Clarithromycin "Hexal" 500 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-09-2020

Aktiv bestanddel:
CLARITHROMYCIN
Tilgængelig fra:
Hexal A/S
ATC-kode:
J01FA09
INN (International Name):
CLARITHROMYCIN
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
36496
Autorisation dato:
2004-08-05

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clarithromycin Hexal 500 mg, filmovertrukne tabletter

clarithromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Clarithromycin Hexal

Sådan skal du tage Clarithromycin Hexal

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Clarithromycin Hexal er et antibiotikum og tilhører gruppen, der kaldes makrolid-antibiotika. Det

stopper væksten af visse bakterier.

Clarithromycin Hexal anvendes til voksne og unge (over 12 år) til behandling af infektioner forårsaget

af clarithromycinfølsomme bakterier i f.eks:

Bronkier

lunger

Bihuler

svælg

Hud

muskulatur

Mavesår

forårsaget af bakterien

Helicobacter pylori

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Clarithromycin Hexal

Tag ikke Clarithromycin Hexal:

hvis du er

allergisk

over for clarithromycin, andre makrolid-antibiotika eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du eller nogen i din familie tidligere har haft

hjerterytme

problemer

(ventrikulær arytmi,

herunder torsades de pointes) eller såkaldt “QT-forlængelse”, der er ændringer i hjertets

aktivitet, som måles ved elektrokardiogram (EKG).

hvis du lider af svær

lever

insufficiens og

nyre

problemer

på samme tid.

hvis du har unormalt lave værdier af

kalium i blodet

(hypokaliæmi).

hvis du tager

ticagrelor

(til forebyggelse af blodpropper)

ranolazin

(anvendes til behandling af brystsmerter)

ergotamin, dihydroergotamin

(mod migræne)

cisaprid

(mavemedicin)

pimozid

(antipsykotisk medicin)

terfenadin

astemizol

(høfeber, allergimedicin)

lovastatin, simvastatin

(kolesterolnedsættende medicin)

colchicin

(til behandling af urinsyregigt)

andre lægemidler, der vides at forårsage alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Clarithromycin Hexal:

hvis du har

nedsat lever

- eller

nyrefunktion

hvis du får

alvorlig eller langvarig diarré

(pseudomembranøs colitis) under eller efter

behandlingen med Clarithromycin Hexal, skal du straks kontakte lægen. Betændelse i tyktarmen

(pseudomembranøs colitis) er indberettet med næsten alle antibakterielle lægemidler, herunder

clarithromycin.

hvis du har

problemer med hjertet

hvis du

tidligere har haft unormalt lave værdier af magnesium i blodet (hypomagnesiæmi).

Brug af anden medicin sammen med Clarithromycin Hexal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Visse andre lægemidler kan påvirke Clarithromycin Hexals virkning og omvendt. Det gælder bl.a.

følgende lægemidler:

Clarithromycin Hexal kan øge virkningen af følgende lægemidler:

Astemizol, terfenadin (mod allergi), pimozid (antipsykotisk middel), cisaprid (mavemedicin),

ergotamin, dihydroergotamin (mod migræne), lovastatin, simvastatin (kolesterolnedsættende

medicin), ticagrelor (til forebyggelse af blodpropper), ranolazin (anvendes til behandling af

brystsmerter), colchicin (til behandling af urinsyregigt) (se afsnittet “Tag ikke Clarithromycin

Hexal”)

Alprazolam, triazolam, midazolam (mod søvnløshed)

Digoxin, verapamil, amlodipin, diltiazem (hjertemedicin)

Theophyllin (astmamedicin)

Warfarin (blodfortyndende medicin)

Atorvastatin, rosuvastatin (kolesterolnedsættende medicin)

Ciclosporin, sirolimus, tacrolimus (immunundertrykkende midler)

Carbamazepin, phenytoin, valproat (mod epilepsi)

Cilostazol (anvendes til at forbedre blodomløbet i benene)

Insulin og andre lægemidler til behandling af diabetes (såsom nateglinid eller repaglinid)

Methylprednisolon (et steroidhormon til behandling af betændelse)

Omeprazol (mavemedicin)

Sildenafil, tadalafil, vardenafil (medicin mod rejsningsproblemer)

Tolterodin (til behandling af overaktiv blæresyndrom (inkontinens))

Vinblastin (mod kræft)

Lægemidler, der indebærer en risiko for påvirkning af hørelsen, især aminoglycosider, såsom

gentamicin eller neomycin (gruppe af antibiotika).

Effekten af både Clarithromycin Hexal og de følgende lægemidler kan forstærkes, når de tages

samtidig:

Atazanavir, saquinavir (hiv-medicin)

Itraconazol (mod svampeinfektioner).

Hvis lægen udtrykkeligt har anvist, at du skal tage Clarithromycin Hexal sammen med et eller flere af

ovennævnte lægemidler, kan det være nødvendigt med tættere lægekontrol.

Følgende lægemidler kan nedsætte virkningen af Clarithromycin Hexal:

Rifampicin, rifabutin, rifapentin (antibiotika)

Efavirenz, etravirin, nevirapin (hiv-medicin)

Phenytoin, carbamazepin, phenobarbital (mod epilepsi)

Perikon (naturlægemiddel til behandling af depression).

Bemærk:

Ritonavir

(virusmedicin) og

fluconazol

(mod svampeinfektioner) kan øge virkningen af

Clarithromycin Hexal.

