Carditimib 10 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-10-2020

Aktiv bestanddel:
EZETIMIB
Tilgængelig fra:
Denk Pharma GmbH & Co KG
ATC-kode:
C10AX09
INN (International Name):
ezetimibe
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
55002
Autorisation dato:
2016-02-23

8. oktober 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Carditimib, tabletter

0.

D.SP.NR.

29507

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Carditimib

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 10 mg ezetimib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 55 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Hvide, runde, flade tabletter, diameter ca. 6 mm, mærket "CB3" på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Primær hyperkolesterolæmi

Carditimib administreret samtidig med en HMG-CoA-reduktasehæmmer (statin) er

indiceret som supplerende behandling til diæt for patienter med primær (heterozygot

familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolæmi, der ikke behandles tilstrækkeligt med et

statin alene.

Carditimib monoterapi er indiceret som supplerende behandling til diæt for patienter med

primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolæmi, der ikke kan

behandles tilstrækkeligt med et statin, eller som ikke kan tåle et statin.

dk_hum_55002_spc.doc

Side 1 af 21

Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser

Carditimib er indiceret til at reducere risikoen for kardiovaskulære hændelser (se pkt. 5.1)

hos patienter med koronar hjertesygdom (CHD) og akut koronarsyndrom (AKS) i

anamnesen som tillægsbehandling til igangværende statinbehandling eller ved initiering af

behandling med Carditimib samtidig med et statin.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi (HoFH)

Carditimib, administreret samtidig med et statin, er indiceret som supplerende behandling

til diæt til patienter med HoFH. Patienterne kan også gives supplerende behandling (f.eks.

LDL-aferese).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienten skal overholde en relevant lipidsænkende kostplan og skal fortsætte denne diæt

under behandlingen med Carditimib.

Den anbefalede dosis er en tablet daglig (10 mg).

Når Carditimib tilføjes til statin-behandling, benyttes enten den anbefalede initialdosis af

pågældende statin, eller den allerede etablerede højere statin-dosis fortsættes. I disse

tilfælde skal doseringsvejledningen for det pågældende statin følges.

Anvendelse hos patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

Med henblik på inkrementel reduktion af antallet af kardiovaskulære hændelser hos

patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen kan Carditimib

administreres sammen med et statin med påvist kardiovaskulær fordel.

Samtidig administration med galdesyrebindende lægemidler

Administration af Carditimib bør ske enten ≥2 timer før eller ≥4 timer efter administration

af galdesyrebindende lægemidler.

Ældre

Dosisjustering er ikke påkrævet hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Initiering af behandling skal foretages af en specialist.

Børn og unge ≥6 år:

Sikkerhed og virkning af ezetimib hos børn i alderen 6-17 år er ikke

klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives

nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Når Carditimib administreres sammen med et statin, følges doseringsvejledningen for det

pågældende statin til børn og unge.

Børn <6: Ezetimibs sikkerhed og virkning er ikke fastslået hos børn <6 år. Der foreligger

ingen data.

dk_hum_55002_spc.doc

Side 2 af 21

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke påkrævet hos patienter med let nedsat leverfunktion (Child-Pugh-

score 5 til 6). Carditimib bør ikke benyttes til patienter med moderat (Child-Pugh-score 7

til 9) eller alvorlig (Child-Pugh-score >9) leverinsufficiens (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke påkrævet for patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Administration

Til oral anvendelse.

Carditimib kan administreres på alle tider af dagen, med eller uden føde.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for ét eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Med hensyn til samtidig administration af Carditimib og et statin henvises til

produktresumeet for det pågældende lægemiddel.

Behandling med Carditimib samtidigt med et statin er kontraindiceret under graviditet

og amning.

Administration af Carditimib sammen med et statin er kontraindiceret hos patienter med

aktiv leversygdom eller uforklarlige, vedblivende stigninger i serumtransaminaser.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Med hensyn til samtidig administration af Carditimib og et statin henvises til

produktresumeet for det pågældende lægemiddel.

