Circlet 120+15 mikg/24 timer vaginalindlæg

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-07-2017

Aktiv bestanddel:
Ethinylestradiol, ETONOGESTREL
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
G02BB01
INN (International Name):
Ethinylestradiol, ETONOGESTREL
Dosering:
120+15 mikg/24 timer
Lægemiddelform:
vaginalindlæg
Autorisationsnummer:
54919

Læs hele dokumentet

16. juni 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Circlet, vaginalindlæg (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

28454

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Circlet

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Circlet indeholder 11,7 mg etonogestrel og 2,7 mg ethinylestradiol. Vaginalindlægget

frigiver etonogestrel og ethinylestradiol i en daglig gennemsnitlig mængde på hhv. 0,120

mg og 0,015 mg pr. 24 timer i en periode på 3 uger.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Vaginalindlæg (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Svangerskabsforebyggelse.

Circlet er beregnet til kvinder i den fertile alder. Sikkerhed og virkning er fastslået hos

kvinder mellem 18 og 40

år.

I forbindelse med beslutningen om at ordinere Circlet skal der tages hensyn til den enkelte

kvindes aktuelle risikofaktorer, især risikofaktorer for venøs tromboemboli (VTE), samt til

hvordan risikoen for VTE med Circlet er sammenlignet med andre hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen (se pkt. 4.3 og 4.4).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

For at opnå den kontraceptive virkning skal Circlet anvendes som foreskrevet (se

”Hvordan man anvender Circlet” og ”Hvordan man begynder at anvende Circlet”).

Pædiatrisk population

Circlets sikkerhed og virkning hos unge under 18 år er ikke blevet undersøgt.

54919_spc.docx

Side 1 af 24

Administration

Hvordan man anvender Circlet

Kvinden kan selv indsætte Circlet i skeden. Lægen bør vejlede kvinden i indsættelse og

fjernelse af Circlet. Ved indsættelse skal kvinden vælge den stilling, som er mest bekvem

for hende, fx stående med det ene ben løftet, siddende på hug eller liggende. Circlet skal

klemmes sammen og indsættes i skeden, indtil det føles behageligt. Et valgfrit alternativ er

at indsætte ringen ved hjælp af NuvaRing-applikatoren, som leveres separat. NuvaRing-

applikatoren er ikke nødvendigvis tilgængelig i alle lande. Ringens svangerskabsfore-

byggende effekt er ikke afhængig af, hvor nøjagtigt ringen er anbragt i skeden (se figur

1-

4).

Når Circlet er indsat (se "Hvordan man begynder at anvende Circlet"), skal den sidde i

skeden uafbrudt i 3

uger. Kvinden skal rådes til regelmæssigt at kontrollere

tilstedeværelsen af Circlet i skeden (for eksempel før og efter samleje). Hvis Circlet ved et

uheld glider ud, skal kvinden følge vejledningen i pkt.

4.2 under ”Hvad man gør, hvis

ringen midlertidigt har været ude af skeden” (for yderligere information: se også pkt

”Udstødelse”). Circlet skal fjernes efter 3

ugers brug, på den samme ugedag som den blev

indsat. Efter en pause på en uge indsættes en ny ring (hvis Circlet fx blev indsat på en

onsdag kl. ca. 22.00, skal den fjernes igen 3

uger senere om onsdagen kl. ca. 22.00. Den

følgende onsdag indsættes en ny ring). Circlet fjernes ved, at man tager fat i den med

pegefingeren eller med pege- og langefingeren og trækker den ud (figur 5). Den brugte

ring skal lægges i folieposen (opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr) og bortskaffes

som beskrevet i pkt.

6.6. Menstruationen begynder sædvanligvis 2-3

dage efter fjernelse af

Circlet og er muligvis ikke ophørt helt, før den næste ring skal indsættes.

Figur 1

Tag Circlet ud af folieposen

54919_spc.docx

Side 2 af 24

Figur 3

Vælg en behagelig stilling ved indsættelse af

ringen

Figur 2

Klem ringen sammen

Figur 4A Figur 4B Figur 4C

Indsæt ringen i skeden med den ene hånd (figur 4A). Hvis det er nødvendigt kan

kønslæberne spredes med den anden hånd. Skub ringen ind i skeden indtil det føles

behageligt (figur 4B). Lad ringen sidde i 3 uger (figur 4C).

Figur 5: Circlet kan fjernes ved at bøje

pegefingeren ind under ringen eller ved at tage

fat i ringen med pege- og langefinger og trække

den ud

54919_spc.docx

Side 3 af 24

Hvordan man begynder at anvende Circlet

Ingen forudgående anvendelse af hormonelle præventionsmidler

Circlet skal indsættes på den første dag i kvindens normale cyklus (dvs. på første

menstruationsdag). Circlet kan også indsættes på dag 2-5, men det tilrådes i så fald,

samtidigt at bruge en barrieremetode i de første 7 dage Circlet anvendes.

Ved skift fra et kombineret hormonelt præventionsmiddel

Kvinden skal indsætte Circlet senest på dagen efter den sædvanlige tabletfrie eller

plasterfrie periode eller dagen efter den sidste placebotablet af det tidligere anvendte

kombinerede hormonelle præventionsmiddel.

Hvis kvinden har anvendt det forudgående kombinerede hormonelle præventionsmiddel

korrekt, og kvinden ikke er gravid, kan hun skifte til Circlet på en hvilken som helst dag.

Den hormonfrie periode for den forudgående metode må aldrig forlænges udover den

anbefalede periode.

Skift fra rene gestagenpræparater (fx minipille, implantat eller injektionspræparat) eller

fra intrauterint indlæg (IUD) indeholdende gestagen

Kvinden kan skifte fra rene gestagenpræparater, fx minipiller, på en hvilken som helst dag.

Skift fra implantat eller IUD bør ske den dag, det fjernes og fra injektionspræparat den dag,

hvor den næste injektion skulle være givet. I alle disse tilfælde bør kvinden rådes til

samtidig at anvende en barrieremetode de første 7

dage, der anvendes Circlet.

Efter abort i 1. trimester

Behandlingen kan starte med det samme. Når dette gøres, behøver kvinden ikke at tage

yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler. Hvis kvinden ikke påbegynder

behandling med Circlet umiddelbart efter abort, bør hun følge de råd, der er givet under

”Ingen forudgående anvendelse af hormonelle præventionsmidler”. Hun bør da anvende

anden form for svangerskabsforebyggelse, indtil ringen indsættes.

Efter fødsel eller abort i 2. trimester

For ammende kvinder, se pkt.

4.6.

Kvinden bør rådes til at påbegynde Circlet i løbet af den fjerde uge efter fødsel eller abort i

2. trimester. Begynder hun senere, rådes hun til samtidigt at anvende en barrieremetode i

de første 7

dage Circlet anvendes. Hvis hun imidlertid allerede har haft samleje, bør

graviditet udelukkes, eller kvindens første menstruation afventes, før hun begynder

behandlingen med Circlet.

