Ceftazidim "Stragen" 2 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-07-2017

Aktiv bestanddel:
CEFTAZIDIM
Tilgængelig fra:
Stragen Nordic A/S
ATC-kode:
J01DD02
INN (International Name):
ceftazidime
Dosering:
2 g
Lægemiddelform:
pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
38966
Autorisation dato:
2007-08-14

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ceftazidim Stragen 500 mg og 1000 mg Pulver til injektionsvæske, opløsning

Ceftazidim Stragen 1 g, 2 g og 3 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Ceftazidim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Ceftazidim Stragen

Sådan skal du bruge Ceftazidim Stragen

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Ceftazidim Stragen indeholder det aktive stof Ceftazidim. Ceftazidim Stragen er et antibiotikum, som

bruges til voksne og børn (også nyfødte). Det fungerer ved at dræbe bakterier, der forårsager

infektioner. Det tilhører en lægemiddelgruppe, som kaldes cephalosporiner.

Ceftazidim Stragen anvendes til behandling af alvorlige bakterielle infektioner i:

lunger eller brystkasse

lunger og bronkier hos personer, som har cystisk fibrose

hjernen (

meningitis

ørene

urinvejene

hud og bløddele

mave og abdominalvæg (

peritonitis

knogler og led.

Ceftazidim Stragen kan også bruges til at:

forebygge infektioner under prostataoperationer hos mænd

behandle patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (

neutropeni

), som har feber på grund af en

bakterieinfektion.

2.

DET SKAL DU VIDE

FØR DU BEGYNDER AT BRUGE CEFTAZIDIM STRAGEN

Brug ikke Ceftazidim Stragen

hvis du er allergisk (overfølsom) over for ceftazidim eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i pkt. 6).

hvis du har haft en alvorlig allergisk reaktion over for et antibiotikum (penicillin,

monobaktamer og carbapenemer), da du også kan være allergisk over for Ceftazidim Stragen.

Fortæl det til lægen, inden du begynder behandlingen med Ceftazidim Stragen, hvis du tror, at dette

gælder for dig. Du må så ikke få Ceftazidim Stragen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal være opmærksom på visse symptomer, f.eks. allergiske reaktioner, sygdomme i nervesystemet

eller gastrointestinale lidelser, som f.eks. diaré, mens du behandles med Ceftazidim Stragen (se pkt.

4). Det vil mindske risikoen for problemer. Hvis du har haft en allergisk reaktion over for andre

antibiotika, kan du også være allergisk over for Ceftazidim Stragen.

Hvis du skal have taget en blod- eller urinprøve

Ceftazidim Stragen kan påvirke resultaterne af urinprøver for sukker og blodprøven "

Coombs-test

".

Hvis du skal have taget prøver:

Fortæl den person, der tager prøven

, at du har fået Ceftazidim

Stragen.

Brug af anden medicin sammen med Ceftazidim Stragen

Fortæl altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept.

Du må ikke få Ceftazidim Stragen uden at have talt med din læge, hvis du er i behandling med:

antibiotikummet

chloramphenicol

antibiotika af typen

aminoglykosider

, f.eks.

gentamicin

eller

tobramycin

vanddrivende tabletter (såkaldt furosemid).

Tal med lægen

, hvis dette gælder for dig.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge til råds, før du bruger Ceftazidim Stragen.

Din læge vil vurdere fordelen ved at behandle dig med Ceftazidim Stragen i forhold til risikoen for dit

barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ceftazidim Stragen kan give bivirkninger, der påvirker din evne til at køre bil, f.eks. svimmelhed.

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, medmindre du er sikker på, at du ikke er påvirket.

Ceftazidim Stragen indeholder natrium

Hvis du er på natriumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

500 mg: lægemidlet indeholder 25,6 mg (1,11 mmol) natrium pr. dosis.

1000 mg: lægemidlet indeholder 51,2 mg (2,23 mmol) natrium pr. dosis.

1 g: lægemidlet indeholder 51,2 mg (2,23 mmol) natrium pr. dosis.

2 g: lægemidlet indeholder 102,4 mg (4,45 mmol) natrium pr. dosis.

3 g: lægemidlet indeholder 153,6 mg (6,68 mmol) natrium pr. dosis.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE CEFTAZIDIM STRAGEN

Ceftazidim Stragen gives sædvanligvis af en læge eller en sygeplejerske

. Det kan gives via et

drop

(intravenøs infusion) eller som injektion direkte i en vene eller muskel.

Ceftazidim Stragen tilberedes af lægen, apoteket eller sygeplejersken med vand til injektionsvæsker

eller en hensigtsmæssig infusionsvæske.

Anbefalet dosis

Den korrekte dosis Ceftazidim Stragen til dig fastlægges af din læge og afhænger af: infektionens

sværhedsgrad og type; om du behandles med andre antibiotika og din vægt, alder og nyrefunktion.

Nyfødte (0-2 måneder)

For hver kg kropsvægt

gives nyfødte 25 til 60 mg Ceftazidim Stragen dagligt fordelt på to doser.

Spædbørn (over 2 måneder) og børn

, der vejer under 40 kg

For hver kg kropsvægt gives spædbørn og børn

100 til 150 mg Ceftazidim Stragen dagligt fordelt

på tre doser. Maks. 6 g dagligt.

Voksne og teenagere

, der vejer 40 kg eller mere

1 til 2 g Ceftazidim Stragen tre gange dagligt. Maks. 9 g dagligt.

Patienter over 65 år

Den daglige dosis bør ikke overstige 3 g dagligt, især hvis du er over 80 år.

Patienter med nyreproblemer

Du får muligvis en anden dosis end den sædvanlige. Lægen fastlægger den dosis Ceftazidim Stragen,

du har brug for, ud fra sværhedsgraden af din nyresygdom. Lægen undersøger dig omhyggeligt, og du

skal evt. have foretaget nyrefunktionstest hyppigere.

Hvis du har fået for meget Ceftazidim Stragen

Hvis du ved en fejl har fået mere end den ordinerede dosis, skal du straks kontakte din læge eller det

nærmeste hospital.

Hvis du har glemt at få Ceftazidim Stragen

Hvis du har sprunget en injektion over, skal du have den så hurtigt som muligt. Du må ikke få en

dobbeltdosis (to injektioner) for at opveje for den manglende dosis.