Leverenzymer

I kontrollerede undersøgelser med patienter, der fik administreret ezetimib samtidig med

administration af et statinpræparat, er der iagttaget efterfølgende stigninger i transaminaser

(≥3 gange øvre normalgrænse). Når Carditimib administreres samtidig med et

statinpræparat, bør der foretages leverfunktionsprøver, når behandlingen påbegyndes og i

henhold til de anbefalinger, der gives for statinpræparatet (se pkt. 4.8).

I IMPROVE-IT-studiet (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International

Trial), blev 18.144 patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

randomiseret til at få ezetimib/simvastatin 10/40 mg daglig (n=9.067) eller simvastatin

40 mg daglig (n=9.077). I en median opfølgningsperiode på 6,0 år var incidensen af

vedvarende transaminasestigninger (≥3 x ULN) 2,5 % for ezetimib/simvastatin og 2,3 %

for simvastatin (se pkt. 4.8).

I et kontrolleret klinisk studie, hvor mere end 9000 patienter med kronisk nyresygdom blev

randomiseret til ezetimib 10 mg i kombination med simvastatin 20 mg daglig (n=4650)

eller placebo (n=4620) (gennemsnitlig follow-up på 4,9 år), var incidensen af vedvarende

transaminasestigninger (>3 x øvre normalgrænse) 0,7 % for ezetimib i kombination med

simvastatin og 0,6 % for placebo (se pkt. 4.8).

Skeletmuskulatur

Efter markedsføring er der indberettet tilfælde af myopati og rhabdomyolyse med ezetimib.

De fleste af de patienter, der udviklede rhabdomyolyse, tog et statin samtidigt med

ezetimib. Der er imidlertid meget sjældent indberettet rhabdomyolyse i forbindelse med

dk_hum_55002_spc.doc

Side 3 af 21

ezetimib monoterapi, og meget sjældent med tilføjelse af ezetimib til andre lægemidler, der

vides at være forbundet med øget risiko for rhabdomyolyse. Hvis der er mistanke om

myopati baseret på muskelsymptomer, eller hvis dette er bekræftet ved en koncentration af

kreatinfosfokinase (CPK) >10 gange øvre normalgrænse, bør ezetimib, alle statiner samt

alle andre lægemidler, som patienten tager samtidigt, seponeres med det samme. Alle

patienter, der starter behandling med Carditimib, bør gøres opmærksom på risikoen for

myopati og opfordres til ufortøvet at indberette uforklarlige muskelsmerter, ømhed eller

svaghed (se pkt. 4.8).

I IMPROVE-IT-studiet blev 18.144 patienter med koronar hjertesygdom og AKS-

hændelse i anamnesen randomiseret til at få ezetimib/simvastatin 10/40 mg daglig

(n=9.067) eller simvastatin 40 mg daglig (n=9.077). I en median opfølgningsperiode på

6,0 år var incidensen af myopati 0,2 % for ezetimib/simvastatin og 0,1 % for simvastatin,

hvor myopati blev defineret som uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med

kreatinkinase i serum (serum-CK) ≥10 gange ULN eller to på hinanden følgende

observationer af CK ≥5 og <10 gange ULN. Incidensen af rhabdomyolyse var 0,1 % for

ezetimib/simvastatin og 0,2 % for simvastatin, hvor rhabdomyolyse blev defineret som

uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med serum-CK ≥10 gange ULN med tegn på

nyreskade, ≥5 gange ULN og <10 gange ULN ved to på hinanden følgende lejligheder

med tegn på nyreskade eller CK ≥10.000 IE/l uden tegn på nyreskade (se pkt. 4.8).

I et klinisk studie, hvor mere end 9000 patienter med kronisk nyresygdom blev

randomiseret til ezetimib 10 mg i kombination med simvastatin 20 mg daglig (n=4650)

eller placebo (n=4620) (gennemsnitlig follow-up på 4,9 år), var incidensen af

myopati/rhabdomyolyse 0,2 % for ezetimib i kombination med simvastatin og 0,1 % for

placebo (se pkt. 4.8).