Afvigelser fra den anbefalede anvendelse

Den svangerskabsforebyggende effekt kan nedsættes, hvis der afviges fra den anbefalede

anvendelse. For at forebygge dette kan følgende råd gives:

Hvad man gør i tilfælde af, at den ringfrie periode er forlænget

Kvinden skal indsætte en ny ring så hurtigt som muligt. En barrieremetode som fx

kondom skal anvendes samtidig i de næste 7

dage. Hvis hun har haft samleje i løbet af

den ringfrie periode, skal muligheden for graviditet overvejes. Jo længere ringfri

periode, desto højere risiko for graviditet.

54919_spc.docx

Side 4 af 24

Hvad man gør, hvis ringen midlertidigt har været ude af skeden

Circlet skal sidde i skeden uafbrudt i en periode på 3

uger. Hvis ringen ved et uheld

glider ud, kan den skylles i koldt eller lunkent vand (ikke for varmt vand) og straks

indsættes igen. Hvis ringen ved et uheld har været ude af skeden i under 3

timer er

den svangerskabsforebyggende virkning ikke nedsat. Kvinden skal indsætte ringen

igen så hurtigt som muligt, dog inden for 3

timer.

Hvis Circlet i løbet af den første eller anden uges anvendelse har været ude af skeden i

mere end 3

timer, eller der er mistanke om dette, kan den svangerskabsforebyggende

virkning være nedsat. Kvinden skal indsætte ringen igen så hurtigt som muligt. En

barrieremetode som fx kondom skal anvendes, indtil Circlet har siddet i skeden

uafbrudt i 7

dage. Jo længere tid Circlet har været ude af skeden og jo tættere på den

ringfri periode, jo højere er risikoen for graviditet.

Hvis Circlet har været ude af skeden i mere end 3

timer i den tredje uges

anvendelse, eller der er mistanke om dette, kan den svangerskabsforebyggende effekt

være nedsat. Kvinden skal kassere ringen, og en af følgende to muligheder skal

vælges:

1. Indsæt straks en ny ring

Bemærk: Indsættelse af en ny ring vil starte den næste tre-ugers periode. Kvinden vil

muligvis ikke få sin blødning fra den foregående cyklus. Der kan imidlertid

forekomme gennembrudsblødning eller pletblødning.

2. Få menstruation og indsæt en ny ring senest 7

dage (7x24

timer) efter at den

tidligere ring blev fjernet eller var gledet ud

Bemærk: Denne mulighed bør kun vælges, hvis ringen uafbrudt har været i skeden i de

foregående 7

dage.

Hvis Circlet har været ude af skeden i et ukendt tidsrum, skal muligheden for graviditet

overvejes. Der skal tages en graviditetstest før indsættelse af en ny ring.

Hvad man gør i tilfælde af, at ringen har siddet for længe

Selv om det ikke er det anbefalede regimen, er den svangerskabsforebyggende

virkning stadig tilstrækkelig, så længe Circlet har siddet i skeden i højst 4

uger.

Kvinden skal gennemføre den ringfrie periode på en uge, og herefter indsætte en ny

ring. Hvis Circlet har siddet i skeden i mere end 4

uger, kan den

svangerskabsforebyggende virkning være nedsat, og graviditet bør udelukkes, inden

en ny Circlet indsættes.

Hvis kvinden ikke har fulgt den anbefalede anvendelse, og efterfølgende ikke får

menstruation i den ringfrie periode, skal graviditet udelukkes før indsættelse af en ny

Circlet.

Hvordan fremskyndes eller udskydes menstruationen?

Hvis menstruationen undtagelsesvis skal udskydes, skal kvinden indsætte en ny ring uden

at have en ringfri periode. Den næste ring kan anvendes i op til 3

uger. Dette kan medføre

gennembrudsblødning eller pletblødning. Tilbagevenden til regelmæssig anvendelse af Circlet

sker efter den sædvanlige ringfrie periode på en uge.

54919_spc.docx

Side 5 af 24

For at fremskynde menstruationen til en anden ugedag, end den kvinden er vant til, kan hun

rådes til at forkorte den kommende ringfrie periode med så mange dage, som ønskes. Jo

kortere ringfri periode, jo større er risikoen for, at hun ikke får sin menstruation og vil få

gennembrudsblødning og pletblødning under anvendelsen af den næste ring.

4.3

Kontraindikationer

Hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen bør ikke anvendes under følgende forhold.

Opdages en af de nævnte lidelser for første gang under anvendelse af Circlet, skal ringen

straks fjernes.

Tilstedeværelse af eller risiko for venøs tromboemboli (VTE).

Venøs tromboemboli - nuværende VTE (behandlet med antikoagulans)

eller tidligere (fx dyb venetrombose [DVT] eller lungeemboli [PE]).

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for venøs tromboemboli, fx

APC-resistens (herunder faktor V Leiden), antitrombin-III-mangel,

protein C-mangel, protein S-mangel.

Større operation med langvarig immobilisering (se pkt. 4.4).

En høj risiko for venøs tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere

risikofaktorer (se pkt. 4.4).

Tilstedeværelse af eller risiko for arteriel tromboemboli (ATE).

Arteriel tromboemboli – nuværende arteriel tromboemboli, tidligere

arteriel tromboemboli (fx myokardieinfarkt) eller prodromalsymptomer

(fx angina pectoris).

Cerebrovaskulær sygdom – nuværende apopleksi, tidligere apopleksi

eller prodromalsymptomer (fx transitorisk iskæmisk attak, TIA).

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for arteriel tromboemboli, fx

hyperhomocysteinæmi og antifosfolipid-antistoffer (anticardiolipin-

antistoffer, lupusantikoagulans).

Migræne med fokale neurologiske symptomer i anamnesen.

En høj risiko for arteriel tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere

risikofaktorer (se pkt. 4.4) eller pga. tilstedeværelse af en alvorlig

risikofaktor såsom:

diabetes mellitus med vaskulære symptomer

svær hypertension

svær dyslipoproteinæmi.

Nuværende pancreatitis eller tidligere pancreatitis med samtidig svær

hypertriglyceridæmi

Nuværende eller tidligere svær leversygdom, forudsat at leverfunktionsværdierne ikke er

normaliserede

Nuværende eller tidligere levertumorer (benigne eller maligne)

Kendte eller mistænkte maligne tilstande i genitalia eller mammae, som er påvirkelige af

kønshormoner

Udiagnosticeret vaginalblødning

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne i

Circlet anført i pkt. 6.1

Circlet er kontraindiceret ved samtidig brug af lægemidler, der indeholder

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir (se pkt. 4.4 og 4.5).

54919_spc.docx

Side 6 af 24

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

Hvis nogle af nedenstående tilstande eller risikofaktorer er til stede, skal Circlets egnethed

drøftes med kvinden.

