Cefaseptin 75 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
CEFALEXINMONOHYDRAT
Tilgængelig fra:
Vetoquinol Scandinavia AB
ATC-kode:
QJ01DB01
INN (International Name):
CEFALEXINMONOHYDRAT
Dosering:
75 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
54793
Autorisation dato:
2015-12-10

23. december 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Cefaseptin, tabletter

0.

D.SP.NR.

29466

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cefaseptin

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof

En tablet indeholder 75 mg cefalexin som cefalexinmonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Beige, aflang tablet.

Tabletten kan deles i to lige store dele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund og kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Katte:

Til behandling af kutane og subkutane hudinfektioner (sår og abscesser) forårsaget

af Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Eschericha coli, Pasteurella spp., der

er følsomme over for cefalexin.

dk_hum_54793_spc.doc

Side 1 af 7

Hunde:

Til behandling af bakterielle hudinfektioner (herunder dyb og overfladisk

pyoderma) forårsaget af organismer, herunder Staphylococcus spp., der er

følsomme over for cefalexin.

Til behandling af urinvejsinfektioner (herunder nefritis og cystitis) forårsaget af organismer,

herunder Escherichia coli, der er følsomme over for cefalexin.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for det aktive stof, andre

cephalosporiner, andre stoffer, der tilhører gruppen af β-lactamer, eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes i tilfælde af resistens over for cephalosporiner eller penicilliner.

Må ikke anvendes til kaniner, marsvin, hamstere og ørkenrotter.

4.4

Særlige advarsler

Ingen

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Behovet for systemiske antibiotika sammenlignet med ikke-antibiotiske alternativer til

behandling af overfladisk pyoderma skal overvejes nøje af den ansvarlige dyrlæge.

Som ved andre antibiotika, der hovedsageligt udskilles gennem nyrerne, kan systemisk

akkumulation forekomme, når den renale funktion er hæmmet. Ved kendt nyreinsufficiens

bør dosis reduceres, og antimikrobielle midler, der vides at være nefrotoksiske, bør ikke

administreres samtidigt.

Dette produkt bør ikke anvendes til behandling af hvalpe eller killinger, der vejer mindre

end 1 kg og killinger, som er under 10 uger gamle.

Brug af dette produkt bør baseres på en følsomhedsundersøgelse af bakterier isoleret fra

dyret. Hvis dette ikke er muligt, skal behandlingen baseres på lokale epidemiologiske

oplysninger.

Brug af produktet, der afviger fra instruktionerne i produktresuméet, kan øge forekomsten

af cefalexin-resistente bakterier, og kan nedsætte behandlingseffekten af andre

cephalosporiner og penicilliner på grund af potentialet for krydsresistens.

Anvendelse af produktet skal ske under overholdelse af de gældende nationale og regionale

antibiotikapolitikker.

Tabletterne er tilsat smag og aromaer (tilstedeværelse af svineleverpulver). For at undgå

utilsigtet indtagelse, skal tabletter opbevares uden for dyrenes rækkevidde.

dk_hum_54793_spc.doc

Side 2 af 7

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Penicilliner og cephalosporiner kan forårsage overfølsomhed (allergi) efter injektion,

inhalation, indtagelse eller hudkontakt. Overfølsomhed over for penicilliner kan føre til

krydsreaktion med cephalosporiner og vice versa. Allergiske reaktioner over for disse

stoffer kan i visse tilfælde være alvorlige.

Håndter ikke dette lægemiddel, hvis du ved, at du er overfølsom, eller hvis du er blevet

frarådet at arbejde med sådanne præparater.

Håndter dette lægemiddel med stor forsigtighed og under iagttagelse af alle fornødne

forholdsregler for at undgå eksponering. Vask hænder efter brug.

Hvis du udvikler symptomer efter kontakt med dette lægemiddel, så som hududslæt, bør

du søge læge og vise lægen denne advarsel. Hævelse af ansigt, læber eller øjne,

åndedrætsbesvær er alvorlige symptomer, der kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Andre forsigtighedsregler

Ingen

4.6

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde er der set kvalme, opkastning og/eller diarre hos visse hunde efter

administration.

Der blev observeret let eller forbigående opkastning og/eller diarré med almindelig

hyppighed i katte i kliniske studier. De fleste af disse bivirkninger blev observeret én gang.

De var reversible uden symptomatisk behandling eller afbrydelse af behandlingen med

cefalexin.

I sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhed.

I tilfælde af overfølsomhedsreaktioner skal behandlingen seponeres.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt.

