Clearspot 40 mg spot-on, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-01-2015

Aktiv bestanddel:
Imidacloprid
Tilgængelig fra:
Norbrook Laboratories Ltd.
ATC-kode:
QP53AX17
INN (International Name):
Imidacloprid
Dosering:
40 mg
Lægemiddelform:
spot-on, opløsning
Autorisationsnummer:
51630

Læs hele dokumentet

12. december 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

Clearspot, spot-on, opløsning 40 mg

0.

D.SP.NR.

28580

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Clearspot

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En 0,4 ml pipette indeholder:

Aktivt stof:

Imidacloprid

40 mg

Hjælpestoffer:

Butylhydroxytoluen (E321)

0,4 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Spot-on, opløsning.

En klar lysegul til gul opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Katte og hunde.

4.2

Terapeutiske indikationer

Til hunde og katte på under 4 kg:

Forebyggelse og behandling af loppeangreb (Ctenocephalides felis).

Lægemidlet viser umiddelbar insekticid effekt og vedvarende insekticid aktivitet i op til 4

uger på hunde og katte. Lægemidlet kan anvendes som en del af en behandlingsstrategi til

kontrol af loppeallergidermatitis (FAD), hvor dette tidligere er diagnosticeret af en

dyrlæge.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til killinger eller hvalpe, som ikke er vænnet fra, og som er yngre end 8

uger.

51630_spc.docx

Side 1 af 7

Bør ikke anvendes til dyr, der vides at være overfølsomme over for det aktive stof eller

over for et eller flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler

Nyt angreb af nye lopper i omgivelserne kan fortsat forekomme i seks uger eller længere

efter, at behandlingen er indledt. Det kan derfor være nødvendigt med mere end én

behandling, afhængigt af mængden af lopper i omgivelserne. For at hjælpe med til at

reducere belastningen af omgivelserne anbefales det desuden at benytte en egnet

behandling af omgivelserne mod voksne lopper og deres udviklingstrin. For yderligere at

reducere belastningen af omgivelserne anbefales det, at alle hunde, katte og kaniner i

husstanden behandles med et egnet produkt.

Behandling af diegivende tæver og hunkatte kontrollerer loppeangreb på både moderdyret

og afkommet.

Efter 48 timer virker lægemidlet stadig, hvis dyret bliver vådt. Men i tilfælde af hyppig

svømning, badning eller shamponering kan fornyet behandling blive nødvendig, afhængigt

af tilstedeværelsen af lopper i omgivelserne. I sådanne tilfælde bør man ikke behandle

hyppigere end en gang om ugen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Dette produkt er udelukkende beregnet til lokal anvendelse og må ikke administreres oralt.

Må kun påføres på ubeskadiget hud.

Vær forsigtig, så indholdet af pipetten ikke kommer i kontakt med øjne eller mund på det

dyr, der behandles.

Nyligt behandlede dyr må ikke have lov til at soignere hinanden.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Undgå at massere applikationsstedet.

Dette produkt indeholder benzylalkohol og kan medføre sensibilisering af huden eller

forbigående hudreaktioner (for eksempel irritation, prikken).

Undgå kontakt med lægemidlet på hud, øjne eller mund.

Undgå at spise, drikke eller ryge under påføringen.

Vask eventuel forurening af huden af med vand og sæbe.

Hvis lægemidlet utilsigtet kommer i øjnene, skal øjnene omgående skylles grundigt med

vand.

Hvis irritationen på hud eller i øjne vedvarer, skal der søges lægehjælp.

Hvis lægemidlet utilsigtet synkes, skal der omgående søges lægehjælp.

Vask hænderne omhyggeligt efter brug.

Efter påføringen må dyret ikke klappes eller soigneres, før påføringsstedet er tørt.

Personer med kendt hudfølsomhed skal være ekstra forsigtige med lægemidlet.

Andre forsigtighedsregler

Opløsningsmidlet i dette produkt kan farve visse materialer, herunder læder, stof, plast og

behandlede overflader. Lad påføringsstedet tørre, før der tillades kontakt med sådanne

overflader.

