Ceftazidim "Stragen" 500 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

23-07-2017

Aktiv bestanddel:
CEFTAZIDIM
Tilgængelig fra:
Stragen Nordic A/S
ATC-kode:
J01DD02
INN (International Name):
ceftazidime
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
pulver til injektionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
38964
Autorisation dato:
2007-08-14

21. juli 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Ceftazidim "Stragen", pulver til injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

23280

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ceftazidim "Stragen"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

500 mg: Hvert hætteglas indeholder 582 mg ceftazidimpentahydrat svarende til 500 mg

ceftazidim.

1000 mg: Hvert hætteglas indeholder 1165 mg ceftazidimpentahydrat svarende til 1000 mg

ceftazidim.

Hjælpestoffer:

500 mg: 25,6 mg (1,11 mmol) natrium/hætteglas med pulver til injektionsvæske,

opløsning.

1000 mg: 51,2 mg (2,23 mmol) natrium/hætteglas med pulver til injektionsvæske,

opløsning.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning

Hvidt til cremefarvet pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ceftazidim er indiceret til behandling af følgende infektioner hos børn og voksne, herunder

nyfødte (fra fødslen):

Nosokomiel pneumoni

Bronkopulmonale infektioner i forbindelse med cystisk fibrose

Bakteriel meningitis

Kronisk suppurerende otitis media

dk_hum_38964_spc.doc

Side 1 af 19

Malignt otitis externa

Komplicerede urinvejsinfektioner

Komplicerede hud- og blødtvævsinfektioner

Komplicerede intraabdominelle infektioner

Knogle- og ledinfektioner

Peritonitis i forbindelse med dialyse hos patienter i CAPD.

Behandling af patienter med bakteriæmi, der forekommer i forbindelse med eller menes at

være forbundet med en af ovennævnte infektioner.

Ceftazidim kan anvendes til behandling af patienter med neutropen feber, der menes at

skyldes en bakteriel infektion.

Ceftazidim kan anvendes perioperativ profylakse af urinvejsinfektioner hos patienter, der

får foretaget transurethral resektion af prostata (TUR-P).

Valget af ceftazidim skal baseres på dets antibakterielle spektrum, som primært er

begrænset til aerobe gramnegative bakterier (se pkt. 4.4 og 5.1).

Ceftazidim bør gives sammen med andre antibakterielle stoffer, når det mulige område af

kausale bakterier ikke falder inden for dets aktivitetsspektrum.

Der skal tages hensyn til officielle retningslinjer om hensigtsmæssig brug af antibakterielle

stoffer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Administration

Intravenøs anvendelse

Intramuskulær anvendelse (kun i særlige kliniske situationer).

Dosering

Tabel 1: Voksne og børn ≥ 40 kg

Periodisk administration

Infektion

Dosis

Bronkopulmonale infektioner i

forbindelse med cystisk fibrose

100 til 150 mg/kg/dag hver 8. time, maks. 9 g

daglig

Febril neutropeni

2 g hver 8. time

Nosokomiel pneumoni

Bakteriel meningitis

Bakteriæmi*

Knogle- og ledinfektioner

1-2 g hver 8. time

Komplicerede hud- og

blødtvævsinfektioner

Komplicerede intraabdominelle

infektioner

dk_hum_38964_spc.doc

Side 2 af 19

Peritonitis i forbindelse med dialyse

hos patienter i CAPD

Komplicerede urinvejsinfektioner

1-2 g hver 8. time eller 12. time

Perioperativ profylakse ved

transurethral resektion af prostata

(TUR-P)

1 g ved induktion af anæstesi og anden dosis

ved fjernelse af kateter

Kronisk suppurerende otitis media

1-2 g hver 8. time

Malignt otitis externa

Kontinuerlig infusion

Infektion

Dosis

Febril neutropeni

Startdosis på 2 g efterfulgt af kontinuerlig

infusion af 4 til 6 g hver 24. time

Nosokomiel pneumoni

Bronkopulmonale infektioner i

forbindelse med cystisk fibrose

Bakteriel meningitis

Bakteriæmi*

Knogle- og ledinfektioner

Komplicerede hud- og

blødtvævsinfektioner

Komplicerede intraabdominelle

infektioner

Peritonitis i forbindelse med dialyse

hos patienter i CAPD

Hos voksne med normal nyrefunktion er 9 g/dag anvendt uden bivirkninger.

