Carbomix granulat til oral suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

25-09-2017

Aktiv bestanddel:
Aktivt kul
Tilgængelig fra:
Abacus Medicine A/S
ATC-kode:
A07BA01
INN (International Name):
Active charcoal
Lægemiddelform:
granulat til oral suspension
Autorisationsnummer:
59879
Autorisation dato:
2017-09-22

Carbomix

er et registreret varemærke, der tilhører

Norit International N.V.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, eller apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Carbomix

Sådan skal du tage Carbomix

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Carbomix indeholder aktivt kul og anvendes i tilfælde af akut

forgiftning og overdosering af medicin indtaget gennem munden.

Det aktive kul i Carbomix kan binde (absorbere) skadelige eller

uønskede stoffer i mavetarmkanalen.

Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det

bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Carbomix

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering

end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Carbomix, hvis:

Du er allergisk over for aktivt kul, eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Carbomix (angivet i punkt 6).

Du ved, at forgiftningen helt sikkert skyldes ætsende stoffer

(stærke syrer som f.eks. saltsyre eller baser som f.eks.

afløbsrens). Carbomix må ikke anvendes til forgiftninger

som skyldes ætsende stoffer, da dette kan vanskeliggøre

undersøgelse af spiserør og undersøgelse af maven.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt straks lægen eller giftcenter før du tager Carbomix,

hvis du:

har en akut forgiftning og overdosering af medicin taget

gennem munden. Du skal straks tage kontakt til læge eller

giftcenter. Umiddelbart derefter indtages Carbomix i henhold

til forskrifterne (se vejledning under punkt 3).

Vær opmærksom på følgende

Carbomix kan anvendes ved mange typer forgiftninger.

Men nogle forbindelser og opløsninger, som f.eks. jernforbindelser,

lithium-, thallium-, cyanid-, methanol-, ethanol-, ethylenglykol-

og petroleumsholdige opløsninger absorberes i mindre grad

af Carbomix. I tilfælde af forgiftning med sådanne stoffer skal

anden form for afgiftning foretages (f.eks. maveskylning). De mest

almindelige forgiftninger af denne type er angivet nedenfor med

den for disse stoffers relevante behandling:

Stof

Særlig modgift:

Cyanid

Natriumnitrit/4-dimethylaminfenol

Jernforbindelser

Deferoxamin

Lithium

Kalciumpolystyrensulfonat

Methanol/denatureret alkohol

Ethanol

Ethylenglykol/Frostvæske

Ethanol

Ved mange typer forgiftning anvendes både Carbomix og en

særlig modgift. F.eks. ved paracetamol-forgiftning anvendes også

modgiften acetylcystein.

Indtagelse af aktivt kul frarådes for patienter, som tager medicin

der hæmmer tarmens bevægelighed, eller har indtaget et giftstof

med denne virkning, på grund af risiko for tarmslyng der kan

medføre hul på tarmen.

Carbomix giver sort afføring.

Brug af anden medicin sammen med Carbomix

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

Medicin som indtages gennem munden. Carbomix normalt vil

nedsætte virkningen af denne medicin.

P-piller. Carbomix kan nedsætte virkningen af P-piller. Det er

derfor vigtigt at anvende alternativ og sikker prævention, så

du ikke risikere at blive gravid.

Vanddrivende medicin (f.eks. furosemid).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan tage Carbomix, hvis du er gravid.

Vær opmærksom på at Carbomix kan nedsætte virkningen

af p-piller. Det anbefales derfor at bruge, anden og sikker

prævention, under behandlingen med Carbomix.

Amning

Du kan tage Carbomix, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Carbomix påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Carbomix

Tag altid Carbomix nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel

eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år: Ved akut forgiftning og overdosering

indtages 1-2 flasker Carbomix så hurtigt som muligt (= 50-100 g

aktivt kul).

Ved alvorlig forgiftning fortsættes behandlingen i et par dage med

en dosis på 20 g Carbomix hver 4-6 time (20 g aktivt kul svarer ca.

til 160 ml af suspensionen). Hvis indholdet indtages ad flere gange,

skal flasken rystes grundigt for hver gang. Suspensionen skal

indtages gennem munden.

Carbomix kan også gives efter opkastning og maveskylning.

Børn under 12 år: Anbefalet dosis er ca. 1 g kul pr. kg

legemsvægt. I tilfælde af akut forgiftning hos børn under 12 år

gives halv voksendosis (= ½ flaske). Til børn under 4 år startes

med en dosis på en ¼ flaske, hvilket gentages flere gange i

samråd med lægen.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Carbomix

50 g, granulat til oral suspension

Aktivt kul

L91105A-2.0

BRUGSANVISNING

Sådan tager du Carbomix korrekt

Tilberedelse af suspensionen: Ryst flasken grundigt for at

løsne granulatet. Tilsæt vand til flaskens røde streg og ryst igen

flasken i 1 minut. Herved fås ca. 400 ml suspension. Flasken

åbnes forsigtigt og indholdet indtages omgående. Hvis indholdet

indtages ad flere gange, skal flasken rystes for hver gang.

