Dalacin Topico 10 mg/ml kutanopløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-03-2019

Aktiv bestanddel:
CLINDAMYCINPHOSPHAT
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
D10AF01
INN (International Name):
clindamycin phosphate
Dosering:
10 mg/ml
Lægemiddelform:
kutanopløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
55554
Autorisation dato:
2015-04-23

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin Topico.

3. Sådan skal du bruge Dalacin Topico.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Dalacin Topico er et antibiotikum, der virker mod betændelse.

Du kan bruge Dalacin Topico til behandling af svære tilfælde af

bumser (acne vulgaris).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Dalacin Topico

Brug ikke Dalacin Topico

hvis du er allergisk over for clindamycin, lincomycin eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Dalacin Topico (angivet i punkt 6).

hvis du har haft tyktarmsbetændelse (colitis)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, hvis du

får voldsom eller langvarig, blodig diarré mens du burger Dalacin

Topico eller op til 2 måneder efter du har anvendt Dalacin Topico.

Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembra-

nøs colitis).

Du skal undgå, at kutanopløsningen kommer i kontakt med øjne og

mund. Du må derfor ikke anvende Dalacin Topico omkring øjnene.

Hvis kutanopløsningen kommer i øjnene, skal du skylle øjnene

grundigt med rindende vand.

Du bør kun bruge Dalacin Topico, hvis du har et meget kraftigt

udbrud af bumser (acne). Du skal anvende Dalacin Topico i så kort

tid som muligt, ellers er der risiko for, at bakterierne bliver mod-

standsdygtige (resistente) overfor Dalacin Topico.

Brug af anden medicin sammen med Dalacin Topico

Tal med din læge, hvis du tager:

- Muskelafslappende medicin.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Dalacin Topico. Tal

med lægen.

Amning:

Erfaringerne med Dalacin Topico er begrænsede. Du bør derfor ikke

bruge Dalacin Topico, hvis du ammer. Hvis behandling med Dalacin

Topico er nødvendig, skal amning ophøre. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin Topico påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i

Dalacin Topico

Denne medicin indeholder propylenglycol, der kan give irritation af

huden.

Denne medicin indeholder isopropylalkohol og kan forårsage svie

og irritation af øjne, slimhinder og ikke-intakt hud.

3. Sådan skal du bruge Dalacin Topico

Brug altid Dalacin Topico nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Smør opløsningen i et tyndt lag på den angrebne hud 2 gange dag-

ligt.

Ældre:

Du må kun bruge Dalacin Topico til ældre efter lægens anvisning.

Brug til børn og unge:

Du må kun bruge Dalacin Topico til børn efter lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisnin-

ger.

Brugsanvisning:

Inden plastflasken tages i brug først gang, skal applikatoren påsættes

plastflasken:

1. Fjern låget fra plastflasken og smid det ud.

2. Sæt applikatoren på flasken, og tryk den godt fast.

3. Plastflasken lukkes ved at skrue det løse buede låg fast.

Derefter:

1. Rengør og aftør den angrebne hud.

2. Vend flasken op og ned indtil applikatoren bliver fugtig.

3. Tryk applikatoren duppende mod huden og påfør kutanopløsnin

gen uden at gnide.

4. Påfør et tyndt lag af kutanopløsningen på den angrebne hud.

Påfør kun en smule kutanopløsning ad gangen.

5. Hvis applikatoren bliver tør, vendes flasken op og ned og trykkes,

indtil applikatoren bliver fugtig.

6. Hvis kutanopløsningen kommer i øjnene, skal du skylle øjnene

grundigt med rindende vand.

Hvis du har brugt for meget Dalacin Topico

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere

Dalacin Topico, end der står i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Dalacin Topico

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt at tage en dosis.

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Dalacin Topico

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin Topico, da sygdommen

ellers kan blusse op igen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse.

Kontakt lægen.

Indlægsseddel: Information til brugeren

DALACIN

®

TOPICO

10 mg/ml kutanopløsning

Clindamycinphosphat

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægs-

sedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Dalacin

Topico til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symp-

tomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1000097930-001-01

Hyppigheden er ikke kendt:

Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Tør hud.

Hudirritation.

Nældefeber.

Kløe.

Rødmen af huden.

