Carbamazepin "Paranova" 400 mg depottabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Aktiv bestanddel:
CARBAMAZEPIN
Tilgængelig fra:
Paranova Danmark A/S
ATC-kode:
N03AF01
INN (International Name):
carbamazepine
Dosering:
400 mg
Lægemiddelform:
depottabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
58614
Autorisation dato:
2017-02-22

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Carbamazepin Paranova

200 mg og 400 mg depottabletter

carbamazepin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Carbamazepin Paranova

3. Sådan skal du tage Carbamazepin Paranova

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Carbamazepin Paranova påvirker hjernen, så hjernen bedre kan styre musklerne og kroppens bevægelser.

Du kan bruge Carbamazepin Paranova mod:

epilepsi.

en nervesygdom, der giver smerter i ansigtet (trigeminusneuralgi).

sygdom, der medfører stor urinproduktion og stærk tørst (diabetes insipidus).

alkoholabstinenser.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CARBAMAZEPIN PARANOVA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Carbamazepin Paranova:

Hvis du er allergisk over for carbamazepin, eller lignende stoffer (f.eks. visse typer medicin mod depression) eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Carbamazepin Paranova (angivet i punkt 6).

Hvis du har en hjertesygdom med svækket overledning af hjertets impulser (A/V blok).

Hvis du har eller har haft svækkelse af knoglemarven (knoglemarvsdepression).

Hvis du har eller har haft stofskiftesygdommen porfyri.

Hvis du tager medicin mod depression (MAO-hæmmere).

Hvis du tager medicin mod svamp (voriconazol).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Carbamazepin Paranova:

Hvis du har haft overfølsomhedsreaktioner over for oxcarbazepin, primidon, phenobarbital eller phenotyin (epilepsimidler).

Hvis du udvikler overfølsomhedsreaktioner med symptomer feber, udslæt, ledsmerter, da det kan være tegn på multiorgan

overfølsomhedslidelse.

Hvis du har dårligt hjerte.

Hvis du har dårligt fungerende nyrer eller lever.

Hvis du har for lavt indhold af natrium i blodet (f.eks. hvis du er i samtidig behandling med diuretika).

Hvis du har grøn stær (forhøjet tryk i øjet).

Hvis du har epilepsi med anfald af blandet type, eller dine anfald bliver værre.

Hvis du bruger p-piller, anden form for prævention kan være nødvendig.

Hvis du tager produkter/naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum).

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som f.eks. Carbamazepin Paranova, har haft selvmordstanker eller tanker

om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge.

Kontakt lægen med det samme, hvis du oplever svimmelhed, døsighed, nedsat blodtryk eller forvirring pga. behandling med Carbamazepin Paranova,

da det kan medføre fald.

Alvorlige hududslæt (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) er set ved brug af carbamazepin. Ofte kan udslættet give sår i munden,

hals, næse, kønsorganer og konjunktivitis (røde og hævede øjne). Disse alvorlige hududslæt indledes ofte med influenzalignende symptomer som

feber, hovedpine, smerter i kroppen. Udslættet kan udvikle sig til en omfattende blæredannelse og afskalning af huden. Den største risiko for

forekomst af alvorlige hudreaktioner er inden for de første måneder af behandlingen.

Disse alvorlige hudreaktioner kan være mere almindelige hos personer fra visse asiatiske lande. Risikoen for disse reaktioner hos patienter af han-

kinesisk eller thailandsk oprindelse kan forudsiges ved at tage en blodprøve af disse patienter. Din læge vil rådgive om, hvorvidt en blodprøve er

nødvendig, før du tager carbamazepin.

Hvis du udvikler udslæt eller de nævnte hud symptomer, skal du stoppe med at tage carbamazepin og kontakte din læge straks.

Før og under behandlingen med Carbamazepin Paranova, vil din læge tage blodprøver, da behandlingen kan ændre sammensætningen af dit blod.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Carbamazepin Paranova. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Carbamazepin Paranova

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Carbamazepin Paranova svarer til lægemidlet Tegretol

Retard.