Nedsat leverfunktion

På grund af den ukendte effekt af den øgede eksponering for ezetimib hos patienter med

moderat eller svært nedsat leverfunktion, frarådes Carditimib til disse patienter (se

pkt. 5.2).

Pædiatrisk

population

Ezetimibs sikkerhed og virkning hos patienter i alderen 6-10 år med heterozygot familiær

eller non-familiær hyperkolesterolæmi er blevet vurderet i en 12-ugers placebokontrolleret

klinisk undersøgelse. Effekten af ezetimib for behandlingsperioder > 12 uger er ikke blevet

undersøgt i denne aldersgruppe (se pkt. 4.2, 4.8, 5.1 og 5.2).

Ezetimib er ikke blevet undersøgt hos patienter under 6 år (se pkt. 4.2 og 4.8).

Sikkerhed og virkning ved samtidig administration af ezetimib og simvastatin hos patienter

i alderen 10-17 år med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er blevet vurderet i en

kontrolleret klinisk undersøgelse af unge drenge (Tanner trin II eller højere) og hos piger

mindst ét år efter menarche.

I denne begrænsede, kontrollerede undersøgelse var der generelt ingen påviselig effekt på

vækst eller kønsmodenhed hos unge drenge eller piger eller på længden af

menstruationscyklus hos piger. Ezetimibs effekt på vækst og kønsmodenhed i en

behandlingsperiode på >33 uger er dog ikke undersøgt (se pkt. 4.2 og 4.8).

dk_hum_55002_spc.doc

Side 4 af 21

Sikkerhed og virkning ved samtidig administration af ezetimib og simvastatin i doser på

over 40 mg daglig er ikke undersøgt hos patienter i alderen 10-17 år.

Sikkerhed og virkning ved samtidig administration af ezetimib og simvastatin er ikke

undersøgt hos pædiatriske patienter under 10 år (se pkt. 4.2 og 4.8).

Langtidseffekten af behandling med ezetimib hos patienter under 17 år til reduktion af

morbiditet og mortalitet i voksenalderen er ikke undersøgt.

Fibrater

Sikkerhed og virkning ved samtidig administration af ezetimib og fibrater er ikke fastslået.

Hvis der er mistanke om cholelitiasis hos en patient, der behandles med Carditimib og

fenofibrat, er galdeblæreundersøgelser påkrævede, og behandlingen bør seponeres (se

pkt. 4.5 og 4.8).

Ciclosporin

Der bør udvises forsigtighed, når Carditimib initieres ved brug af ciclosporin.

Ciclosporinkoncentrationer bør overvåges hos patienter, der får Carditimib og ciclosporin

(se pkt. 4.5).

Antikoagulanter

Hvis Carditimib tilføjes til warfarin, en anden cumarin-antikoagulant eller fluindion, bør

INR (international normaliseret ratio) overvåges efter vanlig praksis (se pkt. 4.5).

Dette lægemiddel indeholder lactose og natrium

Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller

glucose/galactosemalabsorption.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tabletter, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Det er i prækliniske undersøgelser vist, at ezetimib ikke inducerer lægemiddel-

metaboliserende cytokrom-P450-enzymer. Der er ikke iagttaget klinisk signifikante

farmakokinetiske interaktioner mellem ezetimib og lægemidler, der vides at metaboliseres

via cytokrom P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 og 3A4 eller N-acetyltransferase.

I kliniske interaktionsundersøgelser påvirkede ezetimib ikke farmakokinetikken af dapson,

dextrometorphan, digoxin, oral antikonception (ethinylestradiol og levonorgestrel),

glipizid, tolbutamid eller midazolam ved samtidig administration. Cimetidin påvirkede

ikke biotilgængeligheden af ezetimib ved samtidig administration.

Antacida

Samtidig administration af antacida nedsatte absorptionshastigheden af ezetimib, men

påvirkede ikke biotilgængeligheden af ezetimib. Denne nedsatte absorptionshastighed

vurderes ikke at være klinisk signifikant.