Flasken er udstyret med en speciel top, der kan bruges ved hurtig

og direkte sondetilslutning. Toppen løsnes forsigtigt for at frigøre

evt. tryk i flasken og lukkes igen. Derefter skæres toppen af inden

sondetilslutning.

Suspensionen skal anvendes inden 3 dage.

Hvis du har taget for meget Carbomix

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere

Carbomix, end der står i denne information eller mere end lægen

har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Symptomer på en overdosis kan være forstoppelse. Dette kan

undgås ved at indtage et afføringsmiddel.

Hvis du har glemt at tage Carbomix

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Carbomix

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer bliver værre efter

behandlingen med Carbomix.

Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med

lægen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

De fleste bivirkninger i forbindelse med Carbomix er relateret til

mavetarmsystemet.

Bivirkningerne kan dog også skyldes selve forgiftningen.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Som følge af gentagene høje doser af aktivt kul kan der opstå

forstoppelse af tyndtarmen som har krævet operation.

Hård afføring med hul på tyktarmen til følge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Opkastning.

Forstoppelse.

Mavesmerter.

Diarré.

Kvalme.

Pludselig afføringstrang.

Anal irritation.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Carbomix utilgængeligt for børn.

Inden opblanding skal granulatet opbevares tørt.

Efter opblanding skal blandingen opbevares i køleskab

C - 8

Brug ikke Carbomix efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Carbomix indeholder:

Aktivt stof: Aktivt kul 50 g (efter opløsning i vand, indeholder

Carbomix 12,5 g aktivt kul pr. 100 ml homogen opløsning)

Øvrige indholdsstoffer: Citronsyremonohydrat, glycerol og

acaciagummi.

Udseende og pakningsstørrelser:

Plastflaske med skruelåg.

Carbomix fås i pakningsstørrelsen 10 x 50 g.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Abacus Medicine A/S

Vesterbrogade 149

1620 København V

Tel: 45 70 22 02 12

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Frigivet af

Abacus Medicine B.V.

Diamantweg 4

1812 RC Alkmaar

Holland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2020

22. september 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Carbomix, granulat til oral suspension (Abacus Medicine A/S)

0.

D.SP.NR.

9660

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Carbomix 50g, granulat til oral suspension

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver flaske indeholder 50 g aktivt kul. Efter opløsning i vand indeholder produktet ca.

12,5 g aktivt kul pr. 100 ml homogen opløsning.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Granulat til mikstur, suspension (Abacus Medicine A/S)

Sort granulat.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ved akut oral forgiftning og overdosering af medicinske produkter

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne og børn over 12 år:

50-100 g aktivt kul (= 1-2 flasker Carbomix) indtages så hurtigt som muligt. Ved alvorlige

forgiftninger fortsættes behandlingen i et par dage med en dosis på 20 g hver 4-6 time (20

g aktivt kul svarer ca. til 160 ml af suspensionen).

Børn under 12 år:

Anbefalet dosis: ca. 1 g aktivt kul pr. kg legemsvægt.

I tilfælde af akut forgiftning hos børn under 12 år gives halv voksendosis (= 1/2 flaske). Til

børn under 4 år startes med en dosis på 1/4 flaske, hvilket gentages flere gange i samråd

med lægen.

59879_spc.doc

Side 1 af 5

Ved bevidstløse patienter skal en læge, eller en sygeplejerske under lægetilsyn, give

suspensionen ved hjælp af en sonde.

Carbomix kan også gives efter opkastning eller maveskylning.

For at modvirke optagelse af giftstoffer i kroppen og for at fjerne de allerede absorberede

giftstoffer er det vigtigt, at Carbomix indtages hurtigt. Dog kan langsom indtagelse også

have en positiv virkning.

Ved alvorlig forgiftning anbefales det at indtage flere doser aktivt kul.

Tilberedelse af suspension:

Ryst flasken grundigt for at løsne granulatet. Tilsæt vand til flaskens røde streg. Ryst

grundigt i 1 minut. Herved fås ca. 400 ml suspension. Flasken åbnes forsigtigt og indholdet

indtages omgående. Hvis indholdet indtages ad flere gange, skal flasken rystes for hver

gang.

Flasken er udstyret med en speciel top, der kan bruges ved hurtig og direkte

sondetilslutning. Toppen løsnes forsigtigt for at frigøre evt. tryk i flasken og lukkes igen.

Derefter skæres toppen af inden sondetilslutning.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.

Carbomix må ikke anvendes, hvis forgiftningen helt sikkert skyldes ætsende stoffer (f.eks.

stærke syrer eller baser), da det i sådanne tilfælde kan vanskeliggøre oesofagoskopi og

gastroskopi.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved akut oral forgiftning og overdosering af medicin skal der omgående tages kontakt til

læge eller giftcenter. Umiddelbart derefter indtages Carbomix suspensionen i henhold til

forskrifterne.

