Cytarabine "Accord" 100 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
CYTARABIN
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
L01BC01
INN (International Name):
cytarabine
Dosering:
100 mg/ml
Lægemiddelform:
injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
51562
Autorisation dato:
2013-01-28

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cytarabine Accord 100 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

cytarabin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Cytarabine Accord

3. Sådan skal De bruge Cytarabine Accord

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Cytarabine Accord anvendes til børn og voksne. Det aktive stof er cytarabin.

Cytarabin tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes cytotoksika; disse lægemidler buges til

behandling af akutte leukæmier (blodkræft, hvor der er for mange hvide blodceller). Cytarabin

hæmmer væksten af kræftceller, som til sidst destrueres.

Remissionsinduktion er en intensiv behandling for at sætte leukæmi i remission. Når den virker,

bliver cellebalancen i Deres blod mere normal og Deres helbred forbedres. Denne relativt raske

periode kaldes remission.

Vedligeholdelsesbehandling er en mildere behandling, der får Deres remission til at vare så længe

som muligt. Ret lave doser af cytarabin anvendes til holde leukæmien under kontrol og stoppe den

fra at blusse ud igen.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Cytarabine Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Cytarabine Accord:

hvis De er overfølsom (allergisk) over for cytarabin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Cytarabine Accord.

hvis celletallet i Deres blod er meget lavt af andre årsager end kræft, eller hvis Deres læge beslutter

det.

hvis De har tiltagende problemer med koordinering af kroppen efter strålebehandling eller

behandling med andre kræftlægemidler såsom methotrexat.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, før De tager bruger Cytarabine Accord.

Vær særlig forsigtig med Cytarabine Accord:

Hvis De har en dårligt fungerende knoglemarv, skal behandlingen indledes under tæt medicinsk

monitorering.

Hvis De har problemer med leveren.

Cytarabin nedsætter stærkt produktionen af blodceller i knoglemarven. Det kan give Dem øget

tilbøjelighed til infektioner eller blødning. Antallet af blodceller kan fortsætte med at falde i op til

en uge efter behandlingen stoppes. Deres læge vil undersøge Deres blod regelmæssigt og

undersøge Deres rygmarv, hvis nødvendigt.

Alvorlige og undertiden livstruende bivirkninger kan forekomme i centralnervesystemet, tarmene

eller lungerne

Deres lever- og nyrefunktioner bør monitoreres under behandling med cytarabin. Hvis De har

leverfunktionsnedsættelse inden behandling, bør cytarabin kun gives med yderste forsigtighed.

Urinsyreniveauerne (viser, at kræftcellerne destrueres) i Deres blod (hyperurikæmi) kan være høje

under behandlingen. Deres læge vil fortælle Dem, hvis det er nødvendigt, at De får medicin for at

kontrollere dette.

Indgivelse af levende eller svækkede vacciner under behandling med cytarabin frarådes. Kontakt

Deres læge, hvis det er nødvendigt. Dræbte eller inaktiverede vacciner har måske ikke den ønskede

virkning, fordi immunsystem er undertrykt, når man er i behandling med cytarabin.

Husk at sige det til Deres læge eller sundhedspersonalet, hvis De har fået strålebehandling.

Brug af anden medicin sammen med Cytarabine Accord

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Hvis De får medicin, der indeholder Flucytocin (5-Fluorocytosin) (en medicin mod

svampeinfektioner).

Hvis De får medicin, der indeholder digoxin eller beta-acetyldigoxin, der bruges til behandling af

visse hjertelidelser.

Hvis De tager Gentamicin (et antibiotika, der anvendes til behandling af bakterieinfektioner).

Hvis De får medicin, der indeholder cyclophosphamid, vincristin og prednison, der anvendes i

kræftbehandlingsprogrammer.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Graviditet

Undgå at blive gravid, mens De eller Deres partner bliver behandlet med cytarabin. Hvis De er

seksuelt aktiv, tilrådes det, at De anvender en sikker præventionsmetode for at forhindre graviditet

under behandlingen, hvad end De er mand eller kvinde. Cytarabin kan forårsage fødselsdefekter, så

det er vigtigt, at De fortæller Deres læge, hvis De tror, De er gravid. Mænd og kvinder skal anvende

effektiv prævention i løbet af behandlingen og i op til 6 måneder efter.

Amning

De skal stoppe med at amme, før De starter på behandling med cytarabin, da denne medicin kan skade

spædbørn, der ammes.

Fertilitet

Cytarabin kan undertrykke menustrationscyklussen hos kvinder og føre til udeblivelse af

menustrationen og kan også undertrykke sædproduktionen hos mandlige patienter. Mænd i behandling

med cytarabin bør anvende en pålidelig præventionsmetode

Spørg Deres læge eller sundhedspersonalet til råds, før De tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cytabarin vil ikke påvirke Deres evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Kræftbehandling

kan imidlertid generelt påvirke nogle patienters evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Hvis De er påvirket, må De ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3. Sådan skal De bruge Cytarabine Accord

Anvendelsesmåde og indgivelsesveje

Cytarabin gives som infusion i en vene (gennem et ‘drop’) eller ved injektion i en vene eller under

huden under vejledning fra specialister på hospitalet. Deres læge vil bestemme den dosis, der skal

gives og antallet af behandlingsdage, De vil modtage afhængig af Deres tilstand.

Den anbefalede dosis er

Med udgangspunkt i Deres tilstand, vil Deres læge bestemme cytarabin-dosis, hvad end De er i

induktions- eller vedligeholdelsesbehandling, samt Deres legemsoverflade. Deres vægt og højde vil

blive anvendt til at beregne Deres legemsoverflade.

Under behandling vil De blive undersøgt regelmæssigt, hvilket inkluderer blodprøver. Deres læge vil

fortælle Dem, hvor ofte dette skal gøres. Han/hun vil regelmæssigt undersøge:

Deres blod, for at se om De har lave blodtællinger, som kan kræve behandling.

Deres lever – igen ved hjælp af blodprøver – for at kontrollere, at cytarabin ikke påvirker dens

funktioner på skadelig måde.

Deres nyrer – igen ved hjælp af blodprøver – for at kontrollere, at cytarabin ikke påvirker deres

funktioner på skadelig måde.

Urinsyreniveauer i blodet, da cytarabin kan forøge blodets urinsyreniveauer. De vil måske blive

givet et andet lægemiddel, hvis Deres urinsyreniveauer er for høje.

Hvis De er i dialyse, kan lægen ændre det tidspunkt, hvor De skal have lægemidlet, da dialyse kan

mindske lægemidlets virkning.

Hvis De får høje doser af Cytarabine Accord

Høje doser kan forværre bivirkninger, som f.eks. sår i munden, eller kan reducere antallet af hvide

blodceller og blodplader (der hjælper blodet med at størkne) i blodet. Hvis dette sker, skal De måske

have antibiotika eller blodtransfusioner. Mundsår kan behandles, så de bliver mindre ukomfortable,

mens de heler.

Spørg Deres læge eller sundhedspersonale, hvis De har yderligere spørgsmål.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Cytarabine Accord, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas).

4. Bivirkninger

Cytabarin kan som al anden medicin forårsage bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne af cytarabin er dosisafhængige. Fordøjelseskanalen er hyppigst påvirket, men også

blodet.