Cholestyramin

Samtidig behandling med cholestyramin nedsatte det gennemsnitlige areal under kurven

(AUC) af total-ezetimib (ezetimib + ezetimibglucuronid) med ca. 55 %. Den trinvise

dk_hum_55002_spc.doc

Side 5 af 21

reduktion af LDL-C (low-density lipoprotein cholesterol) opnået ved tillæg af ezetimib til

cholestyramin kan mindskes ved denne interaktion (se pkt. 4.2).

Fibrater

Hos patienter, der behandles med fenofibrat og Carditimib bør lægen være opmærksom på

den mulige risiko for cholelitiasis og galdeblæresygdom (se pkt. 4.4 og 4.8).

Hvis der er mistanke om cholelitiasis hos en patient, der behandles med Carditimib og

fenofibrat, er galdeblæreundersøgelser påkrævede, og behandlingen bør seponeres (se

pkt. 4.8).

Samtidig behandling med fenofibrat eller gemfibrozil øgede koncentrationen af total-

ezetimib (ca. 1,5 henholdsvis 1,7 gange).

Samtidig administration af ezetimib og andre fibrater er ikke undersøgt.

Fibrater kan øge kolesteroludskillelsen i galden, medførende cholelitiasis. I dyreforsøg

øgede ezetimib i nogle tilfælde kolesterol i galden, men ikke hos alle arter (se pkt. 5.3). Det

kan ikke udelukkes, at den terapeutiske brug af ezetimib er forbundet med litogen risiko.

Statiner

Der er ikke iagttaget klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner ved samtidig

administration med ezetimib og atorvastatin, simvastatin, pravastatin, lovastatin,

fluvastatin eller rosuvastatin.

Ciclosporin

I en undersøgelse af otte postoperative nyretransplanterede patienter med kreatinin-

clearance på >50 ml/min på en stabil dosis af ciclosporin medførte en enkeltdosis på 10 mg

ezetimib en forøgelse i gennemsnitlig AUC for total-ezetimib på 3,4 gange (interval 2,3 til

7,9 gange) i forhold til en rask kontrolgruppe, der i en anden undersøgelse (n = 17) fik

ezetimib alene. I en anden undersøgelse viste en nyretransplanteret patient med svært

nedsat nyrefunktion, der fik ciclosporin og flere andre slags medicin, en 12 gange større

eksponering for total-ezetimib end samtidige kontrolpersoner, der kun fik ezetimib. I en

overkrydsningsundersøgelse over to perioder hos 12 raske personer medførte daglig

administration af 20 mg ezetimib i otte dage sammen med en enkelt 100 mg dosis

ciclosporin på dag 7 en gennemsnitlig 15 % forøgelse i AUC for ciclosporin (interval:

10 % fald til 51 % øgning) i forhold til en enkeltdosis ciclosporin alene på 100 mg. Der er

ikke udført en kontrolleret undersøgelse af effekten af samtidigt administreret ezetimib på

ciclosporineksponering hos nyretransplanterede patienter. Der bør udvises forsigtighed, når

ezetimib initieres ved brug af ciclosporin. Ciclosporinkoncentrationerne bør overvåges hos

patienter, der får ezetimib og ciclosporin (se pkt. 4.4).

Antikoagulanter

I en undersøgelse med 12 raske voksne mænd havde samtidig administration af ezetimib

(10 mg en gang daglig) ikke nogen signifikant effekt på biotilgængeligheden af warfarin

og protrombintiden. Efter markedsføring har der imidlertid været indberettet øget INR

(international normaliseret ratio) hos patienter, hvor ezetimib blev tilføjet til warfarin eller

fluindion. Hvis Carditimib tilføjes til warfarin, en anden cumarin-antikoagulant eller

fluindion, bør INR overvåges efter vanlig praksis (se pkt. 4.4).

dk_hum_55002_spc.doc

Side 6 af 21

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne

4.6

Graviditet og amning

Samtidig administration af Carditimib med et statin er kontraindiceret under graviditet og

amning (se pkt. 4.3), se produktresuméet for det pågældende statin.

