Ciloxadex 3+1 mg/ml øredråber, suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
CIPROFLOXACINHYDROCHLORID (monohydrat), DEXAMETHASON
Tilgængelig fra:
Paranova Danmark A/S
ATC-kode:
S02CA06
INN (International Name):
CIPROFLOXACINHYDROCHLORID (monohydrate), DEXAMETHASON
Dosering:
3+1 mg/ml
Lægemiddelform:
øredråber, suspension
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
58283
Autorisation dato:
2016-09-19

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ciloxadex

3 mg/ml + 1 mg/ml øredråber, suspension

ciprofloxacin/dexamethason

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Ciloxadex til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ciloxadex

3. Sådan skal du bruge Ciloxadex

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Ciloxadex er en suspension til brug i øregangen (øret). Ciloxadex indeholder:

Ciprofloxacin, et antibiotikum, der tilhører gruppen fluoroquinoloner. Ciprofloxacin virker ved at dræbe bakterier, der forårsager betændelse.

Dexamethason, et binyrebarkhormon, der dæmper betændelse (inflammation) og afhjælper rødme.

Ciloxadex er en øredråbe. Ciloxadex anvendes til behandling af akut mellemørebetændelse (akut otitis media) hos patienter med øredræn eller mod

betændelse i det ydre øre (akut otitis externa). Ciloxadex har vist sig sikker og effektiv til børn fra 6 måneder og ældre til behandling af

mellemørebetændelse, og til børn fra 1 år og ældre til behandling af betændelse i det ydre øre.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE CILOXADEX

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Ciloxadex:

Hvis du er allergisk over for ciprofloxacin, dexamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciloxadex (angivet i punkt 6).

Hvis du er allergisk over for quinolon-antibiotika, da dette lægemiddel kan forårsage samme type allergi.

Hvis du har en betændelseslignende tilstand (infektion) i øret forårsaget af virus eller svamp.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Ciloxadex.

Brug kun Ciloxadex til drypning i øret/ørerne. Det må ikke anvendes i øjet, gennem munden, til injektion eller inhalation.

Hvis du bemærker de første tegn på hud udslæt eller andre allergiske symptomer (f.eks. nældefeber (urticaria), pludselig hævelse af ansigt, hals

og øjenlåg, åndedrætsbesvær) efter behandlingens start, skal du straks stoppe behandlingen og kontakte din læge. Alvorlige allergiske reaktioner

kan kræve omgående behandling.

Kontakt lægen, hvis symptomerne ikke bliver bedre inden for 1 uge efter behandlingens start, bliver værre eller pludselig vender tilbage. Som

med andre antibiotika kan der opstå yderligere betændelse forårsaget af organismer, der ikke påvirkes af ciprofloxacin. I tilfælde af en sådan

betændelse skal en egnet behandling iværksættes af din læge.

Hvis du får smerter, hævelse eller betændelseslignende tilstand (inflammation) i senerne under brug eller kort tid efter brug af dette lægemiddel,

skal du stoppe behandlingen og kontakte lægen. Vær særligt opmærksom på dette, hvis du er over 65 år eller i behandling med kortikosteroider.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Ved anvendelse til børn: Der er utilstrækkelig klinisk erfaring med anvendelse af Ciloxadex til behandling af børn under 6 måneder med

mellemørebetændelse og til behandling af børn under 1 år med betændelse i det ydre øre. Kontakt derfor lægen, inden medicinen gives til et barn

i denne alder.

Fortæl det til lægen, hvis et af punkterne er aktuelt for dig.

Brug af anden medicin sammen med Ciloxadex

Fortæl det altid til lægen eller apoteks personalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciloxadex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Ciloxadex indeholder benzalkoniumchlorid

Ciloxadex indeholder et konserveringsmiddel (benzalkoniumchlorid), som virker lokalirriterende og kan medføre hudreaktioner.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE CILOXADEX

Brug altid Ciloxadex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Ciloxadex

svarer til lægemidlet Cilodex

Ciloxadex

og Cilodex

er registrerede varemærker, der tilhører Novartis AG.

080768P003

10/2019

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn:

4 dråber i øregangen i det/de angrebne øre(r) 2 gange daglig - morgen og aften - i 7 dage.

Brug kun Ciloxadex til drypning i øret.

Fjern den løse sikkerhedsring omkring hætten, når du åbner flasken første gang.

Din læge vil fortælle dig, hvor lang tid du skal være i behandling med Ciloxadex. For at sikre, at infektionen ikke vender tilbage, må du ikke stoppe

behandlingen før tid, selv ikke hvis symptomerne i øret er forsvundet.

Brug kun Ciloxadex i begge ører, hvis din læge har bedt dig om det.

BRUGSANVISNING

Sådan bruger du Ciloxadex korrekt

Det er bedst at lade en anden person dryppe dig i øret. Børn må aldrig selv dryppe sig i øret.

