Carboplatin "Pfizer" 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-02-2017

Aktiv bestanddel:
CARBOPLATIN
Tilgængelig fra:
Pfizer ApS
ATC-kode:
L01XA02
INN (International Name):
carboplatin
Dosering:
10 mg/ml
Lægemiddelform:
koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
15534

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Carboplatin "Pfizer"

10 mg/ml

koncentrat til infusionsvæske, opløsning

carboplatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den in-

deholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirk-

ninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkningen og anvendelse

Det skal du vide om Carboplatin "Pfizer"

Sådan bliver du behandlet med Carboplatin "Pfizer"

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkningen og anvendelse

Carboplatin "Pfizer" er en cellegift, som bruges mod en række kræftformer bl.a. kræft i æggestok-

kene. Det virker ved at hæmme væksten af hurtigt voksende celler, herunder kræftceller.

Lægen kan give dig Carboplatin "Pfizer" for noget andet. Spørg lægen.

2.

Det skal du vide om Carboplatin ”Pfizer”

Du må ikke få Carboplatin "Pfizer", hvis du

er allergisk over for carboplatin eller andre platinstoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i punkt 6)

har dårligt fungerende knoglemarv

har meget nedsat nyrefunktion

har blødende svulster

har nedsat hørelse

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Carbopla-

tin "Pfizer".

Du vil altid blive behandlet med Carboplatin

"Pfizer" på en specialafdeling, hvor lægerne har særligt

kendskab til kræftsygdomme. Personalet på afdelingen vil fortælle dig om, hvad du skal være særlig

opmærksom på under og efter behandlingen. Denne vejledning kan være en hjælp til at huske det.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Carboplatin "Pfi-

zer". Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Mens du er i behandling med Carboplatin "Pfizer", skal du have taget blod- og urinprøver regel-

mæssigt.

Tal med lægen inden du får Carboplatin "Pfizer", hvis du:

har nedsat nyrefunktion.

tidligere har fået anden kræft- eller strålebehandling.

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du får:

smerter omkring stedet for indsprøjtning.

en allergisk reaktion, f.eks. hududslæt, åndenød eller hævelser.

Vær opmærksom på følgende:

Carboplatin "Pfizer" kan give kvalme og opkastning. Du vil få kvalmestillende medicin i

forbindelse med behandlingen.

Carboplatin "Pfizer" kan i visse tilfælde svække hørelsen. Tal med lægen eller sundheds-

personalet, hvis du får problemer med hørelsen. Din hørelse skal testes før behandlingsstart,

under behandling eller hvis der opstår symptomer på problemer med hørelsen. Det kan være

nødvendigt at ændre på dosis eller helt stoppe behandlingen. Påvirkningen af hørelsen kan

være mere udtalt hos børn. Der er set forsinket høretab hos børn. Børns hørelse bør følges

nøje også lang tid efter at behandlingen er ophørt.

Carboplatin ”Pfizer” kan give fosterskader. Både mænd og kvinder skal bruge sikker præ-

vention, så længe de får Carboplatin ”Pfizer”. Tal med lægen.

Du må ikke blive vaccineret med levende eller svækkede vacciner (herunder vaccination

mod gul feber) under og lige efter behandlingen med Carboplatin ”Pfizer”, fordi der derved

er risiko for alvorlige eller livstruende infektioner. Tal med lægen.

Der er set synsforstyrrelser herunder synstab efter brug af meget høje doser af carboplatin

hos patienter med nedsat nyrefunktion. Synet vender tilbage eller normaliseres næsten in-

denfor uger efter at behandling med høje doser er ophørt.

Brug af anden medicin sammen med Carboplatin ”Pfizer”

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du

får anden medicin eller strålebehandling mod kræft.

får medicin mod infektion (fx gentamicin).

får eller tidligere har fået medicin, som du får kvalme af.

får medicin mod epilepsi (fx phenytoin eller phosphenytoin).

får medicin, som kan påvirke nyrerne.

får vanddrivende medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du vil normalt ikke blive behandlet med Carboplatin ”Pfizer”, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere

det for hver enkelt.

Du skal undgå at blive gravid, da Carboplatin ”Pfizer” kan give fosterskader. Både mænd og kvin-

der skal bruge sikker prævention under behandlingen. Kontakt straks lægen, hvis du bliver gravid,

mens du får Carboplatin "Pfizer".

Kvinder:

Under behandling med Carboplatin "Pfizer"

kan din ægløsning og menstruation ophøre.

Normalt vender ægløsning og menstruation tilbage efter behandlingen. Du kan komme tidligt i

overgangsalderen.

Mænd:

Carboplatin "Pfizer"

kan påvirke sædkvaliteten, så der enten er få eller ingen sædceller. Normal

sædkvalitet kan vende tilbage adskillige år efter endt behandling. Hvis du i fremtiden ønsker at

blive far, bør du tale med din læge om muligheden for nedfrysning af sæd inden behandlingen.

Amning

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Carboplatin "Pfizer" er nødvendig. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Carboplatin "Pfizer" kan give bivirkninger (f.eks. kvalme og opkastning), der i større eller mindre

grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan bliver du behandlet med Carboplatin ”Pfizer”

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit du skal have den. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

De vil få indsprøjtet Carboplatin "Pfizer" i en blodåre sædvanligvis som en engangsdosis hver 4.

uge. Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver indsprøjtningen.

Børn

Børn må normalt ikke få Carboplatin ”Pfizer”. Lægen vil vurdere det for hver enkelt.

Ældre patienter over 65 år

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen.

Hvis De har fået for meget Carboplatin

"Pfizer"

Kontakt lægen, hvis du tror, du har fået for meget Carboplatin "Pfizer". Symptomer på overdosering

kan være svære forandringer i blodet, som kan vise sig ved betændelser, blodmangel med sløjhed og

bleghed, tendens til blødning, voldsom kvalme og opkastning, nervepåvirkning, f.eks. smagsforstyr-

relser, føleforstyrrelser eller hørenedsættelse. Ved mistanke om overdosering vil du blive indlagt på

hospitalet.

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Carboplatin "Pfizer".

4.

Bivirkninger

Carboplatin "Pfizer" kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger af Carboplatin "Pfizer" afhænger af dosis.