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, der vil monitorere Dem i løbet af denne periode,

øjeblikkeligt,

hvis De får de følgende symptomer, efter De får denne medicin:

En allergisk reaktion som pludselig pibende vejrtrækning, åndedrætsbesvær, opsvulmen af øjenlåg,

ansigt eller læber, udslæt eller kløe (især hvis det påvirker hele kroppen).

Alvorlig allergisk reaktion (anafylaksi): hududslæt inklusive rød, kløende hud, hævelse af hænder,

fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller hals (hvilket kan give besvær med at synke eller trække

vejret), indsnævring eller krampe i bronkierne (bronkospasme), og De kan føle, at De er ved at

besvime (et spontant tab af bevidsthed forårsaget af utilstrækkelig blodtilførsel til hjernen). Kan

have døden til følge

(ikke almindelig bivirkning).

Der kan opstå tegn på vand i lungerne (lungeødem)/ARDS, især ved højdosisbehandling: Akut,

belastende åndedrætsbesvær og vand i lungerne (lungeødem) er især set ved høje doser

(almindelig bivirkning)

De føler Dem træt og apatisk.

Hvis De har influenzalignende symptomer, som f.eks. forhøjet temperatur eller feber og

kuldegysninger.

Alvorlige brystsmerter

Alvorlige mavesmerter

Synstab, tab af følelsessans, mentale forstyrrelser eller manglende evne til at bevæge Dem normalt

(denne medicin kan forårsage bivirkninger i hjerne og øjne, som normalt er reversible, men kan

være meget alvorlige)

De kan nemmere få blå mærker eller bløde mere end normalt, hvis De kommer til skade. Dette er

symptomer på

et lavt antal blodceller. De skal omgående fortælle Deres læge eller

sundhedspersonale,

hvis De har oplever disse symptomer.

Disse er alvorlige bivirkninger. De kan behøve hurtig lægehjælp.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Feber

Ikke nok hvide og røde blodlegemer eller blodplader, hvilket kan give Dem øget tilbøjelighed til

infektioner eller blødning

et fald i de hvide blodlegemer kan være ledsaget af kulderystelser og feber, som kræver

øjeblikkeligt tilsyn af en læge.

et fald i blodpladetallet kan være ledsaget af blødninger, som kræver øjeblikkeligt tilsyn af en

læge.

Unormale blodceller (megaloblastose)

Appetitløshed

Synkebesvær

Mavesmerter

Kvalme

Opkastning

Diaré

Oral eller anal inflammation eller ulceration

Reversible hudpåvirkninger som f.eks. rødmen (erytem), blæredannelse, udslæt, nældefeber,

betændelse i blodkar (vaskulitis), hårtab

Reversible leverpåvirkninger som f.eks. øgede enzymniveauer

Reversible øjenpåvirkninger, som f.eks. smertende øjne med blødning (hæmoragisk konjunktivitis),

med synsforstyrrelser, overfølsomhed overfor lys (fotofobi), øjne, der løber i vand eller svider og

hornhindebetændelse (keratitis)

Nedsat bevidsthed (ved høje doser)

Talebesvær (ved høje doser)

Unormale øjenbevægelser (nystagmus, ved høje doser)

Betændelse i venen på injektionsstedet

Unormalt høje urinsyreniveauer i blodet (hyperurikæmi)

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Ondt i halsen

Hovedpine

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi), der f.eks. kan forårsage åndedrætsbesvær eller

svimmelhed

Blodforgiftning (sepsis)

Betændelse og sår i spiserøret

Alvorlig tarmbetændelse (nekrotiserende kolitis)

Tarmsår

Sårdannelse i huden

Kløen

Betændelse på injektionsstedet

Brune/sorte pletter på huden (lentigo)

Gullig hud og øjne (gulsot)

Lungeinfektion (lungebetændelse)

Åndedrætsbesvær

Lammelse af ben og nederste del af kroppen kan forekomme, hvis cytarabin indgives i hulrummet

omkring rygmarven

Muskel- og ledsmerter

Betændelse i hjertesækken (pericarditis)

Svækket nyrefunktion

Vandladningsbesvære (urinretention)

Brystsmerter

Brændende smerte i håndflader og fodsåler

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Betændelse i svedkirtler

Uregelmæssig hjerterytme (arytmi)

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data):

Beskadigelse af nervevæv (neural toksicitet) og betændelse i en eller flere ner

ver (

neuritis

Betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis)

Smertende øjne (konjunktivitis)

Andre bivirkninger:

Det såkaldte cytarabin-syndrom kan forekomme 6-12 timer efter behandlingsstart. Symptomerne

omfatter:

Feber

Knogle- og muskelsmerter

Lejlighedsvist brystsmerter

Udslæt

Smertende øjne (konjunktivitis)

Kvalme

Deres læge kan ordinere kortikosteroider (betændelseshæmmende lægemidler) for at forebygge eller

behandle disse symptomer. Hvis de er effektive, kan behandlingen med cytarabin fortsættes.

Reaktioner, der er observeret ved behandling med højere doser

Centralnervesystem:

De følgende symptomer, der normalt er reversible, kan udvikles hos op til en tredjedel af patienter

efter behandling med høje doser af cytarabin:

Personlighedsændringer

Ændret reaktionsevne

Talebesvær

Koordinationsproblemer

Rysten

Unormale øjenbevægelser (nystagmus)

Hovedpine

Perifere motoriske og sensoriske neuropatier (beskadigelse af nerver i det perifere nervesystem)

Konfusion

Søvnighed

Svimmelhed

Koma

Kramper

Disse bivirkninger kan forekomme hyppigere:

hos ældre patienter (>55 år)

hos patienter med nedsat lever- og nyrefunktion

efter tidligere kræftbehandling af hjerne og rygmarv, f.eks. strålebehandling eller injektion af

cytostatisk lægemiddel

ved alkoholmisbrug

Risikoen for nervesystemskader forøges, hvis cytarabinbehandlingen:

gives ved høje doser eller med korte intervaller

kombineres med andre behandlinger, der er giftige for nervesystemet (som f.eks. strålebehandling

eller methotrexat)

Fordøjelseskanal:

Især ved behandling med høje doser cytarabin kan der opstå mere alvorlige reaktioner ud over de

almindelige symptomer. Perforation, vævsdød (nekrose) og tarmobstruktion, samt betændelse i den

indre mavesæk er blevet rapporteret. Sår på leveren, forstørrelse af leveren, blokering af levervener og

betændelse i bugspytkirtlen er blevet observeret efter højdosisbehandling.

Bivirkningerne på fordøjelseskanalen er mindre, hvis cytarabin gives ved infusion.

Lunger:

Akut, foruroligende åndedrætsbesvær og vand i lungerne (lungeødem) er blevet observeret, især ved

høje doser.

Andre:

Hjertemuskelsygdom (kardiomyopati)

Unormal muskelnedbrydning (rhabdomyolyse)

Blodinfektion (sepsis)

Korneal toksicitet

Virale, bakterielle etc. infektioner

Hæmning af sædproduktion og udebleven menstruation

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25°C.

Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.

