Cluvot 250 IE pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-01-2019

Aktiv bestanddel:
Koagulationsfaktor XIII, humant
Tilgængelig fra:
CSL Behring GmbH
ATC-kode:
B02BD07
INN (International Name):
Coagulation factor XIII, human
Dosering:
250 IE
Lægemiddelform:
pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
51946
Autorisation dato:
2014-03-20

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Cluvot 250 IU

Cluvot 1250 IU

Pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Human koagulationsfaktor XIII, koncentrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cluvot

Sådan skal du bruge Cluvot

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk.

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Hvad er Cluvot?

Cluvot udleveres som hvidt pulver og solvens. Den brugsfærdige opløsning skal gives som

injektion i en vene.

Cluvot er et præparat med koagulationsfaktor XIII (FXIII) udvundet af humant plasma (blodets

væskedel), og det har en vigtig funktion ved hæmostase (standsning af en blødning).

Hvad anvendes Cluvot til?

Cluvot anvendes til voksne og børn

som forebyggende behandling ved medfødt FXIII-mangel og

i forbindelse med operationer til håndtering af blødninger forbundet med medfødt FXIII-

mangel.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE CLUVOT

De næste afsnit indeholder oplysninger, som din læge bør tage i betragtning, før du får Cluvot.

Brug ikke Cluvot:

hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

Fortæl din læge, hvis du er allergisk over for lægemidler eller fødevarer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før du bruger Cluvot,

hvis du tidligere har haft allergiske reaktioner på FXIII. Du bør forebygge dette ved at tage

antihistaminer og kortikosteroider, hvis din læge anbefaler det.

hvis du får allergiske eller anafylaktoide reaktioner (en anafylaktoid reaktion er en alvorlig

allergisk reaktion, der giver alvorlige problemer med at trække vejret eller svimmelhed).

I så

fald skal indgift af Cluvot straks ophøre (f.eks. ved at stoppe infusionen). I tilfælde af

shock skal de gældende forskrifter for shockbehandling overholdes.

hvis du har fået ny trombose (blodprop). Forsigtighed tilrådes på grund af den fibrin-

stabiliserende virkning af FXIII.

Dannelse af inhibitorer (neutraliserende antistoffer) er en kendt komplikation ved

behandlingen, og det er tegn på, at behandlingen er holdt op med at virke. Kontakt straks din

læge, hvis din tendens til at bløde ikke længere kan kontrolleres med Cluvot. Det er vigtigt, at

du følges tæt for udvikling af inhibitorer.

Din læge vil nøje overveje fordelene ved behandling med Cluvot i forhold til risikoen for disse

komplikationer.

Virussikkerhed

Når lægemidler fremstilles ud fra humant blod eller plasma, træffer man visse forholdsregler for

at undgå at overføre infektioner til patienterne. Det drejer sig bl.a. om følgende:

omhyggelig udvælgelse af blod- og plasmadonorer for at sikre udelukkelse af personer, som

kunne være smittebærere af infektioner

testning af hver enkelt donation og alle plasmapools for tegn på virus eller infektioner.

indførelse af trin i behandlingen af blod eller plasma, som kan inaktivere eller fjerne virus.

Til trods for disse forholdsregler er det ikke muligt helt at udelukke, at der kan overføres

infektioner ved indgift af lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma. Det gælder også

ukendte eller nytilkomne virus og andre infektionstyper.

Forholdsreglerne anses for effektive mod kappebærende virus såsom human immundefekt-virus

(hiv), hepatitis B- og hepatitis C-virus og mod de uindkapslede virus hepatitis A og parvovirus

B19.

Det må absolut anbefales, hver gang du får Cluvot, at din læge registrerer lægemidlets navn og

batchnummer (står på æsken).

Din læge vil måske anbefale, at du overvejer vaccination mod hepatitis A og B, hvis du

regelmæssigt eller gentagne gange får præparater udvundet af humant plasma.

Brug af anden medicin sammen med Cluvot

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Der er ikke set interaktion mellem humant FXIII-koncentrat og andre lægemidler.

Cluvot må ikke blandes med andre lægemidler, fortyndingsmidler eller opløsningsmidler

(solvenser) end dem, der er anført under punkt 6.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

De begrænsede data om anvendelse af Cluvot til gravide kvinder viste ikke negative

virkninger på graviditetens forløb eller på fosterets udvikling under og efter fødslen. Cluvot

kan derfor om nødvendigt overvejes til brug under graviditet.