Hvis du holder op med at få Ceftazidim Stragen

Du må ikke holde op med at få Ceftazidim Stragen, medmindre din læge giver dig besked herom.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Ceftazidim Stragen kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tilstande, som du skal holde øje med

Følgende

alvorlige bivirkninger

er forekommet hos få personer, men deres hyppighed er ukendt:

Alvorlig allergisk reaktion. Tegn omfatter hævet og kløende udslæt, hævelse af f.eks. ansigt eller

mund, så der opstår vejrtrækningsbesvær.

Hududslæt, der kan danne blærer, og som ligner små skydeskiver (mørk plet i midten omgivet af

et lysere område, omsluttet af en mørk ring).

udbredt udslæt

blærer

afskalning af huden (

kan være tegn på Stevens-Johnsons

syndrom eller

toksisk epidermal nekrolyse

Sygdomme i nervesystemet

: rysten, anfald og i nogle tilfælde koma. Disse er forekommet hos

personer, der har fået en for høj dosis, især personer med nyresygdom.

Der er i sjældne tilfælde set alvorlige overfølsomhedsreaktioner med alvorligt udslæt, eventuelt

ledsaget af feber, træthed, hævelse af ansigt og lymfeknuder, øget antal af eosinofiler (en type

hvide blodceller), påvirkning af lever, nyre eller lunge (en reaktion der hedder DRESS).

Kontakt straks en læge eller sygeplejerske, hvis du oplever et af disse symptomer.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

diaré

hævelse og rødmen langs blodårer

rødt og hævet hududslæt, der kan give kløe

smerte, brændende fornemmelse, hævelse eller betændelse på indstiksstedet

Fortæl lægen

, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver

stigning i antallet af en bestemt type hvide blodlegemer (

eosinofili

stigning i antallet af blodlegemer, der hjælper blodet med at størkne

stigning i leverenzymer

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

betændelse i tarmen, som kan forårsage smerte eller blodig diaré

svampeinfektion i mund eller vagina

hovedpine

svimmelhed

mavepine

kvalme eller opkast

feber og kuldegysninger

Fortæl lægen,

hvis du får en eller flere af disse bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver:

fald i antallet af hvide blodlegemer

fald i antallet af blodplader (blodlegemer, der hjælper blodet med at størkne)

forhøjet mængde af urinstof, urinkvælstof eller serumkreatinin i blodet

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

betændelse i nyrerne eller nyresvigt

Andre bivirkninger

Få patienter har desuden oplevet følgende bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

prikkende eller snurrende fornemmelse

dårlig smag i munden

huden og/eller det hvide i øjnene bliver gult

Andre bivirkninger, der kan ses i blodprøver:

røde blodlegemer ødelægges for hurtigt

forøgelse af antallet af et bestemt hvidt blodlegeme

alvorlig reduktion af antallet af hvide blodlegemer

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300

København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Anvend ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Opbevar hætteglassene i original yderpakning.

Tilberedt opløsning skal anvendes omgående.

Ubrugte opløsninger bortskaffes efter gældende regler.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ceftazidim Stragen indeholder:

Det aktive stof ceftazidim som ceftazidimpentahydrat.

Et hætteglas med 500 mg Pulver til injektionsvæske,

opløsning; indeholder ceftazidimpentahydrat

svarende til 500 mg ceftazidim.

Et hætteglas med 1000 mg Pulver til injektionsvæske,

opløsning; indeholder

ceftazidimpentahydrat svarende til 1000 mg ceftazidim.

Et hætteglas med 1 g Pulver til injektions-/infusionsvæske,

opløsning; indeholder

ceftazidimpentahydrat svarende til 1 g ceftazidim.

Et hætteglas med 2 g Pulver til injektions-/infusionsvæske,

opløsning; indeholder

ceftazidimpentahydrat svarende til 2 g ceftazidim.

Et hætteglas med 3 g Pulver til injektions-/infusionsvæske,

opløsning; indeholder

ceftazidimpentahydrat svarende til 3 g ceftazidim.

Det øvrige indholdsstof er: Natriumcarbonat (E500)

Udseende og pakningsstørrelser

Kun for 500 mg og 1000 mg Pulver til injektionsvæske, opløsning:

Ceftazidim Stragen fås som Pulver til injektionsvæske, opløsning. Pulveret er hvidt til næsten hvidt.

Pulveret fås som enkeltdoser i hætteglas pakket i æsker. Hver æske indeholder 10 hætteglas.

Kun for 1 g, 2 g, og 3 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning:

Ceftazidim Stragen fås som Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning. Pulveret er hvidt til

næsten hvidt. Pulveret fås som enkeltdoser i hætteglas, pakket i æsker. Hver æske indeholder 10

hætteglas.

Lægen, farmaceuten eller sundhedspersonalet vil tilberede injektionen eller infusionen med vand til

injektionsvæsker eller anden passende væske. Når opløsningen er lavet, vil Ceftazidim Stragen variere

i farve fra svagt lysegul til ravfarvet. Dette er helt normalt.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Stragen Nordic A/S, Helsingørsgade 8C, 3400 Hillerød, Danmark, Tel: +45 48 10 88 10

E-mail: info@stragen.dk

Fremstiller:

Mitim S.R.L., Via Cacciamali 34/38, 25125 Brescia, Italien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

Danmark, Finland, Norge:

Ceftazidim Stragen

Storbritannien:

Ceftazidime

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2017

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Administrationsvej:

Kun for 500 mg, 1000 mg Pulver til injektionsvæske, opløsning, 1 g Pulver til injektions-

/infusionsvæske, opløsning:

Intravenøs anvendelse.

Intramuskulær anvendelse (kun i særlige kliniske situationer).

Kun for 2 g og 3 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning:

Intravenøs anvendelse.

Indgivelsesmåde

Ceftazidim Stragen kan administreres intravenøst ved langsom bolusinjektion over få minutter.

Ceftazidim Stragen 500 mg og 1000 mg Pulver til injektionsvæske, opløsning, 1 g Pulver til

injektions-/infusionsvæske, opløsning, kan administreres som dyb intramuskulær injektion i en stor

muskelmasse, som f.eks. den øvre ydre kvadrant af glutæus maximus eller den laterale del af låret.

Intramuskulær administration er reserveret til særlige kliniske situationer, og der bør foretages en

afvejning af risici og fordele.

Ceftazidim Stragen 1 g, 2 g og 3 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning, kan gives som

intravenøs infusion over 15-30 minutter.

Uforligeligheder

Ceftazidim må ikke blandes med opløsninger med en pH-værdi over 7,5, f.eks.

natriumhydrogencarbonatopløsning til injektion. Ceftazidim og aminoglykosider må ikke blandes i

samme infusionsopløsning på grund af risiko for udfældning.

