Dantrium 20 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-01-2019

Aktiv bestanddel:
DANTROLENNATRIUM
Tilgængelig fra:
Norgine B.V.
ATC-kode:
M03CA01
INN (International Name):
dantrolene sodium
Dosering:
20 mg
Lægemiddelform:
pulver til injektionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
10476
Autorisation dato:
1981-04-30

Læs hele dokumentet

8. januar 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Dantrium, pulver til injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

3760

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dantrium

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Dantrolennatrium 20 mg (frysetørret)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Malign hypertermi

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Intravenøs anvendelse af Dantrium, som er et hydantoinderivat med specifik relakserende

virkning på tværstribet muskulatur, er kun indiceret ved malign hypertermi.

Intravenøst, initialt 1 mg/kg legemsvægt.

Afhængig af patientens tilstand gentages denne dosis hvert 5.-10. minut, evt. op til en

totaldosis på 10 mg/kg legemsvægt.

Administration

Dantrium er kun til intravenøs anvendelse.

Efter rekonstitution skal opløsningen filtreres med den vedlagte filtreringsanordning, når

opløsningen trækkes op i sprøjten (se pkt. 4.4). Fjern engangsfiltreringsanordningen fra

sprøjten inden den fastgøres til en intravenøs kanyle eller indgivelsessæt.

For instruktioner om rekonstituering og filtrering af lægemidlet før administration, se afsnit

6.6.

dk_hum_10476_spc.doc

Side 1 af 9

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for dantrolennatrium eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se

pkt.6.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Anvendelsen af intravenøs dantrolennatrium til behandling af malign hypertermi erstatter

ikke tidligere kendte symptomatiske behandlinger. Disse skal individualiseres, men det vil

almindeligvis være nødvendigt at seponere de stoffer, man mistænker for at være

triggersubstanser, være opmærksom på øgede oxygenkrav, behandle den metaboliske

acidose, om nødvendigt påbegynde nedkøling af patienten, kontrollere diuresen og

monitorere forstyrrelser i elektrolytbalancen.

Da såvel malign hypertermi som andre lægemidler kan påvirke den slaphed af

skeletmuskulaturen, som skyldes dantrolennatrium, skal de vitale tegn kontrolleres hos

patienter, som får intravenøs dantrolennatrium.

Selvom patienter, som mistænkes for malign hypertermi, får intravenøs dantrolennatrium

præoperativt, skal anæstesiforberedelsen følge et standardbehandlingsregi for mistænkt

malign hypertermi, inklusive undgåelse af kendte triggerstoffer. Det er påkrævet at

monitorere for tidlige kliniske og metaboliske symptomer på malign hypertermi, fordi det

snarere er muligt at afsvække den maligne hypertermi end at forebygge den. Disse

symptomer kræver normalt yderligere administration af intravenøs dantrolennatrium.

Hepatisk dysfunktion, inklusive fatal leversvigt, kan opstå ved brug af dantrolen og er rela-

teret til dosis og varigheden af behandlingen (se pkt. 4.8).

Risikoen for leverskader synes at være større hos kvinder, hos patienter over 35 år og hos

patienter, som tager anden medicin i tillæg til dantrolennatrium.

Generelt: Under den intravenøse administration skal der udvises forsigtighed, for at

forhindre udsivning af dantrolennatrium-opløsning i det omgivende væv, pga. for høj pH i

den intravenøse opløsning og potentiel vævsnekrose. På grund af muligheden for uopløste

krystaller / partikler, som kan optræde i den rekonstituerde opløsning og den efterfølgende

potentielle risiko for forværring af reaktioner på injektionsstedet / vævsnekrose fra

krystaller i de berørte hætteglas, skal filtreringsanordningen altid anvendes når opløsningen

trækkes op.

Når mannitol anvendes terapeutisk, skal de 3000 mg mannitol, som findes i hætteglasset

sammen med 20 mg dantrolennatrium, tages i betragtning.

