Clindamycin "Alternova" 150 mg kapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-05-2020

Aktiv bestanddel:
CLINDAMYCINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Alternova A/S
ATC-kode:
J01FF01
INN (International Name):
clindamycin
Dosering:
150 mg
Lægemiddelform:
kapsler, hårde
Autorisationsnummer:
37825
Autorisation dato:
2005-10-24

28. april 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Clindamycin "Alternova", hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

22844

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Clindamycin "Alternova"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En kapsel indeholder clindamycinhydrochlorid svarende til 150 mg eller 300 mg

clindamycin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

En 150 mg kapsel indeholder 218,51 mg lactosemonohydrat (se pkt. 4.4).

Kapselskallen indeholder Azorubin (E122).

En 300 mg kapsel indeholder 217,15 mg lactosemonohydrat (se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler

150 mg: Lavendelfarvet kapsel med mørk rød top, påtrykt CL 150 i hvid farve.

300 mg: Blå kapsel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Clindamycin er indiceret ved tilbagevendende infektioner forårsaget af følsomme

mikroorganismer, som ikke responderer på førstevalgs antibiotika eller som behandling af

infektioner forårsaget af gram positive aerobe bakteriestammer hos patienter med

penicillinallergi. Clindamycin anvendes ved følgende infektioner:

luftvejsinfektioner, inkl. tonsilitis

hud- og bindevævsinfektioner, inkl. hydrosadenitis

infektioner i knogler og led som f.eks. osteomyelitis og septisk artritis

dk_hum_37825_spc.doc

Side 1 af 11

gynækologiske infektioner og infektioner i bækkenet, i kombination med antibiotika

som er virksomme overfor Gram-negative aerobe bakteriestammer

intra-abdominale infektioner i kombination med antibiotika som er virksomme over for

Gram negative aerobe bakteriestammer

alvorlige infektioner (undtagen cerebrospinale infektioner) forårsaget af gram positive

mikroorganismer (undtagen Enterococcus faecalis) specielt Staphylococci spp,

inklusive penicillin følsomme stammer af Streptococcus pneumonia spp.

Bakteriologiske test og resistenstest bør foretages.

Der bør tages hensyn til de lokale resistensforhold og retningslinjer for brugen af

antibiotika.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne og børn over 12 år samt ældre

Sædvanlig dosis er 150-450 mg hver 6. time.

Pædiatrisk population

Børn over 30 kg

Sædvanlig dosering er 3-6 mg/kg hver 6. time. Doseringen kan øges eller mindskes i

forhold til infektionens alvorlighedsgrad (dosis må ikke overstige voksendosis).

Terapeutisk dosis 8-20 mg/kg/døgn fordelt på 3 eller 4 doser.

Det kan kræve dosisnedsættelse hos patienter med alvorlig nyre- eller leverfunktions-

nedsættelse pga. forlænget halveringstid (se pkt. 5.2).

Dosis og administrationsvej fastlægges som for alle antibiotika i forhold til infektionens

sværhedsgrad, mikroorganismernes følsomhed og patientens tilstand. Ved alvorlige

infektioner bør der udføres in vitro følsomhedstest. Der er andre alternative lægemiddel-

former af clindamycin til behandling af børn, for hvem kapsler ikke er egnet eller dosis

ikke kan opnås med denne lægemiddelform. I tilfælde af alvorlig klinisk tilstand bør

parenteral administration foretrækkes frem for oral behandling.

Ved infektioner forårsaget af beta-hæmolytiske streptokokker, bør behandlingen med

clindamycin kapsler vare i mindst 10 dage for at reducere sandsynligheden for

efterfølgende rheumatisk feber eller glomerulonefritis.

Behandlingsvarighed afhænger af patientens kliniske respons. På grund af risiko for

alvorlige forstyrrelser i den fækale bakterieflora og konsekvensen af dette (se pkt. 4.4), bør

behandlingsvarigheden dog holdes på et minimum. Hvis forlænget terapi er uundgåelig bør

patienten overvåges nøje for bivirkninger (se pkt. 4.4).

Fødeindtagelse påvirker ikke nævneværdigt absorptionen af kapslerne.

