Clopidogrel "Orion" 75 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-07-2020

Aktiv bestanddel:
CLOPIDOGRELHYDROGENSULFAT
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
B01AC04
INN (International Name):
Clopidogrel
Dosering:
75 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisationsnummer:
59227
Autorisation dato:
2017-12-20

7. juli 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Clopidogrel "Orion", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

30684

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Clopidogrel "Orion"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder clopidogrelhydrogensulfat svarende til 75 mg

clopidogrel.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 2,88 mg lactosemonohydrat og 5,2 mg

hydrogeneret ricinusolie.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Lyserøde, runde, diameter 9 mm, bikonvekse, skråkantede, filmovertrukne tabletter præget

med "E" på den ene side og "34" på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser

Clopidogrel er indiceret hos

Voksne patienter med myokardieinfarkt (MI) (fra få dage indtil under 35 dage),

iskæmisk apopleksi (fra 7 dage indtil under 6 måneder) eller påviste perifer

arteriesygdom.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:

akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina eller

myokardieinfarkt uden forekomst af Q-takker) inklusive patienter, som får indsat

stent efter perkutant koronarindgreb, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA).

akut myokardieinfarkt med elevation af ST-segmentet i kombination med ASA hos

medicinsk behandlede patienter, der er egnede til trombolytisk behandling.

dk_hum_59227_spc.doc

Side 1 af 22

Forebyggelse af aterotrombotiske og tromboemboliske hændelser ved atrieflimren

Hos voksne patienter med atrieflimren, der har mindst en risikofaktor for vaskulære

hændelser, og som ikke kan tage vitamin K-antagonister (VKA) og som har en lav

blødningsrisiko, er clopidogrel i kombination med ASA indiceret til forebyggelse af

aterotrombotiske og tromboemboliske hændelser inklusive apopleksi.

For yderligere oplysninger henvises til pkt. 5.1.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne og ældre

Clopidogrel bør gives som en enkelt daglig dosis på 75 mg.

Hos patienter med akut koronarsyndrom

akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina pectoris eller

myokardieinfarkt uden forekomst af Q-takker): Behandling med clopidogrel bør

indledes med en enkelt støddosis på 300 mg, hvorefter behandlingen fortsættes med

75 mg en gang daglig (sammen med acetylsalicylsyre (ASA) 75 mg-325 mg/dag). Da

større doser af ASA har været forbundet med en øget blødningsrisiko, anbefales det at

dosis af ASA ikke overstiger 100 mg. Den optimale varighed af behandlingen er ikke

endeligt fastslået. Kliniske forsøgsdata understøtter anvendelse i op til 12 måneder, og

det største udbytte blev set efter 3 måneder (se pkt. 5.1).

akut myokardieinfarkt med elevation af ST-segmentet: Behandling med clopidogrel bør

bestå af en daglig dosering på 75 mg, indledt med en mætningsdosis på 300 mg i

kombination med ASA og med eller uden trombolytika. Patienter, der er ældre end

75 år, bør ikke indlede behandlingen med clopidogrel med en støddosis.

Kombinationsterapi bør startes så tidligt som muligt, og fortsættes i mindst 4 uger efter

symptomerne viser sig. Fordelene ved kombinationsbehandlingen med clopidogrel og

ASA ud over 4 uger er ikke blevet undersøgt i denne sammensætning (se pkt. 5.1).

Hos patienter med atrieflimren bør clopidogrel gives som en enkelt daglig dosis på 75 mg.

ASA-behandling (75-100 mg daglig) bør initieres og fortsættes i kombination med

clopidogrel (se pkt. 5.1).

Hvis en dosis glemmes

Mindre end 12 timer efter planlagt administration: patienten skal straks tage den

glemte dosis og tage den næste dosis som planlagt.

Mere end 12 timer efter planlagt administration: patienten skal tage næste dosis som

planlagt og ikke tage dobbelt dosis.

Pædiatrisk population

Clopidogrel bør ikke bruges til børn på grund af usikkerhed om virkningen (se pkt. 5.1).

Nedsat nyrefunktion

Der er kun begrænset erfaring med behandling af patienter med nedsat nyrefunktion (se

pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

dk_hum_59227_spc.doc

Side 2 af 22

Der er begrænset erfaring med clopidogrel til patienter med moderat leversygdom, som

kan have blødningsdiatese (se pkt. 4.4).

Administration

Oral anvendelse.