*Når dette er forbundet med eller menes at være forbundet med en af de infektioner,

der er nævnt i pkt. 4.1.

Tabel 2: Børn < 40 kg

Spædbørn og børn > 2 måneder og børn < 40 kg

Periodisk administration

Infektion

Sædvanlig dosis

Komplicerede urinvejsinfektioner

100-150 mg/kg/dag i tre separate doser, maks.

6 g/dag

Kronisk suppurerende otitis media

Malignt otitis externa

Neutropene børn

150 mg/kg/dag i tre separate doser, maks. 6 g/

Bronkopulmonale infektioner i

forbindelse med cystisk fibrose

Bakteriel meningitis

Bakteriæmi*

Knogle- og ledinfektioner

100-150 mg/kg/dag i tre separate doser, maks.

6 g/dag

Komplicerede hud- og

dk_hum_38964_spc.doc

Side 3 af 19

blødtvævsinfektioner

Komplicerede intraabdominelle

infektioner

Peritonitis i forbindelse med dialyse

hos patienter i CAPD

Kontinuerlig infusion

Infektion

Sædvanlig dosis

Febril neutropeni

Startdosis på 60-100 mg/kg efterfulgt af

kontinuerlig infusion 100-200 mg/kg/dag,

maks. 6 g/dag

Nosokomiel pneumoni

Bronkopulmonale infektioner i

forbindelse med cystisk fibrose

Bakteriel meningitis

Bakteriæmi*

Knogle- og ledinfektioner

Komplicerede hud- og

blødtvævsinfektioner

Komplicerede intraabdominelle

infektioner

Peritonitis i forbindelse med dialyse

hos patienter i CAPD

Nyfødte og spædbørn ≤ 2 måneder

Periodisk administration

Infektion

Sædvanlig dosis

Fleste infektioner

25-60 mg/kg/dag i to separate doser

Hos nyfødte og spædbørn ≤ 2 måneder kan serumhalveringstiden for Ceftazidim være

tre til fire gange halveringstiden hos voksne.

* Når dette er forbundet med eller menes at være forbundet med en af de infektioner,

der er nævnt i pkt. 4.1.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og effekten af Ceftazidim "Stragen" indgivet ved kontinuerlig infusion hos

nyfødte og spædbørn ≤ 2 måneder er ikke fastslået.

Ældre

Som følge af den aldersrelaterede lavere clearance af ceftazidim hos ældre patienter bør

den daglige dosis normalt ikke overstige 3 g hos patienter over 80 år.

edsat leverfunktion

I henhold til de tilgængelige data er dosisjustering ikke påkrævet ved mild eller moderat

nedsat leverfunktion. Der er ingen forsøgsdata fra patienter med alvorligt nedsat

leverfunktion (se også pkt. 5.2). Nøje klinisk overvågning af sikkerhed og effekt tilrådes.

dk_hum_38964_spc.doc

Side 4 af 19

Nedsat nyrefunktion

Ceftazidim udskilles uomdannet via nyrerne. Dosis bør derfor reduceres hos patienter med

nedsat nyrefunktion (se også pkt. 4.4).

Startdosis på 1 g bør gives. Vedligeholdelsesdoser bør baseres på kreatininclearance:

Tabel 3: Anbefalet vedligeholdelsesdoser af Ceftazidim "Stragen" ved nedsat nyrefunktion

– periodisk infusion

Voksne og børn 40 kg

Kreatininclearanc

(ml/min)

Omtrentlig

serumkreatinin

μmol/l (mg/dl)

Anbefalet

enhedsdosis af

Ceftazidim

"Stragen" (g)

Doseringshyppighed

angivet i timer

50-31

150-200

(1,7-2,3)

30-16

200-350

(2,3-4,0)

15-6

350-500

(4,0-5,6)

<5

>500

(>5,6)

Hos patienter med alvorlige infektioner bør enhedsdosen øges med 50 %. Alternativt øges

doseringshyppigheden.

Hos børn bør kreatininclearance tilpasses legemsoverfladen eller den fedtfrie vægt (lean

body mass).