Der er ingen data om udskillelse af Cluvot i modermælk. I betragtning af lægemidlets store

molekyler er det usandsynligt, at det udskilles i mælk, og på grund af dets proteinlignende

natur er det også usandsynligt, at spædbørn kan absorbere molekylerne intakt. Cluvot kan

derfor anvendes under amning.

Der foreligger ingen data om fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke udført studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Cluvot indeholder natrium

Vær opmærksom på, at Cluvot indeholder natrium. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt,

skal du tage hensyn hertil. Cluvot indeholder 124,4 til 195,4 mg (5,41 til 8,50 mmol) natrium pr.

dosis (40 IU/kg legemsvægt ved en gennemsnitsvægt på 70 kg) ved brug af den anbefalede dosis

(2800 IU = 44,8 ml).

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE CLUVOT

Du vil normalt få Cluvot af din læge.

Cluvot er kun beregnet til injektion i en vene.

Dosering

Din læge beregner den rette dosis for dig, og afhængigt af behandlingens virkning finder lægen

frem til, hvor ofte du skal have Cluvot.

Se også afsnittet "

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale

".

Overdosering

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering, og det forventes heller ikke, eftersom medicinen

gives af sundhedspersonale.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sjældne bivirkninger

(berører flere end 1 ud af 10.000 og færre end 1 ud af 1.000 behandlede):

Allergiske reaktioner såsom udbredt nældefeber (kløende hævelser i huden), udslæt,

blodtryksfald (kan gøre dig svimmel eller omtåget) og vejrtrækningsbesvær.

Temperaturstigning.

Meget sjældne bivirkninger

(berører færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Udvikling af inhibitorer mod FXIII.

I tilfælde af

allergiske reaktioner

skal indgivelse af Cluvot straks afbrydes, og der skal indledes

passende behandling. Shock skal behandles i henhold til gældende retningslinjer.

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger:

Bivirkningerne hos børn forventes at være de samme som hos voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet i køleskab (2 ºC - 8 ºC).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Cluvot indeholder ikke konserveringsmiddel. Lægemidlet skal anvendes umiddelbart efter

tilberedning. Hvis det ikke anvendes med det samme, må opbevaringstiden ikke overstige

4 timer ved stuetemperatur. Den brugsklare opløsning må ikke opbevares i køleskab eller

nedfryses.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og kartonen.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cluvot indeholder

Aktivt stof:

Human plasmakoagulationsfaktor XIII, koncentrat indeholdende 250 IU eller 1250 IU pr.

hætteglas.

Øvrige indholdsstoffer:

Humant albumin, glucosemonohydrat, natriumchlorid, natriumhydroxid (i små mængder til

justering af pH)

Solvens:

Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelse

Cluvot fremstår som et hvidt pulver og udleveres sammen med en solvens (vand til

injektionsvæsker).

Opløsningen skal være farveløs og klar eller let opaliserende. Når den holdes op mod lyset, må

den ikke være uklar eller indeholde bundfald (aflejringer/partikler).

Udlevering

En pakning med 250 IU indeholder

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med 4 ml vand til injektionsvæsker

1 overførselssæt med filter 20/20 (Mix2Vial)

Tilbehør til administration (indre æske):

1 engangssprøjte (5 ml)

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

En pakning med 1250 IU indeholder

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med 20 ml vand til injektionsvæsker

1 overførselssæt med filter 20/20 (Mix2Vial)

Tilbehør til administration (indre æske):

1 engangssprøjte (20 ml)

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg

Tyskland

Repræsentant for Danmark

CSL Behring AB

P.O. Box 712

182 17 Danderyd

Sverige

Denne indlægsseddel blev senest ændret i januar 2019

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Dosering og administration

Dosering

1 ml svarer til ca. 62,5 IU, og 100 IU svarer til 1,6 ml.

Vigtigt:

Den mængde, som skal administreres, og administrationshyppigheden bør tilpasses den kliniske

virkning i hvert enkelt tilfælde.

Dosering

Behandlingsregimet skal tilpasses den enkelte patients legemsvægt, laboratorieværdier og kliniske

tilstand.

Behandlingsplan ved standardprofylakse

Initialdosis

40 internationale enheder (IU) pr. kg legemsvægt

Injektionshastigheden må ikke overstige 4 ml i minuttet.

