Darunavir "Sandoz" 600 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-01-2021

Aktiv bestanddel:
Darunavir
Tilgængelig fra:
Sandoz A/S
ATC-kode:
J05AE10
INN (International Name):
darunavir
Dosering:
600 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisationsnummer:
57088
Autorisation dato:
2017-03-17

7. januar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Darunavir "Sandoz", filmovertrukne tabletter 600 mg

0.

D.SP.NR.

30098

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Darunavir "Sandoz"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 600 mg darunavir.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på: Hver filmovertrukket tablet

indeholder 2,592 mg sunset yellow FCF (E110).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Orange, oval filmovertrukket tablet præget med “600” på den ene side og glat på den

anden side.

Størrelse: ca. 20,1 mm x 10,1 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Darunavir "Sandoz", administreret sammen med lavdosis ritonavir, er i kombination med

andre antiretrovirale lægemidler indiceret til behandling af patienter med human

immundefektvirus (hiv-1)-infektion (se pkt. 4.2).

Darunavir "Sandoz" tabletter kan anvendes til at sammensætte passende behandlingsregimer

(se pkt. 4.2):

til behandling af hiv-1-infektion hos voksne patienter, som tidligere har været i

antiretroviral behandling (ART-erfarne), inklusive patienter, der tidligere har fået

omfattende præmedicinering

til behandling af hiv-1-infektion hos pædiatriske patienter fra 3 år med en legemsvægt på

mindst 15 kg.

dk_hum_57088_spc.doc

Side 1 af 39

I forbindelse med beslutningen om at påbegynde behandling med Darunavir "Sandoz",

administreret sammen med lavdosis ritonavir, skal den enkelte patients behandlingsanamnese

og de mutationsmønstre, der er forbundet med forskellige lægemidler, overvejes nøje.

Genotype- og fænotypebestemmelse (hvor det er muligt) og behandlingsanamnese skal være

vejledende for brugen af Darunavir "Sandoz" (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen skal påbegyndes af en læge, der har erfaring med håndtering af hiv-infektion.

Efter indledning af behandling med Darunavir "Sandoz" skal patienterne rådgives om ikke at

ændre doseringen eller lægemiddelformen eller stoppe med behandlingen undtagen efter

aftale med lægen.

Dosering

Darunavir "Sandoz" skal altid gives oralt med lavdosis ritonavir som en farmakokinetisk

forstærker og i kombination med andre antiretrovirale lægemidler. Produktresuméet for

ritonavir skal derfor læses, inden behandling med Darunavir "Sandoz" påbegyndes.

ART-erfarne voksne patienter

Den anbefalede dosis er 600 mg to gange daglig sammen med ritonavir 100 mg to gange

daglig i forbindelse med et måltid.

ART-naive voksne patienter

Se doseringsanbefalingerne til ART-naive patienter i produktresuméet for darunavir 400 mg

og 800 mg tabletter.

ART-naive pædiatriske patienter (3 til 17 år og legemsvægt mindst 15 kg)

Den vægtbaserede dosis af Darunavir "Sandoz" og ritonavir til pædiatriske patienter fremgår

af tabellen nedenfor.

Anbefalet dosis af darunavir tabletter og ritonavir

a

til behandlingsnaive

pædiatriske patienter (3 til 17 år)

Legemsvægt (kg)

Dosis (en gang daglig i forbindelse med et måltid)

≥ 15 kg til < 30 kg

600 mg darunavir/100 mg ritonavir en gang daglig

≥ 30 kg til < 40 kg

675 mg darunavir/100 mg ritonavir en gang daglig

≥ 40 kg

800 mg darunavir/100 mg ritonavir en gang daglig

ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

ART-erfarne pædiatriske patienter (3 til 17 år og legemsvægt mindst 15 kg)

Det anbefales sædvanligvis at tage Darunavir "Sandoz" to gange daglig med ritonavir i

forbindelse med et måltid.