Clarithromycin Hexal kan nedsætte virkningen af

zidovudin

(hiv-medicin). Der skal derfor gå 4

timer imellem, du tager disse to produkter.

Samtidig behandling med Clarithromycin Hexal og

digoxin,

quinidin, disopyramid

eller

verapamil

(hjertemedicin)

eller

andre makrolid-antibiotika

kan resultere i forstyrrelse af

hjerterytmen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clarithromycin Hexal påvirker almindeligvis ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner, men kan give bivirkninger, såsom svimmelhed, forvirring og desorientering. Hvis du får

sådanne bivirkninger, må du ikke føre motorkøretøj, betjene maskiner eller deltage i aktiviteter, der

kan være til fare for dig selv eller andre.

Synsforstyrrelse og sløret syn kan påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

Clarithromycin Hexal indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det

væsentlige natrium-fri.

3.

Sådan skal du tage Clarithromycin Hexal

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Lægen ordinerer en dosering, der er tilpasset dine behov.

Dosering

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og unge (over 12 år)

½ Clarithromycin Hexal 500 mg filmovertrukken tablet 2 gange dagligt.

Dosis kan øges til 1 Clarithromycin Hexal 500 mg filmovertrukken tablet 2 gange dagligt.

Mavesår forårsaget af bakterien

Helicobacter pylori

1 Clarithromycin Hexal 500 mg filmovertrukken tablet to gange dagligt i kombination med passende

antibiotika og medicin til hæmning af mavesyredannelsen.

Børn (under 12 år):

Det frarådes at anvende Clarithromycin Hexal hos børn under 12 år.

Der findes andre lægemiddelformer, som f.eks. suspension, til børn.

Stærkt nedsat nyrefunktion:

Din læge vil nedsætte dosen.

Indtagelsesmåde

Til oral anvendelse.

Tag tabletterne sammen med et glas vand.

Tabletterne kan tages sammen med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Clarithromycin Hexal 500 mg filmovertrukne tabletter:

Sådan deler du tabletten

Del de filmovertrukne tabletter som vist på tegningen:

Behandlingsvarighed

Behandlingens normale varighed er 6-14 dage. Behandlingen bør fortsætte i mindst 2 dage efter,

at symptomerne har fortaget sig.

I tilfælde af streptokokinfektioner bør behandlingen minimum vare 10 dage.

Hvis du har taget for meget Clarithromycin Hexal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket så hurtigt som muligt, hvis du har taget mere af

Clarithromycin Hexal, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du

føler dig utilpas). Symptomer på overdosering kan være gener fra mave og tarm.

Hvis du har glemt at tage Clarithromycin Hexal

Hvis du har glemt en dosis, så fortsæt behandlingen i henhold til den normale doseringsplan, som

lægen har anvist. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Clarithromycin Hexal

Det er vigtigt, at du tager Clarithromycin Hexal ifølge lægens anvisning. Du må ikke afbryde

behandlingen brat uden at tale med lægen om det, da dine symptomer ellers kan vende tilbage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Kontakt straks lægen

eller

nærmeste skadestue

, hvis du får et af følgende symptomer på en

alvorlig overfølsomhedsreaktion:

Pludseligt åndedræts-, tale- og synkebesvær

Alvorlig svimmelhed eller kollaps

Alvorligt eller kløende hududslæt, især hvis der også optræder blistre og ømhed i øjnene,

munden eller kønsorganerne.

Kontakt lægen

så hurtigt som muligt, hvis du får:

Alvorlig

og vedvarende

diarré

, der undertiden er blodig/slimet og/eller med krampelignende

mavesmerter. Dette kan opstå både under og efter behandlingen. Dette kan være tegn på en

alvorlig tarmbetændelse. Din læge vil muligvis stoppe behandlingen. Tag ikke medicin, som

nedsætter tarmbevægelserne.

Leverproblemer

med mulige tegn som f.eks.:

- manglende appetit

- gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)

- usædvanlig mørk urin, bleg afføring

- kløe i huden

- mavesmerter.

Hjertebanken

eller uregelmæssige hjerteslag.

Betændelse i bugspytkirtlen, hvilket kan give

alvorlige ryg- og mavesmerter

Et rødt, skællende hududslæt med buler under huden og blærer (eksantematøs pustulose).

Andre bivirkninger:

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Søvnløshed

Hovedpine

Ændret smagssans

Mavepine, kvalme, opkastning, diarré, fordøjelsesproblemer

Anormale leverfunktionstest

Udslæt

Øget svedafsondring.

Ikke almindelige bivirkninger

: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Svampeinfektioner (candidiasis), f.eks. i munden

Infektioner i vagina

Nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni, neutropeni)

Øget antal af visse hvide blodlegemer (eosinofili)

Overfølsomhedsreaktioner

Manglende appetit

Angst, svimmelhed, søvnighed, rysten

Følelse af at snurre rundt

Nedsat hørelse, ringen for ørerne (tinnitus)

Ændringer i hjertets aktivitet (kaldet ”QT-forlængelse”, der måles ved EKG)

Hjertebanken

Betændelse i maven, munden og tungen

Luft i maven, forstoppelse, bøvsen

Mundtørhed

Nedsat galdestrøm

Leverbetændelse

Forhøjede leverenzymer i blodet

Kløe, nældefeber

Generel utilpashed

Svaghed

Brystsmerter

Kulderystelser

Træthed.