1. Vask dine hænder

Den person, der skal give Ciloxadex, skal vaske hænder med sæbe og vand.

2. Opvarm og ryst flasken

Den person, der skal give Ciloxadex, skal varme flasken i hånden i flere minutter (billede 1), idet det kan medføre svimmelhed at dryppe en kold

suspension ind i øret. Ryst dernæst flasken grundigt inden brug.

3. Dryp ørerne

Patienten skal ligge ned med det betændte øre opad (billede 2).

Dryp 4 dråber Ciloxadex i det betændte øre (billede 3). Undgå at berøre fingrene, øret eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan

forurene dråberne.

Efter drypning af øret følges nedenstående instruktion til patientens specifikke ørebetændelse.

4. Til patienter med mellemørebetændelse og øredræn

Mens patienten ligger på siden, skal den person, der drypper øret med Ciloxadex, forsigtigt trykke 5 gange på flappen foran øregangen (billede 4) for

at pumpe dråberne ind. Derved kan dråberne passere gennem drænet i trommehinden og ind i mellemøret.

5. Til patienter med ørebetændelse i det ydre øre

Mens patienten ligger på siden, skal den person, der drypper øret med Ciloxadex, forsigtigt træk ke den ydre øreflip opad og bagud (billede 5).

Derved kan dråberne løbe ind i øregangen.

6. Bliv liggende på siden

Patienten skal blive liggende på siden i cirka 5 minutter for at lette dråbernes adgang ind i øret.

Når du løfter hovedet igen, kan der løbe nogle dråber ud. Disse kan tørres af med ikke-sterilt papir.

For at opnå en god virkning af lægemidlet i dit øre er det yderst vigtigt, at du følger denne vejledning. Hvis du holder hovedet oprejst eller bevæger

det for hurtigt, når dråberne gives, risikerer du, at en del af lægemidlet går tabt, idet dråberne vil løbe ud af øret og ned af ansigtet i stedet for at

lægge sig dybt inde i øregangen.

Luk flasken omhyggeligt umiddelbart efter brug. Behold flasken, indtil behandlingen er afsluttet. Gem den ikke til senere brug.

Undgå at berøre øret eller fingrene med spidsen af flasken under brug. Det kan forurene dråberne.

Hvis begge ører er betændte, gentages trin 2-6 for det andet øre.

Hvis du har brugt for meget Ciloxadex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Ciloxadex, end der står i denne information eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Ciloxadex

Hvis du har glemt en dosis, skal du ikke blive bekymret, men fortsætte efter den sædvanlige doseringsplan. Du må ikke tage dobbelt dosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Ciloxadex

Du må ikke holde op med at bruge denne medicin før tiden, uden først at kontakte din læge eller apoteket. Kontakt lægen, hvis du ikke får det bedre

inden for 1 uge efter behandlingens start.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion med symptomer i form af hævede hænder, fødder eller ankler, hævet ansigt, læbe, mund eller hals,

synke- og vejrtrækningsbesvær, udslæt, kløe eller sår, skal du straks stoppe behandlingen og kontakte din læge.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Reaktioner i øret: Smerter i øret.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Reaktioner i øret: Ubehag i øret, dræn-tillukning, prikkende fornemmelse, propfornemmelse i øret, kløe i øret, svampeinfektion i det ydre øre,

øreflåd, hudafskalning i øret.

Øvrige bivirkninger: Betændelseslignende tilstand (infektion) forårsaget af svampeceller, irritabilitet, gråd, rødmen af huden, opkastning, dårlig

smag i munden, træthed.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Reaktioner i øret: Nedsat hørelse, ringen for ørerne, medicinrester i øret.

Øvrige bivirkninger: Svimmelhed, hovedpine, rødmen i øret.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Reaktioner i øjet: Sløret syn.

Reaktioner i øret: Betændelseslignende tilstand (inflammation) i øret.

Øvrige bivirkninger: Allergi.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke nedfryses.

Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Anvendes senest 4 uger efter åbning.

Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til det på etiket og æske.

Brug ikke Ciloxadex efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ciloxadex indeholder:

– Aktive stoffer: Ciprofloxacin og dexamethason. Hver ml suspension indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid) og 1 mg dexamethason.

– Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, hydroxyethylcellulose, natriumacetattrihydrat, eddikesyre, natriumchlorid, dinatriumedetat,

tyloxapol, borsyre, hydrochlorid/natriumhydroxid (til at justere pH) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Ciloxadex er en hvid til råhvid, homogen suspension, der fås i en pakning med en LDPE-flaske med et hvidt polypropylen-låg.

Ciloxadex findes i pakningsstørrelsen 5 ml øredråber, suspension.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2017.

8. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Ciloxadex, øredråber, suspension (Paranova Danmark A/S)

1.

D.SP.NR.

27875

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ciloxadex

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml suspension indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid) og 1 mg dexamethason.