Et dosisregime med Darunavir "Sandoz" taget med ritonavir en gang daglig i forbindelse

med et måltid kan anvendes til patienter, der tidligere har været eksponeret for

antiretrovirale lægemidler, men uden mutationer associeret med darunavirresistens (DRV-

RAMs)*, og som har plasma-hiv-1-RNA < 100.000 kopier/ml og CD4+-celletal ≥ 100 x

celler/l.

* DRV-RAMs: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V og L89V

dk_hum_57088_spc.doc

Side 2 af 39

Den vægtbaserede dosis af Darunavir "Sandoz" og ritonavir til pædiatriske patienter

fremgår af tabellen nedenfor. Den anbefalede dosis af Darunavir "Sandoz" sammen med

lavdosis ritonavir bør ikke overstige den anbefalede dosis til voksne (600/100 mg to gange

daglig eller 800/100 mg en gang daglig).

Anbefalet dosis af darunavir tabletter og ritonavir

a

til ART-erfarne pædiatriske

patienter (3 til 17 år)

Legemsvægt (kg)

Dosis (en gang daglig i forbindelse

med et måltid)

Dosis (to gange daglig i

forbindelse med et måltid)

≥ 15 kg–< 30 kg

600 mg darunavir/100 mg ritonavir

en gang daglig

375 mg darunavir/50 mg

ritonavir to gange daglig

≥ 30 kg–< 40 kg

675 mg darunavir/100 mg ritonavir

en gang daglig

450 mg darunavir/60 mg

ritonavir to gange daglig

≥ 40 kg

800 mg darunavir/100 mg ritonavir

en gang daglig

600 mg darunavir/100 mg

ritonavir to gange daglig

med ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

Bestemmelse af hiv-genotype anbefales hos ART-erfarne pædiatriske patienter. Hvis

hivgenotypebestemmelse ikke er gennemførlig, anbefales dosisregimet med Darunavir

"Sandoz"/ritonavir en gang daglig til hiv-proteasehæmmer-naive pædiatriske patienter, og

regimet med to daglige doseringer til hiv-proteasehæmmer-erfarne patienter.

Rådgivning om glemte doser

Hvis en dosis Darunavir "Sandoz" og/eller ritonavir glemmes i op til 6 timer efter det

tidspunkt, hvor den sædvanligvis tages, skal patienterne informeres om snarest muligt at

tage den ordinerede dosis Darunavir "Sandoz" og ritonavir sammen med et måltid. Hvis

det blev opdaget senere end 6 timer efter det sædvanlige tidspunkt for indtagelse af en

dosis, skal den glemte dosis springes over, og patienten skal fortsætte efter den sædvanlige

behandlingsplan.

Nedenstående vejledning er baseret på halveringstiden for darunavir i tilstedeværelse af

ritonavir på 15 timer og på et anbefalet dosisinterval på ca. 12 timer.

Særlige populationer

Ældre

Der foreligger kun begrænsede oplysninger om denne population, og Darunavir "Sandoz"

skal derfor anvendes med forsigtighed til denne aldersgruppe (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Darunavir metaboliseres i leveren. Dosisjustering anbefales ikke til patienter med mild

(Child-Pugh klasse A) eller moderat (Child-Pugh klasse B) nedsat leverfunktion. Dog skal

Darunavir "Sandoz" anvendes med forsigtighed til disse patienter. Der foreligger ingen

farmakokinetiske data for patienter med svært nedsat leverfunktion. En alvorlig

leverfunktionsnedsættelse kan medføre et øget niveau af darunavir og en forværring af

stoffets sikkerhedsprofil. Darunavir "Sandoz" må derfor ikke anvendes til patienter med

svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C) (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

dk_hum_57088_spc.doc

Side 3 af 39

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 og

5.2).

Pædiatriske patienter

Darunavir "Sandoz"/ritonavir bør ikke anvendes til børn med en legemsvægt under 15 kg,

da dosis til denne population ikke er påvist hos tilstrækkeligt mange patienter (se pkt. 5.1).

