Dacarbazine "Medac" 200 mg pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-02-2021

Aktiv bestanddel:
DACARBAZINCITRAT
Tilgængelig fra:
Medac, Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
ATC-kode:
L01AX04
INN (International Name):
DACARBAZINCITRAT
Dosering:
200 mg
Lægemiddelform:
pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
18991
Autorisation dato:
1997-11-19

Læs hele dokumentet

pal (DK) Dacarbazine "Medac" 200 mg, powder for solution for injection/infusion

National version: 07/2020

Indlægsseddel: Information til patienten

Dacarbazine "Medac" 200 mg, pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

dacarbazin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Dacarbazine "Medac"

Sådan skal du bruge Dacarbazine "Medac"

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Dacarbazin hører til den gruppe af lægemidler, der kaldes cytostatika. Cytostatika påvirker

kræftcellers vækst.

Din læge har ordineret Dacarbazine "Medac" til dig til behandling af kræft såsom:

fremskredent malignt melanom (hudkræft),

Hodgkin's sygdom (kræft i lymfevævet),

bløddelssarkom (kræft i muskler, fedt, fibrøst væv, blodkar eller andre af kroppens støttevæv).

Dacarbazine "Medac" kan bruges i kombination med andre cytostatika.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Dacarbazine "Medac"

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Du vil ikke få Dacarbazine "Medac"

hvis du er

allergisk

over for dacarbazin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dacarbazine

"Medac" (angivet i punkt 6),

hvis du har for lavt antal hvide blodlegemer og/eller blodplader i blodet

(leukopeni

og/eller

trombocytopeni)

hvis du har en svær

lever- eller nyresygdom

hvis du er

gravid eller ammer

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du får Dacarbazine "Medac".

Før hver administration vil du få foretaget blodtest for at kontrollere, om du har nok blodceller til at få

dette lægemiddel. Din lever- og nyrefunktion vil også blive overvåget.

Du må ikke få en levende vaccine, hvis du får Dacarbazine "Medac". Dette skyldes, at Dacarbazine

"Medac" kan svække dit immunsystem og gøre dig mere modtagelig for en alvorlig infektion.

pal (DK) Dacarbazine "Medac" 200 mg, powder for solution for injection/infusion

National version: 07/2020

Du må ikke bruge fotemustin, hvis du er i behandling med Dacarbazine "Medac".

Brug af anden medicin sammen med Dacarbazine "Medac"

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Det tilrådes, at du ikke bruger nogen form for medicin uden at fortælle det til lægen, da der kan være

interaktioner mellem Dacarbazine "Medac" og andre lægemidler.

Du skal især fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger eller bliver behandlet med

noget af følgende:

Strålebehandling eller andre lægemidler, der reducerer tumorvækst (kemoterapi). Brug af disse

lægemidler sammen med Dacarbazine "Medac" kan øge skaderne på knoglemarven.

Andre lægemidler, der metaboliseres af et system af leverenzymer, der kaldes cytokrom P450.

Methoxypsoralen (til hudproblemer, såsom psoriasis og eksem). Det kan gøre dig mere følsom

over for sollys (fotosensibilisering) at få Dacarbazine "Medac" med methoxypsoralen.

Phenytoin (anvendes til at behandle epileptiske anfald). Hvis du bruger Dacarbazine "Medac"

og phenytoin på samme tid, kan det gøre det mere sandsynligt, at du får krampeanfald.

Ciclosporin eller tacrolimus (anvendes til at nedsætte kroppens immunreaktioner). Disse

lægemidler kan svække dit immunsystem.

Fotemustin (anvendes til at behandle hudkræft) – Hvis Dacarbazine "Medac" og fotemustin

bruges samtidigt, kan det føre til beskadigelse af lungerne.

Medicin, der kan medføre leverskader, f.eks. diazepam (anvendes til at behandle angst,

muskelspasmer og krampeanfald), imipramin (anvendes til at behandle symptomer på

depression), ketoconazol (anvendes til at behandle svampeinfektioner), carbamazepin (anvendes

til at forhindre krampeanfald, modificere nogle former for smerter eller til at kontrollere

humørsvingninger) bør undgås under kemoterapi.

Antikoagulantia (medicin, der anvendes til at forhindre dannelsen af blodpropper). Lægen vil

beslutte, om disse lægemidler skal gives til dig og vil kontrollere dit blods størkningstendens.

Du må ikke få en levende vaccine, hvis du får Dacarbazine "Medac", og 3 måneder efter behandlingen

med Dacarbazine "Medac" er gennemført. Dette skyldes, at Dacarbazine "Medac" kan svække dit

immunsystem og gøre dig mere modtagelig for en alvorlig infektion.

Du må gerne få en ’dræbt’ eller inaktiveret vaccine, hvis du får Dacarbazine "Medac".

Brug af Dacarbazine "Medac" sammen med mad, drikke og alkohol

Under kemoterapi bør du ikke drikke alkohol.

Graviditet, amning og fertilitet

Dacarbazine "Medac" må ikke gives, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid.

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Dacarbazine "Medac".

Du skal bruge en sikker præventionsmetode i løbet af behandlingen med Dacarbazine "Medac". Mænd

skal fortsætte med at bruge sikker prævention i mindst 6 måneder, efter behandlingen med

Dacarbazine "Medac" er stoppet.