Alvorlige bivirkninger, som du eller din pårørende øjeblikkeligt skal reagere på

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. Hvis du

får alvorlige bivirkninger, efter du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Almindelig sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Blodmangel der kan vise sig i form af bleghed, træthed og svimmelhed.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Forstyrrelser i hjerte-kar systemet.

Alvorlig blødning.

Pludselige overfølsomhedsreaktioner inden for minutter til timer, f.eks. hududslæt, ånde-

drætsbesvær, feber uden synlig årsag, blodtryksfald og besvimelse (anafylaktoide reaktio-

ner).

Trykken for brystet og åndenød.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Dårligt hjerte med åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede

ben.

Blodprop i hjernen eller hjerneblødning med lammelser, talebesvær, bevidstløshed.

Blodprop, kan være dødelig.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Nyresvigt ledsaget af alvorlig blodmangel med gulsot og blødninger i huden.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Uregelmæssig puls.

Blindhed.

Akut nyresvigt med kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse.

Blodforgiftning med høj feber og almen sløjhed.

Kræft pga. af behandlingen. Kan komme flere år efter behandlingen.

Vævsdød pga. udsivning af carboplatin i vævet omkring stedet for indsprøjtning.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Tilstande med utilstrækkelig blodtilførsel til hjertet f.eks. hjertestop/blodprop i hjertet, viser

sig ved åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Høretab, der kun opdages ved en høreprøve.

Kvalme, opkastning, mavesmerter, mavekrampe.

Hårtab.

Muskelsmerter.

Kraftesløshed og svaghed.

Smerter.

Du kan få forstyrrelser i saltbalancen. Dette kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med læ-

gen, hvis du får nogen af disse symptomer:

Krampe i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne og lammelser.

Uregelmæssig, langsom eller hurtig puls.

Kvalme, utilpashed, forvirring, koma.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Blødning. Kan være eller blive alvorligt.

Betændelseslignende sygdom i lungerne.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed evt. smerter i hænder og fødder.

Smagsforstyrrelser.

Synsforstyrrelser, forbigående synstab.

Tinnitus, høretab.

Diarre, forstoppelse.

Betændelse og sår på slimhinder i mund, spiserør, endetarm eller skede. Kan være eller blive

alvorligt.

Ledsmerter.

Infektion (betændelse). Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.

Feber og kuldegysninger.

Nældefeber, udslæt, rødmen, kløe.

Påvirkning af leverens funktion. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læ-

Vandladningsforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Reaktioner på stedet for indsprøjtning (rødme, hævelse og smerter).

Influenzalignende tilstand.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Appetitmangel.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk

er alvorligt.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Væskemangel og udtørring: Tørst, almen svaghed, hurtig puls, svimmelhed, besvimelse.

Udtalt væskemangel er en alvorlig bivirkning. Kontakt læge.

Utilpashed.

Carboplatin "Pfizer" kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det dre-

jer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjede levertal eller prøver for nyrefunktionen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S,

Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Carboplatin "Pfizer" ved temperaturer over 25 ºC.

Opbevar Carboplatin "Pfizer" i original emballage.

Opbevar brugsfærdig infusionsvæske i køleskab (2-8 ºC).

Brug ikke Carboplatin "Pfizer" efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den foregående måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Carboplatin "Pfizer" koncentrat til infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml indeholder:

Aktivt stof: Carboplatin.

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelse

Udseende

Carboplatin "Pfizer" infusionsvæske er en klar farveløs til svag gul opløsning.

Pakningstørrelser

Hætteglas af plast med gummiprop og flip-off hætte.

Pakningsstørrelser: 5x5 ml, 5x15 ml og 5x45 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller

Pfizer Service Company bvba, Hoge Wei, 10, B-1930 Zaventem, Belgien.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2014.

Instruktion til læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale:

Instruktioner til personalet vedrørende sikker håndtering

Arbejdstilsynets regler om håndtering af cytostatika bør følges.

Forberedelser og forsigtighedsregler:

Tilberedning:

Den beregnede mængde Carboplatin “Pfizer”, koncentrat til infusionsvæske, 10 mg/ml fortyndes

med enten sterilt vand eller glucoseinfusionsvæske, 50 mg/ml. Carboplatin "Pfizer", koncentrat til

infusionsvæske kan fortyndes ned til en laveste koncentration på 0,5 mg/ml.

Sædvanligvis fortyndes den beregnede carboplatindosis i de respektive infusionsvæsker op til et

volumen på 500 ml.

Særlige forholdsregler ved forlænget i.v. infusion:

Det kan ikke anbefales at fortynde carboplatin i 0,9 % natriumchloridopløsning ved forlænget i.v infu-

sion. Dette skyldes at carboplatin nedbrydes med 5 % af startkoncentrationen i løbet af 24 timer ved

25 ºC. Derudover kan fortynding i natriumchloridopløsning medføre omdannelse til cisplatin og der-

med øge risikoen for toksicitet.

Bemærk

Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

Instruktion vedrørende håndtering af cytostatika:

Håndtering af Carboplatin “Pfizer” bør foretages i speciel tilberedningsbænk, beskyttelses-

handsker og overtrækstøj anvendes. Såfremt speciel tilberedningsbænk ikke findes, supple-

res med mundbind og beskyttelsesbriller.

Affald (injektionsflasker, kompresser, injektionssprøjter o.l.) der har været i kontakt med

Carboplatin “Pfizer”, skal håndteres som risikoaffald.

Hvis Carboplatin “Pfizer” kommer på huden, skylles med rigelige mængder koldt vand, ef-

terfulgt af grundig vask med vand og sæbe.

Hvis Carboplatin “Pfizer” kommer i øjnene, skylles grundigt med store mængder koldt vand

og øjenlæge kontaktes med det samme.

Læs hele dokumentet

9. februar 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Carboplatin "Pfizer", koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

9003

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Carboplatin ”Pfizer”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Carboplatin 10 mg/ml.

Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Klar farveløs til svag gul opløsning med pH 5,0-6,5.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Visse maligne lidelser, specielt cancer ovarii.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Carboplatin ”Pfizer” må kun administreres intravenøst.

Anbefalet dosering til ikke-tidligere behandlede voksne med normal nyrefunktion:

Individuel. Ved intravenøs infusion sædvanligvis 400 mg/m² legemsoverflade som

engangsdosis administreret over 15-60 minutter. Behandlingen bør ikke gentages

hyppigere end hver 4. uge og/eller når neutrofiltallet er mindst 2 x 10

/l og trombocyttallet

er mindst 100 x 10

Må ikke indsprøjtes ufortyndet.

