Carduran Retard 8 mg depottabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-11-2017

Aktiv bestanddel:
DOXAZOSINMESILAT
Tilgængelig fra:
Pfizer ApS
ATC-kode:
C02CA04
INN (International Name):
doxazosin
Dosering:
8 mg
Lægemiddelform:
depottabletter
Autorisationsnummer:
30049
Autorisation dato:
1998-11-12

21. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Carduran Retard, depottabletter

0.

D.SP.NR

6507

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Carduran Retard

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 Carduran Retard 4 mg depottablet indeholder 4,85 mg doxazosinmesilat svarende til

4 mg doxazosin

1 Carduran Retard 8 mg depottablet indeholder 9,7 mg doxazosinmesilat svarende til 8 mg

doxazosin

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

Carduran Retard depottabletter er runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Arteriel hypertension. Symptomatisk behandling af prostatahyperplasi i perioden indtil

operation.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Det kan tage op til 4 uger, før fuld effekt opnås. Den højest anbefalede dosis er 8 mg 1

gang daglig.

Dosering

Arteriel hypertension:

Voksne

Normalt 4 mg 1 gang daglig. Om nødvendigt kan dosis øges til 8 mg 1 gang daglig.

30049_spc.doc

Side 1 af 11

Kan anvendes som eneste præparat eller i kombination med et andet stof, f.eks. tiazid-

diuretikum, betablokker, calciumantagonist eller ACE-hæmmer.

Symptomatisk behandling af prostatahyperplasi:

Voksne

Normalt 4 mg 1 gang daglig. Om nødvendigt kan dosis øges til 8 mg 1 gang daglig

Kan anvendes hos prostatahyperplasipatienter både med og uden hypertension, da

blodtryksforandringerne hos patienter uden hypertension er klinisk insignifikante. Hos

patienter med hypertension behandles begge lidelser samtidigt.

Ældre

Dosisjustering ikke nødvendig.

Nedsat nyrefunktion

Da farmakokinetikken af doxazosin er uforandret hos patienter med nedsat nyrefunktion,

og da der ikke findes tegn på, at doxazosin forværrer eksisterende nedsat nyrefunktion, kan

den normale dosering anvendes til disse patienter.

Nedsat leverfunktion

Administreres med forsigtighed (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da erfaringen med behandling af disse

patienter er utilstrækkelig.

Administration

Carduran Retard depottabletter kan tages med eller uden føde.

Depottabletterne skal synkes hele med en tilstrækkelig mængde væske. Depottabletterne

må ikke tygges, deles eller knuses (se pkt. 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Doxazosin er kontraindiceret hos:

patienter med kendt overfølsomhed over for det aktive stof, over for quinazoliner

(f.eks. prazosin, terazosin, doxazosin) eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i punkt 6.1.

patienter med ortostatisk hypotension i anamnesen.

patienter med benign prostatahyperplasi og som samtidig har kongestion af de øvre

urinveje, kronisk urinvejsinfektion eller blæresten.

patienter med gastrointestinal obstruktion, esophagoobstruktion, eller formindsket

lumendiameter af mave-tarmkanal i anamnesen.

under amning (gælder kun for indikationen hypertension). (Se pkt. 4.6).

patienter med hypotension (gælder kun indikationen benign prostatahyperplasi).

Doxazosin er kontraindiceret som monoterapi hos patienter med enten overløbsinkontinens

eller anuri med eller uden progressiv nedsat nyrefunktion.

30049_spc.doc

Side 2 af 11

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Information til patienten

Patienterne skal informeres om, at Carduran Retard depottabletter skal synkes hele.

Patienterne må ikke tygge, dele eller knuse tabletterne.

For nogle depotformuleringer er den aktive substans indeholdt i en inaktiv, ikke-

absorberbar skal, som er specielt udviklet til kontrolleret frigivelse af aktivt stof over en

længere periode. Efter passage gennem mave-tarmkanalen, udskilles den tomme tablet.

Patienterne skal oplyses om, at de ikke må blive urolige, hvis de af og til ser noget i

afføringen, som ligner en tablet.

Gastrointestinale sygdomme

Der har været sjældne rapporter på obstruktive symptomer hos patienter med kendt striktur

i forbindelse med indtagelse af andre lægemidler, der er formuleret på samme måde som

Carduran Retard depottabletter, dvs. med en ikke-deformerbar skal og med modificeret

udløsning.

