Cetirizin "Teva" 10 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-04-2021

Aktiv bestanddel:
CETIRIZINDIHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
R06AE07
INN (International Name):
cetirizine dihydrochloride
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
50198
Autorisation dato:
2013-05-13

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til patienten

Cetirizin Teva 10 mg filmovertrukne tabletter

cetirizindihydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Cetirizin Teva

Sådan skal du tage Cetirizin Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Cetirizin Teva er cetirizindihydrochlorid. Cetirizin Teva er et lægemiddel mod allergi.

Cetirizin Teva er beregnet til voksne og børn over 6 år:

til lindring af næse- og øjensymptomer på grund af sæsonbetinget og helårs allergisk rhinitis

til lindring af nældefeber (urticaria).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Cetirizin Teva

Tag ikke Cetirizin Teva:

hvis du er allergisk over for cetirizindihydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6), over for hydroxyzin eller over for piperazinderivater (nært

beslægtede aktive indholdsstoffer i andre lægemidler).

hvis du har en alvorlig nyresygdom (alvorligt nedsat nyrefunktion med kreatininclearance under

10 ml/min).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Cetirizin Teva.

Hvis du har nedsat nyrefunktion, skal du spørge din læge til råds; om nødvendigt skal du tage en

lavere dosis. Den nye dosis vil blive fastlagt af din læge.

Hvis du har vandladningsproblemer (f.eks. rygmarvsproblemer eller prostata- eller blæreproblemer),

skal du spørge din læge til råds.

Hvis du lider af epilepsi, eller hvis du har risiko for krampeanfald, skal du spørge din læge til råds.

Der er ikke set klinisk signifikante interaktioner mellem alkohol (ved en promille på 0,5 (g/l) svarende

til et glas vin) og cetirizin anvendt ved de anbefalede doser. Der findes imidlertid ingen tilgængelige

data vedrørende sikkerhed, når højere doser af cetirizin tages sammen med alkohol. Som det er

tilfældet med alle antihistaminer, frarådes det derfor at indtage Cetirizin Teva med alkohol.

Hvis du skal have foretaget en allergitest, bør du spørge din læge, om du skal stoppe med at tage

Cetirizin Teva flere dage før. Denne medicin kan have indflydelse på allergitestestens resultat.

Børn

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn under 6 år, da tabletformuleringen ikke gør det muligt at

justere dosis.

Brug af anden medicin sammen med Cetirizin Teva

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Cetirizin Teva sammen med mad og drikke

Optagelsen af Cetirizin Teva påvirkes ikke af mad.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Cetirizin Teva bør ikke anvendes, hvis du er gravid. Utilsigtet brug af lægemidlet ved graviditet

forventes ikke at medføre skadelige påvirkninger af fostret. Ikke desto mindre bør lægemidlet kun

anvendes efter aftale med lægen.

Da cetirizin udskilles i modermælk, bør du ikke tage Cetirizin Teva, mens du ammer, medmindre det

er aftalt med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kliniske undersøgelser har ikke påvist nedsat opmærksomhed, reaktionsevne eller køreevne efter brug

af den anbefalede dosis af cetirizindihydrochlorid. Du skal nøje bemærke, hvordan du reagerer på

Cetirizin Teva, hvis du påtænker at føre motorkøretøj, udføre risikobetonede aktiviteter eller betjene

maskiner. Du bør ikke overskride den anbefalede dosis.

Cetirizin Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Cetirizin Teva indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per filmovertrukken tablet, Dvs. det

er i det væsentlige ”natrium-frit”.

3.

Sådan skal du tage Cetirizin Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du skal synke tabletterne sammen med et glas væske.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Sådan tager du Cetirizin Teva

Hvis du skal dele din Cetirizin Teva-tablet, skal du dele tabletten på følgende måde:

Læg tabletten på en hård, plan overflade (såsom et bord eller en tallerken) med delekærven opad.

Placer begge pegefingre (eller tommelfingre) på kanterne af højre og venstre side af delekærven (som

vist nedenfor), og pres kort og hurtigt ned.

