Ciprofloxacin "Pharmathen" 250 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
CIPROFLOXACINHYDROCHLORID (monohydrat)
Tilgængelig fra:
Pharmathen S.A.
ATC-kode:
J01MA02
INN (International Name):
CIPROFLOXACINHYDROCHLORID (monohydrate)
Dosering:
250 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisationsnummer:
37347
Autorisation dato:
2006-10-02

24. april 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Ciprofloxacin "Pharmathen", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

22679

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ciprofloxacin "Pharmathen"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Ciprofloxacin "Pharmathen" 250 mg

En filmovertrukket tablet indeholder 291,50 mg ciprofloxacinhydrochloridmonohydrat

svarende til 250 mg ciprofloxacin.

Ciprofloxacin "Pharmathen" 500 mg

En filmovertrukket tablet indeholder 583 mg ciprofloxacinhydrochloridmonohydrat

svarende til 500 mg ciprofloxacin.

Ciprofloxacin "Pharmathen" 750 mg

En filmovertrukket tablet indeholder 873 mg ciprofloxacinhydrochloridmonohydrat

svarende til 750 mg ciprofloxacin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Ciprofloxacin "Pharmathen" 250 mg

Hvid eller gullig, 11 mm rund, bikonveks, filmovertrukket tablet med delekærv, mærket

med "4" på den ene side.

Ciprofloxacin "Pharmathen" 500 mg

Hvid eller gullig, 19,1 × 7,6 mm aflang, bikonveks, filmovertrukket tablet med delekærv,

mærket med "5" på den ene side.

dk_hum_37347_spc.doc

Side 1 af 25

Ciprofloxacin "Pharmathen" 750 mg

Hvid eller gullig, 22,25 × 8,2 mm aflang, bikonveks, filmovertrukket tablet, mærket med

"6" på den ene side.

Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne

dosere to halve tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ciprofloxacin "Pharmathen" filmovertrukne tabletter er indiceret til behandling af følgende

infektioner (se pkt. 4.4 og 5.1). Før behandling påbegyndes, bør der rettes særlig

opmærksomhed mod tilgængelige oplysninger om resistens over for ciprofloxacin.

Der skal tages hensyn til den officielle vejledning for korrekt brug af antibakterielle midler.

Voksne

Infektioner i de nedre luftveje, som skyldes gramnegative bakterier

exacerbationer af kronisk, obstruktiv lungesygdom

bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasier

pneumoni

Kronisk suppurativ otitis media

Akut exacerbation af kronisk sinusitis, især hvis infektionerne skyldes gramnegative

bakterier

Urinvejsinfektioner

Genitale infektioner

Urethritis og cervicitis forårsaget af følsomme Neisseria gonorrhoeae

Epididymoorchitis, herunder tilfælde forårsaget af følsomme Neisseria gonorrhoeae

Underlivsbetændelse, herunder tilfælde forårsaget af følsomme Neisseria gonorrhoeae

Gastrointestinale infektioner (f.eks. rejsediaré)

Intraabdominale infektioner

Infektioner i hud og bløddele forårsaget af gramnegative bakterier

Malign ekstern otitis

Infektioner i knogler og led

Profylakse over for invasive infektioner, som skyldes Neisseria meningitidis

Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling)

Ciprofloxacin kan anvendes til behandling af neutropeniske patienter med feber, der

formodes at skyldes en bakterieinfektion.

Pædiatrisk population

Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas

aeruginosa

Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis

Inhalationsanthrax (profylakse efter eksponering og kurativ behandling)

Ciprofloxacin kan også anvendes til at behandle alvorlige infektioner hos børn og unge, når

det anses for nødvendigt.

dk_hum_37347_spc.doc

Side 2 af 25

Behandlingen bør kun påbegyndes af læger med erfaring i behandlingen af cystisk fibrose

og/eller svære infektioner hos børn og unge (se pkt. 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Doseringen afhænger af indikationen, infektionens sværhedsgrad og infektionsstedet, de

sygdomsfremkaldende bakteriers følsomhed for ciprofloxacin, patientens nyrefunktion, og

hos børn og unge, patientens vægt.

Behandlingens varighed afhænger af sygdommens sværhedsgrad og det kliniske og

bakteriologiske forløb.

Behandling af infektioner, der skyldes visse bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa,

Acinetobacter eller Stafylokokker), kan kræve højere ciprofloxacindoser og samtidig

indgift af andre passende antibakterielle midler.

Behandling af nogle infektioner (f.eks. underlivsbetændelse, intraabdominale infektioner,

infektioner hos neutropeniske patienter og infektioner i knogler og led) kan kræve samtidig

indgift af andre passende antibakterielle midler, afhængigt af de involverede patogener.

Voksne

Indikationer

Daglig dosis i mg

Behandlingsvarighed

(inklusive evt. initial

parenteral behandling

med ciprofloxacin)

Infektioner i de nedre luftveje

500 mg to gange daglig op

til 750 mg to gange daglig

7 til14 dage

Infektioner i de

øvre luftveje

Akut exacerbation

af kronisk

sinusitis

500 mg to gange daglig op

til 750 mg to gange daglig

7 til 14 dage

Kronisk

suppurativ otitis

media

500 mg to gange daglig op

til 750 mg to gange daglig

7 til 14 dage

Malign ekstern

otitis

750 mg to gange daglig

28 dage op til 3

måneder

Urinvejsinfektioner

(se pkt. 4.4)

Ukompliceret

cystitis

250 mg to gange daglig op

til 500 mg to gange daglig

3 dage

Hos præ-menopausale kvinder kan der gives 500 mg

som engangsdosis

Kompliceret

cystitis,

Ukompliceret

pyelonephritis

500 mg to gange daglig

7 dage

Kompliceret

pyelonephritis

500 mg to gange daglig op

til 750 mg to gange daglig

Mindst 10 dage, i nogle

tilfælde kan

behandlingen fortsætte

i længere end 21 dage

(f.eks. ved abscesser)

dk_hum_37347_spc.doc

Side 3 af 25

Indikationer

Daglig dosis i mg

Behandlingsvarighed

(inklusive evt. initial

parenteral behandling

med ciprofloxacin)

Prostatitis

500 mg to gange daglig op

til 750 mg to gange daglig

2 til 4 uger (akut) til 4

til 6 uger (kronisk)

Genitale infektioner

Urethritis og

cervicitis, som

skyldes

gonokokker

500 mg som engangsdosis

1 dag (engangsdosis)

Epididymoorchi-

tis og underlivs-

betændelse

500 mg to gange daglig op

til 750 mg to gange daglig

Mindst 14 dage

Gastrointestinale

og intraabdominale

infektioner

Diaré forårsaget af

patogene

bakterier,

herunder Shigella

spp., bortset fra

Shigella

dysenteriae type 1

og empirisk

behandling af

svær rejsediaré

500 mg to gange daglig

1 dag

Diaré forårsaget af

Shigella

dysenteriae type 1

500 mg to gange daglig

5 dage

Diaré forårsaget af

Vibrio cholerae

500 mg to gange daglig

3 dage

Tyfus

500 mg to gange daglig

7 dage

Intraabdominale

infektioner, som

skyldes

gramnegative

bakterier

500 mg to gange daglig op

til 750 mg to gange daglig

5 til 14 dage

Infektioner i hud og bløddele

500 mg to gange daglig op

til 750 mg to gange daglig

7 til 14 dage

Infektioner i knogler og led

500 mg to gange daglig op

til 750 mg to gange daglig

Højst i 3 måneder

Neutropeniske patienter med feber, der

formodes at skyldes en bakterieinfektion.