Tegretol

er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG.

073226P005

10/2018

Tal med lægen, inden du tager Carbamazepin Paranova, hvis du er i behandling med:

smertestillende medicin (buprenorphin, dextro propoxyphen, ibuprofen, metadon, paracetamol, fenazon, tramadol).

hormoner (danazol, østrogen, progesteron).

p-piller. Carbamazepin Paranova kan nedsætte virkningen af p-piller. Tal med din læge om en alternativ præventionsbehandling.

visse typer antibiotika mod infektion (doxycyclin, clarithromycin, erythromycin, ciprofloxacin, rifabutin).

medicin mod depression (fluoxetin, fluvoxamin, bupropion, citalopram, mianserin, nefazodon, sertralin, trazodon, litium, tricykliske antidepressiva,

MAO-hæmmere, aripiprazol, paliperidon).

anden medicin mod epilepsi.

medicin mod svamp (itraconazol, ketoconazol, fluconazol, voriconazol).

medicin mod allergi, kløe og transportsyge (terfenadin, loratadin).

medicin mod Parkinsons syge (MAO-hæmmere).

medicin mod skizofreni og sindslidelser (quetiapin, haloperidol, clozapin, bromperidol, olanzapin, risperidon, ziprasidon).

medicin mod tuberkulose (isoniazid, rifampicin).

medicin mod HIV (indinavir, ritonavir, saquinavir).

medicin, der bruges til at hæmme immunforsvaret (ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus).

medicin mod grøn stær (acetazolamid).

medicin for hjerte- og kredsløb (verapamil, diltiazem, felodipin, digoxin, hydrochlorthiazid, furosemid).

medicin mod mavesår (cimetidin, omeprazol).

muskelafslappende medicin (oxybutynin, dantrolen).

B-vitamin (hos voksne kun i høje doser).

medicin mod kræft (cisplatin, doxorubicin, imatinib, cyclophosphamid, lapatinib, temsirolimus).

medicin mod astma (teofyllin, aminofyllin).

medicin mod akne (isotretinoin).

medicin mod blodpropper (ticlopidin, warfarin, phenprocoumon, dicoumarol, acenocoumarol, rivaroxaban, dabigatran, apixaban, edoxaban).

ormemidler (praziquantel, albendazol).

medicin mod angst/uro (alprazolam, midazolam).

kortikosteroider (prednisolon, dexamethason).

medicin mod nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (levothyroxin).

medicin mod kvalme og opkastning (metoclopramid, aprepitant).

naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum).

medicin, der bruges mod impotens (tadalafil).

Carbamazepin Paranova nedsætter din evne til at tåle alkohol. Du bør derfor holde dig fra alkohol under behandlingen.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Carbamazepin Paranova, og Carbamazepin Paranova kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er

normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apotekets personalet, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Carbamazepin Paranova sammen med mad og drikke

Du kan tage Carbamazepin Paranova sammen med mad og drikke. Du bør drikke et glas vand samtidig med, at du tager Carbamazepin Paranova.

Du må ikke drikke alkohol eller grapefrugtjuice, så længe du er i behandling med Carbamazepin Paranova.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du tager dette lægemiddel.

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende effektiv prævention under behandling med Carbamazepin Paranova i 2 uger efter sidste dosis.

Carbamazepin Paranova kan nedsætte virkningen af oral prævention som indeholder østrogen og/eller progesteron."

Graviditet

Du må kun bruge Carbamazepin Paranova efter lægens anvisning.

Hvis du er i behandling med Carbamazepin Paranova og planlægger at blive gravid, bør du kontakte din læge for at få vurderet om din behandling

eventuelt skal ændres.

Hvis du er blevet gravid, mens du er i behandling med Carbamazepin Paranova, bør du straks kontakte din læge. Du må ikke stoppe behandlingen,

da dette eventuelt kan skade fosteret.

