Clamoxyl Vet. 200 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

19-06-2017

Aktiv bestanddel:
AMOXICILLINTRIHYDRAT
Tilgængelig fra:
Zoetis Finland Oy
ATC-kode:
QJ01CA04
INN (International Name):
amoxicillin trihydrate
Dosering:
200 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
11083
Autorisation dato:
1983-10-21

Læs hele dokumentet

15. juni 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Clamoxyl Vet., tabletter

0.

D.SP.NR

6074

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Clamoxyl Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En 40 mg tablet indeholder: Amoxicillin 40 mg som amoxicillintrihydrat

En 200 mg tablet indeholder: Amoxicillin 200 mg som amoxicillintrihydrat

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund. Kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier hos hund og kat.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for det aktive stof.

Bør ikke anvendes oralt eller parenteralt til kaniner, marsvin, hamstre og løbemus. Det

anbefales at udvise forsigtighed ved brug til andre mindre planteædere.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

11083_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Anvendelse af produktet skal være baseret på følsomhedstestning af bakterier isoleret fra

dyret. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, bør behandling baseres på lokale epidemiologiske

oplysninger.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Penicillin og cephalosporiner kan medføre en overfølsomhedsreaktion (allergi) efter

injektion, indhalering, indtagelse eller hudkontakt. Overfølsomhed over for penicillin kan

medføre krydsreaktion over for cephalosporiner og omvendt.

Allergiske reaktioner over for disse stoffer kan i nogle tilfælde være alvorlige. Undlad at

håndtere produktet, hvis du ved, at du er sensibiliseret, eller hvis du er blevet frarådet at

arbejde med denne type præparater.

Håndter produktet meget omhyggeligt for at undgå eksponering, idet alle anbefalede

forholdsregler skal iagttages.

Hvis du udvikler symptomer efter eksponering (f.eks. hududslæt), bør du søge læge og vise

lægen denne advarsel. Hævelser i ansigtet, ved læberne eller omkring øjnene eller

åndedrætsbesvær er mere alvorlige symptomer og kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Vask hænderne efter brug.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Allergiske reaktioner (allergiske hudreaktioner, anafylaksi).

I tilfælde af allergiske reaktioner skal brug af produktet straks ophøre.

Modforanstaltninger i tilfælde af en allergisk reaktion omfatter:

I tilfælde af anafylaksi: epinephrin (adrenalin) og glukokortikoider.

I tilfælde af allergisk hudreaktioner: antihistaminer og/eller glukokortikoider.

Brug af produktet kan i nogle tilfælde medføre gastrointestinale lidelser (opkastning,

diarré, anoreksi).

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den bakterielle virkning af penicillin kan forstyrres ved samtidig indtagelse af

farmakologiske produkter med bakteriostatisk virkning, som f.eks. erythromycin og

tetracyclin.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

5-10 mg amoxicillin/kg legemsvægt 2 gange daglig.

11083_spc.doc

Side 2 af 4

For at sikre korrekt dosis og undgå underdosering bør legemsvægten fastsættes så nøjagtigt som

muligt.

4.10

Overdosering

Amoxicillin har meget ringe toksicitet i forhold til de dyrearter, som lægemidlet er

beregnet til, og tåles godt ved oral indgift. Ud over de tilfælde af diarré, der er blevet

indberettet ved den anbefalede dosis, forventes ingen bivirkninger ved en utilsigtet

overdosis.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: amoxicillin

ATCvet-kode: QJ01CA04

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Amoxicillin er et bredspektret, semisyntetisk penicillinderivat (aminopenicillin), der udøver

en baktericid effekt over for mange såvel grampositive som gramnegative bakterier.

Amoxicillin har ingen effekt overfor penicillinaseproducerende bakterier.

Amoxicillin nedbryder irreversibelt peptidoglycaner (polypeptider) i den eksisterende

cellevæg snarere end nydannede cellevægge i bakterievækstfasen.

Amoxicillin absorberes godt efter peroral indgift (op mod 90%), uafhængigt af samtidig

fodertildeling

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Sammenlignet med ampicillin opnås højere vævskoncentrationer og bedre fordeling i

organismen, og en hurtigere indtrædende virkning.

Amoxicillin indgår i det enterohepatiske kredsløb og hovedparten udskilles gennem nyrerne.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Silica, kolloid

Magnesiumstearat

Methylcellulose

Gær

Cellulose, microcrystalline

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

11083_spc.doc

Side 3 af 4

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Blisterpakning.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Repræsentant

Orion Pharma Animal Health A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

40 mg: 11082

200 mg: 11083

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. maj 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. juni 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

11083_spc.doc

Side 4 af 4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information