Clarithromycin "Teva" 250 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

17-08-2020

Aktiv bestanddel:
CLARITHROMYCIN
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
J01FA09
INN (International Name):
CLARITHROMYCIN
Dosering:
250 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
48118
Autorisation dato:
2012-07-30

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til patienten

Clarithromycin Teva 250 mg tabletter

Clarithromycin 500 mg tabletter

clarithromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Clarithromycin Teva

Sådan skal du tage Clarithromycin Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Clarithromycin er et antibiotikum, der tilhører gruppen af makrolider.

Clarithromycin anvendes til behandling af følgende infektioner:

bronkitis og lungebetændelse

halsbetændelse og bihulebetændelse

infektioner i hud og bløddele

infektioner med bakterien

Helicobacter pylori

i forbindelse med sår på tolvfingertarmen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Clarithromycin Teva

Tag ikke Clarithromycin Teva

hvis du er allergisk over for clarithromycin, andre makrolidantibiotika (f.eks. erythromycin,

azithromycin) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clarithromycin Teva (angivet i punkt 6).

hvis du tager nogle af lægemidlerne terfenadin eller astemizol (mod høfeber eller allergi) eller cisaprid

(for maveforstyrrelser) eller pimozid-tabletter (for psykisk lidelse), da kombination med disse

lægemidler kan medføre alvorlig forstyrrelse af hjerterytmen. Kontakt din læge for at få vejledning om

alternative lægemidler.

hvis din læge har fortalt dig, at du har unormalt lavt kaliumindhold i blodet.

hvis du eller nogen i din familie tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser (inklusive torsade de

pointes) eller en abnormalitet i elektrokardiogrammet (EKG, elektrisk måling af hjertet), kaldet langt

QT-syndrom.

hvis du tager ergotaminlignende lægemidler (anvendes almindeligvis mod migræne).

hvis du tager simvastatin eller lovastatin (til at nedsætte kolesteroltallet).

hvis du har svær leversygdom med nyresygdom.

hvis du tager ticagrelor (blodfortyndende medicin).

hvis du tager ranolazin (mod angina).

hvis du tager colchicin (mod urinsur gigt).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Clarithromycin Teva, hvis du:

har problemer med leveren

har problemer med nyrerne

har problemer med hjertet, især problemer med hjerterytmen (f.eks. forlænget QT-syndrom)

har, eller er tilbøjelig til at udvikle svampeinfektioner (f.eks. trøske)

har et unormalt lavt indhold af magnesium i blodet

tager andre lægemidler, som er kendt for at medføre alvorlige forstyrrelser af hjerterytmen (for

lægemidlerne terfenadin, astemizol, cisaprid og pimozid: se ”Tag ikke Clarithromycin Teva”).

Brug af anden medicin sammen med Clarithromycin Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

TAG IKKE Clarithromycin Teva, hvis du tager

ergotamin eller dihydroergotamin (til behandling af migræne)

terfenadin eller astemizol (til behandling af høfeber og anden allergi)

pimozid (til behandling af psykisk sygdom)

cisaprid (til behandling af maveproblemer)

simvastatin eller lovastatin (til behandling af forhøjet kolesteroltal)

colchitin (til behandling af urinsur gigt)

ticagrelol (blodfortyndende medicin)

ranolazin (til behandling af angina).

Fortæl det til lægen, hvis du tager noget af følgende medicin

coumarinantikoagulantia, der bruges til at fortynde dit blod, f.eks. warfarin

medicin til behandling af unormalt hjerteslag, f.eks. disopyramid eller quinidin

medicin til behandling af hjertesvigt, f.eks. digoxin

medicin til behandling af epilepsi, f.eks. phenytoin eller carbamazepin

theophyllin, der bruges til behandling af astma

benzodiazepiner, der bruges som sovemedicin, f.eks. midazolam, triazolam og alprazolam

phenobarbital, der bruges som bedøvelse og mod krampeanfald

rifabutin

eller

rifampicin,

rifapentin

eller

aminoglykosider

(f.eks.

gentamicin),

bruges

behandling af nogle infektioner

ciclosporin, tacrolimus eller sirolimus, der bruges efter organtransplantation

medicin mod forhøjet kolesteroltal, f.eks. atorvastatin eller rosuvastatin

efavirenz,

nevirapin,

atazanavir,

saquinavir,

ritonavir,

zidovudin

eller

etravirin,

bruges

behandling af hiv-inficerede patienter

prikbladet perikon, der bruges til behandling af depression

fluconazol, itraconazol eller ketoconazol, der bruges til behandling af svampeinfektioner

sildenafil, tadalafil eller vardenafil, der bruges til behandling af seksuel dysfunktion hos mænd og til

behandling af forhøjet blodtryk

tolterodin, der bruges til behandling af inkontinens

omeprazol, der bruges til behandling af mavesår

medicin til behandling af sukkersyge, f.eks. insulin, glibenglamid, repaglinid, nateglinid

valproat, der bruges til behandling af bipolær sygdom

eletriptan, aprepitant, halofantrin, ziprasidon, vinblastin, cilostazol, methylprednisolon

verapamil, amlodipin eller diltiazem, der bruges til behandling af hjerteproblemer.

Brug af Clarithromycin Teva sammen med mad og drikke

Du kan tage Clarithromycin Teva både med og uden mad, alt efter hvad du foretrækker.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Clarithromycin Teva bør ikke gives til gravide kvinder eller ammende mødre, medmindre fordelene for

moderen opvejer risikoen for barnet. Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for

medicin.