Imidacloprid er giftigt for vandlevende organismer. Behandlede hunde må ikke gå i

overfladevand i 48 timer efter behandlingen for at undgå skadelige virkninger på

vandlevende organismer.

51630_spc.docx

Side 2 af 7

4.6

Bivirkninger

Lægemidlet smager bittert, og der kan sommetider forekomme savlen, hvis dyret slikker på

påføringsstedet umiddelbart efter behandlingen. Dette er ikke et tegn på forgiftning, og det

forsvinder i løbet af få minutter uden behandling (se også afsnit 4.9 Påføringsmængder og

indgivelsesvej).

I sjældne tilfælde kan der forekomme hudreaktioner, så som hårtab, rødme, kløe og

hudlæsioner. Uro, overdreven spytafsondring og nervøse tegn, såsom koordinationsbesvær,

tremor og depression er også rapporteret i sjældne tilfælde.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Der er ikke observeret nogen reproduktionstoksiske virkninger på rotter, og der er ikke

observeret nogen primære embryotoksiske eller teratogene toksiske virkninger ved studier

på rotter og kaniner. Studier på drægtige og diegivende tæver, hunkatte og hunkaniner med

afkom er begrænsede. Indtil nu tyder undersøgelserne på, at der ikke kan forventes nogen

bivirkninger på disse dyr.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Baseret på data fra lignende produkter er der ikke observeret nogen inkompatibilitet

mellem imidacloprid påført ved to gange den anbefalede dosis og lufenuron, febantel,

pyrantel og praziquantel (hunde) og lufenuron, pyrantel og praziquantel (katte).

Imidacloprids kompatibilitet med en række rutinemæssige behandlinger under feltforhold,

inklusive vaccination er også påvist.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Spot-on anvendelse.

Dyrene skal vejes præcist før behandlingen.

Dosering og behandlingsplan

Kat/Hund

Produkt

Antal pipetter

Imidacloprid

(mg/kg kr.vægt)

Mindre end 4 kg

kropsvægt

Clearspot 40 mg spot-on,

opløsning til små katte og små

hunde

1 x 0,4 ml

Minimum 10

Katte ≥ 4 kg kropsvægt skal have 1 pipette Clearspot 80 mg spot-on, opløsning til store katte.

Hunde ≥ 4 kg kropsvægt skal have det passende Clearspot spot-on, opløsningsprodukt til hunde.

Behandlingen skal gentages efter 4 uger.

Lægemidlet viser umiddelbar insekticid effekt og vedvarende insekticid aktivitet i op til 4

uger på hunde og katte. Dersom genbehandling bliver nødvendig efter mindre end 4 uger,

må genbehandling ikke ske oftere end en gang ugentlig.

Administrationsmetode

Holdes opret. Bank på den smalle den af pipetten for at sikre, at indholdet er i hoveddelen

af pipetten. Bryd knækspidsen på pipetten med spot-on, opløsning langs den stiplede linje.

51630_spc.docx

Side 3 af 7

For at udtage fra posen: Brug saks eller

1. fold langs diagonallinjen for at finde hakket

2. Træk tilbage ved indhak

3. Drej toppen for at åbne

Administration til katte

Del hårene på kattens hals ved kraniebasis, så huden bliver synlig.

Del pelsen / Påfør på huden

Anbring spidsen af pipetten på huden og klem med et fast tryk flere gange for at tømme

indholdet ud direkte på huden.

Administration til hunde

Hunden skal stå op. Del pelsen mellem skulderbladene, så huden bliver synlig.

Del pelsen / Påfør på huden

Anbring spidsen af pipetten på huden og klem med et fast tryk flere gange for at tømme

indholdet ud direkte på huden.