Administration

Kapslerne må ikke deles og skal synkes hele med et glas vand, og patienten skal sidde eller

stå op.

dk_hum_37825_spc.doc

Side 2 af 11

4.3

Kontraindikationer

Clindamycin er kontraindiceret hos patienter med tidligere overfølsomhed over for

clindamycin, lincomycin eller over for et eller flere af hjælpestofferne angivet i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der er set alvorlige overfølsomhedsreaktioner, såsom alvorligt lægemiddelinduceret

hududslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), Steven-Johnson syndrom

(SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og akut generaliseret eksantematøs pustulose

(AGEP) hos patienter der behandles med clindamycin. Hvis overfølsomhedsreaktioner

eller alvorlige hududslæt forekommer, skal clindamycin seponeres og relevant behandling

indledes (se pkt. 4.3 og 4.8).

Colitis

Behandling med antibiotika ændrer den normale flora i tyktarmen, hvilket fører til

overvækst af Clostridium difficile. Dette er blevet rapporteret ved brug af næsten alle

antibakterielle midler, herunder clindamycin. Clostridium difficile producerer toksiner A

og B, der bidrager til udviklingen af Clostridium difficile-associeret diarré (CDAD) og er

en primær årsag til "antibiotika-associeret colitis".

Det er vigtigt at overveje diagnosen CDAD hos patienter, som får diarré efter

administration af antibakterielle midler. Dette kan udvikle sig til colitis, herunder

pseudomembranøs colitis (se pkt. 4.8), hvilket kan variere fra mild til fatal colitis. Hvis der

er mistanke om eller bekræftet antibiotika-associeret diarré eller antibiotika-associeret

colitis, skal igangværende behandling med antibakterielle midler, herunder clindamycin,

afbrydes, og passende terapeutiske tiltag bør omgående udføres. Lægemidler, som

hæmmer peristaltikken, er kontraindiceret i denne situation.

Lactoseintolerance

Clindamycin "Alternova" kapsler indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med

hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Ved alvorlig nedsat nyrefunktion ses maksimale plasmakoncentrationer på op til 3 gange

det normale og halveringstiden er forlænget. Dosisreduktion og/eller større doserings-

intervaller bør overvejes. Ved moderat til alvorlig nedsat leverfunktion ses højere

maksimale plasmakoncentrationer af clindamycin end normalt og halveringstiden er

forlænget. Dosisreduktion og/eller større doseringsintervaller bør overvejes.

Serum-clindamycin niveauer bør bestemmes. Der bør foretages periodiske lever- og

nyrefunktionstests samt hæmatologiske tests ved langtidsbehandling.

Langtidsbehandling med clindamycin, kan som for andre antibiotika, resultere i

superinfektioner forårsaget af clindamycin-restistente mikroorganismer. Superinfektioner

især med Candida er mulig. Derfor er det vigtigt at denne diagnose overvejes hos patienter

med diarre opstået efter behandling med antibakterielle lægemidler.

Da clindamycin ikke udskilles tilstrækkeligt i cerebrospinalvæsken, bør lægemidlet ikke

anvendes til behandling af meningitis.

Clindamycin bør ikke anvendes til patienter med akutte virale luftvejsinfektioner.

dk_hum_37825_spc.doc

Side 3 af 11

Hypersensitivitet

Clindamycin bør anvendes med forsigtighed til patienter med overfølsomhed over for

andre antibiotika.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Clindamycin har vist sig at have neuromuskulære blokkerende egenskaber som kan

forstærke virkningen af andre neuromuskulært blokkerende lægemidler. Derfor bør det

bruges med forsigtighed til patienter som behandles med sådanne midler.

Vitamin K-antagonister

Øget koagulationstest (PT/INR) og/eller blødning er blevet rapporteret hos patienter

behandlet med clindamycin i kombination med en vitamin K-antagonist (f.eks. warfarin,

acenocoumarol og fluindion). Koagulationstests bør derfor monitoreres hyppigt hos

patienter i behandling med vitamin K-antagonister.

Clindamycin metaboliseres primært af CYP3A4 og i mindre grad af CYP3A5 til den

primære metabolit clindamycinsulfoxid og sekundære metabolit N-desmethylclindamycin.