Efterfølgende doser

Beregning af dosis bør baseres på det seneste bundniveau for FXIII-aktivitet med

administration hver 28. dag (hver 4. uge) for at vedligeholde et bundniveau for FXIII-aktivitet

på ca. 5-20 %.

De anbefalede dosisjusteringer på ±5 IU pr. kg skal baseres på bundniveauet for FXIII-

aktivitet som vist i tabel 1 og på patientens kliniske tilstand.

Dosisjusteringer bør udføres ud fra en specifik, følsom kvantitativ analyse til bestemmelse af

FXIII-aktivitet. Et eksempel på dosisjustering ved hjælp af Berichrom

standardanalyse af

aktivitet fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Dosisjustering ved hjælp af Berichrom

aktivitetsanalyse

Faktor XIII-aktivitet bundniveau (%)

Dosisændring

1 bundværdi på <5 %

Øges med 5 enheder pr. kg

Bundværdi på 5-20 %

Ingen ændring

2 bundværdier på >20 %

Reduceres med 5 enheder pr. kg

1 bundværdi på >25 %

Reduceres med 5 enheder pr. kg

Styrken udtrykt i enheder bestemmes ved hjælp af Berichrom

aktivitetsanalyse med reference til

den gældende internationale standard for koagulationsfaktor XIII i plasma. Derfor svarer en enhed

i denne indlægsseddel til en international enhed.

Profylakse før kirurgi

Efter patientens sidste rutinemæssige profylaktiske dosis ved planlagt kirurgi:

Mellem 21 og 28 dage senere – administrer patientens fulde profylaktiske dosis umiddelbart

før indgrebet. Den næste profylaktiske dosis gives så 28 dage derefter.

Mellem 8 og 21 dage senere – der kan administreres en supplerende dosis (eller del af dosis)

før indgrebet. Dosis bør vejledes af patientens FXIII-aktivitet og kliniske tilstand, og den skal

justeres i henhold til Cluvots halveringstid.

Inden for 7 dage efter sidste dosis – yderligere doser vil måske ikke være nødvendige.

Justering af dosis kan afvige fra disse anbefalinger og skal tilpasses den enkelte patient ud fra

dennes FXIII-aktivitet og kliniske tilstand. Alle patienter bør monitoreres nøje under og efter

kirurgi.

Det anbefales at monitorere stigningen i FXIII-aktivitet ved hjælp af en FXIII-analyse. I tilfælde

af et større kirurgisk indgreb og svære blødninger er formålet at opnå tilnærmelsesvist normale

værdier (raske personer: 70 % - 140 %).

Pædiatrisk population

Dosering og administration hos børn og unge baseres på legemsvægt og følger derfor generelt

samme retningslinjer som hos voksne. Hos den enkelte person skal dosis og/eller hyppighed af

administration altid vejledes af den kliniske effektivitet og niveauet af FXIII-aktivitet.

Ældre

Dosering og administration til ældre (> 65 år) er ikke dokumenteret i kliniske studier.

Administration

Generel vejledning

Opløsningen skal være klar eller let opaliserende. Efter filtrering/fyldning af sprøjten (se

nedenfor) skal det rekonstituerede præparat kontrolleres visuelt for partikelindhold og

misfarvning, før det indgives.

Anvend ikke opløsninger, der fremstår uklare, eller opløsninger, der stadig indeholder flager

eller partikler.

Rekonstitution af opløsning og fyldning af sprøjte skal ske under aseptiske forhold.

Tilberedning af opløsningen

Opvarm solvensen til stuetemperatur. Fjern plastlukkerne på hætteglassene med pulver og

solvens. Rengør propperne udenpå med en aseptisk opløsning, og lad dem tørre, før Mix2Vial-

pakken åbnes.

1. Åbn Mix2Vial-pakken ved at trække

forseglingen af. Fjern ikke Mix2Vial fra

blisterpakken!

2. Placer hætteglasset med solvens på en plan,

ren overflade, og hold fast i hætteglasset. Tag

pakken med Mix2Vial-sættet, og tryk spidsen

af den blå adapter-ende

lige ned

gennem

solvenshætteglassets prop.

3. Fjern forsigtigt emballagen fra Mix2Vial-

sættet ved at holde i kanten og trække

lodret

opad. Sørg for kun at fjerne emballagen - ikke

selve Mix2Vial-sættet.

