Casodex 150 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-07-2020

Aktiv bestanddel:
BICALUTAMID
Tilgængelig fra:
AstraZeneca A/S
ATC-kode:
L02BB03
INN (International Name):
BICALUTAMIDE
Dosering:
150 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
31525
Autorisation dato:
2001-04-05

Indlægsseddel: Information til brugeren

Casodex

®

150 mg filmovertrukne tabletter

Bicalutamid

Læs denne information grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontaktlægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Casodex

Sådan skal du tage Casodex

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Casodex modvirker de mandlige kønshormoners stimulering af kræftceller.

Du kan bruge Casodex tabletter 150 mg til behandling af kræft i blærehalskirtlen, enten alene eller

sammen med andre behandlinger.

Lægen kan have givet dig Casodex for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Casodex

Tag ikke Casodex

hvis du er overfølsom (allergisk) over for bicalutamid eller ét af de øvrige indholdsstoffer i

Casodex.

hvis du tager medicin, som indeholder stofferne terfenadin, astemizol (midler mod allergi) eller

cisaprid (afføringsmiddel).

Casodex må ikke bruges af kvinder og børn.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Casodex, hvis du lider af noget af det følgende:

sygdomme i hjerte eller blodkar, herunder forstyrrelser i hjerterytmen (arytmi), eller hvis du er under

behandling for disse sygdomme. Risikoen for problemer med hjerterytmen kan øges, når du tager

Casodex.

Tal med din læge, inden du starter behandlingen, hvis du har dårligt fungerende lever, nyrer eller

hjerte.

Da Casodex også påvirker en normal lever, vil din læge foretage undersøgelser af leveren

regelmæssigt. Ved alvorlig påvirkning af leveren, vil lægen stoppe behandlingen med Casodex.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Casodex. Det kan

påvirke prøveresultaterne.

Udvis forsigtighed, hvis du tager anden medicin, herunder medicin, du har købt. I særdeleshed, hvis

du tager blodfortyndende medicin eller medicin, som forhindrer blodpropper.

Hvis du tager Casodex, bør du og/eller din partner bruge prævention, mens du tager Casodex og i

4,5 måneder efter du er stoppet med at tage Casodex. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål om

prævention.

Brug af anden medicin sammen med Casodex

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Casodex kan påvirke nogle typer medicin, der anvendes til behandling af forstyrrelser i hjerterytmen

(f.eks. quinidin, procainamid, amiodaron og sotalol), eller kan øge risikoen for forstyrrelser i

hjerterytmen, når det anvendes sammen med andre lægemidler (f.eks. metadon (anvendes til

smertelindring og som delbehandling til afgiftning af stofafhængige), moxifloxacin (et antibiotikum),

antipsykotika, som anvendes til svær psykisk sygdom.

Fortæl din læge eller på apoteket, hvis du tager medicin, som indeholder:

Blodfortyndende medicin som warfarin,

Ciclosporin (immunsuppressiv medicin)

Calcium-kanal-blokkere (hjerte og blodtryk medicin)

Cimetidin (mavesår medicin)

Ketoconazol (behandling af infektioner, der skyldes svamp)

Anden medicin kan påvirke virkningen af Casodex, eller Casodex kan påvirke virkningen af anden

medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere

oplysninger herom.

Brug af Casodex sammen med mad og drikke

Du kan tage Casodex sammen med mad og drikke.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Casodex må ikke anvendes af kvinder.

Casodex kan påvirke den mandlige frugtbarhed, men frugtbarheden kan vende tilbage igen .

Trafik- og arbejdssikkerhed

Casodex kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Casodex

Casodex indeholder lactose, der er en form for sukker. Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Casodex indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan skal du tage Casodex

Tag altid Casodex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er

1 tablet (150 mg) 1 gang dagligt.

Du bør synke tabletten hel med et glas vand.

Forsøg at tage medicinen på samme tidspunkt hver dag.

Børn

Du må ikke bruge Casodex til børn.

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Casodex tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Casodex tabletter, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet. Symptomerne på overdosering kan være

blåfarvning af huden.

Hvis du har glemt at tage Casodex

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du ikke tage en ekstra, men tage den næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt.