Det anbefales at reducere initialdosis med 20-25% hos patienter med risikofaktorer, såsom

tidligere myelosuppressiv behandling og lav performance-status (ECOG-Zubrod 2-4 eller

Karnofsky under 80).

15534_spc.doc

Side 1 af 16

Hæmatologisk nadir bør bestemmes ved ugentlige målinger under de første behandlingskure

med carboplatin med henblik på dosisjustering af de efterfølgende behandlingskure.

Ved tilberedning og administrering må der ikke anvendes kanyler og injektionssæt, der

indeholder aluminium. Aluminium reagerer med carboplatin, og giver udfældning og/eller tab

af virkning.

Arbejdstilsynets regler om håndtering af cytostatika skal følges. Håndtering af Carboplatin

”Pfizer” bør foreståes af personer, der er trænet til sikker håndtering, og der skal anvendes

beskyttelseshandsker, mundbind og overtrækstøj.

Nedsat nyrefunktion:

Patienter med kreatininclearance under 60 ml/min har øget risiko for alvorlig

myelosupression. Hyppigheden af alvorlig leukopeni, neutropeni og trombocytopeni kan

fastholdes på ca. 25%, ved at følge dosisanbefalingerne nedenfor:

Kreatininclearance ved baseline

Startdosis

41-59 ml/min

250 mg/m

i.v.

16-40 ml/min

200 mg/m

i.v.

Der er ikke tilstrækkelige data til at give dosisanbefaling for patienter med kreatininclearance

på 15 ml/min eller mindre.

Dosisanbefalingerne ovenfor referer til startbehandling. Vedligeholdelses-behandling skal

justeres i forhold til patientens tolerance og dosis af carboplatin bør justeres i forhold til

knoglemarvsstatus og nyrefunktion. Se desuden pkt. 4.3 og 4.4.

Kombinationsbehandling

Optimal behandling med carboplatin injektion i kombination med andre myelosupprimerende

lægemidler kræver dosisjustering i forhold til behandlingsregime og -plan.

Ældre patienter over 65 år

Initial- og vedligeholdelsesdosis justeres i forhold til generel tilstand ved første og

efterfølgende behandlinger.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og efekk er ikke undersøgk hos børn.

Der foreligger derfor ikke

tilstrækkelig information til at kunne anføre dosisanbefaling til børn.

Knoglemarv:

Det anbefales at bestemme hæmatologisk nadir under behandling med carboplatin

(se pkt 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for carboplatin eller andre platinholdige lægemidler

eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Alvorlig knoglemarvsinsufficiens.

Alvorlig nyrefunktionsnedsættelse (kreatininclearance <30 ml/min) medmindre lægen

skønner at fordelene ved behandling opvejer risici.

Blødende tumorer.

Nedsat hørelse.

15534_spc.doc

Side 2 af 16

Samtidig vaccination mod gul feber (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Carboplatin "Pfizer" bør kun anvendes af læger med særligt kendskab til maligne lidelser

og deres behandling. Arbejdstilsynets regler om håndtering af cytostatika bør følges. Tæt

overvågning af toksicitet er obligatorisk især ved høje doser af carboplatin. Diagnostiske

og behandlingsmæssige faciliteter skal være tilgængelige for håndtering af behandling og

eventuelle komplikationer.

Carboplatin er et yderst toksisk lægemiddel med et smalt terapeutisk index. Det er ikke

sandsynligt, at der kan opnås terapeutisk effekt uden tegn på toksicitet.

Carboplatins karcinogene potentiale er ikke undersøgt, men stoffer med tilsvarende

virkningsmekanismer og mutagene egenskaber er rapporteret som værende karcinogene.

I enkelte tilfælde er der rapporteret om udvikling af leukæmi i tilknytning til

kombinationsbehandling hvor carboplatin indgår.

Kontrollér at kanylespidsen forbliver i venen under hele administrationstiden. Det er meget

vigtigt at kontrollere kanylepositionen med korte mellemrum for at undgå ekstravasation.

Carboplatin reagerer med aluminium og danner en sort udfældning. Aluminiumholdigt

udstyr (kanyler, sprøjter, katetre eller i.v. administrationssæt) bør ikke anvendes ved

tilberedning og administration af carboplatin (se pkt. 6.2).

Nyre- og leverfunktion

Carboplatin udskilles hovedsageligt renalt, det er dog ikke nødvendigt med hydrering før

og efter behandlingen, da carboplatin har et relativt lavt nefrotoksisk potentiale. Tidligere

behandling med cisplatin kan dog øge risikoen for nefrotoksisitet.

Ligeledes har

pakienker med nedsak nyrefunkkion eller pakienker,

der samtidig behandles

andre nefrokoksiske lægemidler

(hvilket ikke anbefales, se pkt. 4.5)

, øgek

risiko for nefrokoksicikek samk for ak få alvorlig og forlængek

knoglemarvssuppression. A

lvorlig nyrefunktionsnedsættelse

er en

konkraindikakion, se pkk. 4.3.

Det er ikke klart, om et passende hydreringsregime og

stærk diurese kan nedsætte risikoen for yderligere forværring af nyrefunktionen, hos

patienter med nyreinsufficiens.

Meget høje carboplatindoser har medført alvorlig toksisk påvirkning af lever- og

nyrefunktion.

Carboplatins virkning på det hæmopoetiske system er mere udtalt og langvarigt hos

patienter med nedsat nyrefunktion end hos patienter med normal nyrefunktion.

Forsigtighed bør udvises hos denne patientgruppe (se pkt. 4.2).

Creatininclearance er tilsyneladende den mest følsomme metode til bestemmelse af

nyrefunktion hos patienter, der bliver behandlet med carboplatin.

Nyrefunktionsparametre skal vurderes før, under og efter carboplatinbehandling.

Nyre- og leverfunktionsprøver bør udføres regelmæssigt. Ved alvorlige ændringer af

nyrefunktionsprøverne eller ved unormal leverfunktion er dosisreduktion eller

seponering af carboplatin påkrævet.