Børn < 40 kg

Kreatininclearanc

e ml/min**

Omtrentlig

serumkreatinin*

µmol/l (mg/dl)

Anbefalet enkeltdosis

mg/kg kropsvægt

Doseringshyppighe

d angivet i timer

50-31

150-200 (1,7-2,3)

30-16

200-350 (2,3-4,0)

15-6

350-500 (4,0-5,6)

12,5

< 5

> 500 (> 5,6)

12,5

* Serumkreatininværdierne er vejledende værdier, der ikke nøjagtigt angiver den

samme reduktionsgrad for alle patienter med nedsat nyrefunktion.

** Anslået legemesoverflade eller målt.

Nøje klinisk overvågning af sikkerhed og effekt tilrådes.

dk_hum_38964_spc.doc

Side 5 af 19

Tabel 4:

Anbefalet vedligeholdelsesdoser af Ceftazidim "Stragen" ved nedsat nyrefunktion

– kontinuerlig infusion

Voksne og børn ≥ 40 kg

Kreatininclearance

(ml/min)

Omtrentlig serumkreatinin

μmol/l (mg/dl)

Sædvanlig dosis

50-31

150-200

(1,7-2,3)

Startdosis på 2 g efterfulgt af

1 g til 3 g/24 timer

30-16

200-350

(2,3-4,0)

Startdosis på 2 g efterfulgt af

1 g/24 timer

≤15

>350

(>4,0)

Ikke evalueret

Der bør udvises sikkerhed ved valg af dosis. Nøje klinisk overvågning af sikkerhed og

effekt tilrådes.

Børn < 40 kg

Sikkerheden og effekten af Ceftazidim "Stragen" indgivet som kontinuerlig infusion hos

børn < 40 kg med nedsat nyrefunktion er ikke blevet fastlagt. Nøje klinisk overvågning af

sikkerhed og effekt tilrådes.

Ved kontinuerlig infusion hos børn med nedsat nyrefunktion bør kreatininclearance

tilpasses legemsoverfladen eller den fedtfrie vægt (lean body mass).

Hæmodialyse

Serumhalveringstiden under hæmodialyse varierer fra 3-5 timer.

Efter hver hæmodialyseperiode bør den vedligeholdelsesdosis af ceftazidim, der anbefales

i tabellen nedenfor, gentages.

Peritonealdialyse

Ceftazidim kan bruges under peritonealdialyse og kontinuerlig ambulant peritonealdialyse

(CAPD).

Til intravenøs brug kan ceftazidim desuden tilsættes dialysevæsken (normalt 125 til 250

mg for 2 l dialyseopløsning).

Hos patienter med nyresvigt, som er i kontinuerlig atrio-venøs hæmodialyse eller

gennemgår high-flux hæmofiltration på intensivafdeling: 1 g daglig som enkelt dosis eller i

separate doser. Ved low-flux hæmofiltration anbefales en dosis som anført for nedsat

nyrefunktion.

Hos patienter, der gennemgår veno-venøs hæmofiltration og veno-venøs hæmodialyse,

følges doseringsanbefalingerne i tabellerne nedenfor.

dk_hum_38964_spc.doc

Side 6 af 19

Tabel 5: Doseringsvejledning ved kontinuerlig veno-venøs hæmofiltration:

Residual nyrefunk-

tion (kreatinin-

clearance ml/min)

Vedligeholdelsesdosis (mg) ved en ultrafiltrationshastighed

(ml/min) på

16.7

33.3

Vedligeholdelsesdosis administreres hver 12. time

Tabel 6: Doseringsvejledning ved kontinuerlig veno-venøs hæmodialyse:

Residual nyrefunk-

tion (kreatinin-

clearance ml/min)

Vedligeholdelsesdosis (mg) ved en dialysat in-flow

hastighed på

1,0 liter/time

2,0 liter/time

Ultrafiltrationshastighed

(liter/time)

Ultrafiltrationshastighed

(liter/time)

1000

1000

1000

1000

Vedligeholdelsesdosis administreres hver 12. time

Administration

Ceftazidim "Stragen" indgives ved intravenøs injektion eller infusion eller som dyb

intramuskulær injektion. Anbefalede intramuskulære injektionssteder er den øvre ydre

kvadrant af glutæus maximus eller den laterale del af låret. Ceftazidim "Stragen"-

opløsninger kan gives direkte i venen eller indføres i et infusionssæt, hvis patienten

modtager parenterale væsker.

