Combivent 2,5+0,5 mg/behold. inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

19-02-2018

Aktiv bestanddel:
IPRATROPIUMBROMIDMONOHYDRAT, SALBUTAMOLSULFAT
Tilgængelig fra:
Boehringer Ingelheim Int. GmbH
ATC-kode:
R03AL02
INN (International Name):
IPRATROPIUMBROMIDE MOHOHOHDRATE, SALBUTAMOLSULFATE
Dosering:
2,5+0,5 mg/behold.
Lægemiddelform:
inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
17745
Autorisation dato:
1996-05-06

Indlægsseddel: Information til brugeren

Combivent

®

, 0,5 mg/2,5 mg pr. enkeltdosisbeholder,

inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

ipratropiumbromid/salbutamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Combivent til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Combivent

3. Sådan skal du tage Combivent

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Combivent afslapper muskulaturen omkring de små bronkier i lungerne. Herved udvides

bronkierne. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.

Du kan bruge Combivent inhalationsvæske ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), når

behandling med ét virksomt stof ikke er tilstrækkeligt.

Lægen kan have givet dig Combivent for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Combivent

Tag ikke Combivent

hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid og salbutamol (de aktive indholdsstoffer), atropin-

lignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Combivent (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Combivent, hvis du

oplever astmalignende anfald i forbindelse med inhalation

har sukkersyge, som er svær at regulere

har eller har haft en hjertesygdom, uregelmæssig hjerterytme eller brystsmerter

har forhøjet blodtryk

har forhøjet stofskifte

har en binyrelidelse (kaldet fæokromocytom)

har grøn stær (glaukom) eller anlæg for grøn stær

har forstørret blærehalskirtel (prostata) eller besvær med at lade vandet

har cystisk fibrose - Combivent kan give fordøjelsesbesvær

Hvis du oplever brystsmerter eller en forværring af symptomer på eksisterende hjertesygdom, som

åndenød, skal du søge læge.

Opstår der øjensmerter eller -ubehag, sløret syn eller synsforstyrrelser, såsom ringe eller pletter

samtidig med røde øjne, så søg omgående læge.

Overfølsomhedsreaktioner forekommer i sjældne tilfælde lige efter brug af Combivent: Åndenød,

hævelse i mund og svælg, pludseligt hududslæt, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Ved akut åndenød eller hurtig forværring af åndenøden, så søg straks læge.

Hvis du bruger mere Combivent end foreskrevet af lægen, kan det være tegn på, at sygdommen er

forværret og din behandling bør diskuteres med lægen.

Undgå at få medicinen i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt vand fra

vandhanen.

En tilstand kendt som laktatacidose er blevet rapporteret i forbindelse med høje

terapeutiske doser af salbutamol, hovedsageligt hos patienter, som er i behandling for akut

bronkospasme (se afsnit 3 og 4). Stigning i laktatniveau kan føre til stakåndethed og

hyperventilation selv om der kan være forbedring af din hvæsen. Hvis du ikke føler at din

medicin virker lige så godt som sædvanlig og du har brug for nebulisatoren mere end din

læge har anbefalet, skal du straks kontakte en læge.

Brug af anden medicin sammen med Combivent

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med medicin mod

Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta-blokkere – spørg din læge)

Grøn stær (visse øjendråber – spørg din læge)

Kramper (spasmer) i mave-tarmkanalen

Depression (tricykliske antidepressive midler og MAO-hæmmere)

eller hvis du er i behandling med binyrebarkhormoner, vanddrivende medicin eller anden medicin til

behandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom.

Hvis du skal under narkose, skal du informere lægen om, at du er i behandling med Combivent.

Doping

Salbutamol i urinen ved dopingtest medfører diskvalifikation.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må kun bruge Combivent efter lægens anvisning.

3. Sådan skal du tage Combivent

Dosering

Tag altid Combivent nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Sædvanlig dosis for voksne:

1 enkeltdosisbeholder inhaleres ved hjælp af en nebulisator 3-4 gange daglig. Læs sidst i

indlægssedlen hvordan.

Behandlingen med Combivent bør ophøre, når der er opnået tilstrækkelig bedring i

åndedrætsfunktionen. Tal med lægen.

Ved anfald

I tilfælde af akut åndenød eller hurtig forværring af åndenød, kan det være nødvendigt med yderligere

én inhalation. Kontakt læge eller skadestue.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Lægens anvisninger skal følges.

Brugsvejledning – se sidst i indlægssedlen.