Cytarabine Accord må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på hætteglasset eller æsken.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug-stabilitet:_ Der er påvist kemisk og fysisk brugsstabilitet i natriumchloridopløsning til injektion

(0,9 % v/w) og

glucoseopløsning til injektion (5 % v/w) i op til 24 timer ved temperaturer under 25 °C og i 72 timer

ved 2-8 °C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet anvendes straks. Hvis præparatet ikke anvendes straks,

er brugeren ansvarlig for opbevaringstider og brugsforhold, som normalt ikke bør overstige 24 timer

ved 2-8 °C, medmindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Cytarabine Accord må ikke anvendes, hvis opløsningen ikke er klar, farveløs og fri for partikler.

Lægemidler må ikke smides i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan

De skal aflevere medicinrester. Disse foranstaltninger vil hjælpe med til at beskytte miljøet.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cytarabine Accord indeholder:

Cytarabine Accord indeholder det aktive stof cytarabin.

1 ml indeholder 100 mg cytarabin

Hvert 1 ml hætteglas indeholder 100 mg cytarabin.

Hvert 5 ml hætteglas indeholder 500 mg cytarabin.

Hvert 10 ml hætteglas indeholder 1 g cytarabin.

Hvert 20 ml hætteglas indeholder 2 g cytarabin.

Hvert 40 ml hætteglas indeholder 4 g cytarabin.

Hvert 50 ml hætteglas indeholder 5 g cytarabin.

De øvrige indholdsstoffer er Macrogol 400, Trometamol og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelser:

Cytarabine Accord er en klar farveløs opløsning til injektion eller infusion.

1 ml

Opløsning til injektion er fyldt i et 2 ml type I farveløst hætteglas med 13 mm grå gummiprop og 13

mm blå aftagelig aluminiumkapsel.

5 ml

Opløsning til injektion er fyldt i et 5 ml type I farveløst hætteglas med 20 mm grå gummiprop og 20

mm blå aftagelig aluminiumkapsel.

10 ml

Opløsning til injektion er fyldt i et 10 ml type I farveløst hætteglas med 20 mm grå gummiprop og 20

mm blå aftagelig aluminiumkapsel.

20 ml

Opløsning til injektion er fyldt i et 20 ml type I farveløst hætteglas med 20 mm grå gummiprop og 20

mm blå aftagelig aluminiumkapsel.

40 ml

Opløsning til injektion er fyldt i 50 ml type I farveløst hætteglas med 20 mm grå gummiprop og 20

mm blå aftagelig aluminiumkapsel.

50 ml

Opløsning til injektion er fyldt i 50 ml type I farveløst hætteglas med 20 mm grå gummiprop og 20

mm violet aftagelig aluminiumkapsel.

Pakningsstørrelser:

1 ml hætteglas, 5

1 ml hætteglas

5 ml hætteglas, 5

5 ml hætteglas

10 ml hætteglas

20 ml hætteglas

40 ml hætteglas

50 ml hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Fremstiller

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner Road

North Harrow

HA1 4HF

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Navn på medlemsland

Lægemidlets navn

Storbritannien

Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Bulgarien

Цитарабин Акорд 100 mg/ml инжекционен или инфузионен разтвор

Estland

Cytarabine Accord 100 mg/ml süste- või infusioonilahus

Litauen

Cytarabine Accord 100 mg/ml injekcinis/ infuzinis tirpalas

Letland

Cytarabine Accord 100 mg/ml šķīdums injekcijām vai infūzijām

Østrig

Cytarabin Accord 100 mg/ml Injektions-/ Infusionslösung

Belgien

Cytarabine Accord Healthcare 100 mg/ml Oplossing voor injectie of infusie

Cypern

Cytarabine Accord 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Den Tjekkiske Republik

Cytarabine Accord 100 mg/ml injekční nebo infuzní roztok

Tyskland

Cytarabine Accord 100 mg/ml Lösung zur Injektion oder Infusion

Danmark

Cytarabine Accord 100 mg/ml

Frankrig

Cytarabine Accord 100 mg/ml solution injectable/pour perfusion

Ungarn

CYTARABINE Accord 100 mg/ml oldatos injekció vagy infúzió

Irland

Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Italien

Citarabina Accord

Malta

Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Holland

Cytarabine Accord 100 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie

Norge

Cytarabine Accord

Polen

Cytarabina Accord

Portugal

Citarabina Accord

Slovakiet

Cytarabine Accord 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Sverige

Cytarabine Accord 100 mg/ml Lösningen för injektion eller infusion

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2019.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Dosering og indgivelsesmåde

Til intravenøs infusion eller injektion eller subkutan injektion.

Cytarabin 100 mg/ml må ikke indgives intratekalt.

Dosisanbefalinger kan konverteres fra i henhold til legemsvægt (mg/kg) til i henhold til

legemsoverflade (mg/m

) ved hjælp af nomogrammer.

1. Remissionsinduktion:

a) Kontinuerlig behandling:

i) Hurtig injektion - 2 mg/kg/dag er en fornuftig startdosis. Gives i 10 dage. Der skal foretages daglige

blodtællinger. Hvis der ikke ses antileukæmisk virkning og synlig toksicitet, kan dosis øges til 4

mg/kg/dag og fastholdes indtil behandlingseffekt eller tegn på toksicitet. Næste alle patienter kan

opleve toksicitet med disse doser.

ii) 0,5 – 1,0 mg/kg/dag kan gives som infusion af op til 24 timers varighed. Resultater fra 1-times

infusioner har været tilfredsstillende hos størstedelen af patienter. Efter 10 dage kan denne initiale

daglige dosis øges til 2 mg/kg/dag afhængig af toksicitet. Fortsæt til toksicitet eller indtil remission.

b) Intermitterende behandling:

3-5 mg/kg/dag indgives intravenøst i fem på hinanden følgende dage. Efter en to til ni dages

hvileperiode gives endnu en behandling. Fortsæt indtil effekt eller toksicitet forekommer.

Det første tegn på marvforbedringer er rapporteret til at forekomme 7 - 64 dage (gennemsnitligt 28

dage) efter behandlingens begyndelse.

Generelt, hvis en patient hverken viser toksicitet eller remission efter et rimeligt forsøg, kan forsigtig

administration af højere dosis være berettiget. Som hovedregel er det blevet set, at patienter kan

tolerere højere doser, når de gives som hurtig intravenøs injektion sammenlignet med langsom

infusion. Denne forskel skyldes den hurtige metabolisme af cytarabin og dermed kortere

virkningsvarighed af den høje dosis.

ii) Cytarabin 100-200 mg/m

/24 timer har været anvendt som kontinuerlig infusion i 5-7 dage alene

eller i kombination med andre cytostatika inklusive for eksempel et antracyklin. Yderligere cyklusser

kan administreres med intervaller på 2-4 uger, indtil der opnås remission, eller uacceptabel toksicitet

forekommer.

2. Vedligeholdelsesbehandling:

i) Remissioner, som er blevet induceret af cytarabin eller af andre lægemidler, skal vedligeholdes ved

intravenøs eller subkutan injektion af 1 mg/kg en til to gange ugentligt.

ii) Cytarabin har også været administreret i doser på 100-200 mg/m2 som kontinuerlig infusion i 5

dage med månedlige intervaller som monoterapi eller i kombination med andre cytostatika.