Som standard er den anbefalede indgivelsesmåde intravenøs periodisk injektion eller

intravenøs kontinuerlig infusion. Intramuskulær administration bør kun overvejes, når

intravenøs administration ikke er muligt eller hensigtsmæssigt for patienten.

Dosis afhænger af infektionens sværhedsgrad og følsomhed samt infektionssted og type og

af patientens alder og nyrefunktion.

For instruktioner om tilberedning af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for ceftazidim, andre cephalosporiner eller et af stofferne i pkt. 6.1.

Tidligere alvorlig overfølsomhed (f.eks. anafylaktisk reaktion) over for andet antibiotikum

af beta-lactamtypen (penicillin, monobaktamer og carbapenemer).

dk_hum_38964_spc.doc

Side 7 af 19

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Som ved alle antibiotika af beta-lactamtypen er der rapporteret alvorlige og til tider fatale

overfølsomhedsreaktioner. I tilfælde af alvorlige overfølsomhedsreaktioner afbrydes

behandlingen med ceftazidim, og tilstrækkelige nødforanstaltninger iværksættes.

Før behandling med ceftazidim indledes, fastlægges det, om patienten tidligere har haft

alvorlige overfølsomhedsreaktioner over for ceftazidim, andre cephalosporiner eller andre

stoffer af beta-lactamtypen. Der bør udvises forsigtighed, hvis ceftazidim gives til patienter

med tidligere ikke-alvorlig overfølsomhed over for andre stoffer af beta-lactamtypen.

Aktivitetsspektrum

Ceftazidim har et begrænset spektrum af antibakteriel aktivitet. Det er ikke egnet som

enkeltstof til behandling af visse typer infektioner, medmindre patogenet allerede er

dokumenteret og vides at være modtagelig, eller der er seriøs formodning om, at de mest

sandsynlige patogener ville være egnet til behandling med ceftazidim. Dette gælder

navnlig, når det overvejes at behandle patienter med bakteriæmi, og ved behandling af

bakteriel meningitis, hud- og blødtvævsinfektioner samt knogle- og ledinfektioner.

Ceftazidim er desuden følsom over for hydrolyse ved flere ESBL'er (extended spectrum

beta lactamase). Oplysninger om forekomsten af ESBL-producerende organismer bør

derfor indgå i overvejelserne ved valg af ceftazidim til behandling.

Pseudomembranøs colitis

Colitis og pseudomembranøs colitis forbundet med antibakterielle stoffer er blevet

rapporteret under anvendelse af næsten alle antibakterielle stoffer, herunder ceftazidim, og

kan variere i sværhedsgrad fra mild til livstruende. Det er derfor vigtigt at overveje denne

diagnose hos patienter, der får diaré under eller efter indgivelsen af ceftazidim (se pkt. 4.8).

Seponering af ceftazidim og specifik behandling for Clostridium difficile bør overvejes.

Lægemidler, der hæmmer peristaltikken, bør ikke gives.

Nyrefunktion

Samtidig behandling med høje doser af cephalosporiner og nefrotoksiske lægemidler, som

f.eks. aminoglykosider eller kraftige diuretika (f.eks. furosemid) kan have en negativ

indflydelse på nyrefunktionen.

Ceftazidim udskilles via nyrerne, og dosis bør derfor reduceres hos patienter med nedsat

nyrefunktion. Patienter med nedsat nyrefunktion bør overvåges nøje med hensyn til

sikkerhed og effekt. Der er lejlighedsvis rapporteret neurologiske sequelae, når dosis er

blevet reduceret hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2 og 4.8).

Overvækst af ikke-følsomme mikroorganismer

Langvarig anvendelse kan medføre overvækst af ikke-modtagelige organismer, f.eks.

Enterococci og fungi, som kan kræve seponering af behandling eller andre

foranstaltninger. Gentagen evaluering af patientens tilstand er vigtig.

Test- og analyseinteraktioner

Ceftazidim påvirker ikke enzymbaserede test for glycosuri, men der kan ses en mindre

interferens (falsk positiv) ved kobberreduktionsmetoder (Benedicts, Fehlings, Clinitest).

dk_hum_38964_spc.doc

Side 8 af 19

Ceftazidim påvirker ikke alkalisk picrat assay af kreatinin.

Udvikling af en positiv Coomb’s test hos 5 % af patienterne i forbindelse med anvendelse

af ceftazidim, kan interferere med cross-matching af blod.