Clopidogrel "Orion" kan indtages med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Svært nedsat leverfunktion.

Aktiv patologisk blødning såsom peptisk ulcus eller intrakraniel blødning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Blødning og hæmatologiske sygdomme

På grund af risikoen for blødninger og hæmatologiske bivirkninger bør det omgående

overvejes at kontrollere blodstatus og/eller foretage andre passende prøver, hvis der opstår

kliniske symptomer, der tyder på blødninger i løbet af behandlingen (se pkt. 4.8). Ligesom

andre antitrombotiske midler skal clopidogrel anvendes med forsigtighed til patienter med

risiko for tiltagende blødninger pga. traumer, kirurgi eller andre patologiske tilstande samt

til patienter, der samtidigt behandles med ASA, heparin, glykoprotein IIb/IIIa-hæmmere,

non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID’er) inklusive cox-2-hæmmere eller

selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI’er), eller andre lægemidler forbundet

med risiko for blødning, såsom pentoxifyllin (se pkt. 4.5). Patienterne skal omhyggeligt

monitoreres for tegn på blødninger, herunder okkulte blødninger, især i behandlingens

første uger og/eller efter invasive hjerteindgreb eller kirurgi. Samtidig administration af

clopidogrel og orale antikoagulantia anbefales ikke, da det kan øge intensiteten af

blødninger (se pkt. 4.5).

For patienter, der skal have foretaget elektiv kirurgi, og hvor en midlertidig antitrombotisk

effekt ikke er ønskelig, bør clopidogrel seponeres 7 dage før indgrebet. Før planlagt kirurgi

og før ordination af nye lægemidler bør patienten informere sin læge og tandlæge om, at de

tager clopidogrel. Clopidogrel øger kapillærblødningstiden og bør anvendes med

forsigtighed hos patienter med læsioner med tilbøjelighed til at bløde (specielt

gastrointestinalt og intraokulært).

Patienter i behandling med clopidogrel (alene eller i kombination med ASA) bør

informeres om, at det kan tage længere tid end normalt at standse blødninger, samt at de

bør kontakte deres læge ved enhver usædvanlig blødning (sted eller varighed).

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) er indberettet i meget sjældne tilfælde hos

patienter i behandling med clopidogrel, nogle gange efter kort tids brug. Det er

karakteriseret ved trombocytopeni og mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi i forbindelse

med enten neurologiske fund, renal dysfunktion eller feber. TTP er en potentielt dødelig

tilstand, der kræver øjeblikkelig behandling, der omfatter plasmaferese.

Erhvervet hæmofili

Erhvervet hæmofili er indberettet efter brug af clopidogrel. I tilfælde af bekræftet isoleret

forlængelse af aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT) med eller uden blødning bør

dk_hum_59227_spc.doc

Side 3 af 22

erhvervet hæmofili overvejes. Patienter med en bekræftet diagnose på erhvervet hæmofili

skal varetages og behandles af specialister, og clopidogrel skal seponeres.

Nyligt iskæmisk apopleksi

På grund af manglende data kan clopidogrel ikke anbefales de første 7 dage efter akut

iskæmisk apopleksi.

Cytokrom P450 2C19 (CYP2C19)

Farmakogenetik: Hos patienter med nedsat CYP2C19-metabolisme omdannes en mindre

del af den anbefalede dosis af clopidogrel til den aktive metabolit og har derfor en mindre

effekt på trombocytfunktionen. Tests er tilgængelige til at identificere en patients

CYP2C19- genotype.

Anvendelse af lægemidler, der hæmmer aktiviteten af CYP2C19, kan forventes at resultere

i et nedsat niveau af clopidogrels aktive metabolit og dermed nedsat klinisk virkning, da

clopidogrel til dels metaboliseres til dets aktive metabolit af CYP2C19. Den kliniske

relevans af denne interaktion er uafklaret. Som forholdsregel frarådes samtidig anvendelse

af stærke eller moderate CYP2C19- hæmmere (se pkt. 4.5 for en liste over CYP2C19-

hæmmere, se også pkt. 5.2).

CYP2C8-substrater

Der skal udvises forsigtighed, når patienter på samme tid behandles med clopidogrel og

lægemidler, der er CYP2C8-substrater (se pkt. 4.5).