Fertilitet

Der er ingen data fra kliniske forsøg vedrørende ezetimibs virkning på fertiliteten hos

mennesker. Ezetimib havde ingen virkning på fertiliteten hos han- eller hunrotter (se pkt.

5.3).

Graviditet

Carditimib bør kun gives til gravide kvinder på tvingende indikation. Der findes ingen

tilgængelige kliniske data om brug af ezetimib under graviditet. Undersøgelser med dyr af

ezetimib som monoterapi tyder ikke på direkte eller indirekte skadelig effekt på graviditet,

embryoføtal udvikling, fødselsforløb eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3).

Amning

Carditimib bør ikke benyttes under amning. Undersøgelser af rotter har vist, at ezetimib

udskilles i modermælk. Det vides ikke, om ezetimib udskilles i modermælk hos

mennesker.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Når man fører motorkøretøj eller betjener maskiner, bør der dog tages

hensyn til, at svimmelhed har været rapporteret.

4.8

Bivirkninger

Tabel over bivirkninger (kliniske studier og

erfaring efter markedsføring)

I kliniske undersøgelser af op til 112 ugers varighed blev ezetimib 10 mg daglig givet

alene til 2.396 patienter, eller med et statin til 11.308 patienter eller i kombination med

fenofibrat til 185 patienter. Bivirkningerne var som regel milde og forbigående. Den

overordnede forekomst af indberettede bivirkninger var sammenlignelig for ezetimib og

placebo. Derudover var seponeringsraten på grund af bivirkninger sammenlignelig for

ezetimib og placebo.

Ezetimib administreret alene eller sammen med et statin:

Følgende bivirkninger sås hos patienter, der blev behandlet med ezetimib (N=2396) og

med højere incidens end placebo (N=1159), eller hos patienter, der blev behandlet med

ezetimib sammen med et statin (N=11308) og med højere incidens, end når statin blev

administreret alene (N=9361). Bivirkninger efter markedsføring kommer fra rapporter om

ezetimib, der enten er administreret alene eller sammen med et statin.

Frekvens blev defineret som: Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til <1/10);

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); Meget sjælden

(<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

dk_hum_55002_spc.doc

Side 7 af 21

Ezetimib monoterapi

Systemorganklasse

Bivirkninger

Frekvens

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hedeture, hypertension

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste

Ikke almindelig

Mave-tarm-kanalen

Abdominale smerter, diaré, flatulens

Almindelig

Dyspepsi, gastroøsofageal reflux,

kvalme

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi, muskelspasmer,

nakkesmerter

Ikke almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Almindelig

Brystsmerter, smerter

Ikke almindelig

Undersøgelser

Øget ALAT og/eller ASAT; øget

CPK; stigning i gamma-

glutamyltransferase; unormal

leverfunktionstest.

Ikke almindelig

Yderligere bivirkninger med ezetimib sammen med et statin

Systemorganklasse

Bivirkninger

Frekvens

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelige

Paræstesi

Ikke almindelig

Mave-tarm-kanalen

Mundtørhed, gastritis

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus, udslæt, urticaria

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almindelig

Rygsmerter, muskelsvækkelse,

smerter i ekstremiteter

Ikke almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni, perifert ødem

Ikke almindelig

Undersøgelser

Øget ALAT og/eller ASAT

Almindelig

Erfaring efter markedsføring (med eller uden et statin)

Systemorganklasse

Bivirkninger

Frekvens

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni

Ikke kendt

Immunsystemet

Overfølsomhed, herunder udslæt,

urticaria, anafylaksi og angioødem

Ikke kendt

Psykiske forstyrrelser

Depression

Ikke kendt

Nervesystemet

Svimmelhed, paræstesi

Ikke kendt

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Ikke kendt

Mave-tarm-kanalen

Pankreatitis, obstipation

Ikke kendt

Lever og galdeveje

Hepatitis, cholelithiasis,

cholecystitis

Ikke kendt

dk_hum_55002_spc.doc

Side 8 af 21

Hud og subkutane væv

Erythema multiforme

Ikke kendt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi, myopati/rhabdomyolyse (se

pkt. 4.4)