Hvis du overvejer at blive gravid eller amme, skal du først drøfte det med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din evne til at køre eller betjene maskiner kan være påvirket på grund af bivirkninger i

centralnervesystemet (virkninger på hjerne og nerver), kvalme eller opkastning, men der er ingen

grund til, at du ikke skulle kunne køre eller betjene maskiner mellem de enkelte forløb af behandling

med dette lægemiddel, medmindre du føler dig svimmel eller usikker på dig selv.

pal (DK) Dacarbazine "Medac" 200 mg, powder for solution for injection/infusion

National version: 07/2020

3.

Sådan skal du bruge Dacarbazine "Medac"

Du får denne medicin under ledelse af en læge med speciale i onkologi (kræftbehandling) eller

hæmatologi (blod og blodsygdomme). Du vil blive overvåget regelmæssigt, under og efter din

behandling, for tegn på bivirkninger.

Dacarbazin er et lysfølsomt stof. Den læge eller sygeplejerske, der giver dig denne medicin, sørger for,

at dacarbazin ikke eksponeres for dagslys under administrationen.

Hvor meget Dacarbazine "Medac" vil du få

Lægen vil beregne den dosis, du vil få. Dette vil afhænge af den type kræft, du har, og hvor

fremskreden den er, din krops overfladeareal (m²), blodtal og andre lægemidler eller behandlinger mod

kræft, som du får. Den behandlende læge vil også beslutte individuelt, hvor længe du vil få dette

lægemiddel.

Din læge kan ændre dosis og doseringshyppighed

afhængigt af dine blodtestresultater, din almene

tilstand, yderligere behandlinger og dit respons på dette lægemiddel. Spørg lægen, sygeplejersken eller

på apoteket, hvis der er mere, du vil vide om behandlingen.

Hudkræft (metastatisk ondartet melanom)

Den sædvanlige dosis er 200 – 250 mg pr. m² af din krops overfladeareal én gang dagligt. Du får

denne dosis 5 dage i træk hver 3. uge. Den vil blive givet som en hurtig injektion i venen eller som en

langsom infusion i venen, der varer 15 – 30 minutter.

Alternativt kan du få en større dosis på 850 mg pr. m² af din krops overfladeareal hver 3. uge. Den vil

blive givet som en langsom infusion i din vene.

Kræft i lymfevævet (Hodgkins sygdom)

Den sædvanlige dosis er 375 mg pr. m² af din krops overfladeareal hver 15. dag. Du vil også få

lægemidler, der kaldes doxorubicin, bleomycin og vinblastin (denne kombination kaldes ABVD-

regimet). Den vil blive givet som en langsom infusion i venen.

Kræft i muskler, fedt, fibrøst væv, blodkar eller andet støttevæv i kroppen (bløddelssarkom)

Den sædvanlige dosis er 250 mg pr. m² af din krops overfladeareal én gang dagligt. Du får denne dosis

5 dage i træk hver 3. uge. Den vil blive givet som en langsom infusion i venen, der varer 15 –

30 minutter.

Du vil også få et lægemiddel, der kaldes doxorubicin (denne kombination kaldes ADIC-regimet).

Patienter med nyre- eller leverproblemer

Hvis du enten har lette eller moderate nyre- eller leverproblemer, er det normalt ikke nødvendigt, at du

får mindre at dette lægemiddel. Hvis du har både nyre- eller leverproblemer, vil det vare længere for

kroppen at bruge lægemidlet og fjerne det fra dit system. Lægen kan give dig mindre af dette

lægemiddel.

Brug til børn

Der kan ikke gives specielle anbefalinger til din læge vedrørende brugen af dette lægemiddel hos børn,

før der foreligger yderligere data.

Hvis du har fået for meget Dacarbazine "Medac"

Hvis du har fået for meget Dacarbazine "Medac", kan det forårsage en svær reduktion i antallet af

blodlegemer. Det kan føre til, at knoglemarven helt ophører med at fungere. Mulige symptomer

omfatter infektionstegn, blå mærker på grund af en øget blødningstendens eller træthed. Disse

symptomer kan opstå med en forsinkelse på op til 2 uger.

Hvis du mener, du har fået for meget Dacarbazine "Medac", skal du straks fortælle det til lægen eller

sundhedspersonalet. Antallet af blodlegemer vil blive kontrolleret, og det kan være nødvendigt med

støtteforanstaltninger, såsom transfusioner.

pal (DK) Dacarbazine "Medac" 200 mg, powder for solution for injection/infusion

National version: 07/2020

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Din

læge vil tale med dig om dem og forklare risiciene og fordelene ved din behandling.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker en eller flere af følgende bivirkninger:

Tegn på infektion såsom ondt i halsen og høj temperatur

Unormale blå mærker eller blødning

Ekstrem træthed

Vedvarende eller svær opkastning eller diarré

Svær allergisk reaktion – du kan opleve et pludseligt, kløende udslæt, hævelse af hænder,

fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller svælg (hvilket kan gøre det vanskeligt at synke eller

trække vejret), og du kan have en fornemmelse af at være ved at besvime

Gulfarvning af hud og øjne på grund af leverproblemer

Tegn på hjerne-relaterede eller nerve-relaterede problemer såsom hovedpine, nedsat syn,

krampeanfald, forvirring, letargi eller følelsesløshed og en prikkende fornemmelse i ansigtet

Svære problemer med leveren på grund af obstruktion af leverens blodkar (veneokklusiv

sygdom [VOD] eller Budd-Chiari-syndrom) med destruktion af leverceller (hepatisk nekrose),

som kan være livstruende. Hvis der er mistanke om disse komplikationer, vil din læge beslutte

sig for den rette behandling til dig.