15534_spc.doc

Side 3 af 16

Knoglemarvsfunktion

Hæmatologisk toksicitet af carboplatin i de anbefalede doser er almindeligvis moderat og

reversibel. Dog er knoglemarvssuppression (især trombocytopeni) mere udtalt hos patienter

som tidligere har fået behandling med platinholdige lægemidler (især cisplatin). Ligeledes ses

mere udtalt knoglemarvssuppression hos patienter med nedsat nyrefunktion, tidligere

cytostatika- og/eller strålebehandling, dårlig almentilstand samt hvis Carboplatin ”Pfizer”

kombineres med andre cytostatika, som er knoglemarvssupprimerende. Initialdosering til

disse patienter bør reduceres passende (se pkt. 4.2) og virkningen skal monitores hyppigt

mellem behandlingsserierne. Kombinationsbehandling med carboplatin injektioner og andre

myelosuprimerende lægemidler skal planlægges nøje med hensyn til dosering og tidspunkt

for at minimere additive virkninger.

Hæmatologisk toksicitet

Hæmolytisk anæmi med tilstedeværelse af serologiske lægemiddelinducerede antistoffer er

rapporteret hos patienter, der blev behandlet med carboplatin. Denne hændelse kan være

fatal.

Akut promyelocistisk leukæmi og myelodysplastisk syndrom (MDS)/akut myeloid

leukæmi (AML) er blevet rapporteret flere år efter behandling med carboplatin og andre

antineoplastiske behandlinger.

Knoglemarvsinsufficiens (leukopeni, neutropeni, trombocytopeni) og kumulativ anæmi er

hyppigt forekommende under carboplatinbehandling. Knoglemarvsinsufficiens er en

dosisafhængig og dosisbegrænsende toksicitet af carboplatin. Derfor er monitorering af

blodværdierne meget vigtigt:

Der skal foretages leukocyttælling og trombocyttælling før behandlingsstart og inden

hver kur.

I løbet af de første måneder af behandlingen bør der foretages ugentlig perifer

blodtælling og dosis af Carboplatin ”Pfizer” skal bestemmes ud fra det hæmatologiske

lavpunkt (nadir).

Median dag for nadir er dag 21 for patienter der kun behandles med Carboplatin ”Pfizer”

og dag 15 for patienter der behandles med carboplatin i kombination med andre

cytostatika. Generelt bør enkelt intermitterende serier med carboplatininjektioner ikke

gentages før leukocyt-, neutrofil- og trombocyttal er normale. Carboplatin-serier bør

generelt ikke gentages hyppigere end hver 4. uge med henblik på at sikre, at blodbilledet er

normaliseret.

Kombinationsterapi med andre knoglemarvssupprimerende stoffer kan kræve modifikation

af dosis/timing af behandling med henblik på at minimere graden og antallet af

bivirkninger mest muligt.

Hvis antallet af leukocytter bliver mindre end 2 x 10

/l eller trombocytter er mindre end

100 x 10

/l, skal man overveje at udsætte carboplatinbehandling, indtil

knoglemarvsbedring er tydelig. Bedring tager sædvanligvis 5-6 uger. Blodtransfusion kan

blive nødvendigt hos patienter der lider af alvorlig knoglemarvssuppression, særligt ved

langtidsbehandling. Dosisreduktion anbefales ved efterfølgende behandling. Behandlingen

bør seponeres ved abnorm myelosuppression.

Den myelosupprimerende virkninger kan være additive til virkningerne af

kombinationsbehandling med cytostatika. Patienter med alvorlig eller vedvarende

15534_spc.doc

Side 4 af 16

myelosupression har høj risiko for infektionskomplikationer herunder med fatalt udfald.

Såfremt dette indtræffer bør behandlingen med Carboplatin ”Pfizer” afbrydes.

Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS)

Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) er en livstruende bivirkning. Carboplatin skal

seponeres øjeblikkeligt ved første tegn på mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi, f.eks

hurtigt fald i hæmoglobin samtidig med trombocytopeni, stigning i serumbilirubin,

serumkreatinin, serumkarbamid (BUN) eller LDH (Laktat-dehydrogenase). Nyresvigt er

ikke altid reversibelt efter seponering og dialyse kan være nødvendigt.

Gastrointestinale gener

Carboplatin ”Pfizer” kan fremkalde kvalme og opkastning. Præmedicinering med

antiemetika og forlængelse af administrationstiden for Carboplatin ”Pfizer” ved

kontinuerlig infusion over 24 timer eller infusioner i 5 på hinanden følgende dage kan

reducere forekomsten og intensiteten af disse bivirkninger.

Neurologisk toksicitet

Hyppighed og intensitet af neurotoksicitet, som paræstesier, mindskede dybe senereflekser

og ototoksicitet øges hos patienter over 65 år samt hos patienter, som tidligere er behandlet

med cisplatin. Stabilisering eller bedring af tilstedeværende cisplatininduceret

neurotoksicitet er set hos ca. halvdelen af patienterne, der er behandlet med Carboplatin

”Pfizer” som sekundær behandling.

Der anbefales rutinemæssig neurologisk undersøgelse under behandling med carboplatin,

især hos patienter der tidligere er behandlet med cisplatin og hos patienter over 65 år.

Carboplatin kan medføre kumulativ ototoksisitet. Audiogram bør tages før

behandlingsstart, under behandling eller når der opstår symptomer på ototoksisitet. Klinisk

relevant svækkelse af hørelsen kan kræve dosisændringer eller seponering af behandlingen.

Der er set synsforstyrrelser herunder synstab efter brug af carboplatindoser højere end de

anbefalede hos patienter med nedsat nyrefunktion. Synet vender tilbage eller normaliseres

næsten indenfor uger efter at behandling med høje doser er ophørt.

Reversibel posterior leukoencefalopati syndrom (RPLS)

Der er indberettet sjældne tilfælde af reversibel posterior leukoencefalopati syndrom

(RPLS) hos patienter i kombinationsbehandling med carboplatin. RPLS er en sjælden,

hurtigt udviklende neurologisk forstyrrelse, som kan optræde med følgende symptomer:

kramper, hypertension, hovedpine, forvirring og andre visuelle og neurologiske

forstyrrelser.

RPLS diagnose bekræftes ved hjerneskanning, fortrinsvis ved MR-skanning.

Allergiske reaktioner

Som for andre platinholdige præparater er der rapporteret allergiske reaktioner over for

Carboplatin ”Pfizer” Disse reaktioner kan optræde inden for minutter efter administration

og skal behandles med passende understøttende terapi (f. eks. antihistaminer,

kortikosteroider, adrenalin, oxygen) eller afbrydelse af behandlingen. Hvis patienten

tidligere er behandlet med platin, er der en øget risiko for allergiske reaktioner, inklusive

anafylaksi. Der er set krydsreaktion, som kan være dødelig, med alle platin-forbindelserne

(se pkt. 4.3 og 4.8).