Høje doseringer: Under streng medicinsk overvågning er cytarabin 2-3 g/m2 administreret som

monoterapi eller i kombination med andre cytostatika som en intravenøs infusion i 1-3 timer hver 12.

time i 2-6 dage (i alt 12 doser pr. cyklus). En total behandlingsdosis på 36 g/m2 må ikke overskrides.

Pædiatrisk population

Sikkerheden hos børn er ikke fastslået.

Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion

Patienter med nedsat lever eller nyrefunktion: Dosis skal reduceres.

Ældre patienter:

Der foreligger ingen information, der antyder, at dosisændring er påkrævet for ældre patienter. Ældre

patienter tolererer imidlertid ikke lægemiddeltoksicitet så godt som yngre patienter.

Højdosisbehandling til patienter > 60 år må kun administreres efter nøje vurdering af risk/benefit.

Uforligeligheder

Uforligeligheder med: carbenicillinnatrium, cefalotinnatrium, gentamicinsulfat, heparinnatrium,

hydrokortisonnatriumsuccinat, almindelig insulin, methotrexat, 5-fluorouracil, nafcillinnatrium,

oxacillinnatrium, penicillin G-natrium (benzylpenicillin), methyl-prednisolonsuccinat, natriumsuccinat

og prednisolnatrium.

Brugsanvisning/håndtering

Kun til engangsbrug.

Hvis opløsningen er misfarvet eller indeholder synlige partikler, skal den kasseres.

Når et hætteglas er åbnet, skal indholdet bruges med det samme. Kassér eventuelt ubrugt indhold.

Vand til injektionsvæsker, 0,9 % w/v natriumchlorid eller 5 % w/v dextrose er almindeligt anvendte

infusionsvæsker for cytarabin (se pkt. 6.3). Cytarabine Accord må ikke blandes med andre lægemidler

bortset fra dem, der er nævnt i pkt. 6.6.

Retningslinjer for håndtering af cytostatika

Administration

Bør kun indgives af eller under overvågning af en kvalificeret læge, der har erfaring med anvendelse

af kemoterapeutika til cancerbehandling.

Klargøring

Kemoterapeutika må kun klargøres til administration af sundhedspersonale, som er uddannet i

sikker brug af præparatet.

Procedurer som fortynding og overførsel af præparatet til sprøjter må kun udføres i det dertil

indrettede område.

Det sundhedspersonale, som udfører disse procedurer, skal være passende beskyttet med

sikkerhedsbeklædning, handsker og øjenværn.

Gravide medarbejdere bør ikke håndtere kemoterapeutika.

Bortskaffelse og kontaminering

Destruktion: produktet placeres i en affaldspose til højrisikoprodukter (cytotoksiske produkter) og

brændes ved 1100°C.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

I tilfælde af spild: begræns adgangen til det berørte område og bær passende beskyttelse, herunder

handsker og sikkerhedsbriller. Begræns spredning af produktet og rengør området med absorberende

papir/materiale. Spild kan også håndteres med 5% natriumhypochlorit. Spildområdet skal vaskes med

rigelige mængder vand. Læg det kontaminerede materiale i en spildsikker affaldspose til cytotoksiske

produkter og brænd det ved 1100°C.

Opbevaringstid

2 år

I brug-stabilitet: Kemisk og fysisk brugsstabilitet er demonstreret i natriumchloridopløsning til

injektion (0,9% w/v) og glucoseopløsning til injektion (5% w/v) i op til 24 timer ved temperaturer

under 25 °C og i op til 72 timer ved 2-8 °C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet

anvendes med det samme. Hvis præparatet ikke anvendes med det samme er brugeren asvarlig for

anvendte opbevaringstider og –betingelser, som normalt ikke bør overstige 24 timer ved 2-8°C,

medmindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Opbevaring

Må ikke opbevares over 25°C.

Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.

26. februar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Cytarabine "Accord", injektions-/infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml

0.

D.SP.NR.

28563

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cytarabine "Accord"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder 100 mg cytarabin.

Hvert 1 ml hætteglas indeholder 100 mg cytarabin.

Hvert 5 ml hætteglas indeholder 500 mg cytarabin.

Hvert 10 ml hætteglas indeholder 1 g cytarabin.

Hvert 20 ml hætteglas indeholder 2 g cytarabin.

Hvert 40 ml hætteglas indeholder 4 g cytarabin.

Hvert 50 ml hætteglas indeholder 5 g cytarabin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions-/infusionsvæske, opløsning

Dette produkt er en klar farveløs opløsning, der er næsten helt fri for partikler.

PH-værdi: 7,0-9,5

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Til remissionsinduktion ved akut myeloid leukæmi hos voksne og til andre akutte leukæmier

hos voksne og børn.

dk_hum_51562_spc.doc

Side 1 af 13

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Behandling med cytarabin bør kun påbegyndes af eller ske i samråd med en læge med stor

erfaring inden for behandling med cytostatika. Der kan kun gives generelle anbefalinger, da

akut leukæmi næsten udelukkende behandles med kombinationer af cytostatika.

Dosisanbefalinger kan være i henhold til kropsvægt (mg/kg) eller i henhold til legemsoverflade

(mg/m

). Dosisanbefalinger kan konverteres fra i henhold til legemsvægt til i henhold til

legemsoverflade ved hjælp af nomogrammer.

1. Remissionsinduktion

Doseringsskema til induktionsbehandling varierer afhængig af det anvendte regimen.

Kontinuerlig behandling:

De følgende doseringsskemaer har været anvendt til kontinuerlig behandling ved

remissionsinduktion:

i) Hurtig injektion – 2 mg/kg/dag er en fornuftig startdosis. Gives i 10 dage. Der skal foretages

daglige blodtællinger. Hvis der ikke ses antileukæmisk virkning og synlig toksicitet, kan dosis

øges til 4 mg/kg/dag og fastholdes indtil behandlingseffekt eller tegn på toksicitet. Næste alle

patienter kan opleve toksicitet med disse doser.

ii) 0,5 – 1,0 mg/kg/dag kan gives som infusion af op til 24 timers varighed. Resultater fra 1-

times infusioner har været tilfredsstillende hos størstedelen af patienter. Efter 10 dage kan

denne initiale daglige dosis øges til 2 mg/kg/dag afhængig af toksicitet. Fortsæt til toksicitet

eller indtil remission.

Intermitterende behandling:

De følgende doseringsskemaer har været anvendt til intermitterende behandling ved

remissionsinduktion:

i) 3-5 mg/kg/dag indgives intravenøst i fem på hinanden følgende dage. Efter to til ni dages

hvileperiode gives endnu en behandling. Fortsæt indtil effekt eller toksicitet forekommer.

Det første tegn på marvforbedringer er rapporteret til at forekomme 7-64 dage (gennemsnitligt

28 dage) efter behandlingens begyndelse.