Krydsreaktioner mellem thienopyridiner

Patienter bør evalueres for tidligere overfølsomhed over for thienopyridiner (såsom

clopidogrel, ticlopidin, prasugrel), da der er rapporteret om krydsreaktioner mellem

thienopyridiner (se pkt. 4.8). Thienopyridiner kan forårsage lette til alvorlige allergiske

reaktioner såsom udslæt og angioødem eller hæmatologiske krydsreaktioner såsom

trombocytopeni og neutropeni. Patienter, der tidligere har udviklet en allergisk og/eller

hæmatologisk reaktion over for en thienopyridin, kan have en øget risiko for at udvikle den

samme eller en anden reaktion over for en anden thienopyridin. Monitorering for tegn på

overfølsomhed tilrådes hos patienter med allergi over for thienopyridiner

Nedsat nyrefunktion

Der er begrænset erfaring med behandling af patienter med nedsat nyrefunktion. Derfor

skal clopidogrel anvendes med forsigtighed til disse patienter (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Der er begrænset erfaring med clopidogrel til patienter med moderat leversygdom, som

kan have blødningsdiatese. Derfor skal clopidogrel anvendes med forsigtighed til disse

patienter (se pkt. 4.2).

Hjælpestoffer

Clopidogrel "Orion" indeholder lactose. Bør ikke anvendes af patienter med sjældne

arvelige problemer med galactoseintolerance, en særlig form af hereditær lactasemangel

(Lapp lactase deficiency) eller glucose-galactose malabsorption.

Clopidogrel "Orion" indeholder hydrogeneret ricinusolie, der kan give maveproblemer og

diarré.

dk_hum_59227_spc.doc

Side 4 af 22

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler, der er forbundet med risiko for blødning

Der er en øget risiko for blødning på grund af den mulige additive effekt. Der skal udvises

forsigtighed ved samtidig administration af lægemidler, der er forbundet med risiko for

blødning (se pkt. 4.4).

Orale antikoagulantia

Samtidig administration af clopidogrel og orale antikoagulantia anbefales ikke, da det kan

øge intensiteten af blødninger (se pkt. 4.4). Selvom administration af 75 mg clopidogrel

daglig ikke ændrede S-warfarins farmakokinetik eller International Normalised Ratio

(INR) hos patienter i langtidsbehandling med warfarin, øgede samtidig administration af

clopidogrel og warfarin blødningsrisikoen på grund af uafhængige effekter på hæmostasen.

Glykoprotein IIb/IIIa-hæmmere

Clopidogrel skal anvendes med forsigtighed til patienter som samtidigt behandles med

glykoprotein IIb/IIIa-hæmmere (se pkt. 4.4).

Acetylsalicylsyre (ASA)

ASA ændrede ikke på, at clopidogrel hæmmer den trombocytaggregation som ADP

inducerer, men clopidogrel forstærkede virkningen af ASA på den trombocytaggregation

som kollagen inducerer. Samtidig indgift af 500 mg ASA to gange daglig på en enkelt dag

øgede imidlertid ikke signifikant den forlængede kapillærblødningstid, som induceres af

clopidogrel. Der er mulighed for en farmakodynamisk interaktion mellem clopidogrel og

acetylsalicylsyre, som kan medføre øget blødningsrisiko. Der rådes derfor til forsigtighed

ved samtidig brug (se pkt. 4.4). Imidlertid er clopidogrel og ASA givet samtidig i op til et

år (se pkt. 5.1).

Heparin

I et klinisk studie med raske forsøgspersoner gav clopidogrel ikke anledning til ændring af

heparindosis og det forandrede ikke heparins virkning på koagulationen. Samtidig indgift

af heparin havde ingen virkning på den hæmning af trombocytaggregationen som

clopidogrel inducerer. Der er mulighed for en farmakodynamisk interaktion mellem

clopidogrel og heparin, som kan medføre øget blødningsrisiko. Der rådes derfor til

forsigtighed ved samtidig brug (se pkt. 4.4).

Trombolytika

Sikkerheden ved samtidig administration af clopidogrel, fibrin eller non-fibrinspecifikke

trombolytiske midler og hepariner blev bedømt hos patienter med akut myokardieinfarkt.

Hyppigheden af klinisk signifikant blødning var den samme som den, der ses, når

trombolytiske midler og heparin indgives samtidig med ASA (se pkt. 4.8).

Nonsteroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID’er)

I et klinisk studie foretaget med raske forsøgspersoner øgede samtidig administration af

clopidogrel og naproxen okkult gastrointestinalt blodtab. Imidlertid er det på grund af

manglen på interaktionsstudier med andre NSAID’er ikke umiddelbart klart, om der er

øget risiko for gastrointestinal blødning med alle NSAID-præparater. Derfor bør samtidig

administration af NSAID’er inklusive cox-2 hæmmere og clopidogrel foretages med

forsigtighed (se pkt. 4.4).

SSRI’er

dk_hum_59227_spc.doc

Side 5 af 22

Da SSRI’er påvirker trombocytaktiveringen og øger risikoen for blødning, skal samtidig

administration af SSRI’er og clopidogrel ske med forsigtighed.

Anden samtidig behandling

Anvendelse af lægemidler, der hæmmer aktiviteten af CYP2C19, kan forventes at resultere

i et nedsat niveau af clopidogrels aktive metabolit og dermed nedsat klinisk virkning, da

clopidogrel til dels metaboliseres til dets aktive metabolit af CYP2C19. Den kliniske

relevans af denne interaktion er uafklaret. Som forholdsregel frarådes samtidig anvendelse

af stærke eller moderate CYP2C19-hæmmere (se pkt. 4.4 og 5.2).

Stærke og moderate CYP2C19-hæmmere inkluderer for eksempel omeprazol og

esomeprazol, fluvoxamin, fluoxetin, moclobemid, voriconazol, fluconazol, ticlopidin,

carbamazepin og efavirenz.

Protonpumpe-hæmmere (PPI)

80 mg omeprazol en gang daglig administreret enten samtidig med clopidogrel eller med

12 timers mellemrum, nedsatte eksponeringen for den aktive metabolit med 45 %

(støddosis) og 40 % (vedligeholdelsesdosis). Denne nedgang var associeret med en 39 %

(støddosis) og 21 % (vedligeholdelsesdosis) reduktion i hæmningen af

trombocytaggregationen. Esomeprazol forventes at give en lignende interaktion med

clopidogrel.

Der er indrapporteret inkonsistente data fra både observationsstudier og kliniske studier

vedrørende de kliniske konsekvenser af denne farmakokinetiske (PK)/farmakodynamiske

(PD) interaktion med hensyn til alvorlige kardiovaskulære hændelser. Som forholdsregel

frarådes samtidig anvendelse af omeprazol eller esomeprazol (se pkt. 4.4).

Der er observeret mindre udtalte reduktioner af eksponeringen for den aktive metabolit

med pantoprazol og lansoprazol. Plasmakoncentrationerne af den aktive metabolit blev

reduceret med 20 % (støddosis) og 14 % (vedligeholdelsesdosis) ved samtidig behandling

med 80 mg pantoprazol en gang daglig. Dette var associeret med en reduktion i den

gennemsnitlige trombocythæmning på henholdsvis 15 % og 11 %. Disse resultater

indikerer, at clopidogrel kan administreres sammen med pantoprazol.

Der foreligger ikke beviser for, at andre lægemidler, der reducerer mavesyren, såsom H2-

blokkere eller antacida, påvirker clopidogrels antitrombotiske aktivitet.

Boostet antiretroviral terapi (ART):

Hiv-patienter, behandlet med boostet antiretroviral terapi (ART), er i højrisiko for

vaskulære hændelser.

En signifikant reduceret trombocythæmning er blevet observeret hos hiv patienter

behandlet med ritonavir– eller cobicistat-boostet-ART. Selvom den kliniske relevans af

disse fund er usikker, har der været spontane indberetninger om hiv-smittede patienter

behandlet med ritonavir boostet-ART, som har oplevet re-okklusive hændelser efter de-

obstruktion eller oplevet trombotiske hændelser under støddosisbehandling med

clopidogrel. Gennemsnitlig trombocythæmning kan være reduceret ved samtidig brug af

clopidogrel og ritonavir. Derfor bør samtidig brug af clopidogrel med ART-boostede

behandlinger frarådes.

Andre lægemidler

dk_hum_59227_spc.doc

Side 6 af 22

Der er gennemført en række andre kliniske studier med clopidogrel og anden samtidig

medicinering for at undersøge muligheden for farmakodynamiske og farmakokinetiske

interaktioner. Der blev ikke observeret nogen klinisk signifikante farmakodynamiske

interaktioner, når clopidogrel blev indgivet samtidig med atenolol, nifedipin eller både

atenolol og nifedipin. Herudover blev clopidogrels farmakodynamiske aktivitet ikke

påvirket signifikant af samtidig administration af phenobarbital eller østrogen.

