Clarithromycin "Aristo" 500 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Aktiv bestanddel:
CLARITHROMYCIN
Tilgængelig fra:
Aristo Pharma GmbH
ATC-kode:
J01FA09
INN (International Name):
CLARITHROMYCIN
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
42060
Autorisation dato:
2010-12-01

Læs hele dokumentet

U:\Products\GENERICS\Clarithromycin Pfizer\Local Product Documents\Product

Information\CLAR 006 PIL V 3.1 Nov2011.doc

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clarithromycin Pfizer 250 mg filmovertrukne tabletter

Clarithromycin Pfizer 500 mg filmovertrukne tabletter

clarithromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Clarithromycin Pfizer til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Clarithromycin Pfizer

Sådan skal du tage Clarithromycin Pfizer

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Clarithromycin Pfizer tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes makrolidantibiotika. Antibiotika

stopper væksten af bakterier, som giver infektioner.

Clarithromycin Pfizer anvendes til behandling af følgende infektioner:

Infektioner i brystkassen, f.eks. bronkitis og lungebetændelse

Infektioner i halsen og bihulerne

Infektioner i huden og vævene

Infektioner med bakterien Helicobacter pylori i forbindelse med sår på tolvfingertarmen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CLARITHROMYCIN PFIZER

Tag ikke Clarithromycin Pfizer

hvis du er allergisk over for clarithromycin eller andre makrolidantibiotika (f.eks. erythromycin

eller azithromycin) eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt.6).

hvis du tager tabletter, der indeholder ergotamin eller dihydroergotamin, eller bruger en inhalator

med ergotamin til behandling af migræne. Spørg lægen til råds om alternative lægemidler.

hvis du tager medicin, der indeholder terfenadin eller astemizol (benyttes ofte mod høfeber eller

allergier), cisaprid (mod maveproblemer) eller pimozid (til behandling af psykiske lidelser),

medens du tager Clarithromycin Pfizer, da disse lægemidler givet i kombination nogle gange kan

medføre alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen. Spørg lægen til råds om alternative lægemidler.

hvis du tager simvastatin (benyttes til at sænke kolesterolniveauet).

hvis du ved, at dit kaliumniveau i blodet er for lavt.

hvis du har alvorlige leverproblemer.

U:\Products\GENERICS\Clarithromycin Pfizer\Local Product Documents\Product

Information\CLAR 006 PIL V 3.1 Nov2011.doc

er. Det kan være nødvendigt, at lægen justerer dosis (se også

sselig

eledes risiko for en allergisk reaktion over for Clarithromycin Pfizer

slag

lium og/eller magnesium i blodet. Rytmen af hjerteslagene kan

m påvirker muskelfunktioner), kan symptomerne

hvis du

ger colchicin (medicin til behandling af gigt).

de (nu eller før i tiden), skal du tale med lægen, før du

egynder at tage Clarithromycin Pfizer:

t sjældne tilfælde forårsage en alvorlig form

ktion

superinfektion med mikroorganismer, som ikke er følsomme over for clarithromycin.

recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

itaminer og mineraler samt kosttilskud..

lgende lægemidler

høfeber eller allergi)

for lavt blodtryk og migræne)

idler, kan dette medføre alvorlige

forstyrrelser i hjerterytmen eller alvorlige bivirkninger.

midler tages samtidigt med Clarithromycin Pfizer, kan niveauet og dermed

(hjertemedicin)

ytoin (til behandling af epilepsi)

terolniveauet)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Clarithromycin Pfizer:

hvis du har lever- eller nyreproblem

"Tag ikke Clarithromycin Pfizer").

hvis du har infektion med Helicobacter pylori. Følg lægens anvisninger nøje, da ikke påpa

brug af Clarithromycin Pfizer kan resultere i udvikling af modstandsdygtige organismer.

hvis du har eller har haft en allergisk reaktion over for visse andre antibiotika (lincomycin og

clindamycin). Der er lig

(krydsoverfølsomhed).

hvis du har hjerteproblemer (såsom hjerte-kar-sygdom, langsomme eller uregelmæssige hjerte

eller et svagt hjerte), eller hvis du på samme tid tager medicin, der kan påvirke hjerteslagene.

hvis du har et lavt niveau af ka

blive påvirket i disse tilfælde.

hvis du har myasthenia gravis (en sygdom, so

blive værre, hvis du tager clarithromycin.

Hvis du har en eller flere af følgende tilstan

Vigtige oplysninger om din medicin

Fortæl det omgående til lægen, hvis du har voldsom eller længerevarende diarré under eller efter

brugen af clarithromycin. Clarithromycin kan i mege

for tyktarmsbetændelse (pseudomembranøs colitis).

