose

Dazonay 125 mg/31,25 mg/200 mg:

Hver tablet indeholder 152 mg

lactose

Dazonay 150 mg/37,5 mg/200 mg:

Hver tablet indeholder 166 mg

lactose

Dazonay 175 mg/43,75 mg/200 mg:

Hver tablet indeholder 180 mg

lactose

Dazonay 200 mg/50 mg/200 mg:

Hver tablet indeholder 194 mg

lactose

55414_spc.docx

Side 1 af 15

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Dazonay 50 mg/12,5 mg/200 mg: Brunrøde, runde, hvælvede filmovertrukne tabletter

mærket med "50" på den ene side og blank på den anden side (diameter: 11,11 mm).

Dazonay 75 mg/18,75 mg/200 mg: Lyse brunrøde, ovale, hvælvede filmovertrukne

tabletter mærket med "75" på den ene side og blank på den anden side (størrelse: 14,1 x 8,2

mm).

Dazonay 100 mg/25 mg/200 mg: Brunrøde, ovale, hvælvede filmovertrukne tabletter

mærket med "100" på den ene side og blank på den anden side (størrelse: 16,6 x 7,8 mm).

Dazonay 125 mg/31,25 mg/200 mg: Lyse brunrøde, ovale, hvælvede filmovertrukne

tabletter mærket med "125" på den ene side og blank på den anden side (størrelse: 14,3 x

9,4 mm).

Dazonay 150 mg/37,5 mg/200 mg: Brunrøde, ovale, hvælvede filmovertrukne tabletter

mærket med "150" på den ene side og blank på den anden side (størrelse: 14,6 x 9,7 mm).

Dazonay 175 mg/43,75 mg/200 mg: Lyse brunrøde, ovale, hvælvede filmovertrukne

tabletter mærket med "175" på den ene side og blank på den anden side (størrelse: 17,3 x

8,1 mm).

Dazonay 200 mg/50 mg/200 mg: Mørk brunrøde, ovale, hvælvede filmovertrukne tabletter

mærket med "200" på den ene side og blank på den anden side (størrelse: 17,3 x 8,1 mm).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dazonay er indiceret til behandling af voksne patienter med Parkinsons sygdom og

motoriske end-of- dose fluktuationer, som ikke kan stabiliseres på behandling med

levodopa/dopa-decarboxylase (DDC) hæmmere.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den optimale daglige dosis skal tilpasses hver enkelt patients behov ved titrering af

levodopa. Den daglige dosis skal fortrinsvis optimeres til en af de syv tilgængelige styrker

(50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25

mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg eller 200 mg/50 mg/200

mg levodopa/carbidopa/entacapon).

Patienten skal instrueres i kun at tage én enkelt Dazonay -tablet ved hver dosering.

Patienter, der får mindre en 70–100 mg carbidopa pr. dag, oplever oftere kvalme og kaster

op. Da der er begrænset erfaring med brug af totale døgndoser større end 200 mg

carbidopa, og den anbefalede maksimale daglige dosis af entacapon er 2000 mg, er den

55414_spc.docx

Side 2 af 15

maksimale dosis derfor 10 tabletter pr. dag for Dazonay styrker på 50 mg/12,5 mg/200 mg,

75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg og 150

mg/37,5 mg/200 mg. 10 Dazonay -tabletter med styrken 150 mg/37,5 mg/200 mg svarer til

375 mg carbidopa pr. dag. I henhold til denne daglige carbidopa- dosis, er den anbefalede

daglige maksimale dosis for styrken 175 mg/43,75 mg/200 mg 8 tabletter pr. dag og for

200 mg/50 mg/200 mg 7 tabletter pr. dag.

Sædvanligvis bør Dazonay anvendes til patienter, der allerede er i behandling med

tilsvarende doser af standardformuleringer med levodopa/DDC-hæmmer og entacapon.

Skift af patienter i behandling med levodopa/DDC-hæmmer (carbidopa eller benserazid)-

præparater og entacapon-tabletter til Dazonay

a. Patienter, der allerede er i behandling med entacapon og standardformuleringer med

levodopa/carbidopa i styrker tilsvarende Dazonay, kan overføres direkte til den tilsvarende

Dazonay-tablet. F.eks. kan en patient, der tager en tablet på 50 mg/12,5 mg

levodopa/carbidopa samtidig med en tablet entacapon på 200 mg 4 gange daglig, i stedet

tage en 50 mg/12,5 mg/200 mg Dazonay-tablet 4 gange daglig. Dazonay-tabletten indtages

på samme tid som den sædvanlige levodopa/carbidopa- og entacapondosis.

b. Ved initiering af Dazonay-behandling hos patienter, der allerede er i behandling med

entacapon og levodopa/carbidopa i doser, der ikke findes i styrker tilsvarende Dazonay 50

mg/12,5 mg/200 mg (eller 75 mg/18,75 mg/200 mg eller 100 mg/25 mg/200 mg eller 125

mg/31,25 mg/200 mg eller 150 mg/37,5 mg/200 mg eller 175 mg/43,75 mg/200 mg eller

200 mg/50 mg/200 mg)-tabletter, bør doseringen af Dazonay omhyggeligt titreres til et

optimalt klinisk respons. Ved start skal doseringen af Dazonay tilpasses, så den ligger så

tæt som muligt på den daglige dosis af levodopa, der hidtil er anvendt.

c. Ved initiering af Dazonay-behandling hos patienter, der allerede er i behandling med

entacapon og levodopa/benserazid i en standardformulering, bør behandlingen med

levodopa/benserazid afbrydes den foregående aften og Dazonay initieres den efterfølgende

morgen. Startdosis af Dazonay bør indeholde enten den samme mængde af levodopa eller

en anelse (5-10%) mere.