4. Placer hætteglasset med pulver på et plant

og fast underlag. Vend hætteglasset med

solvens med Mix2Vial-sættet monteret, og

tryk spidsen af det transparente mellemstykke

lige ned

gennem proppen på hætteglasset med

solvens. Solvensen vil automatisk blive

overført til hætteglasset med pulver.

5. Tag med den ene hånd fat i den side af

Mix2Vial-sættet, hvor hætteglasset med

pulver er monteret, og med den anden hånd

fat i den side af Mix2Vial-sættet, hvor

hætteglasset med solvens er monteret, og skil

sættet forsigtigt ad i to dele.

Kasser solvenshætteglasset med det blå

Mix2Vial-sæt monteret.

6. Roter forsigtigt hætteglasset med pulver

med det transparente mellemstykke monteret,

indtil pulveret er helt opløst. Hætteglasset må

ikke rystes.

7. Træk luft ind i en tom, steril sprøjte.

Monter sprøjten på Mix2Vial's luer lock-

fatning, mens hætteglasset med pulver stadig

er stående. Sprøjt luft ind i hætteglasset.

Fyldning af sprøjte og administration

8. Hold stemplet i bund, og vend op og ned på

hætteglasset (sammen med sæt og sprøjte).

Træk opløsningen ind i sprøjten ved langsomt

at trække stemplet tilbage.

9. Nu er opløsningen blevet overført til

sprøjten. Hold godt fast om sprøjten (hold

sprøjten med stemplet nedad), og afmonter

det transparente Mix2Vial-sæt fra sprøjten.

Sørg omhyggeligt for, at der ikke kommer blod op i den fyldte sprøjte, da der er risiko for, at

blodet kunne koagulere i sprøjten, hvorved patienten kunne få administreret fibrinpropper.

Den rekonstituterede opløsning skal administreres intravenøst

i en separat injektions-

/infusionsslange (leveres sammen med præparatet) som langsom injiceres i en hastighed, der ikke

overstiger 4 ml i minuttet.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

14. januar 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Cluvot, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

28667

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cluvot

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

Cluvot er et renset koncentrat af koagulationsfaktor XIII (FXIII). Det udvindes af humant

plasma og fremstår som et hvidt pulver.

Et hætteglas indeholder nominelt 250 eller 1250 IE human plasmakoagulationsfaktor XIII.

Cluvot indeholder ca. 62,5 IE/ml (250 IE/4 ml og 1250 IE/20 ml) human

plasmakoagulationsfaktor XIII efter rekonstitution med henholdsvis 4 og 20 ml vand til

injektionsvæske.

Cluvots specifikke aktivitet er ca. 6-10 IE/mg protein.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning.

Hvidt pulver og klar, farveløs solvens.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Cluvot er indiceret til voksne og pædiatriske patienter

som profylakse af medfødt faktor XIII-mangel og

som perioperativ behandling af kirurgiske blødninger i forbindelse med medfødt

FXIII-mangel.

dk_hum_51946_spc.doc

Side 1 af 12

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

1 ml svarer til ca. 62,5 IE, og 100 IE svarer til 1,6 ml.

Vigtigt:

Den mængde, som skal administreres, og administrationshyppigheden bør tilpasses den

kliniske virkning i hvert enkelt tilfælde.

Dosering

Behandlingsregimet skal tilpasses den enkelte patients legemsvægt, laboratorieværdier og

kliniske tilstand.

Behandlingsplan ved standardprofylakse

Initialdosis

40 internationale enheder (IE) pr. kg legemsvægt

Injektionshastigheden må ikke overstige 4 ml i minuttet.

Efterfølgende doser

Beregning af dosis bør baseres på det seneste bundniveau for FXIII-aktivitet med

administration hver 28. dag (hver 4. uge) for at vedligeholde et bundniveau for FXIII-

aktivitet på ca. 5-20 %.

De anbefalede dosisjusteringer på ±5 IE pr. kg skal baseres på bundniveauet for FXIII-

aktivitet som vist i tabel 1 og på patientens kliniske tilstand.