Unormal kort transittid gennem mave-tarmkanalen (f.eks. efter resektionsbehandling) kan

føre til mangelfuld absorption. I relation til doxazosins lange halveringstid er den kliniske

betydning heraf uklar.

Ved opstart af behandlingen

På grund af doxazosins alfa-blokkerende egenskaber kan der forekomme ortostatisk

hypotension i form af svimmelhed og svaghed eller sjældent bevidsthedstab (synkope),

især i begyndelsen af behandlingen. Blodtrykket bør derfor kontrolleres før

behandlingsstart for at minimere en eventuel ortostatisk effekt. Patienterne bør informeres

om at være forsigtige og undgå situationer, hvor de kunne komme til skade, hvis der opstår

svimmelhed eller svaghed i begyndelsen af behandlingen med doxazosin.

Patienter med akutte hjertelidelser

Som for alle vasodilaterende antihypertensiva skal der udvises forsigtighed, når doxazosin

administreres til patienter med følgende akutte hjertesygdomme:

lungeødem som følge af aorta- eller mitralstenose,

hjerteinsufficiens ved højt output,

højresidig hjerteinsufficiens som følge af lungeemboli eller perikardial effusion,

venstresidig ventrikulær hjerteinsufficiens med lavt fyldningstryk.

Patienter med nedsat leverfunktion

Som for alle lægemidler, der metaboliseres fuldstændigt i leveren, skal doxazosin

administreres med forsigtighed til patienter med tegn på nedsat leverfunktion. Da der ikke

er nogen klinisk erfaring med patienter med alvorlig nedsat leverfunktion, kan anvendelse

af doxazosin til disse patienter ikke anbefales.

Phosphodiesterase-5-hæmmer

(PDE-5-hæmmer)

Samtidig brug af phosphodiesterase type 5 (PDE5)-hæmmere (f.eks. sildenafil, tadalafil,

vardenafil) og doxazosin kan medføre symptomatisk hypotension hos nogle patienter. For

at minimere risikoen for udvikling af ortostatisk hypotension bør patienten først være stabil

på alfablokker-behandling, inden brug af PDE5-hæmmere initieres.

30049_spc.doc

Side 3 af 11

Det anbefales at initiere PDE-5-hæmmer-behandling med så lav initialdosis som muligt

samt overholde 6-timers interval fra indtagelse af doxazosin. Der er ikke foretaget forsøg

med doxazosin-depotformulering.

Intraoperativ Floppy Iris Syndrome

Intraoperative Floppy Iris Syndrome, peroperativt atonisk iris syndrom (IFIS, en variant af

lille pupil syndrom) er observeret hos visse patienter ved operation for grå stær, hvis de

behandles eller tidligere er blevet behandlet med tamsulosin. Der er set enkelte tilfælde af

IFIS med andre alpha-1 blokkere, og klasseeffekt kan ikke udelukkes. Da IFIS kan

medføre en forøgelse af komplikationerne under operationen, bør kirurgen og det

optalmologiske team være informeret, således at der kan træffes de rette foranstaltninger til

at håndtere IFIS under operationen.

Priapisme

Vedvarende erektioner og priapisme er blevet rapporteret post marketing med alfa-1

blokkere inklusive doxazosin.

Hvis priapisme ikke behandles straks, kan det resultere i skader på det penile væv samt

permanent impotens. Patienten skal omgående søge læge.

Screening for prostatakræft

Prostatakræft forårsager mange af de symptomer som kan associeres med benign

prostatahyperplasi (BPH), og de to lidelser kan optræde samtidig. Prostatakræft bør derfor

udelukkes inden behandlingen af BHP-symptomerne med doxazosin påbegyndes.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig brug af fosfodisesterase type 5 (PDE5)-hæmmere (f.eks. sildenafil, tadalafil,

vardenafil) og doxazosin kan føre til symptomatisk hypotension hos nogle patienter (se

pkt. 4.4). Der er ikke foretaget forsøg med doxazosin-depot-formulering.

Hovedparten (98%) af doxazosin i plasma er proteinbundet. In vitro data fra human plasma

indikerer, at doxazosin ikke har nogen effekt på proteinbindingen af digoxin, warfarin,

phenytoin eller indometacin.

In vitro forsøg tyder på, at doxazosin er et substrat af cytochrom P450 3A4 (CYP 3A4).

Der skal derfor udvises forsigtighed ved samtidig administration af doxazosin og en kraftig

CYP 3A4 hæmmer som clarithromycin, indinavir, itraconazol, ketoconazol, nefazodon,

nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin, eller voriconazol (se pkt. 5.2).

