Cisplatin "Fresenius Kabi" 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

18-02-2019

Aktiv bestanddel:
CISPLATIN
Tilgængelig fra:
Fresenius Kabi AB
ATC-kode:
L01XA01
INN (International Name):
CISPLATIN
Dosering:
1 mg/ml
Lægemiddelform:
koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
52121
Autorisation dato:
2014-05-22

Læs hele dokumentet

15. februar 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Cisplatin "Fresenius Kabi", koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

28704

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cisplatin "Fresenius Kabi"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, indeholder 1 mg cisplatin.

1 hætteglas med 10 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 10 mg

cisplatin.

1 hætteglas med 20 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 20 mg

cisplatin.

1 hætteglas med 50 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 50 mg

cisplatin.

1 hætteglas med 100 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 100 mg

cisplatin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver ml opløsning indeholder 0,2 til 0,5 mmol/ml natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs til lys gul opløsning.

pH: 3,5 – 6,5.

Osmolaritet: 250-400 mOsmol/l.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Cisplatin er beregnet til behandling af:

fremskreden eller metastaserende testikelcancer.

fremskreden eller metastaserende ovariecancer.

dk_hum_52121_spc.doc

Side 1 af 16

fremskreden eller metastaserende blærecarcinom.

fremskreden eller metastaserende planocellulært carcinom i hoved og hals.

fremskreden eller metastaserende ikke-småcellet lungecarcinom.

fremskreden eller metastaserende småcellet lungecarcinom.

Cisplatin er indiceret til behandling af cervikalt carcinom i kombination med

strålebehandling.

Cisplatin kan både anvendes som monoterapi og i kombinationsterapi.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne og børn

Dosis af cisplatin afhænger af den primære sygdom, den forventede reaktion og af, om

cisplatin anvendes som monoterapi eller indgår i kombinationskemoterapi.

Retningslinjerne for dosering gælder både for voksne og børn

Ved monoterapi anbefales følgende to doseringsregimer:

En enkeltdosis på 50 til 120 mg/m² legemsoverflade hver 3. til 4. uge.

15 til 20 mg/m²/dag i fem dage hver 3. til 4. uge.

Hvis cisplatin anvendes i kemoterapeutisk kombinationsbehandling, skal dosis af cisplatin

nedsættes. En typisk dosis er 20 mg/m² eller mere en gang hver 3. til 4. uge.

Til behandling af livmoderhalskræft anvendes cisplatin i kombination med

strålebehandling. En typisk dosis er 40 mg/m

ugentlig i 6 uger.

Vedrørende advarsler og forholdsregler, som skal tages i betragtning inden påbegyndelsen

af næste behandlingscyklus, se pkt. 4.4.

Til patienter med nedsat nyrefunktion eller knoglemarvsdepression bør dosis reduceres

passende.

Cisplatin infusionsvæske skal være fremstillet i henhold til instruktionerne (se pkt. 6.6.) og

skal administreres ved intravenøs infusion over en periode på 6 til 8 timer.

Tilstrækkelig hydrering skal opretholdes i 2 til 12 timer før administration og indtil mindst

6 timer efter administration af cisplatin. Hydrering er nødvendig for at sikre tilstrækkelig

diurese under og efter behandling med cisplatin. Dette opnås ved intravenøs infusion af en

af følgende opløsninger:

- 0,9 % natriumchloridopløsning eller

- en blanding af 0,9 % natriumchloridopløsning og 5 % glucoseopløsning (1:1).

Hydrering før behandling med cisplatin:

Intravenøs infusion af 100 til 200 ml/time i en periode på 6 til 12 timer med en samlet

mængde på mindst 1 liter.

Hydrering efter afslutning af indgivelse af cisplatin:

Intravenøs infusion af yderligere 2 liter med en hastighed på 100 til 200 ml pr. time i en

periode på 6 til 12 timer.

dk_hum_52121_spc.doc

Side 2 af 16

Forceret diurese kan være nødvendig, hvis urinudskillelsen er mindre end 100 til 200

ml/time efter hydrering. Forceret diurese kan opnås ved intravenøs administration af 37,5 g

mannitol som en 10 % opløsning (375 ml mannitolopløsning 10 %) eller ved

administration af et diuretikum, hvis nyrefunktionen er normal.

Administrationen af mannitol eller et diuretikum er også påkrævet, hvis den administrerede

dosis cisplatin er større end 60 mg/m

legemsoverflade.