Hjælpestoffer:

1 ml suspension indeholder 0,10 mg benzalkoniumchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Øredråber, suspension (Paranova Danmark A/S).

Hvid til råhvid, homogen suspension (pH 4,3-4,8).

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Ciloxadex er indiceret til behandling af følgende infektioner hos voksne og børn (se pkt.

4.2). Se pkt. 5.1 for almindeligt følsomme arter.

Akut otitis media hos patienter med tympanostomi-dræn (AOMT)

Akut otitis externa (AOE)

Der henvises til den officielle vejledning om korrekt anvendelse af antibakterielle midler.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne inklusive den ældre population

Dosis til patienter med akut otitis media og tympanostomi-dræn samt patienter med akut

otitis externa er 4 dråber 2 gange dagligt i 7 dage i det/de inficerede øre/ører.

58283_spc.docx

Side 1 af 12

Der er ikke observeret nogen overordnede forskelle i sikkerhed og virkning mellem ældre

patienter og andre voksne patienter.

Pædiatrisk population

Det er påvist, at denne medicin er sikker og effektiv hos pædiatriske patienter fra 6

måneders alderen og op, når de behandles for AOMT samt for pædiatriske patienter fra 1

års alderen og op, når de behandles for AOE. (Se pkt. 4.4 for anvendelse til børn under 6

måneder med AOMT og anvendelse til børn under 1 år med AOE). Ciloxadex kan

anvendes i samme dosis som til voksne (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat lever- og nyrefunktion

Nedsat lever- og nyrefunktion (i mild til moderat grad) ændrer ikke på ciprofloxacin eller

dexamethasons farmakokinetik ved systemisk administration.

Hos patienter med alvorlig nedsat lever- eller nyrefunktion kan små stigninger i

plasmakoncentrationen af ciprofloxacin og dexamethason ses efter lokal administration af

Ciloxadex øredråber i øret. Da den systemiske absorption efter lokal administration af

ciprofloxacin og dexamethason i øret er lav, vil enhver stigning i de systemiske

koncentrationer forårsaget af nedsat lever- eller nyrefunktion stadig være betydeligt lavere

end grænseværdierne hos børn og voksne efter den anbefalede orale eller intravenøse

dosis.

Dosisjustering af dette lægemiddel er ikke nødvendig hos patienter med nedsat lever- eller

nyrefunktion.

Administration

Kun til brug i øret.

Patienten skal instrueres i at ryste flasken grundigt før brug. Suspensionen skal

håndvarmes i flere minutter for at opvarme øredråberne, hvilket modvirker den

svimmelhed, som kan opstå ved brug af kolde øredråber. Patienten skal ligge ned med det

betændte øre opad og øret dryppes, mens der trækkes i øret gentagne gange. Hos patienter

med akut otitis media og tympanostomi-dræn skal tragus pumpes 5 gange ved at trykke ind

for at lette penetrationen af dråberne i mellemøret. Denne stilling skal holdes i omkring 5

minutter for at lette penetrationen af dråberne i øret. Gentag om nødvendigt i det andet øre.

For at undgå kontaminering af dråbespidsen for herved at mindske risikoen for bakteriel

infektion skal man være opmærksom på ikke at berøre øret, den ydre øregang, omgivende

områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Flasken skal lukkes tæt efter brug.

Behold flasken, indtil behandlingen er afsluttet.

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for ciprofloxacin, andre quinoloner, dexamethason eller over for et

eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Virale infektioner (f.eks. varicella, herpes simplex) samt svampeinfektioner i øret.

58283_spc.docx

Side 2 af 12

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dette lægemiddel er kun til brug i øret. Må ikke anvendes i øjet, til inhalation eller

injektion.

Hvis øreflåd består efter fuld behandling, eller hvis der opstår 2 eller flere omgange af

øreflåd inden for 6 måneder, bør man undersøges yderligere for at udelukke en

underliggende sygdom såsom kolesteatom, fremmedlegeme eller en tumor.

Som med alle antibakterielle præparater kan forlænget brug af dette produkt medføre

overvækst af ikke-følsomme organismer, herunder bakteriestammer, gær og svampe. Hvis

der opstår superinfektion, bør bruges seponeres og passende behandling igangsættes. Hvis

tegn eller symptomer består efter 1 uges behandling, anbefales yderligere undersøgelse for

at revurdere sygdom og behandling.

Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske (anafylaktiske) reaktioner, nogle allerede

efter den første dosis, er rapporteret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner.

Nogle reaktioner var ledsaget af kardiovaskulært kollaps, bevidstløshed, angioødem

(herunder larynx-, farynx-, og ansigtsødem), luftvejsobstruktion, dyspnø, urticaria og kløe.

Behandling med dette lægemiddel skal seponeres ved første tegn på hududslæt eller andre

tegn på overfølsomhed. Alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner kan kræve omgående

behandling. Luftveje skal holdes åbne og der skal gives ilt efter behov.

