Citalopram "Actavis" 10 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

19-08-2019

Aktiv bestanddel:
CITALOPRAMHYDROBROMID
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-kode:
N06AB04
INN (International Name):
Citalopram hydrobromide
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisationsnummer:
32806
Autorisation dato:
2002-05-02

Læs hele dokumentet

13. august 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Citalopram "Actavis", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

21090

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Citalopram "Actavis"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Citalopram "Actavis" 10 mg filmovertrukne tabletter: 1 filmovertrukket tablet indeholder

12,495 mg citalopramhydrobromid svarende til 10 mg citalopram.

Citalopram "Actavis" 20 mg filmovertrukne tabletter: 1 filmovertrukket tablet indeholder

24,99 mg citalopramhydrobromid svarende til 20 mg citalopram.

Citalopram "Actavis" 40 mg filmovertrukne tabletter: 1 filmovertrukket tablet indeholder

49,98 mg citalopramhydrobromid svarende til 40 mg citalopram.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Citalopram "Actavis" 10 mg filmovertrukne tabletter: Runde, hvide tabletter med en

diameter på 6 mm.

Citalopram "Actavis" 20 mg filmovertrukne tabletter: Runde, hvide tabletter med delekærv

og med en diameter på 8 mm.

Citalopram "Actavis" 40 mg filmovertrukne tabletter: Runde, hvide tabletter med delekærv

og med en diameter på 10 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af svære depressive episoder.

Behandling af panikangst med eller uden agorafobi.

dk_hum_32806_spc.doc

Side 1 af 17

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Citalopram skal administreres som en enkelt oral dosis, enten om morgenen eller om

aftenen.

Tabletterne kan tages med eller uden mad, men med væske.

Børn og unge under 18 år:

Citalopram bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år, idet der endnu

ikke foreligger dokumentation for sikkerhed og virkning i denne befolkningsgruppe (se

pkt. 4.4).

Behandling af svære depressive episoder:

Voksne:

Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges

op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt respons.

En antidepressiv effekt kan tidligst forventes 2 uger efter behandlingens start.

Behandling skal fortsætte, indtil patienten har været symptomfri i 4-6 måneder.

Behandling af panikangst:

Voksne:

En enkelt dosis på 10 mg dagligt i den første uge anbefales inden dosis øges til 20 mg

dagligt. Afhængigt af individuelt respons kan dosis øges til 40 mg dagligt.

Ældre (>65 år):

Hos ældre patienter bør dosis reduceres til halvdelen af den anbefalede dosis, dvs. 10-20

mg dagligt. Den anbefalede maksimumdosis for ældre patienter er 20 mg dagligt.

Nedsat nyrefunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig hvis patienten har mild til moderat nedsat nyrefunktion.

Der foreligger ingen information om behandling af patienter med alvorlig nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance <20 ml/min, se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion:

Hos patienter med mild eller moderat nedsat leverfunktion anbefales en initialdosis på 10

mg dagligt i de første to behandlingsuger. Afhængigt af responset kan dosis efterfølgende

øges til 20 mg dagligt.

Opmærksomhed og ekstra forsigtig dosistitrering er anbefalet hos patienter med svært

nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Patienter med ringe CYP2C19-metabolisering:

Hos patienter med ringe CYP2C19 metabolisering anbefales en initialdosis på 10 mg

dagligt i de første to behandlingsuger. Afhængig af responset kan dosis efterfølgende øges

til 20 mg dagligt (se pkt. 5.2).

Seponeringssymptomer ved behandlingsophør af SSRI

Pludselig seponering bør undgås. Ved seponering af behandling med citalopram bør dosis

gradvist reduceres over mindst én til to uger for at nedsætte risikoen for seponerings-

symptomer (se pkt. 4.4 og 4.8). Hvis der opstår meget generende symptomer i forbindelse

med dosisreduktion eller seponering af behandlingen, kan det overvejes atter at give den

dk_hum_32806_spc.doc

Side 2 af 17

tidligere ordinerede dosis. Efterfølgende kan lægen seponere behandlingen ved en mere

gradvis dosisreduktion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for citalopram eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

MAO-hæmmere (monoaminooxidasehæmmere)

Der er set tilfælde med karakteristika der ligner serotoninsyndrom

Citalopram bør ikke gives til patienter som behandles med

monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), inkl. selegilin i daglige doser

over 10 mg/dag.

Citalopram bør tidligst gives 14 dage efter seponering af en irreversibel MAO-

hæmmer eller det angivne tidsrum efter seponering af en reversibel MAO-

hæmmere (RIMA) iht. ordineringsvejledningen for MAO-hæmmere (RIMA).

Behandling med MAO-hæmmere bør tidligst påbegyndes 7 dage efter seponering

af citalopram (se pkt. 4.5).

Citalopram er kontraindiceret i kombination med linezolid, medmindre tæt observation

og monitorering af blodtrykket er mulig (se pkt. 4.5).

Citalopram er kontraindiceret hos patienter med kendt QT-interval forlængelse eller

medfødt langt QT syndrom.

Citalopram er kontraindiceret ved samtidig anvendelse af lægemidler, der er kendt for

at forlænge QT-intervallet (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Behandling af ældre patienter med nedsat nyre eller lever funktion, se pkt. 4.2.