Dosisjusteringer bør udføres ud fra en specifik, følsom kvantitativ analyse til

bestemmelse af FXIII-aktivitet. Et eksempel på dosisjustering ved hjælp af

Berichrom

standardanalyse af aktivitet fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Dosisjustering ved hjælp af Berichrom

aktivitetsanalyse

Faktor XIII-aktivitet bundniveau (%)

Dosisændring

1 bundværdi på <5 %

Øges med 5 enheder pr. kg

Bundværdi på 5-20 %

Ingen ændring

2 bundværdier på >20 %

Reduceres med 5 enheder pr. kg

1 bundværdi på >25 %

Reduceres med 5 enheder pr. kg

Styrken udtrykt i enheder bestemmes ved hjælp af Berichrom

aktivitetsanalyse med

reference til den gældende internationale standard for koagulationsfaktor XIII i plasma.

Derfor svarer en enhed til en international enhed.

Profylakse før kirurgi

Efter patientens sidste rutinemæssige profylaktiske dosis ved planlagt kirurgi:

Mellem 21 og 28 dage senere – administrer patientens fulde profylaktiske dosis

umiddelbart før indgrebet. Den næste profylaktiske dosis gives så 28 dage derefter.

Mellem 8 og 21 dage senere – der kan administreres en supplerende dosis (eller del af

dosis) før indgrebet. Dosis bør vejledes af patientens FXIII-aktivitet og kliniske

tilstand, og den skal justeres i henhold til Cluvots halveringstid.

Inden for 7 dage efter sidste dosis – yderligere doser vil måske ikke være nødvendige.

dk_hum_51946_spc.doc

Side 2 af 12

Justering af dosis kan afvige fra disse anbefalinger og skal tilpasses den enkelte patient ud

fra dennes FXIII-aktivitet og kliniske tilstand. Alle patienter bør monitoreres nøje under og

efter kirurgi.

Det anbefales derfor at monitorere stigningen i FXIII-aktivitet ved hjælp af en FXIII-

analyse. I tilfælde af et større kirurgisk indgreb og svære blødninger er formålet at opnå

tilnærmelsesvis normale værdier (raske personer: 70 % - 140 %).

Pædiatrisk population

Dosering og administration til børn og unge baseres på legemsvægt og følger derfor

generelt samme retningslinjer som hos voksne. Hos den enkelte person skal dosis og/eller

hyppighed af administration altid vejledes af den kliniske effektivitet og niveauet af FXIII-

aktivitet (se pkt. 5.1 og 5.2).

Ældre

Dosering og administration til ældre (> 65 år)er ikke dokumenteret i kliniske studier.

Administration

Efter rekonstitution skal opløsningen være klar eller let opaliserende. Den tilberedte

opløsning bør opvarmes til stue- eller legemstemperatur før administration. Gives som

langsom intravenøs injektion eller infusion i et separat injektions-/infusionssæt (leveres

sammen med præparatet) med en hastighed, som er behagelig for patienten. Injektions-

eller infusionshastigheden må ikke overstige omkring 4 ml i minuttet.

Patienten skal holdes under observation for akutte reaktioner. Hvis der opstår en reaktion,

som kan være relateret til administration af Cluvot, skal infusionshastigheden nedsættes

eller infusionen afbrydes afhængigt af patientens kliniske tilstand.

Vedrørende instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hos patienter med kendt allergi over for lægemidlet (med symptomer som generaliseret

urticaria, udslæt, blodtryksfald, dyspnø) kan antihistaminer og kortikosteroider gives

profylaktisk.

Der kan forekomme allergilignende overfølsomhedsreaktioner med Cluvot. Hvis der opstår

symptomer på overfølsomhed (såsom urticaria, generaliseret urticaria, trykken for brystet,

hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi), skal infusionen af Cluvot omgående

afbrydes. Shock skal behandles i henhold til gældende retnignslinjer.

Forsigtighed tilrådes ved tilfælde af ny trombose på grund af den fibrin-stabiliserende

virkning af FXIII.

Immungenicitet

Der er påvist udvikling af hæmmende antistoffer mod FXIII hos patienter, der fik Cluvot,

og patienterne bør derfor overvåges for udvikling af sådanne inhibitorer. Forekomst af

hæmmende antistoffer kan manifestere sig som et utilstrækkeligt respons på behandlingen.

Hvis et sådant må forventes, opnås der ikke plasmaniveauer med FXIII-aktivitet, eller i

dk_hum_51946_spc.doc

Side 3 af 12

tilfælde af gennembrudsblødning under profylaktisk behandling, skal koncentrationen af

hæmmende antistoffer mod FXIII bestemmes.