Voksne og unge over 12 år

Den sædvanlige dosis er 10 mg (1 tablet) en gang dagligt.

Andre formuleringer af denne medicin kan være bedre egnet til børn; spørg din læge eller

apotekspersonalet.

Børn mellem 6 og 12 år

Den sædvanlig dosis er 5 mg (en halv tablet) to gange dagligt.

Andre formuleringer af denne medicin kan være bedre egnet til børn; spørg din læge eller

apotekspersonalet.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Det anbefales, at patienter med moderat nedsat nyrefunktion tager 5 mg en gang dagligt.

Hvis du lider af alvorlig nyresygdom, skal du kontakte din læge eller apotekspersonalet, som kan

justere din dosis.

Hvis dit barn lider af en nyresygdom, skal du kontakte din læge eller apotekspersonalet, som kan

justere dosis efter dit barns behov.

Hvis du oplever, at virkningen af Cetirizin Teva er for svag eller for stærk, skal du kontakte din læge.

Behandlingsvarighed

Behandlingsvarigheden afhænger af type, varighed og forløb af dine symptomer. Spørg lægen eller

apotekspersonalet til råds.

Hvis du har taget for meget Cetirizin Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Cetirizin Teva, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Din læge vil beslutte, hvad der skal gøres, hvis der skal gøres noget.

Efter en overdosis kan nedenstående bivirkninger optræde med tiltagende styrke. Der er indberettet

bivirkninger såsom forvirring, diarré, svimmelhed, træthed, hovedpine, skranten, pupiludvidelse, kløe,

rastløshed, sløvhed, søvnighed, stivhed/følelsesløshed, unormalt hurtig hjerterytme, skælven og

vandladningsbesvær.

Hvis du har glemt at tage Cetirizin Teva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Cetirizin Teva

I sjældne tilfælde kan kløe (intens kløe) og/eller nældefeber komme tilbage, hvis du holder op med at

tage Cetirizin Teva.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er sjældne eller meget sjældne, men du skal stoppe med at tage medicinen

og straks kontakte din læge, hvis du bemærker dem:

allergiske reaktioner, herunder alvorlige reaktioner og angioødem (alvorlige allergisk reaktion,

der medfører hævelse af ansigt eller svælg).

Disse reaktioner kan starte umiddelbart efter første indtag af medicinen, men kan også opstå senere.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

døsighed

svimmelhed, hovedpine

halsbetændelse, forkølelse med rindende næse (hos børn)

diarré, kvalme, mundtørhed

træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

unormale føleindtryk på huden

mavesmerter

kløe, udslæt

voldsom træthed, ubehag.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

allergiske reaktioner, nogle alvorlige (meget sjældne)

depression, hallucination, aggression, forvirring, søvnløshed

kramper

hurtig hjerterytme

unormal leverfunktion

nældefeber

ødem (hævelser)

vægtøgning.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

nedsat antal blodplader i blodet

tics

besvimelse, ufrivillige bevægelser, unormale forlængede muskelsammentrækninger, rysten,

ændret smagssans

sløret syn, nedsat evne til at se skarpt eller fokusere, kramper i øjenmusklerne med

ukontrollerede cirkelbevægelser af øjet

alvorlig allergisk reaktion, der medfører hævelser i ansigt eller svælg, lægemiddelfremkaldt

udslæt

unormal urinudskillelse (sengevædning, smerter og/eller besværet vandladning).

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra de tilgængelige data)

øget appetit

selvmordstanker (tilbagevendende tanker eller optaget af selvmord), mareridt

hukommelsestab, hukommelsessvækkelse

svimmelhed

besvær med at lade vandet (manglende evne til at tømme blæren fuldstændigt)

intens kløe og/eller nældefeber efter behandlingsafslutning

ledsmerter

udslæt med pusholdige blærer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cetirizin Teva indeholder:

Det aktive stof er cetirizindihydrochlorid. Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg

cetirizindihydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat; mikrokrystallinsk cellulose,

croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, titandioxid (E171),

hypromellose (E464) og macrogol.