Sådan overføres patienter, der ikke er i behandling med entacapon til Dazonay

Initiering af behandling med Dazonay kan påtænkes i tilsvarende doser som nuværende

behandling hos nogle patienter med Parkinsons sygdom og motoriske end-of-dose

fluktuationer, som ikke er stabiliseret på den eksisterende behandling med standard-

formulering af levodopa/DDC-hæmmer.

Dog kan det ikke anbefales at overføre patienter

direkte fra levodopa/DDC-hæmmer til Dazonay hos patienter med dyskinesier, eller hvor

den daglige levodopadosering er højere end 800 mg. Hos disse patienter kan det anbefales

at introducere entacaponbehandling separat (entacapontabletter) og om nødvendigt justere

levodopadoseringen, før der igangsættes behandling med Dazonay.

Entacapon forstærker virkningen af levodopa. Det kan derfor være nødvendigt at reducere

levodopadosis med 10-30% i løbet af de første dage eller uger efter behandlingsstart med

Dazonay, specielt hos patienter med dyskinesier. Den daglige dosis af levodopa kan

reduceres ved at øge dosisintervallerne og/eller ved at reducere levodopamængden pr.

dosis, afhængigt af patientens kliniske tilstand.

55414_spc.docx

Side 3 af 15

Dosisjustering under behandling

Når der er behov for mere levodopa og/eller en stigning i dosisfrekvens, skal behovet for

en alternativ Dazonay-styrke vurderes inden for dosisanbefalingerne.

Hvis der er behov for mindre levodopa, skal den totale daglige dosis af Dazonay reduceres

enten ved at reducere doseringshyppigheden ved at øge tiden mellem doserne, eller ved at

vælge en lavere styrke af Dazonay ved hver dosering.

Hvis der samtidig med Dazonay tages andre produkter indeholdende levodopa, skal

anbefalingen om maksimal daglig dosis følges.

Seponering

af

Dazonay-behandling

:

Hvis behandling med Dazonay

(levodopa/carbidopa/entacapon) afbrydes, og patienten overføres til behandling med

levodopa/DDC-hæmmer uden entacapon, er det nødvendigt at justere doseringen af anden

antiparkinson-behandling, specielt levodopa, for at opnå tilstrækkelig kontrol over

parkinsonsymptomerne.

Pædiatrisk

populatio

n

:

Dazonays sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke

klarlagt. Der foreligger ingen data.

Ældre

personer

:

Det er ikke nødvendigt med dosisjusteringer hos ældre personer.

Patienter

med

nedsat

leverfunktion:

Det anbefales at Dazonay administreres med

forsigtighed til patienter med mild til moderat leversvigt. Dosisreduktion kan være

nødvendig (se pkt. 5.2).

Ved alvorligt nedsat leverfunktion se pkt. 4.3.

Patienter

med

nedsat

nyrefunktion:

Nedsat nyrefunktion påvirker ikke entacapons

farmakokinetik. Der foreligger ikke specifikke studier på farmakokinetik med levodopa og

carbidopa hos patienter med nyreinsufficiens. Der bør derfor udvises forsigtighed ved

behandling af patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion, inklusive dialysepatienter, med

Dazonay (se pkt. 5.2).

inistration

Hver tablet skal indtages oralt, med eller uden føde (se pkt. 5.2). En tablet indeholder én

behandlingsdosis og tabletterne må kun administreres som hele tabletter.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Alvorligt nedsat leverfunktion.

Snævervinklet glaukom.

Fæokromocytom.

Samtidig administration af Dazonay og non-selektive monoaminooxidase (MAO-A og

MAO-B)- hæmmere (f.eks. phenelzin, tranylcypromin).

Samtidig administration med en selektiv MAO-A-hæmmer plus en selektiv MAO-B-

hæmmer (se pkt. 4.5).

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS) og/eller ikke-traumatisk rabdomyolyse i

anamnesen.

55414_spc.docx

Side 4 af 15

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dazonay er ikke egnet til behandling af lægemiddelinducerede ekstrapyramidale

reaktioner.

Dazonay bør administreres med forsigtighed til patienter med iskæmisk hjertesygdom,

alvorlig kardiovaskulær eller pulmonal sygdom, asthma bronchiale, nyresygdomme

eller endokrine sygdomme eller ulcus pepticum eller kramper i anamnesen.