Det er nødvendigt, at patienten drikker store mængder væske i 24 timer efter cisplatin-

infusionen for at sikre tilstrækkelig urinudskillelse.

Administration

Cisplatin 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, skal fortyndes før

administration. For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt.

6.6.

Den fortyndede opløsning bør kun administreres intravenøst ved infusion (se nedenfor).

Ved administrationen må der ikke benyttes udstyr (intravenøse infusionssæt, kanyler,

katetre, sprøjter), som indeholder aluminium, hvis disse kan komme i kontakt med

cisplatin (se pkt. 6.2).

4.3

Kontraindikationer

Cisplatin er kontraindiceret til patienter

der er overfølsomme over for cisplatin eller andre platinholdige lægemidler eller over

for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

med nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 60 ml/min). Cisplatin er nefrotoksisk.

i dehydreret tilstand (præ- og post-hydrering er påkrævet for at forhindre alvorligt

nedsat nyrefunktion).

med myelosuppression.

med nedsat hørelse. Cisplatin er neurotoksisk (især ototoksisk).

med neuropati forårsaget af cisplatin.

som ammer (se pkt. 4.6).

i kombination med levende vacciner, herunder vaccine mod gul feber (se pkt. 4.5).

i kombination med phenytoin til profylaktisk brug (se pkt. 4.5).

Nefrotoksicitet, neurotoksicitet og ototoksicitet er kumulative og skal derfor tages i

betragtning ved allerede eksisterende relevante lidelser.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Cisplatin reagerer med metallisk aluminium og danner et sort bundfald af platin. Alle

aluminiumholdige IV-sæt, kanyler, katetre og sprøjter skal undgås.

Cisplatin må kun administreres under nøje overvågning af en kvalificeret læge med

speciale i brug af kemoterapeutiske lægemidler.

Passende monitorering og kontrol af behandlingen og dens komplikationer er kun mulig,

hvis tilstrækkelig diagnose og nøjagtige behandlingsforhold er tilgængelige.

Blodprøver skal tages før og efter administration af cisplatin for at monitorere følgende

parametre:

Nyrefunktion

dk_hum_52121_spc.doc

Side 3 af 16

Leverfunktion

Blodværdier

Serumelektrolytter (calcium, natrium, kalium, magnesium)

Gentagen administration af cisplatin skal udsættes, indtil der opnås normale værdier for

følgende parametre:

Serumkreatinin < 130 µmol/l eller 1,5 mg/dl

Urea < 25 mg/dl

Hvide blodlegemer > 4.000/µl eller > 4,0 x 10

Blodplader > 100.000/µl eller > 100 x 10

Audiogram: resultater inden for det normale interval.

Allergiske reaktioner

Som med andre platinbaserede produkter kan overfølsomhedsreaktioner

(anafylaksilignende reaktioner), der i de fleste tilfælde opstår under perfusion, forekomme

og kræve afbrydelse af perfusionen og en passende symptomatisk behandling

(antihistaminer, adrenalin og/eller glucokortikoider). Krydsreaktioner, nogle gange

dødelige, er indberettet for alle platinpræparater (se pkt. 4.8 og pkt. 4.3).

Nefrotoksicitet

Cisplatin forårsager alvorlig kumulativ nefrotoksicitet. En urinmængde på 100 ml/time

eller mere vil have en tendens til at minimere nefrotoksicitet forårsaget af cisplatin. Dette

kan opnås ved præhydrering med 2 liter af en egnet intravenøs opløsning og tilsvarende

hydrering efter indgivelse af cisplatin (2.500 ml/m

/24 timer anbefales). Hvis kraftig

hydrering er utilstrækkelig til at opretholde en passende urinmængde, kan et osmotisk

diuretikum indgives (f.eks. mannitol). Hyperurikæmi og hyperalbuminæmi kan

prædisponere til cisplatininduceret nefrotoksicitet.

Neurotoksicitet

Der er indberettet alvorlige tilfælde af neuropati.

Disse neuropatier kan være irreversible og kan manifestere sig ved paræstesi, arefleksi og

et proprioceptivt tab og en følelse af vibrationer. Der er også indberettet tab af motorisk

funktion. En neurologisk undersøgelse skal udføres med jævnlige intervaller.

Der skal udvises særlig forsigtighed ved patienter med perifer neuropati, som ikke skyldes

cisplatin.