Dantrium indeholder 0,0046 mmol (0,11 mg) natrium pr. mg. Forsigtighed til patienter

med hjerteinsufficiens, hvis den daglige dosis overstiger 217,4 mg, svarende til 1 mmol

natrium (23 mg natrium).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Calciumantagonister

Hos patienter, der er følsomme over for malign hypertermi, som får intravenøs dantrolen

og samtidigt får calciumantagonister, er der observeret hyperkaliæmi og myokardial

depression.

dk_hum_10476_spc.doc

Side 2 af 9

Kombination af intravenøs dantrolennatrium og calciumantagonister, såsom verapamil bør

ikke anvendes.

Ikke-polariserende muskelrelaksantia

Hos patienter, der får dantrolen, kan virkningerne af ikke-depolariserende

muskelrelaksantia (f.eks. vecuronium) potentieres.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Dantrium bør kun anvendes på tvingende indikation til gravide. Dantrolen passerer

placenta. Sikkerheden af intravenøs Dantrium til gravide kvinder er ikke undersøgt.

Amning

Dantrium bør ikke anvendes i ammeperioden. Dantrium udskilles i modermælken.

Fertilitet

Der er ingen data om virkningerne af Dantrium på fertiliteten hos mennesker (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning

Dantrium kan på grund af bivirkninger som svimmelhed, sløvhed og svaghed, påvirke

evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i væsentlig grad.

4.8

Bivirkninger

Der er rapporteret om dødsfald efter malign hypertermisk krise, selv efter intravenøs

behandling med dantrolennatrium. Der er ingen hyppigheder tilgængelige for dette (morta-

liteten af malign hypertermisk krise før behandling med dantrolennatrium er cirka 50 %).

De fleste af disse dødsfald kan tilskrives sen diagnose, forsinket behandling, utilstrækkelig

dosis, mangel på symptomatisk behandling, anden samtidig sygdom og/eller udvikling af

senkomplikationer så som nyresvigt eller dissemineret intravaskulær koagulationsdefekt. I

nogle tilfælde er der utilstrækkelige information til fuldstændigt at udelukke mangel på

terapeutisk effekt af dantrolennatrium.

For oralt administreret dantrolennatrium er de hyppigste bivirkninger døsighed,

svimmelhed, slaphed, utilpashed, træthed og diaré. Bivirkningerne er almindeligvis

forbigående og kan undgås ved at begynde med en lav dosis, og ved at øge dosis gradvist

indtil optimal behandling opnås. Diaréen kan være svær og kan nødvendiggøre temporær

seponering af behandlingen. Hvis diaréen kommer igen efter readministration af

dantrolennatrium skal behandlingen seponeres permanent.

Undersøgelser

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Uregelmæssigt blodtryk

Hjerte

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Perikardit

, pleural effusion med associeret

eosinofili

Forværring af hjerteinsufficiens

hjertesvigt

, takykardi

dk_hum_10476_spc.doc

Side 3 af 9

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Bradykardi

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Aplastisk anæmi

, anæmi

trombocytopeni

, leukopeni

Nervesystemet

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Kramper

, døsighed

, svimmelhed

slaphed

, utilpashed

, taleforstyrrelser

hovedpine

, savlen

Smagsændringer

Øjne

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Synsforstyrrelser

, diplopi

Excessiv tåreflod.

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Respirationsdepression

Kvælningsfornemmelser

Pulmonal ødem

1)***

opløste volumen og

mannitol der er nødvendig for at levere

dantrolen kan bidrage til reaktionen.

Pleuraeffusion med perikardit,

respirationssvigt

Mave-tarmkanalen

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Diaré

, kvalme

og/eller opkastning

mavesmerter

Synkebesvær

, obstipation

(sjældent

progredierende til tegn på intestinal

obstruktion), gastrointestinal blødning

dyspepsi

, mavekramper

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Hyppigere vandladning

, urininkontinens

og/eller nykturi

, vandladningsbesvær

og/eller urinretention

, hæmaturi

krystalluri

Kromaturi (myoglobinuri som følgeaf

malign hypertermi kan bidrage til

dk_hum_10476_spc.doc

Side 4 af 9

reaktionen).

Hud og subkutant væv

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Acne-lignende udslæt

, kløe, urticaria,

eksematøs udslæt.

Unormal hårvækst

, svedudbrud

Urticaria

, erytem

Fotosensibilitet.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Myalgier

, rygsmerter

Nedsat muskelkraft, svaghed i benene.