Hos patienter, der tidligere har haft myokardieinfarkt, og som har efterfølgende atrium

nodale eller ventrikulære arytmier, bør hjertefunktionen overvåges med særlig omhu i

den periode, hvor initial dosisjustering foretages.

Alle patienter, der behandles med Dazonay, bør overvåges omhyggeligt med hensyn

til udvikling af mentale forandringer, depression med suicidale tendenser og anden

alvorligt ændret social adfærd. Patienter med tidligere eller eksisterende psykoser bør

behandles med forsigtighed.

Samtidig indgift af antipsykotiske lægemidler med dopaminreceptor-blokkerende

egenskaber, specielt D

-receptorantagonister bør ske med forsigtighed, og patienten

bør følges omhyggeligt for aftagende antiparkinson-virkning eller forværring af

parkinson-symptomer.

Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles med Dazonay med

forsigtighed, hvis det intraokulære tryk er velkontrolleret, og patienten overvåges nøje

med hensyn til ændringer i det intraokulære tryk.

Dazonay kan inducere ortostatisk hypotension. Dazonay bør derfor gives med

forsigtighed til patienter, der anvender andre lægemidler, som kan forårsage ortostatisk

hypotension.

Entacapon sammen med levodopa er blevet forbundet med døsighed og pludselig

indsættende søvnepisoder hos patienter med Parkinsons sygdom, og der bør derfor

udvises forsigtighed ved bilkørsel og brug af maskiner (se pkt. 4.7).

I kliniske studier har dopaminerge bivirkninger, f.eks. dyskinesier, vist sig at

forekomme oftere hos patienter i behandling med entacapon og dopaminagonister

(som bromokriptin), selegilin eller amantadin sammenlignet med de, der fik placebo i

kombination med de samme stoffer. Det kan være nødvendigt at justere doserne af

andre antiparkinson-lægemidler, når behandling med Dazonay igangsættes hos en

patient, der ikke allerede er i behandling med entacapon.

Hos patienter med Parkinsons sygdom er rabdomyolyse sekundært til alvorlige

dyskinesier eller malignt neuroleptikasyndrom (MNS) observeret i sjældne tilfælde.

Pludselig dosisreduktion eller seponering af levodopa bør derfor følges nøje, specielt

hos patienter som desuden får neuroleptika. MNS, omfattende rabdomyolyse og

hypertermi, karakteriseres ved motoriske symptomer (rigiditet, myoklonus, tremor),

ændring i mental tilstand (f.eks. agitation, forvirring, koma), hypertermi, autonom

dysfunktion (takykardi, labilt blodtryk) og forhøjet serum kreatinfosfokinase. I

individuelle tilfælde vil der kun være nogle af disse symptomer og/eller fund tilstede.

En tidlig diagnose er vigtig for korrekt håndtering af MNS. Et syndrom, der ligner

malignt neuroleptikasyndrom og omfatter muskelstivhed, forhøjet kropstemperatur,

mentale forandringer og øget serum kreatinfosfokinase, er rapporteret ved pludselig

seponering af antiparkinsonmidler. Hverken MNS eller rabdomyolyse er rapporteret i

forbindelse med entacaponbehandling i kliniske afprøvninger, hvor entacapon blev

seponeret pludseligt. Efter at entacapon er kommet på markedet, er der rapporteret om

enkeltstående tilfælde af MNS, især i forbindelse med pludselig reducering eller

afbrydelse af behandlingen med entacapon og anden samtidig behandling med

dopaminerge lægemidler. Hvis det anses for nødvendigt, skal erstatningen af Dazonay

med levodopa/DDC-hæmmer uden entacapon eller anden dopaminerg behandling

foregå langsomt, og en forøget levodopadosis kan være nødvendig.

55414_spc.docx

Side 5 af 15

Hvis der er behov for generel anæstesi, kan behandling med Dazonay fortsætte så

længe patienten kan indtage væske og medicin oralt. Hvis det er nødvendigt at afbryde

behandlingen midlertidigt, kan den genoptages, så snart oral medicin kan indtages,

med samme daglige dosis som tidligere.

Det anbefales jævnligt at vurdere den hepatiske-, hæmatopoietiske-, kardiovaskulære-

og renale funktion ved forlænget behandling med Dazonay.

Hvis patienten får diarré, anbefales det at kontrollere vægten regelmæssigt for at

undgå et eventuelt uforholdsmæssigt stort vægttab. Længevarende eller vedvarende

diarré, der optræder ved anvendelse af entacapon, kan være tegn på colitis. I tilfælde af

længerevarende eller vedvarende diarré bør lægemidlet seponeres og passende

behandling og undersøgelser overvejes.

Patienter skal kontrolleres regelmæssigt for udvikling af impulskontrolforstyrrelser.