Hvis du holder op med at tage Casodex

Du må kun holde pause med - eller stoppe behandlingen - efter aftale med lægen. Spørg lægen eller

apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om, eller føler dig usikker på.

4.

Bivirkninger

Casodex kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger:

Sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv. Kan blive kronisk. Tal med lægen.

Sjældne bivirkninger:

Sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

leversvigt med gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed. Kontakt læge eller skadestue.

Hyppighed ikke kendt:

forandringer i EKG (QT-forlængelse).

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger:

Sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede.

brystømhed

udvikling af bryster hos mænd

udslæt

kraftesløshed og svaghed

Almindelige bivirkninger:

Sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du

omgående kontakte læge.

kløe, tør hud, hårtab, fornyet hårvækst

nedsat sexlyst, impotens

vægtstigning

kvalme

blod i urinen. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

appetitløshed

depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

svimmelhed, søvnighed

hedeture

mavesmerter, forstoppelse, sure opstød/halsbrand, luftafgang fra tarmen

brystsmerter

vand i kroppen

Ikke almindelige bivirkninger:

Sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

overfølsomhedsreaktioner, udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være eller blive alvorligt. Tal

med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Sjældne bivirkninger:

Sker hos mindre end 1 ud af 1.000 behandlede.

øget lysfølsomhed i huden ved sollys

leversvigt. Kan være alvorligt. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Casodex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Casodex 150 mg, tabletter indeholder:

virksomt stof: Bicalutamid

øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycollat, povidon, magnesiumstearat,

hypromellose, macrogol 300, titandioxid (E 171).

Casodex udseende og pakningsstørrelse

Casodex tabletter er hvide og filmovertrukne.

Casodex 150 mg findes i blisterpakninger, som indeholder enten 28 eller 30 tabletter.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

AstraZeneca A/S

World Trade Center Ballerup

Borupvang 3

DK-2750 Ballerup

Fremstiller

: AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2020.

© AstraZeneca 2020

6. juli 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Casodex, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

09211

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Casodex

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Bicalutamid 150 mg.

Hver tablet indeholder 183 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Hvide tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Casodex 150 mg er indiceret til behandling af lokalt avanceret prostatacancer med høj

risiko for sygdomsprogression, enten som umiddelbar behandling alene eller som

adjuverende behandling ved radikal prostatektomi eller ved strålebehandling (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne mænd (ældre indbefattet)

150 mg en gang daglig. Behandlingsperioden er minimum 2 år, undtagen ved progression

af sygdommen.

Kvinder

Må ikke anvendes (se pkt. 4.3).

Børn

Må ikke anvendes. (se pkt. 4.3).

dk_hum_31525_spc.doc

Side 1 af 9

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Patienter med nedsat leverfunktion

Ved mild grad af nedsat leverfunktion er dosisjustering ikke nødvendig. Ved moderat til

svær leverfunktion kan øget akkumulering finde sted. (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Bicalutamid er kontraindiceret til børn og kvinder (se pkt. 4.6).

Bicalutamid må ikke gives til patienter, der har haft en overfølsomhedsreaktion på det

aktive indholdsstof eller nogen af produktets øvrige indholdsstoffer.

Samtidig administration af terfenadin, astemizol eller cisaprid med bicalutamid er

kontraindiceret (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Opstart af behandling skal ske under direkte kontrol af en specialist.

Der sker en omfattende metabolisme af bicalutamid i leveren. Data indikerer, at

eliminationen kan ske langsommere hos patienter med svær leverinsufficiens, hvilket kan

resultere i øget akkumulering af bicalutamid. Bicalutamid bør derfor anvendes med

forsigtighed til patienter med moderat til svær leverinsufficiens.

Idet der er risiko for mulige ændringer af leverfunktionen ved brug af bicalutamid, bør der

foretages regelmæssige leverfunktionsundersøgelser. Størstedelen af ændringer

forekommer inden for de første 6 måneders bicalutamidbehandling.

Alvorlige ændringer af leverfunktionen og leversvigt er sjældent blevet observeret med

bicalutamid. Der har været rapporteret fatale tilfælde (se pkt. 4.8). Behandling med

bicalutamid skal ophøre ved alvorlige ændringer af leverfunktionen.

Det bør overvejes at seponere Casodex hos patienter med objektiv sygdomsprogression

samt forhøjet PSA-tal (PSA = prostata-specifikt antigen).