Anvendelse til børn og unge under 18 år

Citalopram bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år.

Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg eller selvmordstanker) og fjendtlighed

(fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede) blev observeret hyppigere i kliniske

undersøgelser blandt børn og unge behandlet med antidepressive lægemidler i forhold til

gruppen behandlet med placebo.

Hvis det under hensyntagen til kliniske behov alligevel besluttes at behandle patienter i

denne gruppe, bør disse overvåges omhyggeligt for selvmordssymptomer. Derudover

mangler der langtidsdata om sikkerhed hos børn og unge med hensyn til vækst, modning

samt kognitiv og adfærdsmæssig udvikling.

Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forværring

Depression er forbundet med en øget risiko for selvmordstanker, selvdestruktive

handlinger og selvmord (selvmordsrelaterede hændelser). Denne risiko varer ved, indtil der

er sket en signifikant remission af sygdommen. Eftersom en bedring af depressionen

måske ikke ses før efter flere ugers behandling, bør patienten følges tæt, indtil en

forbedring ses. Generel klinisk erfaring viser, at selvmordsrisikoen kan stige i de tidlige

helbredsstadier.

Andre psykiatriske lidelser, for hvilke der ordineres Citalopram "Actavis", kan også være

forbundet med en øget risiko for selvmordsrelaterede hændelser. Yderligere kan disse

dk_hum_32806_spc.doc

Side 3 af 17

tilstande være co-morbide med svær depression. Der skal derfor tages de samme

forholdsregler ved behandling af patienter med andre psykiatriske lidelser som ved

patienter med svær depression.

Patienter, der tidligere har haft selvmordsrelaterede hændelser, eller patienter, der udviser

en signifikant grad af selvmordstanker inden behandlingen, har større risiko for

selvmordstanker eller for at forsøge at begå selvmord og bør følges tæt under

behandlingen. En meta-analyse af placebo-kontrollerede kliniske studier af antidepressiva

givet til voksne patienter med psykiske lidelser viste øget risiko for selvmordsadfærd hos

patienter under 25 år behandlet med antidepressiva sammenlignet med placebogruppen.

Tæt overvågning, især af patienter i højrisikogruppen, bør ledsage den medicinske

behandling særlig ved behandlingsstart og dosisændringer. Patienter (og plejepersonale)

bør gøres opmærksom på behovet for overvågning med henblik for forekomst af en

hvilken som helst klinisk forværring, selvmordsadfærd eller -tanker samt unormale

ændringer i adfærd og på, at de straks skal søge læge, hvis disse symptomer opstår.

Akatisi/psykomotorisk rastløshed:

Brugen af citalopram er sat i forbindelse med udvikling af akatisi – karakteriseret ved en

subjektiv ubehagelig eller besværet rastløshed og behov for at bevæge sig ofte ledsaget af

en manglende evne til at sidde eller stå stille. Akatisi opstår oftest i løbet af de første uger

af behandlingen. Det kan være skadeligt at øge dosis hos patienter, som udvikler

symptomer på akatisi.

Diabetes

Hos patienter med diabetes, kan behandling med SSRI-præparater ændre glucosekontrol-

len. Det kan være nødvendigt at justere insulin og/eller orale hypoglykæmiske dosering.

Krampeanfald

Behandlingen med citalopram skal afbrydes, hvis patienten får krampeanfald. Behandling

med citalopram bør undgås hos patienter med ustabil epilepsi, og patienter med

kontrolleret epilepsi skal overvåges nøje. Brugen af citalopram skal afbrydes, hvis der sker

en øgning af anfaldsfrekvensen.

Seponeringssymptomer set ved ophør af SSRI behandling

Seponeringssymptomer er almindelige ved behandlingsophør, især ved pludselig

seponering (se pkt. 4.8).

I en klinisk undersøgelse af forebyggelse af tilbagefald med citalopram sås uønskede

hændelser i forbindelse med behandlingsophør hos 40 % af patienterne versus 20 % af

patienterne som fortsatte citalopram behandlingen.

Risikoen for seponeringssymptomer kan afhænge af flere faktorer, blandt andet

behandlingsvarighed, dosis, og hvor hurtigt dosis nedtrappes. Svimmelhed,

føleforstyrrelser (inklusiv paræstesi), søvnforstyrrelser (inklusiv insomnia og voldsomme

drømme), agitation eller angst, kvalme og/eller opkastning, tremor og hovedpine er de

almindeligt indberettede reaktioner. Symptomerne er generelt milde eller moderate, men

hos nogle patienter kan symptomerne være meget generende. Symptomerne optræder som

regel i løbet af de første få dage efter behandlingsophør, men der er observeret meget

sjældne tilfælde af seponeringssymptomer hos patienter, som har glemt at tage en dosis.

dk_hum_32806_spc.doc

Side 4 af 17

Sædvanligvis er symptomerne forbigående og forsvinder som regel i løbet af 2 uger, men

hos nogle patienter kan symptomerne være længerevarende (2-3 måneder eller mere). Ved

behandlingsophør tilrådes det derfor at seponere citalopram gradvist over en periode på

flere uger eller måneder efter patientens behov (se "Seponeringssymptomer ved

behandlingsophør af SSRI", pkt. 4.2).