Aktivt kul adsorberer ikke organiske og uorganiske salte og opløsninger dvs. salte i jern-,

lithium-, thallium-, cyanid-, methanol-, ethanol-, ethylenglykol- og petroleumsholdige

opløsninger. I tilfælde af forgiftning med sådanne stoffer skal anden form for afgiftning

foretages (f.eks. maveskylning). De mest almindelige forgiftninger af denne type er angivet

nedenfor med den for disse stoffer relevante behandling:

Specific antidote:

Cyanid

Natriumnitrit/4-dimethylaminfenol

Jernforbindelser

Deferoxamin

Lithium

Kalciumpolystyrensulfonat

Methanol

Ethanol

Ethylenglykol

Ethanol

Ved mange typer forgiftning skal der ud over Carbomix indtages en bestemt modgift

(f.eks. ved paracetamolforgiftning: acetylcystein).

Når oral behandling eller en bestemt, oral modgift er meget vigtig for patienten, frarådes

indtagelse af aktivt kul.

Indtagelse af aktivt kul frarådes for patienter, der tager anti-peristaltisk medicin, eller der

har indtaget et giftstof med anti-peristaltisk virkning, pga. risiko for paralytisk ileus,

hvilket kan medføre tarmperforering (se 4.3).

Aktivt kul giver sort afføring.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Indtagelse af aktivt kul vil normalt nedsætte virkningen af andre orale præparater pga.

virkningsforløbet.

Samtidig indtagelse af furosemide og aktivt kul har vist sig at resultere i en stor reduktion

af virkningen af furosemide.

Indtagelse af aktivt kul kan også reducere virkningen af ægløsningshæmmende medicin (se

4.6)

4.6

Graviditet og amning

Kvinder med risiko for graviditet / Svangerskabsforebyggelse

Aktivt kul kan nedsætte virkningen af p-piller. Derfor anbefales det at anvende alternativ,

effektiv og sikker prævention under behandlingen.

Graviditet

Aktivt kul kan, ifølge tidligere erfaringer, anvendes som foreskrevet uden risiko for

fosteret.

Amning

Aktivt kul kan, ifølge tidligere erfaringer, anvendes som foreskrevet uden risiko for barnet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner

Carbomix påvirker ikke køre- eller maskinbetjeningsevnen.

4.8

Bivirkninger

De fleste rapporterede bivirkninger i forbindelse med indtagelse af aktivt kul relaterer til

mavetarmsystemet. De fleste af disse kan dog også skyldes tilgrundliggende

omstændigheder.

Hændelsesfrekvensen kendes ikke (kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data).

Almindeligt rapporterede bivirkninger er: opkastning, forstoppelse, mavesmerter, diarré,

kvalme, pludselig afføringstrang, anal irritation.

Der har været enkelte rapporter (alle som følge af indtagelse af gentagne høje doser af

aktivt kul) om: (pseudo)forstoppelse af tyndtarmen, der har krævet operation og om hård

afføring med perforering af tyktarmen til følge (se 4.9)

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger

vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefttriikkforholdet for

lægemidlet. Læger og iundhediperionale anmodei om at indberette

alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelityrelien

Axel Heidei Gade 1

DKk2300 København S

Webited: www.meldenbivirkning.dk

Ekmail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der kan opstå forstoppelse af tyndtarmen ved gentagen overdosering af medicinsk kul.

Dette kan undgå ved at indtage afføringsmiddel (f.eks. natriumsulfat).

4.3

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Antidot, aktivt kul: ATC-kode: A 07 BA 01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakodynamisk gruppe: medicinsk kul.

ATC-kode: A07BA01.

Aktivt kul er et specielt carboniseret materiale baseret på plantestoffer og med en stor

indvendig overflade, som kan adsorbere skadelige, uønskede og sygdomsfremkaldende

stoffer i mavetarmkanalen. Ved forgiftning kan aktivt kul adsorbere de aktive stoffer fra

mavetarmkanalen.

Adsorbering i aktivt kul af et delvist optaget aktivt stof giver koncentrationsfald

mellem cirkulerende plasma og tarmindhold. Derfor kan passivt adsorberende stoffer på ny

diffundere i modsat retning mod tarmen. Herved kan gentagen indtagelse af aktivt kul også

være virksom efter indtagelse af et aktivt stof.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Da aktivt kul ikke optages i mavetarmkanalen, opstår der ikke nogen distributionsfase eller

metabolisme.

Aktivt kul er et lokalt virkende middel, som efter oral indtagelse kan adsorbere opløste

aktive stoffer i mavetarmkanalen. Derfor skal det indtages så hurtigt som muligt i tilfælde

af indtagelse af giftstoffer eller medicinoverdosis.

For at modvirke desorption af adsorberende giftstoffer er det vigtigt, at det aktive kul

passerer hurtigst muligt gennem mavetarmkanalen, f.eks. ved at give et osmotisk laksantia

(natriumsulfat).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig fare for mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Citronsyre-monohydrat, Glycerol, Acacia gummi

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

Færdig suspension: 3 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Inden opblanding skal granulatet opbevares tørt.

Efter opblanding skal blandingen opbevares i køleskab (2

C - 8

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

HDPE-flaske (500 ml) med HDPE-skruelåg.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige krav.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Abacus Medicine A/S

Vesterbrogade 149

1620 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

59879

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. september 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information