Oplysning til patienter på saltfattig diæt

Cluvot indeholder 124,4 til 195,4 mg (5,41 til 8,50 mmol) natrium pr. dosis (40 IE/kg

legemsvægt ved en gennemsnitsvægt på 70 kg) ved administration af den anbefalede dosis

(2800 IE = 44,8 ml). Dette bør tages i betragtning for patienter, som er på natrium- eller

saltfattig diæt.

Virussikkerhed

Standardforholdsregler til at forhindre, at der overføres infektioner fra lægemidler, som er

fremstillet ud fra humant blod eller plasma, omfatter selektion af donorer, screening af de

enkelte donationer og plasmapools for specifikke infektionsmarkører samt indførelse af

effektive trin i fremstillingen til inaktivering/eliminering af virus. Trods dette kan risikoen

for overførsel af smitstoffer ikke fuldstændig udelukkes ved administration af lægemidler,

der er fremstillet af humant blod eller plasma. Dette gælder også ukendte eller nytilkomne

vira samt andre patogener.

Forholdsreglerne anses for effektive mod kappebærende virus såsom human immundefekt-

virus (hiv), hepatitis B (HBV) og hepatitis C (HBV) og for de uindkapslede vira hepatitis

A (HAV) og parvovirus B19.

Det anbefales kraftigt at notere batchnummer og produktnavn, hver gang Cluvot

administreres til en patient, for at kunne følge koblingen mellem patienten og det

pågældende batch.

Passende vaccination (hepatitis A og B) anbefales generelt til patienter, der

regelmæssigt/gentagne gange får humane plasmabaserede lægemidler.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ingen data om Cluvots virkninger på fertilitet.

Graviditet

De begrænsede data om klinisk anvendelse af Cluvot under graviditet viste ingen negative

virkninger på graviditetsforløb og peri- og postnatal udvikling. Om nødvendigt kan Cluvot

anvendes under graviditet.

Amning

Der er ingen data om udskillelse af Cluvot i human mælk. På grund af den store

molekylstørrelse er det usandsynligt, at lægemidlet udskilles i mælk, og på grund af dets

proteinlignende natur er det også usandsynligt, at spædbørn absorberer intakte molekyler.

Cluvot kan derfor anvendes under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

dk_hum_51946_spc.doc

Side 4 af 12

Der er ikke udført studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Følgende bivirkninger er baseret på erfaringer efter markedsføringen.

Bivirkninger opstillet i tabelform.

Tabellen nedenfor er opstillet i henhold til MedDRAs systemorganklasser. Hyppighed

evalueres i henhold til følgende konvention: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100

til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget

sjælden (<1/10.000).

Systemorganklasse

r iht. MedDRA

Bivirkning

Hyppighed

Immunsystemet

Allergoide/anafylaktoide reaktioner

(såsom generaliseret urticaria,

udslæt, blodtryksfald, dyspnø)

Sjældne

Udvikling af inhibitorer mod FXIII

Meget sjælden

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Temperaturstigning

Sjælden

I tilfælde af allergoide-anafylaktoide reaktioner skal administration af Cluvot straks

afbrydes, og der skal indledes passende behandling. Shock skal behandles i henhold til

gældende retningslinjer.

Pædiatrisk population:

I kliniske studier adskiller pædiatriske patienters sikkerhedsprofil sig ikke fra profilen hos

voksne.

Vedrørende sikkerhed i forbindelse med smitstoffer, se pkt. 4.4.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

4.9

Overdosering

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering.

4.10

Udlevering

BEGR – kun til sygehuse.

dk_hum_51946_spc.doc

Side 5 af 12

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: B02B D07. BlodkoagulationsfaktorXIII.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Faktor XIII forbinder lysins aminogruppe med glutamin ved hjælp af sin enzymatiske

funktion (transamidaseaktivitet), hvorved den fører til tværbinding af fibrinmolekyler.

Tværbinding og stabilisering af fibrin fremmer penetration af fibroblaster og dermed

sårheling.

Pædiatrisk population

I kliniske studier, der omfattede forsøgspersoner med medfødt FXIII-mangel <18 år,

opnåede profylaktisk administration af Cluvot hver 28. dag vedligeholdelse af et

bundniveau for FXIII-aktivitet på ca. 5 % til 20 %.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Lægemidlet indgives intravenøst og er derfor umiddelbart biotilgængeligt i en

plasmakoncentration svarende til den indgivne dosis.

