Clindamycin "Alternova" 300 mg kapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Aktiv bestanddel:
CLINDAMYCINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Alternova A/S
ATC-kode:
J01FF01
INN (International Name):
clindamycin
Dosering:
300 mg
Lægemiddelform:
kapsler, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
37826
Autorisation dato:
2005-10-24

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clindamycin Alternova, kapsler, hårde 150 mg og 300 mg

clindamycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Clindamycin Alternova

Sådan skal du tage Clindamycin Alternova

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Clindamycin Alternova er et antibiotikum som anvendes til behandling af flere forskellige alvorlige

infektioner.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Clindamycin Alternova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Clindamycin Alternova

hvis du er allergisk over for lincomycin, clindamycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clindamycin

Alternova (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Clindamycin Alternova.

hvis du tidligere har haft en mave-tarmsygdom

hvis du tidligere har haft tyktarmsbetændelse (colitis) med alvorlig diarré som kan være blodig

hvis du har diarré eller normalt får diarré under behandlingen når du tager antibiotika

hvis du har nedsat lever- og/eller nyrefunktion

hvis du nogensinde har haft bivirkninger mens du tager nogen former for antibiotika.

Kontakt straks din læge eller skadestue hvis du får alvorligt hududslæt eller overfølsomhedsreaktioner.

Clindamycin Alternova er ikke anbefalet til behandling af alvorlige infektioner i og omkring hjernen. Din

læge kan have behov for at give dig andre antibiotika, hvis du har en sådan infektion.

Brug af andre lægemidler sammen med Clindamycin Alternova

Fortæl det altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre

lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Anden medicin kan påvirke hvordan Clindamycin Alternova virker, eller Clindamycin Alternova kan påvirke

virkningen af anden medicin.

Fortæl lægen, hvis du samtidig tager:

Visse lægemidler til bedøvelse ved operationer.

Warfarin eller lignende lægemidler, som bruges til at fortynde blodet. Du kan være mere tilbøjelig til at

få en blødning. Din læge kan være nødt til at tage regelmæssige blodprøver for at kontrollere, hvor godt

dit blod kan størkne.

Medicin mod tuberkulose (rifampicin).

Brug af Clindamycin Alternova sammen med mad og drikke

Du kan tage Clindamycin Alternova sammen med mad og drikke.

Kapslerne skal synkes hele med rigelig væske, fx et helt glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du tager Clindamycin Alternova.

Graviditet:

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Clindamycin Alternova. Tal med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Clindamycin Alternova, da Clindamycin Alternova går over i

modermælken. Clindamycin Alternova kan medføre diarre, blod i afføringen eller udslæt hos barnet som

ammes.

Hvis behandling er nødvendig, skal amning ophøre. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clindamycin Alternova påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Clindamycin Alternova indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Clindamycin Alternova kapsler 150 mg indeholder også azorubin (E122), som kan medføre allergiske

reaktioner.

3.

Sådan skal du tage Clindamycin Alternova

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apoteketspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne, børn over 12 år samt ældre:

150 – 450 mg hver 6. time. Afhænger af hvor alvorlig din infektion

er; lægen kan derfor have behov for at ændre dosis.

Børn:

Lægen vil udskrive en lavere dosis.

Kapslerne skal synkes hele med væske og kan tages med eller uden mad. Fordel doserne ligeligt i løbet af

dagen.

Hvis du har taget for meget Clindamycin Alternova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clindamycin Alternova

,

end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning og diarré.

Hvis du har glemt at tage Clindamycin Alternova

Hvis du har glemt en dosis Clindamycin Alternova, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du

snart skal tage den næste dosis Clindamycin Alternova, så spring den glemte dosis Clindamycin Alternova

over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Clindamycin Alternova

Det er vigtigt at tage hele kuren med Clindamycin Alternova, da sygdommen ellers kan blusse op igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne herunder er nævnt i rækkefølge efter alvorlighed og frekvens.

Alvorlige bivirkninger

De følgende bivirkninger er meget alvorlige og kan kræve øjeblikkelig behandling. Ring 112 eller søg

omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

Betændelse som medfører mavesmerter og diarré (colitis).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(sandsynligvis sjælden):

Alvorlig diarré (kan være ledsaget af mavesmerter eller feber). Hvis du har alvorlig diarré eller hvis

det indeholder blod eller slim, skal du stoppe med at tage kapslerne og kontakte din læge.

Alvorlige allergiske reaktioner. Følgende kan forekomme hos personer, som er allergiske over for

antibiotika: hiven efter vejret eller åndenød, ondt i halsen, feber, hævelser i ansigtet eller halsen,

udslæt, kløe, blærer på huden, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene. Hvis du oplever en

allergisk reaktion, skal du stoppe med at tage din medicin og straks fortælle det til lægen.

Generel utilpashed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber på grund af

forandringer i blodet (for lavt antal hvide blodlegemer).

Kraftig afskalning og afstødning af huden.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (lavt antal

blodplader).

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock).

Blære

formet

udslæt

og betændelse i

huden, især

på hænder

og fødder, og

og omkring munden

ledsaget af feber

Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot).

Øvrige bivirkninger

Hvis nogen af følgende bivirkninger forekommer, så kontakt lægen så hurtigt som muligt.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

Forandringer i blodværdierne (en lægeundersøgelse er nødvendig).

Diarré.

Udslæt.

Ændringer i leverfunktionstest (en lægeundersøgelse er nødvendig).

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):

Kvalme.

Opkastning.

Mavesmerter.

Nældefeber.

Muskelsvaghed.

Smagsforstyrrelser.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):

Intens kløe eller betændelse i skeden.

Ledbetændelse.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Kløe.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):

Sure opstød, halsbrand.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(sandsynligvis sjælden):

Betændelse eller sår i spiserør eller tarmene.

Eksem eller hudreaktioner og udslæt.

Blistre i huden.

Udslæt og feber (også kaldet DRESS).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apoteketspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clindamycin Alternova indeholder:

Aktivt stof: clindamycin 150 mg eller 300 mg som clindamycinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: laktosemonohydrat, majsstivelse, magnesiumsterat, talcum, gelatine,

titandioxid (E 171).

150 mg kapsler: Azorubin (E 122), Indigotin (E 132)

300 mg kapsler: Patentblå (E 131)

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Clindamycin Alternova 150 mg, er hårde kapsler, lavendelfarvede med mørk rød top, påtrykt CL 150 i hvid

farve.

Clindamycin Alternova 300 mg, er hårde blå kapsler.

Pakningsstørrelser

150 mg: 8, 16, 24, 40, 100 kapsler: PVC/PE/PVdC/Al blisterpakning

100 kapsler: Polypropylen beholder med polyetylen forseglet låg.

300 mg: 4, 8, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 100 kapsler: PVC/PE/PVdC/Al blisterpakning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Fremstiller:

Chanelle Medical

Loughrea

CO. Galway

Irland

eller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Clindamycin Alternova 150 og 300 mg kapsler, hårde

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 04/2020

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information