Små mængder clarithromycin kan passere over i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dine tabletter kan gøre dig søvnig, svimmel eller forvirret. Kør IKKE bil, og betjen IKKE maskiner, hvis du

bliver søvnig, svimmel eller forvirret.

Clarithromycin Teva indeholder Tartrazin Lake og Allura Red Lake

Dette lægemiddel indeholder Tartrazin Lake (E102) og Allura Red Lake (E129), der kan forårsage allergiske

reaktioner.

3.

Sådan skal du tage Clarithromycin Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Tabletterne skal sluges, fortrinsvis med et glas vand.

De anbefalede doseringsinstruktioner er som følger:

Voksne, herunder ældre og børn over 12 år:

Mod infektioner i bryst, hals, bihuler, hud og bindevæv:

Den anbefalede dosis er 250 mg to gange dagligt. Din læge kan øge dosis til 500 mg to gange dagligt

ved svære infektioner. Den sædvanlige behandlingsvarighed er 6 til 14 dage.

Til behandling af Helicobacter pylori-infektion forbundet med sår på tolvfingertarmen:

Clarithromycin Teva bør tages i en dosis på 500 mg to gange dagligt sammen med anden medicin til

behandling af

Helicobacter pylori

Din læge beslutter, hvilken kombination er den bedste for dig. Hvis du er det mindste i tvivl om,

hvilken medicin du skal tage, og hvornår du skal tage medicinen, skal du kontakte din læge.

Patienter med lever- eller nyreproblemer

Hvis du har leverproblemer eller svære nyreproblemer, kan det være nødvendigt, at din læge reducerer din

dosis. Du må ikke tage Clarithromycin Teva i længere tid end 14 dage, hvis du har disse problemer.

Børn under 12 år

Clarithromycin anbefales ikke til børn under 12 år.

Hvis du har taget for meget Clarithromycin Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller en anden person) har taget flere Clarithromycin Teva

filmovertrukne tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas, eller

hvis du tror, at et barn har slugt nogen af tabletterne.

En overdosis vil sandsynligvis medføre opkastning og mavesmerter.

Medbring denne indlægsseddel, eventuelle resterende tabletter samt beholderen til hospitalet eller lægen, så

de kan se hvilke tabletter, der blev indtaget.

Hvis du har glemt at tage Clarithromycin Teva

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du tage den så snart, du kommer i tanke om det, medmindre det

næsten er tid til at tage næste tablet.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Clarithromycin Teva

Du må IKKE stoppe med at tage medicinen, fordi du har fået det bedre. Det er vigtigt, at du fuldfører det

ordinerede behandlingsforløb, da problemet ellers kan vende tilbage, og denne medicin kan være mindre

effektiv næste gang.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du lider af noget af følgende på noget tidspunkt under behandlingen, skal du STOPPE med at tage

tabletterne og straks kontakte lægen:

Svær eller langvarig diarré, der kan indeholde blod eller slim. Diarré kan opstå mere end to måneder

efter behandlingen med clarithromycin, og i dette tilfælde skal du stadig kontakte din læge.

Udslæt, vejrtrækningsbesvær, besvimelse eller hævelse i ansigt og hals. Dette er et tegn på, at du kan

have udviklet en allergisk reaktion.

Gulfarvning af huden (gulsot), hudirritation, bleg afføring, mørk urin, øm mave eller appetitløshed.

Det kan være tegn på, at din lever måske ikke fungerer korrekt.

Alvorlige hudreaktioner, såsom blærer på huden, i munden, på læberne, øjnene og kønsorganerne

(symptomer på en sjælden allergisk reaktion, der hedder Stevens-Johnson syndrom/toksisk

epidermal nekrolyse).

Torsade de pointes, livstruende uregelmæssig puls.

Disse bivirkninger er alvorlige, men sjældne bivirkninger. Du kan have behov for hurtig lægehjælp eller

hospitalsindlæggelse.

Kontakt straks lægen, hvis du oplever en alvorlig hudreaktion: rødt, skællende udslæt med knopper under

huden og blærer (eksanthematøs pustulose). Hyppigheden af denne bivirkning er ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra tilgængelige data).

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret i omtrent de angivne hyppigheder:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

hovedpine

søvnbesvær

ændring i smagssansen

maveproblemer, såsom kvalme, opkastning, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarré

unormal leverfunktion (kan ses ved blodprøver)

hududslæt

øget svedtendens.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

oral eller vaginal "trøske" (en svampeinfektion), bakterieinfektion i underlivet

nedsat niveau af visse blodlegemer (der kan gøre infektioner mere sandsynlige eller øge risikoen for

blå mærker eller blødning)

appetitløshed, halsbrand, oppustethed, forstoppelse, luft i maven

angst, nervøsitet, søvnighed, træthed, svaghed, svimmelhed, tremor, rysten eller en generel følelse af

utilpashed

ringen for ørerne eller høretab

svimmelhed

betændelse i munden eller tungen

mundtørhed

ledsmerter

brystsmerter eller forandringer i hjerterytmen, såsom hjertebanken

ændring i niveauet af produkter fra leveren, leverbetændelse, manglende evne for leveren til at fungere

korrekt eller leversvigt (du kan bemærke gulfarvning af huden, mørk urin, bleg afføring eller kløe på

huden)

unormale blodprøveresultater.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

hævelse, rødme eller kløe på huden.