Konventionelle doxazosin-tabletter er blevet givet i kliniske forsøg sammen med

tiaziddiuretika, furosemid, betablokkere, nonsteroide antiinflammatoriske midler,

antibiotika, orale antidiabetika, midler der øger udskillelsen af urinsyre samt

antikoagulantia uden lægemiddelinteraktion. Der foreligger dog ingen resultater fra

formelle lægemiddel-/lægemiddelinteraktionsforsøg.

Doxazosin potenserer den blodtrykssænkende effekt af andre

-blokkere og andre

antihypertensiva.

I et åbent, randomiseret, placebo-kontrolleret forsøg med 22 frivillige raske mænd, blev

der administreret 1 enkeltdosis på 1 mg doxazosin på dag 1 i et 4-dages behandlingsregime

med oral cimetidin (400 mg 2 gange daglig). Dette resulterede i en stigning på 10% i

30049_spc.doc

Side 4 af 11

gennemsnitlig AUC for doxazosin, og ingen statistisk signifikant ændring i gennemsnitlig

og middelhalveringstid for doxazosin. Stigningen på 10% i gennemsnitlig AUC for

doxazosin sammen med cimetidin er inden for den inter-individuelle variation (27%) af

gennemsnitlig AUC for doxazosin sammen med placebo.

4.6

Graviditet og amning

For hypertension indikation

Graviditet

Da der ikke er foretaget tilstrækkelige, velkontrollerede forsøg hos gravide kvinder, er

sikkerheden for anvendelse af doxazosin til gravide ringe. Doxazosin bør kun anvendes

hvis den potentielle risiko opvejer risikoen. Skønt der ikke er set teratogen effekt i

dyreforsøg, er der set nedsat føtal overlevelse hos dyr, der har fået meget høje doser (se

pkt. 5.3).

Amning

Det er vist at udskillelsen af doxazosin i modermælk er meget lav (den relative dosis hos

spædbørn er mindre end 1%), men mængden af data fra mennesker er meget begrænset.

Det kan ikke udelukkes at der vil være en risiko for nyfødte eller spædbørn, og doxazosin

må kun anvendes, hvis lægen vurderer at den potentielle fordel er større end den potentielle

risiko.

For benign prostatahyperplasi indikation

Dette afsnit er ikke relevant.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

På grund af bivirkninger kan Carduran Retard især ved starten af behandlingen i mindre eller

moderat grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Følgende hyppigheder er anvendt:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

MeDRA

System organklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Luftvejsinfektion,

urinvejsinfektion.

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukopeni, trombocytopeni.

Immunsystemet

Ikke almindelig

Allergisk reaktion.

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig

Appetitløshed, gigt, øget appetit.

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Meget sjælden

Angst, depression, insomni.

Agitation, nervøsitet.

30049_spc.doc

Side 5 af 11

Nervesystemet

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Svimmelhed, hovedpine

søvnighed

Cerebrovaskulære forstyrrelser,

hypæstesi, synkope, tremor.

Ortostatisk svimmelhed,

paræstesier.

Øjne

Meget sjælden

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Sløret syn.

Intraoperative Floppy Iris

Syndrome (se pkt. 4.4).

Øre og labyrint

Almindelig

Ikke almindelig

Vertigo.

Tinnitus.

Hjerte

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Palpitationer, takykardi,

Angina pectoris,

myokardieinfarkt.

Bradykardi, arytmi

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Meget sjælden

Hypotension, ortostatisk

hypotension.

Varm rødmen.

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Bronkitis, hoste, dyspnø,

rhinitis.

Epistaxis,

Bronkospasmer.

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Abdominalsmerter, dyspepsi,

mundtørhed, kvalme.

Forstoppelse, diarré, flatulens,

opkastning, gastroenteritis,

Gastrointestinal obstruktion.

Lever- og galdeveje

Ikke almindelige

Meget sjældne

Abnorm leverfunktionstest.

Cholestasis, hepatitis, gulsot.

Hud og subkutane væv

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjældne

Kløe.

Udslæt.

Alopeci, purpura, urticaria.

30049_spc.doc

Side 6 af 11

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjældne

Rygsmerter, myalgi.

Artralgi.

Muskelkramper, muskelsvaghed.

Nyrer og urinveje

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Cystitis, inkontinens.

Dysuri, hæmaturi,

vandladningsforstyrrelser.

Vandladningsproblemer,

nykturi, polyuri, øget diurese.

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig

Meget sjælden

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Impotens

Gynækomasti, priapisme.