Ototoksicitet

Der er observeret ototoksicitet hos op til 31 % af de patienter, der er behandlet med en

enkelt dosis cisplatin på 50 mg/m

, og dette manifesterer sig som tinnitus og/eller høretab i

højfrekvensområdet (4000 til 8000 Hz). Nedsat evne til at høre toner på samtaleniveau kan

af og til forekomme. Ototoksisk effekt kan være mere udtalt hos børn, som får cisplatin.

Høretab kan være unilateralt eller bilateralt og har en tendens til at forekomme oftere og

være alvorligere ved gentagne doser, dog er der kun i sjældne tilfælde indberettet døvhed

ved den første dosis cisplatin. Ototoksicitet kan forstærkes ved tidligere samtidig kraniel

strålebehandling og kan være relateret til maksimal plasmakoncentration af cisplatin. Det

er uklart, hvorvidt cisplatininduceret ototoksicitet er reversibel. Der skal udføres

omhyggelig monitorering med audiometri, inden indledning af behandlingen og inden

efterfølgende doser af cisplatin. Vestibulær toksicitet er også indberettet (se pkt. 4.8).

dk_hum_52121_spc.doc

Side 4 af 16

Leverfunktion og hæmatologiske parametre

De hæmatologiske parametre og leverfunktionen skal monitoreres med regelmæssige

intervaller.

Carcinogent potentiale

Hos mennesker er forekomsten af akut leukæmi i sjældne tilfælde sket samtidig med

brugen af cisplatin, som generelt er associeret med andre leukæmogene stoffer.

Cisplatin er et bakterielt mutagen og forårsager kromosomafvigelser i kulturer på

dyreceller. Carcinogenicitet er mulig, men er ikke blevet eftervist. Cisplatin er teratogent

og embryotoksisk hos mus.

Reaktioner på injektionsstedet

Der kan forekomme reaktioner på injektionsstedet under administration af cisplatin. På

grund af muligheden for ekstravasation anbefales nøje kontrol af infusionsstedet for mulig

infiltration under lægemiddeladministration. En specifik behandling for

ekstravasationsreaktioner er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Særlig omhyggelighed er

påkrævet hos patienter med akutte bakterielle eller virale infektioner.

I tilfælde af ekstravasation:

Afslut straks infusionen af cisplatin

Fjern ikke kanylen, opsug ekstravasatet fra vævet og skyl med natriumchlorid

opløsning 0,9 % (hvis opløsninger med højere koncentrationer af cisplatin end

anbefalet er brugt, se pkt. 6.6).

ADVARSEL

Dette cytostatiske stof havde en mere markant toksicitet end der normalt er fundet i

antineoplastisk kemoterapi.

Toksiciteten forårsaget af cisplatin kan være forstærket ved kombinationsbehandling med

andre lægemidler, som er toksiske for disse organer eller systemer.

Kvalme og opkastning kan være intens og kræve passende antiemetisk behandling.

Kvalme, opkastning og diarré forekommer ofte efter administration af cisplatin (se pkt.

4.8). For de fleste patienter forsvinder disse symptomer efter 24 timer. Mindre alvorlig

kvalme og anoreksi kan fortsætte i op til 7 dage efter behandlingen.

Profylaktisk administration af et antiemetika kan være effektivt til lindring eller

forebyggelse af kvalme og opkastning. Der skal kompenseres for væsketabet forårsaget af

opkastning og diarré.

Der skal også udføres nøje kontrol med hensyn til ototoksicitet, myelosuppression og

anafylaktiske reaktioner (se pkt. 4.8).

Cisplatin har vist sig at være mutagent. Det kan også have en negativ effekt på fertiliteten.

Andre antineoplastiske stoffer har vist sig at være carcinogene, og denne mulighed bør

tages i betragtning ved langvarig brug af cisplatin.

dk_hum_52121_spc.doc

Side 5 af 16

Kontraception

Mandlige og kvindelige patienter skal anvende effektiv kontraception under og i mindst 6

måneder efter behandlingen med cisplatin (se pkt. 4.6).

Vigtig information om nogle af ingredienserne i Cisplatin Fresenius Kabi

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (9 mg) pr. ml, dvs. i det

væsentlige ”natrium-fri”.