Ciprofloxacin skal gives sammen med

andre antibakterielle stoffer i henhold til

officielle retningslinjer.

500 mg to gange daglig op

til 750 mg to gange daglig

Behandlingen bør

fortsættes i hele

neutropeniperioden

Profylakse ved invasive infektioner, som

skyldes Neisseria meningitidis

500 mg som engangsdosis

1 dag (engangsdosis)

Inhalationsanthrax, profylakse efter

eksponering og kurativ behandling til

patienter, som kan behandles oralt, når

det er klinisk passende.

500 mg to gange daglig

60 dage efter

bekræftelse af

eksponering for

Bacillus anthracis

dk_hum_37347_spc.doc

Side 4 af 25

Indikationer

Daglig dosis i mg

Behandlingsvarighed

(inklusive evt. initial

parenteral behandling

med ciprofloxacin)

Behandling med lægemiddel skal

påbegyndes så hurtigt som muligt efter

mistanke om eller bekræftet eksponering.

Pædiatrisk population

Indikationer

Daglig dosis i mg

Behandlingsvarighed

(inklusive evt.

parenteral behandling

med ciprofloxacin)

Cystisk fibrose

20 mg/kg legemsvægt to

gange daglig, maksimalt

750 mg pr. dosis.

10 til 14 dage

Komplicerede urinvejsinfektioner og

pyelonephritis

10 mg/kg legemsvægt op

til 20 mg/kg legemsvægt to

gange daglig, maksimalt

750 mg pr. dosis.

10 til 21 dage

Inhalationsanthrax, profylakse efter

eksponering og kurativ behandling til

patienter, som kan behandles oralt, når det

er klinisk passende.

Behandlingen skal påbegyndes så hurtigt

som muligt efter mistanke om eller

bekræftet eksponering.

10 mg/kg legemsvægt op til

15 mg/kg legemsvægt to

gange daglig, maksimalt

500 mg pr. dosis.

60 dage efter

bekræftelse af

eksponering for

Bacillus anthracis

Andre svære infektioner

20 mg/kg legemsvægt to

gange daglig, maksimalt

750 mg pr. dosis.

Skal tilpasses

infektionstypen

Ældre patienter

Ældre patienter skal have en dosis, der fastsættes ud fra infektionens alvorlighed og

patientens kreatininclearance.

Patienter med nedsat nyre- og leverfunktion

Anbefalede start- og vedligeholdelsesdoser til patienter med nedsat nyrefunktion:

Kreatininclearance

[ml/min/ 1,73m²]

Serumkreatinin

[µmol/l]

Oral dosis

[mg]

> 60

< 124

Se normaldosering.

30-60

124 til 168

250-500 mg hver 12. time

< 30

> 169

250-500 mg hver 24. time

Patienter i hæmodialyse

> 169

250-500 mg hver 24. time

(efter dialyse)

Patienter i peritonealdialyse

> 169

250-500 mg hver 24. time

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion.

dk_hum_37347_spc.doc

Side 5 af 25

Doseringen til børn med nedsat nyre- og/eller leverfunktion er ikke undersøgt.

Indgivelsesmåde

Tabletterne skal sluges hele med væske. De kan tages uafhængigt af måltiderne. Hvis de

tages på tom mave, absorberes det aktive stof hurtigere. Ciprofloxacin-tabletter bør ikke

tages sammen med mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller frugtjuice tilsat

mineraler (f.eks. orangejuice tilsat calcium) (se pkt. 4.5).

I svære tilfælde, eller hvis patienten ikke kan indtage tabletter (f.eks. patienter, som får

enteral ernæring), bør behandlingen påbegyndes med intravenøs ciprofloxacin, indtil det er

muligt at skifte til oral indgift.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, andre quinoloner eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig indgift af ciprofloxacin og tizanidin (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Svære infektioner og blandingsinfektioner med grampositive og anaerobe patogener

Ciprofloxacin egner sig ikke til monoterapi af svære infektioner og infektioner, som kan

skyldes grampositive eller anaerobe patogener. Ved sådanne infektioner skal ciprofloxacin

gives sammen med andre passende antibakterielle midler.

Streptokokinfektioner (herunder Streptococcus pneumonia)

Ciprofloxacin må ikke anvendes til behandling af streptokokinfektioner på grund af

utilstrækkelig effekt.

Genitale infektioner

Urethritis, cervicitis, epidymoorchitis og underlivsbetændelse kan være forårsaget af

fluoroquinolonresistente Neisseria gonorhoeae-isolater (gonokokker).

Ciprofloxacin bør derfor kun benyttes til behandling af urethritis eller cervicitis, hvis

ciprofloxacinresistente Neisseria gonorrhoeae kan udelukkes.

Ved epidymoorchitis og underlivsbetændelse bør empirisk ciprofloxacin kun overvejes i

kombination med andet passende antibakterielt lægemiddel (f.eks. cephalosporin),

medmindre ciprofloxacinresistente Neisseria gonorrhoeae kan udelukkes. Hvis der ikke

opnås effekt i løbet af 3 dage, skal behandlingen tages op til revision.

Urinvejsinfektioner

Escherichia coli – det mest almindelige patogen i forbindelse med urinvejsinfektioner –

udviser varierende resistens over for fluoroquinoloner på tværs af den Europæiske Union.

Ordinerende læger rådes til at tage højde for den lokale prævalens af Escherichia coli

resistens over for fluoroquinoloner. Den enkeltdosis af ciprofloxacin, som kan anvendes

ved ukompliceret cystitis hos præmenopausale kvinder, forventes at være mindre

virkningsfuld end længere behandlingsforløb. Dette bør tages i betragtning i relation til

stigende resistensniveau over for quinoloner for Escherichia coli.

dk_hum_37347_spc.doc

Side 6 af 25

Intraabdominale infektioner

Der er begrænsede data om virkningen af ciprofloxacin til behandling af postoperative

intraabdominale infektioner.