15534_spc.doc

Side 5 af 16

Pædiatrisk population

Sikkerhed og efekk er ikke undersøgk hos børn.

Der er rapporteret klinisk signifikant høretab hos pædiatriske patienter, når Carboplatin

”Pfizer” gives i doser, der er højere end de anbefalede og i kombination med andre

ototoksiske præparater.

Ældre patienter

I forsøg med kombinationsbehandling med carboplatin og cyclophosphamid, havde ældre

patienter en større risiko end yngre for at udvikle svær trombocytopeni. I forsøg med

enkeltstofbehandling med carboplatin for forskellige tumortyper, svarede forekomst af

uønskede hændelser hos ældre patienter til den hos yngre; større følsomhed hos visse ældre

kan dog ikke udelukkes. Da nyrefunktionen ofte er nedsat hos ældre, bør nyrefunktion

tages i betragtning ved fastsættelse af dosis (se pkt. 4.2).

Andet

Carboplatin kan medføre kumulativ ototoksisitet. Audiogram bør laves før

behandlingsstart, under behandling eller når der opstår symptomer på ototoksisitet. Klinisk

relevant svækkelse af hørelsen kan kræve dosisændringer eller seponering af behandlingen.

Ototoksicitet kan være mere udtalt hos børn. Tilfælde af forsinket høretab er set hos

pædiatriske patienter. Der anbefales langtidsopfølgning hos denne patientgruppe.

Immunosuppresiv effekt/øget modtagelighed for infektioner

Anvendelse af levende eller svækkede levende vacciner hos patienter, der er

immunkompromitterede pga. behandling med kemoterapeutiske stoffer, herunder

carboplatin, kan resultere i alvorlige eller fatale infektioner. Vaccination med en levende

vaccine bør derfor undgås hos patienter, der får carboplatin. Dræbte eller inaktiverede

vacciner kan anvendes, men respons på denne type vaccine kan være reduceret.

Venookklusiv leversvigt

Tilfælde med hepatisk venookklusiv svigt (sinus-obstruktion syndrom) er blevet

rapporteret, hvoraf nogle var fatale. Patienterne bør overvåges for tegn og symptomer på

unormal leverfunktion eller portal hypertension, som ikke åbenlyst er et resultat af lever-

metastaser.

Tumorlysesyndrom (TLS)

Erfaringer indhentet efter markedsføring har rapporteret tumorlysesyndrom (TLS) hos

patienter efter brug af carboplatin alene eller sammen med andre kemoterapimidler.

Patienter med høj risiko for TLS, som f.eks. patienter med en høj proliferationsrate, høj

tumorbyrde og høj følsomhed overfor cytotoksiske midler, bør overvåges tæt, og de

relevante forholdsregler bør træffes.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den øgede risiko for thrombose ved tumorsygdomme er anvendelse af

antikoagulantia hyppig. Den høje intra-individuelle variation i koagulation under sygdom,

og den eventuelle interaktion mellem orale antikoagulentia og cancermedicin, kræver øget

kontrolhyppighed af INR-målinger, hvis patienten skal behandles med oral

antikoagulentia.

Samtidig brug kontraindiceret:

Vaccination mod gul feber: risiko for dødelig vaccinationsreaktion (se pkt. 4.5).

15534_spc.doc

Side 6 af 16

Samtidig brug af følgende lægemidler frarådes:

Levende, svækkede vacciner (bortset fra vacciner mod gul feber): risiko for

systemisk sygdom, der kan være fatal. Denne risiko er øget hos patienter, hvis

grundsygdom allerede har forårsaget immunosuppression. Brug om muligt en

inaktiveret vaccine (poliomyelitis).

Phenytoin, phosphenytoin: Carboplatin kan medføre nedsættelse af

phenytoinniveauer og derved give risiko for en forværring af de kramper, der opstår

på grund af det cytotoksiske lægemiddels nedsættelse af absorptionen af phenytoin

ved fordøjelse, eller risiko for en forstærket toksicitet eller nedsat effekt af det

cytotoksiske lægemiddel som følge af den øgede metabolisme i leveren forårsaget

af phenytoin.

Samtidig brug af følgende lægemidler bør ske med omtanke:

Cyclosporin (og ved ekstrapolation tacrolimus og sirolimus): Udtalt

immunosuppression med risiko for lymfoproliferation.

Samtidig behandling med carboplatin og aminoglykosid-antibiotika (fx.

gentamicin) skal ske med omtanke på grund af den kumulative nefrotoksicitet

og/eller ototoksicitet, særligt hos patienter med nyresvigt. Samtidig anvendelse af

andre nefrotoksiske lægemidler kan ligeledes øge risikoen for nefrotoksicitet.

Loop-diuretika: Samtidig brug af carboplatin og loop-diuretika skal ske med

omtanke på grund af den kumulative nefrotoksicitet og ototoksicitet.

Carboplatin anvendes sædvanligvis i kombination med andre cytostatika med samme

virkningsmekanisme. I disse tilfælde vil der sandsynligvis optræde additiv toksicitet.

Samtidig behandling med carboplatin og anden knoglemarvssuppressiv behandling eller

strålebehandling, kan øge den hæmatologiske toksicitet.

Der er rapporteret øget incidens af kvalme, når carboplatin anvendes samtidig med andre

emetogene lægemidler eller når carboplatin administreres til patienter, som tidligere har

fået behandling med emetogene lægemidler.

Samtidig behandling med carboplatin og aminoglykosider (fx. gentamicin) medfører øget

risiko for nefrotoksicitet og/eller ototoksicitet. Denne kombination bør anvendes med

forsigtighed. Samtidig anvendelse af andre nefrotoksiske lægemidler kan ligeledes øge

risikoen for nefrotoksicitet.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet bør undgås under behandling med carboplatin. Både mænd og kvinder, som er

seksuelt aktive, bør anvende sikker kontraception under behandling med carboplatin og i

op til 6 måneder efter behandlingens ophør.

Fertilitet:

De fleste former for kemoterapi er forbundet med reduceret oogenese og spermatogenese,

og patienter, der får carboplatin, skal advares om denne risiko. Selv om der ikke er

rapporter om dette for carboplatin, er det rapporteret for andre platinstoffer.