Kanyler og katetre til intravenøs anvendelse skal skylles med isotonisk saltvand mellem

administration af ceftazidim og vancomycin for at undgå udfældning.

Instruktion for tilberedning

tabellen

tilsætningsmængder

opløsningskoncentrationer.

Dette kan være nyttigt, hvis

fraktionerede doser skal bruges.

Hætteglasstørrelse

Mængde

fortynder,

der skal tilsættes (ml)

Omtrentlig

koncentration (mg/ml)

500 mg Pulver til injektionsvæske, opløsning

500 mg

Intramuskulær

1,5 ml

Intravenøs bolus

5 ml

1000 mg Pulver til injektionsvæske, opløsning

1000 mg

Intramuskulær

3 ml

Intravenøs bolus

10 ml

1 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Intramuskulær

3 ml

Intravenøs bolus

10 ml

Intravenøs infusion

50 ml*

2 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Intravenøs bolus

10 ml

Intravenøs infusion

50 ml*

3 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Intravenøs bolus

15 ml

Intravenøs infusion

75 ml*

*Tilsætning sker i to trin.

Den resulterende volumen af opløsningen af ceftazidim i det rekonstituerede medie er øget på grund

af en forskydningsfaktor for præparatet, hvilket resulterer i de koncentrationer i mg/ml, som er

angivet i tabellen ovenfor.

Farven af opløsninger varierer fra lysegul til ravgul, afhængigt af den anvendte koncentration, den

anvendte opløsningsvæske og opbevaringsforholdene. Inden for de anførte anbefalinger påvirkes

produktets styrke ikke negativt af sådanne farvevariationer.

Ceftazidim kan blandes med:

vand til injektionsvæsker

natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9 %) til injektion

Glucose 50 mg/ml (5 %)

Glucose 50 mg/ml (5 %) i 0,9 % natriumchlorid til injektion

Ceftazidim kan rekonstitueres til intramuskulær brug med 1 % lidocainopløsning til injektion.

1000

Pulver

injektionsvæske,

opløsning

Pulver

injektions-

/infusionsvæske, opløsning: Klargøring af opløsninger til bolusinjektion

Stik kanylen gennem proppen i hætteglasset, og injicér den anbefalede mængde fortynder. Tag

kanylen op igen.

Ryst for at opløse: Kuldioxid frigives, og der fås en klar opløsning efter 1 til 2 minutter.

Vend hætteglasset med bunden i vejret. Tryk sprøjtens stempel i bund, stik kanylen gennem

proppen i hætteglasset, og udtag hele mængden af opløsningsmiddel (trykket i hætteglasset kan

lette udtagningen). Sørg for, at kanylen bliver i opløsningen og ikke når den øverste del af

hætteglasset. Den udtagne opløsning kan indeholde kuldioxidbobler, som kan ignoreres.

Disse opløsninger kan gives direkte i venen eller indføres i et infusionssæt, hvis patienten modtager

parenterale væsker.

1 g, 2 g, 3 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning: Klargøring af opløsninger til intravenøs

infusion:

Klargør ved hjælp af i alt 50 ml (til 1 g og 2 g hætteglas) eller 75 ml (til 3 g hætteglas) forenelig

fortynder, der tilsættes i TO trin som beskrevet nedenfor.

Stik kanylen gennem proppen i hætteglasset, og injicér 10 ml fortynder til 1 g og 2 g hætteglas

og 15 ml til 3 g hætteglas.

Tag kanylen op igen, og ryst hætteglasset, indtil opløsningen er klar.

Indsæt ikke en udluftningskanyle, før pulveret er opløst. Indsæt udluftningskanyle gennem

hætteglassets prop for at udligne trykket.

Tilsæt yderligere 40 ml fortynder (1 g og 2 g hætteglas) eller 60 ml (3 g hætteglas). Fjern

udluftningskanylen.

Indgiv ved intravenøs infusion over 15 til 30 minutter. Yderligere tryk, der kan udvikles i

hætteglasset især ved opbevaring, skal udlignes før administration til patienten.

BEMÆRK:

For at bevare produktets sterilitet er det vigtigt, at udluftningskanylen ikke indsættes i

hætteglassets prop, før pulveret er opløst.

Opløsningen må kun bruges, hvis den er klar og fri for partikler.

21. juli 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Ceftazidim "Stragen", pulver til injektions-

/

infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

23280

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ceftazidim "Stragen"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g: Hvert hætteglas indeholder 1165 mg ceftazidimpentahydrat svarende til 1 g

ceftazidim.

2 g: Hvert hætteglas indeholder 2330 mg ceftazidimpentahydrat svarende til 2 g

ceftazidim.

3 g: Hvert hætteglas indeholder 3495 mg ceftazidimpentahydrat svarende til 3 mg

ceftazidim.

Hjælpestoffer:

1 g: 51,2 mg (2,23 mmol) natrium/hætteglas med pulver til injektions-/infusionsvæske,

opløsning.

2 g: 102,4 mg (4,45 mmol) natrium/hætteglas med pulver til injektions-/infusionsvæske,

opløsning.

3 g: 153,6 mg (6,68 mmol) natrium/hætteglas med pulver til injektions-/infusionsvæske,

opløsning.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Hvidt til cremefarvet pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ceftazidim er indiceret til behandling af følgende infektioner hos børn og voksne, herunder

nyfødte (fra fødslen):

38966_spc.doc

Side 1 af 18

Nosokomiel pneumoni

Bronkopulmonale infektioner i forbindelse med cystisk fibrose

Bakteriel meningitis

Kronisk suppurerende otitis media

Malignt otitis externa

Komplicerede urinvejsinfektioner

Komplicerede hud- og blødtvævsinfektioner

Komplicerede intraabdominelle infektioner

Knogle- og ledinfektioner

Peritonitis i forbindelse med dialyse hos patienter i CAPD.

Behandling af patienter med bakteriæmi, der forekommer i forbindelse med eller menes at

være forbundet med en af ovennævnte infektioner.

Ceftazidim kan anvendes til behandling af patienter med neutropen feber, der menes at

skyldes en bakteriel infektion.

Ceftazidim kan anvendes perioperativ profylakse af urinvejsinfektioner hos patienter, der

får foretaget transurethral resektion af prostata (TUR-P).

Valget af ceftazidim skal baseres på dets antibakterielle spektrum, som primært er

begrænset til aerobe gramnegative bakterier (se pkt. 4.4 og 5.1).

Ceftazidim bør gives sammen med andre antibakterielle stoffer, når det mulige område af

kausale bakterier ikke falder inden for dets aktivitetsspektrum.