Rejsediaré

Ved valget af ciprofloxacin skal der tages hensyn til resistensen over for ciprofloxacin hos

relevante patogener i de lande, der besøges.

Infektioner i knogler og led

Ciprofloxacin bør anvendes i kombination med andre antibakterielle lægemidler, afhængigt

af resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser.

Inhalationsanthrax

Anvendelsen hos mennesker er baseret på oplysninger om in vitro-disposition og på

dyreforsøg samt begrænsede oplysninger fra mennesker. Behandlende læger skal henholde

sig til national og/eller international konsensusdokumentation om behandling af anthrax.

Pædiatrisk population

Anvendelsen af ciprofloxacin til børn og unge skal ske i henhold til tilgængelig officiel

vejledning. Ciprofloxacin-behandling må kun påbegyndes af en læge, der har erfaring i

behandling af cystisk fibrose og/eller svære infektioner hos børn og unge.

Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage artropati i de vægtbærende led hos ikke

fuldtudvoksede dyr. Sikkerhedsdata fra et randomiseret, dobbeltblindt studie om brug af

ciprofloxacin til børn (ciprofloxacin: n=335, gennemsnitsalder = 6,3 år; referencegruppe: n

= 349, gennemsnitsalder = 6,2 år; aldersområde= 1 til 17 år) viste en hyppighed af

formodet lægemiddelrelateret artropati (bedømt ud fra ledrelaterede kliniske symptomer)

efter dag 42 på hhv. 7,2 % og 4,6 %. Efter 1-års follow-up var den lægemiddelrelaterede

hyppighed af artropati hhv. 9,0 % og 5,7 %. Der var ingen statistisk signifikant forskel

mellem grupperne i stigningen over tid af lægemiddelrelateret artropati. På grund af

bivirkninger, som kan være relateret til led og/eller det omgivende væv, bør behandlingen

kun påbegyndes efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele.

Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose

Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 5-17 år. Der foreligger mere

begrænsede erfaringer om behandling af børn mellem 1 og 5 år.

Komplicerede urinvejsinfektioner og pyelonephritis

Det bør overvejes at behandle urinvejsinfektioner med ciprofloxacin, når andre

behandlinger ikke kan bruges. Behandlingen bør ske på grundlag af resultaterne af

mikrobiologiske undersøgelser.

Kliniske studier har inkluderet børn og unge i alderen 1-17 år.

Andre specifikke svære infektioner

Efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele, og i overensstemmelse med

mikrobiologiske undersøgelser, kan andre svære infektioner behandles med ciprofloxacin i

henhold til den officielle vejledning, hvis andre behandlinger ikke kan bruges eller efter

svigt af konventionel behandling.

dk_hum_37347_spc.doc

Side 7 af 25

Brugen af ciprofloxacin til specifikke svære infektioner, bortset fra behandling af

infektionerne nævnt ovenfor, er ikke undersøgt i kliniske studier, og de kliniske erfaringer

er begrænsede. Der skal derfor udvises forsigtighed ved behandling af patienter med

sådanne infektioner.

Hypersensitivitet

Efter en enkelt dosis kan der forekomme hypersensitivitet og allergiske reaktioner, som

kan være livstruende, herunder anafylaksi og anafylaktoide reaktioner (se pkt. 4.8). Hvis

det sker, skal behandlingen med ciprofloxacin seponeres, og der skal påbegyndes passende

medicinsk behandling.

Dysglykæmi

Som for alle quinoloner er der rapporteret forstyrrelser i blodglukose, herunder både

hypoglykæmi og hyperglykæmi (se punkt 4.8), sædvanligvis hos diabetespatienter, der får

samtidig behandling med et oralt hypoglykæmisk middel (f.eks. glibenclamid) eller med

insulin. Tilfælde af hypoglykæmisk koma er blevet rapporteret. Det anbefales at

monitorere blodglucose nøje hos diabetespatienter.

Det muskuloskeletale system

Ciprofloxacin bør generelt ikke bruges til patienter, som har haft senesygdomme relateret

til behandling med quinoloner. Ciprofloxacin kan dog i meget sjældne tilfælde ordineres til

behandling af visse alvorlige infektioner efter mikrobiologisk dokumentation af den

kausale organisme og en vurdering af risici og fordele. Dette gælder især, hvis

standardbehandlingen har svigtet, eller der er bakteriel resistens, hvor de mikrobiologiske

data berettiger anvendelsen af ciprofloxacin.

Selv inden for 48 timer efter start af behandlingen med ciprofloxacin kan der forekomme

tendinitis og seneruptur (specielt af akillessenen), af og til bilateralt. Inflammation og

rupturer af senen kan forekomme op til adskillige måneder efter seponering af

ciprofloxacin-behandling. Risikoen for tendinopati kan øges hos ældre patienter eller hos

patienter, som samtidigt behandles med kortikosteroider (se pkt. 4.8).

Ved tegn på tendinitis (f.eks. smertefuld hævelse, inflammation), skal behandlingen med

ciprofloxacin seponeres. Den berørte legemsdel skal holdes i ro.

Ciprofloxacin skal bruges med forsigtighed til patienter med myasthenia gravis, da

symptomerne kan forværres (se pkt. 4.8).

Synsforstyrrelser

I tilfælde af synsnedsættelse eller andre øjenpåvirkninger bør en øjenspecialist omgående

konsulteres (se pkt. 4.8).

Fotosensitivitet

Det er vist, at ciprofloxacin kan forårsage fotosensitivitetsreaktioner. Patienter, som tager

ciprofloxacin, skal rådes til at undgå direkte udsættelse for stærkt sollys eller UV-stråling

under behandlingen (se pkt. 4.8).

Centralnervesystemet

Som ved andre quinoloner er ciprofloxacin kendt for at kunne udløse krampeanfald eller

sænke krampetærsklen. Der er rapporteret tilfælde med status epilepticus. Ciprofloxacin

skal bruges med forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet, som

kan prædisponere for krampeanfald. Hvis der forekommer krampeanfald, skal

ciprofloxacin seponeres (se pkt. 4.8). Der kan forekomme psykiske reaktioner selv efter

dk_hum_37347_spc.doc

Side 8 af 25

første indgift af ciprofloxacin. I sjældne tilfælde kan en depression eller psykose udvikle

sig således, at patienten kan udvikle forestillinger/tanker om selvmord og selvmords-

handlinger. I disse tilfælde skal ciprofloxacin seponeres.

Der er indberetninger om polyneuropati (baseret på neurologiske symptomer som f.eks.

smerter, brænden, sensoriske forstyrrelser eller muskelsvaghed, alene eller i kombination)

hos patienter, som får ciprofloxacin. Ciprofloxacin bør seponeres hos patienter, som får

symptomer på neuropati, herunder smerter, brænden, prikken og stikken, følelsesløshed og/

eller slaphed for at hindre udvikling af en irreversibel tilstand (se pkt. 4.8).