Fortæl det omgående til lægen, hvis du tror, at du (eller dit barn) har udviklet en ny infe

under længerevarende eller gentagen brug af clarithromycin. Der kan være tale om en

Brug af anden medicin sammen med Clarithromycin Pfizer

Fortæl lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på

Tag ikke Clarithromycin Pfizer, hvis du tager et eller flere af fø

terfenadin eller astemizol (mod

cisaprid (mod maveproblemer)

pimozid (til behandling af visse svære psykiske lidelser)

ergotamin eller dihydroergotamin (til behandling af

colchicin (anvendes normalt til behandling af gigt).

Hvis Clarithromycin Pfizer kombineres med disse lægem

Hvis nedenstående læge

effekten af disse øges:

digoxin, quinidin eller disopyramid

warfarin (blodfortyndende middel)

ergotamin eller dihydroergotamin (til behandling af migræne)

carbamazepin, valproat eller phen

colchicin (til behandling af gigt)

theophyllin (til at lette vejrtrækningen)

terfenadin eller astemizol (mod høfeber eller allergi)

trizolam, alprazolam eller midazolam (beroligende midler)

lovastatin eller simvastatin (til sænkning af koles

U:\Products\GENERICS\Clarithromycin Pfizer\Local Product Documents\Product

Information\CLAR 006 PIL V 3.1 Nov2011.doc

cisaprid eller omeprazol (mod maveproblemer)

n gensidigt påvirke

ithromycin Pfizer, kan

niveauet af både atazanavir (eller saquinavir) og Clarithromycin Pfizer øges

ycin Pfizer

ragerende lægemidler omfatter:

dføre en øgning af niveauet af begge lægemidler

dler

). Hos nogle patienter kan

larithromycin Pfizer

andling af betændelse)

andling af kræft)

r kemoterapi)

blodcirkulationen i benene)

e afstødning af transplanterede organer)

prikbladet perikon (hypericum perforatum) (urteprodukt til behandling af depression)

ing af epilepsi)

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

er er begrænset erfaring med behandling af gravide kvinder og ammende mødre. Gravide kvinder og

dles, hvis de forventede fordele opvejer de mulige risici.

ør ikke motorkøretøj, og lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du har en eller

ere af følgende bivirkninger: svimmelhed, forvirring eller desorientering.

ag altid Clarithromycin Pfizer nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

ed eller uden mad.

pimozid (til behandling af psykoser).

Clarithromycin Pfizer og antivirale lægemidler til behandling af HIV ka

hinanden på følgende måde:

zidovudin: Clarithromycin Pfizer kan sænke niveauet af zidovudin

ritonavir kan øge niveauet af Clarithromycin Pfizer

atazanavir og saquinavir: Tages disse lægemidler samtidigt med Clar

nevirapin og efavirenz kan sænke niveauet af Clarithrom

Andre interaktioner og inte

rifabutin (et antibiotikum til behandling af visse infektioner) kan sænke niveauet af

Clarithromycin Pfizer

itraconazol (et svampebekæmpende middel) taget i kombination med Clarithromycin Pfizer

kan me

fluconazol, som er et andet svampebekæmpende middel, kan øge niveauet af Clarithromycin

Pfizer

sildenafil, tadalafil eller vardenafil (til behandling af erektil dysfunktion) taget i kombination

med Clarithromycin Pfizer kan medføre en øgning af niveauet af begge lægemi

tolterodin (til behandling af symptomer på overaktiv blære-syndrom

niveauet af tolterodin øges, når det tages samtidigt med C

methylprednisolon (et kortikosteroid til beh

vinblastin (et kemoterapeutikum til beh

ziprasidon (til behandling af psykoser)

eletriptan (til behandling af migræne)

halofantrin (til behandling af malaria)

aprepitant (til at forhindre opkastning unde

cilostazol (til forbedring af

rifampicin (til behandling af tuberkulose)

alle betalactamantibiotika

tacrolimus eller ciclosporin (til at forhindr

phenobarbital (til behandl

Graviditet, amning og fertilitet

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

ammende mødre må kun behan

Trafik- og arbejdssikkerhed

3. SÅDAN SKAL DU TAGE CLARITHROMYCIN PFIZER

apoteket.