Laboratorieundersøgelser har ikke påvist teratogene virkninger

i mus (op til 400 mg cefalexin

pr. kg legemsvægt pr. dag) og rotter (op til 1.200 mg cefalexin pr. kg legemsvægt pr. dag).

I mus blev der observeret maternel effekt og føtal toksicitet fra den laveste testede dosis

(100 mg cefalexin pr. kg legemsvægt pr. dag). I rotter er der evidens for føtal toksicitet ved

500 mg cefalexin pr. kg legemsvægt pr. dag og en maternel effekt fra den laveste testede

dosis (300 mg cefalexin pr. kg legemsvægt pr. dag).

Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-

benefit-forholdet.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

For at sikre lægemidlets effektivitet bør lægemidlet ikke anvendes i kombination med

andre bakteriostatiske antibiotika (makrolider, sulfonamider og tetracykliner). Samtidig

dk_hum_54793_spc.doc

Side 3 af 7

brug af førstegenerations cephalosporiner med aminoglycosid-antibiotika eller visse

diuretika såsom furosemid, kan øge risikoen for nefrotoksicitet.

Samtidig anvendelse med sådanne aktive stoffer bør undgås.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral administration.

15 mg cefalexin pr. kg legemsvægt 2 gange daglig (svarende til 30 mg pr. kg legemsvægt

pr. dag) svarende til én tablet pr. 5 kg legemsvægt to gange dagligt i løbet af en

behandlingsperiode på:

Hunde:

Urinvejsinfektion: 14 dage

Overfladisk bakterieinfektion af huden: mindst 15 dage

Dyb bakteriel infektion af huden: mindst 28 dage

Katte:

Kutane og subkutane infektioner (sår og abscesser): 5 dage

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så præcist som muligt for at

undgå underdosering.

Produktet kan ved behov knuses eller tilsættes til foderet.

Ved alvorlige eller akutte tilfælde kan dosis fordobles. Dette gælder dog ikke i tilfælde af

kendt nyreinsufficiens (se pkt. 4.5).

4.10

Overdosering

Forsøg på dyr med op til 5 gange den anbefalede daglige dosis på to gange 15 mg

cefalexin/kg er blevet udført.

Bivirkninger, der kan opstå ved den anbefalede dosis (kvalme, opkastning og/eller diarré),

må også forventes i tilfælde af overdosering. I tilfælde af overdosering skal behandlingen

være symptomatisk.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antibakterielle midler til systemisk brug, førstegenerations

cephalosporiner.

ATCvet-kode: QJ 01 DB 01.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Cefalexin er et tidsafhængigt baktericidt antibiotikum, som virker ved at hæmme

nukleopeptidsyntesen i bakterievæggen. Cephalosporiner forstyrrer

transpeptidationsenzymerne, og forhindrer dermed krydsbinding af peptidglykanerne i

bakterievæggen. Glykankrydsbindingen er afgørende for, at cellen kan danne sin cellevæg.

Hæmningen af biosyntesen resulterer i en svækkelse af cellevæggen, som til sidst sprænges

dk_hum_54793_spc.doc

Side 4 af 7

af det osmotiske tryk. Den kombinerede virkning resulterer i lysis af celler og

filamentdannelse.

Cefalexin er virksomt over for en lang række grampositive (f.eks. Staphylococcus spp.) og

gramnegative (f.eks. Escherichia coli) aerobe bakterier.

Følgende breakpoints anbefales af CLSI til hunde for E.coli og Staphylococcus spp:

MIC (µg/ml)

Fortolkning

≤ 2

Følsom

Intermediær

≥ 8

Resistent

Da der ikke foreligger kliniske breakpoints for cefalexin mod bakteriearter isoleret fra

feline hudinfektioner, er de følgende MIC for Escherichia coli, Pasteurella spp.,

Staphylococcus spp. og Streptococcus spp., som er observeret mellem 2011 og 2017 vist

nedenfor:

Bakteriearter

MIC-område

(mg/L)

MIC

50

(mg/L)

MIC

90

(mg/L)

ECOFFs

#

(mg/L)

Staphylococcus spp. *

0,25-512

0,993

12,435

Staphylococcus aureus**

1-512

2,160

153,98

7

Koagulase-negativ

staphylococcus

$

0,25-64

0,989

14,123

Staphylococcus

pseudintermedius**

0,5-512

0,768

5,959

Streptococcus ssp.