Elektrochok

Der er kun begrænset, klinisk erfaring med samtidig administration af citalopram og

behandling med elektrochok, forsigtighed tilrådes derfor.

Mani

Citalopram skal anvendes med forsigtighed hos patienter, der tidligere har lidt af

maniodepressiv sygdom. Ændringer kan forekomme hen imod den maniske fase.

Behandlingen med citalopram skal afbrydes, hos enhver patient, der går ind i den maniske

fase.

Blødninger

Der er rapporteret om forlænget blødningstid og/eller blødningsforstyrrelser såsom

ekkymose, gynækologiske blødninger, gastrointestinale blødninger og andre hud- eller

slimhindeblødninger ved behandling med SSRI-præparater (se pkt. 4.8).

Forsigtighed tilrådes hos patienter, der behandles med SSRI-præparater, især ved samtidig

brug af aktive stoffer der vides at påvirke blodpladefunktionen, eller andre aktive stoffer

som kan forøge risikoen for blødninger, samt hos patienter, der tidligere har haft

blødningsforstyrrelser (se pkt. 4.5).

Serotoninsyndrom

I sjældne tilfælde er der rapporteret om serotoninsyndrom hos patienter i behandling med

SSRI-præparater. En kombination af symptomer såsom ophidselse, rysten, myoclonus og

hypertermi kan være tegn på udvikling af denne tilstand. Behandlingen med citalopram

skal øjeblikkeligt seponeres, og symptomatisk behandling påbegyndes.

Serotonerge lægemidler

Citalopram bør ikke anvendes samtidigt med lægemidler med serotonerge virkninger,

såsom sumatriptan eller andre triptaner, tramadol, oxitriptan og tryptofan.

Paradoksal angst

Nogle patienter med panikangst kan opleve øgede angstsymptomer i starten af

behandlingen. Denne paradoksale reaktion aftager normalt inden for de første to uger af

behandlingen. Der anbefales en lav startdosis for at mindske sandsynligheden for

paradoksale angst virkninger (se pkt. 4.2).

Psykose

Behandling af psykotiske patienter med depressive perioder kan øge de psykotiske

symptomer.

Hyponatriæmi

Hyponatriæmi og symptomer på utilstrækkelig sekretion af antidiuretisk hormon (SIADH)

er rapporteret i sjældne tilfælde, hovedsagelig hos ældre patienter. Disse forsvinder

sædvanligvis ved seponering af behandlingen.

dk_hum_32806_spc.doc

Side 5 af 17

Prikbladet perikum

Bivirkningerne kan blive mere almindelige ved samtidig anvendelse af citalopram og

naturlægemidler som indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum). Citalopram

og produkter som indeholder prikbladet perikum, bør derfor ikke tages samtidig (se pkt.

4.5).

Dosistitrering

I starten af behandlingen kan der forekomme søvnløshed og ophidselse. Dosistitrering kan

være nyttig.

QT interval forlængelse

Citalopram kan forårsage en dosisafhængig forlængelse af QT-intervallet. Tilfælde af QT-

interval forlængelse og ventrikulær arytmi, herunder torsade de pointes, er blevet

rapporteret efter markedsføringen. Dette gælder især for kvindelige patienter, patienter

med hypokaliæmi, præeksisterende QT-forlængelse eller andre hjertesygdomme (se pkt.

4.3, 4.5, 4.8, 4.9 og 5.1).

Forsigtighed tilrådes hos patienter med signifikant bradykardi, eller hos patienter med

nylig akut myokardieinfarkt eller dekompenseret hjertesvigt.

Elektrolytforstyrrelser som hypokaliæmi og hypomagnesiæmi øger risikoen for maligne

arytmier og bør korrigeres inden behandling med citalopram startes.

Hvis patienter med stabil hjertesygdom behandles, bør EKG evaluering overvejes inden

behandlingen startes.

Hvis der opstår tegn på hjertearytmier under behandling med citalopram, bør man seponere

behandlingen og udføre EKG.

Snævervinklet glaukom

SSRI’er, inklusive citalopram, kan påvirke pupilstørrelsen og medføre mydriasis. Denne

mydriatiske virkning kan potentielt indsnævre øjenvinklen og medføre øget intraokulært

tryk og snævervinklet glaukom, særlig hos prædisponerede patienter. Citalopram bør

derfor anvendes med forsigtighed hos patienter, der har eller tidligere har haft

snævervinklet glaukom.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamiske interaktioner

På det farmakodynamiske niveau er der rapporteret om tilfælde af serotonin syndrom for

citalopram og moclobemid.

dk_hum_32806_spc.doc

Side 6 af 17

Kontraindicerede kombinationer

MAO-hæmmere

Samtidig anvendelse af citalopram og MAO-hæmmere kan resultere i alvorlige

bivirkninger, inklusiv serotoninsyndrom (se pkt. 4.3).

