Cyclio Vet. 60 mg til kat spot-on, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-01-2015

Aktiv bestanddel:
Pyriproxyfen
Tilgængelig fra:
Virbac S.A.
ATC-kode:
QP53AX23
INN (International Name):
pyriproxyfen
Dosering:
60 mg til kat
Lægemiddelform:
spot-on, opløsning
Autorisationsnummer:
30937
Autorisation dato:
2000-10-13

Læs hele dokumentet

3. november 2009

PRODUKTRESUMÉ

for

Cyclio Vet., spot-on til kat

0.

D.SP.NR

20340

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cyclio Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver pipette indeholder 0,6 ml opløsning.

Aktiv substans

Pyriproxyfen

60 mg

Hjælpestof

Buthyleret hydroxytoluen (E321)

0,6 mg

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Spot-on, opløsning

Klar opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse af loppeformering i 3 måneder ved hæmning af æg-udvikling (voksne såvel

som larve-stadier af pyriproxyfen-følsomme Ctenocephalides felis) hos katte.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke bruges til killinger, som vejer mindre end 1 kg eller til syge og svage katte.

30937_spc.doc

Side 1 af 4

4.4

Særlige advarsler

Såfremt der er flere dyr i husstanden, bør passende behandling foretages på hvert enkelt

dyr.

Som ved ethvert parasitært middel, kan hyppig og gentagen anvendelse føre til udvikling

af resistens overfor det aktive indholdsstof.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Infestationer som forekommer samtidig med den initiale administration eller i løbet af

behandlingsperioden kan elimineres med passende medicinske insekticider.

Effekten af Cyclio Vet. i tilfælde, hvor dyret vaskes eller bliver vådt umiddelbart efter

applikation kendes ikke. Det er derfor sandsynligt, at effekten af præparatet reduceres, hvis

dyret bliver vådt eller vaskes med shampoo umiddelbart efter behandlingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Undgå kontakt med hud og øjne. I tilfælde af hudkontakt renses huden grundigt. Ved

øjenkontakt søges læge.

Vask hænderne efter behandling.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er:

Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (squamosis, lokal

alopeci, kløe, erythem) og generel kløe eller hårtab. Undtagelsesvis er

hypersalivation eller opkastning observeret efter behandling.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ved forsøg med laboratoriedyr (rotter, mus, kaniner) påvistes ingen teratogen eller

embryotoksisk effekt af pyriproxyfen i terapeutiske doser.

Det anbefales derfor, at Cyclio Vet. opløsning til kat ikke anvendes til drægtige eller

diegivende katte.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

I kliniske studier sås ingen interaktion mellem organophosphat eller pyrethroid-holdige

stoffer og pyriproxyfen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Kun til udvortes brug.

En enkelt dosis på 1 pipette pr. kat (svarende til min. dosis på 10 mg pr. kg legemsvægt).

Denne dosis opnås ved anvendelse af en pipette à 0,6 ml til en kat, der vejer mellem 1 og 6

Cyclio Vet. skal påføres direkte på dyrets hud, i nakkeregionen. Det er vigtigt, at pipetten

rører dyrets hud under hele påføringen af præparatet.

30937_spc.doc

Side 2 af 4

Pipettens indhold udtømmes ved at trykke omhyggeligt 4 gange i bunden på den.

Behandlingen kan gentages 3 måneder efter første behandling for at forlænge effekten i

yderligere 3 måneder.

4.10

Overdosering

Undersøgelser har ikke påvist bivirkninger, selv ved dosering op til 3 gange den anbefalede

dosis i 3 på hinanden følgende dage.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation

QP 53 AX 23 Andre parasiticider til topikal anvendelse

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Pyriproxyfen hæmmer loppevækst og har evnen til at efterligne det juvenile hormon.

Molekylet forhindrer ved kontakt udbrud af voksne lopper ved at blokere for udvikling af

æg (ovicidal effekt) og larver (larvicidal effekt), som således elimineres.

Hvis lopper kommer i kontakt med eller indtager pyriproxyfen, virker molekylet også ved,

at loppeæggene steriliseres under modning og før de lægges.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Pyriproxyfen fordeles på dyrets pels i tilstrækkelig mængde til at sterilisere såvel æg som

voksne hunlopper indenfor 24 timer efter påføring.

Efter administration af den anbefalede dosis til katte – mellem skulderbladene – fordeles

pyriproxyfen hurtigt i pelsen indenfor 24 timer med betydelige mængder i pelsen ved

haleroden. Samtidig kan der måles maximale koncentrationer på 10000

g/g, hhv. 230

g/g tæt på applikationsstedet og i mellemregionen (ryg og sider). Pyriproxyfen forbliver i

pelsen i målbare mængder i mindst 84 dage efter behandling.

Med hensyn til plasmakoncentrationer er den perkutane absorption af pyriproxyfen lav

med en absolut biotilgængelighed på 25% over en 3 måneders periode efter applikation.

Maksimale pyriproxyfen plasmaniveauer (2,4 ng/ml) nås efter 3 til 8 timer.

Eliminationshalveringstiden af pyriproxyfen i plasma er 32 dage.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Buthyleret hydroxytoluen (E321) 0,6 mg

Diethylenglycol monoethylæter

6.2

Uforligeligheder

30937_spc.doc

Side 3 af 4

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballage

Pipette og lukke af polypropylen indeholdende 0,6 ml opløsning.

Æsker indeholdende 1, 2 eller 4 pipetter.

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

Cyclio Vet. bør ikke komme i vandløb, da det kan være skadeligt for fisk og andre vand-

organismer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Virbac

ère

Avenue 2065 m LID

06511 Carros

Frankrig

Repræsentant

Virbac Danmark A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

30937

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

13. oktober 2000

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

3. november 2009

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

30937_spc.doc

Side 4 af 4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information