angioødem (hævelse af ansigt, læber eller tunge).

akne.

betændelse i bugspytkirtlen.

forvirring, manglende evne til at kunne orientere sig, hallucinationer (man ser ting, der ikke er der),

ændring i virkelighedssansen eller panik, depression, unormale drømme eller mareridt, mani

kramper (anfald).

stikkende eller prikkende fornemmelse.

blødning.

misfarvning af tunge eller tænder.

manglende smagssans eller manglende eller forandret lugtesans.

tab af hørelse.

muskelsmerter eller manglende muskelvæv. Hvis du lider af myastenia gravis (en tilstand, hvor

musklerne bliver svage og hurtigt trætte), kan clarithromycin forværre disse symptomer.

betændelse i nyrerne eller manglende evne af nyrerne til at fungere korrekt (du kan bemærke træthed,

hævelse eller oppustethed af ansigt, mave, lår eller ankler eller problemer med at lade vandet) eller

nyresvigt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel

Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clarithromycin Teva 250 og 500 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: clarithromycin. Hver tablet indeholder enten 250 mg eller 500 mg clarithromycin.

Øvrige indholdsstoffer: natriumstivelsesglycolat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon (PVP K-30),

magnesiumhydroxid, croscarmellosenatrium, vandfri kolloid silica, stearinsyre, magnesiumstearat,

hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogol 400, tartrazin lake (E102), allura red AC lake

(E129), indigocarmin lake (E132) og vanillin.

Udseende og pakningsstørrelser

En tablet indeholder enten 250 mg eller 500 mg clarithromycin.

Tabletten på 250 mg er en gul, ovalt formet filmovertrukket tablet markeret med "93" på den ene side og

"7157" på den anden side.

Tabletten på 500 mg er en lysegul, ovalt formet filmovertrukket tablet markeret med "93" på den ene side og

"7158" på den anden side.

Tabletterne på 250 mg er tilgængelige i pakningsstørrelser med 8, 10, 12, 14, 14 (kalenderpakning), 16, 20,

30, 100 og 120 tabletter.

Tabletterne på 500 mg er tilgængelige i pakningsstørrelser med 8, 10, 14, 14 (kalenderpakning), 16, 20, 21,

30, 42 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen, H-4042

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets navn

Lægemidlets navn

Danmark

Clarithromycin Teva

Finland

Clarithromycin ratiopharm 250 mg & 500 mg tabletti,

kalvopäällysteinen

Irland

Clarithromycin Teva 250mg & 500mg Film-coated

Tablets

Spanien

Claritromicina Tevagen 250 mg & 500 mg comprimidos recubiertos con

película EFG

Storbritannien

Clarithromycin 250mg & 500mg Film-coated Tablets

Denne indlægsseddel blev sidst ændret 09/2018.

Læs hele dokumentet

13. august 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Clarithromycin "Teva", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

26075

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Clarithromycin "Teva"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 250 mg clarithromycin.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 500 mg clarithromycin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Indeholder 0,30 mg tartrazin aluminium lake (E102) og 0,008 mg Allura Red Aluminium

Lake (E129)

Indeholder 14 mg tartrazin aluminium lake (E102) og 0,001 mg Allura Red Aluminium

Lake (E129)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

250 mg:

Gul, filmovertrukket ovalt formet tablet, præget med "93" på den ene side og "7157" på

den anden side.

Længde: 17 mm. Bredde: 8 mm. Tykkelse: 5-6 mm.

500 mg:

Lysegul, filmovertrukket ovalt formet tablet, præget med "93" på den ene side og "7158"

på den anden side.

Længde: 22 mm. Bredde: 11 mm. Tykkelse: 6-7 mm.

dk_hum_48118_spc.doc

Side 1 af 23

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Clarithromycin "Teva" er indiceret til behandling af følgende infektioner forårsaget af

clarithromycinfølsomme organismer:

Bakteriel pharyngitis

Akut bakteriel sinuitis (tilstrækkeligt diagnosticeret)

Akut eksacerbation af kronisk bronkitis

Samfundserhvervet pneumoni

Hud- og bløddelsinfektioner (milde til moderate)

I passende kombination med antibakterielle terapeutiske regimer og et velegnet

mavesårshelende stof ved eradikationsbehandling af H. pylori hos patienter med H. pylori-

associeret ulcus. Se pkt. 4.2.

Officielle retningslinjer vedrørende korrekt brug af antibiotika bør tages i betragtning.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Doseringen af clarithromycin afhænger af patientens kliniske tilstand og skal bedømmes i

hvert enkelt tilfælde af lægen.

Tabletter på 250 og 500 mg er tilgængelige.

Dosering

Voksne og unge

Den anbefalede dosis er 250 mg to gange dagligt.

Ved svære infektioner kan dosis øges til 500 mg to gange dagligt.

Pædiatrisk population

Clarithromycin "Teva"-tabletter er ikke egnede til børn under 12 år, der vejer under 30 kg.

Andre farmaceutiske formuleringer egner sig bedre til disse patienter.

Ældre

Som til voksne.