Der er i epidemiologiske studier rapporteret en øget risiko for aortaaneurisme og -

dissektion efter indtagelse af fluorquinoloner, især hos den ældre population.

Derfor bør fluorquinoloner kun anvendes efter en grundig vurdering af benefit/risk-

forholdet og efter overvejelse af andre terapeutiske muligheder hos patienter med en

familieanamnese med aneurismer og hos patienter med tidligere diagnosticeret

aortaaneurisme og/eller aortadissektion eller ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer

eller tilstande, der prædisponerer for aortaaneurisme og -dissektion (f.eks. Marfans

syndrom, vaskulær Ehlers-Danlos syndrom, Takayasus arteritis, kæmpecelle arteritis,

Behcets sygdom, hypertension eller kendt aterosklerose).

I tilfælde af pludselige smerter i maven, brystet eller ryggen bør patienterne rådes til at tage

på skadestuen øjeblikkeligt.

Hjertesygdomme

Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af fluoroquinoloner, herunder ciprofloxacin,

hos patienter med kendte risikofaktorer for forlængelse af QT-intervallet, som for

eksempel:

medfødt langt QT-syndrom

samtidig brug af lægemidler, der vides at forlænge QT-intervallet (f.eks. klasse IA og

III antiarytmika, tricykliske antidepressiva, makrolider, antipsykotika)

ikke-korrigeret elektrolytforstyrrelse (f.eks. hypokaliæmi, hypomagnesæmi)

hjertesygdomme (f.eks. hjertesvigt, myokardieinfarkt, bradykardi)

Ældre patienter og kvinder kan være mere følsomme over for QTc-forlængende

lægemidler.

Derfor bør der udvises forsigtighed ved brug af fluoroquinoloner, herunder ciprofloxacin, i

disse populationer.

(Se pkt. 4.2 Ældre patienter, pkt. 4.5, pkt. 4.8 og pkt. 4.9).

Hypoglykæmi

Ligesom med andre quinoloner er der rapporteret om hypoglykæmi, oftest hos diabetiske

patienter og primært i den ældre population. Det anbefales at monitorere blodglukose nøje

hos alle diabetespatienter (se pkt. 4.8).

Mave-tarm-kanalen

Hvis der forekommer svær og vedvarende diaré under eller efter behandlingen (selv efter

flere ugers behandling), kan det være tegn på en antibiotika-associeret colitis (livstruende

med evt. letalt udfald), som kræver omgående behandling (se pkt. 4.8). I det tilfælde skal

ciprofloxacin omgående seponeres og passende behandling skal påbegyndes. I denne

situation er antiperistaltiske lægemidler kontraindiceret.

dk_hum_37347_spc.doc

Side 9 af 25

Nyre- og urinveje

Der er indberettet tilfælde med krystalluri i forbindelse med brugen af ciprofloxacin (se

pkt. 4.8). Patienter, som får ciprofloxacin, skal være godt hydrerede og stærk alkalisering

af urinen bør undgås.

Nedsat nyrefunktion

Da ciprofloxacin hovedsageligt udskilles uændret via nyrerne, er det nødvendigt at justere

dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion som beskrevet i pkt. 4.2 for at undgå en

stigning i bivirkningerne som følge af akkumuleret ciprofloxacin.

Lever og galdeveje

Der er indberettet tilfælde af levernekrose og livstruende leversvigt efter anvendelsen af

ciprofloxacin (se pkt. 4.8). Hvis der optræder symptomer på leversygdom (f.eks. anoreksi,

gulsot, mørkfarvet urin, kløe eller abdominal ømhed), skal behandlingen seponeres.

Glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel

Hos patienter med glucose-6-phosphat dehydrogenase-mangel er der indberetninger om

hæmolytiske reaktioner ved behandling med ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin

undgås hos disse patienter, medmindre de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. I

dette tilfælde skal patienterne overvåges for evt. optræden af hæmolyse.

Resistens

Under og efter behandling med ciprofloxacin kan bakterier, der viser resistens over for

ciprofloxacin, isoleres, med eller uden klinisk tydelig superinfektion. Der kan være en

særlig risiko ved ciprofloxacin-resistente bakterier ved længere behandlingsforløb og ved

behandling af nosokomielle infektioner og/eller infektioner, der skyldes Staphylococcus-

og Pseudomonas-arter.

Cytokrom P450

Ciprofloxacin hæmmer CYP1A2 og kan derfor medføre øgede serumkoncentrationer af

lægemidler, som gives samtidigt, og som metaboliseres af dette enzym (f.eks. teofyllin,

clozapin, olanzapin, ropinirol, tizanidin, duloxetin). Patienter, som tager disse stoffer

sammen med ciprofloxacin, skal derfor kontrolleres omhyggeligt for kliniske tegn på

overdosering, og der skal om nødvendigt foretages serumkoncentrationsbestemmelser

(f.eks. for teofyllin) (se pkt. 4.5). Samtidig indtagelse af ciprofloxacin og tizanidin er

kontraindiceret.

Methotrexat

Ciprofloxacin og methotrexat må ikke bruges samtidigt (se pkt. 4.5).

Interaktioner med laboratorietests

Ciprofloxacins in vitro-aktivitet over for Mycobacterium tuberculosis kan resultere i falsk

negative bakteriologiske testresultater i prøver fra patienter, som tager ciprofloxacin.

dk_hum_37347_spc.doc

Side 10 af 25

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkninger af andre lægemidler på ciprofloxacin

Lægemidler som er kendt for at forlænge QT-intervallet

Ciprofloxacin bør, som andre fluoroquinoloner, anvendes med forsigtighed til patienter

som er i behandling med lægemidler, som vides at forlænge QT-intervallet (for eksempel

klasse IA og III antiarytmika, tricykliske antidepressiva, makrolider, antipsykotika) (Se

pkt. 4.4).

Dannelse af chelatkompleks

Samtidig indgift af ciprofloxacin (oral) og lægemidler, som indeholder multivalente

kationer, og mineraltilskud (f.eks. calcium, magnesium, aluminium, jern), fosfatbundne

polymerer (f.eks. sevelamer eller lantankarbonat), sucralfat eller antacida og stærkt bufrede

lægemidler (f.eks. didanosintabletter), som indeholder magnesium, aluminium eller

calcium, nedsætter absorptionen af ciprofloxacin. Derfor skal ciprofloxacin gives enten 1-2

timer før eller mindst 4 timer efter indtagelsen af disse præparater. Denne restriktion

vedrører ikke gruppen af H

-receptor-blokerende antacida.

Levnedsmidler og mejeriprodukter

Calciumindholdet i kosten som en del af et måltid påvirker ikke absorptionen væsentligt.