Hvis du har taget for meget Combivent

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Combivent, end der står her, eller

mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være, at hjerterytmen øges, hjertebanken, rysten på hænderne,

ændringer i blodtrykket, trykken for brystet, hjertesmerter, rødmen, indre uro, kvalme eller

svimmelhed. Desuden mundtørhed og synsforstyrrelser (problemer med at se skarpt), som er af mild

karakter og forbigående. Yderligere kan hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger opstå pga. for

meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde forekommer bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig

vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hvis du har glemt at tage Combivent

Tag aldrig dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Fortsæt blot med den anbefalede dosis.

Hvis du holder op med at tage Combivent

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på, er anført med

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 1.000):

Hurtig puls – eller meget uregelmæssig puls (set meget sjældent). Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal lægen eller skadestue straks

kontaktes. Ring evt. 112.

Desuden: Indre uro, hovedpine, rysten, svimmelhed, hjertebanken, hoste, talebesvær, mundtørhed,

kvalme, irritation i svælget, forhøjet systolisk blodtryk.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 10.000):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt

straks læge eller skadestue.

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til

hjertemusklen. Ring 112.

Astmalignende anfald - kramper i svælget ved vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Desuden: Overfølsomhed, psykiske forstyrrelser, nedsat evne til at se skarpt, store pupiller,

øjensmerter, tør hals, hævelser eller betændelse i munden, maveproblemer bl.a. med opkastning, diaré

eller forstoppelse, kløe, svedudbrud, muskelkramper, muskelsvaghed, muskelsmerter, kraftesløshed,

nedsat diastolisk blodtryk.

Følgende bivirkninger kan også opstå, men hyppigheden af disse er ikke kendt:

En tilstand kendt som laktatacidose hvilket kan medføre mavesmerter,

hyperventilation, åndenød selv om der kan være forbedring i din hvæsen, kolde fødder og

hænder, uregelmæssige hjerteslag eller tørst.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Spørg evt.

lægen eller på apoteket.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar Combivent i kartonen eller folieposen for at beskytte mod lys.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Combivent efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Combivent, inhalationsvæske i enkeltdosisbeholdere indeholder:

Aktive stoffer: ipratropiumbromid og salbutamol som salbutamolsulfat. En enkeltdosisbeholder

(2,5 ml) indeholder 0,5 mg ipratopiumbromid og 2,5 mg salbutamol.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, saltsyre og renset vand

Udseende

Combivent inhalationsvæske er en klar opløsning fyldt på tilsvejsede polyethylen engangsbeholdere.

Pakningsstørrelse

Combivent findes i pakninger med 60 enkeltdosisbeholdere hver indeholdende 2,5 ml.

Repræsentant

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Boehringer Ingelheim International GmbH

Strødamvej 52

D-55216 Ingelheim

2100 København Ø

Tlf. 39 15 88 88

Fremstiller

Laboratoire Unither

F-80084 Amiens Cedex 2

Brugsvejledning

Du vil kun opnå den bedste virkning, når du bruger inhalationsvæsken på den rigtige måde.

Inhalationsvæsken er klar til brug og skal ikke fortyndes. Væsken inhaleres ved hjælp af

forstøverapparat eller anden passende foranstaltning. Brug et vinklet mundstykke, for at undgå at

forstøvet Combivent kommer i øjnene. Eventuelt kan en tætsluttende maske anvendes med omhu.

Gør inhalationsudstyret klar til brug i henhold til producentens eller lægens instruktion.

Afriv en enkeltdosisbeholder.

Vrid toppen af.

4. Klem indholdet ud i inhalationskammeret.

5. Saml inhalationsudstyret som anført i instruktionen og inhalér væsken som foreskrevet.

Kassér resterende væske i inhalationskammeret efter brug. Rens inhalationskammeret og udstyret i

henhold til instruktionen.

Enkeltdosisbeholderen

indeholder

ingen

konserveringsmidler,

hvorfor

yderst

vigtigt,

indholdet bruges straks efter åbning. Der skal anvendes en ny beholder hver gang. Delvist brugte, åbne

eller beskadigede enkeltdosisbeholdere kasseres.

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2018

14. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Combivent, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder

0.

D.SP.NR.

09188

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Combivent

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 enkeltdosisbeholder indeholder ipratropiumbromid 0,5 mg + salbutamol 2,5 mg som

salbutamolsulfat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder

Klar, farveløs væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af bronkospasme hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom, der ikke

kan behandles sufficient med monoterapi.

4.2

Dosering og administration

Behandling bør påbegyndes og administreres under opsyn af sundhedspersonale, f.eks. i

hospitalsregi. Behandling i hjemmet kan foregå i særlige tilfælde (se pkt. 4.4).