Der skal tages hensyn til officielle retningslinjer om hensigtsmæssig brug af antibakterielle

stoffer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Administration

1 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

:

Intravenøs anvendelse

Intramuskulær anvendelse (kun i særlige kliniske situationer).

2 g og 3 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

:

Intravenøs anvendelse

Dosering

Tabel 1:

Voksne og børn ≥ 40 kg

Periodisk administration

Infektion

Dosis

Bronkopulmonale infektioner i

forbindelse med cystisk fibrose

100 til 150 mg/kg/dag hver 8. time, maks. 9 g

daglig

Febril neutropeni

2 g hver 8. time

38966_spc.doc

Side 2 af 18

Nosokomiel pneumoni

Bakteriel meningitis

Bakteriæmi*

Knogle- og ledinfektioner

1-2 g hver 8. time

Komplicerede hud- og

blødtvævsinfektioner

Komplicerede intraabdominelle

infektioner

Peritonitis i forbindelse med dialyse

hos patienter i CAPD

Komplicerede urinvejsinfektioner

1-2 g hver 8. time eller 12. time

Perioperativ profylakse ved

transurethral resektion af prostata

(TUR-P)

1 g ved induktion af anæstesi og anden dosis

ved fjernelse af kateter

Kronisk suppurerende otitis media

1-2 g hver 8. time

Malignt otitis externa

Kontinuerlig infusion

Infektion

Dosis

Febril neutropeni

Startdosis på 2 g efterfulgt af kontinuerlig

infusion af 4 til 6 g hver 24. time

Nosokomiel pneumoni

Bronkopulmonale infektioner i

forbindelse med cystisk fibrose

Bakteriel meningitis

Bakteriæmi*

Knogle- og ledinfektioner

Komplicerede hud- og

blødtvævsinfektioner

Komplicerede intraabdominelle

infektioner

Peritonitis i forbindelse med dialyse

hos patienter i CAPD

Hos voksne med normal nyrefunktion er 9 g/dag anvendt uden bivirkninger.

*Når dette er forbundet med eller menes at være forbundet med en af de infektioner, der

er nævnt i pkt. 4.1.

Tabel 2: Børn < 40 kg

Spædbørn og børn > 2 måneder og børn < 40 kg

Periodisk administration

Infektion

Sædvanlig dosis

Komplicerede urinvejsinfektioner

100-150 mg/kg/dag i tre separate doser, maks. 6

g/dag

Kronisk suppurerende otitis media

Malignt otitis externa

38966_spc.doc

Side 3 af 18

Neutropene børn

150 mg/kg/dag i tre separate doser, maks. 6

g/dag

Bronkopulmonale infektioner i

forbindelse med cystisk fibrose

Bakteriel meningitis

Bakteriæmi*

Knogle- og ledinfektioner

100-150 mg/kg/dag i tre separate doser, maks. 6

g/dag

Komplicerede hud- og

blødtvævsinfektioner

Komplicerede intraabdominelle

infektioner

Peritonitis i forbindelse med dialyse

hos patienter i CAPD

Kontinuerlig infusion

Infektion

Sædvanlig dosis

Febril neutropeni

Startdosis på 60-100 mg/kg efterfulgt af

kontinuerlig infusion 100-200 mg/kg/dag, maks.

6 g/dag

Nosokomiel pneumoni

Bronkopulmonale infektioner i

forbindelse med cystisk fibrose

Bakteriel meningitis

Bakteriæmi*

Knogle- og ledinfektioner

Komplicerede hud- og

blødtvævsinfektioner

Komplicerede intraabdominelle

infektioner

Peritonitis i forbindelse med dialyse

hos patienter i CAPD

Nyfødte og spædbørn ≤ 2 måneder

Periodisk administration

Infektion

Sædvanlig dosis

Fleste infektioner

25-60 mg/kg/dag i to separate doser

Hos nyfødte og spædbørn ≤ 2 måneder kan serumhalveringstiden for Ceftazidim være tre

til fire gange halveringstiden hos voksne.

* Når dette er forbundet med eller menes at være forbundet med en af de infektioner, der

er nævnt i pkt. 4.1.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og effekten af Ceftazidim "Stragen" indgivet ved kontinuerlig infusion hos

nyfødte og spædbørn ≤ 2 måneder er ikke fastslået.

Ældre

38966_spc.doc

Side 4 af 18

Som følge af den aldersrelaterede lavere clearance af ceftazidim hos ældre patienter bør

den daglige dosis normalt ikke overstige 3 g hos patienter over 80 år.

Nedsat leverfunktion

I henhold til de tilgængelige data er dosisjustering ikke påkrævet ved mild eller moderat

nedsat leverfunktion. Der er ingen forsøgsdata fra patienter med alvorligt nedsat

leverfunktion (se også pkt. 5.2). Nøje klinisk overvågning af sikkerhed og effekt tilrådes.

Nedsat nyrefunktion

Ceftazidim udskilles uomdannet via nyrerne. Dosis bør derfor reduceres hos patienter med

nedsat nyrefunktion (se også pkt. 4.4).

Startdosis på 1 g bør gives. Vedligeholdelsesdoser bør baseres på kreatininclearance:

Tabel 3: Anbefalet vedligeholdelsesdoser af Ceftazidim "Stragen" ved nedsat nyrefunktion

– periodisk infusion

Voksne og børn

40 kg

Kreatininclearance

(ml/min)

Omtrentlig

serumkreatinin

μmol/l (mg/dl)

Anbefalet

enhedsdosis af

Ceftazidim

"Stragen" (g)

Doseringshyppighed

angivet i timer

50-31

150-200

(1,7-2,3)

30-16

200-350

(2,3-4,0)

15-6

350-500

(4,0-5,6)

<5

>500

(>5,6)

Hos patienter med alvorlige infektioner bør enhedsdosen øges med 50 %. Alternativt øges

doseringshyppigheden.

Hos børn bør kreatininclearance tilpasses legemsoverfladen eller den fedtfrie vægt (lean

body mass).

Børn < 40 kg

Kreatinin-

clearance

ml/min**

Omtrentlig

serumkreatinin*

µmol/l (mg/dl)

Anbefalet enkeltdosis

mg/kg kropsvægt

Doseringshyppighed

angivet i timer

50-31

150-200 (1,7-2,3)

30-16

200-350 (2,3-4,0)

15-6

350-500 (4,0-5,6)

12,5

< 5

> 500 (> 5,6)

12,5

* Serumkreatininværdierne er vejledende værdier, der ikke nøjagtigt angiver den samme

reduktionsgrad for alle patienter med nedsat nyrefunktion.