Natriumindhold

Vigtige oplysninger om et af indholdsstofferne i Ceftazidim "Stragen":

Ceftazidim "Stragen" 500 mg indeholder 25,6 mg (1,11 mmol) natrium pr. hætteglas.

Ceftazidim "Stragen" 1000 mg indeholder 51,2 mg (2,23 mmol) natrium pr. hætteglas.

Patienter på kontrolleret natriumdiæt skal tage højde for natriumindholdet.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er kun gennemført interaktionsforsøg med probenecid og furosemid.

Samtidig anvendelse af høje doser af nefrotoksiske lægemidler kan påvirke nyrefunktionen

negativt (se pkt. 4.4).

Chloramphenicol har in vitro antagonistisk virkning over for ceftazidim og andre

cephalosporiner. Den kliniske relevans heraf kendes ikke. Hvis samtidig administration af

ceftazidim og chloramphenicol foreslås, bør muligheden for antagonisme dog overvejes.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Ingen tilgængelige data.

Graviditet

Der er begrænsede data om anvendelse af ceftazidim hos gravide kvinder. Dyrestudier

indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige virkninger mht. graviditet,

embryoets/fostrets udvikling eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

Ceftazidim bør kun anvendes til gravide kvinder, hvis fordelene opvejer risikoen.

Amning

Ceftazidim passerer over i modermælken i små mængder. Ved terapeutiske doser af

ceftazidim forventes der dog ingen effekt på det spædbarn, der ammes. Ceftazidim kan

bruges under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Der kan dog forekomme uønskede virkninger (f.eks. svimmelhed), som

kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner (se pkt. 4.8)

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er eosinofili, trombocytose, phlebitis eller

trombophlebitis ved intravenøs indgivelse, diaré, forbigående forhøjelse af hepatiske

dk_hum_38964_spc.doc

Side 9 af 19

enzymer, makulopapuløst eller urtikarielt udslæt, smerte og/eller betændelse efter

intramuskulær injektion og positiv Coomb’s test.

Data fra sponsorerede og ikke-sponsorerede kliniske forsøg er anvendt til at bestemme

hyppigheden af almindelige og ikke-almindelige bivirkninger. De hyppigheder, der er

tildelt alle andre bivirkninger, er generelt bestemt ved hjælp af postmarketing-data og

henviser til en rapporteringshyppighed og ikke en faktisk hyppighed. Inden for hver

hyppighedskategori præsenteres bivirkningerne efter faldende alvorlighed.

Følgende konvention er anvendt til klassificering af hyppighed:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Hyppighed

System-

organklasse

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt (kan

ikke estimeres

ud fra

forhåndenværen

de data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Candidiasis

(herunder

vaginitis og oral

trøske)

Blod og

lymfesystem

Eosinophili

Trombocyt-

Neutropeni

Leukopeni

Trombocytopeni

Agranulocytose

Hæmolytisk

anæmi

Lymphocytose

Immunsystemet

Anafylaksi

(herunder

bronkospasme

og/eller

hypotension) (se

pkt. 4.4)

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Neurologiske

sequelae

Paræstesi

Vaskulære

sygdomme

Phlebitis

eller

trombophle

bitis ved

intravenøs

administrati

Mave-tarm-

kanalen

Diaré

Diaré og colitis

forbundet med

antibakterielle

stoffer

(se pkt.

4.4)

Mavesmerter

Dårlig smag

dk_hum_38964_spc.doc

Side 10 af 19

Hyppighed

System-

organklasse

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt (kan

ikke estimeres

ud fra

forhåndenværen

de data)

Kvalme

Opkastning

Lever og

galdeveje

Forbigående

forhøjelse af

en eller

flere

leverenzym

Gulsot

Hud og subkutane

væv

Makulopap

uløst eller

urtikarielt

udslæt

Pruritus

Toksisk

epidermal

nekrolyse

Stevens-

Johnsons

syndrom

Erythema

multiforme

Angioødem

Lægemiddelreak

tion med

eosinofili og

systemiske

reaktioner

DRESS

Nyrer og urinveje

Forbigående

forhøjelse af

urinstof/urinkvæ

lstof i blod

og/eller

serumkreatinin

Interstitiel

nefritis

Akut

nyresvigt

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Smerte

og/eller

betændelse

efter

intramuskul

ær injektion

Feber

Undersøgelser

Positiv

Coomb’s

test

Der har været rapporter om neurologiske sequelae, herunder tremor, myoclonus, kramper,

encephalopati og koma hos patienter med nedsat nyrefunktion, hos hvem Ceftazidim "Stragen"-

dosis ikke blev reduceret på passende vis.