Senebetændelse og –ruptur kan forekomme i forbindelse med systemisk behandling med

fluoroquinoloner, herunder ciprofloxacin, især hos ældre patienter og patienter, der er i

behandling med kortikosteroider. Behandling med Ciloxadex skal derfor seponeres ved det

første tegn på senebetændelse.

Kortikosteroider kan reducere modstandskraften og bidrage til udviklingen af bakterielle,

virale eller fungale infektioner, samt maskere de kliniske tegn på infektioner, hvormed

ineffektiv virkning af antibiotika kan overses, eller der kan ske en dæmpning af de

allergiske reaktioner over for stofferne i lægemidlet.

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Dette lægemiddel indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre irritation og lokale

hudreaktioner.

Pædiatrisk population

Ciloxadex øredråbers sikkerhed og virkning hos børn under 6 måneder med akut otitis

media og tympanostomi-dræn og hos børn under 1 år med akut otitis externa er ikke

klarlagt. Under særlige omstændigheder kan Ciloxadex anvendes til denne undergruppe af

den pædiatriske population.

Anvendelsen skal ske efter en meget omhyggelig benefit/risk vurdering foretaget af den

ordinerende læge. Der skal tages højde for, at selv om der ikke er kendte

sikkerhedsmæssige risici eller forskelle i sygdomsforløbet som udelukker anvendelse i

58283_spc.docx

Side 3 af 12

disse børn, er der ikke tilstrækkelig klinisk erfaring med disse specifikke undergrupper af

den pædiatriske population.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Efter lokal administration i øret hos pædiatriske patienter med åbent tympanostomi-dræn

blev der observeret lave plasmakoncentrationer af ciprofloxacin (

0,50 ng/ml hos kun 4

ud af 25 patienter) og dexamethason (

0,05 ng/ml hos 14 ud af 24 patienter) 6 timer efter

dosering. Konklusionen var, at klinisk relevante, farmakokinetiske lægemiddel-

interaktioner mellem ciprofloxacin og dexamethason via proteinbinding eller via P450-

metabolisme i relation til andre medikamenter, er usandsynlig for begge stoffer efter lokal

administration i øret.

Systemisk administration af nogle quinoloner har givet en forstærket effekt af de orale

anti-koagulanter, warfarin og dets derivater, og har været relateret til forbigående stigning i

serum-kreatinin hos patienter i samtidig behandling med cyclosporin.

Det er påvist, at oral administration af ciprofloxacin hæmmer cytochrom P450 CYP1A2-

og CYP3A4-isoenzymerne og ændrer metaboliseringen af methylxanthin-stoffer (koffein,

theophyllin). Efter lokalbehandling i øret med Ciloxadex var ciprofloxacin-

koncentrationen i plasma lav, og det er usandsynligt, at der sker klinisk relevante

ændringer i methylxanthin-stoffernes plasmakoncentration som følge af ciprofloxacins

interaktion med P450-metabolismen.

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Da der ikke er udført nogen reproduktionsstudier på dyr eller tilstrækkelige

velkontrollerede studier i gravide kvinder med kombinationen af ciprofloxacin og

dexamethason, må Ciloxadex ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart

nødvendigt, og kun hvis den potentielle gavnlige effekt opvejer den potentielle risiko for

fostret (se pkt. 5.3).

Amning

Ciprofloxacin og kortikosteroider som gruppe udskilles i human mælk efter oral

administration. Det vides ikke om administration lokalt i øret på mennesker kan resultere i

tilstrækkelig systemisk absorption til at producere målbare mængder i modermælken. En

risiko for det ammende spædbarn kan ikke udelukkes. Der skal udvises forsigtighed ved

brug af dette lægemiddel under amning.

Fertilitet

Der er ingen tilgængelige humane data vedrørende virkningen af Ciloxadex på fertiliteten

(se også pkt. 5.3). Topikale dermale studier i dyr har vist virkninger på hannernes

forplantningsorganer efter langvarig brug af dexamethason ved høje doser.

Reproduktionsstudier foretaget i rotter og mus i doser på op til 6 gange den normale

daglige orale dosis for mennesker viste ingen tegn på nedsat fertilitet.

5.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

58283_spc.docx

Side 4 af 12

Ciloxadex påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

5.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I 5 kliniske studier med 976 patienter blev Ciloxadex givet 2 gange dagligt. Der indgik 439

patienter i 3 kliniske studier med akut otitis media og tympanostomi-dræn og 537 patienter

deltog i 2 kliniske studier med akut otitis externa. Ingen alvorlige bivirkninger i øret eller

systemiske bivirkninger relateret til Ciloxadex blev rapporteret i nogen af de kliniske

studier. I kliniske studier var de mest almindelige bivirkninger øresmerter og ubehag i øret,

hvilket forekom hos 1% til 1,5% af patienterne.