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

Tarmbetændelse, fra mild til svær (se ”Alvorlige bivirkninger” ovenfor)

Visse infektioner i huden og underliggende væv (erysipelas)

Kraftigt fald i visse hvide blodlegemer (agranulocytosis)

Nedsat antal blodplader: symptomerne herpå kan være usædvanlige blå mærker og blødning

Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion, se ”Alvorlige bivirkninger” ovenfor)

Psykose, fremmedgørelse over for ens egen personlighed

Fornemmelse af ikke at være sig selv, forvirring

Depression, unormale drømme, desorientering, hallucinationer

Krampeanfald

Ændringer i lugtesansen, tab af lugte- og smagssansen

Snurren eller følelsesløshed

Døvhed

Forstyrrelser i hjerterytmen, herunder livstruende tilfælde (ventrikulær arytmi, torsades de

pointes; se ”Alvorlige bivirkninger” ovenfor)

Forlænget blødningstid

Akut bugspytkirtelbetændelse (se ”Alvorlige bivirkninger” ovenfor)

Misfarvning af tænder og tunge

Alvorligt leversvigt, herunder livstruende tilfælde (se ”Alvorlige bivirkninger” ovenfor)

Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)

Alvorlige hudsygdomme med ubehag, rødme, afskalning og hævelse (Stevens-Johnsons

syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, DRESS, eksantematøs pustulose; se ”Alvorlige

bivirkninger” ovenfor)

Akne

Smerter eller svaghed i muskler

Nyrebetændelse, nyresvigt

Unormal urinfarve

Problemer med dit syn (sløret syn)

Synsforstyrrelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clarithromycin Hexal indeholder:

Det aktive stof er clarithromycin.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg clarithromycin

Øvrige indholdsstoffer:

tabletkerne

: mikrokrystallinsk cellulose; croscarmellosenatrium; magnesiumstearat; cellulose,

pulver; kolloid vandfri silica.

filmovertræk

: hypromellose; lactosemonohydrat; titandioxid (E171) og macrogol 4000.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide, aflange, konvekse, overtrukne tabletter med delekærv på begge sider.

De filmovertrukne tabletter er pakket i blisterpakninger af PVC/ aluminium.

Blisterne er pakket ned i papæsker.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser: 7, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 42, 50, 56, 60, 100 eller 140 filmovertrukne

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller

S.C. Sandoz S.R.L., Livezeni Street 7A, 54072 Targu Mures, Rumænien

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11. september 2020

Læs hele dokumentet

11. september 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Clarithromycin ”Hexal”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

22361

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Clarithromycin ”Hexal”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 500 mg clarithromycin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10,3 mg lactose og 0,27 mmol (6,12 mg) natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet.

Hvid, aflang, konveks, overtrukket tablet med delekærv på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Clarithromycin filmovertrukne tabletter er indiceret hos voksne og unge over 12 år til

behandling af følgende akutte og kroniske bakterielle infektioner forårsaget af bakterier,

der er følsomme over for clarithromycin (se pkt. 4.4 og 5.1):

Bakteriel pharyngitis

Akut bakteriel sinuitis (efter adækvat diagnosticering)

Akut bakteriel forværrelse af kronisk bronchitis (efter adækvat diagnosticering)

Mild til moderat pneumoni erhvervet uden for sygehus.

Hudinfektioner og bløddelsinfektioner af mild til moderat sværhedsgrad, såsom

folliculitis, cellulitis og erysipelas

dk_hum_36496_spc.doc

Side 1 af 22

Clarithromycin filmovertrukne tabletter kan også anvendes i en passende kombination med

antibakterielle behandlinger og et passende mavesårshelende middel til eradikation af

Helicobacter pylori hos patienter med Helicobacter pylori-associeret ulcus (se pkt. 4.2).

Officiel vejledning i den passende anvendelse af antibakterielle midler bør tages i betragt-

ning.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Doseringen af clarithromycin afhænger af patientens kliniske tilstand, og skal i hvert enkelt

tilfælde defineres af lægen.

Voksne og unge (over 12 år)

Den normale dosis er 250 mg to gange dagligt.

Ved alvorlige infektioner kan dosis øges til 500 mg to gange dagligt.

Børn under 12 år

Brug af clarithromycin filmovertrukne tabletter anbefales ikke til børn under 12 år.

Brug pædiatriske suspensioner af clarithromycin.

Der er udført kliniske forsøg med clarithromycin pædiatrisk suspension til børn i alderen 6

måneder til 12 år.

Hos børn, der vejer mere end 30 kg, anvendes doseringen til voksne og unge.

Ældre

Som for voksne.

Elimination af

Helicobacter pylori

hos voksne

Hos patienter med gastroduodenalsår, forårsaget af H. pylori-infektion, kan clarithromycin

anvendes i en dosis på 500 mg to gange dagligt. De almindelige anbefalinger vedrørende

eradikation af H. pylori skal tages i betragtning.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er normalt ikke nødvendig, undtagen hos patienter med stærkt nedsat

nyrefunktion (kreatinin-clearance < 30 ml/min.). Hos patienter med nedsat nyrefunktion og

med kreatininclearance under 30 ml/min skal dosis af clarithromycin reduceres til det

halve, f.eks. 250 mg én gang dagligt eller 250 mg to gange dagligt ved alvorligere

infektioner. Behandlingen må ikke fortsætte i mere end 14 dage hos disse patienter.