Derfor kan hæmmere af CYP3A4 og CYP3A5 nedsætte clearance af clindamycin, og

induktorer af disse isoenzymer kan øge clearance af clindamycin. Ved tilstedeværelse af

stærke CYP3A4-induktorer, herunder rifampicin, monitoreres for manglende effekt af

behandlingen.

In vitro forsøg indikerer at clindamycin ikke hæmmer CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19,

CYP2E1 eller CYP2D6 og kun i moderat grad hæmmer CYP3A4. Af denne grund er

klinisk vigtige interaktioner mellem clindamycin og samtidig indgivne lægemidler

metaboliseret af disse CYP-enzymer usandsynlig.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Fertilitetsstudier i rotter behandlet oralt med clindamycin viste ingen effekt på fertilitet

eller parringsevne.

Graviditet

Clindamycin passerer over placenta for mennesker. Efter flere doser var væske-

koncentrationer i fostervand cirka 30 % af moderens blodkoncentration.

I kliniske forsøg med gravide kvinder har systemisk administration af clindamycin i løbet

af andet og tredje trimester ikke været forbundet med en øget forekomst af medfødte

misdannelser. Der foreligger ikke tilstrækkelige og velkontrollerede undersøgelser af

gravide kvinder i det første trimester af graviditeten.

Orale og subkutane undersøgelser af reproduktionstoksicitet hos rotter og kaniner viste

ingen tegn på nedsat fertilitet eller skade på fostret på grund af clindamycin, undtagen ved

doser som forårsagede maternal toksicitet. Animalske reproduktionsundersøgelser er ikke

altid brugbare i forhold til det humane respons.

Clindamycin bør kun anvendes under graviditet på tvingende indikation.

dk_hum_37825_spc.doc

Side 4 af 11

Amning

Mundtligt og parenteralt administreret clindamycin er blevet fundet i modermælken i

intervaller fra <0,5 til 3,8 μg/mL. Clindamycin kan potentielt have negativ indvirkning på

det ammede barns tarmflora med symptomer som diarre eller blod i afføringen eller udslæt.

Det anbefales ikke at anvende oral eller intravenøs clindamycin i ammeperioden, og der

skal tages stilling til enten at afbryde amningen eller vælge en anden behandlingsmulighed.

De udviklingsmæssige og sundhedsmæssige fordele ved amning bør overvejes i forhold til

moderens kliniske behov for clindamycin.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

4.8

Bivirkninger

Der ses gastrointestinale bivirkninger hos ca. 8 % af patienterne, overvejende diarre.

Følgende bivirkninger er set under behandling med clindamycin og andre makrolid

antibiotika med følgende hyppigheder: Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til

<1/10); Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) og Meget

sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver hyppighed er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed.

System organ klasse

Frekvens

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Pseudomembranøs colitis* (se pkt. 4.4).

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Clostridium difficile colitis*, vaginal

infektion*.

Blod og lymfesystem

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Eosinofili.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Neutropeni*, leukopeni*,

agranulocytose*, thrombocytopeni*.

Immunsystemet

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Anafylaktisk shock*, anafylaktoide

reaktioner*, anafylaktiske reaktioner*,

overfølsomhed*.

Nervesystemet

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Neuromuskulært blokaktivitet, dysgeusi.

Mave-tarm-kanalen

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Diarré.

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Abdominale smerter, kvalme, opkastning.

Meget sjælden (<1/10.000)

Dyspepsi.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Øsofagit*, sår i spiserøret*.

Lever og galdeveje

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Gulsot*.

Hud og subkutane væv

dk_hum_37825_spc.doc

Side 5 af 11

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Maculopapuløst udslæt.

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Urticaria.

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Vaginitis, erythema multiform, pruritus.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Toxisk epidermal nekrolyse (TEN)*,

Stevens-Johnson's syndrom (SJS)*,

lægemiddelinduceret udslæt med

eosinofili og systemiske symptomer

(DRESS)*, akut generaliseret

eksantematøs pustulose (AGEP)*,

angioødem*, eksfoliativ dermatitis*,

vesikulo-bulløs dermatitis*, morbilliformt

udslæt*.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Polyarthrit.

Undersøgelser

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Abnorm leverfunktionstest.

*Bivirkninger identificeret efter markedsføring.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Symptomer på overdosering er kvalme, opkast og diarré.