Dette skal tages i betragtning, hvis en diæt med lavt natriumindhold skal følges.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Nefrotoksiske stoffer

Samtidig administration af nefrotoksiske stoffer (f.eks. cefalosporiner, aminoglykosider,

amphotericin B eller kontrastmidler) eller ototoksiske stoffer (f.eks. aminoglykosider) vil

forstærke den toksiske effekt af cisplatin på nyrerne. Under og efter behandling med

cisplatin bør der udvises forsigtighed med stoffer, der overvejende udskilles renalt, f.eks.

cytostatika såsom bleomycin og methotrexat på grund af den potentielt reducerede

nyrefunktion.

Ifosfamids renale toksicitet kan være større ved anvendelse sammen med cisplatin eller til

patienter, der tidligere har fået cisplatin.

Reduktion af blodets lithiumværdier er observeret i nogle få tilfælde efter behandling med

cisplatin i kombination med bleomycin og etoposid. Det anbefales derfor at monitorere

lithiumværdierne.

Forekomsten af nefrotoksicitet forårsaget af cisplatin kan forstærkes ved samtidig

behandling med antihypertensiva, der indeholder furosemid, hydralazin, diazoxid og

propranolol.

Det kan være nødvendigt at justere doseringen af allopurinol, colchicin, probenecid eller

sulfinpyrazon, hvis disse lægemidler anvendes sammen med cisplatin, eftersom cisplatin

forårsager en forøgelse af urinsyrekoncentrationen i serum.

Med undtagelse af patienter, der modtager en cisplatindosis, som overstiger 60 mg/m², og

hvis urinsekretion er under 1000 ml pr. 24 timer, bør der ikke gennemføres en forceret

diurese med loopdiuretika pga. risiko for urinvejsskader og ototoksicitet.

Samtidig brug af ifosfamid kan forårsage en øget proteinudskillelse.

Ototoksiske stoffer

Samtidig administration af ototoksiske lægemidler (f.eks. aminoglykosider og

loopdiuretika) vil forstærke cisplatins toksiske virkning på hørefunktionen. Med undtagelse

af patienter, der modtager en cisplatindosis, som overstiger 60 mg/m², og hvis

urinsekretion er under 1000 ml pr. 24 timer, bør der ikke gennemføres en forceret diurese

med loopdiuretika pga. risiko for urinvejsskader og ototoksicitet.

Ifosfamid kan forværre høretab på grund af cisplatin.

dk_hum_52121_spc.doc

Side 6 af 16

Svækkede levende vacciner

Gul feber-vaccine er absolut kontraindiceret pga. risikoen for fatal systemisk

vaccinesygdom (se pkt. 4.3). Pga. risikoen for generel sygdom, anbefales det om muligt at

anvende en inaktiv vaccine.

Brug af levende virusvaccinationer er ikke anbefalet i 3 måneder efter endt cisplatin

behandling.

Orale antikoagulantia

Ved samtidig anvendelse af orale antikoagulantia anbefales det, at INR undersøges

regelmæssigt

Antihistaminer, phenothiaziner og andet

Samtidig anvendelse af antihistaminer, buclizin, cyclizin, loxapin, meclozin,

phenothiaziner, thioxanthener eller trimethobenzamider kan maskere symptomer på

ototoksicitet (såsom svimmelhed og tinnitus).

Krampestillende lægemidler

Serumkoncentrationer af krampestillende lægemidler kan vedblive med at være på

subterapeutiske niveauer under behandlingen med cisplatin.

Cisplatin kan reducere absorptionen af phenytoin, hvilket medfører reduceret

epilepsikontrol, når phenytoin gives som nuværende behandling. Under

cisplatinbehandling er det strengt kontraindiceret at indlede en ny krampestillende

behandling med phenytoin (se pkt. 4.3).

Pyroxidin + altretaminkombination

I et randomiseret forsøg med patienter med fremskredent ovariecarcinom havde samtidig

administration af pyridoxin i kombination med altretamin (hexamethylmelamin) og

cisplatin negativ indflydelse på responstiden.

Paclitaxel

Behandling med cisplatin inden en infusion med paclitaxel kan reducere clearance af

paclitaxel med 33 % og kan derfor forstærke neurotoksicitet (hos 70 % af patienterne eller

mere).

Andre

Samtidig brug af myelosuppressiva eller strålebehandling vil forstærke effekten af

cisplatins myelosuppressive aktivitet.

Cisplatin givet i kombination med bleomycin og vinblastin kan medføre Raynauds

fænomen.

I et studie med cancerpatienter med metastaserende eller fremskredne tumorer inducerede

docetaxel i kombination med cisplatin mere alvorlige neurotoksiske effekter

(dosisrelaterede og overvejende sensoriske som neuropati), end lægemidlerne gjorde

enkeltvis i tilsvarende doser.

