Dalacin 150 mg kapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

06-04-2020

Aktiv bestanddel:
CLINDAMYCINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
J01FF01
INN (International Name):
clindamycin
Dosering:
150 mg
Lægemiddelform:
kapsler, hårde
Autorisationsnummer:
57059
Autorisation dato:
2016-01-28

31. marts 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Dalacin, hårde kapsler (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

03181

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dalacin

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Clindamycin 150 mg og 300 mg som clindamycinhydrochlorid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Dalacin 150 mg indeholder 440 mg lactosemonohydrat.

Dalacin 300 mg indeholder 650 mg lactosemonohydrat.

Alle

hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af clindamycinfølsomme bakterier.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

600-1800 mg daglig fordelt på 2-4 doser.

Børn over 1 måned

10-30(40) mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser.

Dalacin kapsler bør kun anvendes til børn, der kan synke kapsler.

dk_hum_57059_spc.doc

Side 1 af 10

Den nøjagtige dosis i mg/kg, som er påkrævet til behandling af børn, kan muligvis ikke

gives ved brug af kapsler.

Børn under 1 måned

Bør ikke anvendes til børn under 1 måned.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med moderat til svær leverlidelse er der observeret en øget halveringstid for

clindamycin. Hvis clindamycin gives hver 8. time, ses akkumulation kun sjældent. Derfor er

dosisreduktion ikke nødvendig ved nedsat leverfunktion.

Administration

For at undgå irritation af spiserøret bør kapslerne indtages med mindst 1 glas vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for clindamycin, lincomycin eller over for et eller flere af

hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lokale retningslinjer vedrørende korrekt brug af antibiotika bør følges (se pkt. 5.1).

Der er set alvorlige overfølsomhedsreaktioner, såsom alvorligt lægemiddelinduceret

hududslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), Steven-Johnson syndrom

(SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og akut generaliseret eksantematøs pustulose

(AGEP) hos patienter der behandles med clindamycin. Hvis overfølsomhedsreaktioner

eller alvorlige hududslæt forekommer, skal clindamycin seponeres og relevant behandling

indledes (se pkt. 4.3 og 4.8).

Clindamycin bør ikke anvendes til behandling af meningitis, da dette ikke penetrerer

tilstrækkeligt til cerebrospinalvæsken.

Anvendelse af clindamycin kan forårsage overvækst af resistente mikroorganismer,

specielt gærsvamp.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Ved længere tids behandling bør lever- og nyrefunktion monitoreres. Dosisreduktion er ikke

nødvendig ved nyrelidelser. Hos patienter med moderat til svær leverlidelse er halveringstiden

af clindamycin forlænget, men farmakokinetiske undersøgelser har vist, at hvis det gives med

8 timers intervaller, ses akkumulation kun sjældent, hvorfor dosisreduktion heller ikke er

nødvendig her (se pkt. 4.2).

Gastrointestinale lidelser

Behandling med antibiotika ændrer den normale tarmflora i colon og kan dermed forårsage

overvækst af Clostridium difficile. Dette er set efter anvendelse af næsten alle antibiotika,

dk_hum_57059_spc.doc

Side 2 af 10

herunder også clindamycin. Clostridium difficile producerer toksinerne A og B, der medvirker

til udvikling af Clostridium difficile-associeret diarré (CDAD) og er den primære årsag til

”antibiotika associeret diarré”.

Det er vigtigt at overveje diagnosen CDAD hos patienter, der får diarré efter administration af

antibiotika. Dette kan udvikle sig til colitis, inklusiv pseudomembranøs colitis (se pkt. 4.8)

som kan variere fra mild til fatal colitis. Hvis der er mistanke eller konstateret antibiotika –

associeret diarré eller antibiotika-associeret colitis skal behandling med clindamycin stoppes

og passende behandling skal straks iværksættes. Lægemidler som hæmmer peristaltikken er

kontraindiceret i denne situation.

Dalacin kapsler indeholder lactose. Dalacin bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion

Systemisk clindamycin kan potensere virkningen af neuromuskulære blokkere. Dalacin bør

derfor anvendes med forsigtighed til patienter, der får disse lægemidler.

Vitamin K antagonister

Forhøjet koagulationstest (PT/INR) og/eller blødning er blevet rapporteret hos patienter der

er i behandling med clindamycin i kombination med en vitamin K antagonist (f.eks.

warfarin, acenocoumarol og fluindion). Koagulationstests skal derfor følges tæt hos

patienter der er i behandling med vitamin K antagonister.