Derimod bør samtidig indtagelse af mælkeprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller

indtagelse af drikke tilsat mineraler (f.eks. orangejuice tilsat calcium) undgås samtidig med

indtagelse af ciprofloxacin, fordi absorptionen af ciprofloxacin kan nedsættes.

Probenecid

Probenecid interfererer med den renale udskillelse af ciprofloxacin. Samtidig indgift af

probenecid og ciprofloxacin øger serumkoncentrationerne af ciprofloxacin.

Metoclopramid

Metoclopramid øger absorptionen af ciprofloxacin (oralt), hvorved der er kortere tid til

opnåelse af maksimum plasmakoncentrationer. Der blev ikke konstateret nogen effekt på

ciprofloxacins biotilgængelighed.

Omeprazol

Samtidig indgift af lægemidler indeholdende ciprofloxacin og omeprazol resulterer i en let

reduktion af ciprofloxacins C

and AUC.

Virkningen af ciprofloxacin på andre lægemidler

Tizanidin

Tizanidin må ikke gives sammen med ciprofloxacin (se pkt. 4.3). I et klinisk studie med

raske forsøgspersoner steg serumkoncentrationerne af tizanidin, når det blev givet

samtidigt med ciprofloxacin (C

øges gennemsnitligt 7 fold, område: 4 til 21 fold; AUC

øges gennemsnitligt 10 fold, område: 6 til 24 fold). Stigninger i serumkoncentrationerne af

tizanidin er forbundet med en forstærket hypotensiv og sedativ virkning.

dk_hum_37347_spc.doc

Side 11 af 25

Methotrexat

Den renale, tubulære transport af methotrexat kan hæmmes af samtidig indgift af

ciprofloxacin. Det kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af methotrexat og øge

risikoen for methotrexat-betingede toksiske reaktioner. Må ikke indgives samtidigt (se pkt.

4.4).

Teofyllin

Samtidig indgift af ciprofloxacin og teofyllin kan forårsage en uønsket stigning i

serumkoncentrationen af teofyllin. Det kan medføre teofyllininducerede bivirkninger, som

i sjældne tilfælde kan være livstruende eller letale. Ved samtidig indgift skal

teofyllinkoncentrationerne kontrolleres, og teofyllindosis skal om nødvendigt nedsættes (se

pkt. 4.4).

Andre xanthinderivativer

Ved samtidig indgift af ciprofloxacin og koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) er der

beskrevet forhøjede serumkoncentrationer af disse xanthinderivativer.

Phenytoin

Samtidig indgift af ciprofloxacin og phenytoin kan medføre forhøjede eller nedsatte

serumkoncentrationer af phenytoin. Derfor bør plasmakoncentrationerne af lægemidlet

monitoreres.

Cyclosporin

Der blev observeret en forbigående stigning i koncentrationen af serum kreatinin, når

lægemidler indeholdende ciprofloxacin og cyclosporin blev indgivet samtidig. Det er

derfor nødvendigt at kontrollere serum creatinin-koncentrationerne hyppigt (to gange

ugentligt) hos disse patienter.

Vitamin K-antagonister

Samtidig indgift af ciprofloxacin og vitamin K-antagonist kan forstærke den

antikoagulante virkning. Risikoen varierer med den tilgrundliggende infektion, alder og

patienternes almentilstand. Det er derfor svært at vurdere ciprofloxacins bidrag til

stigningen i INR (international normaliseret ratio). INR skal derfor overvåges hyppigt

under og kort efter samtidig indgift af ciprofloxacin og en vitamin K-antagonist (f.eks.

warfarin, acenocoumarol, phenprocoumon eller fluindion).

Duloxetin

I kliniske studier blev det påvist, at samtidig brug af duloxetin og stærke hæmmere af

CYP4501A2-isozym såsom fluvoxamin kan resultere i en stigning i duloxetins AUC og

. Selv om der ikke foreligger kliniske data om potentiel interaktion med ciprofloxacin

kan lignende virkninger forventes ved samtidig indgift (se pkt. 4.4).

Ropinirol

I et klinisk studie er det vist, at samtidig indgift af ropinirol og ciprofloxacin, en moderat

hæmmer af isoenzym CYP450 1A2, medfører en stigning i C

og AUC for ropinirol på

hhv. 60 % og 84 %. Der tilrådes overvågning af ropinirol-relaterede bivirkninger og

passende justering af dosis under og kort efter samtidig indgift med ciprofloxacin (se pkt.

4.4).

dk_hum_37347_spc.doc

Side 12 af 25

Lidocain

Det blev hos raske forsøgspersoner påvist, at samtidig brug af lægemidler indeholdende

lidocain og ciprofloxacin, en moderat CYP450 1A2 isozym-hæmmer, reducerer clearance

af intravenøs lidocain med 22 %. Selvom lidocain-behandling var veltolereret, kan der ved

samtidig indgift med ciprofloxacin forekomme interaktion med deraf følgende

bivirkninger.

Clozapin

Efter samtidig indgift af 250 mg ciprofloxacin og clozapin i 7 dage steg serumkoncentra-

tionerne af clozapin og N-desmetylclozapin med hhv. 29 % og 31 %. Der bør foretages

klinisk overvågning og en passende justering af clozapindosis under og kort efter samtidig

indgift af ciprofloxacin (se pkt. 4.4).

Sildenafil

Sildenafils C

og AUC øgedes ca. to gange hos raske forsøgspersoner efter en oral dosis

på 50 mg indgivet samtidig med 500 mg ciprofloxacin. Der skal derfor udvises

forsigtighed, når ciprofloxacin ordineres samtidig med sildenafil, idet der tages hensyn til

risici og fordele.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

De data, der er tilgængelige vedrørende indgift af ciprofloxacin til gravide kvinder, tyder

ikke på misdannelser eller foetal/neonatal toksicitet efter ciprofloxacin. Dyreforsøg tyder

ikke på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet.

Hos unge og prænatale dyr, som var udsat for quinoloner, er der set effekt på umodent

bindevæv. Det kan derfor ikke udelukkes, at lægemidlet kan forårsage skade på den

humane immature organisme/foster (se pkt. 5.3).

Som en sikkerhedsforanstaltning bør anvendelse af ciprofloxacin under graviditet derfor

undgås.

Amning

Ciprofloxacin udskilles i modermælk. Ciprofloxacin bør ikke anvendes under amning på

grund af den potentielle risiko for bindevævsskader.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ciprofloxacin kan påvirke reaktionstiden på grund af dets neurologiske virkninger. Derfor

kan evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner påvirkes.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst indberettede bivirkninger er kvalme og diarré.

Nedenstående tabel angiver de bivirkninger, der er set ved ciprofloxacin i kliniske studier

og under overvågning efter markedsføringen (oral, intravenøs og sekventiel behandling).