Skematisk oversigt over bivirkninger

Bivirkningerne, der er vist i skemaet herunder, blev observeret i kliniske studier eller efter

markedsføring. De vises efter systemorganklasse og er klassificeret i henhold til følgende

konvention: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥

1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste er anført først.

Systemorganklasse

Bivirkninger

Øjne

Ikke kendt: sløret syn (se pkt. 4.4)

Infektioner og parasitære

sygdomme

Ikke almindelig: Candidiasis

Immunsystemet

Ikke kendt: Hypersensitivitet

Nervesystemet

Ikke almindelig: Paræsthesi (prikken i ørerne), gråd

Sjælden: Svimmelhed, hovedpine

Øre og labyrint

Almindelig: Øresmerter

Ikke almindelig: Øreflåd, tilstopning af øret, ubehag

i øret, ørekløe, svampeinfektion i øret

Sjælden: Hypoacusis, tinnitus, overskydende

lægemiddel

Ikke kendt: Hævelse i øret

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig: Flushing

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig: Opkastninger, dysgeusia

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig: hudafskalning

Sjælden: Erytematøst udslæt

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Ikke almindelig: Dræn-tillukning (tillukning af

tympanostomi-drænet), irritabilitet, træthed

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger hos de 439 patienter med akut otitis media med

tympanostomi-dræn var øresmerter (2,5 %), ubehag i øret (2,5 %) og dysgeusi

(karakteriseret ved, at medicinen kan smages i munden) (1,1 %). Af disse afbrød kun 1

patient behandlingen som følge af bivirkninger, hvilket i dette tilfælde var ubehag i øret.

Den hyppigst rapporterede bivirkning hos de 537 patienter med akut otitis externa var kløe

i øret (1,5 %). Ingen patienter afbrød behandlingen som følge af kløe i øret.

58283_spc.docx

Side 5 af 12

Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske (anafylaktiske) reaktioner, nogle allerede

efter den første dosis, er rapporteret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner.

Nogle reaktioner var ledsaget af kardiovaskulært kollaps, bevidstløshed, angioødem

(herunder larynx-, farynx-, og ansigtsødem), luftvejsobstruktion, dyspnø, urticaria og kløe.

Udvikling af sekundære infektioner er forekommet efter brug af kortikosteroider og

antoinfektiva i kombination.

Der er rapporteret tilfælde af ruptur af skulder-, hånd- og akillessener eller andre sener, der

krævede kirurgisk intervention eller resulterede i længerevarende invaliditet hos patienter

efter systemisk behandling med fluoroquinoloner. Studier og erfaring med systemiske

fluoroquinoloner efter markedsføring viser, at risikoen for at få disse rupturer kan øges hos

patienter, der får kortikosteroider, især hos ældre patienter og i sener, der udsættes for høj

belastning, herunder akillessenen. Til dato har kliniske data og data efter markedsføringen

ikke vist nogen klar forbindelse mellem lokalbehandling af ører med ciprofloxacin og

ovennævnte muskuloskeletale og bindevævsbivirkninger.

Pædiatrisk population

Det er påvist, at Ciloxadex er sikker at anvende i pædiatriske patienter fra 6 måneder og

opefter til behandling af AOMT og fra 1 år og opefter til behandling af AOE. Hyppighed,

type og sværhedsgraden af bivirkningerne i de pædiatriske patienter forventes at være de

samme som hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger

vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefttriikkforholdet for

lægemidlet. Læger og iundhediperionale anmodei om at indberette

alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelityrelien

Axel Heidei Gade 1

DKk2300 København S

Webited: www.meldenbivirkning.dk

Ekmail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Den begrænsede plads i ørekanalen udelukker praktisk taget risikoen for overdosering.

Imidlertid kan oral overdosering af Ciloxadex eller langtidsbrug af øredråberne udløse en

suppression af Hypothalamus-Hypofyse-Adrenal (HPA)-aksen. Selvom hæmmet vækst hos

pædiatriske patienter og/eller hæmmede kortisol-koncentrationer i plasma kan være mere

udtalte efter en større overdosering eller langvarig behandling med Ciloxadex (f.eks. efter

flere måneders brug), forventes effekten at være forbigående (dage til uger) og let

reversibel uden langvarige mén.

Behandling af akut overdosering er almindeligvis baseret på understøttende og systemisk

behandling, og kan initialt inkludere emesis og vetrikeolskylning.

5.10

Udlevering

58283_spc.docx

Side 6 af 12

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S02CA06. Otologika, kortikosteroider og anti-infektiva i kombination.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Disse øredråber indeholder fluoroquinolonet ciprofloxacin som den antibakterielle

komponent. Ciprofloxacins baktericide aktivitet over for bakterier skyldes en inaktivering

af type II-topoisomerase (DNA-gyrase) og topoisomerase IV, der begge er nødvendige for

bakteriers DNA-replikation, -transkription, -reparation og -rekombination.