Diaré og colitis kan være forbundet med Clostridium difficile og kan forekomme som colitis

pseudomembranacea.

ALT (SGPT), AST (SOGT), LHD, GGT, alkalisk fosfatase.

Der har været sjældne rapporter, hvor DRESS har været forbundet med ceftazidim

En positiv Coomb's udvikles hos ca. 5 % af patienterne og kan interferere med cross-matching af

blod.

dk_hum_38964_spc.doc

Side 11 af 19

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

dk_hum_38964_spc.doc

Side 12 af 19

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Overdosering kan medføre neurologiske sequelae, herunder encephalopati, kramper og

koma.

Symptomer på overdosering kan forekomme, hvis dosis ikke reduceres korrekt hos

patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2 og 4.4).

Niveauet af ceftazidim i serum kan blive reduceret ved hæmodialyse eller peritoneal

dialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 01 DD 02. Antibakterielle midler til systemisk anvendelse. Tredje-

generations cephalosporiner.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Ceftazidim hæmmer bakteriecellevæggenes syntese efter binding til penicillinbindende

proteiner (PBP'er). Dette medfører en afbrydelse af cellevægsbiosyntesen (peptidoglycan),

hvilket medfører opløsning af bakteriens celle og død.

Forhold mellem PK/PD

For cephalosporiner har det vigtigste farmakokinetisk-farmakodynamiske indeks for

korrelation med in vivo-effekt vist sig at være den procentdel af doseringsintervallet, som

den ubundne koncentration forbliver over den mindste hæmmende koncentration (MIC) af

ceftazidim for individuelle målarter (dvs. %T>MIC).

Resistensmekanisme

Bakteriel resistens over for ceftazidim kan skyldes en eller flere af følgende mekanismer:

hydrolyse ved hjælp af beta-lactamaser. Ceftazidim kan hydrolyseres effektivt af

bredspektrede beta-lactamaser (ESBL), herunder SHV-serien af ESBL, og AmpC-

enzymer, som kan induceres eller undergå stabil derepression hos visse aerobe gram-

negative bakteriestammer

nedsat affinitet af penicillinbindende proteiner over for ceftazidim

ydre membranimpermeabilitet, som begrænser ceftazidims adgang til

penicillinbindende proteiner hos gram-negative bakterier

bakterie-effluxpumper

dk_hum_38964_spc.doc

Side 13 af 19

Breakpoints

Breakpoints for minimum hæmmende koncentration (MIC) fastlagt af European

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) er følgende:

Organisme

Breakpoints (mg/l)

S

I

R

Enterobacteriaceae

≤ 1

> 4

Pseudomonas aeruginosa

≤ 8

> 8

Breakpoints ikke relateret til arter

≤ 4

> 8

S=susceptible (følsomme), I=intermediate (intermediære), R=resistant (resistente).

Breakpoints vedrører højdosisbehandling (2 g x 3).

Breakpoints ikke relateret til arter er primært bestemt ud fra PK/PD-data og er

uafhængige af MIC-fordelingen for specifikke arter. De må kun anvendes til arter, der ikke

er nævnt i tabellen eller fodnoterne.

Mikrobiologisk følsomhed

Prævalensen af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter.

Lokal information om resistens er ønskværdig, især ved behandling af svære infektioner.

Efter behov bør der indhentes ekspertrådgivning, når den lokale forekomst af resistens

medfører, at anvendelsen af ceftazidim til visse infektionstyper er tvivlsom.

Almindeligt følsomme arter

Gram-positive aerober:

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Gram-negative aerober:

Citrobacter koseri

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria meningitidis

Pasteurella multocida

Proteus mirabilis

Proteus spp. (andre)

Providencia spp.

Arter, for hvilke erhvervet resistens kan være et problem

Gram-positive aerober:

Staphylococcus aureus

£

Streptococcus pneumoniae

££

Viridans group streptococcus

Gram-negative aerober:

Acinetobacter baumannii

£+

.