Dosering

Voksne (inklusive. ældre)

1 enkeltdosisbeholder 3-4 gange daglig. Indholdet inhaleres ved hjælp af nebulisator.

Behandling med Combivent bør stoppes, når der er opnået tilstrækkelig symptomlindring.

Combivent, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Side 1 af 12

I alvorlige tilfælde, hvor et anfald ikke bedres med én enkeltdosisbeholder, kan det være

nødvendigt at anvende yderligere en enkeltdosisbeholder. I sådanne tilfælde bør patienten

straks kontakte læge eller nærmeste hospital.

I tilfælde hvor patienten bruger højere doser end anbefalet for at kontrollere symptomerne

på bronkial obstruktion (eller bronkospasmer), bør behandlingsplanen revurderes.

Hos astmapatienter bør samtidig behandling med inhalationssteroid indledes, hvis dette

ikke allerede er sket.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Lægemidlet bør ikke anvendes til børn, da der er utilstrækkelig erfaring med behandling af

pædiatriske patienter.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med nedsat lever- eller

nyrefunktion – der foreligger ingen kliniske data for denne population.

Administration

Combivent inhalationsvæske til nebulisator er til inhalation og må ikke indtages oralt eller

parenteralt. Enkeltdosisbeholderen er beregnet til inhalation med et passende

inhalationsudstyr.

Instruktioner vedrørende håndtering og brug

Enkeltdosisbeholderen er beregnet til inhalation med et passende inhalationsudstyr og må

hverken gives oralt eller parenteralt. Opløsningen er klar til brug og behøver ikke fortynding.

Patienten skal instrueres i korrekt brug af inhalationsvæsken og inhalationsudstyret for at

sikre optimal behandling - se pkt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed for de aktive stoffer, atropinlignende stoffer eller for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hypersensitivitet

Hypersensitivitetsreaktioner umiddelbart efter administration kan forekomme. Der er set

sjældne tilfælde af urticaria, angioødem, hududslæt, bronkospasmer, oropharyngealt ødem

og anafylaksi.

Paradoks bronkospasme

Combivent kan som anden inhalationsmedicin give paradokse bronkospasmer, hvilket kan

være livstruende. Hvis paradokse bronkospasmer indtræffer, skal Combivent behandlingen

straks ophøre og erstattes med en anden passende behandling.

Combivent, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Side 2 af 12

Øjenkomplikationer

Der er rapporteret enkelte tilfælde af øjenkomplikationer (såsom mydriasis, forhøjet

intraokulært tryk, snævervinklet glaukom og øjensmerter), hvor forstøvet

ipratropiumbromid enten som enkeltstof eller i kombination med en beta-2-agonist, kom i

kontakt med øjnene.

Øjensmerter eller -ubehag, sløret syn, synsforstyrrelser med halo eller farvede pletter i

forbindelse med røde øjne fra konjunktival kongestion eller cornealødem kan være tegn på

akut snævervinklet glaukom. Hvis der udvikles en kombination af disse symptomer, bør

behandling med miotiske øjendråber initieres, og patienten bør omgående tilses af en

specialist.

Patienter skal instrueres i korrekt anvendelse af Combivent inhalationsvæske. Der skal

udvises omhu for at undgå, at forstøvet opløsning kommer i øjnene. Det anbefales at

inhalere opløsningen via et mundstykke. Hvis der i stedet anvendes en forstøvermaske,

skal denne tilpasses omhyggeligt. Patienter, som kan være prædisponerede for glaukom,

skal advares om at beskytte deres øjne.

Systemisk virkning

Forsigtighed bør udvises og mulige risici bør nøje afvejes i forhold til det terapeutiske

udbytte ved følgende tilstande: Dårligt kontrolleret diabetes mellitus, nyligt

myokardieinfarkt, alvorlig kardiovaskulær sygdom, arteriel hypertension, hypertrofisk

obstruktiv kardiomyopati, takykardi, tyreotoksikose, fæokromocytom, disposition for

snævervinklet glaukom samt hos patienter med prostatahyperplasi eller

blærehalsobstruktion.

Hos patienter behandlet for akut forværring af bronkospasmer ved svær astma

eller ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er laktatacidose blevet rapporteret i

forbindelse med høje terapeutiske doser af korttidsvirkende beta-agonister givet

intravenøst eller via nebulisator (se pkt. 4.8 og 4.9). Stigning i laktatniveau kan føre til

dyspnø og kompensatorisk hyperventilation, som kan fejltolkes som et tegn på

behandlingssvigt af astma og føre til uhensigtsmæssig intensivering af behandling med

korttidsvirkende beta-agonister. Det anbefales derfor, at patienterne monitoreres med

henblik på udvikling af forhøjet serumlaktat og deraf følgende metabolisk acidose i disse

tilfælde.