Udseende og pakningsstørrelser

Den filmovertrukne tablet er hvid til råhvid, rund, bikonveks og med delekærv på den ene side.

Tabletten er ca. 6,5 mm i diameter.

PVC/PVDC/aluminiumblisterkort.

Cetirizin Teva er tilgængelige i pakninger med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 60, 90 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstillere

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

D-89143 Blaubeuren

Tyskland

Teva Nederland B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Dette lægemiddel er godkendt i EEA

s medlemslande under følgende navne:

Danmark:

Cetirizin Teva

Frankrig:

Cétirizine Teva Santé Conseil 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Holland:

Cetirizine diHCl PCH 10 mg, filmomhulde tabletten

Irland:

Zynor Allergy 10mg Film-coated Tablets

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2019.

Læs hele dokumentet

7. april 2021

PRODUKTRESUMÉ

Cetirizin "Teva", filmovertrukne tabletter

D.SP.NR.

28218

LÆGEMIDLETS NAVN

Cetirizin "Teva"

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg cetirizindihydrochlorid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Lactosemonohydrat (64 mg).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Hvide til næsten hvide, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter med delekærv på den

ene side. Tabletten er ca. 6,5 mm i diameter.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer

Cetirizin "Teva" er indiceret til voksne og pædiatriske patienter fra 6 år til:

lindring af nasale og okulære symptomer af sæsonbetinget og helårs allergisk rhinitis.

lindring af symptomer på kronisk idiopatisk urticaria.

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

10 mg én gang daglig (1 tablet).

dk_hum_50198_spc.doc

Side 1 af 11

Særlige populationer

Ældre patienter

Data tyder ikke på, at det er nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter, forudsat at

nyrefunktionen er normal.

Nedsat nyrefunktion

Der foreligger ikke data, som dokumenterer effekt/sikkerhedsforholdet hos patienter med

nedsat nyrefunktion. Da cetirizin overvejende elimineres renalt (se pkt. 5.2), skal

dosisintervallerne i de tilfælde, hvor ingen anden behandling kan anvendes, tilpasses

individuelt i forhold til nyrefunktionen. Se nedenstående skema og juster dosis som anvist.

For at anvende doseringstabellen er det nødvendigt at beregne patientens kreatinin-

clearance (CL

) i ml/min. CL

(ml/min) kan beregnes ud fra bestemmelse af serum-

kreatinin (mg/dl) ud fra følgende formel:

Dosisjusteringer for voksne patienter med nedsat nyrefunktion

Gruppe

Kreatinin-clearance (ml/min)

Dosis og frekvens

Normal

10 mg en gang daglig

Mild

50 – 79

10 mg en gang daglig

Moderat

30 – 49

5 mg en gang daglig

Alvorlig

< 30

5 mg en gang hver 2. dag

Terminalstadiet af

nyresygdom -

Patienter i dialyse

< 10

Kontraindiceret

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter, som udelukkende har nedsat leverfunktion.

Dosisjustering anbefales hos patienter med nedsat leverfunktion og nedsat nyrefunktion (se

"nedsat nyrefunktion" ovenfor).

Pædiatrisk population

Børn under 6 år

Anvendelse af tabletformulering anbefales ikke til børn under 6 år, da denne formulering

ikke muliggør hensigtsmæssig dosisjustering.

Børn fra 6 til 12 år

5 mg to gange dagligt (en halv tablet to gange dagligt).

Unge over 12 år

10 mg én gang dagligt (1 tablet).

Hos pædiatriske patienter, som lider af nedsat nyrefunktion, skal dosis justeres individuelt

under hensyntagen til patientens renale clearance, alder og kropsvægt.

Administration

dk_hum_50198_spc.doc

Side 2 af 11

alder

x vægt

72 x serum kreatinin

x 0 , 85 for kvinder

Tabletterne skal synkes med et glas væske.