Eliminering af

H. pylori

hos voksne

Til patienter med mavesår, der skyldes infektion med H. pylori, kan clarithromycin

administreres i en dosis på 500 mg 2 gange dagligt i kombination med anden passende

antimikrobiel behandling og protonpumpeinhibitorer i 7-14 dage. De officielle

retningslinjer skal følges.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med nyreinsufficiens med kreatinin-clearance mindre end 30 ml/min, bør

clarithromycin dosis reduceres til det halve, dvs. 250 mg en gang dagligt eller 250 mg to

gange dagligt ved svære infektioner. Behandlingen hos disse patienter bør ikke overskride

14 dage.

dk_hum_48118_spc.doc

Side 2 af 23

Nedsat leverfunktion

Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af clarithromycin til patienter med nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.4).

Behandlingsvarighed

Varigheden af behandling med clarithromycin afhænger af patientens kliniske tilstand og

skal bedømmes i hvert enkelt tilfælde af lægen.

Den sædvanlige behandlingsvarighed er 6 til 14 dage.

Administrationsmåde

Clarithromycin "Teva" kan gives uafhængigt af fødeindtagelse (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Clarithromycin "Teva" er kontraindiceret til patienter med overfølsomhed over for det

aktive stof, over for makrolidantibiotika eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Samtidig behandling med clarithromycin og et af de følgende lægemidler er

kontraindiceret: astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadin, da dette kan resultere i forlænget

QT-interval og hjertearytmier, herunder ventrikulær takykardi, ventrikelflimren og torsade

de pointes (se pkt. 4.5).

Samtidig behandling med ticagrelor og ranolazin er kontraindiceret.

Samtidig behandling med clarithromycin og ergotamin eller dihydroergotamin er

kontraindiceret, da dette kan medføre ergottoksicitet.

Clarithromycin "Teva" bør ikke gives til patienter med forlænget QT-interval (medfødt

eller dokumenteret, erhvervet QT-forlængelse) eller ventrikulær hjertearytmi, herunder

torsade de pointe, i anamnesen (se pkt. 4.4 og 4.5).

Clarithromycin "Teva" bør ikke anvendes samtidigt med HMG-CoA-reduktasehæmmere

(statiner), som metaboliseres i udstrakt grad af CYP3A4 (lovastatin eller simvastatin) på

grund af øget risiko for myopati, herunder rhabdomyolyse (se pkt. 4.5).

Clarithromycin "Teva" bør ikke gives til patienter med hypokaliæmi (risiko for forlængelse

af QT-intervallet).

Clarithromycin "Teva" bør ikke anvendes til patienter, der lider af svært leversvigt

samtidigt med nedsat nyrefunktion.

Som med andre stærke CYP3A4-hæmmere bør clarithromycin ikke anvendes til patienter,

der tager colchicin.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lægen bør ikke ordinere clarithromycin til gravide kvinder uden nøje at afveje fordele og

risici, især i de første tre måneder af graviditeten (se pkt. 4.6).

Der bør udvises forsigtighed ved personer med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2).

dk_hum_48118_spc.doc

Side 3 af 23

Clarithromycin udskilles hovedsageligt gennem leveren. Derfor bør der udvises

forsigtighed, når det antibiotiske middel administreres til patienter med nedsat

leverfunktion. Der bør også udvises forsigtighed, når clarithromycin administreres til

patienter med moderat til alvorlig nedsat nyrefunktion.

Der er rapporteret om dødeligt leversvigt (se pkt. 4.8). Nogle patienter har muligvis haft

eksisterende leversygdom eller har muligvis anvendt andre hepatotoksiske lægemidler.

Patienten bør rådgives om at stoppe behandlingen og kontakte lægen, hvis der opstår tegn

og symptomer på hepatisk sygdom, som f.eks. anoreksi, gulsot, mørkfarvet urin, pruritus

eller ømhed i abdomen.

Pseudomembranøs colitis er blevet rapporteret ved brug af næsten alle antibakterielle

stoffer, herunder makrolider, og kan variere i sværhedsgrad fra mild til livstruende. Der er

rapporteret om Clostridium difficile-associeret diarré (CDAD) ved anvendelse af næsten

alle antibakterielle midler, herunder clarithromycin. Diarréen kan variere i sværhedsgrad

fra mild diarré til fatal colitis. Behandling med antibiotika ændrer den normale flora i

tyktarmen, hvilket kan føre til overvækst af C. difficile. CDAD skal overvejes hos alle

patienter, som får diarré efter anvendelse af antibiotika. Omhyggelig gennemgang af

patientens anamnese er nødvendig, da CDAD er blevet rapporteret mere end to måneder

efter administration af antibakterielle midler. Seponering af clarithromycinbehandlingen

bør derfor overvejes uanset indikationen. Der bør udføres mikrobiel test og passende

behandling iværksættes. Lægemidler, der hæmmer peristaltikken, bør undgås.

Efter markedsføring har der været indberetninger om colchicintoksicitet ved samtidig brug

af clarithromycin og colchicin, især hos ældre, hvoraf nogle tilfælde fandt sted hos

patienter med nedsat nyrefunktion. Nogle af disse har haft dødelig udgang (se pkt. 4.5).

Samtidig anvendelse af colchicin og clarithromycin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af clarithromycin og

triazolobenzodiazepiner, såsom triazolam og midazolam (se pkt. 4.5).

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af clarithromycin og andre

ototoksiske lægemidler, især aminoglykosider. Den vestibulære funktion og hørelsen bør

overvåges under og efter behandlingen.