Alle disse bivirkninger er alvorlige. Du kan have brug for akut lægetilsyn.

Følgende andre bivirkninger kan forekomme:

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Nedsat antal røde blodlegemer (anæmi)

Nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni)

Nedsat antal blodplader i blodet (trombocytopeni)

Ændringerne i blodtallene er dosisafhængige og forsinkede, og de laveste værdier indtræffer oftest

først efter 3 til 4 uger.

Appetitløshed (anoreksi), kvalme og opkastning (som alle kan være i svær grad)

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Hårtab (alopeci)

Øget farvning af huden (hyperpigmentering)

Lysfølsomhed (fotosensitivitet) i huden

Influenzalignende symptomer med udmattelse, kulderystelser, feber og muskelsmerter. Disse

symptomer kan forekomme under administration af lægemidlet eller et par dage efter, du har

fået det. De kan også vende tilbage, næste gang du får dacarbazin.

Infektioner

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Nedsat antal af alle celler i blodet (pancytopeni)

Svært nedsat antal af granulocytter, en særlig type hvide blodlegemer (agranulocytose)

Svær allergisk (anafylaktisk) reaktion, der medfører f.eks. fald i blodtrykket, hævelser i hænder,

fødder, ankler, ansigt, læber, mund og svælg, der kan gøre det vanskeligt at synke eller trække

vejret, hastig puls, nældefeber og generel kløe eller rødme af huden

Hovedpine

Nedsat syn

Forvirring

Letargi

pal (DK) Dacarbazine "Medac" 200 mg, powder for solution for injection/infusion

National version: 07/2020

Krampeanfald

Unormale følefornemmelser i ansigtet (paræstesi i ansigtet), følelsesløshed og rødmen af

ansigtet kort efter injektion

Diarré

Stigning i leverenzymtal

Nedsat nyrefunktion

Hudrødme (erytem)

Hududslæt (makulopapuløst udslæt)

Nældefeber (urticaria)

Irritation på indstiksstedet

Hvis lægemidlet ved et uheld injiceres i vævet rundt om venen, kan det være smertefuldt, og det kan

føre til vævsskade.

Du kan muligvis opleve et eller flere af disse symptomer. Hvis du oplever bivirkninger, bør du

tale med din læge eller apoteket.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen (EXP) er

den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at

beskytte mod lys.

Opbevaringstiden under disse forhold er 3 år.

Rekonstitueret opløsning af Dacarbazine ”Medac”

Det er påvist, at nyligt færdigblandede (rekonstituerede) opløsninger af Dacarbazine "Medac" er

stabile i 48 timer ved 2 - 8 °C beskyttet mod lys. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet

anvendes med det samme. Hvis det ikke anvendes med det samme, er opbevaringstider og -forhold før

ibrugtagning brugerens ansvar. Opbevaringstiden er normalt ikke længere end 24 timer ved 2 til 8 °C,

medmindre rekonstituering har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Rekonstitueret og yderligere fortyndet opløsning af Dacarbazine ”Medac”

Det er påvist, at rekonstitueret og yderligere fortyndet opløsning af Dacarbazine ”Medac” er stabil i

24 timer ved 2 - 8 °C beskyttet mod lys i polyethylenbeholdere og i glasflasker og i 2 timer ved 25 °C i

polyethylenbeholdere. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal den rekonstituerede og yderligere

fortyndede opløsning bruges med det samme.

Dacarbazine "Medac" er kun til engangsbrug.

pal (DK) Dacarbazine "Medac" 200 mg, powder for solution for injection/infusion

National version: 07/2020

Eventuelt overskydende indhold efter brug skal bortskaffes af lægen, og det samme skal opløsninger

med visuelt ændret udseende. Den fortyndede opløsning til infusion skal undersøges visuelt af lægen,

og kun klare opløsninger, der er stort set fri for partikler, bør anvendes.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dacarbazine "Medac" indeholder

Aktivt stof: dacarbazin (som dacarbazincitrat).

Øvrige indholdsstoffer: citronsyre, vandfri, og mannitol.

Udseende og pakningsstørrelser

Dacarbazine "Medac" er et hvidt eller svagt gult pulver, som leveres i ravfarvede hætteglas (type I,

Ph.Eur.).

Hvert enkeltdosis-hætteglas med Dacarbazine "Medac" 200 mg indeholder 200 mg dacarbazin som

dacarbazincitrat.

Efter rekonstituering indeholder Dacarbazine "Medac" 10 mg/ml dacarbazin.

Hætteglas med Dacarbazine "Medac" pakkes i æsker, der hver indeholder 10 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

Telefon: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100

Repræsentant

Medac

Box 120

Se-43223 Varberg

Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

DACARBAZINE MEDAC 100 mg/200 mg, poeder voor oplossing voor injectie /

infusie

DACARBAZINE MEDAC 100 mg/200 mg, poudre pour solution injectable/pour

perfusion

DACARBAZINE MEDAC 100 mg/200 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektions-

/Infusionslösung

Danmark

Dacarbazine "Medac" 200 mg, pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Irland

Dacarbazine medac 200 mg, powder for solution for injection/infusion

Italien

Dacarbazina medac 100 mg/200 mg, polvere per soluzione iniettabile o per infusione

Holland

Dacarbazine medac 100 mg/200 mg, poeder voor oplossing voor injectie / infusie

Portugal

Dacarbazina medac 100 mg/200 mg, pó para solução injetável ou para perfusão

Sverige

Dacarbazine medac 100 mg/200 mg, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Storbritannien