Generelt, hvis en patient hverken viser toksicitet eller remission efter et rimeligt forsøg, kan

forsigtig administration af højere dosis være berettiget. Som hovedregel er det blevet set, at

patienter kan tolerere højere doser, når de gives som hurtig intravenøs injektion sammenlignet

med langsom infusion. Denne forskel skyldes den hurtige metabolisme af cytarabin og dermed

kortere virkningsvarighed af den høje dosis.

ii) Cytarabin 100-200 mg/m

/24 timer har været anvendt som kontinuerlig infusion i 5-7 dage

alene eller i kombination med andre cytostatika inklusive for eksempel et antracyklin.

Yderligere cyklusser kan administreres med intervaller på 2-4 uger, indtil der opnås remission,

eller uacceptabel toksicitet forekommer.

dk_hum_51562_spc.doc

Side 2 af 13

2. Vedligeholdelsesbehandling

Doseringsskema til vedligeholdelsesbehandling varierer afhængigt af det anvendte

regimen.

De følgende doseringsskemaer har været anvendt til kontinuerlig behandling efter

remissionsinduktion:

i) Remissioner, som er blevet induceret af cytarabin eller af andre lægemidler, skal

vedligeholdes ved intravenøs eller subkutan injektion af 1 mg/kg en til to gange ugentligt.

ii) Cytarabin har også været administreret i doser på 100-200 mg/m

som kontinuerlig infusion

i 5 dage med månedlige intervaller som monoterapi eller i kombination med andre cytostatika.

Højere doseringer

Under streng medicinsk overvågning er cytarabin 2-3 g/m

2

administreret som monoterapi eller

i kombination med andre cytostatika som en intravenøs infusion i 1-3 timer hver 12. time i 2-6

dage (i alt 12 doser pr. cyklus). En total behandlingsdosis på 36 g/m

må ikke overskrides.

Frekvensen af behandlingscykler afhænger af responsen af behandlingen og hæmatologisk og

ikke-hæmatologisk toksicitet. Se også forsigtighedsregler om krav ved ophør af behandlingen

(pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Sikkerheden hos børn er ikke fastslået.

Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion

Patienter med nedsat lever eller nyrefunktion: Dosis skal reduceres.

Cytarabin kan dialyseres. Derfor må cytarabin ikke indgives umiddelbart før eller efter en

dialyse.

Ældre patienter

Højdosisbehandling til patienter > 60 år må kun administreres efter nøje vurdering af risk/benefit.

Administration

For instruktion om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

Cytarabine "Accord" er beregnet til intravenøs infusion eller injektion eller subkutan injektion.

Subkutan injektion er generelt veltolereret og kan anbefales ved vedligeholdelsesbehandling.

Cytarabin 100 mg/ml bør ikke administreres intratekalt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed overfor cytarabin eller for et eller flere af hjælpestofferne for cytarabin

injektion.

Anæmi, leukopeni og thrombocytopeni af non-malign ætiologi (f.eks. knoglemarvs-aplasi),

medmindre lægen mener, at en sådan behandling er det mest lovende alternativ for

patienten.

Degenerativ og toksisk encephalopati, især efter brug af methotrexat eller behandling med

ioniserende stråling.

dk_hum_51562_spc.doc

Side 3 af 13

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pædiatriske patienter

Sikkerheden ved brug af dette lægemiddel til børn er ikke fastslået.

Advarsler

Cytarabin er en potent hæmmer af knoglemarven. Hos patienter med kendt

lægemiddelinduceret knoglemarvssuppression bør behandlingen initieres forsigtigt. Patienter i

behandling med cytarabin skal monitoreres tæt og under induktionsterapi bør der foretages

daglige undersøgelser af leucocyt- og trombocyttal. Regelmæssig undersøgelse af

knoglemarven bør foretages efter at blastceller er fjernet fra det perifere blod.

Der bør være mulighed for at gribe ind i tilfælde af komplikationer, der kan være fatale, samt

knoglemarvssuppression (infektioner, der stammer fra granulocytopeni og på anden måde

svækket immunforsvar samt blødning pga. trombocytopeni). Der er rapporteret anafylaktiske

reaktioner efter administration af cytarabin. Et tilfælde af anafylaksi, som har resulteret i akut

kardiopulmonært stop og påkrævet genoplivning er blevet rapporteret. Dette forekom

umiddelbart efter den intravenøse administration af cytarabin.

Alvorlig og til tider fatal CNS-, gastrointestinal og pulmonær toksicitet (forskellig fra det, som

ses med konventionelt behandlingsregime med cytarabin) er blevet rapporteret ved

eksperimentelle doseringsskemaer for cytarabin. Disse reaktioner inkluderer reversibel corneal

toksicitet; cerebral og cerebellar dysfunktion, almindeligvis reversible; somnolens, kramper,

alvorlig gastro-intestinal ulceration inklusive pneumatosis cystoides intestinalis, som kan føre

til peritonitis, sepsis og leverabsces samt pulmonært ødem.

Cytarabin har vist sig at være carcinogent i dyr. Muligheden for en lignende effekt skal tages i

betragtning ved udformning af den længerevarende behandlingsplan for patienten.

Forsigtighedsregler

Patienter, der behandles med cytarabin skal monitoreres tæt. Hyppige tællinger af leucocyt- og

trombocyttal er obligatorisk. Behandlingen bør suspenderes eller modificeres, når

lægemiddelinduceret marvdepression har resulteret i et blodpladetal på under 50.000 eller et

polymorfkernetal på under 1000/mm

. Tællinger af blodlegemer i det perifere blod kan

fortsætte med at falde efter ophør med lægemiddelstoffet og når de laveste værdier efter en

lægemiddelfri periode på fire til syv dage. Hvis det er indiceret, bør behandlingen genoptages,

når der er klare tegn på bedring af knoglemarven (vurderes efter successive undersøgelser af

knoglemarven). For patienter, hvis behandling tilbageholdes indtil blodværdierne er 'normale',

kan sygdommen komme ud af kontrol.

Perifer motorisk og sensorisk neuropati efter konsolidering med høje doser af cytarabin,

daunorubicin og asparaginase er forekommet hos voksne patienter med akut ikke-lymfocytisk

leukæmi. Patienter, der behandles med store doser cytarabin, skal observeres for neuropati, idet

ændringer i doseringsskemaet kan være nødvendige for at undgå irreversible neurologiske

lidelser.

Alvorlig og nogle gange fatal pulmonær toksicitet, adult respiratory distress syndrome (ARDS)

og pulmonært ødem er forekommet efter højdosisbehandling med cytarabin.

Når intravenøse doser gives hurtigt, får patienterne ofte kvalme og kan kaste op flere timer

efter. Dette problem har tendens til at være mindre alvorligt, når lægemidlet gives som

infusion.

dk_hum_51562_spc.doc

Side 4 af 13

Abdominal ømhed (peritonitis) og guaiac-positiv colitis, med samtidig neutropeni og

thrombocytopeni, er blevet rapporteret hos patienter, som er behandlet med konventionelle

doser af cytarabin i kombination med andre lægemidler. Patienterne havde responderet på

ikke-operativ medicinsk behandling.

Forsinket progressiv opadstigende paralyse resulterende i død er blevet rapporteret hos børn

med AML efter konventionelle doser af intratekal og intravenøs cytarabin i kombination med

andre lægemidler.