Patienter og omsorgspersoner skal informeres om, at der kan forekomme

adfærdssymptomer på impulskontrolforstyrrelser, herunder patologisk spilletrang, øget

libido, hyperseksualitet, tvangsforbrug eller sygelig købelyst, udtalt overspisning og

spiseforstyrrelser hos patienter, der behandles med dopaminagonister og/eller andre

dopaminerge lægemidler, der indeholder levodopa, herunder Dazonay. En evaluering

af behandlingen anbefales, hvis sådanne symptomer opstår.

Hvis patienten oplever progressiv anoreksi, asteni og vægttab inden for relativt kort

tid, bør det overvejes at udføre en generel medicinsk evaluering inklusive

undersøgelse af leverfunktionen.

Levodopa/carbidopa kan medføre falsk positive resultater, når der anvendes sticks til

urinprøver for ketonstoffer, og denne reaktion ændres ikke ved at koge urinprøven.

Anvendelse af glucoseoxidasemetoder kan medføre falsk negative resultater for

glykosuri.

Patienter med sjældne arvelige problemer med galactoseintolerans, Lapp

lactasemangel eller glucose-galactosemalabsorption bør ikke tage denne medicin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre antiparkinsonmidler: Indtil nu har der ikke været tegn på interaktioner, der vil

udelukke samtidig brug af standard-antiparkinson-lægemidler med Dazonay behandling.

Entacapon i høje doser kan påvirke absorptionen af carbidopa. Der er imidlertid ikke

observeret interaktioner med carbidopa i det anbefalede doseringsskema (200 mg

entacapon op til 10 gange daglig). Der er ikke observeret interaktioner mellem entacapon

og seligilin i studier med gentagen dosering hos patienter med Parkinsons sygdom, som

blev behandlet med levodopa/DDC-hæmmer. Indtaget sammen med Dazonay bør den

daglige dosis af selegilin ikke overstige 10 mg.

Forsigtighed bør udvises ved samtidig brug af følgende aktive stoffer og

levodopabehandling.

Antihypersentiva: Symptomatisk postural hypotension kan opstå, når patienter, som

allerede anvender antihypertensiva, får levodopa i tillæg. Dosisjustering af antihypersentivt

lægemiddel kan være nødvendigt.

Antidepressiva: Reaktioner, inklusive hypertension og dyskinesier, er i sjældne tilfælde

rapporteret ved samtidig indgift af tricykliske antidepressiva og levodopa/carbidopa.

Interaktioner mellem entacapon og imipramin og mellem entacapon og moclobemid har

været undersøgt i enkeltdosisstudier hos raske frivillige. Der blev ikke observeret nogen

farmakodynamiske interaktioner. Et stort antal parkinson-patienter er blevet behandlet med

kombinationen levodopa, carbidopa og entacapon og flere andre lægemidler, bl.a. MAO-

55414_spc.docx

Side 6 af 15

A-hæmmere, tricykliske antidepressiva, noradrenalin-reuptake-hæmmere som f.eks.

desipramin, maprotilin og venlafaxin og lægemidler, som metaboliseres via COMT (f.eks.

katekollignende forbindelser, paroxetin). Der er ikke set farmakodynamiske interaktioner.

Der skal imidlertid udvises forsigtighed, når disse lægemidler anvendes samtidigt med

Dazonay (se pkt. 4.3 og 4.4).

Andre lægemidler: Dopaminreceptor-antagonister (f.eks. nogle antipsykotika og

antiemetika), phenytoin og papaverin kan reducere levodopas terapeutiske virkning.

Patienter, der anvender disse lægemidler samtidig med Dazonay, bør nøje overvåges med

henblik på reduceret terapeutisk respons.

Pga. entacapons affinitet til cytokrom P450 2C9 in vitro (se pkt. 5.2) kan Dazonay

potentielt interferere med aktive substanser, hvis metabolisering er afhængig af dette

isoenzym, som f.eks. S-warfarin. I et interaktionsstudie hos raske, frivillige

forsøgspersoner ændrede entacapon imidlertid ikke plasmaniveauerne for S-warfarin, mens

AUC for R-warfarin øgedes i gennemsnit med 18% [CI

11-26%]. INR-værdierne øgedes

i gennemsnit med 13% [CI

6-19%]. Det anbefales derfor at kontrollere INR ved

behandlingsstart med Dazonay hos patienter, der allerede er i behandling med warfarin.

Andre former for interaktioner: Levodopa konkurrerer med visse aminosyrer, og

absorptionen af Dazonay kan derfor være nedsat hos patienter på proteinrig kost.

Levodopa og entacapon kan danne chelater med jern i mave-tarmkanalen. Dazonay og

jernpræparater bør derfor tages med mindst 2-3 timers mellemrum (se pkt. 4.8).

In-vitro data: Entacapon bindes til humant albumin – bindingssted II, der også binder flere

andre lægemidler, inklusive diazepam og ibuprofen. Ifølge in vitro studier er signifikant

forskydning ikke forekommet ved terapeutiske koncentrationer af lægemidlet. Til dato er

der derfor ingen tegn på sådanne interaktioner.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er i prækliniske undersøgelser med entacapon, carbidopa eller levodopa alene ikke

observeret bivirkninger med hensyn til fertilitet. Fertilitetsundersøgelser med dyr er ikke

udført med kombinationen af entacapon, levodopa og carbidopa.