Chelaterende stoffer som penicillamin kan nedsætte cisplatins effekt.

dk_hum_52121_spc.doc

Side 7 af 16

Ved samtidig brug af cisplatin og ciclosporin bør den udtalte immunosuppression med

risiko for lymphoproliferation tages i betragtning.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fødedygtige alder/kontraception til mænd og kvinder

Kvinder i den fødedygtige alder og mandlige patienter skal anvende effektiv kontraception

i løbet af behandlingen og i mindst 6 måneder efter behandlingen.

Fertilitet

Genetisk rådgivning anbefales, hvis patienten ønsker at få børn efter behandlingen med

cisplatin. Cisplatin kan medføre midlertidig eller permanent infertilitet. Kryopræservering

af sæd kan overvejes (se også pkt. 4.4).

Graviditet

Der er utilstrækkelige data vedrørende brug af cisplatin til gravide kvinder. Baseret på de

farmakologiske egenskaber er cisplatin dog mistænkt for at virke toksisk på fosteret.

Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet og transplacental carcinogenicitet (se pkt. 5.3).

Cisplatin skal ikke anvendes under graviditet, med mindre det er strengt nødvendigt.

Amning

Cisplatin udskilles i modermælk. Amning er kontraindiceret under behandling med

cisplatin.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier af påvirkningen af evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Bivirkningsprofilerne (som neurotoksicitet) kan imidlertid have indflydelse på

evnen til at køre bil og betjene maskiner. Patienter, der oplever disse bivirkninger (f.eks.

døsighed eller opkastning), bør ikke køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkningerne afhænger af den anvendte dosis og kan være kumulative.

De hyppigst rapporterede bivirkninger (> 10 %) ved behandling med cisplatin er

hæmotologiske (leukopeni, trombocytopeni og anæmi), gastrointestinale (anoreksi,

kvalme, opkastning og diarré), ørelidelser (nedsat hørelse), nyrelidelser (nyresvigt,

nefrotoksicitet, hyperurikæmi) og feber.

Alvorlige toksiske effekter på nyrer, knoglemarv og ører er rapporteret hos op til ca. en

tredjedel af de patienter, der har fået en enkelt dosis cisplatin. Bivirkningerne er som regel

dosisrelaterede og kumulative. Ototoksicitet kan være mere alvorlig hos børn.

Hyppighederne er angivet ved brug af følgende konvention:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

dk_hum_52121_spc.doc

Side 8 af 16

Tabel: Bivirkninger rapporteret i kliniske forsøg eller efter markedsføring

(MedDRA-termer)

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

Sepsis

Ikke kendt

Infektion

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og polypper)

Sjælden

Akut leukæmi

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Knoglemarvsinsufficiens,

trombocytopeni,

leukopeni, anæmi

Ikke kendt

Coombs positiv

hæmolytisk anæmi

Immunsystemet

Ikke almindelig

Anafylaktoid

reaktion

Sjælden

Immunsuppression

Det endokrine system

Ikke kendt

Forøget amylase i blodet

Utilstrækkelig

antidiuretisk

hormonsekretion

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Hyponatriæmi

Ikke almindelig

Hypomagnesiæmi

Sjælden

Hyperkolesterolæmi

Ikke kendt

Dehydrering,

hypokaliæmi,

hypophosphatæmi,

hyperurikæmi,

hypocalcæmi, tetani

Nervesystemet

Almindelig

Neurotoksicitet

Sjælden

Kramper, perifer

neuropati,

leukoencephalopati,

reversibelt posteriort

leukoencephalopatisk

syndrom

Meget sjælden

Kramper

Ikke kendt

Cerebrovaskulær

hændelse, hæmoragisk

apopleksi, iskæmisk

apopleksi, ageusi,

cerebral arteritis,

Lhermittes tegn,

myelopati, autonom

neuropati

Øjne

Sjælden

Optisk retrobulbar neuritis,

nedsat øjenbevægelser

Ikke kendt

Slørret syn, erhvervet

farveblindhed,

kortikal blindhed, optisk

dk_hum_52121_spc.doc

Side 9 af 16

neuritis, papilødem, retinal

pigmentering

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Ototoksicitet

Ikke kendt

Tinnitus, døvhed

Hjerte

Almindelig

Arythmier, bradykardi,

takykardi

Sjælden

Myokardieinfarkt, alvorlig

koronararteriesygdom

Meget sjælden

Hjertestop

Ikke kendt

Hjertelidelse

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Flebitis

Sjælden

Hypertension

Ikke kendt

Trombotisk

mikroangiopati

(hæmolytisk uræmisk

syndrom), Raynauds

fænomen.