Nedsat leverfunktion

Der skal udvises forsigtighed, når der administreres clarithromycin til patienter med nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.3 og 4.4).

Behandlingsvarighed

Varigheden af behandlingen med clarithromycin afhænger af patientens kliniske tilstand og

skal i hvert enkelt tilfælde fastsættes af lægen.

Behandlingens normale varighed er 6 til 14 dage.

Behandlingen bør fortsætte i mindst 2 dage, efter at symptomerne har fortaget sig.

Ved infektioner med Streptococcus pyogenes (beta-hæmolytiske streptokokker gruppe

A) bør behandlingsvarigheden være mindst 10 dage.

dk_hum_36496_spc.doc

Side 2 af 22

Kombinationsterapi til eradikation af H. pylori-infektion.De almindelige anbefalinger

vedrørende eradikation af H. pylori skal tages i betragtning.

Administration

Clarithromycin kan tages uafhængigt af fødeindtagelse (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Clarithromycin er kontraindiceret til patienter med kendt overfølsomhed over for det aktive

stof, andre makrolidantibiotika eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

Samtidig administration af clarithromycin og ét af følgende aktive stoffer er

kontraindiceret: astemizol, cisaprid, pimozid og terfenadin, da dette kan resultere i

forlængelse af QT-intervallet og hjertearytmier, herunder også ventrikulær takykardi,

ventrikelflimren. og torsade de pointes (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af ticagrelor eller ranolazin er kontraindiceret.

Samtidig administration af clarithromycin og ergotamin eller dihydroergotamin er

kontraindiceret, da det kan medføre ergot-toksicitet.

Clarithromycin må ikke gives til patienter med QT-forlængelse (medfødt eller

dokumenteret erhvervet QT-forlængelse) eller ventrikulære hjertearytmier i anamnesen,

herunder torsade de pointes (se pkt. 4.4 og 4.5).

Clarithromycin må ikke anvendes samtidig med HMG-CoA-reduktasehæmmere (statiner),

der i høj udstrækning metaboliseres via CYP2A4 (lovastatin eller simvastatin), da det

medfører en øget risiko for myopati, inklusive rabdomyolyse (se pkt. 4.5).

Clarithromycin må ikke gives til patienter med hypokaliæmi (risiko for forlængelse af QT-

tiden).

Clarithromycin må ikke bruges til patienter, som lider af svær leverinsufficiens i

kombination med nedsat nyrefunktion.

Ligesom andre stærke CYP3A4-hæmmere må clarithromycin ikke anvendes hos patienter,

der tager colchicin.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lægen må ikke ordinere clarithromycin til gravide kvinder uden at foretage en grundig

afvejning af risici og fordele, især i de første tre måneder af graviditeten (se pkt. 4.6).

Der skal udvises forsigtighed hos patienter med svær nyreinsufficiens (se pkt. 4.2).

Clarithromycin bliver overvejende udskilt via leveren. Der skal derfor udvises forsigtighed

ved administration af antibiotikummet til patienter med nedsat leverfunktion. Der skal også

udvises forsigtighed ved administration af clarithromycin til patienter med moderat til svær

nyrefunktionsnedsættelse.

dk_hum_36496_spc.doc

Side 3 af 22

Der er rapporteret om tilfælde af fatalt leversvigt (se pkt. 4.8). Nogle patienter kan have

haft præeksisterende leversygdom eller kan have taget andre hepatotoksiske lægemidler.

Patienterne skal råde til at stoppe behandlingen og kontakte deres læge, hvis der opstår

tegn og symptomer på leversygdom som f.eks. anoreksi, gulsot, mørk urin, pruritus eller

ømhed i abdomen.

Der er rapporteret om pseudomembranøs colitis i forbindelse med næsten alle

antibakterielle midler, herunder makrolider. Sværhedsgraden kan variere fra mild til

livstruende. Der er rapporteret om Clostridium difficile–associeret diarré (CDAD) ved brug

af næsten alle antibakterielle midler, herunder clarithromycin. Diarréen kan variere i

sværhedsgrad fra mild diarré til fatal colitis. Behandling med antibakterielle midler ændrer

den normale flora i tyktarmen, hvilket kan føre til overvækst af C. difficile. CDAD skal

overvejes hos alle patienter, der får diarré efter brug af antibiotika. Der skal optages en

præcis anamnese, da der er rapporteret om tilfælde af CDAD, der er opstået mere end to

måneder efter administration af antibakterielle midler. Seponering af behandling med

clarithromycin skal derfor overvejes uanset indikation. Der skal udføres mikrobiel testning,

og passende behandling skal påbegyndes. Lægemidler, som hæmmer peristaltikken, skal

undgås.

Efter markedsføringen er der rapporteret om colchicintoksicitet ved samtidig brug af

clarithromycin og colchicin, særligt hos ældre. Visse af tilfældene opstod hos patienter

med nyreinsufficiens. Der er rapporteret om dødsfald hos visse patienter (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af colchicin og clarithromycin er kontraindiceret.

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af clarithromycin og triazol-

benzodiazepiner, såsom triazolam og midazolam (se pkt. 4.5).

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af clarithromycin og andre

ototoksiske lægemidler, særligt aminoglykosider. Vestibulær- og hørefunktionen bør

monitoreres under og efter behandlingen.