Kardiovaskulære virkninger

Der er set kardiovaskulære virkninger ved behandling med sympatomimetika, herunder

salbutamol. Postmarketing data og publiseret litteratur tyder på, at behandling med

salbutamol i sjældne tilfælde kan være forbundet med udvikling af myokardieiskæmi.

Patienter med underliggende alvorlig hjertesygdom (f.eks. iskæmisk hjertesygdom, taky-

arytmi eller alvorligt hjertesvigt), som får salbutamol for deres lungesygdom, skal

opfordres til at søge lægehjælp, hvis de oplever brystsmerter eller symptomer på, at deres

hjertesygdom forværres. Symptomer som dyspnø og brystsmerter kan stamme fra en

lunge- eller hjertelidelse og bør derfor undersøges nærmere.

Hypokaliæmi

Behandling med beta-2-agonister kan medføre potentiel alvorlig hypokaliæmi (se desuden

pkt. 4.9). Der bør udvises særlig forsigtighed ved akut svær astma, da hypoxi kan forstærke

Combivent, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Side 3 af 12

hypokaliæmiens påvirkning af hjerterytmen. I sådanne situationer bør kaliumniveauet

kontrolleres.

Forstyrrelser i gastrointestinal mobilitet

Patienter med cystisk fibrose kan være mere udsatte for at få forstyrrelser i den gastro-

intestinale mobilitet.

Dyspnø

Patienter bør tilskyndes straks at søge læge ved akut dyspnø og ved hurtig forværring af

dyspnøen.

Salbutamol kan som andre beta-2-agonister hæmme veer grundet relaksation af den glatte

muskulatur i uterus.

Behandling i hjemmet

Behandling i hjemmet kan foregå i særlige tilfælde, (ved svære symptomer eller hos

erfarne patienter, med behov for højere doser), når en lavdosis hurtigvirkende

beta-2-agonist bronkodilator (f.eks. Berodual inhalationsspray eller inhalationspulver) har

vist sig utilstrækkelig til symptomlindring, og en erfaren læge har været konsulteret.

Doping advarsel

Brugen af Combivent kan på grund af salbutamol give en positiv doping test.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Beta-blokkere

Beta-receptor-blokerende lægemidler, specielt de ikke selektive (inkl. øjendråber), kan helt

eller delvist ophæve virkningen, og bør normalt ikke anvendes samtidig.

Antikolinergika, xantinderivater og beta-adrenergika

Samtidig brug af antikolinergika, xantinderivater og beta-adrenergika kan øge

bivirkningerne. Ved samtidig brug skal bivirkningerne derfor monitoreres nøje. Kronisk

behandling med Combivent sammen med andre antikolinergika er ikke undersøgt og kan

derfor ikke anbefales.

Monoaminoxidasehæmmere og tricykliske antidepressiva

Monoaminoxidasehæmmere og tricykliske antidepressiva kan forstærke den beta-

adrenerge effekt, hvorfor der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug og op til 14 dage

efter brug af monoaminoxidasehæmmere.

Anæstetika

Inhalation af indeholdende halogenerede kulbrinter f.eks: halotan, trichloroethylen og

enfluran kan forstærke de kardiovaskulære bivirkninger, hvorfor disse bør monitoreres

nøje. Alternativt kan seponering af Combivent (1-2 dage) før operation overvejes.

Xantinderivater, kortikosteroider, diuretika og digoxin

Beta-2-agonist-behandling kan medføre hypokaliæmi, som kan forværres ved samtidig

behandling med xantinderivater, kortikosteroider og diuretika. Virkningen af digoxin kan

påvirkes af hypokaliæmi. Serumkalium bør monitoreres i disse situationer.

Combivent, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Side 4 af 12

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke udført kliniske studier hverken med enkeltstofferne eller med kombination af

ipratropium og salbutamol mht. effekt på human fertilitet. Prækliniske studier med

ipratropiumbromid og salbutamol hver for sig har ikke vist påvirkning af fertiliteten (se

pkt. 5.3).

Graviditet

Bør kun anvendes med forsigtighed til gravide, og de forventede fordele for moderen skal

kunne opveje den mulige risiko for fostret.

Ingen meddelelser om teratogen påvirkning eller neonatale skadelige virkninger af

salbutamol.

Data fra et stort antal undersøgte gravide viste ingen bivirkninger af salbutamol under

graviditet.