Darunavir "Sandoz"/ritonavir bør ikke anvendes til børn under 3 år af sikkerhedsmæssige

grunde (se pkt. 4.4 og 5.3).

Den vægtbaserede dosis af Darunavir "Sandoz" og ritonavir til pædiatriske patienter

fremgår af tabellen ovenfor.

Graviditet og post partum

Dosisjustering af darunavir/ritonavir er ikke nødvendig under graviditet og post partum.

Darunavir "Sandoz" bør kun anvendes under graviditet, hvis den mulige fordel opvejer den

mulige risiko (se pkt. 4.4, 4.6 og 5.2).

Administration

Patienterne bør vejledes i at tage Darunavir "Sandoz" sammen med lavdosis ritonavir inden

for 30 minutter efter indtagelse af et måltid. Måltidets sammensætning påvirker ikke

eksponeringen for darunavir (se pkt. 4.4, 4.5 og 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1. Patienter med svært (Child-Pugh klasse C) nedsat leverfunktion.

Kombination af rifampicin og Darunavir "Sandoz" med lavdosis ritonavir (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af kombinationsproduktet lopinavir/ritonavir (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum

perforatum) (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af Darunavir "Sandoz", med lavdosis ritonavir, og aktive stoffer,

der er meget afhængige af CYP3A for eliminering, og for hvilke forhøjede

plasmakoncentrationer er forbundet med alvorlige og/eller livstruende hændelser. Disse

aktive stoffer omfatter f.eks.:

alfuzosin

amiodaron, bepridil, dronedaron, quinidin, ranolazin,

astemizol, terfenadin

colchicin ved anvendelse til patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion (se pkt.

4.5)

sekalealkaloider (f.eks. dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin, methylergometrin)

elbasvir/grazoprevir

cisaprid

lurasidon, pimozid, quetiapin, sertindol (antipsykotika) (se pkt. 4.5)

triazolam, midazolam administreret oralt (om forsigtighed ved parenteral

administration af midazolam, se pkt. 4.5)

sildenafil - ved behandling af pulmonal arteriel hypertension, avanafil

simvastatin, lovastatin og lomitapid (se pkt. 4.5)

dk_hum_57088_spc.doc

Side 4 af 39

dabigatran, ticagrelor (se pkt. 4.5)

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte

risikoen væsentligt for seksuel overførsel, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der bør

træffes foranstaltninger med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med

nationale retningslinjer.

Regelmæssig kontrol af virologisk respons anbefales. Ved manglende eller tab af

virologisk respons bør patienten testes for resistens.

Darunavir ”Sandoz” skal altid gives oralt sammen med lavdosis ritonavir, som

farmakokinetisk forstærker og i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se pkt.

5.2). Produktresumeet for ritonavir, som det måtte være relevant, skal derfor læses, inden

behandling med Darunavir ”Sandoz” påbegyndes.

Forhøjelse af dosis af ritonavir i forhold til den anbefalede dosis i pkt. 4.2 påvirkede ikke

koncentrationen af darunavir i signifikant grad. Det frarådes at ændre dosis af ritonavir.

Darunavir bindes hovedsageligt til surt α

-glykoprotein. Denne proteinbinding er

koncentrationsafhængig, hvilket indicerer, at bindingskapaciteten mættes. Derfor kan

fortrængning af lægemidler, der i udstrakt grad bindes til surt α

-glykoprotein, ikke

udelukkes (se pkt. 4.5).