Kardiovaskulære hændelser

Der er set forlænget kardiel repolarisering og QT-interval, der indebærer en risiko for

udvikling af hjertearytmi og torsade de pointes, ved behandling med makrolider, herunder

clarithromycin (se pkt. 4.8). Da følgende situationer kan føre til en øget risiko for

ventrikulære arytmier (inklusive torsade de pointes), bør clarithromycin anvendes med

forsigtighed hos følgende patienter:

Patienter med en kononararteriesygdom, svær hjerteinsufficiens,

overledningsforstyrrelser eller klinisk relevant bradykardi.

Patienter med elektrolytforstyrrelser, såsom hypomagnesiæmi. Clarithromycin må

ikke gives til patienter med hypokaliæmi (se pkt. 4.3).

Patienter i samtidig behandling med andre lægemidler forbundet med QT-

forlængelse (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af clarithromycin og astemizol, cisaprid, pimozid eller

terfenadin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Clarithromycin må ikke anvendes til patienter med medfødt eller dokumenteret

erhvervet QT-forlængelse eller ventrikulær arytmi i anamnesen (se pkt. 4.3).

dk_hum_36496_spc.doc

Side 4 af 22

Epidemiologiske studier, der undersøger risikoen for uønskede kardiovaskulære resultater

med makrolider, har vist varierende resultater. Nogle observationsstudier har identificeret

en sjælden korttidsrisiko for arytmi, myokardieinfarkt og kardiovaskulær mortalitet

ledsaget af makrolider, herunder clarithromycin. Hensyntagen til disse fund skal afvejes

imod behandlingsfordele ved ordinering af clarithromycin.

Pneumoni: I betragtning af den opståede resistens hos Streptococcus pneumoniae over for

makrolider er det vigtigt, at der udføres følsomhedstestning ved ordination af

clarithromycin mod pneumoni erhvervet uden for sygehus. Ved pneumoni erhvervet på

sygehus skal clarithromycin anvendes i kombination med yderligere relevante antibiotika.

Milde til moderate hud- og bløddelsinfektioner: Disse infektioner er oftest forårsaget af

Staphylococcus aureus og Streptococcus pyogenes, som begge kan være resistente over for

makrolider Det er derfor vigtigt at udføre følsomhedstestning I de tilfælde, hvor der ikke

kan anvendes ß-lactamantibiotika (f.eks. allergi), kan andre antibiotika som f.eks.

clindamycin være det foretrukne lægemiddel. Aktuelt anses makrolider kun for at spille en

rolle ved visse hud- og bløddelsinfektioner som f.eks. dem, der forårsages af

Corynebacterium minutissimum (erythrasma), acne vulgaris, og erysipelas og i situationer,

hvor behandling med penicillin ikke kan bruges.

I tilfælde af svære akutte overfølsomhedsreaktioner, som f.eks. anafylaksi, svære kutane

bivirkninger (SCAR) (f.eks. akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP), Stevens-

Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og medikamentelt udslæt med eosinofili

og systemiske symptomer (DRESS)) bør clarithromycin-behandling seponeres

øjeblikkeligt og passende behandling påbegyndes med det samme.

Clarithromycin skal anvendes med forsigtighed ved samtidig administration af lægemidler,

som inducerer CYP3A4-enzymet (se pkt. 4.5).

HMG-CoA-reduktasehæmmere (statiner): Samtidig brug af clarithromycin og lovastatin

eller simvastatin er kontraindiceret (se pkt. 4.3). Der bør udvises forsigtighed, når der

ordineres clarithromycin sammen med andre statiner. Der er rapporteret om rabdomyolyse

hos patienter, der tog clarithromycin og statiner, Patienterne skal monitoreres for tegn og

symptomer på myopati. I situationer, hvor samtidig brug af clarithromycin og statiner ikke

kan undgås, anbefales det at ordinere den laveste godkendte dosis af statinet. Brug af et

statin, som ikke er afhængigt af CYP3A-metabolisme (f.eks. fluvastatin), kan overvejes (se

pkt. 4.5).

Orale hypoglykæmiske midler/insulin: Samtidig brug af clarithromycin og perorale

hypoglykæmiske midler (såsom sulfonylurinstoffer) og/eller insulin kan medføre

signifikant hypoglykæmi. Omhyggelig monitorering af glucose anbefales (se pkt. 4.5).

Orale antikoagulantia: Der er risiko for alvorlig blødning og signifikante forhøjelser af INR

(international normaliseret ratio) og protrombintiden ved samtidig administration af

clarithromycin og warfarin (se pkt. 4.5). INR og protrombintiden skal monitoreres hyppigt,

mens patienterne får clarithromycin og perorale antikoagulantia samtidig.

Brug af antimikrobiel behandling, som f.eks. clarithromycin til behandling af H. pylori-

infektion, kan vælges til lægemiddelresistente organismer.

dk_hum_36496_spc.doc

Side 5 af 22

Som med andre antibiotika kan længerevarende brug medføre kolonisering med øgede

antal ikke-følsomme bakterier og fungi. Ved forekomst af superinfektioner skal der

påbegyndes passende behandling.

Man bør være særlig opmærksom på muligheden for krydsresistens mellem clarithromycin

og andre makrolider samt lincomycin og clindamycin.