Metabolisme og ernæring

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Appetitmangel

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Systemisk tromboflebit

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Træthed

, feber

, kulderystelser

reaktioner på injektionsstedet inkl.

lokaliseret tromboflebit

Udslæt, erytem, lokaliseret smerte.

Immunsystemet

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Anafylaksi

Lever og galdeveje

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Hepatotoksicitet

, hepatit

(se pkt. 4.4),

påvirkning af leverfunktionstest

Idiosynkratiske eller hypertensive

leversygdomme

(fatale og ikke-fatale).

Hepatisk dysfunktion herunder fatal

leversvigt (se pkt. 4.4), gulsot

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Erektionsproblemer

dk_hum_10476_spc.doc

Side 5 af 9

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Mental depression

, mental konfusion

, øget

nervøsitet

, søvnløshed

Desorientering, visuelle hallucinationer.

Bivirkningen er rapporteret ved intravenøs injektion efter markedsføringen.

Bivirkningen er rapporteret ved oral administration.

Bivirkningen er rapporteret ved oral administration efter markedsføringen.

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om pulmonært ødem opstået under behandling for

malign hypertermisk krise. For disse tilfælde kan volumen af opløsningsmidlet og

mannitol, nødvendigt til administration af den intravenøse dosis af dantrolennatrium, have

haft en betydning.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Overdoseringssymptomerne omfatter, men er ikke begrænset til muskelslaphed,

bevidsthedsændringer (f.eks. letargi, koma), opkastning, diaré og krystalluri.

Behandling

Akut overdosering:

Symptomatisk. Intravenøs væsketilførsel for at undgå krystalluri. Der skal sørges for

adækvate luftveje, og kunstigt genoplivningsudstyr skal være til rådighed. Der skal

institueres EKG-overvågning, og patienten skal kontrolleres omhyggeligt. Værdien af

dialyse er ukendt.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

M 03 CA 01 – Direkte virkende muskelrelaksantia.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Dantrolennatrium virker relakserende på den tværstribede muskelcelle, sandsynligvis ved

dk_hum_10476_spc.doc

Side 6 af 9

at interferere med frigørelsen af calciumioner fra det sarcoplasmatiske reticulum.

Centralnervesystemet påvirkes ikke direkte af dantrolennatrium, men lejlighedsvis

optræder symptomerne omtågethed, svimmelhed og generaliseret slaphed.

I det anæstesi-inducerede maligne hypertermi syndrom er der tegn, som peger på en intrin-

sic abnormalitet af vævet i skeletmusklen. Det er postuleret, at ”triggerstoffer” (fx generel

anæstesi og depolariserende neuromuskulære blokerende stoffer) hos afficerede mennesker

medfører en ændring inden i cellerne, som resulterer i forhøjet koncentration af myoplas-

matisk calcium. Den forhøjede myoplasmatiske calciumkoncentration aktiverer akutte

cellulære kataboliske processer, der som en kaskade fører til en malign hypertermisk krise.

Når der gives profylaktisk intravenøs dantrolennatrium som anbefalet, forbliver blodkon-

centrationerne næsten i steady state i 3 timer eller mere efter afslutning af infusionen. På

trods af den profylaktiske brug af dantrolennatrium og overholdelse af gældende accepteret

praksis for behandling af patienterne har kliniske erfaringer vist, at der kan optræde tidlige

ændringer i vitale tegn og/eller i blodgasser, karakteristiske for malign hypertermi, under

og efter anæstesi og kirurgi. Disse ændringer er i overensstemmelse med afsvækket malign

hypertermi, og de responderer på administration af yderligere i.v. administration af dantro-

lennatrium (se afsnit Dosering og administration). Intravenøs administration af den anbefa-

lede profylaktiske dosis af dantrolennatrium til raske frivillige ledsagedes ikke af signifi-

kante kardiorespiratoriske ændringer.

Efter høje doser er der observeret en forbigående, inkonsistent depressiv effekt på gastroin-

testinale glatte muskler.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den gennemsnitlige eliminationshalveringstid for dantrolennatrium efter intravenøs admi-

nistration af 2,5 mg/kg til normale og til patienter med malign hypertermi er 12 timer.