Alle arter

Lægemidlet smager bittert, og der kan sommetider forekomme savlen, hvis dyret slikker på

påføringsstedet umiddelbart efter behandlingen. Dette er ikke et tegn på forgiftning, og det

51630_spc.docx

Side 4 af 7

forsvinder i løbet af få minutter uden behandling. Korrekt påføring vil minimere dyrets

mulighed for at slikke lægemidlet af.

4.10

Overdosering

Hos katte gav op til fem gange den terapeutiske dosis ingen kliniske bivirkninger ved lokal

påføring på killinger tre eller fem gange med syv dages mellemrum.

Hos hunde gav op til fem gange den terapeutiske dosis ingen kliniske bivirkninger ved

lokal påføring på hvalpe tre gange med fjorten dages mellemrum.

I sjældne tilfælde af overdosering eller slikning af behandlet pels/hår kan der forekomme

problemer med nervesystemet (så som trækninger, tremor, ataksi, mydriasis, miosis,

letargi).

Forgiftning som følge af utilsigtet oral indtagelse hos mennesker eller dyr er usandsynligt.

I sådanne tilfælde skal behandlingen være symptomatisk. Der findes ingen kendt specifik

antidot, men indgift af aktivt kul kan være gavnlig.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Ektoparasiticider til lokal anvendelse; imidacloprid

ATCvet-kode: QP53AX17

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Imidacloprid, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylidneamin er et

ektoparasiticid, som tilhører en gruppe af chloronicotinyl-præparater. Kemisk er det mere

nøjagtigt beskrevet som chloronicotinyl nitroguanidin. Stoffet har en høj affinitet for

nikotinerge acetylcholinreceptorer i den post-synaptiske del af centralnervesystemet

(CNS). Den påfølgende hæmning af cholinerg overføring hos insekter medfører paralyse

og død. På grund af den svage form for interaktion med pattedyrs nikotinerge

receptorsteder og den påståede dårlige penetration gennem blod/hjerne-barrieren hos

pattedyr har det næsten ingen indvirkning på pattedyrs CNS. Den minimale

farmakologiske aktivitet hos pattedyr understøttes af sikkerhedsstudier, der omfatter

systemisk administration af subletale doser til kaniner, mus og rotter.

I yderligere studier er der – ud over imidacloprids effekt med hensyn til at dræbe voksne

lopper – påvist effekt med hensyn til at dræbe larver i det behandlede kæledyrs omgivelser.

Larvestadier i kæledyrets omgivelser dræbes efter kontakt med et behandlet dyr.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Opløsningen er indiceret til kutan administration. Efter lokal påføring fordeler lægemidlet

sig hurtigt over dyret. Akutte dermale studier på rotter og måldyr har overdoserings- og

serumkinetiske studier påvist, at den systemiske absorption er meget lav, forbigående og

ikke relevant for den kliniske effekt. Dette er yderligere påvist ved et studie, hvor lopper

ikke blev dræbt efter at have suget blod hos tidligere behandlede dyr efter, at dyrets hud og

pels var blevet renset for aktivt materiale.

5.3

Miljømæssige forhold

51630_spc.docx

Side 5 af 7

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Butylhydroxytoluen (E321)

Benzylalkohol

Ethanol, vandfri

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballage

0,4 ml, pipette støbt af en film bestående af 3 lag: et polypropylen/COC/polypropylen,

opløsningsmiddelfri laklaminat og en copolymer af polyethylen/EVOH/polyethylen.

Pipetterne er forseglet i en børnesikker 4-lags pose bestående af

LDPE/nylon/aluminiumfolie/polyesterfilm og leveres i en ydre æske.

Æsker med 1, 3, 4, 6 og 24 pipetter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Imidacloprid kan være farligt for vandlevende organismer. Undgå at forurene søer,

vandløb eller grøfter med lægemidlet eller dets tomme beholdere.

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Nordirland

Repræsentant:

Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road

Newry

County Down, BT35 6PU

Nordirland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

51630

51630_spc.docx

Side 6 af 7

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10. januar 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. december 2014

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

51630_spc.docx

Side 7 af 7

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information