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Dyspnø, pneumoni,

respirationssvigt

Ikke kendt

Pulmonal emboli

Mave-tarm-kanalen

Sjælden

Stomatitis

Ikke kendt

Opkastning, kvalme,

anoreksi, hikke, diarré

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Forhøjede hepatiske

enzymer, øget bilirubin i

blodet

Hud og subkutane væv

Almindelig

Erythem, sår i huden,

lokale ødemer og smerte

Ikke kendt

Udslæt, alopeci

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke kendt

Muskelspasmer

Nyrer og urinveje

Meget almindelig

Akut nyresvigt, nyresvigt

renal tubulær lidelse

Det reproduktive system

og mammae

Ikke almindelig

Unormal spermatogenese

og ovulation,

gynækomasti.

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke kendt

Pyreksi (meget

almindelig), asteni,

utilpashed, ekstravasation

Undersøgelser

Sjælden

Nedsat albumin i blodet

Infektiøse komplikationer har hos nogle patienter medført døden.

Rapporterede symptomer på anafylaktoid reaktion såsom ansigtsødem (PT-

ansigtsødem), hvæsen, bronkospasmer, takykardi og hypotension vil blive inkluderet i

parantes under anafylaktoide reaktioner i bivirkningshyppighedstabellen.

Stigninger i BUN og kreatinin, serumurinsyre og/eller et fald i kreatininclearance

subsumeres under nyreinsufficiens/-svigt.

dk_hum_52121_spc.doc

Side 10 af 16

Lokal bløddelstoksicitet, herunder vævscellulitis, fibrose og nekrose (almindelig),

smerter (almindelig), ødemer (almindelig) og erytem (almindelig) som følge af

ekstravasation.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Tilstrækkelig hydrering og osmotisk diurese kan hjælpe med at reducere toksiciteten,

forudsat at den finder sted straks efter overdoseringen.

En akut overdosis af cisplatin kan føre til nyresvigt, leversvigt, døvhed, okulær toksicitet

(herunder løsrivelse af nethinden), betydelig myelosuppression, ikke-behandlelig kvalme

og opkastning og/eller neuritis. En overdosis kan være dødelig.

Der findes ingen specifik antidot i tilfælde af overdosis med cisplatin. Selv hvis

hæmodialyse indledes 4 timer efter overdosen, har det ringe indvirkning på elimineringen

af cisplatin fra kroppen efter en stærk og hurtig fiksering af cisplatin til proteinerne.

Behandling i tilfælde af en overdosis består i generelle understøttende tiltag.

Krampeanfald kan behandles med passende antikonvulsiva. Nyrefunktion, kardiovaskulær

funktion og blodtal skal monitoreres dagligt med henblik på vurdering af den potentielle

toksicitet i disse systemer. Magnesium- og calciumniveauerne i serum skal monitoreres

nøje ligesom symptomer og tegn på irritabilitet i voluntære muskler. Hvis der opstår

symptomatisk tetani, skal der administreres supplerende elektrolytter. Leverenzymer i

serum og urinsyre bør også monitoreres dagligt efter en akut overdosis.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 XA 01. Andre antineoplastiske stoffer, platinumforbindelser.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Cisplatin er en uorganisk forbindelse, der indeholder et tungmetal

cis-diamindichlorplatin

(II)]. Der hæmmer DNA-syntesen ved dannelse af DNA-krydsforbindelser. Protein- og

RNA-syntesen hæmmes i mindre grad.

dk_hum_52121_spc.doc

Side 11 af 16

Selvom den vigtigste virkningsmekanisme synes at være hæmning af DNA-syntesen, kan

andre virkningsmekanismer også bidrage til cisplatins antineoplastiske aktivitet, herunder

forøgelse af tumor-immunogeniciteten. Cisplatins onkolytiske egenskaber er

sammenlignelige med de alkylerende stoffer. Cisplatin har også immunsuppressive,

radiosensitiviserende og antibakterielle egenskaber. Cisplatin synes ikke at være

cellecyklus-specifikt. Cisplatins cytotoksiske virkning er forårsaget af binding til alle

DNA-baser, med præference for guanins og adenosins N-7-position.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Efter intravenøs administration fordeles cisplatin hurtigt i alle væv. Cisplatin

gennemtrænger centralnervesystemet dårligt. De højeste koncentrationer nås i leveren,

nyrerne, blæren, muskelvæv, hud, testiklerne, prostata, pankreas og milten.