Fedtet hud.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Mavebesvær med evt. mavesmerter, kvalme, opkastninger og/eller

diaré.

Hyppigheden er ikke kendt:

Betændelse i hårsække.

Sviende øjne (hvis du ved et uheld får Dalacin Topico kutanopløs-

ning i øjet).

Mavesmerter.

Diarré.

Allergisk kontakteksem.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web-

sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Dalacin Topico utilgængeligt for børn.

Brug ikke Dalacin Topico efter den udløbsdato, der står på paknin-

gen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsda-

toen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Dalacin Topico ved temperaturer over 25

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger

Dalacin Topico, 10 mg/g, kutanopløsning indeholder:

Aktivt stof:

Clindamycinphosphat svarende til clindamycin 10 mg/ml.

Øvrige indholdsstoffer:

Propylenglycol, isopropylalkohol, natriumhydroxid, saltsyre og vand,

renset.

Udseende og pakningsstørrelser:

Dalacin Topico fås i:

Dalacin Topico 10 mg/g i pakninger med 30 ml og 2 x 30 ml med en

løs applikator.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Dalacin

Topico også som Dalacin

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2015

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

27. februar 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Dalacin Topico, kutanopløsning (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

3181

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dalacin Topico

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Clindamycin 10 mg/ml som clindamycinphosphat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kutanopløsning (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Svære tilfælde af acne vulgaris.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne:

Påsmøres 2 gange dagligt.

Børn:

Lægemidlet bør ikke anvendes til børn, da erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig.

Ældre:

Lægemidlet bør ikke anvendes til ældre, da erfaring med behandling af ældre er utilstræk-

kelig (se pkt. 5.2).

Administration:

Rengør og aftør det hudparti, der skal behandles.

Vend flasken op og ned indtil applikatoren bliver fugtig. Tryk applikatoren duppende mod

huden og påfør kutanopløsningen uden at gnide.

dk_hum_55554_spc.doc

Side 1 af 7

Påfør et tyndt lag af kutanopløsningen på det hudparti, der skal behandles. Påfør kun en

smule kutanopløsning ad gangen.

Hvis applikatoren bliver tør, vendes flasken op og ned og trykkes, indtil applikatoren bliver

fugtig.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for clindamycin, lincomycin eller over for et eller flere af

hjælpestofferne i pkt. 6.1.

Hos patienter medantibiotika-associeret colitis i anamnesen.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Anvendelse i øjenregionen.

Undgå, at kutanopløsningen kommer i kontakt med øjne og mund. Hvis kutanopløsningen

kommer i kontakt med øjnene, skal øjnene skylles grundigt med rindende vand.

Brugen af clindamycin kutanopløsning resulterer i absorption af antibiotika på hudoverfladen

(se pkt. 5.2).

Al information om præparatet skal indeholde oplysning om, at præparatet på grund af risikoen

for udvikling af resistente bakterier, kun bør anvendes ved svære tilfælde af acne vulgaris og i

så kort tid som muligt.

Oral og parenteral clindamycin har, såvel som andre antibiotika, været associeret med kraftig

diarré, colitis, og pseudomembranøs colitis i op til flere uger efter seponering (se pkt. 4.8).

Diarré og colitis er dog kun sjældent rapporteret efter behandling med topikal clindamycin.

Der er risiko for udvikling af antibiotikaassocieret colitis.

I tilfælde af kraftig eller vedvarende diarré afbrydes behandlingen og passende diagnostiske

tests og behandling skal om nødvendigt initieres.

Dalacin Topico kutanopløsning indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden.

Dalacin Topico kutanopløsning indeholder isopropylalkohol og kan forårsage svie og

irritation af øjne, slimhinder og ikke-intakt hud.

4.5

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion

Systemisk clindamycin kan potensere virkningen af neuromuskulære blokkere. Dalacin

Topico bør derfor anvendes med forsigtighed hos patienter, der får disse lægemidler.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Dalacin Topico kutanopløsning bør i 1. trimester af graviditeten kun anvendes på tvingende

indikation. Der foreligger ikke tilstrækkelige og velkontrollerede studier hos gravide

kvinder i 1. trimester af graviditeten.