Ikke kendt

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni

Ikke kendt

Administration af ezetimib sammen med fenofibrat

Mave-tarm-kanalen: Abdominalsmerter (almindelig)

I en multi-center, dobbeltblindet, placebokontrolleret klinisk undersøgelse med patienter

med kombineret hyperlipidæmi blev 625 patienter behandlet i op til 12 uger og

576 patienter i op til 1 år. I denne undersøgelse gennemgik 172 patienter i behandling med

ezetimib og fenofibrat 12 ugers behandling, og 230 patienter i behandling med ezetimib og

fenofibrat (herunder 109, der fik ezetimib alene i de første 12 uger) gennemgik 1 års

behandling. Denne undersøgelse var ikke designet til at sammenligne usædvanlige

hændelser i behandlingsgrupperne. Incidensraterne (95 %-konfidensinterval) for klinisk

vigtige forøgelser (>3 gange øvre normalgrænse, gentagende) i serumtransaminaser var

hhv. 4,5 % ([1,9; 8,8]) og 2,7 % ([1,2; 5,4]) for fenofibratmonoterapi hhv. ezetimib

administreret samtidigt med fenofibrat, justeret for behandlingseksponering. Tilsvarende

incidensrater for kolecystektomi var 0,6 % ([0,0; 3,1]) for fenofibratmonoterapi og 1,7 %

([0,6; 4,0]) for ezetimib administreret samtidigt med fenofibrat (se pkt. 4.4 og 4.5).

Pædiatrisk population

(6 til 17 år)

I en undersøgelse med børn (6-10 år) med heterozygot familiær eller non-familiær

hyperkolesterolæmi (n= 138) blev der hos 1,1 % (1 patient) af ezetimib-patienterne set

stigninger i ALAT og/eller ASAT (≥3x den øvre normalgrænse, gentagende)

sammenlignet med 0 % i placebo-gruppen. Der var ingen stigning i CPK (≥ 10x den øvre

normalgrænse). Der blev ikke rapporteret om tilfælde af myopati.

I en særskilt undersøgelse af børn og unge (10-17 år) med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi (n = 248) blev der hos 3 % (4 patienter) af ezetimib/simvastatin-

patienterne iagttaget stigninger i ALAT og/eller ASAT (≥3 gange øvre normalgrænse,

gentagende) i forhold til 2 % (2 patienter) i den gruppe, der fik simvastatin monoterapi;

disse tal var 2 % (2 patienter) henholdsvis 0 % med hensyn til stigning i CPK (≥10 gange

øvre normalgrænse). Der er ikke indberettet tilfælde af myopati.

Disse undersøgelser var ikke egnet til sammenligning af sjældne bivirkninger.

Patienter med koronar hjertesygdom og AKS-hændelse i anamnesen

I IMPROVE-IT-studiet (se pkt. 5.1) med 18.144 patienter, der blev behandlet med enten

ezetimib/simvastatin 10/40 mg (n=9.067; hvoraf 6 % blev optitreret til

ezetimib/simvastatin 10/80 mg) eller simvastatin 40 mg (n=9.077; hvoraf 27 % blev

optitreret til simvastatin 80 mg), var sikkerhedsprofilerne sammenlignelige i en median

opfølgningsperiode på 6,0 år. Seponeringshyppigheden på grund af bivirkninger var