Virkningsmekanismen for dexamethason, et kortikosteroid, er ikke fuldt ud kendt. Dog ved

man, at kortikosteroider bindes til receptorer i cytoplasmaet, hvorfra der er translokation til

kernen med efterfølgende binding til kortikosteroid-responderende elementer i de

kortikosteroid-responderende gener. Kortikosteroider vides at øge transkriptionen af

antiinflammatoriske proteiner og hæmme ekspressionen af flere inflammatoriske gener.

Dexamethasons antiinflammatoriske virkning er ca. 25 gange mere potent end

hydrokortisons.

Resistensmekanisme

In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan ske via en gradvis og lokationsspecifik

mutation i både DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af krydsresistens mellem

ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner som følge heraf er variabel. Enkeltvise mutationer

resulterer dog ikke nødvendigvis i klinisk resistens, men multiple mutationer resulterer

generelt i klinisk resistens over for mange eller alle aktive substanser inden for den samme

gruppe.

Impermeabilitet og/eller lægemiddelefflukspumpe-mekanismer er resistensmekanismer,

som har en variabel effekt på bakteriers følsomhed for fluoroquinoloner, hvilket er

afhængigt af de fysiokemiske egenskaber ved de forskellige aktive substanser i denne

gruppe samt den affinitet, hvormed de transporteres ind og ud af celler på. Alle in vitro-

resistensmekanismer ses normalt i kliniske isolater. De resistensmekanismer, der

inaktiverer andre antibiotika såsom permeabilitet (hyppigt for Pseudomonas aeruginosa)

og effluksmekanismer kan påvirke følsomheden for ciprofloxacin. Plasmid-betinget

resistens indkodet i qnr-generne er rapporteret.

Breakpoints ved følsomhedsbestemmelse:

Nuværende breakpoints for MIC (minimum inhibitory concentration) i henhold til

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) tager

lægemiddelkoncentrationer, der kan opnås systemisk, i betragtning efter oral eller

intravenøs administration af antibiotikum. Disse breakpoints for følsomhed/resistens

(S/R i mg/l) anvendes i hverdagens laboratoriepraksis for at forudsige klinisk

effektivitet. Når ciprofloxacin imidlertid anvendes ved ototopikal administration, kan

der opnås højere koncentrationer i øret, og lægemidlets aktivitet kan påvirkes af de

fysiokemiske karakteristika på dette administrationssted. EUCAST breakpoints er ikke

tilstrækkelige for et topikalt antibiotikum, men de anbefalinger, der følger, er

konsistente for almen brug.

58283_spc.docx

Side 7 af 12

EUCAST F/R anbefalede breakpoints for Ciprofloxacin (version 2.0-2012.01.01)

Mikroorganisme

Følsomhed (S)

Resistens (R)

Staphylococcus-arter

S ≤ 1mg/l

R ≥ 1mg/l

Streptococcus

pneumoniae

S ≤ 0,12mg/l

R ≥ 2mg/l

Haemophilus influenzae

og Moraxella catarrhalis

S ≤ 0,5mg/l

R ≥ 0,5mg/l

Pseudomonas aeruginosa

S ≤ 0,5mg/l

R ≥ 1mg/l

Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og med tid for udvalgte

arter, og lokale oplysninger om resistens anbefales, særligt i tilfælde af svære

infektioner. Der bør i nødvendigt omfang søges ekspertrådgivning, hvis den lokale

prævalens af resistens er af en sådan karakter, at lægemidlets virkning ved nogle typer

infektioner er tvivlsom.

Akut otitis media med tympanostomi-dræn (AOMT)

Almindeligt følsomme arter

Aerobe gram-positive mikroorganismer:

Staphylococcus aureus (methicillin-følsom)

Streptococcus pneumoniae

Aerobe gram-negative mikroorganismer:

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Pseudomonas aeruginosa

Arter for hvilke erhvervet resistens kan være et problem

Aerobe gram-positive mikroorganismer:

Staphylococcus aureus (methicillin-resistent)

Akut otitis externa (AOE)

Almindeligt følsomme arter

Aerobe gram-positive mikroorganismer:

Staphylococcus aureus (methicillin-følsom)

Aerobe gram-negative mikroorganismer:

Pseudomonas aeruginosa

Arter for hvilke erhvervet resistens kan være et problem

Aerobe gram-positive mikroorganismer:

Staphylococcus aureus (methicillin-resistent)

Ovenstående information er baseret på mikrobiologiske undersøgelser udført på forskellige

lokationer i Europa, og kliniske data er indhentet fra USA og Canada.

58283_spc.docx

Side 8 af 12

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ciprofloxacin

Absorption

Plasmaniveauer for ciprofloxacin er meget lave efter lokale doser i øret med Ciloxadex til

humane, pædiatriske patienter. Efter indgivelse af 4 dråber i hvert øre (svarende til en total

dosis på 0,84 mg ciprofloxacin) blev peak koncentrationer af ciprofloxacin (C

) opnået

inden for én time og strakte sig fra mindre end 0,50 ng/ml til 3,45 ng/ml med en middel

på 1,33 ng/ml. Efter C

elimineres ciprofloxacin fra plasma med en halveringstid på

cirka 3 timer svarende til voksne forsøgspersoner efter orale doser.