I tilfælde af forværring eller første forekomst af en hvilken som helst af disse tilstande eller

risikofaktorer skal kvinden informeres om at kontakte egen læge for at beslutte, om Circlet

bør seponeres.

1. Kredsløbssygdomme

Risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Anvendelse af et kombineret hormonelt præventionsmiddel øger risikoen for venøs

tromboemboli (VTE) sammenlignet med ingen anvendelse. Præparater, der

indeholder levonorgestrel, norgestimat eller norethisteron er forbundet med den

laveste risiko for VTE. Risikoniveauet for andre præparater som fx Circlet kan

være op til to gange højere. Beslutningen om at anvende et andet præparat end et

præparat med den laveste risiko for VTE, bør kun træffes efter en samtale med

kvinden, så det sikres, at hun forstår risikoen for VTE med Circlet, hvordan hendes

aktuelle risikofaktorer påvirker denne risiko, og at kvindens risiko for VTE er

størst i det første år, hvor produktet anvendes. Der er også nogen evidens for, at

risikoen øges, når behandling med et kombineret hormonelt præventionsmiddel

genstartes efter en pause på 4 uger eller mere.

Blandt kvinder, der ikke tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel og som

ikke er gravide, vil ca. 2 ud af 10.000 udvikle en VTE i løbet af en periode på et år.

Risikoen kan imidlertidig være meget højere hos den enkelte kvinde, afhængigt af

kvindens underliggende risikofaktorer (se nedenfor).

Det vurderes, at ud af 10.000 kvinder, der tager et kombineret lavdosis hormonelt

præventionsmiddel, der indeholder levonorgestrel, vil ca. 6

kvinder udvikle en VTE i

løbet af et år. Der er fundet inkonsistente resultater for risikoen for VTE med Circlet

sammenlignet med kombinerede hormonelle præventionsmidler, der indeholder

levonorgestrel (med en relativ risiko fra ingen stigning, RR = 0,96, til næsten en

fordobling, RR = 1,90). Dette svarer til mellem 6 og 12 VTE’er på et år ud af

10.000 kvinder, der anvender Circlet.

I begge tilfælde er antallet af VTE’er pr. år lavere end det forventede antal under

graviditet eller i postpartum-perioden.

VTE kan være dødelig i 1-2 % af tilfældene.

Det midterste punkt i intervallet på 5-7 pr. 10.000 kvindeår baseret på en relativ risiko for kombinerede hormonelle præventionsmidler indeholdende

levonorgestrel versus ingen brug på ca. 2,3 til 3,6

54919_spc.docx

Side 7 af 24

Antal VTE-hændelser pr. 10.000 kvinder i løbet af ét år

Trombose i andre blodkar er set ekstremt sjældent hos brugere af et kombineret

hormonelt præventionsmiddel, fx i hepatiske, mesenteriske, renale, eller retinale vener og

arterier.

Risikofaktorer for VTE

Risikoen for venøse tromboemboliske komplikationer hos kvinder, der bruger hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, kan stige væsentligt, hvis kvinden har yderligere

risikofaktorer, især hvis der er flere risikofaktorer (se tabel).

Circlet er kontraindiceret, hvis en kvinde har flere risikofaktorer, som giver hende en høj

risiko for venetrombose (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end en risikofaktor, er det

muligt, at stigningen i risiko er højere end summen af de enkelte faktorer – i dette tilfælde skal

hendes samlede risiko for VTE tages i betragtning. Et kombineret hormonelt

præventionsmiddel bør ikke ordineres, hvis balancen mellem fordele og risici anses for at

være negativ (se pkt. 4.3).

54919_spc.docx

Side 8 af 24

Antal VTE-hændelser

Ingen brug af kombineret

hormonelt præventionsmiddel

(2 hændelser)

Kombineret hormonelt

præventionsmiddel der indeholder

levonorgestrel

(5-7 hændelser)

Kombineret hormonelt

præventionsmiddel, der indeholder

etonogestrel

(6-12 hændelser)

Tabel: Risikofaktorer for VTE

Risikofaktor

Kommentar

Fedme (body mass index på over 30 kg/m²)

Risikoen stiger væsentligt med øget BMI.

Især vigtig at tage hensyn til, hvis der også er

andre risikofaktorer.

Langvarig immobilisering, større operation,

enhver operation i ben eller bækken,

neurokirurgi eller større traume

Bemærk: Midlertidig immobilisering,

herunder flyrejse > 4 timer, kan også udgøre

en risikofaktor for VTE, især hos kvinder

med andre risikofaktorer.

I disse situationer tilrådes det at seponere

plaster/pille/ring (i tilfælde med elektiv

kirurgi mindst fire uger før) og ikke

genoptage anvendelsen før to uger efter

fuldstændig remobilisering. Der bør anvendes

en anden præventionsmetode for at undgå

uønsket graviditet.

Antitrombotisk behandling skal overvejes,

hvis Circlet ikke er blevet seponeret på

forhånd.

Positiv familieanamnese (venøs

tromboemboli hos en søskende eller en

forælder, især i en relativt ung alder, fx før 50

år)

Hvis der er formodning om en arvelig

disposition, bør kvinden henvises til en

specialist med henblik på rådgivning, inden der

træffes beslutning om anvendelse af et

kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Andre helbredstilstande forbundet med VTE

Cancer, systemisk lupus erythematosus,

hæmolytisk uræmisk syndrom, kronisk

inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom

eller ulcerativ colitis) og seglcelleanæmi

Stigende alder

Især over 35 år

Der er ingen konsensus om den mulige rolle af varikøse vener og superficiel

trombopflebitis på forekomsten eller progressionen af venetrombose.

Den øgede risiko for tromboemboli under graviditet og især under puerperiet på 6 uger,

skal tages i betragtning (se pkt. 4.6 for oplysninger om "Graviditet og amning").

Symptomer på VTE (dyb venetrombose og lungeemboli)

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og fortælle

sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på dyb venetrombose (DVT) kan omfatte:

- unilateral hævelse af benet og/eller foden eller langs en vene i benet;

- smerter eller ømhed i benet, som muligvis kun mærkes, når personen står eller går;

54919_spc.docx

Side 9 af 24

- øget varme i det pågældende ben; rød eller misfarvet hud på benet.

Symptomer på lungeemboli (PE) kan omfatte:

- pludseligt opstået uforklaret åndenød eller hurtig vejrtrækning;

- pludseligt opstået hoste, som kan være forbundet med hæmoptyse;

- stærke smerte i brystet;

- svær ørhed eller svimmelhed;

- hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Nogle af disse symptomer (fx “åndenød”, “hoste”) er uspecifikke og kan misfortolkes som

mere almindelige eller mindre alvorlige hændelser (fx luftvejsinfektioner).