Bicalutamid har vist sig at hæmme cytochrom P450 (CYP 3A4). Derfor skal der udvises

forsigtighed ved samtidig adminitration af lægemidler, der hovedsageligt metaboliseres af

CYP 3A4 (se pkt. 4.3 og 4.5)

Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet.

Hos patienter med tidligere QT-forlængelse eller risikofaktorer for QT-forlængelse og hos

patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se pkt. 4.5), bør

lægen vurdere benefit/risk-forholdet, herunder risikoen for Torsades de pointes, inden

behandling med Casodex indledes.

Antiandrogen behandling kan muligvis forårsage morfologiske ændringer i spermatozoer.

Selvom virkningen af bicalutamid på sædmorfologi ikke er blevet evalueret, og der ikke er

indberettet sådanne ændringer for patienter, som fik Casodex, bør patienter og/eller deres

partnere anvende tilstrækkelig antikonception under og i 130 dage (20 uger / 4.5 måned)

efter behandling med Casodex.

dk_hum_31525_spc.doc

Side 2 af 9

Potensering af kumarins antikoagulerende virkninger er blevet rapporteret hos patienter,

der samtidig modtager Casodex-behandling, som kan resultere i øget protrombintid (PT)

og International Normalized Ratio (INR). Nogle tilfælde har været forbundet med risiko

for blødning. Tæt monitorering af PT/INR tilrådes, og dosisjustering af antikoagulanter bør

overvejes (se pkt. 4.5 og 4.8).

Casodex indeholder lactose og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, totallactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i

det væsentlige "natriumfrit".

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In-vitro studier har vist, at R-bicalutamid er en CYP 3A4 inhibitor med en mindre grad af

inhibering på CYP 2C9, 2C19 og 2D6.

Selvom kliniske forsøg, hvor antipyrin anvendtes som markør for cytochrom P450 (CYP),

ikke aktivt har bevist potentiel lægemiddelinteraktion med bicalutamid, var den gennemsnitlig

midazolam eksponering (AUC) forøget med op til 80% efter samtidig administration af

bicalutamid i 28 dage. For lægemidler med et snævert terapeutisk indeks, kan en sådan

forøgelse være relevant. Derfor er samtidig anvendelse af terfenadin, astemizol og cisaprid

kontraindiceret (se pkt. 4.3), og der skal udvises forsigtighed ved samtidig administration af

bicalutamid og stoffer som for eksempel ciclosporin og calcium-kanal-blokkere.

Dosisreduktion kan være nødvendig for disse lægemidler specielt, hvis der er bevist forøget

risiko for bivirkninger. For ciclosporin anbefales det, at plasmakoncentrationer og den

kliniske tilstand monitoreret tæt efter opstart eller ophør af bicalutamidbehandling.

Der skal udvises forsigtighed ved udskrivning af bicalutamid sammen med andre lægemidler,

der kan hæmme lægemiddeloxidationen fx cimetidin og ketoconazol. Teoretisk set kan dette

resultere i en øget plasmakoncentration af bicalutamid, som teoretisk kan medføre et forøget

antal bivirkninger.

In vitro-undersøgelser har vist, at bicalutamid kan displacere kumarin-antikoagulanter

(warfarin) fra proteinbindingsstederne. Der er rapporteret forøget effekt af warfarin og

andre kumarin-antikoagulanter, når de administreres samtidig med Casodex. Hvis Casodex

gives til patienter, der samtidig modtager kumarin-antikoagulanter, anbefales det derfor at

følge PT/INR nøje og overveje dosisjustering af antikoagulanter (se pkt. 4.4 og 4.8).

Da androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet, bør samtidig anvendelse

af Casodex og lægemidler, der vides at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, der kan

fremkalde Torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse IA (f.eks. quinidin,

disopyramid) eller klasse III (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon,

moxifloxacin, antipsykotika mv. overvejes nøje (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Bicalutamid er kontraindiceret til kvinder og må ikke gives til gravide kvinder.

Amning

Casodex er kontraindiceret under amning.

dk_hum_31525_spc.doc

Side 3 af 9

Fertilitet

I dyreforsøg er der blevet observeret reversibel forringelse af mandlig fertilitet (se pkt.