38966_spc.doc

Side 5 af 18

** Anslået legemsoverflade eller målt.

Nøje klinisk overvågning af sikkerhed og effekt tilrådes.

Tabel 4: Anbefalet vedligeholdelsesdoser af Ceftazidim "Stragen" ved nedsat nyrefunktion

– kontinuerlig infusion

Voksne og børn ≥

40 kg

Kreatininclearance

(ml/min)

Omtrentlig serumkreatinin

μmol/l (mg/dl)

Sædvanlig dosis

50-31

150-200

(1,7-2,3)

Startdosis på 2 g efterfulgt af 1 g

til 3 g /24 time

30-16

200-350

(2,3-4,0)

Startdosis på 2 g efterfulgt af 1

g/24 time

≤15

>350

(>4,0)

Ikke evalueret

Der bør udvises sikkerhed ved valg af dosis. Nøje klinisk overvågning af sikkerhed og

effekt tilrådes.

Børn < 40 kg

Sikkerheden og effekten af Ceftazidim "Stragen" indgivet som kontinuerlig infusion hos

børn < 40 kg med nedsat nyrefunktion er ikke blevet fastlagt. Nøje klinisk overvågning af

sikkerhed og effekt tilrådes.

Ved kontinuerlig infusion hos børn med nedsat nyrefunktion bør kreatininclearance

tilpasses legemsoverfladen eller den fedtfrie vægt (lean body mass).

Hæmodialyse

Serumhalveringstiden under hæmodialyse varierer fra 3-5 t.

Efter hver hæmodialyseperiode bør den vedligeholdelsesdosis af ceftazidim, der anbefales

i tabellen nedenfor, gentages.

Peritonealdialyse

Ceftazidim kan bruges under peritonealdialyse og kontinuerlig ambulant peritonealdialyse

(CAPD).

Til intravenøs brug kan ceftazidim desuden tilsættes dialysevæsken (normalt 125 til 250

mg for 2 l dialyseopløsning).

Hos patienter med nyresvigt, som er i kontinuerlig atrio-venøs hæmodialyse eller

gennemgår high-flux hæmofiltration på intensivafdeling: 1 g daglig som enkelt dosis eller i

separate doser. Ved low-flux hæmofiltration anbefales en dosis som anført for nedsat

nyrefunktion.

Hos patienter, der gennemgår veno-venøs hæmofiltration og veno-venøs hæmodialyse,

følges doseringsanbefalingerne i tabellerne nedenfor.

38966_spc.doc

Side 6 af 18

Tabel 5: Doseringsvejledning ved kontinuerlig veno-venøs hæmofiltration:

Residual nyrefunktion

(kreatininclearance

ml/min)

Vedligeholdelsesdosis (mg) ved en ultrafiltrationshastighed

(ml/min) på

16,7

33,3

Vedligeholdelsesdosis administreres hver 12. time

Tabel 6: Doseringsvejledning ved kontinuerlig veno-venøs hæmodialyse:

Residual nyrefunktion

(kreatininclearance

ml/min)

Vedligeholdelsesdosis (mg) ved en dialysat in-flow hastighed

1,0 liter/time

2,0 liter/time

Ultrafiltrationshastighed

(liter/time)

Ultrafiltrationshastighed

(liter/time)

1000

1000

1000

1000

Vedligeholdelsesdosis administreres hver 12. time

Administration

Ceftazidim "Stragen" indgives ved intravenøs injektion eller infusion eller som dyb

intramuskulær injektion. Anbefalede intramuskulære injektionssteder er den øvre ydre

kvadrant af glutæus maximus eller den laterale del af låret. Ceftazidim "Stragen"-

opløsninger kan gives direkte i venen eller indføres i et infusionssæt, hvis patienten

modtager parenterale væsker.

Som standard er den anbefalede indgivelsesmåde intravenøs periodisk injektion eller

intravenøs kontinuerlig infusion. Intramuskulær administration bør kun overvejes, når

intravenøs administration ikke er muligt eller hensigtsmæssigt for patienten.

Dosis afhænger af infektionens sværhedsgrad og følsomhed samt infektionssted og type og

af patientens alder og nyrefunktion.

For instruktioner om tilberedning af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

38966_spc.doc

Side 7 af 18

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for ceftazidim, andre cephalosporiner eller et af stofferne i pkt. 6.1.

Tidligere alvorlig overfølsomhed (f.eks. anafylaktisk reaktion) over for andet antibiotikum

af beta-lactamtypen (penicillin, monobaktamer og carbapenemer).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Som ved alle antibiotika af beta-lactamtypen er der rapporteret alvorlige og til tider fatale

overfølsomhedsreaktioner. I tilfælde af alvorlige overfølsomhedsreaktioner afbrydes

behandlingen med ceftazidim, og tilstrækkelige nødforanstaltninger iværksættes.

Før behandling med ceftazidim indledes, fastlægges det, om patienten tidligere har haft

alvorlige overfølsomhedsreaktioner over for ceftazidim, andre cephalosporiner eller andre

stoffer af beta-lactamtypen. Der bør udvises forsigtighed, hvis ceftazidim gives til patienter

med tidligere ikke-alvorlig overfølsomhed over for andre stoffer af beta-lactamtypen.

Aktivitetsspektrum

Ceftazidim har et begrænset spektrum af antibakteriel aktivitet. Det er ikke egnet som

enkeltstof til behandling af visse typer infektioner, medmindre patogenet allerede er

dokumenteret og vides at være modtagelig, eller der er seriøs formodning om, at de mest

sandsynlige patogener ville være egnet til behandling med ceftazidim. Dette gælder

navnlig, når det overvejes at behandle patienter med bakteriæmi, og ved behandling af

bakteriel meningitis, hud- og blødtvævsinfektioner samt knogle- og ledinfektioner.

Ceftazidim er desuden følsom over for hydrolyse ved flere ESBL'er (extended spectrum

beta lactamase). Oplysninger om forekomsten af ESBL-producerende organismer bør

derfor indgå i overvejelserne ved valg af ceftazidim til behandling.

Pseudomembranøs colitis

Colitis og pseudomembranøs colitis forbundet med antibakterielle stoffer er blevet

rapporteret under anvendelse af næsten alle antibakterielle stoffer, herunder ceftazidim, og

kan variere i sværhedsgrad fra mild til livstruende. Det er derfor vigtigt at overveje denne

diagnose hos patienter, der får diaré under eller efter indgivelsen af ceftazidim (se pkt. 4.8).

Seponering af ceftazidim og specifik behandling for Clostridium difficile bør overvejes.