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra brug af kombinationen levodopa/carbi-

dopa/entacapon hos gravide kvinder. Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet for hvert

af de enkelte stoffer (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. Dazonay

bør ikke anvendes under graviditet, med mindre fordelene for moderen opvejer mulige

risici for fosteret.

55414_spc.docx

Side 7 af 15

Amning

Levodopa udskilles i human mælk. Der er set laktationshæmning under behandling med

levodopa. Carbidopa og entacapon udskilles i mælken hos dyr, men det vides ikke om

stofferne udskilles i human mælk. Levodopas, carbidopas eller entacapons sikkerhed hos

nyfødte er ikke kendt. Kvinder bør ikke amme, når de er i behandling med Dazonay.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Dazonay kan i væsentlig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Levodopa, carbidopa og entacapon kan sammen forårsage svimmelhed og symptomatisk

ortostatisme. Derfor skal der udvises forsigtighed ved bilkørsel samt betjening af maskiner.

Patienter i behandling med Dazonay, som viser tegn på døsighed og/eller pludselige

søvnanfald, skal informeres om at undlade at føre bil eller deltage i aktiviteter, hvor nedsat

årvågenhed kan føre til risiko for alvorlig skade eller død for dem selv eller andre (f.eks.

betjene maskiner), indtil disse episoder er ophørt (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

a.

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger i forbindelse med Dazonay er dyskinesier, som

forekommer hos cirka 19% af patienterne; gastrointestinale symptomer, herunder kvalme

og diarré forekommer hos henholdsvis cirka 15% og 12% af patienterne, smerter i muskler,

knogler og bindevæv forekommer hos cirka 12% af patienterne, og harmløs rødbrun

misfarvning af urinen (kromaturi) forekommer hos cirka 10% af patienterne. Alvorlige

tilfælde af gastrointestinal blødning (ikke almindelig) og angioødem (sjælden) er påvist i

kliniske studier med Dazonay eller entacapon kombineret med levodopa/DDC-hæmmer.

Alvorlig hepatitis, overvejende kolestatisk, rabdomyolyse og malign neuroleptikasyndrom

kan forekomme i forbindelse med Dazonay, selv om der ikke påvist tilfælde fra de kliniske

studiedata.

b.

Bivirkningsliste i tabelform

De bivirkninger, der er opført i tabel 1, er samlet både fra poolede data fra elleve

dobbeltblinde kliniske studier omfattende 3.230 patienter (1.810 behandlet med Dazonay

eller entacapon i kombination med levodopa/DDC-hæmmer og 1.420 patienter behandlet

med placebo i kombination med levodopa/DDC-hæmmer eller cabergolin i kombination

med levodopa/DDC-hæmmer) og fra post-marketing data efter introduktion af entacapon

på markedet til anvendelse i kombination med levodopa/DDC-hæmmer.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed med de hyppigste først og efter følgende

konvention: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data, da ingen valide estimater har

kunnet opnås i kliniske og epidemiologiske studier).

55414_spc.docx

Side 8 af 15

Tabel 1. Bivirkninger

Blod og lymfesystem

Almindelig:

Anæmi

Ikke almindelig:

Trombocytopeni

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

Vægttab*, nedsat appetit*

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Depression, hallucination, konfusion*, abnorme drømme*,

angst, insomni

Ikke almindelig:

Psykoser, agitation*

Ikke kendt:

Suicidal adfærd

Nervesystemet

Meget almindelig:

Dyskinesi*

Almindelig:

Forværring af Parkinsons sygdom (f.eks. bradykinesi)*,

tremor, on og off fænomen, dystoni, nedsat mental

funktion (f.eks. dårlig hukommelse, demens), døsighed,

svimmelhed*, hovedpine

Ikke kendt:

Malignt neuroleptikasyndrom*

Øjne

Almindelig:

Sløret syn

Hjerte

Almindelig:

Iskæmisk hjertesygdom undtagen myokardieinfarkt (f.eks.

angina pectoris)**, uregelmæssig hjerterytme

Ikke almindelig:

Myokardieinfarkt**

Vaskulære sygdomme

Almindelig:

Ortostatisk hypotension, hypertension

Ikke almindelig:

Gastrointestinal blødning

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig:

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig:

Diarré*, kvalme*

Almindelig:

Obstipation*, opkastning*, dyspepsi, abdominalsmerter og

ubehag*, mundtørhed*

Ikke almindelig:

Colitis*, dysfagi

Lever og galdeveje

Ikke almindelig:

Unormale leverfunktionsprøver*

Ikke kendt:

Hepatitis hovedsagelig med galdeophobning (se pkt. 4.4)*

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Udslæt*, hyperhidrose

55414_spc.docx

Side 9 af 15

Ikke almindelig:

Andre misfarvninger end urin (f.eks. hud, negle, hår,

sved)*

Sjælden:

Angioødem

Ikke kendt:

Urticaria*

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig:

Smerter i muskler, knogler og bindevæv*

Almindelig:

Muskelspasmer, artralgi

Ikke kendt:

Rhabdomyolyse*

Nyrer og urinveje

Meget almindelig:

Kromaturi*

Almindelig:

Urinvejsbetændelse

Ikke almindelig:

Urinretention

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig:

Brystsmerter, perifert ødem, fald, gangforstyrrelser, asteni,

træthed

Ikke almindelig:

Utilpashed

*Bivirkninger, som fortrinsvis kan tilskrives entacapon, eller som er hyppigere (med

hyppighedsforskel på mindst 1% i kliniske studiedata) med entacapon end med

levodopa/DDC- hæmmer alene. Se pkt. c.