Clarithromycin ”Hexal” indeholder lactose. Patienter med sjældne arvelige lidelser såsom

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactose-malabsorption bør derfor

ikke anvende dette lægemiddel.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i

det væsentlige natrium-fri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Brug af følgende lægemidler er strengt kontraindiceret på grund af risikoen for

svære lægemiddelinteraktioner:

Cisaprid, pimozid, astemizol og terfenadin

Der er rapporteret om forhøjede cisaprid-niveauer hos patienter, som fik clarithromycin og

cisaprid samtidig. Dette kan resultere i QT-forlængelse og hjertearytmier, herunder også

ventrikulær takykardi, ventrikelflimren og torsade de pointes-takykardi. Lignende effekter

er observeret hos patienter, som tog clarithromycin og pimozid samtidig (se pkt. 4.3).

Det er rapporteret, at makrolider ændrer metabolismen af terfenadin, hvilket medfører

øgede niveauer af terfenadin. Dette har lejlighedsvist har været forbundet med

hjertearytmier som f.eks. QT-forlængelse, ventrikulær takykardi, ventrikelflimren og

torsade de pointes (se pkt. 4.3). I et forsøg med 14 raske forsøgspersoner medførte

samtidig administration af clarithromycin og terfenadin en to- eller tredobbelt stigning i

serumniveauet af terfenadins syremetabolit og i forlængelse af QT-intervallet. Dette

medførte ikke klinisk påviselige effekter. Lignende effekt er observeret ved samtidig

administration af astemizol og andre makrolider.

Ergotamin/dihydroergotamin

Post-marketing-rapporter tyder på, at samtidig administration af clarithromycin og

ergotamin eller dihydroergotamin har været forbundet med akut ergot-toksicitet

kendetegnet ved vasospasmer samt iskæmi i ekstremiteterne og andet væv, herunder

centralnervesystemet. Samtidig administration af clarithromycin og disse lægemidler er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

HMG-CoA-reduktasehæmmere (statiner)

Samtidig brug af clarithromycin og lovastatin eller simvastatin er kontraindiceret (se pkt.

4.3 og 4.4), da disse statiner i høj grad metaboliseres via CYP3A4, og samtidig behandling

med clarithromycin øger plasmakoncentrationerne af disse stoffer, hvilket øger risikoen for

myopati, inklusive rabdomyolyse. Der er rapporteret om rabdomyolyse hos patienter, der

tog clarithromycin sammen med disse statiner. Hvis behandling med clarithromycin ikke

kan undgås, skal behandling med lovastatin eller simvastatin afbrydes under

behandlingsforløbet.

Der bør udvises forsigtighed, hvis der ordineres clarithromycin sammen med statiner. I

dk_hum_36496_spc.doc

Side 6 af 22

situationer, hvor samtidig brug af clarithromycin og statiner ikke kan undgås, anbefales det

at ordinere den laveste godkendte dosis af statinet. Brug af et statin, der ikke er afhængigt

af CYP3A-metabolisme (f.eks. fluvastatin), kan overvejes. Patienterne skal overvåges for

tegn og symptomer på myopati.

Andre lægemidlers effekt på clarithromycin

Lægemidler, der inducerer CYP3A4 (f.eks. rifampicin, phenytoin, carbamazepin,

phenobarbital, perikon (Hypericum Perforatum)), kan inducere metabolismen af

clarithromycin. Dette kan medføre subterapeutiske niveauer af clarithromycin, hvilket

medfører en reduceret effekt. Yderligere kan monitorering af plasmaniveauerne af

CYP3A4-induceren være nødvendig, da niveauerne kan være forøgede som følge af

clarithromycins hæmning af CYP3A4 (se også de relevante produktoplysninger om den

administrerede CYP3A4-hæmmer). Samtidig indtagelse af rifabutin og clarithromycin

medførte en stigning i serumniveauet af rifabutin og et fald i serumniveauet af

clarithromycin samt en øget risiko for uveitis.

Følgende lægemidler vides eller formodes at påvirke koncentrationerne af cirkulerende

clarithromycin. Der kan være behov for dosisjustering af clarithromycin eller overvejelse

af andre behandlinger.

Efavirenz, nevirapin, rifampicin, rifabutin og rifapentin

Stærke inducere af cytokrom P450-metabolismesystemet som f.eks. efavirenz, nevirapin,

rifampicin, rifabutin og rifapentin kan fremskynde metabolismen af clarithromycin og

således reducere plasmaniveauerne af clarithromycin, samtidig med at plasmaniveauerne af

14-OH-clarithromycin, en metabolit, som også er mikrobiologisk aktiv, øges. Da de

mikrobiologiske aktiviteter af clarithromycin og 14-OH-clarithromycin er forskellige ved

forskellige bakterier, kan den tiltænkte terapeutiske effekt nedsættes ved samtidig

administration af clarithromycin og enzyminducere.

Etravirin

Etravirin reducerede eksponeringen for clarithromycin, hvorimod koncentrationerne af den

aktive metabolit, 14-OH-clarithromycin, steg. Fordi 14-OH-clarithromycin er mindre aktiv

mod Mycobacterium avium complex (MAC), kan den overordnede virkning på dette

patogen være forandret. Det bør derfor overvejes at anvende andre lægemidler end

clarithromycin til behandling af MAC.

Fluconazol

Samtidig administration af fluconazol 200 mg dagligt og clarithromycin 500 mg to gange

dagligt hos 21 raske forsøgspersoner medførte en stigning i den laveste

middelkoncentration af clarithromycin ved steady-state (C

) og et areal under kurven

(AUC) på henholdsvis 33 % og 18 %. Steady-state-koncentrationerne af den aktive

metabolit 14-OH-clarithromycin var ikke signifikant påvirkede ved samtidig

administration af fluconazol. Dosisjustering af clarithromycin er ikke nødvendig.