Elimination

Efter intravenøs administration forløber eliminationen af filtrerbar ikke-proteinbundet

cisplatin bifasisk med en initial og terminal halveringstid på henholdsvis 10-20 minutter og

32-53 minutter. Eliminationen af den totale mængde platin forløber trifasisk med

halveringstider på henholdsvis 14 minutter og 274 minutter og 53 dage.

90 % af cisplatin bindes til plasmaproteiner.

Udskillelsen finder primært sted via urinen: 27-43 % af den administrerede dosis genfindes

i urinen inden for de første fem dage efter behandlingen. Platin udskilles også i galden.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Kronisk toksicitet

I kroniske toksicitetsmodeller er der observeret indikationer på nyreskade,

knoglemarvsdepression, gastrointestinale forstyrrelser og ototoksicitet.

Genotoxicitet og carcinogenicitet

Cisplatin har vist sig genotoksisk i talrige in-vitro og in-vivo tests (bakterielle testsystemer

og kromosomdefekter i dyreceller og i vævskulturer). I langtidsstudier er det vist, at

cisplatin er carcinogent i mus og rotter.

Reproduktionstoksicitet

I mus er der observeret gonadesuppression resulterende i amenorré eller azoospermi, der

kan være irreversibel og medføre infertilitet. Cisplatin inducerede morfologiske ændringer

i ovarierne hos hunrotter, hvilket forårsagede partiel og reversibel infertilitet.

Studier med rotter har vist, at eksponering under graviditet kan medføre tumorer hos det

voksne afkom. Cisplatin er embryotoksisk hos mus og rotter, og i begge arter er der

rapporteret misdannelser. Cisplatin udskilles i modermælken.

dk_hum_52121_spc.doc

Side 12 af 16

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vand til injektionsvæsker

Natriumchlorid

Saltsyre til pH-justering

Natriumhydroxid til pH-justering

6.2

Uforligeligheder

Må ikke komme i kontakt med aluminium.

Cisplatin reagerer med metallet aluminium og danner et sort bundfald af platin.

Alle aluminiumholdige IV-sæt, kanyler, katetre og sprøjter bør undgås.

Cisplatin nedbrydes ved opløsning i medier med lavt chloridindhold.

Cloridkoncentrationen bør mindst svare til 0,45 % natriumchlorid.

Antioxidanter (såsom natriummetabisulfit), bicarbonater (natriumbikarbonat), sulfater,

fluorouracil og paclitaxel kan inaktivere cisplatin i infusionssystemer.

Lægemidlet må ikke blandes med andre lægemidler med undtagelse af de nævnte i pkt.

6.6.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter fortynding

Kemisk og fysisk i-brug stabilitet er påvist i 8 timer ved 15-25

C ved omgivende lys og i

14 dage ved 15-25

C beskyttet mod lys.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt, med mindre åbnings-og fortyndingsmetoden

udelukker risiko for mikrobiel kontaminering, skal produktet anvendes med det samme.

Hvis den ikke anvendes straks, er opbevaringstiden- og forholdene brugerens eget ansvar.

Den fortyndede opløsning skal beskyttes mod lys. Den fortyndede opløsning må ikke

opbevares i køleskab eller fryser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opløsningen må ikke anvendes, hvis den er uklar eller der er dannet et uopløseligt bundfald.

Vedrørende opbevaringsforhold for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

10 ml koncentrat

Et 20 ml støbt, ravfarvet type 1 hætteglas med chlorbutyl gummiprop og forseglet med

grøn flip-off aluminiumskapsel.

dk_hum_52121_spc.doc

Side 13 af 16

20 ml koncentrat

Et 20 ml støbt, ravfarvet type 1 hætteglas med chlorbutyl gummiprop og forseglet med rød

flip-off aluminiumskapsel.

50 ml koncentrat

Et 50 ml støbt, ravfarvet type 1 hætteglas med chlorbutyl gummiprop og forseglet med gul

flip-off aluminiumskapsel.