Der er rapporteret om alvorlige og nogle gange fatale reaktioner hos patienter som får en

SSRI i kombination med en monoaminooxidasehæmmer (MAO-hæmmer), inklusiv den

irreversible MAO-hæmmer selegilin og de reversible MAO-hæmmere linezolid og

moclobemid, og hos patienter som for nylig har stoppet behandling med en SSRI og er

startet med en MAO-hæmmer. Nogle tilfælde fremkommer med symptomer som ligner

serotonin syndrom. Symptomer på serotonergt syndrom: Hypertermi, diaphorese, rigiditet,

myoklonus, autonom ustabilitet med mulige hurtige svingninger i vitale funktioner,

irritabilitet og ophidselse. Hvis dette ikke behandles, kan lidelsen blive fatal på grund af

rhabdomyolyse, central hypertermi med akut multiorgansvigt, delirium og koma.

QT-interval forlængelse

Der er ikke blevet udført farmakokinetiske og farmakodynamiske studier mellem

citalopram og andre lægemidler, der forlænger QT-intervallet. Additiv effekt af citalopram

og disse lægemidler kan ikke udelukkes. Derfor er samtidig administration af citalopram

med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, såsom klasse IA og III antiarytmika,

antipsykotika (f.eks. fentiazin derivater, pimozid, haloperidol), tricyckliske antidepressiva,

visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV,

pentamidin, malaria behandling, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol,

nizolastine) osv. er kontraindiceret.

Pimozid

Samtidig administration af en enkelt dosis pimozid 2 mg til personer, som blev behandlet

med racemisk citalopram 40 mg/dag i 11 dage, forårsagede en øgning i AUC og C

pimozid selvom det ikke sås konsekvent igennem hele studiet. Samtidig administration af

pimozid og citalopram medførte en gennemsnitlig forlængelse i QTc-intervallet på cirka 10

msek. Da denne interaktion blev set ved en lav dosis af pimozid, er samtidig behandling

med citalopram og pimozid kontraindiceret.

Kombinationsbehandlinger hvor der bør udvises forsigtighed

Selegilin (selektiv MAO-B hæmmer)

Et farmakokinetisk/farmakodynamisk interaktionsstudie med samtidig administration af

citalopram 20 mg dagligt og selegilin 10 mg dagligt (en selektiv MAO-B-hæmmer) viste

ingen klinisk relevante interaktioner. Samtidig brug af citalopram og selegilin (i doser over 10

mg dagligt) er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Serotonerge lægemidler

Lithium og tryptofan: Der er ikke set farmakodynamiske interaktioner i kliniske studier

hvor citalopram er administreret sammen med lithium. Der har imidlertid været rapporter

om øget virkning, når SSRI'er blev givet samtidig med lithium eller tryptofan og der

tilrådes derfor forsigtighed under samtidig brug af citalopram og disse lægemidler.

Rutinemæssig monitorering af lithiumniveauer bør fortsætte som sædvanlig.

dk_hum_32806_spc.doc

Side 7 af 17

Samtidig administration med serotonerge lægemidler (f.eks. tramadol, sumatriptan) kan

føre til en forstærkning af virkningen der er knyttet til 5-HT. Indtil yderligere information

er tilgængelig anbefales ikke samtidig brug af citalopram og 5-HT-agonister, såsom

sumatriptan og andre triptaner (se pkt. 4.4).

Blødning

Der må udvises forsigtighed hos patienter som samtidig behandles med antikoagulantia,

lægemidler som påvirker thrombocytfunktionen (f.eks. NSAID-præparater,

acetylsalicylsyre, dipyramidol og ticlopidin) eller andre lægemidler (f.eks. atypiske

antipsykotika), som kan forøge risikoen for blødning (se pkt. 4.4).

Lægemidler, der nedsætter krampetærsklen

SSRI’er kan nedsætte krampetærsklen. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig

anvendelse af andre lægemidler, der kan nedsætte krampetærsklen (f.eks. antidepressiva

(SSRI’er), neuroleptika (butyrofenoner, thioxanthener), mefloquin, bupropion og

tramadol).

Elektrochok

Der foreligger ingen kliniske studier der fastlægger risk/benefit vedrørende samtidig brug

af elektrochok og citalopram (se pkt. 4.4).

Prikbladet perikum

Bivirkninger kan blive mere almindelige ved samtidig brug af citalopram og

naturlægemidler som indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum) (se pkt. 4.4).

Farmakokinetiske interaktioner er ikke undersøgt.

Alkohol

Det er ikke påvist farmakodynamiske eller farmakokinetiske interaktioner mellem

citalopram og alkohol. En kombination af citalopram og alkohol anbefales imidlertid ikke.

Lægemidler, der inducerer hypokaliæmi/hypomagnesiæmi

Der er grund til at udvise forsigtighed ved samtidig brug af lægemidler, der inducerer

hypokaliæmi/hypomagnesiæmi, da disse forhold øger risikoen for maligne arytmier (se

pkt. 4.4).

Farmakokinetiske interaktioner

Citalopram metaboliseres til demethylcitalopram via CYP2C19 (ca. 38 %), CYP3A4 (ca.