Gonadesupression, hos patienter i kemoterapi, kan medføre amenoré eller azospermi. Disse

virkninger synes at være relateret til dosis og behandlingsvarighed. Mænd der er i

behandling med carboplatin bør gives rådgivning vedrørende sæddeponering forud for

behandlingen på grund af risikoen for behandlingsudløst irreversibel infertilitet.

15534_spc.doc

Side 7 af 16

Graviditet:

Carboplatin bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet, særligt i første

trimester, og moderens behov for behandling bør opvejes i forhold til den potentielle risiko

for fosteret. Carboplatin "Pfizer" kan skade fostret hvis det administreres til gravide.

Carboplatin er vist at være embryotoksisk og teratogent hos rotter behandlet med

lægemidlet under organogenese. Carboplatin er mutagent in vivo og in vitro. Dets

karcinogene potentiale er ikke blevet undersøgt, men stoffer med lignende

virkningsmekanisme og mutagene egenskaber er rapporteret som værende karcinogene.

Der er ikke gennemført kontrollerede forsøg med gravide kvinder. Hvis carboplatin

anvendes under graviditet eller hvis patienten bliver gravid under behandlingen, bør

patienten informeres om den potentielle risiko for fosteret.

Amning:

Erfaring savnes. Det vides ikke om carboplatin udskilles i modermælken. Amning bør

ophøre under behandling med carboplatin.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der foreligger ikke studier af påvirkning af evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Carboplatin ”Pfizer” kan på grund af bivirkninger (fx. kvalme, opkastning) påvirke evnen

til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad.

4.8

Bivirkninger

Den farmakologiske effekt af carboplatin medfører bivirkninger. Disse er dog generelt

reversible, hvis de opdages tidligt i behandlingen.

Nedenstående rapporterede tilfælde af bivirkninger er baseret på kumulative data fra en

stor gruppe patienter med enkeltstofbehandling og erfaringer efter markedsføring.

Knoglemarvssuppression er dosisafhængig og den primære dosisbegrænsende toksicitet

ved carboplatin. Den er normalt reversibel og ikke kumulativ, når carboplatin anvendes

som enkeltstof i det anbefalede administrationsinterval.

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig (

1/100, <1/10)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt

Infektioner*.

Sepsis/septikæmi.

Pneumoni.

Benigne, maligne og uspecificerede

tumorer (inkl. cyster og polypper)

Meget sjælden (<1/10.000)

Behandlingsrelateret sekundær malignitet.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Knoglemarvssupression (leukopeni,

trombocytopeni, neutropeni), anæmi (26 %

havde behov for transfusion).

Blødning (fatal <1 %).

15534_spc.doc

Side 8 af 16

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Ikke kendt

Hæmolytisk uræmisk syndrom.

Febril neutropeni.

Immunsystemet

Almindelig (

1/100, <1/10)

Allergiske reaktioner (anafylaktoide

reaktioner, bronkospasme, hypotension,

feber uden synlig årsag (drugfever)).

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig (

1/10)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Ikke kendt

Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi,

hypokalcæmi, hyponatriæmi,

hypomagnesiæmi).

Anoreksi.

Tumorlysesyndrom, dehydrering.

Nervesystemet

Almindelig (

1/100, <1/10)

Ikke almindelig (

1/1000, <1/100)

Ikke kendt

Perifer neuropati (primært paræstesier),

CNS-påvirkning, andre sensoriske

forstyrrelser (fx dysgeusi).

Cerebrovaskulær hændelse (fatalt *).

Reversibel posterior leukoencefalopati

syndrom.

Øjne

Almindelig (

1/100, <1/10)

Meget sjælden (<1/10.000)

Synsforstyrrelser, forbigående synstab.

Kortikal blindhed.

Øre og labyrint

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Subklinisk høretab, målt ved audiogram

som fald i hørelsen ved højere frekvenser

(4000-8000 Hz).

Ototoksicitet (tinnitus, høretab).

Hjerte

Almindelig (

1/100, <1/10)

Ikke almindelig (

1/1000, <1/100)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt

Kardiovaskulære forstyrrelser.

Hjertesvigt (fatalt*).

Arytmi.

Iskæmiske tilstande (fx. myokardieinfarkt,

hjertestop, angina, myokardieiskæmi).

15534_spc.doc

Side 9 af 16

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig (

1/1.000, <1/100)

Ikke kendt

Emboli*.

Hypertension, hypotension.

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig (

1/100, <1/10)

Respiratoriske forstyrrelser, interstitiel

lungesygdom, bronkospasme.

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Ikke kendt

Kvalme, opkastning, abdominalsmerter,

mavekramper.

Diarré, obstipation, mukosit, øsofagit,

stomatit.

Pankreatitis.

Lever og galdeveje

Almindelig (

1/100, <1/10)

Påvirket leverfunktion.

Hud og subkutant væv

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Alopeci.

Hudsymptomer (urticaria, udslæt, erytem,

pruritus).

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Myalgi.

Artralgi.

Nyrer og urinveje

Almindelig (

1/100, <1/10)

Meget sjælden (<1/10.000)

Urogenitale forstyrrelser.

Akut nyresvigt.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000, <1/100)

Meget sjælden (<1/10.000)

Asteni, smerte.

Feber og kuldegysninger.

Reaktioner på injektionsstedet (rødme,

hævelse og smerte), influenzalignende

syndrom.

Nekrose forbundet med ekstravasation.

15534_spc.doc

Side 10 af 16

Ikke kendt

Utilpashed.

Undersøgelser

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Forhøjet: serumcarbamid, ALAT, ASAT.

Fald i: kreatininclearance, serumnatrium,

serumkalium, serumkalcium og

serummagnesium.

Unormale leverfunktionstest,

Øget serumkreatinin.

* Fatale <1 %.

Blod- og lymfesystem:

Knoglemarvssuppression er den primære dosisbegrænsende bivirkning ved Carboplatin

”Pfizer”. Hvis Carboplatin ”Pfizer” administreres som eneste cytostatikum i den højest

anbefalede dosis, ses trombocytopeni (under 50x10

/l) hos 25 % af patienterne, som regel

med laveste værdier inden for 14-21 dage. Trombocytværdierne normaliseres inden for 35

dage efter behandlingen er afsluttet. Leukopeni (under 2x10

/l) forekommer hos 14 % af

patienterne. Maksimalt fald i leucocytværdier ses inden for 14-28 dage efter behandling er

påbegyndt. Leukocytværdier normaliseres som regel inden for ca. 28 dage, men det kan

tage op til 42 dage. Neutropeni (under 1x10

/l) forekommer hos 18 % af patienterne.