Retningslinjer for deling af tabletten

Læg tabletten på en hård overflade (såsom et bord eller en tallerken) med delekærven

opad. Pres begge pegefingre (eller tommelfingre) ned samtidig, kort og hurtigt på kanterne

af højre og venstre side af delekærven, som illustreret nedenfor.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1 eller over for hydroxyzin- eller piperazinderivater.

Alvorlig nedsat nyrefunktion med kreatinin-clearance mindre end 10 ml/min.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der er ikke påvist klinisk signifikante interaktioner med alkohol ved terapeutiske doser

(ved blodalkoholkoncentration på 0,5 g/l). Dog tilrådes forsigtighed ved samtidig

indtagelse af alkohol.

Forsigtighed bør udvises hos patienter med prædisponerede faktorer for urinretention

(f.eks. læsion af rygmarven, prostatahyperplasi), da cetirizin kan øge risikoen for

urinretention.

Forsigtighed tilrådes til epileptiske patienter og til patienter, som har risiko for

krampeanfald.

Virkningen af allergitests i huden hæmmes af antihistaminer og en udvaskningsperiode (på

3 dage) er nødvendig, før de foretages.

Der kan forekomme klør og/eller urticaria, når behandlingen med cetirizin seponeres, også

selvom disse symptomer ikke var til stede før initiering af behandlingen. I nogle tilfælde

kan symptomerne være udtalte og det kan være nødvendigt at genoptage behandlingen.

Symptomerne bør forsvinde, når behandlingen genoptages.

Pædiatrisk population

Anvendelse af tabletformulering anbefales ikke til børn under 6 år, da denne formulering

ikke muliggør hensigtsmæssig dosisjustering. Det anbefales, at anvende en

cetirizinformulering, der er beregnet til børn.

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp

Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption bør ikke tage cetirizin

filmovertrukne tabletter.

dk_hum_50198_spc.doc

Side 3 af 11

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per filmovertrukket

tablet, dvs. at det i det væsentlige er "natrium-frit".

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af cetirizins farmakokinetiske og farmakodynamiske egenskaber og

toleranceprofil forventes der ikke interaktioner med dette antihistamin. Faktisk blev der

hverken rapporteret farmakodynamiske eller signifikante farmakokinetiske interaktioner i

lægemiddel-lægemiddel-interaktionsundersøgelser, især ikke med pseudoephedrin eller

theophyllin (400 mg daglig).

Absorption af cetirizin reduceres ikke ved samtidig fødeindtagelse, selvom

absorptionshastigheden er reduceret.

Hos følsomme patienter kan samtidig anvendelse af alkohol eller andre CNS-depressiva

medføre yderligere reduktion af opmærksomhed og svække præstationsevnen, selvom

cetirizin ikke potenserer effekten af alkohol (0,5 g/L plasmaniveau).

Graviditet og amning

Graviditet

Prospektivt indsamlet data for cetirizin tyder ikke på maternel eller føtal/embryonal

toksicitet over baggrundsniveauer. Dyrestudier viser ikke direkte eller indirekte skadelige

virkninger for graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødsel eller den postnatale

udvikling. Der bør udvises forsigtighed ved ordination til gravide kvinder.

Amning

Cetirizin udskilles i modermælk. En risiko for bivirkninger hos spædbørn, der ammes, kan

ikke udelukkes.

Cetirizin udskilles i human mælk i koncentrationer, som udgør 25 % til 90 % målt i

plasma, afhængigt af prøveudtagningstidspunkt efter administration. Derfor bør der

udvises forsigtighed ved ordination af cetirizin til ammende kvinder.

Fertilitet

Der er begrænset data tilgængeligt vedrørende human fertilitet, men der er ikke påvist

sikkerhedsrisici. Dyrestudier har ikke vist sikkerhedsrisici vedrørende human reproduktion.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Objektive målinger af køreevne, søvnlatens og samlebåndsarbejde har ikke vist

påvirkninger af klinisk relevans ved anvendelse af den anbefalede dosis på 10 mg.