Hos mennesker afgifter leveren tilsyneladende en betydelig del af en indgivet dosis. Cytarabin

bør anvendes med forsigtighed og med dosisreduktion hos patienter med nedsat leverfunktion.

Patienter med allerede eksisterende leverfunktionsnedsættelse

Både lever- og nyrefunktion bør monitoreres under behandling med cytarabin. Hos patienter

med allerede eksisterende leverfunktionsnedsættelse skal cytarabin administreres med den

yderste forsigtighed.

Periodisk kontrol af knoglemarv samt lever- og nyrefunktion bør foretages på patienter, som

får cytarabin.

Som med andre cytotoksiske lægemidler kan cytarabin inducere hyperurikæmi sekundært til

hurtig lyse af neoplastiske celler. Lægen bør monitorere patientens urinsyreniveau i blodet og

være parat til at anvende støttende og farmakologiske foranstaltninger, som er nødvendige for

at få kontrol over dette problem.

Vaccine/immunsuppressive effekter/øget modtagelighed for infektioner

Indgivelse af levende eller svækkede vacciner til patienter, som er immunsupprimerede af

kemoterapeutika inklusive cytarabin, kan medføre alvorlige eller fatale infektioner. Vaccination

med levende vaccine bør undgås hos patienter, som får cytarabin. Dræbte eller inaktiverede

vacciner kan indgives; dog kan responset på sådanne vacciner være formindsket.

Højdosis

Risikoen for CNS-bivirkninger er højere hos patienter, der tidligere har modtaget CNS-

behandling såsom intratekal kemoterapi eller strålebehandling.

Samtidig granulocyttransfusion bør undgås, da der er rapporteret alvorlig respiratorisk

insufficiens.

Tilfælde af kardiomyopati med døden til følge er rapporteret efter eksperimentel

højdosisbehandling med cytarabin i kombination med cyclophosphamid som forberedelse af

knoglemarvstransplantation.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

5-fluorocytosin

Flucytocin (5-fluorocytosin) bør ikke administreres sammen med cytarabin, da den

terapeutiske effekt af flucytocin har vist sig at udeblive ved sådan behandling.

Digoxin

Reversibelt fald i steady-state plasmakoncentrationer af digoxin og renal udskillelse af

glykosid er observeret hos patienter, som fik beta-acetyldigoxin og kemoterapeutiske regimer

indeholdende cyclophosphamid, vincristin og prednison med eller uden cytarabin eller

procarbazin. Steady-state plasmakoncentrationer af digitoxin synes ikke at ændres.

dk_hum_51562_spc.doc

Side 5 af 13

Monitorering af digoxinniveauet i plasma er derfor indiceret hos patienter, som får lignende

kombinationskemoterapi. Brugen af digitoxin kan være et alternativ til sådanne patienter.

Gentamicin

Et in-vitro interaktionsstudie mellem gemtamicin og cytarabin viste en cytarabinrelateret

antagonisme med hensyn til virkningen på K. pneumoniae stammer. Hos patienter, som får

cytarabin og bliver behandlet med gentamicin for en K. pneumoniae infektion, vil mangel på

hurtig terapeutisk respons indicere behovet for en reevaluering af den antibakterielle

behandling.

Brug af cytarabin alene eller i kombination med andre immunsuppressive agents

På grund af cytarabins immunsuppressive virkning, kan der optræde virale, bakterielle,

fungicide, parasitære eller saprofytiske infektioner i en hvilken som helst del af kroppen i

forbindelse med brug af cytarabin alene eller i kombination med andre immunsuppressive

lægemidler efter immunsuppressive doser, der påvirker cellulær eller humoral immunitet.

Disse infektioner kan være milde, men også alvorlige og til tider fatale.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Cytarabin er kendt for at være teratogent i visse dyrearter. Brug af cytarabin til kvinder, som er

eller som kan blive gravide, bør udelukkende ske efter nøje vurdering af mulige fordele og

risici. Kvinder skal anvende effektiv prævention i løbet af behandlingen og i op til 6 måneder

efter behandlingen.

Amning

Dette produkt bør normalt ikke gives til patienter, som er gravide eller ammer.

Fertilitet

Der er ikke udført fertilitetsstudier med henblik på at vurdere cytarabins reproduktions-

toksicitet. Gonadal suppression resulterende i amenoré eller azospermi kan forekomme hos

patienter, der er i cytarabinbehandling, især i kombination med alkylerende stoffer. Generelt

forekommer disse virkninger at være relateret til dosis og behandlingslængde og kan være

irreversible (se pkt. 4.8). Da cytarabin har et mutagent potentiale, der kan inducere

kromosomskader i human sæd, bør mænd, som får cytarabin, og deres partner rådgives om

brug af pålidelige præventionsmidler under og i op til seks måneder efter behandlingen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Cytarabin har ingen indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Dog

kan patienter, som får kemoterapi, have nedsat evne til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner, og de bør advares om muligheden og rådes til at undgå sådanne opgaver, hvis de

føler sig påvirket.

4.8

Bivirkninger

De følgende bivirkninger er blevet rapporteret i forbindelse med cytarabinbehandling:

Hyppigheder er defineret ud fra følgende konvention:

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000),

dk_hum_51562_spc.doc

Side 6 af 13

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data)

Bivirkninger ved cytarabin er dosisafhængige. De mest almindelige bivirkninger er af

gastrointestinal karakter. Cytarabin er toksisk for knoglemarven og forårsager hæmatologiske

bivirkninger.

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig: Sepsis (immunosuppression), cellulitis på injektionsstedet.

Ikke kendt: Pneumoni, leverabsces.

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Ikke almindelig: Lentigo.

Blod og lymfesystem

Almindelig: Anæmi, megaloblastose, leukopeni, thrombocytopeni

Ikke kendt: Nedsat antal reticulocytter

Sværhedsgraden af disse bivirkninger er afhængig af dosis og doseringsskema. Der kan

forventes cellulære forandringer i morfologien af knoglemarv og perifere udstryg.

Immunsystemet

Ikke almindelig: Anafylaksi.

Ikke kendt: Allergisk ødem.

Metabolisme og ernæring

Almindelig: Anoreksi, hyperurikæmi

Nervesystemet

Almindelig: Ved høje doser: cerebellar eller cerebral påvirkning med nedsat

bevidsthedsniveau, dysartri, nystagmus.

Ikke almindelig: Hovedpine, perifer neuropati.

Ikke kendt: Neural toksicitet, neurit, svimmelhed

Øjne

Almindelig: Reversibel hæmoragisk konjunktivitis (fotofobi, svie, synsforstyrrelser, øget

tåresekretion), keratitis.

Ikke kendt: Konjunktivitis (kan forekomme med udslæt)

Hjerte

Ikke almindelig: Pericarditis.

Meget sjælden: Arytmi.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig: Pneumoni, dyspnø, ondt i halsen.

Mave-tarmkanalen

Almindelig: Dysfagi, mavesmerter, kvalme, opkastning, diaré, oral/anal inflammation eller

ulceration.

Ikke almindelig: Øsofagitis, øsofageal ulceration, pneumatosis cystoides intestinalis,

nekrotiserende kolitis, peritonitis.