31 %) og CYP2D6 (ca. 31 %) isoenzymer af cytokrom P450 systemet. At citalopram

metaboliseres af mere end ét CYP betyder, at en hæmning af metaboliseringen er mindre

sandsynlig, og der er derfor meget lille risiko for farmakokinetiske interaktioner ved

samtidig indtagelse af citalopram og andre lægemidler i klinisk praksis.

Føde

Der er ingen rapporter om, at absorptionen og andre farmakokinetiske egenskaber ved

citalopram påvirkes af mad.

Påvirkning af andre stoffer på citaloprams farmakokinetik:

Samtidig indtagelse af ketoconazol (en potent CYP3A4 hæmmer) ændrede ikke

citaloprams farmakokinetik.

dk_hum_32806_spc.doc

Side 8 af 17

Lithium

En farmakokinetisk interaktionsundersøgelse af lithium og citalopram viste ingen

farmakokinetiske interaktioner (se også ovenfor).

Cimetidin, omeprazol og andre CYP2C19 hæmmere

Cimetidin (en potent CYP2D6, 3A4 og 1A2 hæmmer) forårsagede moderat øgning i det

gennemsnitlige steady state niveau af citalopram. Forsigtighed tilrådes når citalopram

administreres i kombination med cimetidin. Dosisjustering kan være nødvendig.

Samtidig indtagelse af escitalopram (den aktive enantiomer af citalopram) og omeprazol

30 mg én gang daglig (en CYP2C19 hæmmer) medførte en moderat (ca. 50 %) stigning i

plasmakoncentrationer af escitalopram. Der bør derfor udvises forsigtighed ved samtidig

behandling med CYP2C19 hæmmere (f.eks. omeprazol, esomeprazol, fluconazol,

fluvoxamin, lansoprazol, ticlopidin) eller cimetidin. Det kan blive nødvendigt at reducere

dosis af citalopram efter monitorering af bivirkningerne ved samtidig behandling.

Påvirkning af citalopram på andre stoffers farmakokinetik

Citalopram og demethylcitalopram er ubetydelige hæmmere af CYP2C9, CYP2E1 og

CYP3A4 og hæmmer kun svagt CYP1A2 og CYP2C19 og CYP2D6 sammenlignet med

andre SSRI’er, der er kendt som betydelige hæmmere.

Derfor sås ingen eller kun meget få ændringer uden klinisk betydning ved indgivelse af

citalopram med CYP1A2 substrater (clozapin og theophyllin), CYP2C9 (warfarin),

CYP2C19 (imipramin og mefenytoin) CYP2D6 (spartein, imipramin, amitriptylin, risperidon)

og CYP3A4 (warfarin, carbamazepin (og dens metabolit carbamezin epoxid) og triazolam).

Farmakokinetiske interaktioner baseret på plasmaproteinbinding forventes ikke.

CYP2D6-hæmmere

Escitalopram (citaloprams aktive enantiomer) er en svag hæmmer af CYP2D6. Forsigtighed

anbefales når citalopram gives sammen med lægemidler, som hovedsageligt metaboliseres

via dette enzym og som har et smalt terapeutisk indeks f.eks. flecainid, propafenon og

metoprolol (når det anvendes til hjerteinsufficiens), eller visse lægemidler med CNS

påvirkning som hovedsagelig metaboliseres via CYP2D6, f.eks. antidepressiva såsom

desipramin, clomipramin og nortriptylin eller antipsykotika som f.eks. risperidon,

thioridazin og haloperidol. Dosisjustering kan være nødvendig.

Samtidig indgift af metoprolol resulterede i en fordobling i plasmakoncentrationen af

metoprolol, men der sås ingen statistisk signifikant øgning af metoprolols effekt på

blodtryk og hjerterytme hos raske frivillige.

Desipramin, imipramin

I et farmakokinetisk studie blev der ikke påvist nogen effekt på hverken citalopram- eller

imipraminniveauer, selvom desipraminniveauet, som er imipramins primære metabolit,

blev forøget. Ved samtidig indgift af desipramin og citalopram har der været observeret en

stigning i desipramins plasmakoncentration. Det kan være nødvendigt at nedsætte

doseringen af desipramin.

dk_hum_32806_spc.doc

Side 9 af 17

Levomepromazin, digoxin, carbamazepin

Der er ikke iagttaget nogen farmakokinetiske interaktioner mellem citalopram og

levomepromazin eller digoxin (hvilket indikerer at citalopram hverken inducerer eller

inhiberer P-glycoprotein) eller carbamazepin og dets metabolit, carbamazepinepoxid.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Data fra dyrestudier har vist, at citalopram kan påvirke sædkvaliteten (se pkt. 5.3). Humane

spontane rapporter om brug af visse SSRI’er har vist, at en påvirkning af sædkvaliteten er

reversibel. Hidtil er der ikke observeret påvirkning af den humane fertilitet.

Graviditet

Store mængder data fra gravide kvinder (resultater fra mere end 2500 eksponerede)

indikerer ingen toksicitet med henblik på feto/neonatale malformationer. Citalopram bør

dog ikke anvendes under graviditet medmindre det er yderst nødvendigt og kun efter

grundig overvejelser af benefit/risk-forholdet.

Epidemiologiske data tyder på at brug af SSRI’er under graviditet, især sidst i graviditeten,

kan forøge risikoen for Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN).