Den biologiske halveringstid i serum for clindamycin er 2,4 timer. Hæmodialyse og

peritonealdialyse er ikke effektiv til eliminering af clindamycin fra serum.

I tilfælde af overdosering er ingen specifik behandling indikeret. Gastrisk udskylning kan

overvejes hvis nødvendigt.

Hvis der opstår en allergisk reaktion, bør sædvanlig akut krisebehandling, inklusiv

kortikosteroider, adrenalin og antihistaminer anvendes.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 01 FF 01. Antibakterielle midler til systemisk brug, lincosamider.

dk_hum_37825_spc.doc

Side 6 af 11

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Clindamycin er et lincosamid- antibiotikum, der hæmmer den bakterielle proteinsyntese.

Det binder sig til 50S subdelen af det bakterielle ribosom, og påvirker både syntese og

translationsprocessen i ribosomer. Selvom clindamycinfosfat er inaktivt in vitro, omdannes

stoffet ved hurtig in vivo hydrolyse til det antibakterielt aktive clindamycin. Clindamycin

udviser bakteriostatisk aktivitet in vitro ved normale doser.

Farmakodynamisk virkning

Effekten er relateret til den tidsperiode, hvor lægemiddelniveauet overstiger den mindste

hæmmende koncentration (MIC) for patogenet (% T/MIC).

Resistens

Resistens over for clindamycin skyldes som regel mutationer på bindingsstedet for

antibiotika på rRNA eller methylering af specifikke nukleotider i 23S-RNA'et på 50S sub-

enheden af det bakterielle ribosom. Disse ændringer kan være afgørende for in vitro

krydsresistens over for makrolider og gruppe B streptograminer (MLS

-resistens). Resistens

skyldes somme tider ændringer i ribosomale proteiner. Resistens over for clindamycin kan

muligvis induceres af makrolider i makrolidresistente bakterielle isolater. Inducerbar

resistens kan påvises ved en disktest (D-zone test) eller i medium. Mindre hyppige

resistensmekanismer omfatter ændring af antibiotikum og aktiv effluks. Der er fuldstændig

krydsresistens mellem clindamycin og lincomycin. Som med mange antibiotika varierer

forekomsten af resistens i forhold til bakterieart og geografisk område. Forekomsten af

resistens over for clindamycin er højere blandt methicillinresistente stafylokokisolater og

penicillinresistente pneumokokisolater end blandt organismer, der er følsomme over for

disse stoffer.

Antimikrobiel aktivitet

Det er påvist, at clindamycin er aktiv in vitro mod de fleste isolater fra følgende

organismer:

Aerobe bakterier

Gram-positive bakterier

Staphylococcus aureus (methicillin-følsomme isolater)

Koagulase-negative stafylokokker (methicillin-følsomme isolater)

Streptococcus pneumoniae (penicillin-følsomme isolater)

Beta-hæmolytiske streptokokker, gruppe A, B, C og G

Viridansgruppe-streptokokker

Corynebacterium spp.

Andre bakterier

Chlamydia trachomatis

Anaerobe bakterier

Gram-positive bakterier

Actinomyces spp.

Clostridium spp. (undtagen Clostridium difficile)

Eggerthella (Eubacterium) spp.

dk_hum_37825_spc.doc

Side 7 af 11

Peptococcus spp.

Peptostreptococcus spp. (Finegoldia magna, Micromonas micros)

Propionibacterium acnes

Gram-negative bakterier

Bacteroides spp.

Fusobacterium spp.

Gardnerella vaginalis

Prevotella spp.

Svampe

Pneumocystis jirovecii

Protozoer

Toxoplasma gondii

Plasmodium falciparum

Breakpoints

Prævalensen af erhvervet resistens kan variere både geografisk og over tid for udvalgte

arter, og lokal information om resistens anbefales, især ved behandling af alvorlige

infektioner. Der bør søges ekspertvurdering, hvis den lokale resistensprævalens er på et

niveau, der gør anvendeligheden af lægemiddelstoffet tvivlsomt, især ved visse typer

infektioner. Ved alvorlige infektioner eller fejlslagen behandling anbefales det at foretage

mikrobiologisk diagnose med verifikation af patogenet og dets følsomhed over for

clindamycin.