Ikke kendt: Pankreatitis

Lever og galdeveje

dk_hum_51562_spc.doc

Side 7 af 13

Almindelig: Reversible påvirkninger af leveren med øgede enzymniveauer.

Ikke almindelig: Gulsot.

Ikke kendt: Hepatisk dysfunktion.

Hud og subkutane væv

Almindelig: Reversible uønskede virkninger på huden såsom erytem, bulløs dermatitis,

urticaria, vasculitis, alopeci.

Ikke almindelig: Hudulceration, pruritus, brændende smerte i håndflader og fodsåler.

Meget sjælden: Neutrofil ekkrin hidradenitis.

Ikke kendt: Fregner, udslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig: Myalgi, arthralgi.

Nyrer og urinveje

Almindelig: Nedsat nyrefunktion, urinretention.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig: Feber, tromboflebitis på injektionsstedet.

Ikke almindelig: Brystsmerter.

Cytarabin (Ara-C) syndrom (immunallergisk effekt)

Feber, myalgi, knoglesmerter, lejlighedsvist smerter i brystet, eksantem, konjunktivitis og

kvalme kan forekomme 6-12 timer efter behandlingsstart. Kortikosteroider kan overvejes som

profylakse og behandling. Hvis de er effektive, kan behandlingen med cytarabin fortsættes.

Ud over de bivirkninger, der forekommer ved konventionelle doser, inkluderer

bivirkninger som følge af højdosisbehandling med cytarabin:

Hæmatologisk toksicitet

Ses som dyb pancytopeni, der kan vare 15-25 dage sammen med alvorligere knoglemarvs-

aplasi, end der ses ved konventionelle doser.

Infektioner og parasitære sygdomme

Sepsis, leverabsces

Nervesystemet

Efter behandling med høje doser cytarabin ses der symptomer på cerebral eller cerebellar

påvirkning såsom personlighedsforandringer, nedsat reaktionsevne, dysartri, ataksi, tremor,

nystagmus, hovedpine, forvirring, somnolens, svimmelhed, koma, kramper osv. hos 8-37 % af

de behandlede patienter. Perifere motoriske og sensoriske neuropatier er også blevet

rapporteret med højdosisbehandling. Forekomsten hos ældre (>55 år) kan være endnu højere.

Andre prædisponerende faktorer er nedsat lever- og nyrefunktion, tidligere CNS-behandling

(f.eks. strålebehandling) og alkoholmisbrug. CNS-forstyrrelser er i de fleste tilfælde reversible.

Risikoen for CNS-toksicitet stiger, hvis cytarabinbehandling gives som høje intravenøse doser

i kombination med andre CNS-toksiske behandlinger, såsom strålebehandling eller

højdosisbehandling.

Corneal og conjunktival toksicitet

Reversibel læsion af cornea og hæmorrhagisk conjunktivitis er blevet beskrevet. Disse

fænomener kan forebygges eller mindskes med installation af øjendråber med kortikosteroid.

dk_hum_51562_spc.doc

Side 8 af 13

Hud og subkutane væv

Hududslæt, der medfører afskalning, alopeci.

Virale, bakterielle, fungicide og parasitære infektioner eller saprofytiske infektioner, hvor som

helst i kroppen, kan være forbundet med brugen af cytarabin alene eller i kombination med

andre immunsuppressive midler efter immunsuppressive doser, der påvirker den cellulære eller

humorale immunitet. Disse infektioner kan være milde, men også svære.

Et såkaldt cytarabin-syndrom er blevet beskrevet. Det er karakteriseret ved feber, myalgi,

knoglesmerter, lejlighedsvise brystsmerter, makulopapuløst hududslæt, konjunktivitis og

utilpashed. Dette ses sædvanligvis 6-12 timer efter administration af lægemidlet.

Kortikosteroider har vist sig at være velegnede til at behandle eller forebygge dette syndrom.

Hvis disse symptomer skønnes at kunne behandles, bør behandling med kortikosteroider

overvejes sammen med fortsat behandling med cytarabin.

Mave-tarmkanalen

Især ved behandling med høje doser cytarabin kan der opstå mere alvorlige reaktioner ud over

de almindelige symptomer. Der er rapporteret om intestinal perforation eller nekrose ledsaget

af ileus og peritonitis.

Der er set leverabscesser, hepatomegali, Budd-Chiari-syndrom (hepatisk venetrombose) og

pankreatitis efter højdosisbehandling.

Luftveje, thorax og mediastinum

Der kan udvikles de samme kliniske tegn som ved lungeødemer/ARDS, særligt i forbindelse

med højdosisbehandling. Denne reaktion skyldes sandsynligvis en beskadigelse af

alveolekapillærerne. Det er vanskeligt at vurdere hyppigheden (angivet som 10-26 % i

forskellige publikationer), idet patienterne oftest har haft recidiv, hvor andre faktorer kan være

medvirkende til reaktion.

Andre

Der er rapporteret om kardiomyopati og rhabdomyolyse efter cytarabinbehandling. Der er

rapporteret om et tilfælde af anafylaksi, der medførte kardiopulmonært stop og krævede

genoplivning. Dette indtrådte umiddelbart efter intravenøs administration af cytarabin.

De gastrointestinale bivirkninger reduceres, hvis cytarabin administreres via infusion. Det

anbefales at anvende lokaltvirkende glukokortikoider til profylakse af hæmoragisk

konjunktivitis.

Amenorré og azoospermi (se pkt. 4.6).

Cytarabin anbefales ikke til intratekal administration; de følgende bivirkninger er imidlertid

rapporteret for sådan brug. Forventede systemiske reaktioner: knoglemarvsdepression, kvalme,

opkastning. Der er lejlighedsvis rapporteret om svær rygmarvstoksicitet med kvadriplegi og

paralyse til følge, nekrotiserende encefalopati, blindhed og andre isolerede neurotoksiciteter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

dk_hum_51562_spc.doc

Side 9 af 13

4.9

Overdosering

Ingen specifik antidot. Anbefalet håndtering af overdosering inkluderer: Seponering af

behandlingen efterfulgt af behandling af knoglemarvsdepression inklusive transfusion af

helblod eller trombocytter og antibiotika efter behov. Tolv doser af 4,5 g/m

ved intravnøs

infusion over 1 time hver 12. time inducerer reversibel og fatal toksicitet i

centralnervesystemet.

Cytarabin kan fjernes ved hæmodialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 BC 01. Antineoplastiske stoffer, pyrimidin-analoger

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Cytarabin, der er en pyrimidinnukleosidanalog, er et antineoplastisk middel, der hæmmer

syntesen af deoxyribonukleinsyre specifikt i S-fasen af cellecyklus. Det har også antivirale og

immunosuppressive egenskaber. Detaljerede studier af den cytotoksiske mekanisme in vitro

tyder på, at cytarabins primære virkning er hæmning af deoxycytidinsyntesen,

via dets aktive

triphosphat-metabolit arabinofuranosyl-cytosintriphosphat ARA-CTP,

selvom hæmning af

cytidylkinasen og inkorporeringen af stoffet i nukleidsyrer også kan spille en rolle i dets

cytostatiske og celledræbende virkninger.