Distribution

Vævsdistributionsstudier i dyr viser, at ciprofloxacin distribueres til alle større organer og

væv. De højeste koncentrationer findes typisk i leveren og nyrerne. Lave koncentrationer

ses i hjernen, fedtvævet og knoglerne. Øget dosis medfører tilsvarende øget

vævskoncentration. Radioaktivitets distribution og elimination var den samme efter

gentagne doser som efter en enkelt dosis. Ciprofloxacin bindes ikke i vid udstrækning til

plasmaproteiner. I rotter og aber er det 20-40 %, der er bundet, hvilket er konstant ved et

koncentrationsspænd fra 0,02 til 2,0 ug/ml.

Ciprofloxacin udskilles i mælk fra diegivende rotter. Radioaktiviteten i mælk er primært

associeret med uændret moderstof. I drægtige rotter indgivet

C-ciprofloxacin udskiltes

radioaktivitet til fosteret, dog ikke i samme grad som til moderens plasma.

Biotransformation

Metaboliseringen af ciprofloxacin er identisk i rotter, aber og mennesker. Ciprofloxacin

metaboliseres ikke ekstensivt, og det elimineres primært uændret i urinen. Metabolismen

medfører metabolitter med væsentlig mindre mikrobiologisk aktivitet end moderstoffet. I

in vitro-studier med rotter og humane lever-mikrosomer hæmmede ciprofloxacin

biotransformationen via CYP1A- og CYP3A-familierne inden for P450-systemet.

Interaktioner lægemidlerne imellem er demonstreret for nogle enkelte specifikke

lægemidler efter samtidig indgivelseaf ciprofloxacin via den intravenøse eller orale

administrationsvej. Nogle af disse interaktioner er blevet forbundet med ciprofloxacins

evne til at hæmme biotransformationen af CYP1A og CYP3A P450- isoenzymerne.

Elimination

Ciprofloxacin udskilles i urinen, fæces og med galden. I rotter, som fik en intravenøs dosis,

udskiltes 51 % i urinen og 47 % i fæces. I aber og mennesker sker udskillelsen helt

overvejende via urinen. Der er ikke belæg for en relevant enterohepatisk cirkulation i

rotter.

Pædiatrisk population

Efter en enkelt behandling med 4 dråber Ciloxadex per øre (8 dråber per gang) til 25

pædiatriske patienter var den gennemsnitlige plasmakoncentration af ciprofloxacin C

1,33

0,96 ng/ml. 6 timer efter drypning i øret var koncentrationen af ciprofloxacin i 21

patienter faldet ned under målbare værdier (

<

0,50 ng/ml), hvilket indikerer en lav

systemisk eksponering. Den nævnte gennemsnitlige plasmakoncentration af ciprofloxacin

på 1,33 ng/ml var ~570-gange lavere end den gennemsnitlige C

på 760 ng/ml, som

blev målt efter oral behandling af voksne forsøgspersoner med 250 mg ciprofloxacin. Den

gennemsnitlige halveringstid for ciprofloxacin var omtrent 3 timer, som er den samme som

hos voksne, der får oral behandling. Den systemiske eksponering for ciprofloxacin, der er

58283_spc.docx

Side 9 af 12

observeret i kliniske studier efter lokalbehandling med Ciloxadex i øret på pædiatriske

patienter med akut otitis media med tympanostomi afspejler den maksimale eksponering,

idet disse patienter har persisterende tympanostomi-dræn uden øreflåd. Den systemiske

eksponering for ciprofloxacin hos patienter med akut otitis externa, som får Ciloxadex til

lokalbehandling af øret, er forventeligt lavere end i pædiatriske patienter med

tympanostomi-dræn, idet den intakte trommehinde giver en lavere biotilgængelighed af

topikale lægemidler.

Dexamethason

Absorption

Plasmaniveauer for dexamethason er meget lave efter lokale doser i øret med Ciloxadex

hos humane pædiatriske patienter. Efter indgivelse af 4 dråber i hvert øre (svarende til en

total dosis på 0,28 mg dexamethason) blev peak koncentrationer af dexamethason (C

opnået inden for én time med en middel C

på 0,09 ng/ml. Efter C

elimineres

dexamethason fra plasma med en halveringstid på cirka 4 timer svarende til voksne

forsøgspersoner efter orale doser.

Distribution

Det gennemsnitlige distributionsvolumen hos mennesker er 0,576 til 1,15 l/kg. Hos dyr

fordeler kortikosteroider sig, som klasse, til muskler, lever, hud, tarmsystem og nyrer. I

drægtige rotter krydser dexamethason placenta, men det føtale plasmaniveau er under det

maternelle niveau. Dexamethason fordeler sig også til mælken hos ammende, men i ringe

grad. Dets binding til serumalbumin er omtrent 77 % til 84 %.