10,6 % for patienter, der blev behandlet med ezetimib/simvastatin, og 10,1 % for patienter,

der blev behandlet med simvastatin. Incidensen af myopati var 0,2 % for

ezetimib/simvastatin og 0,1 % for simvastatin, hvor myopati blev defineret som uforklarlig

muskelsvaghed eller -smerte med serum-CK ≥10 gange ULN eller to på hinanden følgende

observationer af CK ≥5 og <10 gange ULN. Incidensen af rhabdomyolyse var 0,1 % for

dk_hum_55002_spc.doc

Side 9 af 21

ezetimib/simvastatin og 0,2 % for simvastatin, hvor rhabdomyolyse blev defineret som

uforklarlig muskelsvaghed eller -smerte med serum-CK ≥10 gange ULN med tegn på

nyreskade, ≥5 gange ULN og <10 gange ULN ved to på hinanden følgende lejligheder med

tegn på nyreskade eller CK ≥10.000 IE/l uden tegn på nyreskade. Incidensen af vedvarende

transaminasestigninger (≥3 x ULN) var 2,5 % for ezetimib/simvastatin og 2,3 % for

simvastatin (se pkt. 4.4). Galdeblærerelaterede bivirkninger blev rapporteret hos 3,1 %

versus 3,5 % af patienterne, som blev allokeret til hhv. ezetimib/simvastatin og simvastatin.

Incidensen af hospitalsindlæggelser pga. kolecystektomi var 1,5 % i begge

behandlingsgrupper. Cancer (defineret som en hvilken som helst ny malignitet) blev

diagnosticeret i løbet af studiet hos hhv. 9,4 % versus 9,5 %.

Kronisk nyresygdom

I SHARP-studiet (Study of Heart and Renal Protection) (se pkt. 5.1) med mere end 9000

patienter, der blev behandlet med en fast dosiskombination med ezetimib 10 mg og

simvastatin 20 mg daglig (n=4650) eller placebo (n=4620), var sikkerhedsprofilerne

sammenlignelige i den gennemsnitlige follow-up periode på 4,9 år. I denne undersøgelse

blev kun alvorlige bivirkninger samt seponering på grund af bivirkninger registreret.

Seponeringshyppigheden på grund af bivirkninger var sammenlignelig (10,4 % hos de

patienter, der blev behandlet med ezetimib i kombination med simvastatin, 9,8 % hos

patienter, der fik placebo). Incidensen af myopati/rhabdomyolyse var 0,2 % hos patienter,

der blev behandlet med ezetimib i kombination med simvastatin og 0,1 % hos patienter,

der fik placebo. Vedvarende transaminasestigninger (>3 x øvre normalgrænse) forekom

hos 0,7 % af de patienter, der blev behandlet med ezetimib i kombination med simvastatin

sammenlignet med 0,6 % af de patienter, der fik placebo (se pkt. 4.4). I denne undersøgelse

var der ingen statistisk signifikante stigninger i incidensen af præ-specificerede

bivirkninger, herunder cancer (9,4 % for ezetimib i kombination med simvastatin, 9,5 %

for placebo), hepatitis, kolecystektomi eller komplikationer til galdesten eller pankreatitis.

Laboratorieværdier

I kontrollerede kliniske monoterapiundersøgelser var forekomsten af klinisk betydelige

stigninger i serumtransaminaser (ALAT og/eller ASAT ≥3 gange øvre normalgrænse,

gentagende) sammenlignelig mellem ezetimib (0,5 %) og placebo (0,3 %). I kliniske

undersøgelser af samtidig administration med et statin var forekomsten 1,3 % for patienter,

der er behandlet med ezetimib i kombination med et statin og 0,4 % for patienter, der er

behandlet med et statin alene. Disse stigninger var generelt asymptomatiske, ikke

forbundne med kolestasis og normaliseredes efter seponering af behandling eller ved

fortsat behandling (se pkt. 4.4).

I kliniske undersøgelser er der rapporteret om CPK >10 gange øvre normalgrænse for 4 af

1674 (0,2 %) patienter, der fik ezetimib alene mod 1 af 786 (0,1 %) patienter, der fik

placebo, og for 1 af 917 (0,1 %) patienter, der fik ezetimib sammen med et statin mod 4

af 929 (0,4 %) patienter, der fik et statin alene. Der var ingen større forekomst af myopati

eller rhabdomyolyse forbundet med ezetimib i forhold til den relevante kontrolgruppe

(placebo eller statin alene) (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

dk_hum_55002_spc.doc

Side 10 af 21

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information