Andre tegn på vaskulær okklusion kan omfatte: pludseligt opstået smerte, hævelse og blålig

misfarvning af en ekstremitet.

Hvis okklusionen forekommer i øjnene, kan symptomerne gå fra smertefri synsforstyrrelser til

senere synstab. Synstab kan nogle gange forekomme næsten øjeblikkeligt.

Risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Epidemiologiske studier har forbundet anvendelse af hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen med en øget risiko for arteriel tromboemboli (myokardieinfarkt) eller

for cerebrovaskulær hændelse (fx transitorisk iskæmisk attak, apopleksi). Arterielle

tromboemboliske hændelser kan være dødelige.

Risikofaktorer for ATE

Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikationer eller cerebrovaskulær hændelse

hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, stiger hos kvinder

med risikofaktorer (se tabel). Circlet er kontraindiceret, hvis en kvinde har en alvorlig eller

flere risikofaktorer for ATE, som giver hende en høj risiko for arteriel trombose (se

pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end en risikofaktor, er det muligt, at stigningen i risiko

er højere end summen af de individuelle faktorer – i dette tilfælde skal hendes samlede

risiko tages i betragtning. Et kombineret hormonelt præventionsmiddel bør ikke ordineres,

hvis balancen mellem fordele og risici anses for at være negativ (se pkt. 4.3).

54919_spc.docx

Side 10 af 24

Tabel: Risikofaktorer for ATE

Risikofaktor

Kommentar

Stigende alder

Især over 35 år

Rygning

Kvinden skal rådes til ikke at ryge, hvis hun

ønsker at bruge et kombineret hormonelt

præventionsmiddel. Kvinder over 35 år, der

fortsætter med at ryge, skal stærkt tilrådes at

bruge en anden præventionsmetode.

Hypertension

Fedme (body mass index på over 30 kg/m²)

Risikoen stiger væsentligt med stigningen i

BMI.

Især vigtigt hos kvinder med yderligere

risikofaktorer.

Positiv familieanamnese (arteriel

tromboemboli hos en søskende eller en

forælder, især i en relativt ung alder, fx

under 50 år)

Hvis der er formodning om en arvelig

disposition, bør kvinden henvises til en

specialist med henblik på rådgivning, inden der

træffes beslutning om anvendelse af et

kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Migræne

En øget anfaldsfrekvens eller sværere

migræneanfald (som kan være

prodromalsymptomer for en cerebrovaskulær

hændelse) under anvendelse af hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen kan være

en grund til øjeblikkelig seponering.

Andre helbredstilstande associeret med

uønskede vaskulære hændelser

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinæmi,

hjerteklapsygdom og atrieflimren,

dyslipoproteinæmi og systemisk lupus

erythematosus.

Symptomer på ATE

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og

fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på en cerebrovaskulær hændelse kan omfatte:

- pludseligt opstået følelsesløshed eller muskelsvaghed i ansigtet, armen eller benet,

især på den ene side af kroppen;

- pludseligt opstået gangbesvær, svimmelhed, tab af balance eller koordination;

- pludseligt opstået forvirring, tale- eller forståelsesbesvær;

- pludseligt opstået synsbesvær på et eller begge øjne;

- pludseligt opstået svær eller langvarig hovedpine uden kendt årsag;

- bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden krampeanfald.

Forbigående symptomer indikerer, at hændelsen er et transitorisk iskæmisk attak (TIA).

54919_spc.docx

Side 11 af 24

Symptomer på myokardieinfarkt (MI) kan omfatte:

- smerte, ubehag, tryk, tyngdefornemmelse, en knugende fornemmelse eller

oppustethed i brystet, armen eller under brystbenet;

- ubehag, der stråler ud til ryggen, kæben, halsen, armen, maven;

- mæthedsfølelse, fordøjelsesbesvær eller kvælningsfornemmelse;

- sveden, kvalme, opkastning eller svimmelhed;

- ekstrem svækkelse, angst eller åndenød;

- hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

I tilfælde af mistænkt eller bekræftet VTE eller ATE, skal kvinden ophøre med at

anvende et kombineret hormonelt præventionsmiddel. Hensigtsmæssige

svangerskabsforebyggende forholdsregler bør tages pga. teratogenicitet af den

antikoagulative behandling (coumariner).

2. Tumorer

Epidemiologiske studier tyder på, at langtidsbrug af p-piller kan være en risikofaktor for

udvikling af cervix cancer for kvinder inficeret med humant papillomatøst virus (HPV).

Der er dog stadig usikkerhed om, i hvilken udstrækning dette fund kan skyldes andre

faktorer (fx forskelle i antal seksualpartnere eller i anvendelse af barrieremetoder). Der er

ingen epidemiologiske data på risikofaktoren for at udvikle cervix cancer hos brugere af

Circlet. (Se LÆGEUNDERSØGELSE/KONSULTATION)

En meta-analyse fra 54 epidemiologiske studier har vist, at kvinder, som bruger p-

piller, har en let øget risiko (RR = 1,24) for at få diagnosticeret brystcancer. Denne

øgede risiko falder gradvist i løbet af 10 år efter ophør med p-piller. Eftersom

brystcancer er en sjælden tilstand hos kvinder under 40 år, er stigningen i antallet af

diagnosticerede brystcancertilfælde hos nuværende og tidligere p-pillebrugere lille i

forhold til risikoen for brystcancer i hele deres levetid. Brystcancer diagnosticeret hos

p-pillebrugere har tendens til at være mindre klinisk fremskredne end brystcancer hos

ikke p-pillebrugere. Den observerede øgede risiko kan skyldes en tidligere

diagnosticering af brystcancer hos p-pillebrugere, de biologiske virkninger af p-piller

eller en kombination af begge.

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om benigne levertumorer, og endnu sjældnere

maligne levertumorer hos p-pillebrugere. I enkeltstående tilfælde har disse tumorer

medført livstruende, intraabdominale blødninger. En levertumor bør derfor tages i

betragtning ved differentialdiagnosticering, hvis der optræder stærke smerter i det øvre

abdomen, ved leverforstørrelse eller ved tegn på intraabdominal blødning hos kvinder,

som anvender Circlet.

3. Forhøjet ALAT

I kliniske studier med patienter, der er blevet behandlet for hepatitis C-virusinfektioner

(hcv) med lægemidler, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir

med eller uden ribavirin, forekom forhøjet transaminase (ALAT) på mere end 5 gange

den øvre grænseværdi (ULN) signifikant oftere hos kvinder, der tog lægemidler med

ethinylestradiol som for eksempel hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen (se

pkt. 4.3 og 4.5).

4. Andre tilstande

Kvinder med hypertriglyceridæmi eller familiær disposition herfor kan have en øget

risiko for pankreatitis, når de anvender hormonel antikonception.