Dacarbazine medac 100 mg/200 mg, powder for solution for injection/infusion

Tyskland

Detimedac 100 mg/200 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung

Østrig

Dacarbazine medac 100 mg/200 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektions-

/Infusionslösung

pal (DK) Dacarbazine "Medac" 200 mg, powder for solution for injection/infusion

National version: 07/2020

Denne indlægsseddel blev senest revideret i 07/2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Anbefalinger for en sikker håndtering

Dacarbazin er et antineoplastisk stof og skal hånderes i henhold til standardprocedurer for cytostatika,

der har mutagene, karcinogene og teratogene virkninger. Før behandling indledes, bør der tages højde

for lokale retningslinjer for behandling med cytostatika.

Dacarbazin bør kun åbnes af trænet personale, og som med alle andre cytostatika bør forholdsregler

tages for at undgå eksponering af personalet. Håndtering af cytotoksiske lægemidler bør generelt

undgås under graviditet. Tilberedning af præparatet til anvendelse bør foregå i et dertil indrettet

område og over en afvaskelig bakke eller plastikforet absorberbart papir til engangsbrug.

Egnede beskyttelsesbriller, engangshandsker, ansigtsmaske og engangsforklæde bør anvendes.

Sprøjter og infusionsudstyr samles forsigtigt for at undgå lækage (brug af Luer lock fitting anbefales).

Afslutningsvis bør alle eksponerede overflader rengøres grundigt, samt ansigt og hænder vaskes.

I tilfælde af spild bør operatører tage handsker, ansigtsmasker, beskyttelsesbriller og engangsforklæde

på og vaske spildt materiale op med absorberende materiale, som findes i området til dette formål.

Området rengøres, og alt forurenet materiale enten overføres til en beholder beregnet til cytotoksisk

affald eller forsegles og forbrændes.

Tilberedning til intravenøs indgift

Dacarbazin-opløsninger skal tilberedes umiddelbart før brug.

Dacarbazin er lysfølsom. Under indgift skal infusionsbeholderen og infusionssættet beskyttes mod

dagslys, f.eks. ved at bruge et lysmodstandsdygtigt PVC-infusionssæt. Normale infusionssæt bør

pakkes ind, f.eks. i UV-modstandsdygtig folie.

a) Tilberedning af Dacarbazine "Medac" 200 mg:

Overfør aseptisk 20 ml vand til injektionsvæsker til hætteglasset og ryst, indtil der fås en opløsning.

Denne nytilberedte opløsning, der indeholder 10 mg/ml dacarbazin (densitet af opløsningen:

= 1,007 g/ml), indgives som en langsom injektion.

Ved tilberedning af Dacarbazine "Medac"

200 mg til intravenøs infusion fortyndes den nytilberedte

opløsning yderligere med 200 – 300 ml infusionsvæske med 0,9 % natriumchlorid eller 5 % glucose.

Denne opløsning gives som en kortvarig infusion over en periode på mellem 15 og 30 minutter.

Dacarbazine ”Medac” 200 mg er udelukkende beregnet til engangsbrug.

Den fortyndede infusionsvæske bør inspiceres visuelt og kun klare opløsninger praktisk fri for partikler

bør anvendes. Anvend ikke opløsninger, hvis partikler er til stede.

Enhver tilbageblivende rest af indholdet efter brug såvel som opløsninger med ændret udseende skal

kasseres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Læs hele dokumentet

2. februar 2021

PRODUKTRESUME

for

Dacarbazine "Medac",

pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

pulver til infusionsvæske, opløsning

0.

D.sp.nr.

09776

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dacarbazine "Medac"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert enkeltdosis-hætteglas med Dacarbazine "Medac" 200 mg indeholder 200 mg

dacarbazin (som dacarbazincitrat, dannet in situ). Efter rekonstitution indeholder Dacarbazine

"Medac" 200 mg: 10 mg/ml dacarbazin.

Hvert enkeltdosis-hætteglas med Dacarbazine "Medac" 500 mg indeholder 500 mg

dacarbazin (som dacarbazincitrat, dannet in situ). Efter rekonstitution og endelig fortynding

indeholder Dacarbazine "Medac" 500 mg: 1,4-2,0 mg/ml dacarbazin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Dacarbazine "Medac" 200 mg: Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Dacarbazine "Medac" 500 mg: Pulver til infusionsvæske, opløsning

Et hvidt eller svagt gult pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dacarbazin er indiceret til behandling af patienter med metastaseret malignt melanom.

Yderligere indikationer for dacarbazin som led i kombinationskemoterapi er:

- avanceret Hodgkin's sygdom

- avanceret bløddelssarkom (undtagen mesoteliom, Kaposi sarkom) hos voksne.

dk_hum_18991_spc.doc

Side 1 af 10

4.2

Dosering og administration

Dosering

Dacarbazin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med erfaring i onkologi

eller hæmatologi.

Følgende regimer kan anvendes. Se yderligere oplysninger i aktuel videnskabelig litteratur.

Malignt melanom

Dacarbazin kan indgives som enkeltstof i doser på 200 til 250 mg/m² legemsoverflade/dag

som intravenøs injektion i 5 dage hver 3. uge.

Som alternativ til intravenøs bolusinjektion kan dacarbazin gives som kortvarig infusion (over

15 – 30 minutter).