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

dk_hum_38964_spc.doc

Side 14 af 19

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella spp. (andre)

Pseudomonas aeruginosa

Serratia spp.

Morganella morganii

Gram-positive anaerober:

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus spp.

Gram-negative anaerober:

Fusobacterium spp.

Organismer med nedarvet resistens

Gram-positive aerober:

Enterococci spp incl. Enterococcus faecalis og Enterococcus faecium

Listeria spp.

Gram-positive anaerober:

Clostridium difficile

Gram-negative anaerober:

Bacteroides spp. (mange stammer af Bacteroides fragilis er resistente).

Andre:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

S. aureus, som er methicillin-følsom, vurderes at have nedarvet lav følsomhed over for

ceftazidim. Alle methicillin-resistente S. aureus er resistente over for ceftazidim.

££

S. pneumonia, som udviser intermediær følsomhed eller er resistent over for penicillin,

kan forventes at udvise mindst reduceret følsomhed over for ceftazidim.

Der er observeret høj resistens i et eller flere områder/et eller flere lande/en eller flere

regioner i EU.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter intramuskulær administration af 500 mg og 1 g ceftazidim opnås de højeste

plasmaniveauer på henholdsvis 18 og 37 mg/l hurtigt. Fem minutter efter intravenøs

bolusinjektion af 500 mg, 1 g eller 2 g er plasmaniveauerne henholdsvis 46, 87 og 170 mg/

l. Kinetikken for ceftazidim er lineær inden for enkeltdosisintervallet 0,5 til 2 g efter

intravenøs eller intramuskulær dosering.

Distribution

Serumproteinbindingsgraden for ceftazidim er lav (ca. 10 %). Koncentrationer over MIC

for almindelige patogener kan opnås i væv, som f.eks. knogler, hjerte samt galde, spyt,

kammervand, synovial-, pleural- og peritonealvæsker. Ceftazidim passerer hurtigt placenta

og udskilles via brystmælken. Ceftazidim passerer kun i ringe omfang blodhjernebarrieren,

lave koncentrationer opnås i cerebrospinalvæsken ved fravær af inflammation.

Koncentrationer på 4 til 20 mg/l eller mere opnås i cerebrospinalvæsken ved betændelse i

meninges.

dk_hum_38964_spc.doc

Side 15 af 19

Biotransformation

Ceftazidim metaboliseres ikke.

Elimination

Efter parenteral administration falder plasmaniveauerne med en halveringstid på ca. 2

timer. Ceftazidim udskilles uomdannet i urin ved glomerulær filtration. Ca. 80 til 90 % af

dosen findes i urinen inden for 24 timer. Mindre end 1 % udskilles via galden.

Særlige patientpopulationer

Nedsat nyrefunktion

Elimineringen af ceftazidim er nedsat hos patienter med nedsat nyrefunktion, og dosis bør

reduceres (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Mildt til moderat nedsat leverfunktion havde ingen virkning på ceftazidims farmakokinetik

hos personer, som fik 2 g intravenøst hver 8. time i 5 dage, såfremt nyrefunktionen ikke

var nedsat (se pkt. 4.2).

Ældre patienter

Den reducerede clearance, som er observeret hos ældre patienter, skyldes primært

aldersrelateret fald i nyreclearance af ceftazidim. Den gennemsnitlige

eliminationshalveringstid varierede fra 3,5 timer til 4 timer efter en eller syv dages

gentagen BID-dosering af 2 g IV bolusinjektioner hos ældre patienter på 80 år eller

derover.

Pædiatrisk population

Halveringstiden for ceftazidim hos for tidligt fødte nyfødte og nyfødte er forlænget med

4,5 timer til 7,5 timer efter en dosis på 25 til 30 mg/kg. Halveringstiden hos børn over 2

måneder er dog inden for området hos voksne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker baseret på forsøg med

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet med gentagne doser, genotoksicitet og toksicitet ved

reproduktion. Der er ikke udført carcinogenicitetsforsøg med ceftazidim.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumcarbonat (E500)

6.2

Uforligeligheder

Ceftazidim må ikke blandes med opløsninger med en pH-værdi over 7,5, f.eks.

natriumhydrogencarbonatopløsning til injektion. Ceftazidim og aminoglykosider må ikke

blandes i samme infusionsopløsning på grund af risiko for udfældning.