Den observerede risiko var ca. 5 tilfælde for hver 1000 graviditeter. I den almindelige

befolkning er risikoen 1 til 2 tilfælde af PPHN for hver 1000 graviditeter.

Nyfødte bør observeres, hvis moderen har fortsat behandlingen med citalopram i sidste del

af graviditeten, særligt i tredje trimester. Pludselig seponering bør undgås under graviditet.

Der er rapporter om abstinenssymptomer hos nyfødte, hvis mødre havde anvendt selektive

serotoningenoptagshæmmere under graviditeten.

Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis moderen har anvendt

SSRI’er/SNRI’er i sidste del af graviditeten: Åndenød, cyanose, apnø, krampeanfald,

temperatursvingninger, madningsbesvær, opkastning, hypoglykæmi, hypertoni, hypotoni,

hyperrefleksi, tremor, nervøsitet, irritabilitet, letargi, vedvarende gråd, somnolens og

søvnbesvær.

Disse symptomer kan skyldes enten den serotonerge virkning eller abstinenssymptomer. I

de fleste tilfælde begynder komplikationerne umiddelbart eller kort tid (< 24 timer) efter

fødslen.

Amning

Citalopram udskilles i modermælken. Det skønnes at det diende spædbarn vil få ca. 5 % af

den daglige dosis (i mg/kg), som moderen indtager. Der er kun observeret mindre eller ingen

bivirkninger hos spædbørn, men de eksisterende oplysninger er utilstrækkelige til at vurdere

risikoen for barnet. Forsigtighed anbefales. Fordelene ved amning bør opveje de potentielle

utilsigtede hændelser for barnet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Citalopram påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

dk_hum_32806_spc.doc

Side 10 af 17

Psykoaktive lægemidler kan nedsætte evnen til at foretage bedømmelser og til at reagere i

nødsituationer. Patienterne skal oplyses om disse virkninger og advares om, at deres evne

til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner kan blive påvirket.

4.8

Bivirkninger

De observerede bivirkninger ved citalopram er almindeligvis milde og forbigående. De er

mest fremherskende i de første uger af behandlingen og svækkes sædvanligvis, efterhånden

som den depressive tilstand forbedres.

Der er observeret sammenhæng mellem dosis og respons for følgende bivirkninger: Øget

svedtendens, mundtørhed, søvnløshed, sløvhed, diarré, kvalme og træthed.

Nedenstående tabel viser bivirkningerne i procent forbundet med SSRI’er og/eller citalopram

set hos enten

1 % af patienterne i dobbeltblinde, placebokontrollerede undersøgelser eller

efter markedsføringen.

Hyppigheden defineres i henhold til MedDRA som: Meget almindelige (

1/10),

almindelige (

1/100 til <1/10), ikke almindelige (

1/1.000 til <1/100), sjældne

1/10.000 til <1/1.000), meget sjældne (<1/10.000), eller ikke kendte (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasser

Hyppighed

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Ikke kendt

Trombocytopeni

Immunsystemet

Ikke kendt

Overfølsomhedsreaktioner, anafylaktisk

reaktion

Det endokrine system

Ikke kendt

Utilstrækkelig sekretion af ADH

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Nedsat appetit, vægttab, anoreksi

Øget appetit, vægtøgning

Hyponatriæmi,

Hypokalæmi

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Agitation, nedsat libido, angst, nervøsitet,

forvirring, anorgasmi (kvinder), abnorme

drømme, apati.

Aggression, depersonalisation,

hallucinationer, mani, eufori, øget libido.

Panikanfald, bruksisme, rastløshed,

selvmordstanker, selvmordsadfærd

Nervesystemet

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Somnolens, søvnløshed, hovedpine

Tremor, paræstesi, svimmelhed,

opmærksomhedsforstyrrelser, migræne,

amnesi

Synkope

dk_hum_32806_spc.doc

Side 11 af 17

Sjælden

Ikke kendt

Kramper grand mal, dyskinesi,

smagsforstyrrelser

Kramper, serotoninsyndrom,

ekstrapyramidal lidelse, akatisi,

bevægelsesforstyrrelser

Øjne

Ikke almindelig

Ikke kendt

Mydriasis

Synsforstyrrelser

Øre og labyrint

Almindelig

Tinnitus

Hjerte

Meget almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Palpitationer

Bradykardi, takykardi

QT-forlængelse

, supraventrikulær og

ventrikulær arytmi inklusive torsades de

pointes

Vaskulære lidelser

Almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Hypertension

Blødninger

Ortostatisk hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Gaben, rinitis, sinusitis

Hoste

Epistakse

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Almindelig

Ikke kendt

Mundtørhed, kvalme

Diarre, opkastning, forstoppelse,

dyspepsi, abdominal smerte, flatulens,

øget spytflåd

Gastrointestinal blødning (inklusiv rektal

blødning)

Lever og galdeveje

Sjælden

Ikke kendt

Hepatitis

Unormale leverfunktionsmålinger

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Forøget svedtendens

Pruritus

Urticaria, alopecia, udslæt, purpura,

lysfølsomhedsreaktion

Eccymose, angioødemer

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Myalgi, arthralgi

dk_hum_32806_spc.doc

Side 12 af 17

Nyrer og urinveje

Almindelig

Ikke almindelig

Polyuri

Urinretention

Det reproduktive system

og mammae

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Impotens, ejakulationsforstyrrelser,

manglende ejakulation, dysmenoré

Kvinder: Menoragi

Kvinder: Metroragi

Mænd: Priapisme, mælkeflåd

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Træthed

Ødem

Feber

Antal patienter: Citalopram/placebo = 1346 / 545.