Forsinket ejakulation.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjældne

Asteni, brystsmerter,

Influenzalignende symptomer,

perifert ødem.

Smerte, ansigtsødem.

Træthed, utilpashed.

Undersøgelser

Ikke almindelig

Vægtøgning.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Hvis overdosering fører til hypotension, skal patienten straks placeres i en liggende stilling

med hovedet nedad. Andre understøttende foranstaltninger bør udføres, hvis det er

nødvendigt. Doxazosin er i høj grad proteinbundet, hvorfor dialyse ikke er indiceret.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

30049_spc.doc

Side 7 af 11

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 02 CA 04. Alfa-adrenoceptor blokerende midler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Hypertension:

Carduran Retard udøver sin vasodilateret virkning gennem selektiv og kompetitiv blokade

af adrenerge

-receptorer.

Ved indgift af Carduran Retard hos hypertensive patienter indtræder en klinisk signifikant

sænkning af blodtrykket som følge af en reduktion af den systemisk vaskulære modstand.

Denne effekt menes forårsaget af en selektiv blokade af adrenerge

-receptorer lokaliseret

i karrene. Dosering én gang daglig medfører klinisk signifikant blodtryksfald, som holder

hele dagen og 24 timer efter dosisindgift. Størsteparten af patienterne kontrolleres med

initialdosis på 4 mg Carduran Retard. Hos patienter med hypertension var blodtryksfaldet

ved behandling med Carduran Retard ens i stående og liggende stilling.

Patienter behandlet for hypertension med konventionelle doxazosin tabletter kan overføres

til Carduran Retard og kan efter behov titreres op, mens effekt og tolerabilitet

vedligeholdes.

I modsætning til ikke-selektive adrenerge

-receptorblokkere er der ikke set tilvænning

ved langtidsbehandling med Carduran Retard. Stigninger i plasmareninaktivitet og

takykardi ses sjældent ved fortsat behandling.

Doxazosin har en gunstig virkning på blodlipiderne med signifikant stigning i

HDL/totalcholesterol ratio (ca. 4-13% af basisværdierne) og signifikant reduktion i

totalglycerider og totalcholesterol. Den kliniske betydning af disse fund er endnu ikke

fastslået.

Behandling med doxazosin har vist regression af venstresidig ventrikelhypertrofi, hæmning

af trombocytaggregation samt forstærket kapacitet af vævsplasminogen-aktivatoren. Der er

ikke gennemført placebo-kontrollerede studier, hvor virkningen af konventionel doxazosin

tabletter eller Carduran Retard på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er blevet

undersøgt. De præliminære resultater fra studiet "Antihypertensive and Lipid-lowering

Treatment to Prevent Heart Attack Trial" (ALLHAT) viste ingen forskel i primært

endepunkt for fatal koronar hjertesygdom/ikke-fatal myokardieinfarkt eller dødelighed

uanset årsag mellem doxazosin og den aktive kontrol chlortalidon, et stof, der er påvist at

reducere kardiovaskulær morbiditet og mortalitet i placebokontrollerede studier.

Doxazosin-armen i studiet blev stoppet på grund af resultater, der viste, at doxazosin ikke

var overlegen med hensyn til primært endepunkt og en statistisk signifikant 25% højere

risiko for kardiovaskulære sygdomshændelser hos patienter, der fik konventionel

doxazosin versus dem, der fik chlortalidon (et diuretikum). Dette fund var principielt et

resultat af en dobbelt så stor risiko for symptomatisk hjerteinsufficiens i doxazosin-armen

sammenlignet med diuretika-armen. En kausal sammenhæng mellem anvendelse af

doxazosin og hjerteinsufficiens er ikke undersøgt.

Herudover forbedrer doxazosin insulinfølsomheden hos patienter med nedsat

insulinfølsomhed.

Doxazosin har ingen metaboliske bivirkninger og er velegnet til behandling af patienter

med samtidig astma, diabetes, venstresidig ventrikulær dysfunktion eller gigt.

30049_spc.doc

Side 8 af 11

Prostatahyperplasi:

Ved indgift af Carduran Retard hos patienter med prostatahyperplasi forbedres urodynamik

og symptomer som følge af en selektiv blokade af adrenerge α-receptorer i prostatas

muskuløse stroma, kapsel og blærehals. De fleste patienter med prostatahyperplasi

kontrolleres med initialdosis.