Dyreforsøg indicerer ikke embryotoksisk eller teratogen virkning af ipratropiumbromid

efter inhalation eller intranasal anvendelse i doser, der er betydeligt højere end de

anbefalede doser til mennesker. For salbutamolsulfat har prækliniske forsøg med ikke-

inhalation af stoffet ikke vist skadelige virkninger hverken direkte eller indirekte, bortset

fra forsøg, hvor den maksimalt anbefalede human daglig dosis ved inhalation blev

overskredet (se pkt. 5.3).

Erfaringsgrundlaget for anvendelse af ipratropium til gravide er ringe.

Amning

Combivent kan anvendes med forsigtighed i ammeperioden, når de forventede fordele for

moderen kan opveje den mulige risiko for barnet.

Salbutamol udskilles i modermælk.

Bivirkninger i form af irritabilitet og takykardi hos det ammede barn kan ikke udelukkes.

Det vides ikke hvorvidt ipratropiumbromid udskilles i modermælken, men det er ikke

sandsynligt, at barnet vil blive udsat for nævneværdige doser.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Combivent påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

Der er ikke foretaget studier af Combivents virkning på evnen til at køre og betjene

maskiner. Alligevel bør patienter informeres om, at de kan opleve bivirkninger såsom

svimmelhed, synsforstyrrelser, mydriasis og sløret syn under behandling med Combivent.

Derfor bør der udvises forsigtighed ved bilkørsel og ved betjening af maskiner. Hvis

patienterne oplever ovennævnte bivirkninger, bør de undgå potentielt farlige opgaver

såsom at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Generel beskrivelse

Mange af de anførte bivirkninger kan henføres til Combivents antikolinerge og beta-2-

adrenerge egenskaber. Som ved al inhalationsbehandling kan væsken vise symptomer på

lokalirritation. De anførte bivirkninger er set dels i kliniske studier dels fra

lægemiddelovervågning efter markedsføring.

Combivent, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Side 5 af 12

De mest almindelige bivirkninger set i kliniske studier er hovedpine, halsirritation, hoste,

mundtørhed, forstyrrelser i den gastro-intestinale motilitet (forstoppelse, diarré og

opkastning), kvalme og svimmelhed.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed ud fra følgende konvention

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaktiske reaktioner, overfølsomhedsreaktioner

Metabolisme og ernæring

Sjælden

Ikke kendt

Hypokaliæmi

Laktatacidose (se pkt. 4.4)

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Sjælden

Indre uro

Psykiske forstyrrelser

Nervesystemet

Ikke almindelig

Hovedpine, tremor, svimmelhed,

Øjne *

Sjælden

Akkomodationsforstyrrelser, cornealødem,

glaukom, forhøjet intraokulært tryk, mydriasis,

sløret syn, øjensmerter, konjunktival hyperæmi,

visuel halo

Hjerte

Ikke almindelig

Sjælden

Takykardi, palpitationer

Atrieflimmer, arytmi, supraventrikulær takykardi,

myokardieiskæmi

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Sjælden

Hoste, dysfoni

Tør hals, bronkospasme, paradoks bronkospasme,

laryngospasme, pharyngealt ødem

Mave-tarmkanalen

Ikke almindelig

Sjælden

Mundtørhed, kvalme, svælgirritation

Ødemer i munden, opkastning, forstyrrelser i den

gastrointestinale motilitet, diarrhoea, obstipation,

stomatit

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Hudreaktioner*

Combivent, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Side 6 af 12

Sjælden

Udslæt, kløe, urticaria, angioødem, svedudbrud

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Sjælden

Muskelkramper, muskelsvaghed, myalgi

Nyrer og urinveje

Sjælden

Urinretention

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Sjælden

Asteni

Undersøgelser

Ikke almindelig

Sjælden

Forhøjet systolisk blodtryk

Nedsat diastolisk blodtryk

*) Der er enkelte rapporter om okulære komplikationer med de nævnte symptomer, efter at

forstøvet ipratropiumbromid som monoterapi eller sammen med beta-2-agonist er kommet

i øjnene.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Symptomer på overdosering med ipratropiumbromid, som mundtørhed og

akkomodationsforstyrrelser, er af mild og forbigående karakter grundet et bredt terapeutisk

index og lokal administration. Eventuelle følger af overdosering vil derfor sandsynligvis

være relateret til salbutamol komponenten.