Ritonavir

Et farmakokinetisk forsøg viste, at samtidig administration af ritonavir 200 mg hver 8. time

og clarithromycin 500 mg hver 12. time medførte en markant hæmning af clarithromycin-

metabolismen. C

af clarithromycin steg med 31 %, C

steg med 182 %, og AUC steg

med 77 % ved samtidig administration af ritonavir. Der blev bemærket en stort set komplet

hæmning af dannelsen af 14-OH-clarithromycin. På grund af det brede terapeutiske vindue

dk_hum_36496_spc.doc

Side 7 af 22

for clarithromycin burde der ikke være behov for dosisreduktion hos patienter med normal

nyrefunktion. Hos patienter med nedsat nyrefunktion skal følgende dosisjusteringer dog

overvejes: Hos patienter med CL

på 30-60 ml/min bør clarithromycindosis reduceres

med 50 %. For patienter med CL

<30 ml/min bør clarithromycindosis reduceres med 75

%. Clarithromycindoser på over 1 g/dag bør ikke administreres samtidig med ritonavir.

Lignende dosisjusteringer skal overvejes hos patienter med nedsat nyrefunktion, når

ritonavir bruges som en farmakokinetisk enhancer med andre HIV-proteasehæmmere,

herunder atazanavir og saquinavir (se afsnittet herunder, Bidirektionelle

lægemiddelinteraktioner).

Clarathromycins effekt på andre lægemidler

CYP3A-baserede interaktioner

Samtidig administration af clarithromycin, som vides af hæmme CYP3A, og et

lægemiddel, som primært metaboliseres af CYP3A, kan være forbundet med forhøjede

lægemiddelkoncentrationer, hvilket kan øge eller forlænge både de terapeutiske og de

uønskede effekter af det samtidige lægemiddel. Clarithromycin skal bruges med

forsigtighed hos patienter, som behandles med andre lægemidler, som vides at være

CYP3A-enzymsubstrater, især hvis CYP3A-substratet har en smal sikkerhedsmargin

(f.eks. carbamazepin) og/eller substratet i vidt omfang metaboliseres ved hjælp af dette

enzym.

Dosisjusteringer kan overvejes, og når det er muligt, skal serumkoncentrationer af

lægemidler, som primært metaboliseres af CYP3A, monitoreres nøje hos patienter, som

samtidig får clarithromycin.

Følgende lægemidler eller lægemiddelklasser vides eller formodes at blive metaboliseret af

det samme CYP3A-isozym: alprazolam, astemizol, carbamazepin, cilostazol, cisaprid,

cyclosporin, disopyramid, ergotalkaloider, lovastatin, methylprednisolon, midazolam,

omeprazol, orale antikoagulantia (f.eks. warfarin), atypiske antipsykotika (f.eks.

quetiapin), pimozid, quinidin, rifabutin, sildenafil, simvastatin, sirolimus, tacrolimus,

terfenadin, triazolam og vinblastin, men denne liste er ikke udtømmende. Lægemidler, som

interagerer via lignende mekanismer ved hjælp af andre isozymer i cytokrom P450-

systemet, omfatter phenytoin, theophyllin og valproat.

Antiarytmika

Der har været post-marketing-rapporter om torsade de pointes ved samtidig brug af

clarithromycin og quinidin eller disopyramid. Elektrokardiogrammer skal monitoreres for

QT-forlængelse ved samtidig administration af clarithromycin og disse lægemidler.

Serumniveauerne af quinidin og disopyramid skal monitoreres under behandling med

clarithromycin.

Efter markedsføringen er der rapporteret om hypoglykæmi ved samtidig administration af

clarithromycin og disopyramid. Blodglucoseniveauerne bør derfor overvåges under

samtidig brug af clarithromycin og disopyramid.

Orale hypoglykæmika/insulin:

Ved samtidig brug af visse hypoglykæmiske lægemidler, såsom nateglinid og repaglinid,

kan clarithromycin hæmme CYP3A4-enzymet og forårsage hypoglykæmi. Nøje

glucosemonitorering anbefales.

dk_hum_36496_spc.doc

Side 8 af 22

Omeprazol

Clarithromycin (500 mg hver 8. time) blev givet i kombination med omeprazol (40 mg

dagligt) til raske voksne forsøgspersoner. Steady-state-plasmakoncentrationer af omeprazol

steg (C

, AUC

0-24

, og t

steg med henholdsvis 30 %, 89 % og 34 %) ved samtidig

administration af clarithromycin. Middelværdien af gastrisk pH over 24 timer var 5,2, når

omeprazol blev administreret alene og 5,7, når omeprazol blev administreret samtidig med

clarithromycin.

Sildenafil, tadalafil og vardenafil

Hver af disse phosphodiesterasehæmmere metaboliseres, i hvert fald delvist, via CYP3A,

og CYP3A kan hæmmes ved samtidig administration af clarithromycin. Samtidig

administration af clarithromycin og sildenafil, tadalafil eller vardenafil ville sandsynligvis

medføre øget eksponering for phosphodiesterasehæmmeren. Det bør overvejes at nedsætte

doserne af sildenafil, tadalafil og vardenafil, når disse lægemidler administreres samtidigt

med clarithromycin.