Dog skal patienter, som oplever døsighed, afholde sig fra at føre motorkøretøj, udføre

potentielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner, bør ikke overskride den anbefalede

daglige dosis og bør tage hensyn til deres respons på lægemidlet.

dk_hum_50198_spc.doc

Side 4 af 11

Bivirkninger

Kliniske studier

Oversigt

Kliniske studier har vist, at cetirizin ved den anbefalede dosis har mindre alvorlige

bivirkninger på CNS, herunder døsighed, træthed, svimmelhed og hovedpine. I nogle

tilfælde er der rapporteret om paradoksal stimulation af CNS.

Selvom cetirizin er en selektiv perifer H

-receptor-antagonist og stort set ikke har

antikolinerg aktivitet, er der rapporteret isolerede tilfælde af vandladningsbesvær,

akkommodationsforstyrrelse og mundtørhed.

Der er rapporteret tilfælde af unormal leverfunktion med forhøjede leverenzymer ledsaget

af forhøjet bilirubin. Dette forsvinder for det meste ved seponering af behandlingen med

cetirizindihydrochlorid.

Liste over bivirkninger

Dobbeltblinde, kontrollerede kliniske forsøg, som sammenlignede cetirizin med placebo

eller andre antihistaminer ved den anbefalede dosis (10 mg daglig for cetirizin) med

tilgængelige kvantitative sikkerhedsdata, omfattede mere end 3200 personer, som fik

cetirizin.

Ud fra denne pooling, blev der i placebokontrollerede forsøg rapporteret følgende

bivirkninger for cetirizin 10 mg med hyppigheder på 1,0 % eller derover:

Bivirkning

(WHO-ART)

Cetirizin 10 mg

(n = 3260)

Placebo

(n = 3061)

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Træthed

1,63 %

0,95 %

Nervesystemet

Svimmelhed

Hovedpine

1,10 %

7,42 %

0,98 %

8,07 %

Mave-tarm-kanalen

Mavesmerter

Mundtørhed

Kvalme

0,98 %

2,09 %

1,07 %

1,08 %

0,82 %

1,14 %

Psykiske forstyrrelser

Døsighed

9,63 %

5,00 %

Luftveje, thorax og mediastinum

Pharyngitis

1,29 %

1,34 %

Selvom forekomsten af døsighed var statistisk mere almindelig end ved placebo, var den

mild til moderat i størstedelen af tilfældene. Objektive undersøgelser, som blev påvist ved

andre studier, viste, at almindelige dagligdagsaktiviteter ikke blev påvirket hos raske, unge

frivillige forsøgspersoner ved den anbefalede dosis.

Pædiatrisk population

Bivirkninger med en hyppighed på mindst 1 % hos børn fra 6 måneder til 12 år, som deltog

i placebokontrollerede kliniske forsøg, er:

dk_hum_50198_spc.doc

Side 5 af 11

Bivirkninger

(WHO-ART)

Cetirizin 10 mg

(n = 1656)

Placebo

(n = 1294)

Mave-tarm-kanalen

Diarre

1,0 %

0,6 %

Psykiske forstyrrelser

Døsighed

1,8 %

1, 4 %

Luftveje, thorax og mediastinum

Rhinitis

1,4 %

1,1 %

Almene symptomer of reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

1,0 %

0,3 %

Erfaring efter markedsføring

Foruden de bivirkninger, som blev rapporteret under de kliniske studier og som er anført

ovenfor, blev følgende bivirkninger rapporteret efter markedsføring.

Bivirkninger er angivet efter systemorganklasse i henhold til MedDRA-databasen, og

anslået hyppighed er baseret på erfaringer efter markedsføring.

Hyppigheden defineres som følger: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til

<1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget

sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data).