100 ml koncentrat

Et 100 ml støbt, ravfarvet type 1 hætteglas med chlorbutyl gummiprop og forseglet med

lilla flip-off aluminiumskapsel.

Pakningsstørrelser

Hætteglas med 10 ml, 20 ml, 50 ml eller 100 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Præparering og håndtering

Der henvises til lokale, cytotoksiske vejledninger.

Som ved alle antineoplastiske produkter skal der udvises forsigtighed ved håndtering af

cisplatin. Fortynding skal ske under aseptiske forhold i et sikkerhedskabinet af uddannet

personale på et dertil indrettet område. Der skal bæres beskyttelsesdragter- og handsker.

Hvis et sikkerhedskabinet ikke er tilgængelig, skal udstyret suppleres med en maske og

beskyttelsesbriller. Der skal tages forholdsregler, så det undgås, at lægemidlet kommer i

kontakt med huden og slimhinderne. Hvis der alligevel forekommer kontakt med huden,

skal huden vaskes med sæbe og vand omgående. Ved kontakt med huden er der observeret

prikken, forbrændinger og rødme. I tilfælde af kontakt med slimhinder skal der skylles

med rigelige mængder vand. Efter inhalation er der rapporteret dyspnø, brystsmerter,

irritation i halsen og kvalme.

I tilfælde af spild skal operatøren tager handsker på og tørre spildt materiale op med en

svamp, der holdes i området til dette formål. Skyl området to gange med vand. Put alle

opløsninger og svampe i en plastikspand og forsegl den.

Gravide kvinder skal undgå kontakt med cytostatiske lægemidler.

Sekreter og opkast skal bortskaffes med forsigtighed.

Hvis opløsningen er uklar, eller der observeres bundfald, som ikke opløses, skal flasken

kasseres.

En beskadiget flaske skal betragtes som og behandles med samme forsigtighed som

forurenet affald. Forurenet affald skal opbevares i affaldsbeholder, som er beregnet til

dette. Se afsnittet ”Destruktion”.

Præparering

af den intravenøse administration

Tag den mængde opløsning, der skal bruges, fra glasset og fortynd med mindst 1 liter af

følgende opløsninger:

dk_hum_52121_spc.doc

Side 14 af 16

Natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)

Blanding af natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)/glucose 50 mg/ml (5 %) (1:1), resulterende

i endelige koncentrationer på natriumchlorid 4,5 mg/ml (0,45 %), glucose 25 mg/ml

(2,5 %).

Kig altid på injektionen før brug. Kun en klar opløsning uden partikler må administreres.

MÅ IKKE komme i kontakt med injektionsudstyr, der indeholder aluminium.

MÅ IKKE administreres ufortyndet.

Vedrørende kemisk og fysisk stabilitet ved brug af de ufortyndede opløsninger, se pkt. 6.3.

Kun til engangsbrug. Kassér eventuelt ikke anvendt lægemiddel i overensstemmelse med

de lokale cytotoksiske vejledninger.

Præparering af intravenøs opløsning – advarsel

Forholdsregler er essentielle ved håndtering af cisplatinopløsning ligesom for alle andre

potentielt toksiske lægemidler. Hudlæsioner er mulige i tilfælde af utilsigtet kontakt med

lægemidlet. Det er tilrådeligt at bruge handsker. I tilfælde af at cisplatin kommer i kontakt

med huden eller slimhinder, skal huden eller slimhinderne vaskes meget grundigt med

sæbe og vand.

Det anbefales at følge egnede procedurer vedr. håndtering og bortskaffelse af cytostatiske

lægemidler.

Før administration af opløsningen til patienten, skal det verificeres, at opløsningen er klar

og uden partikler.

Destruktion

Alle materialer, der er blevet brugt til præparering og administration eller som på nogen

måde har været i kontakt med cisplatin, skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer

vedrørende cytostatika. Rester af lægemidlet såvel som alle materialer, som har været brugt

til fortynding og administration skal destrueres i henhold til hospitalets standard procedurer

for cytotoksiske lægemidler og i henhold til lokale krav vedrørende bortskaffelse af farligt

affald.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Fresenius Kabi AB

Rapsgatan 7

751 74 Uppsala

Sverige

Repræsentant

Fresenius Kabi

filial af Fresenius Kabi AB

Islands Brygge 57

2300 København S

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

52121

dk_hum_52121_spc.doc

Side 15 af 16

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. maj 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. februar 2019

dk_hum_52121_spc.doc

Side 16 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information