ART-erfarne patienter – dosering en gang daglig

Darunavir "Sandoz" anvendt i kombination med cobicistat eller lavdosis ritonavir en gang

daglig til ART-erfarne patienter bør ikke anvendes til patienter med en eller flere

mutationer associeret med darunavirresistens (DRV-RAMs) eller hiv-1-RNA ≥ 100.000

kopier/ml eller CD4+-celletal < 100 x 10

celler/l (se pkt. 4.2). Kombinationer med andre

optimerede baggrundsregimer (OBR'er) end ≥ 2 NRTI’er er ikke undersøgt hos denne

population. Der foreligger begrænsede data for patienter med andre hiv-1-subtyper end

subtype B (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk population

Darunavir "Sandoz"/ritonavir anbefales ikke til brug til pædiatriske patienter under 3 år

eller med en legemsvægt under 15 kg (se pkt. 4.2 og 5.3).

Graviditet

Darunavir "Sandoz" bør kun anvendes under graviditet, hvis den mulige fordel opvejer den

mulige risiko. Der skal udvises forsigtighed ved behandling af gravide kvinder, som

kræver samtidig medicinsk behandling, der kan medføre en yderligere nedsat eksponering

for darunavir (se pkt. 4.5 og 5.2).

Ældre

Da der kun foreligger begrænsede oplysninger om brug af Darunavir "Sandoz" til patienter

over 65 år, skal der udvises forsigtighed ved administration af Darunavir "Sandoz" til

ældre patienter, for hvilke der skal tages højde for den højere forekomst af nedsat

leverfunktion, samtidige sygdomme og andre behandlinger (se pkt. 4.2 og 5.2).

Alvorlige hudreaktioner

dk_hum_57088_spc.doc

Side 5 af 39

I løbet af det kliniske udviklingsprogram for darunavir/ritonavir (N=3.063) rapporteredes

alvorlige hudreaktioner, som kunne være ledsaget af feber og/eller forhøjede

aminotransferaser, hos 0,4 % af patienterne.

DRESS (hududslæt med eosinofili og systemiske symptomer) og Stevens-Johnsons

syndrom er rapporteret i sjældne tilfælde (< 0,1 %), og efter markedsføringen er toksisk

epidermal nekrolyse og akut generaliseret eksantematøs pustulose blevet rapporteret. Ved

symptomer på alvorlige hudreaktioner skal Darunavir "Sandoz" straks seponeres. Disse

reaktioner kan omfatte, men er ikke begrænset til, alvorligt udslæt eller udslæt ledsaget af

feber, almen utilpashed, træthed, muskel- eller ledsmerter, blæredannelse, mundsår,

konjunktivitis, hepatitis og/eller eosinofili.

Udslæt forekom hyppigere hos behandlingserfarne patienter, der blev behandlet med

darunavir/ritonavir+raltegravir, end hos patienter, der fik darunavir/ritonavir uden

raltegravir eller raltegravir uden darunavir (se pkt. 4.8).

Darunavir indeholder en sulfonamid-del. Darunavir "Sandoz" skal anvendes med

forsigtighed hos patienter med kendt sulfonamidallergi.

Hepatotoksicitet

Lægemiddelinduceret hepatitis (f.eks. akut hepatitis, cytolytisk hepatitis) er blevet

rapporteret efter anvendelse af darunavir. Under det kliniske udviklingsprogram for

darunavir/ritonavir (N=3.063) rapporteredes hepatitis hos 0,5 % af patienterne, der fik

antiretroviral kombinationsbehandling med darunavir/ritonavir.

Patienter med eksisterende leverdysfunktion, herunder kronisk aktiv hepatitis B eller C, har

en øget risiko for at få leverfunktionsanomalier, hvilket kan omfatte alvorlige og potentielt

dødelige leverbivirkninger. I tilfælde af samtidig antiviral behandling af hepatitis B eller C

henvises der til den relevante produktinformation for disse lægemidler.

Relevante laboratorieundersøgelser bør udføres før indledning af behandling med

Darunavir "Sandoz"/ritonavir, og patienterne bør monitoreres under behandlingen.

Monitorering for forhøjet ASAT/ALAT bør overvejes hos patienter med underliggende

kronisk hepatitis eller cirrose eller hos patienter, som havde forhøjede aminotransferaser

før behandlingen – specielt i de første mange måneders behandling med Darunavir

"Sandoz"/ritonavir.