Blod og lymfesystem

Meget sjælden: Trombocytopeni

Immunsystemet

Sjælden: Overfølsomhed

Meget sjælden: Anafylaktisk shock

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt: Øget appetit

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig: Agitation

Sjælden: Aggression, konfusion, depression, hallucinationer, søvnløshed

Meget sjælden: Tics

Ikke kendt: Selvmordsforestillinger, mareridt

Nervesystemet

Ikke almindelig: Paræstesier

Sjælden: Kramper

Meget sjælden: Smagsforstyrrelser, synkope, tremor, dystoni, dyskinesi

Ikke kendt: Amnesi, hukommelsessvækkelse

Øjne

Meget sjælden: Akkomodationsforstyrrelse, sløret syn, okulogyr krise

Øre og labyrint

Ikke kendt: Vertigo

dk_hum_50198_spc.doc

Side 6 af 11

Hjerte

Sjælden: Takykardi

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig: Diarre

Lever og galdeveje

Sjælden: Unormal leverfunktion (forhøjede transaminaser, alkalisk fosfatase, gamma GT

og bilirubin)

Ikke kendt: Hepatitis

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig: Kløe, udslæt

Sjælden: Urticaria

Meget sjælden: Angioneurotisk ødem, fikseret lægemiddeludslæt

Ikke kendt: akut generaliseret eksantematøs pustulose

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke kendt: Artralgi

Nyrer og urinveje

Meget sjælden: Dysuri, enuresis

Ikke kendt: Urinretention

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig: Asteni, utilpashed

Sjælden: Ødem

Undersøgelser

Sjælden: Vægtøgning

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der er rapporteret om pruritus (intens kløe) og/eller urticaria efter seponering af

behandlingen med cetirizin.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Overdosering

Symptomer

Symptomer på overdosering er hovedsageligt associeret med virkninger på CNS eller med

virkninger, som kunne tyde på en antikolinerg effekt.

dk_hum_50198_spc.doc

Side 7 af 11

Bivirkninger, som er rapporteret efter indtagelse af mindst 5 gange den anbefalede daglige

dosis, er: konfusion, diarre, træthed, hovedpine, utilpashed, mydriasis, kløe, rastløshed,

sedation, døsighed, stupor, takykardi, tremor og urinretention.

Behandling

Der findes ingen specifik antidot til cetirizin.

I tilfælde af overdosering anbefales symptomatisk eller støttende behandling.

Maveskylning kan overvejes, kort efter indtagelse af lægemidlet.

Cetirizin elimineres ikke effektivt ved hæmodialyse.

4.10

Udlevering

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R 06 AE 07. Antihistamin til systemisk anvendelse, piperazinderivater.

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Cetirizin, en human metabolit af hydroxycin, er en potent og selektiv perifer H

-receptor-

antagonist. In vitro-undersøgelser omhandlende receptorbinding har ikke vist nogen målbar

affinitet for andre receptorer end H

-receptorer.

Farmakodynamisk virkning

Ud over H

-receptorblokerende virkning har cetirizin vist antiallergiske egenskaber: Ved

en dosis på 10 mg en eller to gange daglig hæmmer det migrationen af eosinofile celler i

hud og conjunctiva hos atopiske personer, som bliver udsat for allergen provokation.

Klinisk virkning og sikkerhed

Undersøgelser med raske frivillige viste, at cetirizin ved doser på 5 og 10 mg hæmmede

hudreaktioner med vabler og blussen. Disse hudreaktioner fremkaldes ved meget høje

histaminkoncentrationer, men om der er sammenhæng med virkningen, er ikke fastlagt.

I en 6-ugers placebokontrolleret undersøgelse med 186 patienter med både allergisk

rhinitis og mild til moderat astma forbedrede cetirizin 10 mg en gang daglig

rhinitissymptomerne og påvirkede ikke lungefunktionen. Dette studie understøtter

sikkerheden ved administrering af cetirizin til allergiske patienter med mild til moderat

astma.

I en placebokontrolleret undersøgelse, hvor cetirizin blev givet i en høj daglig dosis på

60 mg i 7 dage, sås der ikke signifikant forlængelse af QT-intervallet.