Knoglemarvssuppression kan forværres hvis carboplatin kombineres med anden

knoglemarvssupprimerende behandling.

Der er set anæmi med hæmoglobinværdier <110 g/l hos 71 % af patienterne med normale

baseline-værdier. Forekomsten af anæmi øges med øget eksponering for carboplatin.

Knoglemarvstoksicitet er sværere hos tidligere behandlede patienter, særligt hos patienter

der tidligere er behandlet med cisplatin og hos patienter med nedsat nyrefunktion. Patienter

med dårlig almen tilstand har også øget risiko for leukopeni og trombocytopeni. Disse

virkninger har resulteret i infektioner og blødningskomplikationer hos 4% og 5% af

patienterne behandlet med carboplatin injektion, med døden til følge hos mindre end 1% af

patienterne. Symptomatisk behandling med transfusioner har været påkrævet hos omkring

26 % af patienterne.

Nervesystemet:

Paræstesier induceret af cisplatin, eller af andre årsager, kan vare ved eller forværres under

behandling med carboplatin. Patienter over 65 år og patienter der tidligere er behandlet

med cisplatin samt patienter i længerevarende behandling med Carboplatin "Pfizer" synes

at være særligt disponerede. Hos halvdelen af patienterne med allerede eksisterende

cisplatininduceret perifer neurotoksicitet ses ingen yderligere forværring af symptomerne

under behandling med Carboplatin ”Pfizer”. Der er indberettet symptomer fra

centralnervesystemet (fx søvnighed, angst og depression) hos 5 % af patienterne, og

symptomerne synes ofte at være relateret til brug af antiemetika. Den samlede frekvens af

neurologiske bivirkninger synes at øges hos patienter der modtager Carboplatin ”Pfizer” i

kombinationsbehandling. Dette kan også være relateret til længere kumulativ optagelse.

Klinisk signifikante sensoriske forstyrrelser (fx synsforstyrrelser og smagsforstyrrelser) er

set hos 1% af patienterne.

15534_spc.doc

Side 11 af 16

Øjne:

Synsforstyrrelser og forbigående synstab er sædvanligvis forbundet med højdosis terapi

hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Øre og labyrint:

Subklinisk høretab, målt ved audiogram som fald i hørelsen ved højere frekvenser (4000-

8000 Hz) er set hos 15%. Der er set sjældne tilfælde af hypoakusia.

Høretab, forårsaget af tidligere cisplatinbehandling, kan vare ved eller forværres under

carboplatinbehandling. Ved højere doser end de anbefalede og i kombination med andre

ototoksiske stoffer er der rapporteret klinisk signifikant høretab hos pædiatriske patienter

ved administration af carboplatin.

Luftveje, thorax og mediastinum:

Lungefibrose, manifesteret som trykken for brystet og dyspnø, er rapporteret meget

sjældent. Denne mulighed skal overvejes, hvis lungeoverfølsomhed udelukkes (se

”Immunsystemet” nedenfor).

Mave-tarmkanalen:

Der er indberettet opkastning hos 65 % af patienterne; hos ca. 1/3 var tilstanden svær.

Kvalme er indberettet hos yderligere 15 % af patienterne. Tidligere behandlede patienter

(særligt patienter tidligere behandlet med cisplatin) synes at være mere disponerede for

opkastning. Symptomerne opstår generelt 6-12 timer efter administration af carboplatin og

svinder som regel inden for 24 timer efter behandling og kan sædvanligvis hurtigt

kontrolleres eller forebygges med antiemetika. Forlænget administrationstid for

Carboplatin "Pfizer", dvs. vedvarende infusion eller i daglige doser administreret over 5 på

hinanden følgende dage, kan nedsætte risiko for opkastning. Opkastning er mere

sandsynlig når

Carboplatin ”Pfizer”

gives i kombination med andre emetogene stoffer.

Hos 8 % af patienterne er de gastro-intestinale gener rapporteret som smerte, mens de hos

6 % er rapporteret som diarre og obstipation.

Nyrer og urinveje:

Nefrotoksicitet er som regel ikke en dosisbegrænsende faktor. Behandling med carboplatin

kræver sædvanligvis ikke hydrering og forceret diurese, som ofte er nødvendig under

cisplatinbehandling. Der ses dog forhøjede serum-creatininværdier hos 6 % af patienterne,

og stigninger i serumcarbamid hos 14% og i urinsyre hos 5% af patienterne. Disse er

sædvanligvis milde og reversible hos ca. halvdelen af patienterne. 27 % af patienter med

creatinin-clearance

60 ml/min ved baseline oplever et fald i creatinin-clearance under

behandling med Carboplatin ”Pfizer”. Nefrotoksisk effekt af carboplatin kan være mere

udtalt hos patienter med nyreinsufficiens i anamnesen (se pkt. 4.4).

Metabolisme og ernæring:

Fald i serum-elektrolytværdier natrium, magnesium, kalium og calcium hos henholdsvis

29%, 29%, 20% og 22% af patienterne er indberettet, men uden kliniske symptomer. Der

blev ikke givet elektrolyttilskud sammen med carboplatin. Kombinationskemoterapi har

ikke øget forekomsten af disse elektrolytforandringer. Der har været spontane

indrapporteringer om tidlig hyponatræmi. Da sammenhængen med carboplatinbehandling

ikke er tydelig set i forhold til andre bidragende faktorer (diurese, respiratorisk

dysfunktion, malignitet etc.), bør muligheden for hyponatræmi overvejes. Dette gælder

særligt hos patienter med andre risikofaktorer, fx samtidig diuretisk behandling.

15534_spc.doc

Side 12 af 16

Natriumerstatning eller restriktioner vedrørende vandindtag kurerede sædvanligvis

hyponatræmien.

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper):

Der er indberettet andre primære maligniteter i forbindelse med multistofbehandling;

sammenhængen med carboplatin er dog uklar.