**Hyppigheden af myokardieinfarkt og andre iskæmiske hjertesygdomme (henholdsvis

0,43% og 1,54%) stammer fra en analyse af 13 dobbeltblinde studier med 2.082 patienter

med end-of-dose motoriske fluktuationer, der fik entacapon.

c.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Bivirkninger, som fortrinsvis kan tilskrives entacapon, eller som er hyppigere med

entacapon end med levodopa/DDC-hæmmer alene, er mærket med en stjerne i Tabel 1,

pkt. 4.8 b. Nogle af disse bivirkninger relaterer til øget dopaminerg aktivitet (f.eks.

dyskinesi, kvalme og opkastning) og forekommer oftest i begyndelsen af behandlingen.

Reduktion af levodopadosis nedsætter sværhed og hyppighed af disse dopaminerge

reaktioner. Få bivirkninger kan direkte tilskrives det aktive stof entacapon, herunder diarré

og rødligbrun misfarvning af urin. Entacapon kan i nogle tilfælde også medføre

misfarvning af f.eks. hud, negle, hår og sved. Andre bivirkninger mærket med en stjerne i

Tabel 1, pkt. 4.8 b er mærket på grund af enten deres hyppigere forekomst (med

hyppighedsforskel på mindst 1%) i kliniske studiedata med entacapon end med

levodopa/DDC-hæmmer alene eller i de individuelle sikkerhedsrapporter, der er modtaget

efter entacapons introduktion på markedet.

Der er sjældent forekommet kramper med levodopa/carbidopa, men der er imidlertid ikke

fundet årsagssammenhæng med behandling med levodopa/carbidopa.

Impulskontrolforstyrrelser: patologisk spilletrang, øget libido, hyperseksualitet,

tvangsforbrug eller sygelig købelyst, udtalt overspisning og spiseforstyrrelser kan optræde

hos patienter, der behandles med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge

lægemidler, der indeholder levodopa, herunder Dazonay (se pkt. 4.4).

55414_spc.docx

Side 10 af 15

Entacapon sammen med levodopa er blevet forbundet med enkeltstående tilfælde af udtalt

somnolens i dagtimerne og pludseligt indsættende søvnanfald.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

4.9

Overdosering

Post-marketing data omfatter isolerede tilfælde af overdosis, hvor den største daglige dosis

levodopa og entacapon har været henholdsvis 10.000 mg og 40.000 mg. I disse tilfælde

overdosis var de akutte symptomer og tegn: agitation, tilstand af forvirring, koma,

bradykardi, ventrikulær takykardi, Cheyne-Stokes respiration, misfarvning af hud, tunge

og konjunktiva og kromaturi. Behandling af akut overdosering med Dazonay er den

samme som ved akut overdosering med levodopa. Pyridoxin har imidlertid ingen effekt på

virkningerne af Dazonay. Sygehusindlæggelse anbefales, og generel understøttende

behandling bør igangsættes med umiddelbar mavetømning og gentagne doser med

medicinsk kul over tid. Dette kan specielt øge eliminationen af entacapon ved at reducere

absorptionen/reabsorptionen

fra mave-tarmkanalen. Respiration, kredsløb og nyrefunktion

bør omhyggeligt overvåges og understøttende tiltag iværksættes. Ekg-overvågning bør

igangsættes, og patienten bør følges nøje for mulig udvikling af arytmier. Behandling med

antiarytmika bør indgives ved behov. Muligheden for at patienten har taget andre

lægemidler samtidig med Dazonay, skal overvejes. Effekten af dialysebehandling ved

overdosering er ukendt.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 04 BA 03. Antiparkinson lægemidler, dopa og dopa-derivater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

I henhold til gældende opfattelse er symptomer ved Parkinsons sygdom knyttet til manglen

på dopamin i corpus striatum. Dopamin krydser ikke blodhjernebarrieren. Levodopa,

forløberen til dopamin, krydser blodhjernebarrieren og reducerer symptomerne forbundet

med sygdommen. Levodopa metaboliseres i høj grad perifert, og kun en lille del af

indgivet dosis når derfor centralnervesystemet, hvis levodopa administreres uden hæmmere

af de metaboliske enzymer.

Carbidopa og benserazid er perifere DDC-hæmmere, der reducerer den perifere

metabolisme af levodopa til dopamin ved at gøre mere levodopa tilgængelig for hjernen.