5.3). En periode med subfertilitet eller infertilitet bør derfor antages hos mennesker.

Antiandrogen behandling kan muligvis forårsage morfologiske ændringer i spermatozoer.

Patienter i behandling med Casodex og/eller deres partnere bør anvende tilstrækkelig

antikonception under og i 130 dage (20 uger / 4.5 måned) efter behandlingen (se pkt. 4.4).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Det er usandsynligt, at bicalutamid forringer patienters evne til at føre motorkøretøj

og betjene maskiner. Dog skal det nævnes, at lejlighedsvis søvnighed kan opstå.

Enhver patient der er påvirket heraf bør være forsigtig.

4.8

Bivirkninger

Dette afsnit indeholder oplysninger baseret på alle bivirkninger rapporteret fra kliniske

undersøgelser, markedsundersøgelser og spontane rapporter.

De mest almindelige bivirkninger er udslæt, asteni, gynækomasti og brystømhed.

Gynækomasti forsvinder ikke nødvendigvis spontant ved behandlingsophør, især ikke efter

langvarig behandling. Leverforandring er en almindelig bivirkning, men er sædvanligvis

ikke alvorlige og ofte forbigående. Mere sjældent kan der opstå leversvigt og interstitiel

lungesygdom, hvor der er blevet rapporteret om fatale tilfælde.

I dette afsnit er bivirkningerne defineret som følger:

Meget almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Frekvenserne er tildelt på baggrund af incidensen af bivirkninger i 150 mg armen af det

kombinerede tidlige prostata cancer forsøg (for Casodex monoterapi), med mindre andet er

angivet.

Tabel 1:

Bivirkningsfrekvenser

Systemorganklasse

Frekvens

Bicalutamid 150 mg

(monoterapi)

Blod og lymfesystem

Almindelig

Anæmi

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhedsreaktioner

(inkl. angioneurotisk ødem

og nældefeber)

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Nedsat appetit

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Nedsat libido, depression

dk_hum_31525_spc.doc

Side 4 af 9

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed, søvnighed

Hjerte

Ikke kendt

QT-forlængelse (se pkt. 4.4

og 4.5)

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hedeture

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig

Interstitiel lungesygdom.

Der er rapporteret fatale

udfald.

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Mavesmerter, forstoppelse,

dyspepsi, flatulens, kvalme

Lever og galdeveje

Almindelig

Sjælden

Hepatotoksicitet, øget

niveau af transaminase,

gulsot

Leversvigt.

Der er

rapporteret fatale udfald.

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Almindelig

Sjælden

Udslæt

Tør hud, kløe, alopecia,

fornyet hårvækst

Fotosensitivitetsreaktioner

Nyrer og urinveje

Almindelig

Hæmaturia.

Det reproduktive system og

mammae

Meget almindelig

Almindelig

Gynækomasti og

brystømhed

Erektil dysfunktion

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Almindelig

Asteni

Brystsmerte, ødemer

Undersøgelser

Almindelig

Vægtforøgelse

Leverforandringer er sjældent alvorlige og var oftest forbigående, resulterende i ophør

eller forbedring ved fortsat behandling eller efter ophør med behandlingen.

Leversvigt forekommer sjælden hos patienter behandlet med bicalutamid, men den

egentlige sammenhæng er ikke bevist.

Et flertal af patienter, der modtager bicalutamid 150 mg som monoterapi oplever bryst-

ømhed og/eller gynækomasti. I studier blev disse symptomer anset for alvorlige i op til 5

% af patienterne. Gynækomasti stopper ikke nødvendigvis spontant efter

behandlingsophør, især ikke efter længerevarende behandling.

dk_hum_31525_spc.doc

Side 5 af 9

Øget PT/INR: Rapporter over kumarin-antikoagulanters interaktion med Casodex er blevet

indberettet i postmarketing-undersøgelser (se pkt. 4.4 og 4.5.).

Myokardieinfarkt og hjertesvigt er rapporteret fra et farmako-epidemiologisk studie af

LHRH-agonister og antiandrogener, der blev anvendt til behandlingen af prostatacancer.