Dantrolennatrium metaboliseres ved oxidation og reduktion. Ved oxidation, som er den

primære nedbrydningsvej, dannes 5-hydroxidantrolen. Ved reduktion dannes aminodan-

trolen, som derefter acetyleres. Både 5-hydroxidantrolen og acetylaminodantrolen

findes i blod og urin. I mindre målestok nedbrydes dantrolennatrium ved hydrolyse og

efterfølgende oxidation til nitrofenylfuronsyre. Metabolismen er ens hos voksne og børn.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Carcinogenicitet, mutagenicitet og påvirkning af fertilitet

Hos Sprague-Dawley hunrotter som fik dantrolennatrium i 18 måneder i doser på 15, 30 og

60 mg/kg, var hyppigheden af benigne og maligne mammatumorer forøget sammenlignet

med kontroldyr. Efter højeste dosis var incidensen af hepatiske, lymfatiske benigne neo-

plasmer forøget. I et 30 måneders forsøg med samme doser, også på Sprague-Dawley

rotter, bevirkede dantrolennatrium en nedsættelse af tiden indtil forekomsten af mamma-

neoplasmer. Efter den højeste dosis var der en øget incidens af hepatiske lymfangiomer og

angiosarkomer hos hunrotter.

Den eneste lægemiddelrelaterede effekt, der blev observeret i et 30 måneders forsøg hos

Fischer-344 rotter, var en dosisrelateret reduktion af tiden indtil forekomst af mamma- og

testistumorer. I et 24 måneders forsøg hos HaM/ICR mus var der ingen tegn på carcinogen

aktivitet.

dk_hum_10476_spc.doc

Side 7 af 9

Betydningen af carcinogenicitetsfundene for brugen af dantrolennatrium til mennesker

kendes ikke.

Dantrolennatrium har givet positive resultater i Ames S. Typhimurium bacterial mutagene-

sis assay i nærvær og fravær af et leveraktiverende system.

Når dantrolennatrium blev givet til han- og hunrotter i doser op til 45 mg/kg, var der ingen

bivirkninger mht. fertilitet eller reproduktion.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol

Natriumhydroxid (til pH justering, ca. 9,5)

6.2

Uforligeligheder

5 % dextrose til injektion, 0,9 % natriumchlorid til injektion og andre sure opløsninger er

ikke kompatible med intravenøs administration af dantrolennatrium og bør ikke bruges.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Hætteglassets indhold skal beskyttes mod direkte lys ved temperaturer ikke over 25°C.

Rekonstituerede opløsninger skal anvendes inden 6 timer. Rekonstituerede opløsninger

skal opbevares ved temperaturer ikke over 25°C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Type I glas hætteglas med chlorbutylgummiprop og aluminiumsforsegling.

Leveres i pakninger med 12 eller 36 hætteglas. Hvert hætteglas er forsynet med en

engangsfiltreringsanordning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Rekonstitueret intravenøs dantrolennatrium må ikke hældes på store glasflasker til

profylaktisk infusion, fordi der er observeret dannelse af bundfald ved brugen af nogle af

disse flasker.

Stabilitetsdata tyder på at kommercielt tilgængelige plastikposer er acceptable som

infusionsposer. . Selvom opløsningen er stabil i 6 timer, anbefales det at fremstille den

umiddelbart før det planlagte infusionstidspunkt.

Rekonstituer hætteglasset med 60 ml vand til injektion og ryst indtil pulveret er opløst.

Filtrer det rekonstituerede produkt med den vedlagte engangsfiltreringsanordning når

opløsningen trækkes op i sprøjten. Den rekonstituerede opløsning skal anvendes inden for

6 timer, men filtreres umiddelbart inden brug. Fjern filtreringsanordningen fra sprøjten

inden fastgørelsen til en intravenøs kanyle eller indgivelsessæt.

Kassér filtreringsanordningen og hætteglasset i en godkendt kanylebeholder.

dk_hum_10476_spc.doc

Side 8 af 9

Brug en ny filtreringsanordning til hvert hætteglas af dantrolen-natrium.

Administrer dantrolennatrium-opløsningen straks efter filtrering.

Ikke anvendt lægemiddel bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Brug kun den medfølgende filtreringsanordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Norgine B.V.

Antonio Vivaldistraat 150

1083 HP Amsterdam

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

10476

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. april 1981

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. januar 2019

dk_hum_10476_spc.doc

Side 9 af 9

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information