Clindamycin metaboliseres primært af CYP3A4 og i mindre grad af CYP3A5 til den

primære metabolit clindamycinsulfoxid og sekundære metabolit N-desmethylclindamycin.

Derfor kan hæmmere af CYP3A4 og CYP3A5 nedsætte clindamycin-clearance, og

induktorer af disse isoenzymer kan øge clindamycin-clearance. Ved tilstedeværelse af

stærke CYP3A4-induktorer, herunder rifampicin, monitoreres for manglende effekt af

behandlingen.

In vitro forsøg indikerer at clindamycin ikke hæmmer CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19,

CYP2E1 eller CYP2D6 og kun i moderat grad hæmmer CYP3A4. Af denne grund er

klinisk vigtige interaktioner mellem clindamycin og samtidig indgivne lægemidler

metaboliseret af disse CYP enzymer usandsynlig.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Dalacin bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet, da clindamycin

passerer placenta hos mennesker. Efter flere doser er koncentrationen i fostervandet ca. 30

% af moderens blodkoncentration.

I kliniske studier har systemisk administration af clindamycin til gravide kvinder i 2. og 3.

trimester ikke været forbundet med øget hyppighed af medfødte abnormaliteter. Der

foreligger ikke tilstrækkelige og velkontrollerede forsøg med gravide kvinder i første

trimester.

dk_hum_57059_spc.doc

Side 3 af 10

Amning

Clindamycin udskilles i modermælk i varierende grad i koncentrationer fra <0,5 til 3,8 µg/

Clindamycin kan potentielt have negativ indvirkning på det ammede barns tarmflora med

symptomer som diarre eller blod i afføringen eller udslæt. Det anbefales ikke at anvende

oral eller intravenøs clindamycin i ammeperioden, og der skal tages stilling til enten at

afbryde amningen eller vælge en anden behandlingsmulighed. De udviklingsmæssige og

sundhedsmæssige fordele ved amning bør overvejes i forhold til moderens kliniske behov

for clindamycin.

Fertilitet

Fertilitetsforsøg på rotter der fik oralt clindamycin, viste ingen tegn på fertilitets-

forstyrrelser eller fosterbeskadigende egenskaber.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Clindamycin har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Hyppighed af bivirkninger anført nedenfor defineres i henhold til følgende konventioner:

meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til <1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100), sjælden (

1/10.000 til

1/1.000), meget sjælden (

1/10.000) og ikke kendt (kan

ikke vurderes ud fra tilgængelige data). Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne

opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

De hyppigste bivirkninger er gastrointestinale, overvejende diarré. Gastrointestinale

bivirkninger optræder hos ca. 8 % af patienterne.

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Pseudomembranøs colitis*

Clostridium difficile colitis*, vaginal

infektion*

Blod og lymfesystem

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Eosinofili

Agranulocytose*, neutropeni*,

trombocytopeni*, leukopeni*

Immunsystemet

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Anafylaktisk shock*, anafylaktoide

reaktioner*, anafylaktiske reaktioner*,

overfølsomhed*

Nervesystemet

Ikke almindelig (≥1/1.000 og <1/100)

Neuromuskulær blokade, smagsforstyrrelser

dk_hum_57059_spc.doc

Side 4 af 10

Mave-tarmkanalen

Almindelig (≥1/100 og <1/10)

Ikke almindelig (>1/1.000 og <1/100)

Meget sjælden (<1/10.000, inklusiv

enkeltstående tilfælde)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Diarré

Abdominale smerter, opkastning, kvalme

Dyspepsi

Sår i spiserøret*, esophagitis*

Lever og galdeveje

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Gulsot*

Hud og subkutane væv

Almindelig (≥1/100 og <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 og <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 og <1/1.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Makulopapuløst udslæt

Urticaria

Erythema multiforme, pruritus

Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)*,

Stevens-Johnson syndrom (SJS)*,

lægemiddelinduceret udslæt med eosinofili

og systemiske symptomer (DRESS)*, akut

generaliseret eksantematøs pustulose

(AGEP)*, angioødem*, eksfoliativ

dermatitis*, vesikulo-bulløs dermatitis*,

morbilliform udslæt*

Undersøgelser

Almindelig (>1/100 og <1/10)

Abnorm leverfunktionstest

*Bivirkninger identificeret efter markedsføring.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning og diarré.

Ventrikeltømning kan overvejes.

dk_hum_57059_spc.doc

Side 5 af 10

Hæmodialyse og peritoneal dialyse er ikke effektive behandlingsmetoder til at fjerne

clindamycin fra serum.