Risikoen så ud til at være særlig forøget, når Casodex 50 mg blev anvendt i kombination

med LHRH-agonister. Der sås ingen tegn på en øget risiko, når Casodex 150 mg blev

anvendt som monoterapi til behandling af prostatacancer men denne gruppe var

størrelsesmæssigt begrænset.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen erfaring vedrørende overdosering hos mennesker.

Der eksisterer ingen specifik antidot; behandlingen bør være symptomatisk. Dialyse vil

sandsynligvis ikke hjælpe, da Casodex i høj grad er proteinbundet og ikke udskilles

uomdannet i urinen. Almindelig understøttende behandling, inkl. hyppig kontrol af vitale

tegn, anbefales.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 02 BB 03. Antiandrogener.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Bicalutamid er et non-steroidt antiandrogen uden anden endokrin aktivitet. Det bindes til

vildtypen eller de normale androgenreceptorer uden at aktivere genudtrykket og blokerer

således for det androgene stimulus. Denne blokade fører til regression af prostatatumorer.

Fra en klinisk synsvinkel kan afbrydelse af Casodex medføre antiandrogent

tilbagetrækkelsessyndrom hos en undergruppe af patienter.

Bicalutamid er et racemat, hvis antiandrogene aktivitet næsten udelukkende forefindes R-

enantiomeren.

Casodex 150 mg er blevet undersøgt til behandling af patienter med lokaliseret (T1-T2, N0

eller NX, M0) eller lokalt fremskredent (T3-T4, any N, M0; T1-T2, N+, M0) ikke-

metastatisk prostatacancer ved en kombineret analyse af tre placebokontrollerede,

dobbeltblindede studier med i alt 8113 patienter, hvor Casodex blev givet som umiddelbar

dk_hum_31525_spc.doc

Side 6 af 9

hormonterapi eller som adjuvans til radikal prostatektomi eller ved strålebehandling

(fortrinsvis ekstern bestråling). Ved den mediane opfølgning efter 9,7 år blev der

observeret sygdomsprogression hos 36,6 % og 38,17 % af alle patienter, der var blevet

behandlet med henholdsvis Casodex eller placebo.

Der blev observeret en reduktion i risikoen for objektiv sygdomsprogression på tværs af de

fleste patientgrupper, men denne var tydeligst hos patienter med den højeste risiko for

sygdomsprogression. Derfor skal de behandlende læger tage stilling til, om den optimale

behandlingsstrategi for patienter med lav risiko for sygdomsprogression, isærsom

adjuverende behandling til radikal prostatektomi, er at udskyde hormonbehandlingen,

indtil der foreligger tegn på sygdomsprogression.

Der var ingen forskel i overlevelsen ved den mediane opfølgning efter 9,7 år og

dødeligheden var 31,4 % (HR 1,01, 95% CI 0,94—1,09). Enkelte tendenser var imidlertid

tydelige i de eksplorative undergruppeanalyser.

Data for progressionsfri overlevelse og samlet overlevelse over tid baseret på

Kaplan-Meier-skøn for patienter med lokalt fremskreden sygdom er opsummeret i

følgende tabeller:

Tabel 1

Sygdomsprogression over tid inddelt efter behandlingsgruppe hos patienter med

lokalt fremskreden sygdom

Analysepopulati

on

Behandlings

arm

Hændelser

(%) efter 3

år

Hændelser

(%) efter 5

år

Hændelser

(%) efter 7

år

Hændelser

(%) efter

10 år

Watchful

waiting (n=657)

Casodex 150

19,7%

36,3%

52,1%

73,2%

placebo

39,8%

59,7%

70,7%

79,1%

Strålebehandling(

n=305)

Casodex 150

13,9%

33,0%

42,1%

62,7%

placebo

30,7%

49,4%

58,6%

72,2%

Radikal

prostatektomi

(n=1719)

Casodex 150

7,5%

14,4%

19,8%

29,9%

placebo

11,7%

19,4%

23,2%

30,9%

Tabel 2

Samlet overlevelse ved lokalt fremskreden sygdom inddelt efter

behandlingsundergruppe

Analysepopulati

on

Behandlings

arm

Hændelser

(%) efter 3

år

Hændelser

(%) efter 5

år

Hændelser

(%) efter 7

år

Hændelser

(%) efter

10 år

Watchful waiting

(n=657)