54919_spc.docx

Side 12 af 24

Selv om der er rapporteret om små stigninger i blodtrykket hos mange kvinder, som

anvender hormonel antikonception, er klinisk betydende blodtryksstigninger sjældne. Der

er ikke fastslået en sammenhæng mellem anvendelse af hormonel antikonception og

hypertension. Hvis klinisk betydende hypertension udvikles under anvendelse af Circlet,

bør lægen afbryde behandlingen og behandle hypertensionen. Behandlingen med Circlet

kan genoptages, når normale værdier er opnået med antihypertensiv behandling.

Det er rapporteret, at følgende tilstande er opstået eller er blevet forværret under såvel

graviditet som ved anvendelse af hormonel antikonception, men der er ikke evidens for

kausal sammenhæng: Gulsot og/eller pruritus i forbindelse med kolestase; galdesten;

porfyri; systemisk lupus erythematosus; hæmolytisk uræmisk syndrom; Sydenhams

chorea; herpes gestationis; høretab forårsaget af otosklerose, (arveligt) angioødem.

Akutte eller kroniske forstyrrelser i leverfunktionen kan nødvendiggøre ophør af Circlet,

indtil leverfunktionsværdierne er normaliserede. Ved tilbagefald under brug af Circlet af

kolestatisk gulsot og/eller pruritus i forbindelse med kolestase, som er indtrådt første

gang under graviditet eller tidligere brug af kønshormoner, bør Circlet seponeres.

Selv om østrogen og gestagen kan have en indvirkning på den perifere insulinresistens og

glukosetolerance, er det ikke nødvendigt at ændre det terapeutiske regimen hos

velbehandlede diabetikere, som anvender hormonel antikonception. Diabetikere bør dog

overvåges nøje under anvendelse af Circlet, specielt i de første måneder.

Der er rapporteret nyopstået eller forværret Crohns sygdom og ulcerativ colitis ved

anvendelse af hormonel antikonception, men der er ikke evidens for kausal

sammenhæng.

Chloasma kan lejlighedsvist optræde, især hos kvinder med chloasma gravidarum i

anamnesen. Kvinder med en tendens til chloasma bør undgå at udsætte sig for sollys eller

ultraviolet stråling, mens de anvender Circlet.

Prolaps af livmoderhalsen, cystocele og/eller rectocele, alvorlig eller kronisk forstoppelse

kan vanskeliggøre eller evt. umuliggøre brugen af Circlet.

I meget sjældne tilfælde er det blevet rapporteret, at Circlet uforvarende er sat op i

urethra og muligvis endt i blæren. Derfor skal ukorrekt placering overvejes ved

differential diagnose i tilfælde af cystit.

Under anvendelse af Circlet kan nogle kvinder få vaginitis. Vaginitisbehandling påvirker

ikke og påvirkes ikke af Circlet (se pkt.

4.5).

Meget sjældent er det blevet rapporteret, at ringen har klæbet til det vaginale væv, hvilket

krævede den blev fjernet med hjælp fra sundhedspersonale.

ÆGEUNDERSØGELSE

KONSULTATION

En komplet anamnese (herunder familieanamnese) skal indhentes, og graviditet skal

udelukkes inden opstart eller genoptagelse af behandling med Circlet. Blodtrykket skal måles,

og en fysisk undersøgelse skal foretages på baggrund af kontraindikationerne (se pkt.

4.3) og

advarslerne (se pkt.

4.4). Det er vigtigt at gøre kvinden opmærksom på oplysningerne om

venøs og arteriel trombose, herunder risikoen ved Circlet sammenlignet med andre

hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, symptomerne på VTE og ATE, de kendte

risikofaktorer samt hvad der skal gøres, hvis der opstår mistanke om en trombose.

Kvinden skal også informeres om at læse indlægssedlen omhyggeligt og at overholde den

vejledning, der gives deri. Undersøgelsernes hyppighed og art skal baseres på etablerede

retningslinjer i praksis og tilpasses den enkelte kvinde.

Kvinden skal oplyses om, at hormonelle præventionsmidler ikke beskytter mod hiv-

infektioner (aids) eller andre seksuelt overførte sygdomme.

54919_spc.docx

Side 13 af 24

Nedsat effekt

Effekten af Circlet kan være nedsat i tilfælde af non-compliance (pkt.

4.2) eller ved

samtidig anvendelse af andre lægemidler, som nedsætter plasmakoncentrationen af

ethinylestradiol og/eller etonogestrel (pkt.

4.5).

Nedsat cykluskontrol

I forbindelse med anvendelse af Circlet kan der optræde uregelmæssig blødning (pletblødning

eller gennembrudsblødning). Er Circlet anvendt korrekt, og indtræder

blødningsuregelmæssighederne efter forudgående regelmæssige cykler, bør non-hormonelle

årsager overvejes. Passende forholdsregler bør tages for at udelukke malignitet eller

graviditet. Dette kan omfatte udskrabning.

Hos nogle kvinder udebliver blødningen under den ringfrie periode. Hvis Circlet er anvendt

korrekt som beskrevet i pkt.

4.2, er der ringe risiko for, at kvinden er gravid. Før anvendelsen

af Circlet fortsætter, bør graviditet udelukkes, hvis Circlet ikke er anvendt korrekt, eller hvis

to eller flere på hinanden følgende blødninger udebliver.

Påvirkning af mænd med ethinylestradiol og etonogestrel

Udstrækning og mulig farmakologisk betydning af at mandlige seksualpartnere udsættes for

påvirkning af ethinylestradiol og etonogestrel ved absorption gennem penis er ikke undersøgt.

Knækkede ringe

I meget sjældne tilfælde har der været rapporteret om, at Circlet er knækket under brugen

(se pkt.

4.5). Kvinden rådes til at fjerne den knækkede ring og indsætte en ny ring så

hurtigt som muligt og til samtidigt at anvende barrieremetode som fx kondom i de følgende

dage. Risikoen for graviditet bør overvejes, og kvinden bør kontakte sin læge.

Udstødelse

Der har været rapporter om, at Circlet er blevet udstødt, fx hvis ringen ikke er indsat

korrekt, ved fjernelse af en tampon, under samleje eller i tilfælde af svær eller kronisk

obstipation. Udstødelse i længere perioder kan resultere i nedsat

svangerskabsforebyggende virkning og/eller gennembrudsblødning. For at sikre effekten

anbefales det derfor, at kvinden regelmæssigt kontrollerer tilstedeværelsen af Circlet (for

eksempel før og efter samleje).

Hvis Circlet ved et uheld udstødes, og ringen har været ude af skeden i under 3

timer, er

den svangerskabsforebyggende virkning ikke nedsat. Kvinden skal skylle ringen i koldt

eller lunkent vand (ikke varmt vand) og skal indsætte ringen igen så hurtigt som muligt og

senest inden, der er gået 3

timer.

Hvis Circlet har været ude af skeden i mere end 3

timer, kan den

svangerskabsforebyggende virkning være nedsat. Kvinden skal i så fald følge

anbefalingerne under pkt.

