Cyclio Vet. 60 mg til hund spot-on, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-01-2015

Aktiv bestanddel:
Pyriproxyfen
Tilgængelig fra:
Virbac S.A.
ATC-kode:
QP53AX23
INN (International Name):
pyriproxyfen
Dosering:
60 mg til hund
Lægemiddelform:
spot-on, opløsning
Autorisationsnummer:
31524
Autorisation dato:
2000-10-13

3. november 2009

PRODUKTRESUMÉ

for

Cyclio Vet., spot-on til hund, 60 mg

0.

D.SP.NR

20340

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cyclio Vet.,

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver pipette indeholder 3,0 ml opløsning.

Aktiv substans

Pyriproxyfen

60 mg

Hjælpestof

Buthyleret hydroxyanisol (E320)

0,540 mg

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Spot-on, opløsning

Klar opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund.

4.2

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse af loppeformering i 3 måneder ved hæmning af æg-udvikling (voksne såvel

som larve-stadier af pyriproxyfen-følsomme Ctenocephalides felis) hos hunde, som vejer

over 15 kg.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke bruges til hvalpe, som er under 1 måned gamle eller til syge og svage hunde.

31524_spc.doc

Side 1 af 4

4.4

Særlige advarsler

Såfremt der er flere dyr i husstanden, bør passende behandling foretages på hvert enkelt

dyr.

Som ved ethvert parasitært middel, kan hyppig og gentagen anvendelse føre til udvikling

af resistens overfor det aktive indholdsstof.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Infestationer som forekommer samtidig med den initiale administration eller i løbet af

behandlingsperioden kan elimineres med passende medicinske insekticider.

Effekten af Cyclio Vet. i tilfælde, hvor dyret vaskes eller bliver vådt umiddelbart efter

applikation kendes ikke.

Effekten af Cyclio Vet. kan muligvis reduceres, hvis dyret bliver vådt eller vaskes med

shampoo i op til 3 dage efter behandlingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Undgå kontakt med hud og øjne. I tilfælde af hudkontakt renses huden grundigt. Ved

øjenkontakt søges læge.

Vask hænderne efter behandling.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Blandt de ekstremt sjældne mistænkte reaktioner efter brug er forbigående kutane

reaktioner som pruritus og erythema.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ved forsøg med laboratoriedyr (rotter, mus, kaniner) påvistes ingen teratogen eller

embryotoksisk effekt af pyriproxyfen i terapeutiske doser.

Præparatets sikkerhed hos gravide og diegivende tæver er påvist. Brug af Cyclio Vet. til

drægtige eller diegivende tæver er mulig.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

I kliniske studier sås ingen interaktion mellem organophosphat eller pyrethroid-holdige

stoffer og pyriproxyfen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Kun til udvortes brug.

En enkelt dosis på 1 eller 2 pipetter pr. hund (svarende til min. dosis på 2 mg pr. kg

legemsvægt).

Denne dosis opnås ved anvendelse af:

1 pipette á 3,0 ml til hunde der vejer mellem 15 og op til 30 kg.

2 pipetter á 3,0 ml til hunde der vejer over 30 kg.

Cyclio Vet. skal påføres direkte på dyrets hud, i nakkeregionen. Det er vigtigt, at pipetten

rører dyrets hud under hele påføringen af præparatet.

Pipettens indhold udtømmes ved at trykke omhyggeligt 4 gange i bunden på den.

31524_spc.doc

Side 2 af 4

Behandlingen kan gentages 3 måneder efter første behandling for at forlænge effekten i

yderligere 3 måneder.

Afhold hunden fra at svømme i op til 3 dage efter behandlingen.

4.10

Overdosering

Undersøgelser har ikke påvist bivirkninger, selv ved dosering op til 3 gange den anbefalede

dosis i 3 på hinanden følgende dage.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation

QP 53 AX 23 Andre parasiticider til topikal anvendelse.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Pyriproxyfen hæmmer loppevækst og har evnen til at efterligne det juvenile hormon.

Molekylet forhindrer ved kontakt udbrud af voksne lopper ved at blokere for udvikling af

æg (ovicidal effekt) og larver (larvicidal effekt), som således elimineres.

Hvis lopper kommer i kontakt med eller indtager pyriproxyfen, virker molekylet også ved,

at loppeæggene steriliseres under modning og før de lægges.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Pyriproxyfen fordeles på dyrets pels i tilstrækkelig mængde til at sterilisere såvel æg som

voksne hunlopper indenfor 24 timer efter påføring.

Efter administration af den anbefalede dosis til hunde – mellem skulderbladene – fordeles

pyriproxyfen hurtigt i pelsen indenfor 24 timer med betydelige mængder i pelsen ved

haleroden. Samtidig kan der måles maximale koncentrationer på 800

g/g, hhv. 66

tæt på applikationsstedet og i mellemregionen (ryg og sider). Pyriproxyfen forbliver i

pelsen i målbare mængder i mindst 42 dage efter behandling.

Med hensyn til plasmakoncentrationer er den perkutane absorption af pyriproxyfen lav

med en absolut biotilgængelighed på 37% over en 3 måneders periode efter applikation.

Maksimale pyriproxyfen plasmaniveau 2,8 ng/ml nås efter 1 til 3 dage.

Eliminationshalveringstiden af pyriproxyfen i plasma er 6 dage.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Buthyleret hydroxyanisol (E320)

0,54 mg

Diethylenglycol monoethylæter

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

31524_spc.doc

Side 3 af 4

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballage

Pipette og lukke af polypropylen indeholdende 3,0 ml opløsning.

Æsker indeholdende 2 eller 4 pipetter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

Cyclio Vet. bør ikke komme i vandløb, da det kan være skadeligt for fisk og andre vand-

organismer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Virbac

ère

Avenue 2065 m LID

06511 Carros

Frankrig

Repræsentant

Virbac Danmark A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

31524

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

13. oktober 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

3. november 2009

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

31524_spc.doc

Side 4 af 4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information