Clarithromycin Pfizer kan indtages sammen m

U:\Products\GENERICS\Clarithromycin Pfizer\Local Product Documents\Product

Information\CLAR 006 PIL V 3.1 Nov2011.doc

en sædvanlige dosis er 250 mg to gange daglig. Lægen kan øge dosis til 500 mg to gange daglig ved

ellem 6 og 14 dage og skal fortsættes i mindst 2 dage,

larithromycin Pfizer er en del af "førstevalgsbehandlingen med tre lægemidler" til voksne patienter,

r sår på tolvfingertarmen på grund af infektion med Helicobacter pylori.

ed nyreproblemer:

e nyreproblemer, kan det være nødvendigt, at lægen nedsætter dosis til det halve,

romycin i tabletform er ikke velegnet til børn under 12 år, der vejer mindre end 30 kg. Lægen

il ordinere et andet passende lægemiddel til dit barn.

af Clarithromycin Pfizer er for stærk eller for

apoteket, hvis du (eller nogen anden) har taget mere af Clarithromycin

har foreskrevet. Tag denne

dlægsseddel, resterende tabletter og pakningen med til hospitalet eller til lægen, så de kan se hvilke

vis du har glemt at tage en tablet, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, medmindre

en dobbeltdosis som erstatning for den

in Pfizer

u må ikke holde op med at tage medicinen, selvom du får det bedre. Hvis behandlingen med

e alle smitsomme bakterier er

levet dræbt, og at infektionen vender tilbage.

oteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVI

KNINGER

shock (blodtryksfald, rastløshed, svag hurtig

og/eller øjenbetændelse (Stevens-Johnsons syndrom), eller hvis du eller dit barn

plever en svær pludselig allergisk reaktion med feber og blærer på huden/nedbrydning af

De sædvanlige doseringer er anført nedenfor:

Voksne og unge (børn over 12 år):

alvorlige infektioner. Behandlingen vil vare m

efter at symptomerne har fortaget sig.

Ved infektioner med Helicobacter pylori:

som har mavesår elle

Clarithromycin Pfizer gives i en dosis på 500 mg to gange daglig.

V

Hvis du har alvorlig

dvs. én gang daglig, og begrænser behandlingen til maksimalt 14 dage.

Børn under 12 år:

Clarith

Spørg lægen eller på apoteket, hvis du mener, at effekten

svag.

Hvis du har taget for mange Clarithromycin Pfizer

Kontakt lægen, skadestuen eller

Pfizer, end der står i denne information eller mere end lægen

tabletter, der er blevet indtaget.

En overdosis vil ofte medføre opkastning og mavesmerter.

Hvis du har glemt at tage Clarithromycin Pfizer

det snart er tid til at tage den næste tablet. Du må ikke tage

glemte tablet. Tag de resterende doser på det rigtige tidspunkt.

Hvis du holder op med at tage Clarithromyc

Clarithromycin Pfizer stoppes for tidligt, er der en risiko for, at ikk

Spørg lægen eller på ap

R

Clarithromycin Pfizer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt omgående lægen, hvis du eller dit barn oplever:

allergiske reaktioner fra let kløende hududslæt til

puls, klam hud, nedsat bevidsthed). Disse allergiske reaktioner er ikke almindelige.

voldsom langvarig diarré. Dette kan være tegn på en meget sjælden form for

tyktarmsbetændelse (pseudomembranøs colitis).

en svær allergisk reaktion, der påvirker slimhinderne, med (høj) feber, rødplettet hud,

ledsmerter

U:\Products\GENERICS\Clarithromycin Pfizer\Local Product Documents\Product

Information\CLAR 006 PIL V 3.1 Nov2011.doc

ssans og lugtesans

isfarvning af tungen, svampeinfektion i munden (der giver

ømhed i munden, som nogle gange ledsages af hvide pletter)

eauer ved blodprøver.

ytter), hvilket øger

risikoen for infektioner

ær og svimmelhed

mer, gulfarvning af huden eller øjnene (gulsot).

færre end 1 ud

rekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

ring

heden og panikfølelse

hed, følelsesløshed eller snurren og prikken, krampeanfald

lag/-rytme

rter og rygsmerter (betændelse i bugspytkirtlen)

Nedsat antal af en type af blodceller (blodpladerne, også kaldet trombocytter, og tilstanden kaldes

er øjenbetændelse

(Stevens-Johnsons syndrom).

mptomerne på myasthenia gravis (en tilstand, hvor musklerne

blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

live bedre.

atienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

ejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

ww.meldenbivirkning.dk

huden (toksisk epidermal nekrolyse). Disse alvorlige bivirkninger forekommer meget

sjældent.

Andre mulige bivirkninger omfatter:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede, men hos færre end 1

ud af 10 behandlede)

Maveproblemer, f.eks. kvalme, opkastning, fordøjelsesbesvær, mavesmerter eller diarré

Ændret smag

Betændelse i munden eller tungen, m

Misfarvning af tænderne (dette kan normalt afhjælpes ved rensning af tænderne hos tandlæge)

Hovedpine

Ændrede niv

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 1.000 behandlede, men hos færre

end 1 ud af 100 behandlede)

Depression

Led- og muskelsmerter

Nedsat antal af en type af blodceller (de hvide blodlegemer, også kaldet leukoc

Allergiske reaktioner, der kan række fra hududslæt, hævet kløende hud og hududslæt til

vejrtrækningsbesv

Lever- eller galdeblæreproble

Sjældne bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10.000 behandlede, men hos

af 1.000 behandlede)

Ringen for ørerne (tinnitus).