4.2 ”Hvad man gør, hvis ringen midlertidigt har været ude af

skeden”.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktioner med andre lægemidler

Bemærk: Produktresuméet for samtidigt administrerede lægemidler skal læses med henblik på

at identificere potentielle interaktioner.

54919_spc.docx

Side 14 af 24

Indvirkning af andre lægemidler på Circlet

Interaktioner kan forekomme med lægemidler eller naturlægemidler, der inducerer

mikrosomale enzymer, hvilket kan medføre øget clearance af kønshormoner, og kan medføre

gennembrudsblødning og/eller kontraceptivt svigt.

Forholdsregler

Enzyminduktion kan allerede ses efter nogle få dages behandling. Maksimal enzyminduktion

ses normalt inden for få uger. Efter ophør med behandling med lægemidlet kan

enzyminduktion være opretholdt i omkring 4 uger.

Korttidsbehandling

Kvinder, som er i behandling med enzyminducerende lægemidler eller naturlægemidler, skal

midlertidigt benytte en barrieremetode eller vælge en anden svangerskabsforebyggende

metode ud over Circlet. Bemærk: Circlet må ikke anvendes med et kvindekondom.

Barrieremetoden skal anvendes i hele perioden med anden samtidig medicinanvendelse og i

28 dage efter seponering af denne medicin. Hvis anden samtidig medicinanvendelse strækker

sig ud over de 3 uger, ringen anvendes, skal den næste ring indsættes straks uden den

sædvanlige ringfrie periode.

Langtidsbehandling

Hos kvinder, der er i langtidsbehandling med leverenzyminducerende aktive stoffer, anbefales

en anden pålidelig ikke-hormonel svangerskabsforebyggende metode.

Følgende interaktioner er beskrevet i litteraturen.

Lægemidler, der øger clearance af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen

Der kan opstå interaktioner med lægemidler eller naturlægemidler, som inducerer

mikrosomale enzymer, især cytochrom P450 enzymer (CYP), som kan resultere i forhøjet

clearance, hvilket reducerer plasmakoncentrationen af kønshormoner og kan formindske

effektiviteten af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, inklusive Circlet. Disse

produkter inkluderer phenytoin, phenobarbital, primidon, bosentan, carbamazepin, rifampicin

og muligvis også oxcarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin, nogle hiv-

proteasehæmmere (fx ritonavir) og non-nukleosid revers transkriptasehæmmere (fx efavirenz)

og produkter, der indeholder naturlægemidlet perikon).

Lægemidler med variabel indvirkning på clearance af hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen

Når lægemidlerne administreres sammen med hormonelle kontraceptiva, kan mange

kombinationer af hiv-proteasehæmmere (fx nelfinavir) og non-nukleosid revers

transkriptasehæmmere (fx nevirapin) og/eller kombinationer med hcv-hæmmere (fx

boceprevir, telaprevir), øge eller reducere plasmakoncentrationerne af gestagener, inklusive

etonogestrel, eller østrogen. Nettoeffekten af disse ændringer kan være klinisk relevant i nogle

tilfælde.

Lægemidler, der sænker clearance af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen

Den kliniske relevans af potentielle interaktioner med enzymhæmmere er endnu ukendt.

54919_spc.docx

Side 15 af 24

Samtidig administration af potente (fx ketoconazol, itraconazol, clarithromycin) eller

moderate (fx fluconazol, diltiazem, erythromycin) CYP3A4-hæmmere kan øge

serumkoncentrationerne af østrogener eller gestagener, inklusive etonogestrel.

Baseret på farmakokinetiske data anses det for usandsynligt, at vaginalt administrerede

antimykotika og sæddræbende midler påvirker den kontraceptive effekt og sikkerhed af

Circlet. Ved samtidig brug af vaginalt administrerede antimykotika kan risikoen for at

ringen knækker være en smule højere (se pkt. 4.4 Knækkede ringe).

Hormonel antikonception kan muligvis påvirke metabolismen af andre lægemidler. Som

følge heraf kan plasma- og vævskoncentrationer enten øges (fx ciclosporin) eller reduceres

(fx lamotrigin).

Farmakodynamiske interaktioner

Samtidig anvendelse af lægemidler med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir,

med eller uden ribavirin, kan øge risikoen for forhøjet ALAT (se pkt. 4.3 og 4.4). Brugere

af Circlet skal derfor skifte til en anden præventionsmetode (fx prævention kun

indeholdende gestagen eller ikke-hormonelle metoder), før de starter behandling med dette

kombinationsregime. Der kan startes med Circlet igen 2 uger efter afsluttet behandling

med dette kombinationsregime.

Laboratorieprøver

Brugen af kontraceptive steroider kan vanskeliggøre tolkningen af visse laboratorieprøver,

inklusive biokemiske parametre for lever-, thyreoidea-, binyre- og nyrefunktionen;

plasmakoncentrationerne for transportproteiner (fx kortikosteroid-bindende globulin og

kønshormonbindende globulin), lipid/lipoprotein fraktioner; parametrene for

kulhydratmetabolismen og parametrene for koagulation og fibrinolyse. Ændringen af

værdierne forbliver dog sædvanligvis indenfor normalvariationerne.

Interaktion med tamponer

Farmakokinetiske data viser, at anvendelse af tamponer ikke har nogen effekt på den

systemiske absorption af de hormoner, som frigives af Circlet. I sjældne tilfælde kan

Circlet glide ud i forbindelse med fjernelse af en tampon (se ”Hvad man gør, hvis ringen

midlertidigt har været ude af skeden”).

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Circlet er indiceret til svangerskabsforebyggelse. Hvis kvinden ønsker at stoppe med at

bruge Circlet, fordi hun gerne vil være gravid, rådes hun til at vente, til hun har den første,

normale menstruation, før hun prøver at blive gravid, da dette vil gøre det lettere at

beregne forventet termin.

Graviditet

Circlet er ikke indiceret under graviditet. Hvis graviditet indtræder under anvendelse af

Circlet, skal ringen fjernes. Omfattende epidemiologiske studier har hverken påvist øget

risiko for fødselsdefekter hos børn født af kvinder, som tog p-piller før graviditeten, eller

påvist noget som tyder på en teratogen virkning ved utilsigtet anvendelse af p-piller tidligt i

graviditeten.

54919_spc.docx

Side 16 af 24

Et klinisk studie, med et begrænset antal kvinder, viste, at på trods af den intravaginale

administration svarer den intrauterine koncentration af hormonerne i Circlet til niveauet,

der er observeret hos p-pillebrugere (se pkt.

5.2). Der er ingen klinisk erfaring med udfald

af graviditeter, hvor fosteret har været udsat for Circlet.

Den øgede risiko for VTE i post partum-perioden skal tages i betragtning, når

behandlingen med Circlet genoptages (se pkt.