I kliniske studier har systemisk administration af clindamycin til gravide kvinder i 2. og 3.

trimester ikke været forbundet med øget hyppighed af medfødte abnormaliteter.

dk_hum_55554_spc.doc

Side 2 af 7

Amning:

Det er uvist om clindamycin udskilles i modermælken efter lokal anvendelse af Dalacin

Topico kutanopløsning. Ved systemisk brug udskilles clindamycin i modermælken i

varierende grad i koncentrationer fra 0,5 til 3,8 μg/ml.

Clindamycin kan potentielt have negativ indvirkning på det ammede barns tarmflora med

symptomer som diarre eller blod i afføringen eller udslæt. Det anbefales ikke at anvende

clindamycin i ammeperioden, og der skal tages stilling til enten at afbryde amningen eller

vælge en anden behandlingsmulighed. De udviklingsmæssige og sundhedsmæssige fordele

ved amning bør overvejes i forhold til moderens kliniske behov for clindamycin.

Fertilitet:

Fertilitetsforsøg på rotter der fik oralt clindamycin, viste ingen tegn på fertilitets-

forstyrrelser eller påvirkning af paringsevnen.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Clindamycin har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger set i kliniske studier eller efter markedsføring er i nedenstående tabel opstillet

efter organklasse og hyppighed. Bivirkninger, der er set efter markedsføringen, er angivet i

kursiv. Hyppighed af bivirkninger anført nedenfor defineres i henhold til følgende

konventioner: meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til < 1/10), ikke almindelig

1/1.000 til

1/100), sjælden (

1/10.000 til

1/1.000), meget sjælden (

1/10.000) og

ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data). Inden for hver hyppighedsgruppe

er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført

først.

Over 1 % af patienterne kan forvente at få tør hud og hudirritation, som er de hyppigste

bivirkninger ved brug af kutanopløsningen.

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Folliculitis

Øjne

Frekvens ukendt

Sviende øjne*

Mave-tarmkanalen

Sjælden (

1/10.000 og <1/1.000)

Ikke almindelig (

1/1.000 og <1/100)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Colitis

Gastrointestinale gener

Abdominalsmerter, diarré,

pseudomembranøs colitis (se pkt. 4.4)

dk_hum_55554_spc.doc

Side 3 af 7

Hud og subkutane væv

Almindelig til meget almindelig (

1/100)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Tør hud, hudirritation, urticaria, kløe,

erytem, fedtet hud

Kontaktdermatitis

* Sviende øjne er en konsekvens af ukorrekt anvendelse af Dalacin Topico kutanopløsning.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Dalacin Topico kutanopløsning kan absorberes i tilstrækkelige mængder, til at det kan

medføre systemisk effekt.

I tilfælde af overdosering skal almen symptomatisk og understøttende behandling iværksættes

efter behov.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

D 10 AF 01 – Antiinfektiva til akne-behandling.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme:

Clindamycin er et lincosamid-antibiotikum, der hæmmer den bakterielle proteinsyntese. Det

binder sig til 50S sub-enheden af det bakterielle ribosom, og påvirker både syntese og

translationsprocessen i ribosomer. Selvom clindamycinphosphat er inaktivt in vitro,

omdannes stoffet hurtigt in vivo ved hydrolyse til det antibakterielt aktive clindamycin.

Clindamycin har vist sig at have in vitro aktivitet mod isolater af følgende organismer:

Anaerobe Gram-positive ikke-sporedannende bacilli inkluderer:

Propionibacterium acnes.

Farmakodynamisk virkning

Effekten er relateret til den tidsperiode, hvor lægemiddelniveauet overstiger den mindste

hæmmende koncentration (MIC) for patogenet (% T/MIC).

dk_hum_55554_spc.doc

Side 4 af 7

Resistens

Resistens over for clindamycin ved Propionibacterium acnes kan skyldes mutationer på

bindingsstedet for antibiotika på rRNA eller methylering af specifikke nukleotider i 23S-

RNA'et på 50S sub-enheden af det bakterielle ribosom. Disse ændringer kan være afgørende

for krydsresistens over for makrolider og gruppe B streptograminer (MLS

-resistens).

Makrolidresistente bakterielle isolater bør testes for inducerbar resistens over for

clindamycin ved en D-zone test. Der er påvist krydsresistens mellem clindamycin og

lincomycin.