Elimination

Hos patienter med medfødt FXIII-mangel blev Cluvots biologiske halveringstid bestemt til

at være 6,6 ± 2,29 dage (middel ± SD). Cluvot metaboliseres på samme måde som endogen

FXIII.

Se oversigten over de farmakokinetiske parametre (voksenpopulationen/fra og med 18 år) i

tabellen nedenfor:

Parametre

Median (min-max)

AUC ss, 0-inf (enhedertimer/ml)

182,9 (133,5-300,2)

ss, max

(enheder/ml)*

0,9 (0,6-1,2)

ss, min

(enheder/ml)*

0,07 (0,0-0,16)

(timer)

1,2 (0,7-4,2)

Halveringstid [dage]

7,8 (3,1-11,02)

CL [ml/timer/kg]

0,22 (0,13-0,30)

[ml/kg]

49,4 (31,65-62,91)

MRT [dage]

11,7 (5,7-17,02)

AUC ss,

(0-inf)

= Areal under plasmakoncentrationskurven fra tid = 0 til uendelig

ved steady state

* 100 % aktivitet svarer til 1 enhed/ml

ss, max

: Maksimal koncentration ved steady state

ss, max

: Bundkoncentration ved steady state

: Tid til maksimal koncentration

CL: Clearance

: Fordelingsvolumen ved steady state

MRT = Mean residence time

dk_hum_51946_spc.doc

Side 6 af 12

Pædiatrisk population

Af de 188 unikke forsøgspersoner i de kliniske studier af (humant) faktor XIII-koncentrat

var 117 personer < 18 år på tidspunktet, hvor de indgik i studiet (1 måned til <2 år, n= 17;

2 til <12 år, n=62; 12 til <16 år, n= 30; 17 til 18 år, n=8). I det farmakokinetiske studie PK

2002 var 5 af de 14 forsøgspersoner i alderen 2 til < 18 år (2-11 år, n= 3; 12-16 år, n=2; 17-

8 years, n=0). Forsøgspersoner under 16 år havde kortere halveringstid og hurtigere

clearance (halveringstid: 5,7±1,00 dage; clearance: 0,291±0,12 ml/timer/kg) i forhold til

voksne (halveringstid: 7,1 ± 2,74 dage, clearance: 0,22 ± 0,07 ml/timer/kg).

Lægemidlet har kortere halveringstid og hurtigere clearance hos børn end hos voksne. Da

doseringen for alle aldersgrupper fastsættes ud fra personens vægt og reguleres ud fra

bundniveauet for FXIII-aktivitet, er der ikke behov for aldersrelateret dosering.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Cluvot indeholder proteiner, der stammer fra humant plasma og virker som humane

plasmaproteiner.

I dyrestudier af toksicitet efter en enkelt dosis og gentagne doser Cluvot blev der ikke

fundet potentiale for toksicitet.

Der er ikke udført studier af reproduktion og embryoets/fostrets udvikling.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver:

Humant albumin

Glucosemonohydrat

Natriumchlorid

NaOH (til justering af pH)

Solvens:

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Cluvot må ikke blandes med andre lægemidler, fortyndingsmidler eller solvenser end dem,

der er anført under pkt. 6.6, og det skal administreres via en separat infusionsslange.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der står på pakningen og beholderen.

Kemisk og fysisk holdbarhed efter åbning er påvist i 24 timer ved ≤ 25 °C. Ud fra et

mikrobiologisk synspunkt skal lægemidlet anvendes med det samme. Hvis det ikke

administreres med det samme, må opbevaringstiden ikke overstige 4 timer ved

stuetemperatur. Den rekonstituerede opløsning må ikke opbevares i køleskab eller

nedfryses.

dk_hum_51946_spc.doc

Side 7 af 12

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 ºC - 8 ºC).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

250 IE

Pulver: hætteglas af farveløst glas forseglet med gummiprop (brombutylgummi),

aluminiumshætte og plastlukke.

Solvens (vand til injektionsvæsker): hætteglas af farveløst glas.

1250 IE

Pulver: hætteglas af farveløst glas forseglet med gummiprop (brombutylgummi),

aluminiumshætte og plastlukke.

Solvens (vand til injektionsvæsker): hætteglas til injektion af farveløst glas.