Kardiovaskulære hændelser

Der er blevet observeret forlængelse af hjertets repolarisering og QT-interval ved

behandling med makrolider, herunder clarithromycin (se pkt. 4.8). Dette indikerer, at der er

risiko for at udvikle hjertearytmi og torsade de pointes. Da de følgende situationer kan føre

til øget risiko for ventrikulær arytmi (inklusiv torsade de pointes), bør clarithromycin

anvendes med forsigtighed til følgende patienter:

Patienter med koronararteriesygdom, svær hjerteinsufficiens, forstyrrelser i regulering

af hjertet eller klinisk relevant bradykardi.

Patienter med elektrolytforstyrrelser såsom hypomagnesiæmi. Clarithromycin må ikke

gives til patienter med hypokaliæmi (se pkt. 4.3).

Patienter, som samtidig tager andre lægemidler, der er associeret med forlængelse af

QT-intervallet (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af clarithromycin og astemizol, cisaprid, pimozid og

terfenadin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

dk_hum_48118_spc.doc

Side 4 af 23

Clarithromycin må ikke anvendes til patienter med medfødt eller dokumenteret

erhvervet forlængelse af QT-interval, eller som tidligere har haft ventrikulær arytmi

(se pkt. 4.3).

Epidemiologiske studier, der undersøger risikoen for uønskede kardiovaskulære resultater

med makrolider, har vist varierende resultater. Nogle observationsstudier har identificeret

en sjælden korttidsrisiko for arytmi, myokardieinfarkt og kardiovaskulær mortalitet

ledsaget af makrolider, herunder clarithromycin. Hensyntagen til disse fund skal afvejes

imod behandlingsfordele ved ordinering af clarithromycin.

Pneumoni

I betragtning af opstået resistens hos Streptococcus pneumoniae over for makrolider er det

vigtigt, at der udføres sensitivitetstest, hvis clarithromycin ordineres til behandling af

pneumoni erhvervet uden for sygehuset. I tilfælde af pneumoni erhvervet på sygehuset bør

clarithromycin anvendes sammen med yderligere passende antibiotika.

Infektioner i hud og bløddele af mild til moderat sværhedsgrad

Disse infektioner er som oftest forårsaget af Staphylococcus aureus og Streptococcus

pyogenes. Begge arter er ofte resistente over for makrolider. Derfor er det vigtigt, at der

udføres sensitivitetstest. I de tilfælde, hvor betalactam-antibiotika ikke kan anvendes (f.eks.

pga. allergi), er andre typer antibiotika, såsom clindamycin, det foretrukne lægemiddel. På

nuværende tidspunkt anses makrolider for kun at spille en rolle i nogle infektioner i hud og

bløddele, som eksempelvis infektioner, der skyldes Corynebacterium minutissimum, acne

vulgaris og erysipelas, og i tilfælde hvor penicillinbehandling ikke er mulig.

I tilfælde af svære, akutte overfølsomhedsreaktioner som f.eks. anafylaksi, alvorlige kutane

reaktioner (SCAR) (f.eks. Akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP)), Stevens-

Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse bør behandling med clarithromycin

straks seponeres og anden passende behandling straks indledes.

Clarithromycin bør anvendes med forsigtighed, når det administreres samtidig med

lægemidler, der inducerer cytokrom CYP3A4-enzym (se pkt. 4.5).

HMG-CoA reduktasehæmmere (statiner)

Samtidig brug af clarithromycin og lovastatin eller simvastatin er kontraindiceret (se pkt.

4.3). Der bør udvises forsigtighed, når clarithromycin ordineres sammen med andre

statiner. Der er modtaget rapporter om rhabdomyolyse hos patienter, der tager

clarithromycin samtidig med sådanne statiner. Patienter bør monitoreres for tegn og

symptomer på myopati. I situationer, hvor samtidig brug af clarithromycin med statiner

ikke kan undgås, anbefales det at ordinere den lavest mulige dosis af statin. Brug af et

statin, som ikke metaboliseres af CYP3A (f.eks. fluvastatin) kan overvejes (se pkt. 4.5).

Orale hypoglykæmiske midler/insulin

Samtidig anvendelse af clarithromycin og orale hypoglykæmiske midler (såsom

sulfonylurinstoffer) og/eller insulin kan medføre signifikant hypoglykæmi. Omhyggelig

monitorering af glucose anbefales (se pkt. 4.5).

Orale antikoagulantia

Der er risiko for alvorlig hæmoragi og signifikante forhøjelser i International Normaliseret

Ratio (INR) og protrombintid, når clarithromycin administreres sammen med warfarin (se

dk_hum_48118_spc.doc

Side 5 af 23

pkt. 4.5). INR og protrombintider bør monitoreres hyppigt, når patienterne anvender

clarithromycin og orale antikoagulantia samtidig.

Anvendelse af enhver antimikrobiel behandling, såsom clarithromycin, mod H. pylori-

infektion kan selektere for lægemiddelresistente organismer.

Langvarig brug af clarithromycin kan, som med andre antibiotika, medføre kolonisering

med en øget mængde ikke-følsomme bakterier og svampe til følge. I tilfælde af

superinfektion bør passende behandling iværksættes.

Man bør være opmærksom på mulig krydsresistens mellem clarithromycin og andre

makrolider, samt lincomycin og clindamycin.