4.10 Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 01 FF 01. Antibakterielle midler til systemisk brug, lincosamider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Clindamycin er et lincosamid-antibiotikum, der hæmmer den bakterielle proteinsyntese. Det

binder sig til 50S sub-enheden af det bakterielle ribosom, og påvirker både syntese og

translationsprocessen i ribosomer. Selvom clindamycinfosfat er inaktivt in vitro, omdannes

stoffet ved hurtig in vivo hydrolyse til det antibakterielt aktive clindamycin. Clindamycin

udviser bakteriostatisk aktivitet in vitro ved normale doser.

Farmakodynamisk virkning

Effekten er relateret til den tidsperiode, hvor lægemiddelniveauet overstiger den mindste

hæmmende koncentration (MIC) for patogenet (% T/MIC).

Resistens

Resistens over for clindamycin skyldes som regel mutationer på bindingsstedet for

antibiotika på rRNA eller methylering af specifikke nukleotider i 23S-RNA'et på 50S sub-

enheden af det bakterielle ribosom. Disse ændringer kan være afgørende for in vitro

krydsresistens over for makrolider og gruppe B streptograminer (MLS

-resistens). Resistens

skyldes somme tider ændringer i ribosomale proteiner. Resistens over for clindamycin kan

muligvis induceres af makrolider i makrolidresistente bakterielle isolater. Inducerbar

resistens kan påvises ved en disktest (D-zone test) eller i medium. Mindre hyppige

resistensmekanismer omfatter ændring af antibiotikum og aktiv effluks. Der er fuldstændig

krydsresistens mellem clindamycin og lincomycin. Som med mange antibiotika varierer

forekomsten af resistens i forhold til bakterieart og geografisk område. Forekomsten af

resistens over for clindamycin er højere blandt methicillinresistente stafylokokisolater og

penicillinresistente pneumokokisolater end blandt organismer, der er følsomme over for

disse stoffer.

Antimikrobiel aktivitet

Det er påvist, at clindamycin er aktiv in vitro mod de fleste isolater fra følgende

organismer:

Aerobe bakterier

Gram-positive bakterier

Staphylococcus aureus (methicillin-følsomme isolater)

Koagulase-negative stafylokokker (methicillin-følsomme isolater)

Streptococcus pneumoniae (penicillin-følsomme isolater)

Beta-hæmolytiske streptokokker, gruppe A, B, C og G

dk_hum_57059_spc.doc

Side 6 af 10

Viridansgruppe-streptokokker

Corynebacterium spp.

Andre bakterier

Chlamydia trachomatis

Anaerobe bakterier

Gram-positive bakterier

Actinomyces spp.

Clostridium spp. (undtagen Clostridium difficile)

Eggerthella (Eubacterium) spp.

Peptococcus spp.

Peptostreptococcus spp. (Finegoldia magna, Micromonas micros)

Propionibacterium acnes

Gram-negative bakterier

Bacteroides spp.

Fusobacterium spp.

Gardnerella vaginalis

Prevotella spp.

Svampe

Pneumocystis jirovecii

Protozoer

Toxoplasma gondii

Plasmodium falciparum

Breakpoints

Prævalensen af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og

lokal information om resistens anbefales, især ved behandling af alvorlige infektioner. Der

bør søges ekspertvurdering, hvis den lokale resistensprævalens er på et niveau, der gør

anvendeligheden af lægemiddelstoffet tvivlsomt især ved visse typer infektioner. Ved

alvorlige infektioner eller fejlslagen behandling anbefales det at foretage mikrobiologisk

diagnose med verifikation af patogenet og dets følsomhed over for clindamycin.

For systemisk administrerede antibiotika defineres resistens i Danmark i henhold til de

følsomhedstolkningskriterier (breakpoints), som er etableret af European Committee on

Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).

Breakpoints fra European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) er

angivet nedenfor.

dk_hum_57059_spc.doc

Side 7 af 10

Tabel

1. EUCAST’s følsomhedstolkningskriterier for clindamycin

MIC-breakpoints

(mg/l)

Zonediameter breakpoints

(mm)

a

Organisme

S ≤

R >

S ≥

R <

Staphylococcus spp.

0,25

Streptococcus

Gruppe A, B, C og G

Streptococcus

pneumoniae

Viridansgruppe-

streptokokker

Gram-positive

anaerobe bakterier

Gram-negative

anaerobe bakterier

Corynebacterium spp.