Prævalensen af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og

lokal information om resistens anbefales, især ved behandling af alvorlige infektioner. Der

bør søges ekspertvurdering, hvis den lokale resistensprævalens er på et niveau, der gør

anvendeligheden af lægemiddelstoffet tvivlsomt især ved visse typer infektioner. Ved

alvorlige infektioner eller fejlslagen behandling anbefales det at foretage mikrobiologisk

diagnose med verifikation af patogenet og dets følsomhed over for clindamycin.

Resistens er sædvanligvis defineret i henhold til følsomhedstolkningskriterier (breakpoints)

for systemisk administrerede antibiotika. Disse breakpoints kan være mindre relevante for

topikal administration af clindamycin. For topikale antimikrobielle lægemidler er der ikke

enighed i EUCAST hvorvidt resistens bør defineres ud fra epidemiologiske cut-off værdier

(ECOFFS) frem for kliniske breakpoints bestemt for systemisk administration. EUCAST

følsomhedsbreakpoints for anaerobe bakterier er ≤4 mg/l. De fleste studier for P. acnes

viste at mindst 90 % af de kliniske isolater var følsomme ved dette kriterie. Baseret på

korrelation mellem kliniske resultater hos patienter med akne og clindamycin MIC for P.

acnes isolater, betragtes værdier på helt op til 256 mg/l som følsomme for topikal

administreret clindamycin.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter gentagen lokal anvendelse af clindamycinphosphat med en koncentration svarende til 10

mg clindamycin/ml i en vandig isopropylalkohol-opløsning, blev clindamycin fundet i meget

små mængder i serum (0-3 ng/ml), og mindre end 0,2 % af dosis blev udskilt i urinen som

clindamycin.

Der er påvist clindamycinaktivitet i komedoner hos akne-patienter. Efter anvendelse af

clindamycin kutanopløsning i 4 uger var den gennemsnitlige koncentration af antibiotika-

aktivitet i ekstraherede komedoner 597 μg/g komedonmateriale (range 0-1490). Clindamycin

in vitro hæmmer alle testede kulturer af Propionibacterium acnes (MIC 0,4 μg/ml). Frie

fedtsyrer på hudens overflade blev reduceret fra ca. 14 % til 2 % efter applikation af

clindamycin.

Ældre:

Kliniske forsøg med clindamycinphosphat vaginalcreme 2 % inkluderede ikke et

tilstrækkeligt antal forsøgspersoner over 65 år, og det vides derfor ikke om de reagerer

anderledes end yngre forsøgspersoner.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Karcinogenicitet:

Der er ikke gennemført langtidsforsøg på dyr med clindamycin med henblik på at vurdere

karcinogenetisk potentiale.

dk_hum_55554_spc.doc

Side 5 af 7

Mutagenicitet:

Udførte genotoksiske tests omfatter en mikronucleus test i rotter og en Ames Salmonella

Reversion test. Resultater fra begge tests var negative.

Reproduktionstoksicitet:

Fertilitetsforsøg på rotter med en oral dosis på op til 300 mg/kg/dag, (ca. 1,1 gange højere end

den højeste anbefalede dosis til mennesker baseret på mg/m

), påvirkede ikke fertilitet eller

parringsevne.

I forsøg vedrørende embryo-føtal udvikling hos rotter ved oral dosering og forsøg vedrørende

embryo-føtal udvikling hos rotter og kaniner ved subkutan dosering blev der kun observeret

udviklingstoksicitet ved doser, som medførte maternel toksicitet.

Reproduktionsforsøg på rotter og kaniner, der fik subkutant og oralt (kun rotter) clindamycin,

viste ingen tegn på fertilitetsforstyrrelser eller fosterbeskadigende egenskaber, dog med

undtagelse af doser som førte til maternel toksicitet.

Resultater fra reproduktionsforsøg på dyr kan ikke umiddelbart overføres til mennesker.

6.

FARMACEUTISKE EGENSKBER

6.1

Hjælpestoffer

Propylenglycol, isopropylalkohol, natriumhydroxid, saltsyre og vand, renset.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hvid plastik flaske (HDPE) med børnesikret plastik låg (polyvinylidene).

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

55554

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

23. april 2015

dk_hum_55554_spc.doc

Side 6 af 7

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

27. februar 2019

dk_hum_55554_spc.doc

Side 7 af 7

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information