Biotranformation

Den vigtigste eliminationsvej for dexamethason er hepatisk metabolisme. Omtrent 60 % af

dosis findes i urinen hos mennesker som 6-(beta)-hydroxydexamethason. Desuden er 6-

(beta)-hydroxy-20-dihydrodexamethason også blevet identificeret som en væsentlig

metabolit i urinen. Dexamethason findes ikke uomdannet i urinen. CYP3A4 er det primære

P450 isoenzym, som biotransformerer dexamethason. Clearance for dexamethason i

mennesker er på 0,111 til 0,225 L/hr/kg. Halveringstiden for elimination er omtrent 3 til

4,7 timer i mennesker. Dexamethasons metabolisme fremmes af antiepileptika og hæmmes

af isoniazid samt det potente P450 CYP3A4-hæmmende middel itraconazol.

Pædiatrisk population

Efter en enkelt behandling med 4 dråber Ciloxadex per øre (8 dråber per gang) til 24

pædiatriske patienter var den gennemsnitlige plasmakoncentration af dexamethason C

på 0,90

1,04 ng/ml. 6 timer efter drypning i øret var plasmakoncentrationen af

dexamethason hos 10 patienter faldet ned under målbare værdier (

<

0,05 ng/ml), hvilket

indikerer en lav systemisk eksponering. Den nævnte gennemsnitlige plasmakoncentration

af dexamethason C

på 0,90 ng/ml var ~8,8 gange lavere end den gennemsnitlige C

7,9 ng/ml, som blev målt efter oral behandling af voksne forsøgspersoner med 0,5 mg

dexamethason. Den gennemsnitlige halveringstid for dexamethason var omtrent 4 timer,

som svarer til det, der blev rapporteret hos voksne i oral behandling. Den systemiske

eksponering for dexamethason, der er observeret i kliniske studier efter lokalbehandling

med Ciloxadex i øret på pædiatriske patienter med akut otitis media med tympanostomi

afspejler den maksimale eksponering, idet disse patienter har persisterende tympanostomi-

dræn uden øreflåd. Den systemiske eksponering for dexamethason hos patienter med akut

otitis externa, som får lokalbehandling med Ciloxadex i øret er forventeligt lavere end hos

pædiatriske patienter med tympanostomi-dræn, idet den intakte trommehinde giver en

lavere biotilgængelighed af topikale lægemidler.

58283_spc.docx

Side 10 af 12

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af toksicitet efter gentagne doser.

Der er intet der tyder på, at behandling med Ciloxadex lokalt i øret påvirker vægtbærende

led, selvom oral behandling med visse quinoloner har forårsaget artropati hos endnu ikke

færdigudviklede dyr.

Marsvin behandlet i mellemøret med Ciloxadex øredråber igennem 1 måned udviste ingen

lægemiddel-relaterede strukturelle eller funktionelle ændringer i de cochleære hårceller og

ingen læsioner i ørets knogler.

Mutagent og carcinogent potentiale

Tilgængelige data fra genetisk toksikologitest af ciprofloxacin og dexamethason viste

ingen evidens for en biologisk relevant mutagen virkning i forbindelse med

lokalbehandling af øret med Ciloxadex øredråber, suspension.

Der er ikke foretaget nogen langtidsstudier til evaluering af Ciloxadex øredråbers

carcinogene virkning.

Reproduktionstoksicitet

Topikale dermale studier i dyr har vist virkninger på hannernes forplantningsorganer efter

langvarig brug af dexamethason i doser, der er meget højere end dem, man udsættes for

med Ciloxadex. Reproduktionsstudier foretaget i rotter og mus i doser på op til 6 gange

den normale daglige orale dosis for mennesker viste ingen tegn på nedsat fertilitet eller

skade på fosteret på grund af ciprofloxacin.

Efter intravenøs administration af doser på op til 20 mg/kg forekom der ingen maternel

toksicitet i kaniner, og der blev ikke observeret embryotoksicitet eller teratogenicitet.

Kortikosteroider er generelt teratogene for laboratoriedyr, når de indgives systemisk i

relativt lave doseringer.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Hydroxyethylcellulose

Natriumacetattrihydrat

Eddikesyre

Natriumchlorid

Dinatriumedetat

Tyloxapol

Borsyre

Hydrochlorid/natriumhydroxid (til at justere pH)

Vand, renset.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

58283_spc.docx

Side 11 af 12

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Kasseres 4 uger efter åbning.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke nedfryses. Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper

5 ml LDPE-flaske (DROPTAINER) og hætte med polypropylen-låg, der indeholder 5 ml

suspension.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46 D

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

58283

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

19. september 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. november 2017

58283_spc.docx

Side 12 af 12

Andre produkter

search_alerts

share_this_information