Manifestationer af overdosering med salbutamol ved stærk forøget beta-adrenerg

stimulation kan omfatte takykardi, arytmier, ekstrasystoler, palpitationer, hjertesmerter,

hypertension, hypotension, hypokaliæmi, kvalme, blodtryksamplituden øges, indre uro,

svimmelhed, tremor, rødme. Metabolisk acidose er set ved overdosering med salbutamol,

herunder laktatacidose, som er blevet rapporteret i forbindelse med høje terapeutiske doser

samt overdosering af korttidsvirkende beta-agonister. Monitorering for forhøjet

serumlaktat og som følge heraf metabolisk acidose (navnlig ved vedvarende takypnø eller

forværring af takypnø på trods af, at andre tegn på bronkospasmer såsom hvæsen, er

forsvundet) kan være indiceret i tilfælde af overdosis.

Behandling

Behandling med Combivent bør seponeres. Syre-, base- og elektrolytmonitorering bør

overvejes.

Sedativa, i sværere tilfælde intensiv terapi. Som specifik antidot kan beta-receptorblokkere

(beta-1-selektive) anvendes, men dosis skal justeres nøje idet, der hos patienter med

Combivent, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Side 7 af 12

bronkospasmer eller bronkokonstriktion, er risiko for en forværring af

bronkialobstruktionen.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R 03 AL 02. Adrenergica i kombination med anticholinergica, til inhalation.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Ipratropium er en kvarternær amin med antikolinerge (parasympatolytiske) egenskaber.

Prækliniske forsøg har vist, at ipratropiumbromid hæmmer reflekser medieret af vagus-

nerven ved at blokere for frigivelsen af acetylcholin. Antikolinergika hindrer stigningen i

den intracellulære koncentration af Ca

forårsaget af interaktionen mellem acetylcholin og

muscarin-receptorerne i bronkiernes glatte muskulatur. Ca

frigivelse er medieret af et

sekundært signalstof (second messenger system) bestående af IP3 (inositol triphosphate)

og DAG (diacylglycerol).

Bronchodilatation efter inhalation af ipratropiumbromid er primært en lokal organspecifik

effekt og ikke en systemisk effekt.

Salbutamolsulfat er en selektiv beta-2-adrenerg substans, som påvirker luftvejenes glatte

muskulatur, hvilket medfører relaksation. Salbutamol afslapper den glatte muskulatur fra

trachea til de terminale bronkioler og beskytter mod alle bronkiekonstriktive påvirkninger.

Combivent frigiver samtidig både ipratropiumbromid og salbutamolsulfat, hvilket giver en

additiv effekt på både de muskarine og de beta-2-adrenerge receptorer i lungerne.

Kliniske forsøg med patienter med reversible bronchospasmer har vist, at Combivent har

en større bronchodilaterende effekt end hvert af enkeltstofferne, og at der ikke var

potensering af bivirkninger.

Pædiatrisk population

Combivent har ikke været undersøgt i den pædiatriske population.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fra et farmakokinetisk synspunkt skyldes den i kliniske forsøg observerede effekt af

inhaleret Combivent lokal påvirkning af lungerne. Efter inhalation, alt afhængigt af

formulering, inhalationsteknik og udstyr, deponeres ca. 10 til 39 % af dosis i lungerne,

mens resten deponeres i mundstykket, munden og den øverste del af luftvejene

(oropharynx). Den lungedeponerede del af dosis bliver hurtigt optaget (indenfor minutter).

Den i oropharynx deponerede del af dosis sluges langsomt og passerer mave-tarmkanalen.

Den systemiske eksponering er således en kombination af oral og af lunge

biotilgængelighed.

Samtidig administration af ipratropiumbromid og salbutamolsulfat forstærker ikke den

systemiske absorption af enkeltstofferne. Den additive effekt af enkeltstofferne i

Combivent skyldes den kombinerede lokale effekt i lungerne efter inhalation.

Combivent, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Side 8 af 12

Ipratropium

Absorption

Den kumulative renale ekskretion (0-24 timer) af indholdsstoffet er ca. 46% af en

intravenøst indgivet dosis, under 1% af en oral dosis og 3-13% af en inhaleret dosis.

Baseret på disse data estimeres den samlede systemiske biotilgængelighed af orale og

inhalerede doser af ipratropium bromid til henholdsvis 2% og 7-28%. Det betyder, at den

oralt indtagne dosis af ipratropiumbromid ikke bidrager væsentligt til systemisk

eksponering.

Fordeling

Kinetiske parametre, der beskriver fordelingen af ipratropium, blev beregnet ud fra

plasmakoncentrationer efter intravenøs administration. Et hurtig bifasisk fald i

plasmakoncentrationen blev observeret. Det tilsyneladende distributionsvolumen ved

steady-state (Vdss) er ca. 176 l (≈2,4 l/kg). Ipratropium er kun i ringe grad proteinbundet

(<20%). Den kvaternære amin, ipratropium, passerer hverken placenta eller blod-

hjernebarrieren.