Kanyler og katetre til intravenøs anvendelse skal skylles med isotonisk saltvand mellem

administration af ceftazidim og vancomycin for at undgå udfældning.

dk_hum_38964_spc.doc

Side 16 af 19

6.3

Opbevaringstid

Hætteglas før anbrud: 3 år.

Hætteglas efter anbrud: Produktet bør anvendes med det samme.

Efter tilberedning: Produktet bør anvendes med det samme.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Uåbnet: Opbevares under 25°C. Opbevares i yderkarton.

Vedrørende opbevaringsbetingelser for produktet efter tilberedning, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Emballagetype:

500 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Klar farveløs type III hætteglas (15 ml) med brombutylgummiprop og polypropylen flipp-

off aluminiumhætte.

1000 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Klar farveløs type III hætteglas (15 ml) med brombutylgummiprop og polypropylen flipp-

off aluminiumhætte.

Pakningsstørrelse: 10 x 1 hætteglas.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Kun til éngangsbrug.

Tilberedning skal ske under aseptiske betingelser.

Når produktet opløses, udvikles der kuldioxid, og der dannes et overtryk. Små

kuldioxidbobler i opløsningen kan ignoreres.

Instruktion for tilberedning

Se tabellen for tilsætningsmængder og opløsningskoncentrationer. Dette kan være nyttigt,

hvis fraktionerede doser skal bruges.

Hætteglasstørrelse

Mængde af fortynder,

der skal tilsættes (ml)

Omtrentlig

koncentration (mg/ml)

500 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

500 mg

Intramuskulær

1,5 ml

Intravenøs bolus

5 ml

1000 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

1000 mg

Intramuskulær

3 ml

Intravenøs bolus

10 ml

1 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Intramuskulær

3 ml

Intravenøs bolus

10 ml

Intravenøs infusion

50 ml*

2 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Intravenøs bolus

10 ml

Intravenøs infusion

50 ml*

dk_hum_38964_spc.doc

Side 17 af 19

3 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Intravenøs bolus

15 ml

Intravenøs infusion

75 ml*

*NB: Tilsætning sker i to faser.

Farven af opløsninger varierer fra lysegul til ravgul, afhængigt af den anvendte

koncentration, den anvendte opløsningsvæske og opbevaringsforholdene. Inden for de

anførte anbefalinger påvirkes produktets styrke ikke negativt af sådanne farvevariationer.

Ceftazidim kan blandes med:

vand til injektionsvæsker

natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9 %) til injektion

Glucose 50 mg/ml (5 %)

Glucose 50 mg/ml (5 %) i 0,9 % natriumchlorid til injektion

Ceftazidim kan rekonstitueres til intramuskulær brug med 1 % lidocainopløsning til

injektion.

500 mg, 1000 mg, pulver til injektionsvæske, opløsning 1 g, 2 g, 3 g pulver til

injektions-/infusionsvæske, opløsning:

Klargøring af opløsninger til bolusinjektion

Stik kanylen gennem proppen i hætteglasset, og injicér den anbefalede mængde

fortynder. Tag kanylen op igen.

Ryst for at opløse: Kuldioxid frigives, og der fås en klar opløsning efter 1 til 2

minutter.

Vend hætteglasset med bunden i vejret. Tryk sprøjtens stempel i bund, stik kanylen

gennem proppen i hætteglasset, og udtag hele mængden af opløsningsmiddel (trykket i

hætteglasset kan lette udtagningen). Sørg for, at kanylen bliver i opløsningen og ikke

når den øverste del af hætteglasset. Den udtagne opløsning kan indeholde

kuldioxidbobler, som kan ignoreres.

Disse opløsninger kan gives direkte i venen eller indføres i et infusionssæt, hvis patienten

modtager parenterale væsker.

NB: For at bevare produktets sterilitet, er det vigtigt, at udluftningskanylen ikke indsættes i

hætteglassets prop, før pulveret er opløst.

Opløsningen må kun bruges, hvis den er klar og fri for partikler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Stragen Nordic A/S

Helsingørsgade 8C

3400 Hillerød

dk_hum_38964_spc.doc

Side 18 af 19

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

500 mg:

38964

1000 mg:

38986

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. august 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. juli 2017

dk_hum_38964_spc.doc

Side 19 af 19

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information