Udlevering:

Pakning med 250 IE

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med 4 ml vand til injektionsvæsker

1 overførselssæt med filter 20/20 (Mix2Vial)

Tilbehør til administration (indre æske):

1 engangssprøjte (5 ml)

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

Pakning med 1250 IE

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med 20 ml vand til injektionsvæsker

1 overførselssæt med filter 20/20 (Mix2Vial)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Tilbehør til administration (indre æske):

1 engangssprøjte (20 ml)

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Generel vejledning

Opløsningen skal være klar eller let opaliserende. Efter filtrering/fyldning af sprøjten (se

nedenfor) skal det rekonstituerede præparat kontrolleres visuelt for partikelindhold og

misfarvning, før det indgives. Må ikke anvendes, hvis opløsningen er grumset, eller hvis

den stadig indeholder fnug eller partikler.

Rekonstitution af opløsning og fyldning af sprøjten skal ske under aseptiske forhold.

dk_hum_51946_spc.doc

Side 8 af 12

Tilberedning af opløsningen

Opvarm solvenset til stuetemperatur. Fjern plastlukkerne på hætteglassene med pulver og

solvens. Rengør propperne udenpå med en aseptisk opløsning, og lad dem tørre, før

Mix2Vial-pakken åbnes.

1. Åbn Mix2Vial-pakken ved at trække

forseglingen af. Fjern ikke Mix2Vial fra

blisterpakken!

2. Placer hætteglasset med solvens på en plan,

ren overflade, og hold fast i hætteglasset. Tag

pakken med Mix2Vial-sættet, og tryk spidsen

af den blå adapter-ende lige ned

solvenshætteglassets prop.

3. Fjern forsigtigt emballagen fra Mix2Vial-

sættet ved at holde i kanten og trække lodret

opad. Sørg for kun at fjerne emballagen - ikke

selve Mix2Vial-sættet.

4. Placer hætteglasset med pulver på et plant

og fast underlag. Vend hætteglasset med

solvens med Mix2Vial-sættet monteret, og

tryk spidsen af det transparente mellemstykke

lige ned gennem proppen på hætteglasset med

solvens. Solvensen vil automatisk blive

overført til hætteglasset med pulver.

5. Tag med den ene hånd fat i den side af

Mix2Vial-sættet, hvor hætteglasset med

pulver er monteret, og med den anden hånd

fat i den side af Mix2Vial-sættet, hvor

hætteglasset med solvens er monteret, og skil

sættet forsigtigt ad i to dele.

Kasser solvenshætteglasset med det blå

Mix2Vial-sæt monteret.

6. Roter forsigtigt hætteglasset med pulver

med det transparente mellemstykke monteret,

indtil pulveret er helt opløst. Hætteglasset må

ikke rystes.

dk_hum_51946_spc.doc

Side 9 af 12

7. Træk luft ind i en tom, steril sprøjte.

Monter sprøjten på Mix2Vial's luer lock-

fatning, mens hætteglasset med pulver stadig

er stående. Sprøjt luft ind i hætteglasset.

Fyldning af sprøjte og administration

8. Hold stemplet i bund, og vend op og ned på

hætteglasset (sammen med sæt og sprøjte).

Træk opløsningen ind i sprøjten ved langsomt

at trække stemplet tilbage.

9. Nu er opløsningen blevet overført til

sprøjten. Hold godt fast om sprøjten (hold

sprøjten med stemplet nedad), og afmonter

det transparente Mix2Vial-sæt fra sprøjten.

Sørg omhyggeligt for, at der ikke kommer blod op i den fyldte sprøjte, da der er risiko for,

at blodet kunne koagulere i sprøjten, hvorved patienten kunne få administreret

fibrinpropper.

Efter rekonstitution skal opløsningen administreres i et separat injektions-/infusionssæt

(leveres sammen med præparatet) som langsom intravenøs injektion med en hastighed, der

ikke overstiger 4 ml i minuttet.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg

Tyskland

Repræsentant

CSL Behring AB

Berga Backe 2

SE-18217 Danderyd

Sverige

dk_hum_51946_spc.doc

Side 10 af 12

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

250 IE:

51946

1250 IE:

51947

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. januar 2019

dk_hum_51946_spc.doc

Side 11 af 12

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. september 2018

dk_hum_51946_spc.doc

Side 12 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information