Casodex 150

14,2 %

29,4 %

42,2 %

65,0 %

placebo

17,0 %

36,4 %

53,7 %

67,5 %

Strålebehandling

(n=305)

Casodex 150

8,2 %

20,9 %

30,0 %

48,5 %

placebo

12,6 %

23,1 %

38,1 %

53,3 %

dk_hum_31525_spc.doc

Side 7 af 9

Radikal

prostatektomi

(n=1719)

Casodex 150

4,6 %

10,0 %

14,6 %

22,4 %

placebo

4,2 %

8,7 %

12,6 %

20,2 %

For patienter med lokaliseret sygdom, som modtog Casodex alene, sås der ingen

signifikant forskel i den progressionsfrie overlevelse. Hos disse patienter, som ellers

kunne være blev håndteret med watchful waiting, sås der en tendens i retningen af

formindsket overlevelse sammenlignet med placebopatienterne (HR=1,15; 95% CI 1,00 til

1,32). I denne sammenhæng anses Casodex derfor ikke for velegnet til patienter med

lokaliseret sygdom.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Bicalutamid absorberes godt efter oral indgift. Der er ingen tegn på klinisk relevant

påvirkning af biotilgængeligheden ved fødeindtagelse.

(S)-enantiomeren cleares hurtigt i forhold til (R)-enantiomeren. Sidstnævnte har en plasma

halveringstid på ca. 1 uge. Som en konsekvens af den lange halveringstid vil (R)-

enantiomeren akkumuleres 10-fold i plasma ved daglig administration af bicalutamid.

Steady-state plasmakoncentrationer på ca. 22

g/ml er observeret ved daglig indtagelse af

150 mg bicalutamid. Ved steady-state udgør den aktive (R)-enantiomer 99 % af den totale

mængde af cirkulerende enantiomerer.

(R)-enantiomerens farmakokinetik er uafhængig af alder, nedsat nyrefunktion eller mild til

moderat nedsat leverfunktion. Der er tegn på, at (R)-enantiomeren udskilles langsommere

fra plasma hos patienter med svær nedsat leverfunktion.

Biculatamid er stærkt proteinbundet (racemat 96 %, (R)-enantiomeren 99,6 %) og stoffet

metaboliseres i udstrakt grad (oxidation og glukoronidation). Metabolitterne elimineres i

omtrent samme forhold gennem nyrer og galdeblære.

Et klinisk studie viste at mænd, som indtog Casodex 150 mg, havde en gennemsnitlig

koncentration af R-bicalutamid på 4.9μg/ml i deres sæd. Mængden af bicalutamid, som

potentielt kan overføres til en kvinde under samleje, er lav og svarer cirka til 0,3 μg/kg.

Dette er mindre end den mængde, der kan inducere ændringer i laboratoriedyrs afkom.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Bicalutamid er et potent antiandrogen og en “mixed function” oxidase enzym inducer i dyr.

Organforandringer, herunder tumorinduktion hos dyr, er relateret til disse egenskaber.

Enzyminduktion er ikke observeret hos mennesker. Atrofi af sædkanaler er en forudsagt

klasseeffekt med antiandrogener og er observeret hos alle undersøgte arter (rotte og hund).

Fuld reversibilitet af testikelatrofi sås 4 måneder efter et 6 måneders toksicitetsforsøg med

gentagne doser hos rotter og 6 måneder efter 12 måneders studie i hunde, men ikke op til

24 uger efter et 12 måneders studie i rotter. Funktionel reversibilitet sås i

reproduktionsforsøg 7 uger efter afslutningen på en 11-ugers doseringsperiode hos rotter.

Forandringerne sås ved doser der minder om klinisk dosis (0.6 til 2 gange højere doser i

rotter og 3 til 7 gange højere i hund). Det bør antages, at der kan komme en periode med

subfertilitet eller infertilitet hos mennesker.

dk_hum_31525_spc.doc

Side 8 af 9

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Indholdsstoffer

Lactosemonohydrat

Natriumstivelsesglycollat

Povidon

Magnesiumstearat

Hypromellose

Macrogol 300

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

AstraZeneca A/S

World Trade Center Ballerup

Borupvang 3

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

31525

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. april 2001

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

6. juli 2020

dk_hum_31525_spc.doc

Side 9 af 9

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information