Ved nye tilfælde eller forværring af leverdysfunktion (med klinisk signifikant forhøjelse af

leverenzymer og/eller symptomer såsom træthed, anoreksi, kvalme, gulsot, mørkfarvning

af urin, ømhed over leveren, hepatomegali) hos patienter, der anvender Darunavir

"Sandoz"/ritonavir, bør det overvejes omgående at seponere behandlingen eller indstille

den midlertidigt.

Patienter med co-eksisterende tilstande

Nedsat leverfunktion

Sikkerheden og virkningen af Darunavir "Sandoz" er ikke blevet fastslået hos patienter

med alvorlige, underliggende leversygdomme, og Darunavir "Sandoz" er derfor

kontraindiceret til patienter med svært nedsat leverfunktion.

På grund af en stigning i plasmakoncentrationen af ubundet darunavir bør Darunavir

"Sandoz" anvendes med forsigtighed hos patienter med let eller moderat nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.2, 4.3 og 5.2).

dk_hum_57088_spc.doc

Side 6 af 39

Nedsat nyrefunktion

Der gælder ingen særlige sikkerhedsregler eller dosisjusteringer for darunavir/ritonavir for

patienter med nedsat nyrefunktion. Da darunavir og ritonavir i høj grad binder sig til

plasmaproteiner, er det usandsynligt, at disse lægemidler vil blive fjernet i signifikant grad

ved hæmodialyse eller peritonealdialyse. Derfor er der ingen særlige sikkerhedsregler eller

dosisjusteringer for disse patienter (se pkt. 4.2 og 5.2).

Patienter med hæmofili

Der har været rapporter om øget blødningstendens, herunder spontane hudhæmatomer og

hæmartrose hos patienter med type A- og B-hæmofili, der behandles med PI (protease-

hæmmere). Hos nogle patienter blev der givet supplerende faktor VIII. I mere end

halvdelen af de rapporterede tilfælde fortsatte behandlingen med PI eller blev genoptaget,

hvis den havde været afbrudt. En kausal sammenhæng har været foreslået, selvom

virkningsmekanismen ikke er blevet belyst. Patienter med hæmofili skal derfor oplyses om

muligheden for øget blødningstendens.

Vægt og metaboliske parametre

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan forekomme under antiretroviral

behandling. Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med sygdomskontrol og

livsstil. For lipider er der i visse tilfælde fundet evidens for en behandlingseffekt, mens der

ikke er tydelig evidens for relation mellem vægtøgning og en specifik behandling. Med

hensyn til monitorering af lipider og glucose i blodet refereres til eksisterende

behandlingsguidelines for hiv. Tilstande med forhøjet lipid skal behandles som klinisk

indiceret.

Osteonekrose

Selvom ætiologien anses for at være multifaktoriel (herunder kortikosteroidbehandling,

alkoholforbrug, alvorlig immunsuppression, højt BMI), er der rapporteret tilfælde af

osteonekrose, især hos patienter med fremskreden hiv-sygdom og/eller langvarig

eksponering for antiretroviral kombinationsbehandling (CART). Patienterne skal rådes til

at søge lægelig rådgivning, hvis de oplever ømhed og smerter i led, stivhed i led eller

bevægelsesbesvær.

Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens på tidspunktet for påbegyndelse

af antiretroviral kombinationsbehandling (CART) kan der opstå en inflammatorisk

reaktion på asymptomatiske eller resterende opportunistiske patogener, som kan forårsage

alvorlige kliniske tilstande eller forværring af symptomer. Sådanne reaktioner er typisk

observeret inden for de første uger eller måneder efter påbegyndelse af CART. Relevante

eksempler omfatter cytomegalovirus retinitis, generaliserede og/eller fokale

mykobakterielle infektioner og pneumoni forårsaget af Pneumocystis jirovecii (tidligere

kendt som Pneumocystis carinii). Et hvilket som helst inflammatorisk symptom skal

vurderes, og behandling påbegyndes ved behov. Derudover er der observeret reaktivering

af herpes simplex og herpes zoster i kliniske studie med darunavir med lavdosis ritonavir.

Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også rapporteret

at forekomme i forbindelse med immunreaktivering. Tiden til udbrud er mere variabel og

kan være mange måneder efter initiering af behandling (se pkt. 4.8).

Interaktioner med lægemidler

Adskillige af interaktionsstudierne er blevet udført med darunavir ved lavere doser end

anbefalet. Effekten på co-administreret medicin er derfor muligvis undervurderet, og

dk_hum_57088_spc.doc

Side 7 af 39

klinisk sikkerhedsmonitorering kan være indiceret. For fuldstændig information om

interaktioner med anden medicin, se pkt. 4.5.

Efavirenz i kombination med boostet darunavir en gang daglig kan medføre suboptimal

darunavir C

. Hvis efavirenz skal anvendes i kombination med darunavir, bør der

anvendes et regime med darunavir/ritonavir 600/100 mg to gange daglig. Se

produktresuméet for darunavir 150 mg, 300 mg eller 600 mg tabletter (se pkt. 4.5).

Der er indberettet livstruende og letale lægemiddelinteraktioner hos patienter, der blev

behandlet med colchicin og stærke CYP3A- og P-glykoprotein (P-gp)-hæmmere (se pkt.

4.3 og 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

Lægemidler, som kan blive påvirket af darunavir boostet med ritonavir

Darunavir og ritonavir er hæmmere af CYP3A, CYP2D6 og P-gp. Co-administration af

darunavir/ritonavir med lægemidler, der især metaboliseres af CYP3A og/eller CYP2D6

eller transporteres af Pgp, kan forårsage øget systemisk eksponering for sådanne

lægemidler, hvilket kan øge eller forlænge både den terapeutiske virkning og bivirkninger.

Darunavir, co-administreret med lavdosis ritonavir, må ikke kombineres med lægemidler,

der er meget afhængige af CYP3A i forbindelse med clearance, og for hvilke øget

systemisk eksponering er forbundet med alvorlige og/eller livstruende hændelser (snævert

terapeutisk indeks) (se pkt. 4.3).

Den samlede farmakokinetiske, forstærkende effekt af ritonavir medførte en ca. 14-fold

stigning i den systemiske eksponering for darunavir ved administration af en oral

enkeltdosis darunavir på 600 mg i kombination med ritonavir 100 mg to gange daglig.

Derfor bør Darunavir "Sandoz" kun anvendes i kombination med lavdosis ritonavir som en

farmakokinetisk forstærker (se pkt. 4.4 og 5.2).

Et klinisk studie, hvor der anvendtes flere forskellige lægemidler, der metaboliseres af

cytochrom CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6, viste en stigning i CYP2C9- og CYP2C19-

aktiviteten og en hæmning af CYP2D6-aktiviteten ved tilstedeværelse af

darunavir/ritonavir. Dette kan skyldes tilstedeværelsen af lavdosis ritonavir. Co-

administration af darunavir/ritonavir med lægemidler, som primært metaboliseres af

CYP2D6 (såsom flecainid, propafenon, metoprolol), kan resultere i en øget

plasmakoncentration af disse lægemidler, hvilket kan øge eller forlænge deres terapeutiske

effekt og bivirkninger. Co-administration af darunavir/ritonavir med lægemidler, som

primært metaboliseres af CYP2C9 (såsom warfarin) og CYP2C19 (såsom methadon) kan

resultere i nedsat systemisk eksponering af disse lægemidler, hvilket kan nedsætte eller

forkorte deres terapeutiske effekt.