Hjælpestoffer

Tartrazin Aluminium Lake og Allura Red Aluminium Lake

Indeholder Tartrazin Aluminium Lake (E102) og Allura Red Aluminium Lake (E129), der

kan forårsage allergiske reaktioner.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. filmovertrukket

tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Anvendelse af følgende lægemidler er strengt kontraindiceret på grund af risikoen for

alvorlig lægemiddelinteraktion:

Cisaprid, pimozid, astemizol og terfenadin

Der er indberettet forhøjet cisapridniveau hos patienter, der anvender clarithromycin og

cisaprid samtidig. Dette kan føre til forlænget QT-interval og hjertearytmi, herunder

ventrikulær takykardi, ventrikelflimren og torsade de pointes. Lignende effekt er

observeret hos patienter, der anvender clarithromycin og pimozid samtidig (se pkt. 4.3).

Det er rapporteret, at makrolider ændrer metabolismen af terfenadin, hvilket resulterer i

forhøjede niveauer af terfenadin, der lejlighedsvis har været forbundet med hjertearytmi,

såsom forlænget QT-interval, ventrikulær takykardi, ventrikelflimren og torsade de pointes

(se pkt. 4.3). I et studie med 14 raske frivillige, resulterede samtidig administration af

clarithromycin og terfenadin i en 2 til 3 ganges stigning i serumniveauet af

syremetabolitten af terfenadin og i et forlænget QT-interval, der ikke medførte nogen

klinisk, synlig effekt. Lignende virkninger er observeret ved samtidig administration af

astemizol og andre makrolider.

Ergotamin/dihydroergotamin

Indberetninger efter markedsføringen tyder på, at samtidig administration af clarithromycin

og ergotamin eller dihydroergotamin har været forbundet med akut ergottoksicitet, der er

karakteriseret ved vasospasmer og iskæmi i ekstremiteterne og andre væv, herunder

centralnervesystemet. Samtidig behandling med clarithromycin og disse lægemidler er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

dk_hum_48118_spc.doc

Side 6 af 23

HMG-CoA-reduktasehæmmere (statiner)

Samtidig brug af clarithromycin med lovastatin eller simvastatin er kontraindiceret (se pkt.

4.3), da disse statiner metaboliseret i udstrakt grad af CYP3A4 og samtidig behandling

med clarithromycin øger deres plasmakoncentration, hvilket øger risikoen for myopati,

herunder rhabdomyolyse. Der er modtaget rapporter om rhabdomyolyse hos patienter, der

tager clarithromycin samtidig med sådanne statiner. Hvis behandling med clarithromycin

ikke kan undgås, bør behandling med lovastatin eller simvastatin seponeres inden

behandlingsstart.

Der skal udvises forsigtighed, når der udskrives clarithromycin med statiner. I situationer,

hvor samtidig brug af clarithromycin med statiner ikke kan undgås, anbefales det at

ordinere den lavest mulige dosis af statin. Brug af et statin, som ikke metaboliseres af

CYP3A (f.eks. fluvastatin) kan overvejes (se pkt. 4.5). Patienten bør monitoreres for tegn

og symptomer på myopati.

Andre lægemidlers påvirkning af clarithromycin

Lægemidler, som inducerer CYP3A (f.eks. rifampicin, phenytoin, carbamazepin,

phenobarbital, prikbladet perikon) kan inducere metaboliseringen af clarithromycin. Dette

kan medføre subterapeutiske niveauer af clarithromycin, hvilket medfører en nedsat

virkning. Det kan yderligere være nødvendigt at overvåge plasmaniveauet af CYP3A-

induceren, som kan være forøget på grund af clarithromycins hæmning af CYP3A (se også

relevant produktinformation for den administrerede CYP3A4-hæmmer). Samtidig

administration af rifabutin og clarithromycin resulterede i en stigning af rifabutin og et

reduceret serumniveau af clarithromycin med en forhøjet risiko for uveitis.

Nedenstående lægemidler er kendt eller mistænkt for at påvirke koncentrationen af

clarithromycin, og det kan være nødvendigt at justere doseringen af clarithromycin eller

overveje en anden behandling.

Efavirenz, nevirapin, rifampicin, rifabutin og rifapentin

Kraftige inducere af cytokrom P450-metabolismesystemet, såsom efavirenz, nevirapin,

rifampicin, rifabutin og rifapentin, kan accelerere clarithromycinomsætningen og derved

sænke plasmaniveauet af clarithromycin, mens det kan øge niveauet af 14-OH-

clarithromycin, en metabolit, der også er mikrobiologisk aktiv. Eftersom clarithromycin og

14-OH-clarithromycins mikrobiologiske aktivitet varierer for forskellige bakterier, kan den

planlagte terapeutiske effekt skades ved samtidig administration af clarithromycin og

enzyminducere.

Etravirin

Clarithromycins eksponering blev nedsat af etravirin; hvorimod koncentrationen af den

aktive metabolit, 14-OH-clarithromycin steg. Da 14-OH-clarithromycin havde reduceret

effekt overfor Mycobacterium avium kompleks (MAC), kan den samlede effekt overfor

dette patogen blive nedsat. Alternativer til clarithromycin bør derfor overvejes til

behandling af MAC.