Theophyllin, carbamazepin

Resultater af kliniske forsøg tyder på, at der var en beskeden men statistisk signifikant (p

0,05) stigning i niveauerne af cirkulerende theophyllin eller carbamazepin, når et af disse

lægemidler blev administreret samtidig med clarithromycin. Dosisreduktion skal muligvis

overvejes.

Tolterodin

Tolterodin metaboliseres primært via 2D6-isoformen af cytokrom P450 (CYP2D6). I en

delgruppe af populationen uden CYP2D6 er den identificerede signalvej for metabolismen

via CYP3A. I denne delgruppe af populationen medfører hæmning af CYP3A signifikant

højere serumkoncentrationer af tolterodin. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af

tolterodin ved tilstedeværelse af CYP3A-hæmmere som f.eks. clarithromycin i

populationen med ringe CYP2D6-metabolisme.

Triazol-benzodiazepiner (f.eks. alprazolam, midazolam, triazolam)

Når midazolam blev administreret samtidig med clarithromycin-tabletter (250 mg 2 gange

dagligt), steg AUC for midazol 2,7 gange efter intravenøs administration af midazolam og

7 gange efter peroral administration. Samtidig administration af peroral midazolam og

clarithromycin skal undgås. Hvis midazolam administreres intravenøst samtidig med

clarithromycin, skal patienten monitoreres nøje med henblik på eventuel dosisjustering. De

samme forholdsregler gælder også for andre benzodiazepiner, der metaboliseres af

CYP3A4, herunder triazolam og alprazolam. Brug af benzodiazepiner, hvis elimination

ikke afhænger af CYP3A4 (temazepam, nitrazepam, lorazepam), vil sandsynligvis ikke

medføre klinisk vigtige interaktioner med clarithromycin.

Der har været post-marketing-rapporter om lægemiddelinteraktioner og effekter på

centralnervesystemet (CNS) (f.eks. somnolens og konfusion) ved samtidig brug af

clarithromycin og triazolam. Det foreslås at monitorere patienten for øgede farmakologiske

CNS-effekter.

dk_hum_36496_spc.doc

Side 9 af 22

Andre lægemiddelinteraktioner

Aminoglykosider

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af clarithromycin og andre

ototoksiske lægemidler, særligt aminoglykosider (se pkt. 4.4).

Colchicin

Colchicin er et substrat for både CYP3A og effluks-transporteren, P-glykoprotein (Pgp).

Clarithromycin og andre makrolider vides at hæmme CYP3A og Pgp. Når clarithromycin

og colchicin administreres samtidig, kan clarithromycins hæmning af Pgp og/eller CYP3A

medføre øget eksponering for colchicin (se pkt. 4.3 og 4.4).

Digoxin

Digoxin menes at være et substrat for effluks-transporteren, P-glykoprotein (Pgp).

Clarithromycin vides at hæmme Pgp. Når clarithromycin og digoxin administreres

samtidig, kan clarithromycins hæmning af Pgp medføre øget eksponering for digoxin. Der

er rapporteret om forhøjede serumkoncentrationer af digoxin hos patienter, som får

clarithromycin og digoxin samtidig, i forbindelse med post-marketing-overvågning. Nogle

patienter har vist kliniske tegn, som er konsistente med digoxin-toksicitet, herunder

potentielt fatale arytmier. Serumkoncentrationerne af digoxin skal monitoreres nøje, mens

patienterne får digoxin og clarithromycin samtidig.

Zidovudin

Samtidig peroral administration af clarithromycin-tabletter og zidovudin hos HIV-

inficerede voksne patienter kan medføre et fald i steady-state-koncentrationer af zidovudin.

Da clarithromycin synes at forstyrre optagelsen af samtidigt administreret peroral

zidovudin, kan denne interaktion stort set undgås ved at forskyde doserne af clarithromycin

og zidovudin, så de indgives med 4 timers mellemrum. Denne interaktion synes ikke at

opstå hos HIV-inficerede pædiatriske patienter, som får clarithromycin som suspension

sammen med zidovudin eller dideoxyinosin. Denne interaktion er usandsynlig, når

clarithromycin administreres via intravenøs infusion.

Phenytoin og valproat

Der har været spontane eller publicerede rapporter om interaktioner mellem CYP3A-

hæmmere, herunder clarithromycin, og lægemidler, som ikke menes at blive metaboliseret

via CYP3A (f.eks. phenytoin og valproat). Det anbefales at måle serumniveauerne for

disse lægemidler ved samtidig administration af clarithromycin. Der er rapporteret om

øgede serumniveauer.

Bi-direktionelle lægemiddelinteraktioner

Atazanavir

Både clarithromycin og atazanavir er substrater og hæmmere af CYP3A, og der foreligger

evidens for en bidirektionel lægemiddelinteraktion. Samtidig administration af

clarithromycin (500 mg to gange dagligt) og atazanavir (400 mg én gang dagligt) medførte

en fordobling af eksponeringen for clarithromycin og et fald på 70 % i eksponeringen for

14-OH-clarithromycin og en stigning på 28 % i AUC for atazanavir. På grund af det brede

terapeutiske vindue for clarithromycin burde der ikke være behov for dosisreduktion hos

patienter med normal nyrefunktion. Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance på 30-60 ml/min) bør dosis af clarithromycin reduceres med 50 %. Hos

patienter med kreatininclearance <30 ml/min bør dosis af clarithromycin reduceres med 75

dk_hum_36496_spc.doc

Side 10 af 22

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information