Bivirkningerne er sorteret efter organklasser og hyppighed nedenfor. Hyppighedsanalysen

er baseret på oplysninger fra både oral og intravenøs indgift af ciprofloxacin.

dk_hum_37347_spc.doc

Side 13 af 25

Organklasse

Almindeli

g

≥ 1/100 til

< 1/10

Ikke almindelig

≥ 1/1.000 til

< 1/100

Sjælden

≥ 1/10.000 til

< 1/1.000

Meget sjælden

< 1/10.000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra for-

hånden-

værende

data)

Infektioner

og

parasitære

sygdomme

Mykotiske

superinfektioner

Blod og

lymfesystem

Eosinofili

Leukopeni

Anæmi

Neutropeni

Leukocytose

Trombocytopen

Trombocytæmi

Hæmolytisk

anæmi

Agranulocytose

Pancytopeni

(livstruende)

Knoglemarvs-

depression

(livstruende)

Forstyrrelse

r i immun-

systemet

Allergisk

reaktion

Allergisk ødem/

angioødem

Anafylaktisk

reaktion

Anafylaktisk

shock

(livstruende)

(se pkt. 4.4)

Serumsyg-

domslignende

reaktion

Det

endokrine

system

Syndrom med

uhensigtsmæssi

g sekretion af

antidiuretisk

hormon

(SIADH).

Metabolisme

og ernæring

Nedsat appetit

Hyperglykæmi

Hypoglykæmi

(se pkt. 4.4)

Psykiske

forstyrrelser

Psykomotorisk

hyperaktivitet/

agitation

Konfusion og

desorientering

Angst

Abnorme

drømme

Depression

(potentielt

kulminerende i

selvmordstanke

selvmordsforsø

g og

Psykotiske

reaktioner

(potentielt

kulminerende i

selvmords-

tanker/selv-

mordsforsøg og

gennemført

selvmord)

(se pkt. 4.4)

Mani inkl.

hypomani

dk_hum_37347_spc.doc

Side 14 af 25

Organklasse

Almindeli

g

≥ 1/100 til

< 1/10

Ikke almindelig

≥ 1/1.000 til

< 1/100

Sjælden

≥ 1/10.000 til

< 1/1.000

Meget sjælden

< 1/10.000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra for-

hånden-

værende

data)

gennemført

selvmord) (se

pkt. 4.4)

Hallucinationer

Nerve-

systemet

Hovedpine

Svimmelhed

Søvnforstyrrelse

Smagsforstyrrel-

Par- og

dysaesthesi

Hypoaesthesi

Tremor

Krampeanfald

(inkl. status

epilepticus, (se

pkt. 4.4)

Vertigo

Migræne

Koordinations-

forstyrrelser

Gangforstyr-

relser

Olfaktoriske

nervesygdomm

Intrakraniel

hypertension

pseudotumor

cerebri

Perifer

neuropati og

polyneuropat

(se pkt. 4.4)

Øjne

Synsforstyrrelse

r (f.eks. diplopi)

Forvrænget

farvesyn

Øre og

labyrint

Tinnitus

Tab af hørelse/

nedsat hørelse

Hjerte

Takykardi

Ventrikulær

arytmi og

torsades de

pointes

(hovedsageli

g fundet hos

patienter

risikofaktore

r for QT-

forlængelse),

EKG QT

forlænget (se

pkt. 4.4 og

4.9).

Vaskulære

sygdomme

Vasodilatation

Hypotension

Synkope

Vasculitis

Luftveje,

thorax og

Dyspnø

(herunder

dk_hum_37347_spc.doc

Side 15 af 25

Organklasse

Almindeli

g

≥ 1/100 til

< 1/10

Ikke almindelig

≥ 1/1.000 til

< 1/100

Sjælden

≥ 1/10.000 til

< 1/1.000

Meget sjælden

< 1/10.000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra for-

hånden-

værende

data)

mediastinu

m

astmatisk

tilstand)

Gastrointest

i-nale

sygdomme

Kvalme

Diaré

Opkastning

Mave- og

abdominalsmert

Dyspepsi

Flatulens

Antibiotika-

relateret colitis

(meget sjældent

med evt. fatalt

udfald) (se pkt.

4.4)

Pankreatitis

Lever og

galdeveje

Stigning i

transaminaser

Øget bilirubin

Nedsat

leverfunktion

Gulsot

Hepatitis

Levernekrose

(meget

sjældent

progredierende

til livstruende

leversvigt)

(se pkt. 4.4)

Hud og

subkutane

væv

Udslæt

Pruritus

Urticaria

Fotosensitivitet

s-reaktioner (se

pkt. 4.4)

Petekkier

Erythema

multiforme

Erythema

nodosum

Stevens-

Johnson’s

syndrom

(potentielt

livstruende)

Toksisk

epidermal

nekrolyse

(potentielt

livstruende)

Akut

generaliseret

exanthematø

s pustolosis

(AGEP)

Lægemiddel

-reaktion

eosinofili og

systemiske

symptomer

(DRESS)

Knogler,

led, muskler

og bindevæv

Muskel- og

skeletsmerter

(f.eks. ekstremi-

tetssmerter,

rygsmerter og

brystsmerter)

Artralgier

Myalgier

Artritis

Øget

muskeltonus og

muskelkramper

Muskelsvaghed

Tendinitis

Seneruptur

(fortrinsvis

akillessenen)

(se pkt. 4.4)

Exacerbation af

symptomer på

myasthenia

gravis (se pkt.

4.4)

Nyrer og

Nedsat

Nyresvigt

dk_hum_37347_spc.doc

Side 16 af 25

Organklasse

Almindeli

g

≥ 1/100 til

< 1/10

Ikke almindelig

≥ 1/1.000 til

< 1/100

Sjælden

≥ 1/10.000 til

< 1/1.000

Meget sjælden

< 1/10.000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra for-

hånden-

værende

data)

urinveje

nyrefunktion

Hæmaturi

Krystalluri (se

pkt. 4.4)

Tubulointerstiti

el nephritis

Almene

symptomer

og

reaktioner

administra-

tionsstedet

Asteni

Feber

Ødemer

Svedtendens

(hyperhidrosis)

Undersøgel-

ser

Stigning i basisk

fosfatase i

blodet

Øget amylase

Forhøjet

international

normaliseret

ratio (hos

patienter

behandlet

med vitamin

antagonister)

Pædiatrisk population

Hyppigheden af ovennævnte artropati (artralgi, artrit) refererer til data, som stammer fra

studier hos voksne. Det er indberettet, at artropati forekommer hyppigt hos børn (se pkt.