Det er også muligt at give 850 mg/m² legemsoverflade Dag 1 og så en gang hver 3. uge som

intravenøs infusion.

Hodgkin's sygdom

Dacarbazin gives som en daglig dosis på 375 mg/m² legemsoverflade intravenøst hver 15. dag

i kombination med doxorubicin, bleomycin og vinblastin (ABVD-regime).

Bløddelssarkom hos voksne

Ved bløddelssarkom hos voksne gives dacarbazin i daglige doser på 250 mg/m²

legemsoverflade intravenøst (Dag 1 – 5) i kombination med doxorubicin hver 3. uge (ADIC-

regime).

Under behandling med dacarbazin bør der føres hyppig kontrol af blodtal samt kontrol af

lever- og nyrefunktion. Da der hyppigt opstår alvorlige gastro-intestinale reaktioner, tilrådes

det at give et antiemetikum og understøttende foranstaltninger.

Fordi der kan opstå svære gastrointestinale og hæmatologiske forstyrrelser, skal der udføres

en ekstremt omhyggelig benefit-risk-vurdering før hvert behandlingsforløb med dacarbazin.

Behandlingsvarighed

Den behandlende læge bør afgøre behandlingens varighed individuelt, idet der skal tages

hensyn til typen og stadiet af den tilgrundliggende sygdom, den indgivne

kombinationsbehandling samt reaktionen på og bivirkningerne af dacarbazin. Ved avanceret

Hodgkin's sygdom anbefales det som regel at give 6 behandlingsforløb af ABVD

kombinationsterapi. Ved metastaseret malignt melanom og avanceret bløddelssarkom

afhænger behandlingens varighed af effektiviteten og toleranceevnen hos den enkelte patient.

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion

Hvis der alene er mild til moderat nyre- eller leverinsufficiens, er en dosisreduktion som regel

ikke nødvendig. Hos patienter med kombineret nedsat lever- og nyrefunktion er eliminationen

af dacarbazin længere. Der kan dog for tiden ikke gives nogen validerede anbefalinger om

dosisreduktioner.

Ældre

Da der er begrænsede erfaringer med ældre patienter, kan der ikke gives nogle særlige

instruktioner vedrørende brugen til ældre patienter.

Pædiatrisk population

dk_hum_18991_spc.doc

Side 2 af 10

Dacarbazins sikkerhed og virkning hos børn/unge i alderen < 15 år er endnu ikke klarlagt.

Ingen særlige anbefalinger vedr. brugen af dacarbazin i den pædiatriske aldersgruppe kan

gives før yderligere data foreligger.

Administration

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet

Dacarbazin er lysfølsomt. Alle rekonstituerede opløsninger skal beskyttes mod lys også under

indgift (lysmodstandsdygtigt infusionssæt).

Der skal udvises forsigtighed, når injektionen gives for at undgå ekstravasation i vævene, da

dette vil fremkalde lokal smerte og vævsskade. Hvis der opstår ekstravasation, skal

injektionen omgående afbrydes, og eventuel resterende del af dosen må indføres i en anden

vene.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

Indgivelseshastighed

Doser på op til 200 mg/m² kan gives som langsom intravenøs injektion. Større doser (fra 200

til 850 mg/m²) skal gives som intravenøs infusion over 15 – 30 minutter.

Det anbefales at afprøve venens passable tilstand først ved gennemskylning med 5 til 10 ml

0,9 % natriumchlorid eller 5 % glucose infusionsvæske, opløsning. Samme opløsninger skal

anvendes efter infusion for at udskylle eventuelt resterende lægemiddel fra slangen.

Efter rekonstitution med vand til injektionsvæsker uden yderligere fortynding med

infusionsvæske, opløsning, med 0,9 % natriumchlorid eller 5 % glucose er opløsningen af

såvel 100 mg som 200 mg dacarbazin hypo-osmolær (ca. 100 mOsmol/kg) og skal derfor

gives ved langsom intravenøs injektion, f.eks. over 1 minut, frem for hurtig intravenøs bolus

over et par sekunder.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1,

graviditet eller amning (se pkt. 4.6),

leukopeni og/eller trombocytopeni,

svære lever- eller nyresygdomme.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Det anbefales, at dacarbazin kun gives under opsyn af en læge, som har speciale i onkologi,

og som har faciliteter til regelmæssig overvågning af kliniske, biokemiske og hæmatologiske

følger under og efter behandlingen.

Hvis der ses symptomer på nedsat lever- eller nyrefunktion eller symptomer på en allergisk

reaktion, kræves øjeblikkeligt ophør af behandlingen. Såfremt veno-okklusiv leversygdom

opstår, er yderligere behandling med dacarbazin kontraindiceret.

Bemærk: Den ansvarlige læge bør være klar over en sjældent iagttaget alvorlig komplikation

under behandlingen, som skyldes levernekrose på grund af okklusion af venae hepaticae.

Derfor kræves hyppig kontrol af leverstørrelse, -funktion og blodtal (især eosinofiler). I

enkelte tilfælde af formodet veno-occlusiv sygdom har indledning af tidlig behandling med

kortikosteroider i høj dosis (f.eks. 300 mg hydrocortison pr. dag) med eller uden

fibrinolytika såsom heparin eller vævsplasminogenaktivator vist gode resultater (se 4.8).

dk_hum_18991_spc.doc

Side 3 af 10

Langvarig terapi kan forårsage kumulativ knoglemarvstoksicitet.