Tilfælde af QT-forlængelse og ventrikulær arytmi, herunder torsade de pointes er

rapporteret efter markedsføring. Dette skete hovedsageligt hos kvinder, patienter med

hypokaliæmi, med præeksisterende QT-forlængelse eller andre hjertesygdomme (se pkt.

4.3, 4.4, 4.5, 4.9 og 5.1).

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med

citalopram eller kort efter behandlingsophør (se pkt. 4.4).

Seponeringssymptomer ved ophør af SSRI behandling

Seponering af citalopram (især pludselig seponering) medfører ofte seponerings-

symptomer. Svimmelhed, føleforstyrrelser (inkl. paræstesi), søvnforstyrrelser (inkl.

insomni og voldsomme drømme), agitation eller angst, kvalme og/eller opkastning, tremor,

forvirring, svedtendens, hovedpine, diarré, hjertebanken, følelsesmæssig uligevægtighed,

irritabilitet og synsforstyrrelser er de mest almindeligt indberettede reaktioner.

Bivirkningerne er generelt milde eller moderate og af kortere varighed, men hos nogle

patienter kan bivirkningerne være generende og/eller være af længere varighed. En gradvis

seponering i form af dosisnedtrapning tilrådes derfor når behandlingen med citalopram

ikke længere er nødvendig (se pkt. 4.2 og 4.4).

Knoglebrud

Epidemiologiske studier hovedsageligt udført hos patienter på 50 år og opefter viser en

forøget risiko for knoglebrud hos patienter, som får SSRI’er eller tricykliske

antidepressiva. Mekanismen bag dette er ukendt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

dk_hum_32806_spc.doc

Side 13 af 17

4.9

Overdosering

Toksicitet

Kliniske data vedrørende overdosering med citalopram er begrænsede, og i mange tilfælde er

der set samtidig overdosering med andre lægemidler/alkohol. Fatale tilfælde efter

overdosering med citalopram alene er rapporteret, men i de fleste tilfælde med dødelig

udgang var der samtidig overdosering med andre lægemidler.

Symptomer

Følgende symptomer er set ved overdosering med citalopram: Kramper, takykardi,

sløvhed, QT-forlængelse, koma, opkastning, tremor, hypotension, synkope, hjertestop,

kvalme, serotoninsyndrom, agitation, bradykardi, svimmelhed, grenblok, QRS-

forlængelse), hypertension, mydriasis, torsades de pointes, stupor, svedtendens, ændring af

mentalstatus, cyanose, hyperventilation, neuromuskulær hyperaktivitet, hyperpyreksi, atriel

og ventrikulær arytmi. Rhabdomyolyse er sjælden.

Behandling

Der findes ingen specifik antidot til citalopram. Symptomatisk og understøttende

behandling anbefales. Brug af aktivt kul, osmotisk laksativ (som natrium sulfat) og

ventrikeltømning bør overvejes. Ved nedsat bevidsthed bør patienten intuberes. EKG og

vitale tegn bør monitoreres.

EKG monitorering anbefales i tilfælde af overdosering hos patienter med kongestiv

hjertesvigt/bradyarytmier, hos patienter i samtidig behandling med QT-forlængende

lægemidler, eller hos patienter med ændret metabolisme, f.eks. nedsat leverfunktion.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 06 AB 04. Antidepressiva.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Citalopram er et antidepressivt middel med en stærk og selektiv hæmmende virkning på

optagelsen af 5-hydroxytryptamin (5-HT, serotonin).

Virkningsmekanisme og farmakodynamiske effekter

Tolerance over for den hæmmende virkning af citaloprams optagelse af 5-HT forekommer

ikke ved længerevarende behandling. Den antidepressive virkning er muligvis forbundet

med den specifikke hæmning af serotoninoptagelse i hjerneneuronerne.

Citalopram har næsten ingen virkning på den neuronale optagelse af noradrenalin, dopamin

og gammaaminosmørsyre. Citalopram viser ingen eller kun meget ringe affinitet for

kolinerge, histaminerge og en række adrenerge, serotonerge og dopaminerge receptorer.

Citalopram er et bicyklisk isobenzofuranderivat, der ikke er kemisk relateret til tricykliske

og tetracykliske antidepressiva eller andre tilgængelige antidepressiva. Citaloprams

hovedmetabolitter er også selektive serotoningenoptagshæmmere, dog i mindre grad.