Det er påvist, at cetirizin forbedrer livskvaliteten hos patienter med helårs og

sæsonbetinget allergisk rhinitis, når det administreres ved den anbefalede dosis.

Pædiatrisk population

I en 35-dages undersøgelse med børn mellem 5 og 12 år blev der ikke fundet tolerans over

for virkningen af antihistamin (suppression af vabler og blussen). Når behandlingen

dk_hum_50198_spc.doc

Side 8 af 11

stoppes efter gentagne administrationer af cetirizin, vil huden genvinde den normale

aktivitet mod histamin inden for 3 dage.

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Steady state peak-plasmakoncentrationerne er ca. 300 ng/ml og nås inden for 1,0

time. Fordelingen af farmakokinetiske parametre, såsom peak-plasmakoncentration (C

og areal under kurven (AUC) er unimodal.

Absorptionsgraden af cetirizin reduceres ikke ved samtidig indtagelse af føde, imidlertid

reduceres absorptionshastigheden. Biotilgængeligheden er ens, når cetirizin administreres

som opløsning, kapsler eller tabletter.

Fordeling

Det tilsyneladende distributionsvolumen er 0,50 l/kg. Proteinbindingen af cetirizin i plasma

er 93

0,3 %. Cetirizin modificerer ikke proteinbindingen af warfarin.

Biotransformation

Cetirizin undergår kun ubetydelig første-passage metabolisering.

Elimination

Den terminale halveringstid er ca. 10 timer, og der er ikke observeret akkumulation af

cetirizin efter daglige doser på 10 mg i 10 dage. Omkring to tredjedele af dosis udskilles

uomdannet i urinen.

Linearitet/non-linearitet

Cetirizin udviser lineær kinetik inden for dosisområdet 5 til 60 mg.

Særlige befolkningsgrupper

Nedsat nyrefunktion

Lægemidlets farmakokinetik var ens hos patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatinin-

clearance større end 40 ml/min) og hos raske frivillige. Patienter med moderat nedsat

nyrefunktion havde 3 gange så lang halveringstid og et fald i clearance på 70 %

sammenlignet med raske frivillige.

Patienter i hæmodialyse (kreatinin-clearance mindre end 7 ml/min), som fik en enkelt

peroral cetirizindosis på 10 mg, havde 3 gange så lang halveringstid og et fald i clearance

på 70 % sammenlignet med normale. Cetirizin blev ikke fjernet effektivt ved hæmodialyse.

Dosisjustering er nødvendig hos patienter med moderat til alvorligt nedsat nyrefunktion (se

pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Patienter med kronisk leversygdom (hepatocellulær, kolestatisk og biliær cirrhose), som fik

en enkeltdosis cetirizin på 10 eller 20 mg, havde en 50 % stigning i halveringstiden samt et

fald på 40 % i clearance sammenlignet med raske personer.

Dosisjustering er kun nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion, hvis de samtidig

har nedsat nyrefunktion.

dk_hum_50198_spc.doc

Side 9 af 11

Ældre

Halveringstiden blev øget med 50 % og clearance blev nedsat med 40 % hos 16 ældre

personer sammenlignet med normale personer efter en enkeltdosis på 10 mg. Faldet i

clearance af cetirizin hos frivillige ældre viste sig at være relateret til deres nedsatte

nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Halveringstiden af cetirizin var ca. 6 timer hos børn på 6-12 år og 5 timer hos børn på 2-6

år. Hos spædbørn og småbørn på 6 til 24 måneder er halveringstiden reduceret til 3,1 time.

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Croscarmellose sodium

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Tabletovertræk:

Titandioxid (E 171)

Hypromellose (E 464)

Macrogol

Uforligeligheder

Ikke relevant.

Opbevaringstid

3 år.

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PVDC/blisterkort af aluminium.

Blisterkort med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50×1, 60, 90 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

dk_hum_50198_spc.doc

Side 10 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information