4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Det er indberettet, at en overdosis på 12 g har medført lette toksiske symptomer. Det er

indberettet, at en akut overdosis på 16 g har medført akut nyresvigt.

dk_hum_37347_spc.doc

Side 17 af 25

Symptomerne på overdosering omfatter: svimmelhed, tremor, hovedpine, træthed,

krampeanfald, hallucinationer, konfusion, maveubehag, nedsat nyre- og leverfunktion samt

krystalluri og hæmaturi. Der er beskrevet reversibel nyretoksicitet.

Bortset fra rutinemæssige nødforanstaltninger, f.eks. gastrisk tømning efterfulgt af

medicinsk kul, bør nyrefunktionen overvåges om nødvendigt for at undgå krystalluri,

herunder urinens pH og surhedsgrad. Patienterne skal holdes adækvat hydrerede. Antacider

indeholdende calcium eller magnesium kan teoretisk reducere absorptionen af

ciprofloxacin ved overdosering.

Det er kun en mindre mængde ciprofloxacin (< 10 %), der elimineres ved hæmodialyse

eller peritonealdialyse.

I tilfælde af overdosering bør symptomatisk behandling påbegyndes. EKG-overvågning

bør udføres, pga. muligheden for forlænget QT-interval.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 01 MA 02. Fluorquinolon.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Som et fluorquinolon-antibiotikum udøver ciprofloxacin sin baktericide virkning ved at

hæmme både type II topo-isomerase (DNA-gyrase) og top-isomerase IV, som er

nødvendig for bakteriel DNA-replikation, transskription, genopretning og rekombination.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Virkningen afhænger hovedsageligt af forholdet mellem den maksimale koncentration i

serum (C

) og den minimale hæmmende koncentration (MIC) af ciprofloxacin for et

bakterielt patogen og af forholdet mellem arealet under kurven (AUC) og MIC.

Resistens

In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan erhverves gennem en trinvis proces af

mutationer på målstedet af både DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af

krydsresistens mellem ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner, der hidrører herfra, er

variabel. Enkelte mutationer resulterer dog nødvendigvis ikke i klinisk resistens, men

multiple mutationer resulterer generelt i klinisk resistens over for mange eller alle aktive

substanser inden for klassen.

Impermeabilitet og/eller resistens, som påvirker mekanismen af efflukspumpen for den

aktive substans, kan have forskellig virkning på følsomheden over for fluoroquinoloner,

hvilket afhænger af de fysiokemiske egenskaber hos forskellige aktive substanser inden for

klassen og affiniteten af transportsystemerne for hver aktiv substans. Alle in vitro-

mekanismer for resistens ses almindeligvis i kliniske isolater.

dk_hum_37347_spc.doc

Side 18 af 25

Resistensmekanismer, som inaktiverer andre antibiotika, som f.eks. permeationsbarrierer

(almindelig hos Pseudomonas aeruginosa) og effluksmekanismer, kan påvirke

følsomheden over for ciprofloxacin. Der er set plasmidmedieret resistens kodet via qnr-

gener.

Antibakterielt spektrum

Breakpoints adskiller følsomme stammer fra stammer med intermediær følsomhed og de

sidste fra resistente stammer:

dk_hum_37347_spc.doc

Side 19 af 25

EUCAST-rekommendationer

Mikroorganisme

Følsomhed

Resistens

Enterobacteria

0,5 mg/l

1 mg/l

Pseudomonas

0,5 mg/l

1 mg/l

Acinetobacter

1 mg/l

1 mg/l

Staphylococcus spp.

1 mg/l

1 mg/l

Haemophilus influenzae og

Moraxella catarrhalis

0,5 mg/l

0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

0,03 mg/l

0,06 mg/

Neisseria meningitidis

0,03 mg/

0,06 mg/

Ikke-artsrelaterede breakpoints*

0,5 mg/l

1 mg/l

Staphylococcus spp. - breakpoints for ciprofloxacin refererer til højdosisbehandling.

Ikke-artsrelaterede breakpoints er primært blevet bestemt på grundlag af PK/PD-data,

og er uafhængige af fordelingerne af MIC for specifikke arter. De skal kun bruges for

arter, som ikke har fået et arts-specifikt breakpoint, og ikke for de arter, hvor testning

af følsomhed ikke anbefales.

Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og

lokal information om resistens er ønskelig, især ved behandling af alvorlige infektioner.

Ekspertrådgivning bør om nødvendigt søges, hvis den lokale forekomst af resistens er

således, at nytten af lægemidlet ved visse infektioner er tvivlsom.

Inddeling af relevante arter efter ciprofloxacinfølsomhed (se pkt. 4.4 vedrørende

Streptokokarter).

ALMINDELIGE FØLSOMME ARTER

Aerobe grampositive mikroorganismer

Bacillus anthracis (1)

Aerobe gramnegative mikroorganismer

Aeromonas spp.

Brucella spp.

Citrobacter koseri

Francisella tularensis

Haemophilus ducreyi

Haemophilius influenzae*

Legionella spp.

Moraxella catarrhalis*

Neisseria meningitidis

Pasteurella spp.

Salmonella spp.*

Shigella spp.*

Vibrio spp.

Yersinia pestis

Anaerobe mikroorganismer

Mobiluncus

Andre mikroorganismer

Chlamydia trachomatis ($)

dk_hum_37347_spc.doc

Side 20 af 25

Chlamydia pneumoniae ($)

Mycoplasma hominis ($)

Mycoplasma pneumoniae ($)

ARTER, HVOR ERHVERVET RESISTENS KAN VÆRE ET

PROBLEM

Aerobe grampositive mikroorganismer

Enterococcus faecalis ($)

Staphylococcus spp. * (2)

Aerobe gramnegative mikroorganismer

Acinetobacter baumannii

+

Burkholderia cepacia

+

*

Campylobacter spp.

+

*

Citrobacter freundii*

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae*

Escherichia coli*

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae*

Morganella morganii*

Neisseria gonorrhoeae*

Proteus mirabilis*

Proteus vulgaris*

Providencia spp.

Pseudomonas aeruginosa*

Pseudomonas fluorescens

Serratia marcescens*

Anaerobe mikroorganismer

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium acnes

ORGANISMER MED NATURLIG RESISTENS

Aerobe grampositive mikroorganismer

Actinomyces

Enteroccus faecium

Listeria monocytogenes

Aerobe gramnegative mikroorganismer

Stenotrophomonas maltophilia

Anaerobe mikroorganismer

Undtagen ovennævnte

Andre mikroorganismer

Mycoplasma genitalium

Ureaplasma urealitycum

Der er dokumenteret klinisk effekt for følsomme isolater ved godkendte

indikationer

Resistensgrad ≥ 50% i et eller flere EU-lande

($):

Naturlig intermediær følsomhed i fravær af erhvervet

resistensmekanisme

(1):

Der er foretaget studier ved eksperimentelle infektioner hos dyr efter

inhalation af Bacillus anthracis sporer; disse studier viser, at tidlig

antibiotikabehandling efter eksponering, kan forhindre sygdommen, hvis

dk_hum_37347_spc.doc

Side 21 af 25

behandlingen tilpasses til at mindske antallet af sporer i organismen med

den infektive dosis. Den anbefalede dosis til mennesker er primært

baseret på in vitro-følsomhed og på dyreeksperimentelle data sammen

med begrænsede humane data. To måneders behandling af voksne med

oral ciprofloxacin i en dosis på 500 mg to gange daglig anses dog for

effektiv til at forebygge anthraxinfektioner hos mennesker. Den

behandlende læge henvises til nationale og/eller internationale

konsensusdokumenter vedrørende behandling af anthrax.