4.2 og 4.4).

Amning

Amningen kan blive påvirket af østrogener, eftersom de kan nedsætte mængden og ændre

sammensætningen af brystmælken. Brugen af Circlet bør derfor generelt ikke anbefales i

ammeperioden. Små mængder af kontraceptive steroider og/eller deres metabolitter kan

udskilles med mælken, men der er intet som tyder på, at dette har en skadelig indvirkning

på spædbarnets sundhedstilstand.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

På baggrund af den farmakodynamiske profil påvirker Circlet ikke eller kun i ubetydelig grad

evnen til at føre bil og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger i kliniske studier med Circlet var hovedpine,

infektiøs vaginit og udflåd, som hver blev rapporteret hos 5-6% af kvinderne.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

En øget risiko for arterielle og venøse trombotiske og tromboemboliske hændelser,

herunder myokardieinfarkt, apopleksi, transitorisk iskæmisk attak, venetrombose og

lungeemboli, er set hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen. Dette omtales mere detaljeret i pkt. 4.4.

Der er også rapporteret andre bivirkninger hos kvinder, der anvender kombinerede

hormonelle præventionsmidler. Disse er beskrevet nærmere i pkt. 4.4.

Bivirkninger, som er blevet rapporteret i kliniske studier, observationsstudier eller under

brug efter markedsføring med Circlet, er anført i tabellen nedenfor. Den bedst dækkende

MedDRA term til at beskrive en bestemt bivirkning er anført.

Alle bivirkninger er anført efter systemorganklasse og hyppighed; almindelig (

1/100 til

< 1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til < 1/100), sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000) og ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklas

-ser

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektiøs vaginit

Cervictis, cystitis,

urinvejsinfektion

Immunsystemet

Overfølsomheds

-reaktioner

Metabolisme og

ernæring

Forøget appetit

54919_spc.docx

Side 17 af 24

Systemorganklas

-ser

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Psykiske

forstyrrelser

Depression,

nedsat libido

Affektlabilitet,

humørændringer,

humørsvingninger

Nervesystemet

Hovedpine,

migræne

Svimmelhed,

hypæstesi

Øjne

Synsforstyrrelser

Vaskulære

sygdomme

Hedeture

Venøs

tromboemboli

(VTE)

Arteriel

tromboemboli

(ATE)

Mave-

tarmkanalen

Mavesmerter,

kvalme

Oppustet mave,

diarré, opkastning,

forstoppelse

Hud og subkutane

væv

Acne

Hårtab, eksem,

kløe, udslæt

Chloasma

Urticaria

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rygsmerter,

muskelkramper,

smerte i

ekstremiteter

Nyrer og urinveje

Dysuri, hyppig

vandladningstrang,

øget

vandladningshyppi

ghed

Det reproduktive

system og

mammae

Brystømhed,

pruritus af

kvindelige

kønsorganer,

dysmenoré,

bækkensmerter,

vaginalt udflåd

Amenoré, gener i

mammae,

forstørrelse af

mammae, knude i

mammae, polyp på

cervix, koital

blødning,

dyspareuni, ektropi

af livmoderhalsen,

fibrocystisk

sygdom i

mammae,

menoragi,

uregelmæssig

intermenstruel

blødning, ubehag i

bækkenet,

præmenstruelt

syndrom, uterin

spasme,

brændende

Galaktoré

Penislidelser

54919_spc.docx

Side 18 af 24

Systemorganklas

-ser

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

fornemmelse i

vagina, vaginal

lugt, vaginal

smerte,

vulvovaginal gene,

vulvovaginal

tørhed

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsste

Træthed,

irritabilitet,

utilpashed, ødem,

overfølsomhed for

fremmedlegemer

Undersøgelser

Vægtøgning

Blodtryksstigning

Traumer,

forgiftninger og

behandlingskompl

ikationer

Ubehag,

udstødelse af

ringen

Komplikationer i

forbindelse med

ringen, brud på

ringen

Liste over bivirkninger baseret på spontan rapportering.

Hormonafhængige tumorer (fx levertumorer, brystcancer) er blevet rapporteret i

forbindelse med brugen af kombinerede hormonelle præventionsmidler. Se pkt. 4.4 for

yderligere oplysninger.

Interaktioner

Gennembrudsblødning og/eller kontraceptivt svigt kan skyldes interaktioner mellem andre

lægemidler (enzyminduktorer) og hormonelle kontraceptiva (se pkt. 4.5).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

4.9

Overdosering

Der har ikke været rapporteret alvorlige skadevoldende virkninger efter overdosering med

hormonel antikonception. Symptomerne, som kan opstå i forbindelse med overdosering, er:

Kvalme, opkastning og hos unge piger en lille vaginalblødning. Der findes ingen antidot, og

det videre behandlingsforløb bør være symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

54919_spc.docx

Side 19 af 24

Andre gynækologiske midler, intravaginale antikonceptionelle midler, vaginalring med

progestogen og estrogen.

ATC-kode: G 02 BB 01.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Circlet indeholder etonogestrel og ethinylestradiol. Etonogestrel er et gestagen, som

strukturmæssigt stammer fra 19-nortestosteron og med stor affinitet binder sig til

progesteron-receptorerne i målorganerne. Ethinylestradiol er et østrogen, som i stor

udstrækning anvendes til antikonception. Den kontraceptive virkning af Circlet er baseret

på forskellige mekanismer, hvoraf den vigtigste er hæmning af ovulationen.

Klinisk virkning og sikkerhed

Der er blevet udført kliniske studier verden over (USA, Europa og Brasilien) på kvinder

mellem 18 og 40

år.

Den svangerskabsforebyggende effekt viste sig mindst at være sammenlignelig med den

kendt fra p-piller. Nedenstående tabel viser Pearl Index (antal graviditeter per 100

kvindeårs brug) fundet i kliniske studier med Circlet.

Analysemetode

Pearl Index

95% CI

Antal cyklusser

ITT (bruger- og metodefejl)

0,96

0,64 - 1,39

37.977

PP (metodefejl)

0,64

0,35 - 1,07

28.723

Anvendelse af høj-dosis p-piller (0,05

mg ethinylestradiol) nedsætter risikoen for

endometrie- og ovariecancer. Det er endnu ikke fastslået, om dette også gælder for lav-

dosis kontraceptiva som Circlet.

Blødningsmønster

Blødningskarakteristika ved brug af Circlet sammenlignet med blødningskarakteristika ved

brug af p-piller indeholdende 30

g ethinylestradiol/150

g levonorgestrel (n = 512 vs. n =

518) blev evalueret over 13 cyklusser. Resultaterne viste lav incidens af pletblødning og

blødning for Circlet (2,0 – 6,4 %). Yderligere var vaginalblødning for de fleste kvinder

(58,8 – 72,8 %) udelukkende begrænset til den ringfrie periode.