Den mulige knoglemarvsdepression kræver nøje overvågning af erythrocyt-, leukocyt- og

trombocytniveauer. Hæmopoetisk toksicitet kan berettige midlertidig suspendering eller

seponering af behandlingen.

Ekstravasation af lægemidlet under intravenøs indgift kan medføre vævsskade og stærk

smerte.

Samtidig anvendelse af phenytoin bør undgås, da en nedsat absorption af phenytoin fra

mave-tarm-kanalen kan prædisponere patienten til krampeanfald (se pkt. 4.5).

Dacarbazin er et moderat, immunsuppressivt stof. Administration af levende vacciner til

patienter, der er immunkompromitterede som følge af behandling med kemoterapi, såsom

dacarbazin, kan forårsage alvorlige og potentielt dødelige infektioner. Immunisering med

levende vacciner bør derfor undgås under behandling med dacarbazin. Det tilrådes normalt at

anvende levende virus-vacciner med forsigtighed, efter kemoterapi stoppes, og tage hensyn

til patientens immunstatus, som også afhænger af sygdommen og andre behandlinger.

Vaccination med levende vacciner må ikke administreres, før der er gået 3 måneder efter

gennemført kemoterapi. Inaktiverede vacciner kan anvendes, hvis de er tilgængelige.

Fotemustin og dacarbazin må ikke anvendes samtidigt (se pkt. 4.54).

Hepatotoksiske lægemidler og alkohol bør undgås under kemoterapi.

Pædiatrisk population

Dacarbazin anbefales ikke til brug i den pædiatriske aldersgruppe før yderligere data

foreligger.

For forsigtighedsregler ved håndtering, se pkt. 6.6.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

I tilfælde af tidligere eller samtidig behandling, som påvirker knoglemarven negativt (især

cytostatika, strålebehandling), er myelotoksiske interaktioner muligt.

Undersøgelser vedrørende tilstedeværelsen af fænotypisk metabolisme er ikke blevet

foretaget, men hydroxylering af moderstoffet til metabolitter med anti-tumoraktivitet er blevet

identificeret.

Dacarbazin metaboliseres af cytochrom P450 (CYP1A1, CYP1A2 og CYP2E1). Dette bør

der tages forbehold for, hvis der samtidig administreres andre lægemidler, som metaboliseres

af de samme leverenzymer.

Dacarbazin kan forstærke virkningerne af methoxypsoralen på grund af lysfølsomhed.

Immunisering med levende vacciner bør undgås under behandling med dacarbazin på grund

af risikoen for alvorlige og potentielt dødelige infektioner. Det tilrådes normalt at anvende

levende virus-vacciner med forsigtighed efter kemoterapi stoppes og først vaccinere mindst 3

måneder efter sidste dosis kemoterapi. Det anbefales at anvende en inaktiveret vaccine, hvis

tilgængelig (se også pkt. 4.4).

Risikoen for trombose er forøget ved maligne sygdomme. Derfor er anvendelsen af samtidig

antikoagulation almindelig. Hvis patienten skal have orale antikoagulantia, skal hyppigheden

af INR-overvågning forøges på grund af en stor interindividuel variabilitet i koagulation, og

på grund af en mulig interaktion mellem antikoagulantia og cytostatika.

dk_hum_18991_spc.doc

Side 4 af 10

Samtidig anvendelse af phenytoin kan forårsage en nedsat absorption af phenytoin fra mave-

tarm-kanalen og kan prædisponere patienten for krampeanfald (se pkt. 4.4).

Samtidig anvendelse af ciclosporin (og i nogle tilfælde tacrolimus) skal overvejes nøje, da

disse stoffer kan forårsage kraftig immunsuppression og lymfoproliferation.

Samtidig anvendelse af fotemustin kan forårsage akut lungetoksicitet (shocklunge, adult

respiratory distress syndrome). Fotemustin og dacarbazin må ikke anvendes samtidigt.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

/kontraception til mænd og kvinder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen.

Det tilrådes, at mænd bruger kontraception under behandlingen og i 6 måneder efter ophør af

behandling.

Graviditet

Dacarbazin har vist sig at være mutagent, teratogent og karcinogent hos dyr. Det må antages,

at der er en øget risiko for teratogene virkninger hos mennesker. Derfor er Dacarbazine

"Medac" kontraindiceret under graviditeten (se pkt. 4.3).

Amning

Dacarbazine "Medac" er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3). Det er ukendt, om

dacarbazin/metabolitter udskilles i human mælk.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Dacarbazine ”Medac” kan påvirke i indre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner på grund af påvirkning af centralnervesystemet eller på grund af kvalme og

opkastning.

4.8

Bivirkninger

Hyppigheder

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Sjælden (

1/10.000 til

1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

De mest almindelige rapporterede bivirkninger er gastrointestinale sygdomme (anoreksi,

kvalme og opkastning) og sygdomme i blod- og lymfesystem såsom anæmi, leukopeni og

trombocytopeni. Sidstnævnte er dosisrelaterede og forsinkede, hvor laveste værdi ofte ikke

opstår før efter 3 til 4 ugers forløb.