Når decarboxyleringen af levodopa reduceres ved samtidig administration af en DDC-

55414_spc.docx

Side 11 af 15

hæmmer, kan en lavere dosis af levodopa benyttes, og forekomsten af bivirkninger såsom

kvalme reduceres.

Ved at hæmme decarboxylase med en DDC-hæmmer bliver catechol-O-methyltransferase

(COMT) hovedmetaboliseringsvejen for levodopa perifert og katalyserer omdannelsen af

levodopa til 3-O- methyldopa (3-OMD), en potentiel skadelig metabolit af levodopa.

Entacapon er en reversibel, specifik og hovedsagelig perifert virkende COMT-hæmmer,

beregnet til samtidig administrering med levodopa. Entacapon reducerer clearance af

levodopa fra blodet og fører til øget AUC i levodopas farmakokinetiske profil. Som et

resultat af dette forstærkes og forlænges den kliniske respons af hver levodopadosis.

De terapeutiske virkninger af Dazonay er vist i to fase III dobbeltblinde studier, hvor 376

patienter med Parkinsons sygdom med motoriske end-of-dose-fluktuationer blev behandlet

med enten entacapon eller placebo ved hver levodopa/DDC-hæmmer dosis. Daglig "on-

tid" (timer) med eller uden entacapon blev registreret i dagbøger af patienterne. I det første

studie øgede entacapon gennemsnitligt "on-tiden" med 1 time og 20 minutter (CI

% 45

minutter, 1 time 56 minutter) fra baseline. Dette svarer til en øgning på 8,3% i andel af

daglig "on-tid". Tilsvarende var reduktionen af daglig "off-tid" 24% i entacapongruppen og

0% i placebogruppen. I det andet studie sås en øgning i den gennemsnitlige andel af daglig

"on-tid" med 4,5% (CI

% 0,93%, 7,97%) fra baseline. Dette svarer til en gennemsnitlig

øgning i daglig "on-tid" på 35 minutter. Tilsvarende blev den daglige "off-tid" reduceret

med 18% med entacapon og 5% med placebo. Virkningen af Dazonay-tabletter svarer til

entacapon 200 mg tabletter administreret samtidig med markedsførte præparater af

standard-formuleringer med carbidopa/levodopa i tilsvarende doser, og disse resultater kan

derfor også anvendes til at beskrive virkningen af Dazonay.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

De

aktive

indholdsstoffers

generelle

egenskaber

Absorption/fordeling: Der er betydelig inter- og intraindividuelle variationer med hensyn

til absorption af levodopa, carbidopa og entacapon. Både levodopa og entacapon

absorberes og elimineres hurtigt. Carbidopa absorberes og elimineres noget langsommere

end levodopa. Biotilgængeligheden for levodopa er 15-33%, for carbidopa 40-70% og for

entacapon 35% efter en oral dosis på 200 mg, når disse gives hver for sig uden de to andre

aktive stoffer. Måltider, der er rige på store, neutrale aminosyrer, kan forsinke og reducere

absorptionen af levodopa. Absorptionen af entacapon påvirkes kun i ubetydelig grad af

mad. Fordelingsvolumenet for både levodopa (Vd 0,36-1,6 l/kg) og entacapon (Vd

0,27

l/kg) er relativt lille, og for carbidopa findes ingen tilgængelige data.

Levodopa bindes kun i mindre omfang, ca. 10-30%, til plasmaproteiner, carbidopa bindes

med ca. 36%, mens entacapon bindes betydeligt til plasmaproteiner (ca. 98%),

hovedsageligt til serum albumin. Ved terapeutiske koncentrationer erstatter entacapon ikke

andre lægemidler med høj protein- binding (f.eks. warfarin, salicylsyre, phenylbutazon

eller diazepam), og entacapon bliver heller ikke (hverken i terapeutiske eller højere

koncentrationer) i nogen signifikant grad erstattet af disse stoffer.

Biotransformation

og

elimination:

Levodopa metaboliseres i høj grad til forskellige

metabolitter: Decarboxylering via dopadecarboxylase (DDC) og O-methylering via

catechol-O-methyltransferase (COMT) er de vigtigste metaboliseringsveje.

55414_spc.docx

Side 12 af 15

Carbidopa metaboliseres til to hovedmetabolitter, der udskilles i urinen som glukoronider

og ikke- konjugerede komponenter. Uændret carbidopa udgør 30% af det, der totalt

udskilles i urinen.

Entacapon metaboliseres næsten fuldstændigt før udskillelse via urinen (10-20%) og via

galde og fæces (80-90%). Hovedmetaboliseringsvejen er glukoronidering af entacapon og

den aktive metabolit, cis-isomeren, som udgør ca. 5% af den totale plasmamængde.

Total clearance for levodopa ligger i området 0,55-1,38 l/kg/time og for entacapon i

området 0,70 l/kg/time. Halveringstiden ved elimintaion (t½) er 0,6–1,3 timer for

levodopa, 2–3 timer for carbidopa og 0,4–0,7 timer for entacapon, når de er indtaget hver

for sig.