For systemisk administrerede antibiotika defineres resistens i Danmark i henhold til de

følsomhedstolkningskriterier (breakpoints), som er etableret af European Committee on

Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).

Breakpoints fra European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) er

angivet nedenfor.

Tabel

1. EUCAST’s følsomhedstolkningskriterier for clindamycin

MIC breakpoints (mg/l)

Zonediameter breakpoint (mm)

a

Organism

S≤

R>

S≥

R<

Staphylococcus spp.

0,25

Streptococcus

Gruppe A, B, C and G

Streptococcus

pneumoniae

Streptococci

viridans

Gram-positive anaerobe

bakterier

Gram-negative anaerobe

bakterier

Corynebacterium spp.

Diskindhold: 2 µg clindamycin, diskdiameter: 6 mm

NA = ikke relevant; S = følsom; R = resistent

dk_hum_37825_spc.doc

Side 8 af 11

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Ca. 90 % af en dosis clindamycinhydrochlorid absorberes fra mave-tarmkanalen.

Plasmakoncentrationer på 2-3 mg/L indtræffer inden for en time efter en dosis på 150 mg

clindamycin. Absorptionen påvirkes ikke nævneværdigt af føde i mavesækken, men

absorptionshastigheden kan nedsættes.

Fordeling

Clindamycin distribueres godt i kropsvæske og væv, inklusive knogler, men når ikke over i

cerebrospinalvæsken i tilstrækkelige koncentrationer. Gennemsnitsdistributionsvolumen er

1,1 L/kg. Clindamycin passerer placentabarrieren til den føtale cirkulation og forekommer

i brystmælken. Høje koncentrationer ses i gallen. Det akkumuleres i leukocytter og

makrofager. Ca. 40-90 % af clindamycin i cirkulation bindes til plasmaproteiner.

Biotransformation

Clindamycin metaboliseres, sandsynligvis i leveren, til de aktive N-demetyl og sulfoxid

metabolitter samt visse inaktive metabolitter. In vitro forsøg med human lever og

intestinalmikrosomer viste at clindamycin primært oxideres af CYP3A4 og i mindre grad

af CYP3A5.

Elimination

Plasmahalveringstiden er 2-3 timer, men denne kan være forlænget hos nyfødte og især for

tidligt fødte og hos patienter med moderat til alvorlig grad af reduceret nyre- eller

leverfunktion. Ca. 10 % udskilles via urin som aktiv substans eller metabolitter og ca. 4 %

i fæces; resten udskilles som inaktive metabolitter. Clindamycin fjernes ikke effektivt fra

blodet ved hæmodialyse og periotonaldialyse.

Patientkarakteristika

Ældre

Halveringstiden, distributionsvolumen og clearence og absorptionsmængde efter

administration af clindamycin påvirkes ikke af stigende alder.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Ved nyresygdom er halveringstiden forlænget, men dette kræver ikke dosisnedsættelse ved

mild til moderat nedsat nyrefunktion.

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter med moderat til alvorlig nedsat leverfunktion er halveringstiden forlænget,

men akkumulation ses sjældent ved 8 timers doseringsintervaller. Dosisreduktion er

normalt ikke nødvendigt hos patienter med nedsat leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske undersøgelser afslører ingen tegn på risiko for mennesker baseret på

undersøgelse af toxicitet ved gentagne doser, reproduktionsskader eller genotoxicitet.

Carcinogenitets studier er ikke udført. Hos hund gav gentagne høje orale doser sår på

maveslimhinder og i galdeblæren.

dk_hum_37825_spc.doc

Side 9 af 11

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Magnesiumstearat

Talcum

Gelatine

Titaniumdioxid (E171)

150 mg: Azorubin (E122), indigotin (E132)

300 mg: Patentblå V (E131)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

150 mg: 3 år.

300 mg: 4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

150 mg

PVC/PE/PVdC/Al blisterpakning: 8, 16, 24, 40 og 100 stk.

Polypropylen beholder med polyetylen forseglet låg: 100 stk.

300 mg

PVC/PE/PVdC/Al blisterpakning: 4, 8, 16, 20, 24, 32, 40 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

150 mg: 37825

300 mg: 37826

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. oktober 2005

dk_hum_37825_spc.doc

Side 10 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information