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Infektioner

dk_hum_18991_spc.doc

Side 5 af 10

Blod og lymfesystem

Almindelig

Anæmi, leukopeni, thrombocytopeni

Sjælden

Pancytopeni, agranulocytose

Immunsystemet

Sjælden

Anaphylaktiske reaktioner

Nervesystemet

Sjælden

Hovedpine, nedsat syn, konfusion, lethargi,

kramper, paræstesier i ansigtet

Vaskulære sygdomme

Sjælden

Ansigtsblussen

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Anoreksi, kvalme, opkastning

Sjælden

Diarré

Lever og galdeveje

Sjælden

Hepatisk nekrose p.g.a. veno-occlusiv

leversygdom, Budd-Chiari-syndrom (med

muligt dødeligt udfald)

Nyrer og urinveje

Sjælden

Nedsat nyrefunktion

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig

Alopeci, hyperpigmentering, lysfølsomhed

Sjælden

Erytem, maculopapulær eksantem, urticaria

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig

Influenza-lignende symptomer

Sjælden

Irritation på indgivelsesstedet

Undersøgelser

Sjælden

Forhøjede leverenzymer (f.eks. alkalisk

phosphatase, ASAT, ALAT), forhøjet

lactatdehydrogenase (LDH) i blodet, forhøjet

kreatinin i blodet, forhøjet urinstof i blodet

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Ofte bemærkede ændringer i blodtal (anæmi, leukopeni og trombocytopeni) er

dosisrelaterede og forsinkede, hvor laveste værdi ofte ikke opstår før efter 3 til 4 ugers forløb.

Influenzalignende symptomer med træthed, kuldegysninger, feber og muskelsmerter ses

engang imellem under eller ofte kun dage efter dacarbazin-indgift. Disse forstyrrelser kan

opstå igen ved næste infusion.

I sjældne tilfælde er levernekrose på grund af okklusion af venae hepaticae (veno-occlusiv

leversygdom) blevet iagttaget efter indgift af dacarbazin ved enkeltstofbehandling eller

kombinerede behandlingsmåder. Generelt opstod syndromet under behandlingens anden

cyklus. Blandt symptomerne var feber, eosinofili, mavesmerter, forstørret lever, gulsot og

shock, som hurtigt forværredes i løbet af nogle timer eller få dage. Da fatale resultater er

blevet beskrevet, skal der udvises særlig forsigtighed (se pkt. 4.2 og 4.4).

dk_hum_18991_spc.doc

Side 6 af 10

Irritationer på indgivelsesstedet og nogle af de systemiske bivirkninger menes at skyldes

dannelse af fotonedbrydningsprodukter.

Ansigtsparæsthesi og blussen kan opstå kort efter injektion.

Allergiske hudreaktioner i form af erytem, maculopapulær eksantem eller urticaria iagttages

sjældent.

Utilsigtet paravenøs injektion forventes at give lokale smerter og nekrose.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om

at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma

@dkma.dk

4.9

Overdosering

De primære, forventede komplikationer ved overdosering er alvorlig knoglemarvssuppression

med endelig knoglemarvsaplasi, som kan være forsinket med op til to uger.

Perioden til opstående laveste værdi af leukocyt- og trombocyttal kan være 4 uger. Selv om

der kun er mistanke om overdosering, er det vigtigt, at der udføres langvarig, omhyggelig

hæmatologisk kontrol. Der er ingen kendt antidot mod dacarbazin-overdosering. Derfor skal

der udvises særlig forsigtighed for at undgå overdosering med dette lægemiddel.

4.10

Udlevering

BEGR (kun til sygehuse).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: L 01 AX 04. Alkylerende stoffer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Dacarbazin er et cytostatikum. Den antineoplastiske virkning skyldes en hæmning af

cellevæksten, som er uafhængig af cellecyklen, og skyldes en hæmning af DNA-syntese. En

alkylerende virkning er også blevet påvist, og andre cytostatiske mekanismer kan være

påvirket af dacarbazin.

Dacarbazin anses ikke for i sig selv at have en antineoplastisk virkning. Ved mikrosomal N-

demethylering omsættes stoffet dog hurtigt til 5-aminoimidazol-4-carboxamid og en

methylkation, som er ansvarlig for lægemidlets alkylerende virkning.

dk_hum_18991_spc.doc

Side 7 af 10

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Efter intravenøs administration fordeles dacarbazin hurtigt i vævet. Plasmaproteinbindingen

er 5%. Kinetikken i plasma er bifasisk: en første fase med en halveringstid på kun 20 minutter

og en terminal fase med en halveringstid på 0,5-3,5 time.

Biotransformation

Dacarbazin er inaktivt indtil det metaboliseres i leveren af cytochrom P450, som danner de

reaktive N-demethylerede metabolitter HMMTIC og MTIC. Denne reaktion katalyseres af

CYP1A1, CYP1A2 og CYP2E1. MTIC metaboliseres videre til 5-aminoimidazol-4-

carboxamid (AIC).

Elimination

Dacarbazin metaboliseres hovedsagelig i leveren ved både hydroxylering og demethylering,

ca. 20-50 % af lægemidlet udskilles uomdannet af nyrerne via tubulær sekretion.