Selvom effekten på CYP2C8 kun er blevet undersøgt in vitro, kan co-administration af

darunavir og ritonavir og lægemidler, som primært metaboliseres af CYP2C8 (såsom

paclitaxel, rosiglitazon, repaglinid), resultere i nedsat systemisk eksponering af disse

lægemidler, hvilken kan nedsætte eller forkorte deres terapeutiske effekt.

Ritonavir hæmmer transportørerne P-glykoprotein, OATP1B1 og OATP1B3 og co-

administration med substrater for disse transportører kan medføre øgede

dk_hum_57088_spc.doc

Side 8 af 39

plasmakoncentrationer af disse stoffer (f.eks. dabigatranetexilat, digoxin, statiner og

bosentan, se interaktionstabellen nedenfor).

Lægemidler, der påvirker eksponeringen for darunavir/ritonavir

Darunavir og ritonavir metaboliseres via CYP3A. Lægemidler, der inducerer CYP3A-

aktivitet, ville forventes at øge clearance af darunavir og ritonavir, hvilket medfører en

lavere plasmakoncentration af darunavir og ritonavir (f.eks. rifampicin, perikon, lopinavir).

Co-administration af darunavir og ritonavir og andre lægemidler, der hæmmer CYP3A,

kan nedsætte clearance af darunavir og ritonavir og kan medføre øgede

plasmakoncentrationer af darunavir og ritonavir (f.eks. indinavir, azol-antimykotika som

clotrimazol). Disse interaktioner er beskrevet i interaktionstabellen neden for.

Interaktionstabel

Interaktioner mellem darunavir/ritonavir og antiretrovirale og non-antiretrovirale

lægemidler er opført i tabellen nedenfor (ikke fastsat (not determined) som ”ND”).

Retningen af pilen ud for hver farmakokinetisk parameter er baseret på 90 %

konfidensintervallet for den geometriske middelværdi værende inden for (↔), under (↓)

eller over (↑) 80-125 % intervallet.

Adskillige af interaktionsstudierne (markeret med

i tabellen nedenfor) er gennemført med

doser af darunavir, der er lavere end den anbefalede dosis, eller med et andet

doseringsregime (se pkt. 4.2). Virkningen på co-administrerede lægemidler kan således

være undervurderet, og klinisk monitorering af sikkerhed kan være indiceret.

INTERAKTIONER OG DOSISANBEFALINGER MED ANDRE LÆGEMIDLER

Lægemidler efter

terapeutisk område

Interaktioner

Geometrisk middelændring (%)

Anbefalinger vedrørende

co-administration

ANTIRETROVIRALE MIDLER MOD HIV

Integrasehæmmere

Dolutegravir

dolutegravir AUC ↓ 22%

dolutegravir C

dolutegravir C

↓ 11%

darunavir ↔*

*Ved brug af historiske farmakokinetiske

data på tværs af studier

Darunavir "Sandoz" co-administreret

med lavdosis ritonavir og dolutegravir

kan bruges uden dosisjustering.

Raltegravir

Nogle kliniske studier tyder på, at

raltegravir kan forårsage et beskedent

fald i darunavirs plasmakoncentration.

Aktuelt synes raltegravirs påvirkning

af darunavirs plasmakoncentration ikke

at være klinisk relevant. Darunavir

"Sandoz" kan administreres sammen

med lavdosis ritonavir og raltegravir

uden dosisjusteringer.

Nukleosid-revers–transkriptase-hæmmere (NRTI'er)

Didanosin

400 mg x 1

didanosin AUC ↓ 9%

didanosin

Cmin

didanosin C

↓ 16%

darunavir AUC ↔

darunavir

Cmin

darunavir C

Darunavir "Sandoz" kan administreres

sammen med lavdosis ritonavir og

didanosin uden dosisjusteringer.

Didanosin skal administreres på tom

mave, således at det bliver

administreret 1 time før eller 2 timer

efter Darunavir "Sandoz"/ritonavir,

taget sammen med føde.