Hverken digoxins eller theophyllins farmakokinetik blev ændret ved samtidig

administration af clopidogrel. Antacida påvirkede ikke omfanget af absorptionen af

clopidogrel.

Data fra CAPRIE-studiet indikerer at phenytoin og tolbutamid, som metaboliseres af

CYP2C9, kan administreres samtidig med clopidogrel uden risiko.

Lægemidler, der er CYP2C8-substrater

Det er vist, at clopidogrel kan øge eksponeringen for repaglinid hos raske frivillige. In vitro

studier har vist, at den øgede eksponering for repaglinid skyldes hæmning af CYP2C8 ved

glukuronidmetabolitten af clopidogrel. På grund af risikoen for øgede plasmakoncen-

trationer skal der udvises forsigtighed ved samtidig administration af clopidogrel og

lægemidler, der primært elimineres ved CYP2C8-metabolisme (f.eks. repaglinid,

paclitaxel) (se pkt. 4.4).

Ud over ovenstående oplysninger om specifik lægemiddelinteraktion er der ikke udført

interaktionsstudier med clopidogrel og visse lægemidler, som almindeligvis gives til

patienter med aterotrombotiske sygdomme. Imidlertid fik de patienter, som indgik i

kliniske studier med clopidogrel, en lang række ledsagende lægemidler såsom diuretika,

beta-blokkere, ACE-hæmmere, calcium-antagonister, kolesterolsænkende midler,

dilatatorer med effekt på koronarkarrene, antidiabetika (inklusive insulin), antiepileptika

samt GPIIb/IIIa-hæmmere, uden at der blev påvist klinisk signifikante uønskede

interaktioner.

I lighed med andre orale P2Y12-hæmmere kan samtidig administration af opioidagonister

potentielt forsinke og reducere absorptionen af clopidogrel, formodentligt på grund af

langsommere ventrikeltømning. Den kliniske relevans er ukendt. Anvendelse af et

parenteralt antitrombotisk middel til patienter med akut koronarsyndrom, der kræver

samtidig administration af morfin eller anden opioidagonist, bør overvejes.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Da der ikke foreligger kliniske data om eksponering for clopidogrel under graviditet,

foretrækkes det, at clopidogrel ikke anvendes under graviditet af sikkerhedsmæssige

årsager.

Dyreforsøg viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til graviditet,

embryonal/føtal udvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3).

Amning

Det vides ikke, om clopidogrel udskilles i human modermælk. Dyrestudier har vist, at

clopidogrel udskilles i modermælk. Som forholdsregel bør amning ophøre under

behandling med Clopidogrel "Orion".

dk_hum_59227_spc.doc

Side 7 af 22

Fertilitet

I dyreforsøg blev det ikke vist, at clopidogrel ændrer fertiliteten.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning

Clopidogrel "Orion" påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj

og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af bivirkningsprofilen

Clopidogrel er blevet evalueret sikkerhedsmæssigt hos mere end 44.000 patienter, der har

deltaget i kliniske studier, inklusive over 12.000 patienter, der blev behandlet i 1 år eller

længere. Samlet set var clopidogrel 75 mg/dag sammenligneligt med ASA 325 mg/dag i

CAPRIE-studiet uafhængigt af alder, køn og race. De klinisk relevante bivirkninger

observeret i CAPRIE-, CURE-, CLARITY, COMMIT og ACTIVE-A-studierne beskrives

nedenfor. Ud over erfaringerne fra de kliniske studier er der spontant blevet rapporteret

bivirkninger.

Blødning er den mest almindeligt indrapporterede bivirkning fra både kliniske studier,

såvel som fra post-marketing erfaring, hvor størstedelen blev indrapporteret i løbet af

behandlingens første måned.

I CAPRIE var den generelle forekomst af blødninger 9,3 % hos patienter behandlet med

enten clopidogrel eller ASA. Forekomsten af svære tilfælde var ens for clopidogrel og

ASA.

I CURE var der ikke overrepræsentation af større blødninger med clopidogrel plus ASA

inden for 7 dage efter koronar bypass hos patienter, der indstillede behandlingen mere end

5 dage før indgrebet. Hos patienter, som fortsatte med behandlingen indtil 5 dage før

bypassoperationen, var forekomsten af hændelser 9,6 % for clopidogrel plus ASA og 6,3 %

for placebo plus ASA.