Doxazosin har vist sig at være en effektiv blokker af 1A subtypen af α-adrenerge

receptorer, som udgør over 70% af de adrenerge subtyper i prostata. Dette menes at være

årsagen til virkningen hos denne patientgruppe.

Carduran Retard har i anbefalet dosis kun ringe eller ingen effekt på blodtrykket hos

benign-prostatahyperplasipatienter med normalt blodtryk.

I kontrollerede kliniske undersøgelser hos patienter med seksual dysfunktion var

behandling med doxazosin forbundet med en bedring af seksualfunktionen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Efter oral administration af terapeutiske doser absorberes Carduran Retard godt med

maksimale blodværdier ca. 8-9 timer efter indgift.

Maksimalt plasmaniveau er ca. en tredjedel af det, som opnås ved samme dosis af en

konventionel doxazosin tablet. Minimumsværdierne 24 timer efter indtagelse er dog ens.

De farmakokinetiske egenskaber af Carduran Retard fører til en mindre variation i

plasmaniveauerne.

Forbeholdet mellem maksimum- og minimumsværdien af Carduran Retard er mindre end

halvdelen af, hvad forholdet er efter indtagelse af en konventionel doxazosin tablet.

I steady state er den relative biotilgængelighed af doxazosin i Carduran Retard

sammenlignet med de konventionelle doxazosin tabletter 54% ved dosis på 4 mg og 59%

ved dosis på 8 mg.

Farmakokinetiske studier med Carduran Retard hos ældre har ikke vist signifikante

forskelle sammenlignet med yngre patienter.

Metabolisme/udskillelse:

Plasmaudskillelsen er bifasisk med terminal udskillelseshalveringstid på 22 timer, hvilket

er basis for dosering én gang daglig. Doxazosin metaboliseres næsten fuldstændigt, og

mindre end 5% udskilles uomdannet.

Farmakokinetiske studier med doxazosin hos patienter med nedsat nyrefunktion har ikke

vist signifikante ændringer sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion.

Der er kun begrænsede data fra patienter med nedsat leverfunktion og på effekten af

lægemidler, som er kendt for at påvirke levermetabolismen (f.eks. cimitidin). I et klinisk

studie med 12 patienter med moderat nedsat leverfunktion resulterede enkeltdosisindgift af

doxazosin i en stigning i AUC på 43% og i et fald i oral clearance på ca. 40%.

Behandling med doxazosin til patienter med nedsat leverfunktion bør foretages med

forsigtighed (se pkt. 4.4).

Proteinbindingen af doxazosin i plasma er ca. 98%.

30049_spc.doc

Side 9 af 11

Doxazosin metaboliseres primært ved O-demethylering og hydroxylering. Doxazosin

metaboliseres ekstensivt i leveren. In vitro forsøg tyder på, at den primære udskillelsesvej

er via CYP 3A4, og i mindre omfang via CYP 2D6 og CYP 2C9.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data tyder ikke på nogle specielle risici hos mennesker baseret på

konventionelle dyrestudier i sikkerhedsfarmakologi, gentagen dosistoksicitet,

genotoksicitet, karcinogenicitet og gastrointestinal tolerance.

Skønt der ikke er set teratogen effekt i dyreforsøg, er der dog set nedsat føtal overlevelse

hos dyr, der har fået doser, der er ca. 300 gange større end den maksimale anbefalede

humane dosis.

Forsøg med ammende rotter viser, at en enkeltdosis på 1 mg/kg af

doxazosin

akkumuleres i modermælken hos rotter med en maksimal koncentration 20 gange større

end maternel plasmakoncentration.

For yderligere information se pkt. 4.6.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polyethylenoxid

Natriumchlorid

Hypromellose

Rødt jernoxid (E172)

Titandioxid (E171)

Magnesiumstearat

Celluloseacetat

Macrogol

Farmaceutisk glans (shellac, 20% esterificeret)

Sort jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Blister 1 og tabletbeholder:

2 år.

Blister 2:

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original emballage, beskyttet mod fugt. Må ikke opbevares ved temperaturer

over 30°C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister 1:

PVC/PVdC og aluminiumfolie med 28, 30, 98 eller 100 depottabletter.

Blister 2:

Aluminiumfolie/PA/PVC og aluminiumfolie med 28, 30, 98 eller 100

depottabletter.).

Tabletbeholder (hvid, uigennemsigtig HDPE, med børnesikret låg og tørretablet).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

30049_spc.doc

Side 10 af 11

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

4 mg: 30048

8 mg: 30049

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. april 1987

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. november 2017

30049_spc.doc

Side 11 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information