Tenofovir disoproxil

245 mg x 1

tenofovir AUC ↑ 22%

tenofovir

Cmin

↑ 37%

tenofovir C

↑ 24%

Monitorering af nyrefunktionen kan

være indiceret, når Darunavir "Sandoz"

administreret sammen med lavdosis

dk_hum_57088_spc.doc

Side 9 af 39

darunavir AUC ↑ 21%

#darunavir

Cmin

↑ 24%

# darunavir C

↑ 16%

(↑ tenofovir fra effekten på MDR-1

transport i de renale tubuli)

ritonavir gives i kombination med

tenofovir disoproxil, især hos patienter

med underliggende systemisk eller

renal sygdom eller hos patienter, der

tager nefrotoksiske midler.

Emtricitabin/tenofovir

alafenamid

Tenofoviralafenaamid

↔ tenofovir ↑

Den anbefalede dosis af

emtricitabin/tenofoviralafenamid er

200/10 mg x1, når det anvendes

sammen med Darunavir “Sandoz” med

lavdosis ritonavir.

Abacavir

Emtricitabin

Lamivudin

Stavudin

Zidovudin

Ikke undersøgt. På baggrund af de

forskellige eliminationsveje for de andre

NRTI, zidovudin, emtricitabin, stavudin,

lamivudin, der primært udskilles via

nyrerne, og abacavir, som ikke

metaboliseres via CYP, forventes der

ikke nogen lægemiddelinteraktioner for

disse lægemidler og Darunavir "Sandoz"

administreret sammen med lavdosis

ritonavir.

Darunavir "Sandoz" kan administreres

sammen med lavdosis ritonavir og

disse NRTI’er uden

Non-nukleosid-revers-transkriptase-hæmmere (NNRTI'er)

Efavirenz

600 mg x 1

efavirenz AUC ↑ 21%

efavirenz

Cmin

↑ 17%

efavirenz C

↑ 15%

darunavir

AUC ↓ 13%

darunavir Cmin

darunavir

(↑ efavirenz fra CYP3A-hæmning)

(↓ darunavir fra CYP3A-induktion)

Klinisk monitorering for

centralnervesystemstoksicitet i

forbindelse med øget eksponering for

efavirenz kan være indiceret, når

Darunavir "Sandoz" administreret

sammen med lavdosis ritonavir gives i

kombination med efavirenz.

Efavirenz i kombination med

Darunavir "Sandoz"/ritonavir 800/100

mg x 1 kan medføre suboptimal

darunavir C

Hvis efavirenz skal anvendes i

kombination med Darunavir "Sandoz"/

ritonavir, bør der anvendes et regime

med Darunavir "Sandoz"/ritonavir

600/100 mg x 2 (se pkt. 4.4).

Etravirin

100 mg x 2

etravirin AUC ↓ 37%

etravirin

Cmin

↓ 49%

etravirin C

↓ 32%

darunavir AUC ↑ 15%

darunavir

Cmin

darunavir C

Darunavir "Sandoz" kan administreres

sammen med lavdosis ritonavir og

etravirin 200 mg x 2 uden

dosisjusteringer.

Nevirapin

200 mg x 2

nevirapin AUC ↑ 27%

nevirapin

Cmin

↑ 47%

nevirapin C

↑ 18%

darunavir:

koncentrationerne var i

overensstemmelse med historiske data.

(↑ nevirapin fra CYP3A-hæmning)

Darunavir "Sandoz" kan administreres

sammen med lavdosis ritonavir og

nevirapin uden dosisjusteringer.

Rilpivirin

150 mg x 1

rilpivirin AUC ↑ 130%

rilpivirin

Cmin

↑ 178%

rilpivirin C

↑ 79%

darunavir AUC ↔

Darunavir "Sandoz" kan administreres

sammen med lavdosis ritonavir og

rilpivirin uden dosisjusteringer.

dk_hum_57088_spc.doc

Side 10 af 39

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information