Cytarabin i højdosisregimener kan overvinde resistens hos leukæmiske celler, der ikke længere

responderer på konventionelle doser. Adskillige mekanismer forekommer at være involveret i

denne resistens:

Forøgelse af mængden af substrat

Forøget intracellulær pool af ARA-CTP, da der er en positiv korrelation mellem intracellulær

retention af ARA-CTP og procentdelen af celler i S-fasen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Cytarabin deamineres til arabinofuranosyluracil i leveren og nyrerne. Efter intravenøs

administration hos mennesker bliver kun omkring 5,8 % af den administrerede dosis udskilt

uomdannet i urinen i løbet af 12-24 timer, 90 % af dosis udskilles som det inaktive

deaminerede produkt, arabinofuranosyluracil (ARA-U). Cytarabin metaboliseres

tilsyneladende hurtigt, primært via leveren og måske via nyrerne. Efter høje intravenøse

enkeltdoser falder blodniveauerne til umålbare niveauer inden for 15 minutter hos de fleste

patienter. Hos nogen patienter kan der allerede 5 minutter efter injektionen ikke påvises

cirkulerende lægemiddel. Lægemiddelstoffets halveringstid er 10 minutter.

Cytarabin i højdosis når et maksimalt plasmaniveau, der er 200 gange højere end det, som er

observeret med et konventionelt dosisregimen. Det maksimale plasmaniveau af den inaktive

metabolit ARA-U ved højdosisregimen er observeret efter kun 15 minutter. Den renale

clearance er langsommere ved cytarabin i højdosis end med konventionelle doser af cytarabin.

Efter højdosis på 1-3 g/m

cytarabin som intravenøs infusion er der opnået niveauer i

cerebrospinalvæsken på omkring 100-300 nanogram/ml.

dk_hum_51562_spc.doc

Side 10 af 13

Det maksimale plasmaniveau opnås omkring 20-60 minutter efter subkutan applikation. Ved

sammenlignelige doser er disse signifikant lavere end de plasmaniveauer, der opnås efter

intravenøs administration.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der findes ikke andre relevante, prækliniske data end dem, der allerede er nævnt i andre afsnit

af dette produktresumé.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Macrogol 400

Trometamol (til justering af pH-værdi)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Uforligeligheder med: carbenicillinnatrium, cefalotinnatrium, gentamicinsulfat, heparin-

natrium, hydrokotisonnatriumsuccinat, almindelig insulin, methotrexat, 5-fluorouracil,

nafcillinnatrium, oxacillinnatrium, penicillin G-natrium, (benzylpenicillin), methyl-

prednisolonsuccinat, natriumsuccinat.

Uforligeligheden afhænger dog af adskillige faktorer (f.eks. koncentrationerne af lægemidlet,

det specifikke fortyndingsmiddel, den endelige pH, temperatur). Specialiserede referencer skal

konsulteres for specifik information om forligelighed.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, som er anført i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet: 2 år.

Anbrud: Efter anbrud skal præparatet anvendes straks.

I brug-stabilitet: Kemisk og fysisk stabilitet under brug er blevet påvist i natriumchlorid

injektionsvæske (0,9 % w/v) og glucose injektionsvæske (5 % w/v) i op til 8 dage ved

temperaturer på 20-25 °C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet anvendes med det samme. Hvis præparatet

ikke anvendes med det samme er brugeren ansvarlig for anvendte opbevaringstider og -

betingelser, som normalt ikke bør overstige 24 timer ved 2-8 °C, medmindre fortynding har

fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25 °C.

Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.

Vedrørende opbevaringsbetingelser for det fortyndede lægemiddel, se pkt.6.3

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

1 ml:

Injektionsvæske er fyldt i et 2 ml Type I farveløst hætteglas med 13 mm grå gummiprop og 13

mm kongeblå aftagelig aluminiumkapsel.

5 ml:

dk_hum_51562_spc.doc

Side 11 af 13

Injektionsvæske er fyldt i et 5 ml Type I farveløst hætteglas med 20 mm grå gummiprop og 20

mm kongeblå aftagelig aluminiumkapsel.

10 ml:

Injektionsvæske er fyldt i et 10 ml Type I farveløst hætteglas med 20 mm grå gummiprop og

20 mm kongeblå aftagelig aluminiumkapsel.

20 ml:

Injektionsvæske er fyldt i et 20 ml Type I farveløst hætteglas med 20 mm grå gummiprop og

20 mm blå aftagelig aluminiumkapsel.

40 ml

Injektionsvæsken er fyldt i 50 ml type I farveløst hætteglas med 20 mm grå gummiprop og 20

mm blå aftagelig aluminiumkapsel.

50 ml

Injektionsvæsken er fyldt i 50 ml type I farveløst hætteglas med 20 mm grå gummiprop og 20

mm violet aftagelig aluminiumkapsel.

Pakningsstørrelser:

1 ml hætteglas, 5

1 ml hætteglas

5 ml hætteglas, 5

5 ml hætteglas

10 ml hætteglas

20 ml hætteglas

40 ml hætteglas

50 ml hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Kun til engangsbrug.

Hvis opløsningen er misfarvet eller indeholder synlige partikler, skal den kasseres.

Når et hætteglas er åbnet, skal indholdet bruges med det samme. Kassér eventuelt ubrugt

indhold.

Vand til injektionsvæsker, 0,9 % w/v natriumchlorid eller 5 % w/v dextrose er almindeligt

anvendte infusionsvæsker for cytarabin (se pkt. 6.3). Cytarabine "Accord" må ikke blandes

med andre lægemidler bortset fra dem, der er nævnt i pkt. 6.6.

Fortyndingskompatibilitetsstudier er udført i non PVC flasker.

Fysisk-kemisk stabilitet er udført ved koncentrationer på 0.04 – 4 mg/ml.

Retningslinjer for håndtering af cytostatika

Administration

Bør kun indgives af eller under overvågning af en kvalificeret læge, der har erfaring med

anvendelse af kemoterapeutika til cancerbehandling.

dk_hum_51562_spc.doc

Side 12 af 13

Klargøring

Kemoterapeutika må kun klargøres til

administration af sundhedspersonale, som er uddannet i sikker brug af præparatet.

Procedurer som fortynding og overførsel af

præparatet til sprøjter må kun udføres i det dertil indrettede område.

Det sundhedspersonale, som udfører disse

procedurer, skal være passende beskyttet med sikkerhedsbeklædning, handsker og

øjenværn.

Gravide medarbejdere bør ikke håndtere

kemoterapeutika.

Bortskaffelse og kontaminering

Destruktion: produktet placeres i en affaldspose til højrisikoprodukter (cytotoksiske produkter)

og brændes ved 1100 °C.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

I tilfælde af spild: begræns adgangen til det berørte område og bær passende beskyttelse,

herunder handsker og sikkerhedsbriller. Begræns spredning af produktet og rengør området

med absorberende papir/materiale. Spild kan også håndteres med 5 % natriumhypochlorit.

Spildområdet skal vaskes med rigelige mængder vand. Læg det kontaminerede materiale i en

spildsikker affaldspose til cytotoksiske produkter og brænd det ved 1100 °C.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526KV Utrecht

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

51562

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. januar 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

26. februar 2020

dk_hum_51562_spc.doc

Side 13 af 13

Andre produkter

search_alerts

share_this_information