I CLARITY var der en generel stigning i antallet af blødninger i clopidrogrel plus ASA-

gruppen versus placebo plus ASA-gruppen. Forekomsten af større blødninger var ensartet i

de to grupper. Dette var ensartet blandt undergrupperne af patienter defineret ved baseline

karakterisktika og typen af fibrinolytika eller heparinbehandling.

I COMMIT var den generelle forekomst af non-cerebrale større blødninger eller cerebrale

blødninger lav og ensartet i begge grupper.

I ACTIVE-A-studiet var antallet af større blødninger større i clopidogrel + ASA-gruppen

end i placebo + ASA-gruppen (6,7 % versus 4,3 %). Større blødning var i begge grupper

primært af ekstrakranial oprindelse (5,3 % i clopidogrel + ASA-gruppen; 3,5 % i placebo +

ASA-gruppen), hovedsageligt fra mave-tarmkanalen (3,5 % versus 1,8 %). Der var flere

intrakranielle blødninger i clopidogrel + ASA-gruppen sammenlignet med placebo + ASA-

gruppen (1,4 % versus 0,8 %, henholdsvis). Der var ingen statistisk signifikant forskel i

antallet af dødelige blødninger (1,1 % i clopidogrel + ASA-gruppen og 0,7 % i placebo +

ASA-gruppen) og hæmoragisk apopleksi (henholdsvis 0,8 % og 0,6 %) mellem grupperne.

Oversigt over bivirkninger i tabelform

dk_hum_59227_spc.doc

Side 8 af 22

Bivirkninger der opstod enten under de kliniske studier eller der spontant blev indberettet

er beskrevet i tabellen nedenfor. Hyppighed defineres i henhold til følgende konvention:

Almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000

til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data). Inden for hver gruppe af bivirkninger med samme frekvens er

bivirkningerne opstillet således, at de alvorligste står først.

System-

organklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden, ikke

kendt*

Blod og

lymfesystem

Trombocytopeni,

leukopeni,

eosinofili

Neutropeni,

inklusive svær

neutropeni

Trombotisk

trombocytopenisk

purpura (TTP) (se pkt.

4.4), aplastisk anæmi,

pancytopeni,

agranulocytose,

alvorlig

trombocytopeni,

erhvervet hæmofili A,

granulocytopeni,

anæmi

Hjerte

Kounis syndrom

(vasospastisk allergisk

angina/allergisk

myokardieinfarkt) i

forbindelse med en

allergisk reaktion på

grund af clopidogrel*

Immunsystemet

Serumsygdom,

anafylaktiske

reaktioner,

krydsallergiske

reaktioner mellem

thienopyridiner

(såsom ticlopidin,

prasugrel) (se pkt.

4.4)*, insulin

autoimmun syndrom,

som kan føre til

alvorlig hypoglykæmi,

især hos patienter med

HLA DRA4 subtype

(hyppigere i den

japanske befolkning)*

Psykiske

forstyrrelser

Hallucinationer,

konfusion

dk_hum_59227_spc.doc

Side 9 af 22

Nervesystemet

Intrakraniel

blødning (nogle

med dødelig

udgang),

hovedpine,

paræstesi,

svimmelhed

Smagsforstyrrelser,

ageusi

Øjne

Øjenblødning

(konjunctival,

okular, retinal)

Øre og labyrint

Vertigo

Vaskulære

sygdomme

Hæmatom

Alvorlig blødning,

blødning i

operationssår,

vaskulitis, hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis

Blødning i luftvejene

(hæmoptyse,

pulmonær blødning),

bronkospasmer,

interstitiel

pneumonitis, eosinofil

pneumoni

Mave-tarm-

kanalen

Gastro-

intestinal

blødning,

diarré,

mavesmerter,

dyspepsi

Mavesår og

duodenalt ulcus,

gastritis,

opkastning,

kvalme,

forstoppelse,

flatulens

Retro-

peritoneal

blødning

Gastrointestinal og

retroperitoneal

blødning med dødeligt

udfald, bugspytkirtel-

betændelse, colitis

(inklusive colitis

ulcerosa eller

lymfocytisk colitis),

stomatitis

Lever og galdeveje

Akut leversvigt,

hepatitis, unormal

leverfunktionstest

dk_hum_59227_spc.doc

Side 10 af 22

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information