Meget sjældne bivirkninger (fo

Søvnproblemer, onde drømme, hallucinationer, desoriente

Forvirring, ændret personlighed, ændret opfattelse af virkelig

Ørhed, svimmel

Ændring i hjertes

Høretab (går normalt over ved ophør med behandlingen)

Lavt blodsukkerniveau eller hypoglykæmi hos diabetikere

Nyreproblemer

Leverproblemer

Kvalme, opkastning, mavesme

trombocytopeni), hvilket giver blå mærker og blødningstendens

Alvorlig tilstand med (høj) feber, røde pletter på huden, ledsmerter og/ell

Clarithromycin Pfizer kan forværre sy

bliver svage og hurtigt trættes) hos patienter, der allerede har denne tilstand.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed

Du finder skema og v

U:\Products\GENERICS\Clarithromycin Pfizer\Local Product Documents\Product

Information\CLAR 006 PIL V 3.1 Nov2011.doc

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

pørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

raldespanden.

Clarith

mycin Pfizer indeholder:

ver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg clarithromycin.

fer: mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica,

magnesiumstearat, povidon, hypromellose, propylenglycol, titandioxid (E 171),

Udseende og pakningsstørrelser

ysegule, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med "D" på den ene side og "62" på den anden

ycin Pfizer filmovertrukne tabletter fås i blisterpakninger med

5. OPBEVARING

Opbevar Clarithromycin Pfizer utilgængeligt for børn.

Brug ikke Clarithromycin Pfizer efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

medicinrester i afløbet, toilettet eller sk

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

ro

Aktivt stof: clarithromycin.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg clarithromycin.

Øvrige indholdsstof

hydroxypropylcellulose, vanillin, sorbinsyre og gul jernoxid (E 172).

Filmovertrukken tablet.

side.

Lysegule, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med "D" på den ene side og "63" på den

anden side.

Clarithrom

250 mg:

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 40, 42, 45, 49, 50, 56, 60, 72, 75, 90, 100,

120, 140, 250, 500 eller 1.000 filmovertrukne tabletter.

00 mg:

32, 42, 45, 49, 50, 56, 60, 70, 84, 90, 100,

40, 168, 250, 500 eller 1.000 filmovertrukne tabletter.

markedsført.

markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Fremstiller

Pfizer Service Company, Hoge Wei 10, B-1930, Zaventem, Belgien.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 28, 30,

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

Indehaver af

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

U:\Products\GENERICS\Clarithromycin Pfizer\Local Product Documents\Product

Information\CLAR 006 PIL V 3.1 Nov2011.doc

enne indlægsseddel blev sidst revideret november 2011

e den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

N

M

e

Name of the medicinal product

ame of the

ember

Stat

Belgien

Clarithromycine Pfizer250 mg/ 500 mg, comprimés pelliculés

Cypern

Clarithromycin Pfizer

Danmark

Clarithromycin “Pfizer”

Frankrig

CLARITHROMYCINE PFIZER 250 mg/ 500 mg, comprimé pelliculé

Grækenland

Clarithromycin Pfizer

Ireand

Clarithromycin Pfizer 250 mg/ 500 mg film-coated tablets

Italien

Claritromicina Pfizer 250 mg/ 500 mg compresse rivestite con film

Litauen

Clarithromycin Pfizer 250 mg/ 500 mg plėvele dengtos tabletės

Luxembourg

Clarithromycine Pfizer 250 mg/ 500 mg, comprimés pelliculés

Malta

Clarithromycin 250 mg/ 500 mg film-coated tablets

Nederlandene

Claritromycine Pfizer 250 mg/ 500 mg, filmomhulde tabletten

Norge

Clarithromycin Pfizer 250 mg/ 500 mg tabletter, filmdrasjerte

Portugal

Claritromicina Parke-Davis

Spanien

Claritromicina Pharmacia 250 mg/ 500 mg comprimidos recubiertos con película

Storbritannien

Clarithromycin 250 mg/ 500 mg film-coated tablets

Tjekkiet

Clarithromycin Pfizer 250 mg/ 500 mg potahované tablety

Tyskland

Clarithromycin Pfizer 250 mg/ 500 mg Filmtabletten

Ungarn

Clarithromycin Pfizer 250 mg/ 500 mg filmtabletta

Østrig

Clarithromycin Pfizer 250 mg/ 500 mg Filmtabletten

D

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information