Metabolitterne rapporteres ikke at medvirke til den generelle antidepressive virkning.

dk_hum_32806_spc.doc

Side 14 af 17

I et dobbeltblindet, placebokontrolleret EKG studie i raske forsøgspersoner, var ændringen

fra baseline i QTc (Fridericia korrektion) 7,5 (90 % CI, 5,9-9,1) msek ved dosis på 20

mg/dag og 16,7 (90 % CI, 15,0-18,4) msek ved dosis på 60 mg/dag (se pkt. 4.3, 4.4, 4.5,

4.8, og 4.9).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Citalopram bliver hurtigt absorberet efter oral indtagelse: Den maksimale

plasmakoncentration nås i gennemsnit efter 4 (1-7) timer. Absorptionen er uafhængig af

fødeindtagelse. Oral biotilgængelighed er cirka 80 %.

Fordeling

Det tilsyneladende fordelingsvolumen er 12-17 l/kg. Plasmaproteinbindingen for

citalopram og dets metabolitter er under 80 %.

Biotransformation

Citalopram bliver metaboliseret til demetylcitalopram, didemetylcitalopram, citalopram-N-

oxid og det deaminerede propionsyrederivat. Propionsyrederivatet er farmakologisk

inaktivt. Demetylcitalopram, didemetylcitalopram og citalopram-N-oxid er selektive

serotoningenoptagshæmmere, dog svagere end modersubstansen.

Hovedenzymet for metabolisering er CYP2C19. Nogen bidrag fra CYP3A4 og CYP2D6 er

mulig.

Elimination

Halveringstiden for plasma er ca. 1½ dag. Efter systemisk administration er

plasmaclearance ca. 0,3-0,4 l/min., og efter oral indgift er plasmaclearance ca. 0,4 l/min.

Citalopram bliver hovedsagelig udskilt via leveren (85 %), men også delvist (15 %)

gennem nyrerne. Omkring 12-13 % af den indgivne mængde citalopram udskilles uændret

via urinen. Hepatisk clearance er cirka 0,3 l/min., og renal clearance er 0,05-0,08 l/min.

Steady state koncentrationer opnås efter 1-2 uger. Der er påvist et lineært forhold mellem

steady state plasmaniveauer og den indgivne dosis. Ved en dosis på 40 mg/dag opnås en

gennemsnitlig plasmakoncentration på ca. 300 nmol/l. Der er intet klart forhold mellem

plasmaniveauer for citalopram og terapeutisk respons eller bivirkninger.

Patientrelaterede karakteristika

Ældre (>65 år):

Der er fundet længere plasmahalveringstid og mindre clearance hos ældre patienter pga.

nedsat metabolisme.

Nedsat leverfunktion:

Eliminationen af citalopram foregår langsommere hos patienter med nedsat leverfunktion.

Plasmahalveringstiden for citalopram er ca. dobbelt så lang og steady state

plasmakoncentrationen ca. dobbelt så høj i forhold til patienter med normal leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion:

Eliminationen af citalopram foregår langsommere hos patienter med mild til moderat

forstyrrelse af nyrefunktionen, uden nogen større indvirkning på farmakokinetikken for

dk_hum_32806_spc.doc

Side 15 af 17

citalopram. Der er ingen tilgængelige oplysninger om behandling af patienter med svær

nyrebeskadigelse (kreatininclearance < 20 ml/min.).

Polymorfisme

Dårlige metaboliserere med hensyn til CYP2C19 er observeret at have dobbelt så høje

plasmakoncentrationer af escitalopram sammenlignet med normale metaboliserere. Ingen

relevante ændringer i eksponeringen blev observeret hos dårlige metaboliserere med

hensyn til CYP2D6 (se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Dyreforsøg indicerer ingen specielle farer for mennesker.

Dette er baseret på konventionelle undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter

gentagne doser, geno-toksicitet og karcinogenicitet.

Fosfolipidose i flere organer blev observeret i forsøg med rotter med toksicitet efter

gentagne doser. Denne reversible effekt er kendt for flere lipofile aminer og var ikke

knyttet til morfologiske eller funktionelle effekter. Den kliniske funktion er ikke kendt.

Undersøgelser af embryotoksicitet hos rotter har vist skeletanomalier ved høje toksiske

doser til moderdyret. Virkningerne kan muligvis relateres til den farmakologiske aktivitet,

eller den kan være en indirekte virkning af maternel toksicitet. Den potentielle risiko for

mennesker kendes ikke.

Data fra dyrestudier har vist, at citalopram forårsager en reduktion i fertilitets- og

graviditetsindekset, reduktion i antallet af implantationer og unormale sædceller. Dette er

observeret ved eksponering langt over human eksponering.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mannitol

Mikrokrystallinsk cellulose

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Hypromellose

Macrogol 6000

Titaniumdioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige forholdsregler.

dk_hum_32806_spc.doc

Side 16 af 17

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Citalopram "Actavis" 10 mg, 20 mg og 40 mg tabletter er pakket i PVC/PVDC/Al

blisterpakning.

Pakningsstørrelser: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 og 100 tabletter (pr. pakning).

100×1 endosispakning.

HDPE-tabletbeholder med LDPE-låg.

Pakningsstørrelser: 30, 60, 100, 250 eller 500 tabletter.

Det er ikke alle pakningsstørrelser, som er markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg:

32806

20 mg:

32807

40 mg:

32808

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. maj 2002

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

13. august 2019

dk_hum_32806_spc.doc

Side 17 af 17

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information