Immunsystemet:

Der er indberettet allergiske reaktioner, som svarer til de, som er observeret efter

administration af andre platinholdige stoffer. Der er forekommet anafylaktoide reaktioner,

af og til fatale, inden for få minutter efter administration. Disse omfatter ansigtsødem,

åndenød, takykardi, lavt blodtryk, urticaria, anafylaktisk shock og bronkospasmer (se

advarsler). Risikoen for en allergisk reaktion er øget ved tidligere eksponering for

platinbehandling. Allergiske reaktioner er dog observeret efter initial eksponering for

carboplatin. Overfølsomhedsreaktioner er med succes behandlet med standard adrenalin,

kortikosteroid og antihistamin.

Lever og galdeveje:

Der er set forandringer i leverfunktion hos patienter med normale baselineværdier, inklusiv

forhøjet total-bilirubin hos 5 %, ASAT hos 15 % og alkalisk fosfatase hos 24 % af

patienterne. Disse forandringer var generelt milde og reversible hos ca. halvdelen af

patienterne.

Forhøjede leverfunktionsværdier normaliseres sædvanligvis under behandlingen.

Der er forekommet svære stigninger i leverfunktionstest hos patienter i behandling med

meget høje doser carboplatin og som har fået autolog knoglemarvstransplantation.

Der er set tilfælde af akut fulminant levercellenekrose efter administration af høje doser

carboplatin.

Andet:

Der er forekommet dødsfald i forbindelse med kardiovaskulære hændelser (hjertesvigt,

emboli, apopleksi) hos <1 % af patienterne. Det er uklart om disse dødsfald var relateret til

kemoterapien eller den underliggende sygdom.

Der er set alopeci, feber og kulderystelser, mukositis, asteni, utilpashed og dysgeusi samt

hypertension.

Der er set isolerede tilfælde af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS).

Hyppigheden af bivirkningerne asteni og alopeci, synes at øges hos patienter i

kombinationsbehandling med carboplatin.

Lokale reaktioner:

Der er set almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet (brænden, smerte,

rødme, hævelse, nældefeber, nekrose forbundet med ekstravasation).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

15534_spc.doc

Side 13 af 16

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer:

Der er ingen kendt antidot til behandling af carboplatin overdosering. Akut overdosering

kan medføre forstærket toksisk effekt f. eks alvorlig knoglemarvssupression, voldsom

kvalme og opkastning, alvorlig neurosensorisk toksicitet, lever- og nyresvigt i værste fald

med døden til følge. Anvendelse af højere carboplatindoser end de anbefalede, er

associeret med synstab. Klinisk betydeligt høretab er rapporteret hos børn, efter anvendelse

af højere doser carboplatin end de anbefalede i kombination med andre ototoksiske stoffer

(se pkt. 4.4).

Behandling:

Symptomatisk. Hæmodialyse er kun delvist effektiv og kun indenfor de første 3 timer efter

administration. Dette skyldes den hurtige og ekstensive binding af platin til

plasmaproteiner.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

L 01 XA 02 – Antineoplastiske stoffer, platinforbindelser.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Efter intracellulær aktivering får molekylet alkylerende egenskaber, se alkylerende

cytostatika.

5.2.

Farmakokinetiske egenskaber

Efter intravenøs indgift vil plasmakoncentrationen aftage bifasisk med en første, hurtig fase

med en halveringstid på ca. 1½ time og en anden fase med en halveringstid på ca. 6 timer.

Plasmaproteinbindingsgraden er ca. 29 % 4 timer efter indgift, 24 timer efter indgift er den ca.

85-89 %. Carboplatin udskilles hovedsageligt via nyrerne. Inden for 24 timer udskilles 50-

70 %, hvoraf 32 % af dosis udskilles uomdannet.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Bør kun opløses i/fortyndes med sterilt vand og isotonisk glucoseinfusionsvæske.

15534_spc.doc

Side 14 af 16

Bør ikke tilblandes andre farmaka.

Aluminium i kontakt med opløst carboplatin giver udfældning af platin. Ved tilberedning og

administrering må der derfor ikke anvendes utensilier indeholdende aluminium.

6.3

Opbevaringstid

Infusionskoncentrat: 2 år.

Brugsfærdig infusionsvæske: 12 timer.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Infusionskoncentrat: Må ikke opbevares over 25° C. Opbevares i original emballage.

Brugsfærdig infusionsvæske: 2-8° C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hætteglas (polypropylen) med tefloncoated halobutylprop, aluminiumsforsegling, flip-off

hætte.

Pakningsstørrelser: 5x5 ml, 5x15 ml og 5x45 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Arbejdstilsynets regler om håndtering af cytostatika bør følges.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

Tilberedning:

Den beregnede mængde Carboplatin “Pfizer”, koncentrat til infusionsvæske 10 mg/ml

fortyndes med enten sterilt vand eller glukose infusionsvæske 50 mg/ml. Carboplatin

"Pfizer", koncentrat til infusionsvæske kan fortyndes ned til en laveste koncentration på 0,5

mg/ml.

Sædvanligvis fortyndes den beregnede carboplatindosis i de respektive infusionsvæsker op

til et volumen på 500 ml.

Særlige forholdsregler ved forlænget i.v. infusion:

Det kan ikke anbefales at fortynde carboplatin i 0,9 % natriumchloridopløsning ved forlænget

i.v infusion. Dette skyldes at carboplatin nedbrydes med 5 % af startkoncentrationen i løbet af

24 timer ved 25 ºC. Derudover kan fortynding i natriumchloridopløsning medføre

omdannelse til cisplatin og dermed øge risikoen for toksicitet.

Bemærk

Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

Beskyttelsesinstruktion:

Håndtering af Carboplatin “Pfizer” bør foretages i speciel tilberedningsbænk,

beskyttelseshandsker og overtrækstøj anvendes. Såfremt speciel tilberedningsbænk

ikke findes, suppleres med mundbind og beskyttelsesbriller.

Affald (injektionsflasker, kompresser, injektionssprøjter o.l.) der har været i kontakt

med Carboplatin “Pfizer”, skal håndteres som risikoaffald.

Hvis Carboplatin “Pfizer” kommer på huden, skylles med rigelige mængder koldt

vand, efterfulgt af grundig vask med vand og sæbe.

15534_spc.doc

Side 15 af 16

Hvis Carboplatin “Pfizer” kommer i øjnene, skylles grundigt med store mængder koldt

vand og øjenlæge kontaktes med det samme.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

15534

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

7. juli 1995

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

9. februar 2017

15534_spc.doc

Side 16 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information