Virkning på knogletæthed

Circlets virkning (n=76) på knogletæthed (BMD) blev undersøgt ved sammenligning med

en ikke-hormonel spiral (IUD) (n=31) hos kvinder i en periode på to år. Der blev ikke

påvist nogen virkning på knogletætheden.

Pædiatrisk population

Circlets sikkerhed og virkning hos unge under 18 år er ikke undersøgt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Etonogestrel

Absorption

Etonogestrel frigivet af Circlet absorberes hurtigt af den vaginale slimhinde. Maksimale

serumkoncentrationer på ca. 1.700

pg/ml nås ca. 1 uge efter indsættelse.

54919_spc.docx

Side 20 af 24

Serumkoncentrationerne viser små udsving og falder langsomt til ca. 1.600

pg/ml efter 1

uge,

1.500

pg/ml efter 2

uger og 1.400

pg/ml efter 3

ugers brug. Den absolutte biotilgængelighed

er ca. 100 %, hvilket er højere end ved indtagelse af tabletter. Cervical og intrauterin

koncentration af etonogestrel er blevet målt i et begrænset antal kvinder behandlet med hhv.

Circlet eller p-piller indeholdende 0,150

mg desogestrel og 0,020

mg ethinylestradiol. De

observerede koncentrationer var sammenlignelige.

Fordeling

Etonogestrel er bundet til serumalbumin og til SHBG (kønshormonbindende globulin).

Etonogestrels tilsyneladende fordelingsvolumen er 2,3

l/kg.

Biotransformation

Etonogestrel metaboliseres via de kendte veje for steroid metabolisme. Den tilsyneladende

clearance fra serum er ca. 3,5

l/time. Der er ikke set direkte interaktion ved samtidig

indtagelse af ethinylestradiol.

Elimination

Koncentrationen af etonogestrel i plasma falder over to trin. Det sidste trin karakteriseres

ved en halveringstid på ca. 29

timer. Udskillelse af etonogestrel og dets metabolitter

foregår via urin og galde i forholdet ca. 1,7:1. Halveringstiden for metabolitudskillelse er

ca. 6

dage.

Ethinylestradiol

Absorption

Ethinylestradiol frigivet af Circlet absorberes hurtigt af vaginalslimhinden. Maksimal

serumkoncentration på ca. 35

pg/ml nås 3 dage efter indsættelse og falder til 19 pg/ml efter

1 uge, 18

pg/ml efter 2

uger og 18

pg/ml efter 3

ugers brug. Den månedlige systemiske

ethinylestradiol-dosis (AUC

0-∞

) ved brug af Circlet er 10,9

ng.h/ml. Absolut

biotilgængelighed er ca. 56 %, hvilket er sammenligneligt med oral indgivelse af

ethinylestradiol. I et studie med et begrænset antal kvinder blev cervical og intrauterin

koncentration af etonogestrel målt på kvinder i behandling med hhv. Circlet eller p-piller

indeholdende 0,15

mg desogestrel og 0,02

mg ethinylestradiol. De observerede

koncentrationer var sammenlignelige.

Fordeling

Ethinylestradiol er hovedsagelig, men non-specifikt bundet til serumalbumin. Det

tilsyneladende fordelingsvolumen blev bestemt til ca. 15

l/kg.

Biotransformation

Ethinylestradiol metaboliseres primært ved aromatisk hydroxylering, men der dannes mange

forskellige hydroxylerede og metylerede metabolitter. Disse findes som frie metabolitter og

som konjugater med sulfat og glukuronider. Den tilsyneladende clearance er ca. 35

l/time.

Elimination

Koncentrationen af ethinylestradiol plasma falder over to trin. Det sidste trin karakteriseres

ved store individuelle variationer i halveringstiden, hvilket resulterer i en

middelhalveringstid på ca. 34

timer. Uomdannet ethinylestradiol udskilles ikke, men

ethinylestradiols metabolitter udskilles via urin og galde i forholdet ca. 1,3:1.

Halveringstiden for metabolitudskillelse er ca. 1,5 dag.

54919_spc.docx

Side 21 af 24

54919_spc.docx

Side 22 af 24

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Circlets farmakokinetik hos raske, unge kvinder under 18 år, der har haft deres første

menstruation, er ikke undersøgt.

Indvirkning af nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført studier til vurdering af nyresygdoms indvirkning på Circlets

farmakokinetik.

Indvirkning af nedsat leverfunktion

Der er ikke udført studier til vurdering af leversygdoms indvirkning på Circlets

farmakokinetik. Der kan dog være en dårligere metabolisering af steroidhormoner hos

kvinder med nedsat leverfunktion.

Etniske grupper

Der er ikke udført formelle studier til vurdering af farmakokinetikken hos etniske grupper.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data på ethinylestradiol og etonogestrel baseret på traditionelle studier af

farmakologisk sikkerhed, gentagen dosistoksicitet, genotoksicitet, carcinogent potentiale og

toksicitet ved reproduktion, tyder ikke på yderligere risiko for mennesker udover det, som

allerede er beskrevet.

Miljørisikovurdering

Undersøgelser af miljørisikovurdering har vist, at 17α-ethinylestradiol og etonogestrel kan

udgøre en risiko for organismer i overfladevand (se pkt. 6.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ethylenvinylacetatcopolymer, 28 % vinylacetat

Ethylenvinylacetatcopolymer, 9 % vinylacetat

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

40 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Før udlevering:

3 år i køleskab (2-8 °C).

Ved udlevering:

På apoteket noteres dato for udlevering på emballagen. Produktet skal

anvendes senest 4 måneder efter udleveringsdato og i alle tilfælde før

udløbsdatoen er overskredet, afhængigt af hvilken dato der kommer først.

Efter udlevering: Opbevares ved temperaturer under 30 °C i højst 4 måneder.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys og fugt.

54919_spc.docx

Side 23 af 24

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Foliepose med en Circlet.

Folieposen er fremstillet af aluminiumsfolie med et indvendigt lag af polyethylen og et

udvendigt lag af polyethylen terephtalat (PET). Den kan lukkes igen og er vandtæt.

Folieposen er pakket i en kartonæske sammen med indlægssedlen.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Se pkt. 4.2.

Inden udlevering noterer apoteket udleveringsdato på emballagen. På 3-stk. pakningen

anbefales det at notere udleveringsdato på æsken såvel som på folieposen.

Circlet skal anvendes senest 4 måneder efter udleveringsdatoen og i alle tilfælde før

udløbsdatoen er overskredet, afhængigt af hvilken dato der kommer først. Efter brug skal

Circlet lægges i folieposen og bortskaffes med normalt husholdningsaffald, på en måde så

andre undgår at komme i berøring med den. Circlet må ikke skylles ud i toilettet.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

54919

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. marts 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

16. juni 2017

54919_spc.docx

Side 24 af 24

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information