0,06-0,5

0,155

0,234

Streptococcus canis

0,06-0,5

0,146

0,226

Streptococcus dysgalatiae

0,25-0,5

0,185

0,354

Escherichia coli**

4-512

5,481

11,314

Pasteurella multocida**

0,12-4

1,373

1,877

*,periode 2011-2017; **, periode 2011-2015;

, periode 2016-2017;

, periode 2012-2015.

#

Epidemiologiske cut-off-værdier

Resistens overfor cefalexin kan skyldes en af de følgende resistensmekanismer. Først og

fremmest er dannelsen af cephalosporinaser, der inaktiverer antibiotikummet ved at

hydrolysere β-lactamringen, den mest almindelige mekanisme blandt gramnegative

bakterier. Denne resistens overføres via plasmid eller kromosomalt. Dernæst er

penicillinbindende proteiners (PBP'er) mindskede affinitet for beta-lactamlægemidler ofte

involveret ved beta-lactamresistente, gram-positive bakterier. Endelig kan efflux-pumper

der udskiller antibiotikum fra bakteriecellen samt strukturelle ændringer i porinerne, der

reducerer passiv diffusion af lægemidlet gennem cellevæggen, medvirke til at forbedre den

resistente bakteries fænotype.

På grund af de strukturelle ligheder, forekommer der en velkendt krydsresistens (der

involverer den samme resistensmekanisme) mellem antibiotika i beta-lactamgruppen.

Dette forekommer med beta-lactamaseenzymer, strukturelle ændringer i poriner eller

dk_hum_54793_spc.doc

Side 5 af 7

variationer i efflux-pumper. Co-resistens (forskellige resistensmekanismer er involveret) er

beskrevet i E.coli, på grund af et plasmid, der indeholder forskellige resistensgener.

Pseudomonas aeruginosa er kendt for at være resistent over for cefalexin.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter en enkelt oral administration af den anbefalede dosis på 15 mg cefalexin pr. kg

legemsvægt til Beagle-hunde, kunne aktivstoffet påvises i plasma inden for 30 minutter.

Plasma peak blev opnået efter 1,3 timer med en plasmakoncentration på 18,2 µg/ml.

Biotilgængeligheden af det aktive stof var på over 90 %. Cefalexin kunne påvises indtil 24

timer efter administration. Den første urinprøve blev indsamlet inden for 2-12 timer med

peak koncentrationer af cefalexin, målt til 430 til 2758 µg/ml inden for 12 timer.

Efter gentagen oral administration af den samme dosis, 2 gange daglig i 7 dage, blev

plasma peak opnået 2 timer senere med en koncentration på 20 µg/ml. I løbet af

behandlingsperioden var koncentrationen til stadighed over 1 µg/ml. Den gennemsnitlige

halveringstid er 2 timer. Koncentration i huden var omkring 5,8 til 6,6 µg/g, 2 timer efter

behandling.

En enkelt oral administration af den anbefalede dosis på 15 mg cefalexin pr. kg

legemsvægt i katte resulterede i en gennemsnitlig plasma peak koncentration på 19,7 til

23,0 µg/ml ca. 1,3 til 1,6 timer efter indgivet dosis. Den absolutte orale

biotilgængeligenhed var ca. 52 %. Det gennemsnitlige fordelingsvolumen svarede til

0,33 L/kg og den gennemsnitlige totale clearance fra kroppen svarede til 0,14 L/time pr.

Den gennemsnitlige harmoniske terminale halveringstid varierede mellem 2,0 og 5,4 timer.

Det gennemsnitlige areal under plasmakoncentrationstidskurven indtil den sidste

koncentration, blev observeret til at være mellem 92,4 til 128,9 µg pr. time/ml.

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Povidon K30

Croscarmellosenatrium

Mikrokrystallinsk cellulose

Svineleverpulver

Gær

Crospovidon

Natriumstearylfumarat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 3 år.

Efter første åbning af den indre emballage: 16 timer.

dk_hum_54793_spc.doc

Side 6 af 7

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale pakning.

Delvist anvendte tabletter skal lægges tilbage i den åbnede blisterpakning.

6.5

Emballage

PVC/aluminium/OPA-PVC-blisterkort à 10 tabletter i papæske.

Pakningsstørrelser

1, 10 og 25 blisterkort.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Vetoquinol Scandinavia AB

Lyngbyvej 20

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

54793

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10. december 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

23. december 2019

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

dk_hum_54793_spc.doc

Side 7 af 7

Andre produkter

search_alerts

share_this_information