Lægemidler, der hæmmer peristaltikken, bør ikke gives.

Nyrefunktion

Samtidig behandling med høje doser af cephalosporiner og nefrotoksiske lægemidler, som

f.eks. aminoglykosider eller kraftige diuretika (f.eks. furosemid) kan have en negativ

indflydelse på nyrefunktionen.

Ceftazidim udskilles via nyrerne, og dosis bør derfor reduceres hos patienter med nedsat

nyrefunktion. Patienter med nedsat nyrefunktion bør overvåges nøje med hensyn til

sikkerhed og effekt. Der er lejlighedsvis rapporteret neurologiske sequelae, når dosis er

blevet reduceret hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2 og 4.8).

38966_spc.doc

Side 8 af 18

Overvækst af ikke-følsomme mikroorganismer

Langvarig anvendelse kan medføre overvækst af ikke-modtagelige organismer, f.eks.

Enterococci og fungi, som kan kræve seponering af behandling eller andre

foranstaltninger. Gentagen evaluering af patientens tilstand er vigtig.

Test- og analyseinteraktioner

Ceftazidim påvirker ikke enzymbaserede test for glycosuri, men der kan ses en mindre

interferens (falsk positiv) ved kobberreduktionsmetoder (Benedicts, Fehlings, Clinitest).

Ceftazidim påvirker ikke alkalisk picrat assay af kreatinin.

Udvikling af en positiv Coomb’s test hos 5 % af patienterne i forbindelse med anvendelse

af ceftazidim, kan interferere med cross-matching af blod.

Natriumindhold

Vigtige oplysninger om et af indholdsstofferne i Ceftazidim "Stragen":

Ceftazidim "Stragen" 1 g indeholder 51,2 mg (2,23 mmol) natrium pr. hætteglas.

Ceftazidim "Stragen" 2 g indeholder 102,4 mg (4,45 mmol) natrium pr. hætteglas.

Ceftazidim "Stragen" 3 g indeholder 153,6 mg (6,68 mmol) natrium pr. hætteglas.

Patienter på kontrolleret natriumdiæt skal tage højde for natriumindholdet.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er kun gennemført interaktionsforsøg med probenecid og furosemid.

Samtidig anvendelse af høje doser af nefrotoksiske lægemidler kan påvirke nyrefunktionen

negativt (se pkt. 4.4).

Chloramphenicol har in vitro antagonistisk virkning over for ceftazidim og andre

cephalosporiner. Den kliniske relevans heraf kendes ikke. Hvis samtidig administration af

ceftazidim og chloramphenicol foreslås, bør muligheden for antagonisme dog overvejes.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Ingen tilgængelige data.

Graviditet

Der er begrænsede data om anvendelse af ceftazidim hos gravide kvinder. Dyrestudier

indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige virkninger mht. graviditet,

embryoets/fostrets udvikling eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

Ceftazidim bør kun anvendes til gravide kvinder, hvis fordelene opvejer risikoen.

Amning

Ceftazidim passerer over i modermælken i små mængder. Ved terapeutiske doser af

ceftazidim forventes der dog ingen effekt på det spædbarn, der ammes. Ceftazidim kan

bruges under amning.

38966_spc.doc

Side 9 af 18

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Der kan dog forekomme uønskede virkninger (f.eks. svimmelhed), som

kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner (se pkt. 4.8)

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er eosinofili, trombocytose, phlebitis eller

trombophlebitis ved intravenøs indgivelse, diaré, forbigående forhøjelse af hepatiske

enzymer, makulopapuløst eller urtikarielt udslæt, smerte og/eller betændelse efter

intramuskulær injektion og positiv Coomb’s test.

Data fra sponsorerede og ikke-sponsorerede kliniske forsøg er anvendt til at bestemme

hyppigheden af almindelige og ikke-almindelige bivirkninger. De hyppigheder, der er

tildelt alle andre bivirkninger, er generelt bestemt ved hjælp af postmarketing-data og

henviser til en rapporteringshyppighed og ikke en faktisk hyppighed. Inden for hver

hyppighedskategori præsenteres bivirkningerne efter faldende alvorlighed.

Følgende konvention er anvendt til klassificering af hyppighed:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Hyppighed

System-

organklasse

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

forhåndenvære

nde data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Candidiasis

(herunder

vaginitis og oral

trøske)

Blod og

lymfesystem

Eosinophili

Trombocyt

Neutropeni

Leukopeni

Trombocytopeni

Agranulocytos

Hæmolytisk

anæmi

Lymphocytose

Immunsystemet

Anafylaksi

(herunder

bronkospasme

og/eller

hypotension)

(se pkt. 4.4)

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Neurologiske

sequelae

Paræstesi

38966_spc.doc

Side 10 af 18

Vaskulære

sygdomme

Phlebitis

eller

trombophle

bitis ved

intravenøs

administrati

Mave-tarm-

kanalen

Diaré

Diaré og colitis

forbundet med

antibakterielle

stoffer

(se pkt.

4.4)

Mavesmerter

Kvalme

Opkast

Dårlig smag

Lever og

galdeveje

Forbigåend

e forhøjelse

af en eller

flere

leverenzym

Gulsot

Hud og

subkutane væv

Makulopap

uløst eller

urtikarielt

udslæt

Pruritus

Toksisk

epidermal

nekrolyse

Stevens-

Johnsons

syndrom

Erythema

multiforme

Angioødem

Lægemiddelre

aktion med

eosinofili og

systemiske

reaktioner

DRESS

Nyrer og urinveje

Forbigående

forhøjelse af

urinstof/urinkvæls

tof i blod og/eller

serumkreatinin

Interstitiel

nefritis

Akut

nyresvigt

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsst

edet

Smerte

og/eller

betændelse

efter

intramuskul

ær injektion

Feber

Undersøgelser

Positiv

Coomb’s

test

Der har været rapporter om neurologiske sequelae, herunder tremor, myoclonus, kramper,

encephalopati og koma hos patienter med nedsat nyrefunktion, hos hvem Ceftazidim "Stragen"-

dosis ikke blev reduceret på passende vis.

38966_spc.doc

Side 11 af 18

Diaré og colitis kan være forbundet med Clostridium difficile og kan forekomme som colitis

pseudomembranacea.

ALT (SGPT), AST (SOGT), LHD, GGT, alkalisk fosfatase.

Der har været sjældne rapporter, hvor DRESS har været forbundet med ceftazidim

En positiv Coomb's udvikles hos ca. 5 % af patienterne og kan interferere med cross-matching af

blod.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Overdosering kan medføre neurologiske sequelae, herunder encephalopati, kramper og

koma.