Fluconazol

Samtidig administration af fluconazol 200 mg dagligt og clarithromycin 500 mg 2 gange

dagligt hos 21 raske, frivillige forsøgspersoner førte til stigninger i den gennemsnitlige

steady-state-minimumskoncentration af clarithromycin (C

) og i arealet under kurven

dk_hum_48118_spc.doc

Side 7 af 23

(AUC) på henholdsvis 33 % og 18 %. Steady state-koncentrationerne af den aktive

metabolit 14-OH-clarithromycin var ikke påvirket i nævneværdig grad af samtidig

administration af fluconazol. Justering af clarithromycindosis er ikke nødvendig.

Ritonavir

Et farmakokinetisk studie viste, at samtidig administration af ritonavir 200 mg hver 8. time

og clarithromycin 500 mg hver 12. time resulterede i markant hæmning af omsætningen af

clarithromycin. Clarithromycins C

øgedes med 31 %, C

øgedes med 182 %, og AUC

øgedes med 77 % ved samtidig administration af ritonavir. En nærmest fuldstændig

hæmning af dannelsen af 14-OH-clarithromycin blev bemærket. Da det terapeutiske

vindue for clarithromycin er stort, vil det ikke være nødvendigt med en nedsættelse af

dosis hos patienter med normal nyrefunktion. Til patienter med nedsat nyrefunktion bør

følgende dosisjustering dog overvejes: Patienter med CLCR på 30 til 60 ml/min skal have

clarithromycindosis nedsat med 50 %. Hos patienter med CLCR på <30 ml/min skal

clarithromycindosis nedsættes med 75 %. Clarithromycindoser på over 1 mg/dag bør ikke

administreres samtidig med ritonavir.

Lignende dosisjusteringer bør overvejes hos patienter med nedsat nyrefunktion, når

ritonavir anvendes som farmakokinetisk forstærker sammen med andre hiv-

proteasehæmmere, herunder atazanavir og saquinavir (se afsnittet nedenfor,

"Bidirektionelle lægemiddelinteraktioner").

Clarithromycins effekt på andre lægemidler

CYP3A-baserede interaktioner

Samtidig administration af clarithromycin, der vides at hæmme CYP3A, og et lægemiddel,

der hovedsageligt metaboliseres af CYP3A, kan være forbundet med stigning i

lægemiddelkoncentrationerne, som kan øge eller forlænge både den terapeutiske effekt og

bivirkningerne af det lægemiddel, der gives samtidig. Clarithromycin bør anvendes med

forsigtighed til patienter, der behandles med andre lægemidler, der er kendte CYP3A-

enzymsubstrater, især hvis CYP3A-substratet har en snæver sikkerhedsmargin (f.eks.

carbamazepin), og/eller hvis substratet metaboliseres ekstensivt af dette enzym.

Der bør overvejes en dosisjustering, og når det er muligt, bør serumkoncentrationen af

lægemidler, der primært metaboliseres af CYP3A, overvåges tæt hos patienter, som

samtidig får clarithromycin.

Følgende stoffer eller stofgrupper vides at være eller er mistænkt for at omsættes af det

samme CYP3A-isoenzym: alprazolam, astemizol, carbamazepin, cilostazol, cisaprid,

ciclosporin, disopyramid, ergotalkaloider, lovastatin, methylprednisolon, midazolam,

omeprazol, orale antikoagulantia (f.eks. warfarin, se pkt. 4.4), atypiske antipsykotika

(f.eks. quetiapine), pimozid, quinidin, rifabutin, sildenafil, simvastatin, tacrolimus,

terfenadin, triazolam og vinblastin, men denne liste er ikke udtømmende. Andre stoffer,

der interagerer via lignende mekanismer gennem andre isoenzymer i cytokrom P450-

systemet, omfatter fenytoin, theophyllin og valproat.

Antiarytmika

Efter markedsføring har der været indberetninger om, at der er opstået torsades de pointes

ved samtidig anvendelse af clarithromycin og quinidin eller disopyramid. Patienternes

elektrokardiogram bør kontrolleres for QT-forlængelse ved samtidig administration af

dk_hum_48118_spc.doc

Side 8 af 23

clarithromycin og disse lægemidler. Serumniveauet af quinidin og disopyramid bør også

overvåges under behandling med clarithromycin.

Der har efter markedsføring været rapporter om hypoglykæmi ved samtidig administration

af clarithromycin og disopyramid. Derfor bør blodsukkerniveauet monitoreres ved

samtidig administration af clarithromycin og disopyramid.

Orale hypoglykæmiske lægemidler/insulin

Med visse hypoglykæmiske lægemidler, såsom nateglinid og repaglinid, kan

clarithromycin hæmme CYP3A-enzymet og forårsage hypoglykæmid, når disse anvendes

samtidig. Omhyggelig monitorering af glucose anbefales.

Omeprazol

Clarithromycin (500 mg hver 8. time) blev givet i kombination med omeprazol (40 mg

dagligt) til raske voksne forsøgspersoner. Omeprazols steady-state plasmakoncentrationer

blev forøget (C

, AUC

0-24

og t

blev forøget med henholdsvis 30 %, 89 % og 34 %) ved

samtidig administration af clarithromycin. Middelværdien for den gastriske døgn-pH-værdi

var 5,2 når omeprazol blev administreret alene og 5,7, når omeprazol blev administreret

sammen med clarithromycin.