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

På grund af de farmakodynamiske egenskaber viser dacarbazin mutagene, karcinogene og

teratogene virkninger, som kan påvises ved forsøg.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vandfri citronsyre

Mannitol

6.2

Uforligeligheder

Dacarbazin-opløsningen er kemisk uforligelig med heparin, hydrocortison, L-cystein og

natriumhydrogencarbonat.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Opbevaringstid for den rekonstituerede Dacarbazine "Medac"-opløsning 200

mg (500 mg):

Efter rekonstitution er opløsningen kemisk og fysisk stabil i 48 timer ved 2-8 °C, når

beskyttet mod lys.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør opløsningen anvendes omgående. Hvis ikke opløsningen

anvendes omgående ligger opbevaringstiden og opbevaringsforholdene efter rekonstitution i

brugerens ansvar og burde normalt ikke være længere end 24 timer ved 2-8 °C, medmindre

rekonstitutionen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Opbevaringstid for den rekonstituerede og yderligere fortyndede Dacarbazine ”Medac”-

opløsning 200

mg (500

Efter rekonstitution og yderligere fortynding er opløsningen kemisk og fysisk stabil i 2 timer

ved 25 °C i polyethylenbeholdere og i 24 timer ved 2 - 8 °C beskyttet mod lys i

polyethylenbeholdere og i glasflasker. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal den

rekonstituerede og yderligere fortyndede opløsning anvendes omgående.

dk_hum_18991_spc.doc

Side 8 af 10

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Rekonstituerede opløsninger skal også beskyttes mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Dacarbazine ”Medac” 200 mg leveres som et sterilt pulver til injektions-/infusionsvæske,

opløsning i enkeltdosis-hætteglas fremstillet af gult glas (Type I, Ph.Eur.) og lukket med

butylgummipropper. Hver æske af Dacarbazine ”Medac” 200 mg indeholder 10 hætteglas.

Dacarbazine ”Medac” 500 mg leveres som et sterilt pulver til infusionsvæske, opløsning i

enkeltdosis-hætteglas

fremstillet

gult

glas

(Type I,

Ph.Eur.)

lukket

butylgummipropper. Hver æske af Dacarbazine ”Medac” 500 mg indeholder 1 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Anbefalinger for sikker håndtering

Dacarbazin er et antineoplastisk stof og skal håndteres i henhold til standardprocedurer for

cytostatika med mutagene, karcinogene og teratogene virkninger. Før behandling indledes,

bør der tages højde for lokale retningslinier for behandling med cytotoksiske lægemidler.

Dacarbazin bør kun åbnes af trænet personale, og som med alle andre cytostatika bør

forholdsregler tages for at undgå eksponering af personalet. Håndtering af cytotoksiske

lægemidler bør generelt undgås under graviditet. Tilberedning af præparatet til anvendelse bør

foregå i et dertil indrettet område og over en afvaskelig bakke eller plastikforet absorberbart

papir til engangsbrug.

Egnede beskyttelsesbriller, engangshandsker, ansigtsmaske og engangsforklæde bør

anvendes. Sprøjter og infusionsudstyr samles forsigtigt for at undgå lækage (brug af Luer lock

fitting anbefales).

Afslutningsvis bør alle eksponerede overflader rengøres grundigt samt ansigt og hænder

vaskes.

I tilfælde af spild bør operatører tage handsker, ansigtsmasker, beskyttelsesbriller og forklæde

på og vaske spildt materiale op med absorberende materiale, som findes i området til dette

formål. Området rengøres og al forurenet materiale enten overføres til en beholder beregnet til

cytotoksisk affald eller forsegles og forbrændes.

Tilberedning til intravenøs indgift

Dacarbazin-opløsninger skal tilberedes umiddelbart før brug.

Dacarbazin er lysfølsom. Under indgift skal infusionsbeholderen og infusionssættet beskyttes

mod dagslys, f.eks. ved at bruge et lysmodstandsdygtigt PVC-infusionssæt. Normale

infusionssæt bør pakkes ind, f.eks. i UV-modstandsdygtig folie.

a) Tilberedning af Dacarbazine "Medac" 200 mg

dk_hum_18991_spc.doc

Side 9 af 10

Overfør aseptisk 20 ml vand til injektionsvæsker til hætteglasset og ryst, indtil der fås en

opløsning. Denne nytilberedte opløsning, der indeholder 10 mg/ml dacarbazin (densitet af

opløsningen:

= 1,007 g/ml), indgives som en langsom injektion.

Ved tilberedning af Dacarbazine "Medac" 200 mg til intravenøs infusion fortyndes den

nytilberedte infusionsvæske, opløsning, yderligere med 200 – 300 ml 0,9 % natriumchlorid

eller 5 % glucose. Denne opløsning gives som en kortvarig infusion over en periode på

mellem 15 og 30 minutter.

b) Tilberedning af Dacarbazine "Medac" 500 mg:

Overfør aseptisk 50 ml vand til injektionsvæsker til hætteglasset og ryst, indtil der fås en

opløsning. Denne infusionsvæske, opløsning, der indeholder 10 mg/ml dacarbazin (densitet af

opløsningen:

= 1,007 g/ml), skal fortyndes yderligere med infusionsvæske, opløsning, 200-

300 ml 0,9 % natriumchlorid eller 5 % glucose. Den opnåede infusionsvæske, opløsning, der

indeholder 1,4 – 2,0 mg/ml dacarbazin, er klar til intravenøs infusion og skal gives over en

periode mellem 20 og 30 minutter.

Dacarbazine ”Medac” 200 mg (500 mg) er udelukkende beregnet til engangsbrug.

Den fortyndede infusionsvæske, opløsning, bør inspiceres visuelt og kun klare opløsninger

praktisk fri for partikler bør anvendes. Anvend ikke opløsninger, hvis partikler er til stede.

Alle opløsninger med ændret udseende skal kasseres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Medac Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstrasse 6

D-22880 Wedel

Tyskland

Repræsentant

Medac

Box 120

SE-43223 Varberg

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

200 mg: 18991

500 mg: 18992

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

19. november 1997

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

2. februar 2021

dk_hum_18991_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information