Symptomer på overdosering kan forekomme, hvis dosis ikke reduceres korrekt hos

patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2 og 4.4).

Niveauet af ceftazidim i serum kan blive reduceret ved hæmodialyse eller peritoneal

dialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 01 DD 02. Antibakterielle midler til systemisk anvendelse. Tredje-

generations cephalosporiner.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Ceftazidim hæmmer bakteriecellevæggenes syntese efter binding til penicillinbindende

proteiner (PBP'er). Dette medfører en afbrydelse af cellevægsbiosyntesen (peptidoglycan),

hvilket medfører opløsning af bakteriens celle og død.

38966_spc.doc

Side 12 af 18

Forhold mellem PK/PD

For cephalosporiner har det vigtigste farmakokinetisk-farmakodynamiske indeks for

korrelation med in vivo effekt vist sig at være den procentdel af doseringsintervallet, som

den ubundne koncentration forbliver over den mindste hæmmende koncentration (MIC) af

ceftazidim for individuelle målarter (dvs. %T>MIC).

Resistensmekanisme

Bakteriel resistens over for ceftazidim kan skyldes en eller flere af følgende mekanismer:

hydrolyse ved hjælp af beta-lactamaser. Ceftazidim kan hydrolyseres effektivt af

bredspektrede beta-lactamaser (ESBL), herunder SHV-serien af ESBL, og AmpC-

enzymer, som kan induceres eller undergå stabil derepression hos visse aerobe gram-

negative bakteriestammer

nedsat affinitet af penicillinbindende proteiner over for ceftazidim

ydre membranimpermeabilitet, som begrænser ceftazidims adgang til

penicillinbindende proteiner hos gram-negative bakterier

bakterie-effluxpumper

Breakpoints

Breakpoints for minimum hæmmende koncentration (MIC) fastlagt af European

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) er følgende:

Organisme

Breakpoints (mg/l)

S

I

R

Enterobacteriaceae

≤ 1

> 4

Pseudomonas aeruginosa

≤ 8

> 8

Breakpoints ikke relateret til arter

≤ 4

> 8

S=susceptible (følsomme), I=intermediate (intermediære), R=resistant (resistente).

Breakpoints vedrører højdosisbehandling (2 g x 3).

Breakpoints ikke relateret til arter er primært bestemt ud fra PK/PD-data og er

uafhængige af MIC-fordelingen for specifikke arter. De må kun anvendes til arter, der ikke

er nævnt i tabellen eller fodnoterne.

Mikrobiologisk følsomhed

Prævalensen af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter.

Lokal information om resistens er ønskværdig, især ved behandling af svære infektioner.

Efter behov bør der indhentes ekspertrådgivning, når den lokale forekomst af resistens

medfører, at anvendelsen af ceftazidim til visse infektionstyper er tvivlsom.

Almindeligt følsomme arter

Gram-positive aerober:

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Gram-negative aerober:

Citrobacter koseri

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

38966_spc.doc

Side 13 af 18

Neisseria meningitidis

Pasteurella multocida

Proteus mirabilis

Proteus spp. (andre)

Providencia spp.

Arter, for hvilke erhvervet resistens kan være et problem

Gram-positive aerober:

Staphylococcus aureus

£

Streptococcus pneumoniae

££

Viridans group streptococcus

Gram-negative aerober:

Acinetobacter baumannii

£+

.

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella spp. (andre)

Pseudomonas aeruginosa

Serratia spp.

Morganella morganii

Gram-positive anaerober:

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus spp.

Gram-negative anaerober:

Fusobacterium spp.

Organismer med nedarvet resistens

Gram-positive aerober:

Enterococci spp incl. Enterococcus faecalis og Enterococcus faecium

Listeria spp.

Gram-positive anaerober:

Clostridium difficile

Gram-negative anaerober:

Bacteroides spp. (mange stammer af Bacteroides fragilis er resistente).

Andre:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

£

S. aureus, som er methicillin-følsom, vurderes at have nedarvet lav følsomhed over for

ceftazidim. Alle methicillin-resistente S. aureus er resistente over for ceftazidim.

££

S. pneumonia, som udviser intermediær følsomhed eller er resistent over for penicillin,

kan forventes at udvise mindst reduceret følsomhed over for ceftazidim.

38966_spc.doc

Side 14 af 18

Der er observeret høj resistens i et eller flere områder/et eller flere lande/en eller flere

regioner i EU.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter intramuskulær administration af 500 mg og 1 g ceftazidim opnås de højeste

plasmaniveauer på henholdsvis 18 og 37 mg/l hurtigt. Fem minutter efter intravenøs

bolusinjektion af 500 mg, 1 g eller 2 g er plasmaniveauerne henholdsvis 46, 87 og 170

mg/l. Kinetikken for ceftazidim er lineær inden for enkeltdosisintervallet 0,5 til 2 g efter

intravenøs eller intramuskulær dosering.

Distribution

Serumproteinbindingsgraden for ceftazidim er lav (ca. 10 %). Koncentrationer over MIC

for almindelige patogener kan opnås i væv, som f.eks. knogler, hjerte samt galde, spyt,

kammervand, synovial-, pleural- og peritonealvæsker. Ceftazidim passerer hurtigt placenta

og udskilles via brystmælken. Ceftazidim passerer kun i ringe omfang blodhjernebarrieren,

lave koncentrationer opnås i cerebrospinalvæsken ved fravær af inflammation.

Koncentrationer på 4 til 20 mg/l eller mere opnås i cerebrospinalvæsken ved betændelse i

meninges.

Biotransformation

Ceftazidim metaboliseres ikke.

Elimination

Efter parenteral administration falder plasmaniveauerne med en halveringstid på ca. 2

timer. Ceftazidim udskilles uomdannet i urin ved glomerulær filtration. Ca. 80 til 90 % af

dosen findes i urinen inden for 24 timer. Mindre end 1 % udskilles via galden.

Særlige patientpopulationer

Nedsat nyrefunktion

Elimineringen af ceftazidim er nedsat hos patienter med nedsat nyrefunktion, og dosis bør

reduceres (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Mildt til moderat nedsat leverfunktion havde ingen virkning på ceftazidims farmakokinetik

hos personer, som fik 2 g intravenøst hver 8. time i 5 dage, såfremt nyrefunktionen ikke

var nedsat (se pkt. 4.2).