Biostransformation

Halveringstiden i den terminale eliminationsfase er ca. 1.6 timer. Ipratropiums

gennemsnitlige totale clearance er 2,3 l/min og renal clearance er 0,9 l/min. Efter

intravenøs indgift metaboliseres ca. 60 % af dosis - den største del muligvis ved oxidation i

leveren.

Elimination

I et balanceret ekskretionsforsøg var den kumulative renale ekskretion (over 6 dage) af

radioaktivt mærket lægemiddel (lægemiddelstoffet og metabolitter) 72,1% efter intravenøs

administration, 9,3% efter oral administration og 3,2% efter inhalation. Total radioaktivitet

udskilt med fæces var 6,3% efter intravenøs, 88,5% efter oral og 69,4% efter inhalation.

Efter intravenøs administration af radioaktivt mærket lægemiddel foregår ekskretion af

radioaktivt mærket lægemiddel hovedsageligt renalt. Halveringstiden for udskillelse af

radioaktivt mærket lægemiddel (lægemiddelstoffet og metabolitter) er 3,6 timer. De

vigtigste metabolitter udskilt med urinen binder dårligt til muskarine receptor og må

betragtes som uvirksomme.

Salbutamol

Absorption og fordeling

Salbutamol absorberes hurtigt og fuldkomment efter oral administration enten via mave-

tarmkanalen eller via lungerne. Oral biotilgængelighed er ca. 50 %. Peak-

plasmakoncentrationen af salbutamol på 492 pg/ml opnås inden for tre timer efter

inhalation. Kinetiske parametre er beregnet ud fra plasmakoncentrationer opnået efter

intravenøs administration. Det tilsyneladende distributionsvolumen (Vz) er ca. 156 l (≈ 2,5

l/kg). Kun 8 % af stoffet er bundet til plasmaproteiner. Salbutamol passerer

blodhjernebarrieren i koncentrationer svarende til 5 % af plasmakoncentrationen. Denne

mængde svarer formentlig til distributionen af stoffet i den ekstracellulære væske i hjernen.

Biotransformation og elimination

Efter inhalation af en enkeltdosis udskilles ca. 27% af denne uændret i urin over 24-timer.

Den gennemsnitlige terminale halveringstid er ca. 4 timer med en gennemsnitlig

totalclearance på 480 ml/min og en gennemsnitlig renal clearance på 291 ml/min.

Combivent, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Side 9 af 12

Salbutamol metaboliseres via konjugering til salbutamol 4'-O-sulfat. R(-)-enantiomeren af

salbutamol (levosalbutamol) metaboliseres først og fremmest og elimineres derfor

hurtigere end S(+)-enantiomer. Efter intravenøs administration var den renale ekskretion

komplet efter ca 24 timer. Størstedelen af dosis blev udskilt som uomdannet lægemiddel

(64,2%) og 12,0% blev udskilt som sulfatkonjugat. Efter oral administration var

urinudskillelsen af uomdannet lægemiddel og sulfat-konjugater henholdsvis 31,8% og

48,2%.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Combivents akutte toksicitet efter en enkelt inhalationsadministration blev testet i rotter og

hunde. Op til den højeste teknisk mulige dosis (rotter: 887/5397 mikrog/kg

legemsvægt/dag (ipratropiumbromid/salbutamolsulfat), og hunde: 164/861 mikrog/kg/dag

(ipratropiumbromid/salbutamolsulfat)) var der ingen tegn på systemisk toksiske

påvirkninger, og stofferne var veltolereret lokalt. Den omtrentlige LD

-værdi efter

intravenøs administration af enkeltstofferne blev beregnet til at være mellem 12 og 16

mg/kg for ipratropiumbromid og mellem 60 og 70 mg/kg for salbutamolsulfat afhængig af

de testede dyrearter (mus, rotter, hunde).

To 13-ugers toksicitetsforsøg i henholdsvis rotter og hunde blev udført med inhalation af

kombinationen af ipratropiumbromid og salbutamolsulfat. Disse forsøg viste, at hjertet er

målorgan. Ved doser på 34/197 til 354/2604 mikrog/kg/dag af

ipratropiumbromid/salbutamolsulfat, blev der hos rotterne observeret en ikke dosis-

afhængig stigning i hjertets masse, men uden histopatologiske spor. Ved doser på 32/198

til 129/790 mikrog/kg/dag ipratropiumbromid/salbutamolsulfat i hunde blev der observeret

mindre stigninger i hjertefrekvens, og ved højere doser observeredes histopatologiske

synlige ar og /eller fibroser i den papillære muskel i den venstre ventrikel, undertiden

ledsaget af mineralisering. De kardiovaskulære fund i ovennævnte forsøg må betragtes som

velkendte virkninger af beta-adrenergika såsom salbutamol.