Pga. kort halveringstid ved elimination opstår der reelt ingen akkumulering af levodopa

eller entacapon ved gentagen indgift.

Data fra in vitro studier, hvor der er anvendt humant lever mikrosomale præparationer,

indikerer, at entacapon hæmmer cytokrom P450 2C9 (IC50 ~ 4 μM). Entacapon udviser

lav eller ingen hæmning af andre typer af P450 isoenzymer (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6,

CYP2E1, CYP3A og CYP2C19); se pkt. 4.5.

Patientkarakteristika

Ældre personer: Absorptionen af levodopa, indgivet uden carbidopa og entacapon, er

større og elimineringen langsommere hos ældre personer end hos yngre personer.

Imidlertid er absorptionen af levodopa ens for ældre personer og yngre personer, når

carbidopa kombineres med levodopa, men AUC er stadig 1,5 gange større hos ældre

personer pga. reduceret DDC-aktivitet og lavere clearance ved højere alder. Der er ingen

signifikant forskel i AUC for carbidopa eller entacapon mellem yngre (45–64 år) og ældre

personer (65–75 år).

Køn: Biotilgængeligheden af levodopa er signifikant højere hos kvinder end hos mænd. I

farmakokinetiske studier med Dazonay var biotilgængeligheden af levodopa højere for

kvinder end for mænd, hovedsageligt pga. forskellen i kropsvægt, mens der ikke sås

kønsforskelle med carbidopa og entacapon.

Nedsat leverfunktion: Metaboliseringen af entacapon er reduceret hos patienter med mild

til moderat nedsat leverfunktion ("Child-Pugh" klasse A og B), hvilket medfører øget

plasmakoncentration af entacapon både i absorptions- og eliminationsfasen (se pkt. 4.2 og

4.3). Der er ikke rapporteret om specifikke farmakokinetiske studier med carbidopa og

levodopa hos patienter med nedsat leverfunktion, men det anbefales imidlertid, at Dazonay

gives med forsigtighed til patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion: Nedsat nyrefunktion påvirker ikke entacapons farmakokinetiske

egenskaber. Der er ikke rapporteret om specifikke farmakokinetiske studier af levodopa og

carbidopa hos patienter med nedsat nyrefunktion. Imidlertid bør et længere

doseringsinterval med Dazonay overvejes for patienter i dialysebehandling (se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data for levodopa, carbidopa og entacapon testet alene eller i kombination

viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

55414_spc.docx

Side 13 af 15

sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet. I toksicitetsstudier med gentagne doser med entacapon er anæmi

observeret, hvilket sandsynligvis skyldes entacapons evne til chelatbinding med jern. Med

hensyn til reproduktionstoksicitet for entacapon er der observeret lavere fostervægt og en

let forsinket knogleudvikling hos kaniner ved systemiske eksponeringsniveauer i det

terapeutiske område. Både levodopa og kombinationer af carbidopa og levodopa har

forårsaget viscerale misdannelser og skeletmisdannelser hos kaniner.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Croscarmellosenatrium (E 468)

Magnesiumstearat (E 470b)

Mikrokrystallinsk cellulose (E 460)

Poloxamer 188

Hydroxypropylcellulose (E 463)

Lactosemonohydrat

overtræk:

50 mg/12,5 mg/200 mg; 100 mg/25 mg/200 mg; 150 mg/37,5 mg/200 mg:

Hypromellose, type 2910

Titandioxid (E 171)

Glycerol (E 422)

Rød jernoxid (E 172)

Gul jernoxid (E 172)

Magnesiumstearat (E 470b)

Polysorbat 80 (E 433)

Hydroxypropylcellulose (E 463)

75 mg/18,75 mg/200 mg; 125 mg/31,25 mg/200 mg; 175 mg/43,75 mg/200 mg; 200 mg/50

mg/200 mg:

Hypromellose, type 2910

Titandioxid (E171)

Glycerol (E 422)

Rød jernoxid (E 172)

Magnesiumstearat (E 470b)

Polysorbat 80 (E 433)

Hydroxypropylcellulose (E 463)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

30 måneder.

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen: 3 måneder

6.4

Særlige opbevaringsforhold

55414_spc.docx

Side 14 af 15

Må ikke opbevares over 25°C.

Opbevares i original emballage, for at beskytte mod fugt.

HDPE-beholdere: Hold beholderen tæt tillukket.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

HDPE-beholdere med aluminiumsfolie forsegling, låg og tørrekapsel med silica gel (som

løsdel) indeholdende 30, 100 og 130 tabletter og i blisterpakninger (alu/alu) med 30 og 100

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50/12,5/200 mg:

55409

75/18,75/200 mg:

55410

100/25/200 mg:

55411

125/31,25/200 mg:

55412

150/37,5/200 mg:

55413

175/43,75/200 mg:

55414

200/50/200 mg:

55415

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

12. februar 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

55414_spc.docx

Side 15 af 15

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information