Ældre patienter

Den reducerede clearance, som er observeret hos ældre patienter, skyldes primært

aldersrelateret fald i nyreclearance af ceftazidim. Den gennemsnitlige

eliminationshalveringstid varierede fra 3,5 t til 4 t efter en eller syv dages gentagen BID-

dosering af 2 g IV bolusinjektioner hos ældre patienter på 80 år eller derover.

Pædiatrisk population

Halveringstiden for ceftazidim hos for tidligt fødte nyfødte og nyfødte er forlænget med

4,5 t til 7,5 t efter en dosis på 25 til 30 mg/kg. Halveringstiden hos børn over 2 måneder er

dog inden for området hos voksne.

38966_spc.doc

Side 15 af 18

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker baseret på forsøg med

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet med gentagne doser, genotoksicitet og toksicitet ved

reproduktion. Der er ikke udført carcinogenicitetsforsøg med ceftazidim.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumcarbonat (E500)

6.2

Uforligeligheder

Ceftazidim må ikke blandes med opløsninger med en pH-værdi over 7,5, f.eks.

natriumhydrogencarbonatopløsning til injektion. Ceftazidim og aminoglykosider må ikke

blandes i samme infusionsopløsning på grund af risiko for udfældning.

Kanyler og katetre til intravenøs anvendelse skal skylles med isotonisk saltvand mellem

administration af ceftazidim og vancomycin for at undgå udfældning.

6.3

Opbevaringstid

Hætteglas før anbrud: 3 år.

Hætteglas efter anbrud: Produktet bør anvendes med det samme.

Efter tilberedning: Produktet bør anvendes med det samme.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Uåbnet: Opbevares under 25°C. Opbevares i yderkarton.

Vedrørende opbevaringsbetingelser for produktet efter tilberedning, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Emballagetype:

1 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Klar farveløs type II hætteglas (50 ml) med brombutylgummiprop og polypropylen flipp-

off aluminiumhætte.

2 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Klar farveløs type II hætteglas (50 ml) med brombutylgummiprop og polypropylen flipp-

off aluminiumhætte.

3 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Klar farveløs type II hætteglas (100 ml) med brombutylgummiprop og polypropylen flipp-

off aluminiumhætte.

Pakningsstørrelse: 10 x 1 hætteglas.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Kun til éngangsbrug.

Tilberedning skal ske under aseptiske betingelser.

38966_spc.doc

Side 16 af 18

Når produktet opløses, udvikles der kuldioxid, og der dannes et overtryk. Små

kuldioxidbobler i opløsningen kan ignoreres.

Instruktion for tilberedning

Se tabellen for tilsætningsmængder og opløsningskoncentrationer. Dette kan være nyttigt,

hvis fraktionerede doser skal bruges.

Hætteglasstørrelse

Mængde af fortynder,

der skal tilsættes (ml)

Omtrentlig

koncentration (mg/ml)

500 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

500 mg

Intramuskulær

1,5 ml

Intravenøs bolus

5 ml

1000 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

1000 mg

Intramuskulær

3 ml

Intravenøs bolus

10 ml

1 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Intramuskulær

3 ml

Intravenøs bolus

10 ml

Intravenøs infusion

50 ml*

2 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Intravenøs bolus

10 ml

Intravenøs infusion

50 ml*

3 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Intravenøs bolus

15 ml

Intravenøs infusion

75 ml*

*NB: Tilsætning sker i to faser.

Farven af opløsninger varierer fra lysegul til ravgul, afhængigt af den anvendte

koncentration, den anvendte opløsningsvæske og opbevaringsforholdene. Inden for de

anførte anbefalinger påvirkes produktets styrke ikke negativt af sådanne farvevariationer.

Ceftazidim kan blandes med:

vand til injektionsvæsker

natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9 %) til injektion

Glucose 50 mg/ml (5 %)

Glucose 50 mg/ml (5 %) i 0,9 % natriumchlorid til injektion

Ceftazidim kan rekonstitueres til intramuskulær brug med 1 % lidocainopløsning til

injektion.

500 mg, 1000 mg, pulver til injektionsvæske, opløsning 1 g, 2 g, 3 g pulver til

injektions-/infusionsvæske, opløsning:

Klargøring af opløsninger til bolusinjektion

Stik kanylen gennem proppen i hætteglasset, og injicér den anbefalede mængde

fortynder. Tag kanylen op igen.

Ryst for at opløse: Kuldioxid frigives, og der fås en klar opløsning efter 1 til 2

minutter.

38966_spc.doc

Side 17 af 18

Vend hætteglasset med bunden i vejret. Tryk sprøjtens stempel i bund, stik kanylen

gennem proppen i hætteglasset, og udtag hele mængden af opløsningsmiddel (trykket i

hætteglasset kan lette udtagningen). Sørg for, at kanylen bliver i opløsningen og ikke

når den øverste del af hætteglasset. Den udtagne opløsning kan indeholde

kuldioxidbobler, som kan ignoreres.

Disse opløsninger kan gives direkte i venen eller indføres i et infusionssæt, hvis patienten

modtager parenterale væsker.

1 g, 2 g, 3 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Klargøring af opløsning til i.v.-infusion:

Foretag en klargøring til anvendelse af i alt 50 ml (til 1 g og 2 g hætteglas) og 75 ml (til 3 g

hætteglas) forligeligt fortyndingsmiddel (listet ovenfor), der tilsættes i TO trin som angivet

nedenfor:

Stik kanylen gennem hætteglassets lukning og injicer 10 ml fortyndingsmiddel til 1 g

og 2 g hætteglassene, og 15 ml for 3 g hætteglasset.

Træk kanylen ud og ryst hætteglasset, indtil der opnås en klar opløsning.

Indfør ikke en gasudligningskanyle, før præparatet er opløst. Stik en

gasudligningskanyle gennem hætteglassets lukning til udligning af det indre tryk.

Tilsæt yderligere 40 ml opløsningsmiddel for 1 g og 2 g hætteglassene og 60 ml for 3 g

hætteglasset. Fjern ventilationsnålen.

Administrer som intravenøs infusion over 15 til 30 minutter. Yderligere tryk, der kan

udvikles i hætteglasset, især ved opbevaring, skal udlignes før administration til

patienten.

NB: For at bevare produktets sterilitet, er det vigtigt, at udluftningskanylen ikke indsættes i

hætteglassets prop, før pulveret er opløst.

Opløsningen må kun bruges, hvis den er klar og fri for partikler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Stragen Nordic A/S

Helsingørsgade 8C

3400 Hillerød

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

1 g: 38965

2 g: 38966

3 g: 38967

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. august 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. juli 2017

38966_spc.doc

Side 18 af 18

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information