Den toksikologiske profil af ipratropiumbromid har været kendt i en årrække og er

karakteriseret ved typiske antikolinergiske virkninger som tørhed i slimhinder, mydriesis,

keratoconjunktivitis sicca (kun set i hunde), nedsættelse af tonus og hæmning af

motiliteten i mavetarmkanalen (hos rotter).

Reproduktionstoksicitetsforsøg foreligger for begge enkeltstoffer i Combivent.

Salbutamolsulfat forårsager ganespalte i mus ved høje subkutane doser begyndende ved

doser svarende til største tilrådelige daglige dosis for mennesker, MRHDD (baseret på

mg/m

). Dette fænomen er imidlertid velkendt og forekommer også efter administration af

andre beta-adrenerge stoffer. Det formodes i dag at denne virkning forårsages af en

stigning i det maternale kortikosteroid niveau og må betragtes som et resultat af generel

stress og ikke relevant for andre arter. Bortset fra disse fund afslørerede forsøg udført med

salbutamolsulfat og med ipratropiumbromid kun marginale påvirkninger, hvis nogen, hos

embryo, fostre og afkom og disse kun i samme omfang som den maternale toksicitet. Der

blev ikke konstateret nogen påvirkning af fertiliteten hos hverken han- eller hunrotter ved

oral dosering af ipratropiumbromid op til 50 mg/kg (omkring 3.400 gange MRHDD

baseret på mg/m

). Reproduktionsforsøg i rotter med salbutamol viste ingen tegn på

forringet fertilitet.

Combivent, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Side 10 af 12

Begge enkeltstoffer blev testet både i in vivo og in vitro genotoksiske forsøg. Hverken

salbutamolsulfat eller ipratropiumbromid udviste nogen mutagent potentiale. Desuden

viste Combivent ingen genotoksiske virkninger i in vitro assays.

Salbutamolsulfat og ipratropiumbromid er testet hver for sig for neoplastiske egenskaber i

flere in vivo carcinogenicitetsforsøg. Efter peroral administration af salbutamolsulfat i

rotter, men ikke i mus, hamstre og hunde, blev en forhøjet forekomst af mesovariale

leiomyoma observeret ved doser mere end 20 gange højere end største tilrådelige daglige

dosis for mennesker, MRHDD. Udviklingen af leiomyoma viste sig at hindres ved

samtidig administration af betablokkere. Disse fund blev vurderet til at være artsspecifikke

og uden klinisk relevans, og fører derfor ikke til nogen restriktion i den kliniske brug af

salbutamolsulfat.

Ipratropiumbromid afslørede intet carcinogent potentiale, da det blev testet peroralt på mus

og rotter.

Der er ikke fundet bevis for nogen immunotoksikogisk påvirkning forårsaget af Combivent

eller nogen af enkeltstofferne.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Saltsyre

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i ydre karton.

Må ikke opbevares over 25 °C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Enkeltdosisbeholder (2,5 ml) af polyethylen (LDPE) i pose af lamineret aluminium (10 stk.

i hver pose).

Pakningsstørrelser: 60 stk.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Delvist brugte, åbne eller beskadigede enkeltdosisbeholdere bør kasseres og destrueres.

Enkeltdosisbeholderen er beregnet til inhalation med et passende inhalationsudstyr og må

hverken gives peroralt eller parenteralt. Opløsningen er klar til brug og behøver ikke

fortynding.

Combivent, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Side 11 af 12

Gør inhalationsudstyret klar til opfyldning i henhold til

producentens instruktion.

Åben posen med enkeltdosisbeholdere og afriv en

enkelt

Vrid toppen af

Klem indholdet ud

Saml inhalationsudstyret som foreskrevet og inhaler

som foreskrevet

Kassér resterende væske i inhalationskammeret efter

brug og rens i henhold til anvisninger.

Da inhalationsvæsken ikke indeholder nogen konserveringsmiddel, er det yderst vigtigt, at

indholdet bruges straks efter åbning. Der anvendes en ny beholder til hver administration,

for at undgå mikrobiologisk kontaminering. Delvist brugte, åbne eller beskadigede

enkeltdosisbeholdere bør kasseres.

Combivent opløsningen bør ikke blandes med anden medicin i inhalationsudstyret.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim

Tyskland

Repræsentant

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

17745

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

23. februar 1996

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. februar 2018

Combivent, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Side 12 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information