(2):

Methicillinresistente S. aureus viser meget hyppigt samme resistens over

for fluoroquinoloner. Resistensgraden over for methicillin er fra 20 til 50

% for alle stafylokokarter, og er normalt højere i nosocomiale isolater.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral indgift af enkeltdoser på henholdsvis 250 mg, 500 mg og 750 mg

ciprofloxacintabletter har ciprofloxacin en hurtig og god absorption, der primært sker fra

tyndtarmen. Den maksimale serumkoncentration nås efter 1-2 timer.

Efter enkeltdoser på 100-750 mg blev der nået dosisafhængige maksimale

serumkoncentrationer (C

) mellem 0,56 og 3,7 mg/l. Serumkoncentrationerne stiger

proportionalt op til doser på 1000 mg.

Den absolutte biotilgængelighed er ca. 70-80 %. En oral dosis på 500 mg hver 12. time har

et areal under serumkoncentrationskurven (AUC), som er ækvivalent med AUC efter en

intravenøs infusion af 400 mg ciprofloxacin givet over 60 minutter hver 12. time.

Fordeling

Ciprofloxacin har en lav proteinbinding (20-30 %). Ciprofloxacin findes overvejende

uioniseret i plasma og har i steady-state et stort distributionsvolumen på 2-3 l/kg

legemsvægt. Ciprofloxacin når høje koncentrationer i mange væv som f.eks. lungevæv

(epitelvæske, alveolære makrofager, biopsivæv), bihuler og inflammerede læsioner

(cantharides blistervæske) og urogenitalsystemet (urin, prostata, endometrium), hvor

totalkoncentrationerne kan overstige plasmakoncentrationerne.

Biotransformation

Der er fundet små koncentrationer af fire metabolitter, som blev identificeret som:

desethylenciprofloxacin (M 1), sulphociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) og

formylciprofloxacin (M 4). Metabolitterne har antibakteriel aktivitet in vitro, men svagere

end moderstoffet.

Ciprofloxacin er kendt for at være en moderat hæmmer af CYP 450 1A2-iso-enzymer.

Eliminering

Ciprofloxacin udskilles overvejende uændret, både renalt og i mindre grad fækalt.

Eliminationshalveringstiden i serum er ca. 4-7 timer hos patienter med normal

nyrefunktion.

Udskillelse af ciprofloxacin (% af dosis)

Oral indgift

Urin

Fæces

Ciprofloxacin

44,7

25,0

dk_hum_37347_spc.doc

Side 22 af 25

Metaboliter (M

11,3

Den renale clearance er mellem 180 og 300 ml/kg/time og den totale bodyclearance er

mellem 480 og 600 ml/kg/time. Ciprofloxacin udskilles både ved glomerulær filtration og

tubulær sekretion. Svært nedsat nyrefunktion medfører en stigning i ciprofloxacins

halveringstid på op til 12 timer.

Ciprofloxacins non-renale clearance sker primært ved aktiv transintestinal sekretion og ved

metabolisering. 1 % af den indgivne dosis udskilles med galden, hvor koncentrationen er

høj.

Børn

De foreliggende data om farmakokinetikken hos børn er begrænsede.

I et studie med børn var C

og AUC ikke aldersafhængige (over 1 år). Der blev ikke set

nogen bemærkelsesværdig stigning i C

og AUC efter gentagen dosering (10 mg/kg tre

gange daglig).

Hos 10 børn med svær sepsis var C

6,1 mg/l (område 4,6-8,3 mg/l) efter en 1-times

intravenøs infusion i en dosis på 10 mg/kg hos børn under 1 år sammenlignet med 7,2 mg/l

(område 4,7-11,8 mg/l) hos børn mellem 1 og 5 år. AUC-værdierne var hhv. 17,4 mg*h/l

(område 11,8-32,0 mg*h/l) og 16,5 mg*h/l (område 11,0-23,8 mg*h/l) i de respektive

aldersgrupper.

Disse værdier ligger inden for det rapporterede område hos voksne ved terapeutiske doser.

Baseret på populationsfarmakokinetiske analyser er den forventede gennemsnitlige

halveringstid hos børn med forskellige infektioner ca. 4-5 timer, og biotilgængeligheden af

den orale suspension er mellem 50 og 80 %.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af toksicitet efter enkeltdoser, toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet eller

reproduktionstoksicitet.

Som mange andre quinoloner er ciprofloxacin fototoksisk hos dyr efter en klinisk relevant

eksponering. Data om fotomutagenicitet/fotocarcinogenicitet viser en svag fotomutagen

eller fototumorigen virkning af ciprofloxacin in vitro og i dyreforsøg. Virkningerne var

sammenlignelige med virkningen af andre gyrasehæmmere.

Artikulær tolerance

Som indberettet for andre gyrasehæmmere forårsager ciprofloxacin skade på de store

vægtbærende led hos ikke fuldt udvoksede dyr. Omfanget af bruskskader varierer alt efter

alder, art og dosis. Skaderne kan nedsættes ved at fjerne vægten fra leddene. Studier med

fuldt udvoksede dyr (rotter, hunde) viste ikke tegn på brusklæsioner. I et studie med unge

beaglehunde forårsagede ciprofloxacin alvorlige forandringer i leddene ved terapeutiske

doser efter 2 ugers behandling, som stadig blev observeret efter 5 måneder.

dk_hum_37347_spc.doc

Side 23 af 25

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Majsstivelse

Cellulose, mikrokrystallinsk

Crospovidon

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Hypromellose

Macrogol 4000

Titaniumdioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Karton med transparente PVC/aluminium blister.

Pakningsstørrelser

250 mg: 10, 20 og 100 filmovertrukne tabletter.

500 mg: 10, 20 og 100 filmovertrukne tabletter.

750 mg: 10, 20 og 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

153 51 Pallini, Attikis

Grækenland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

250 mg: 37347

500 mg: 37348

750 mg: 37349

dk_hum_37347_spc.doc

Side 24 af 25

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. oktober 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

24. april 2019

dk_hum_37347_spc.doc

Side 25 af 25

Andre produkter

search_alerts

share_this_information