Diskindhold: 2 µg clindamycin, diskdiamenter: 6 mm

NA = ikke relevant, S = følsom, R = resistent

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Serumniveau-studier med en 150 mg oral dosis af clindamycinhydrochlorid givet til 24

raske voksne forsøgspersoner viste, at clindamycin hurtigt blev absorberet efter oral

administration. Et gennemsnitligt maksimalt serumniveau på 2,50 µg/ml opnås efter 45

minutter. Serumniveauer udgør i gennemsnit 1,51 µg/mL efter 3 timer og 0,70 µg/ml efter

6 timer. Absorptionen af en oral dosis er næsten fuldstændig (90 %), og samtidig

fødeindtagelse ændrer ikke væsentligt på serumkoncentrationerne. Serumniveauerne er

ensartede og forudsigelige fra person til person og fra dosis til dosis. Serumniveau-studier

foretaget efter indtagelse af flere doser clindamycinhydrochlorid i op til 14 dage viser

ingen tegn på akkumulering eller ændret metabolisme af lægemidlet. Serum-

halveringstiden for clindamycin øges let hos patienter med markant nedsat nyrefunktion.

Hæmodialyse og peritoneal dialyse er ikke effektive behandlingsmetoder til at fjerne

clindamycin fra serum. Clindamycinkoncentrationer i serum øges lineært med øget dosis.

Serumniveauer overstiger MIC (minimumshæmmende koncentration) for de fleste

indicerede bakterier i mindst 6 timer efter administration af de sædvanligt anbefalede

doser. Clindamycin fordeles i stor udstrækning til legemsvæsker og væv (inklusiv

knogler). In vitro forsøg med human lever og intestinalmikrosomer viste at clindamycin

primært oxideres af CYP3A4 og i mindre grad af CYP3A5, som danner

clindamycinsulfoxid og en sekundær metabolit, N-desmethylclindamycin.

Plasmahalveringstid 2,4 timer. Omtrent 10 % udskilles i urinen og 3,6 % i fæces. Resten

udskilles som inaktive metabolitter.

Doser på op til 2 g clindamycin dagligt i 14 dage er veltolererede hos raske

forsøgspersoner bortset fra, at hyppigheden af gastrointestinale bivirkninger er øget ved de

højere doser. Der nås ikke signifikant niveau af clindamycin i cerebrospinalvæsken, selv

ved inflammation af hjerne- og rygmarvshinder. Efter oral administration af

clindamycinhydrochlorid er eliminationshalveringstiden ca. 4,0 timer (varierer fra 3,4–5,1

timer) hos ældre sammenlignet med 3,2 timer (varierer fra 2,1-4,2 timer) hos yngre voksne.

Absorptionsgraden er dog ikke forskellig mellem aldersgrupperne, og dosisjustering hos

ældre, med normal leverfunktion og normal (alders-tilpasset) nyrefunktion, er ikke

nødvendig.

Proteinbinding ca. 90 %.

dk_hum_57059_spc.doc

Side 8 af 10

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Karcinogenicitet

Der er ikke gennemført langtidsforsøg på dyr med clindamycin med henblik på at vurdere

karcinogenetisk potentiale.

Mutagenicitet

Udførte genotoksiske tests omfatter en mikronucleus test i rotter og en Ames Salmonella

Reversion test. Resultater fra begge tests var negative.

Reproduktionstoksicitet

I forsøg vedrørende embryo-føtal udvikling hos rotter ved oral dosering og forsøg

vedrørende embryo-føtal udvikling hos rotter og kaniner ved subkutan dosering blev der

kun observeret udviklingstoksicitet ved doser, som medførte maternel toksicitet.

Reproduktionstoksicitetsforsøg på rotter og kaniner, der fik oralt (kun rotter) og subkutant

clindamycin, viste ingen tegn på fertilitetsforstyrrelser eller fosterbeskadigende

egenskaber, dog med undtagelse af doser som førte til maternel toksicitet

Resultater fra reproduktionsforsøg på dyr kan ikke umiddelbart overføres til mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

150 mg

Lactosemonohydrat

Vegetabilsk magnesiumstearat

Majsstivelse

Talcum

Titandioxid (E171)

Gelatinekapsel

Sort trykblæk: Sort jernoxid (E172)

300 mg

Lactosemonohydrat

Vegetabilsk magnesiumstearat

Majsstivelse

Talcum

Titandioxid (E171)

Indigotin I (E132)

Erythrosin (E127)

Gelatinekapsel

Sort trykblæk: Sort jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

dk_hum_57059_spc.doc

Side 9 af 10

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25 °C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Blister

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

150 mg: 57059

300 mg: 52088

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

11. marts 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

31. marts 2020

dk_hum_57059_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information