Sildenafil, tadalafil og vardenafil

Alle disse fosfodiesterasehæmmere metaboliseres, i hvert fald delvist, af CYP3A, og

CYP3A kan muligvis hæmmes ved samtidig administration af clarithromycin. Samtidig

administration af clarithromycin og sildenafil, tadalafil eller vardenafil vil sandsynligvis

resultere i øget eksponering for fosfodiesterasehæmmer. Det bør overvejes at nedsætte

doseringen af sildenafil, tadalafil og vardenafil, når det administreres sammen med

clarithromycin.

Theophyllin, carbamazepin

Resultater fra kliniske studier tyder på, at der var en moderat men statistisk signifikant (p=

0,05) stigning i cirkulerende theophyllin- og carbamazepinniveauer, når disse stoffer blev

administreret samtidig med clarithromycin. Dosisreduktion kan være nødvendig.

Tolterodin

Tolterodin metaboliseres fortrinsvis via 2D6-isoformen af cytokrom P450 (CYP2D6).

Imidlertid er det fundet, at metabolismen hos en populationsgruppe uden CYP2D6 sker via

CYP3A. I denne populationsgruppe forårsager hæmning af CYP3A signifikant højere

serumkoncentrationer af tolterodin. En reduktion af tolterodin-doseringen kan være

nødvendig ved forekomst af CYP3A-hæmmere, såsom clarithromycin hos den del af

befolkningen, som er dårlige omsættere af CYP2D6.

Triazolobenzodiazepiner (f.eks. alprazolam, midazolam, triazolam)

Ved samtidig administration af midazolam med clarithromycintabletter (500 mg 2 gange

dagligt) blev AUC for midazolam øget 2,7 gange efter intravenøs administration af

midazolam og 7 gange efter oral administration. Samtidig administration af oral

midazolam og clarithromycin bør undgås. Hvis intravenøs midazolam administreres

sammen med clarithromycin, bør patienten overvåges nøje med henblik på dosisjustering.

De samme forholdsregler bør også gælde for andre benzodiazepiner, der metaboliseres af

CYP3A, herunder triazolam og alprazolam. Det er usandsynligt, at benzodiazepiner, der

ikke metaboliseres af CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam), interagerer med

clarithromycin.

dk_hum_48118_spc.doc

Side 9 af 23

Der er efter markedsføring indberettet lægemiddelinteraktioner og virkninger på

centralnervesystemet (f.eks. døsighed og forvirring) ved samtidig anvendelse af

clarithromycin og triazolam. Det anbefales, at patienten overvåges for øget farmakologisk

effekt på centralnervesystemet.

Andre lægemiddelinteraktioner

Aminoglycosider

Der skal udvises forsigtighed ved samtidig brug af clarithromycin og andre ototoksiske

lægemidler, især aminoglycosider (se pkt. 4.4).

Colchicin

Colchicin er substrat for både CYP3A og efflukstransporteren P-glycoprotein (Pgp).

Clarithromycin og andre makrolider er kendt for at hæmme CYP3A og Pgp. Når

clarithromycin og colchicin administreres sammen, kan clarithromycins hæmning af Pgp

og/eller CYP3A føre til øget forekomst af colchicin (se pkt. 4.3 og 4.4).

Digoxin

Digoxin menes at være substrat for efflukstransporteren P-glycoprotein (Pgp).

Clarithromycin er kendt for at hæmme Pgp. Når clarithromycin og digoxin administreres

sammen, kan clarithromycins hæmning af Pgp føre til øget forekomst af digoxin.

Forhøjede digoxinkoncentrationer i serum hos patienter, der får clarithromycin og digoxin

samtidigt, er også rapporteret under bivirkningsovervågning efter markedsføringen. Nogle

patienter har haft kliniske tegn, der stemmer overens med digoxintoksicitet, herunder

potentielt dødelige arytmier. Serumkoncentrationen af digoxin bør overvåges nøje, mens

patienten får digoxin og clarithromycin samtidig.

Zidovudin

Samtidig oral administration af clarithromycin tabletter og zidovudin til hiv-smittede

voksne patienter kan medføre et fald i zidovudins steady-state niveau. Da clarithromycin

synes at interferere med absorptionen af oral zidovudin, der administreres samtidigt, kan

denne interaktion stort set undgås ved at lade patienten indtage disse to lægemidler med 4

timers mellemrum. Denne interaktion synes ikke at opstå hos pædiatriske hiv-smittede

patienter, der tager clarithromycinsuspension sammen med zidovudin eller dideoxyinosin.

Denne interaktion er usandsynlig, når clarithromycin administreres ved intravenøs

infusion.

Phenytoin og valproat

Der har været spontane og publicerede rapporter om interaktion med CYP3A-hæmmere,

herunder clarithromycin med lægemidler, der ikke menes at blive metaboliseret af CYP3A

(f.eks. phenytoin og valproat). Bestemmelse af serumniveauet anbefales for disse

lægemidler, når de administreres samtidig med clarithromycin. Der har været

indberetninger om forhøjet serumniveau.

Bidirektionelle lægemiddelinteraktioner

Atazanavir

Både clarithromycin og atazanavir er substrater og hæmmere af CYP3A, og der er tegn på

en bidirektionel lægemiddelinteraktion. Samtidig administration af clarithromycin (500 mg

2 gange dagligt) og atazanavir (400 mg 1 gang dagligt) resulterede i en fordobling af

dk_hum_48118_spc.doc

Side 10 af 23

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information