Carbamazepin Paranova kan forværre mangel på folinsyre under graviditeten. Du bør derfor tage folinsyretilskud før og under graviditet. Du bør

desuden tage K-vitamin K1 i de sidste uger af graviditeten. Tal med din læge om dette.

Amning

Carbamazepin Paranova går over i modermælken. Hvis du ammer, må du derfor kun tage Carbamazepin Paranova efter aftale med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Carbamazepin Paranova kan give bivirkninger, såsom svimmelhed, søvnighed,

dobbeltsyn og sløret syn, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken

Carbamazepin Paranova indeholder polyoxyleret og hydrogeneret ricinusolie

Carbamazepin Paranova indeholder polyoxyleret og hydrogeneret ricinusolie, der kan give mavebesvær og diarré.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE CARBAMAZEPIN PARANOVA

Tag altid Carbamazepin Paranova nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du bør synke depottabletterne (1 hel tablet eller ½ tablet) hele sammen med væske. Depottabletterne kan eventuelt opslæmmes i væske

umiddelbart før anvendelsen. Du kan godt dele Carbamazepin Paranova depottabletter, men du må ikke knuse eller tygge dem.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

Epilepsi og diabetes insipidus

Almindelig startdosis er 100-200 mg 1-2 gange daglig. Lægen vil herefter langsomt øge dosis op til sædvanligvis 400 mg 2-3 gange daglig, i nogle

tilfælde 1600-2000 mg dagligt.

Trigeminusneuralgi

Almindelig startdosis er 200-400 mg daglig. Den maksimale dosis er 1200 mg daglig. Lægen vil langsomt øge din dosis, til du bliver smertefri.

Herefter vil lægen gradvist nedsætte din dosis til den lavest mulige vedligeholdelsesdosis.

Alkoholabstinenser

Normal dosis er 600-1200 mg daglig fordelt på 2 doser.

Børn og unge

Epilepsi

Hos børn i alderen 4 år eller derunder: startdosis 20-60 mg/dag, stigende med 20-60 mg hver 2. dag.

Hos børn over 4 år: startdosis 100 mg/dag, stigende med 100 mg i ugentlige intervaller.

Vedligeholdelsesdosis: 10-20 mg/kg legemsvægt daglig i delte doser, f.eks.:

Op til 1 år: 100-200 mg dagligt.

1-5 år: 200-400 mg dagligt.

6-10 år: 400-600 mg dagligt.

11-15 år: 600-1000 mg dagligt.

Over 15 år: 800-1200 mg dagligt.

Ældre

Til ældre patienter er den sædvanelige startdosis 100 mg 2 gange daglig.

Hvis du har taget for mange Carbamazepin Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Carbamazepin Paranova depot tabletter, end der står i denne information, eller flere

end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på let overdosering kan være: døsighed, manglende koordinering af bevægelser, sløret tale og syn, små ufrivillige bevægelser med

øjnene, ufrivillige kropsbevægelser, hallucinationer, opkastninger.

I svære tilfælde kan du få hjerte-karproblemer såsom nedsat eller forhøjet blodtryk, meget hurtig puls samt hjertestop, eller gå i koma.

Du kan desuden få væskeophobninger, vejrtræknings besvær og væske i lungerne.

Hvis du har glemt at tage Carbamazepin Paranova

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte

dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Carbamazepin Paranova

Du må ikke pludselig stoppe behandlingen med Carbamazepin Paranova. Pludselig afbrydelse af behandlingen kan udløse anfald. Tal med lægen,

hvis du ønsker at stoppe behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt straks læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få røde og hvide blod legemer og blodplader). Kontakt straks læge.

Uregelmæssig hjerterytme. Kontakt læge eller skadestue.

Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter. Kontakt læge.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller

skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt straks læge eller skadestue.

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Overfølsomhedsreaktion f.eks. feber, udslæt, hævede lymfeknuder, påvirkning af leverens funktion, galdegangslidelser, nyresvigt, blodpropper.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Diarré, mavesmerter og feber (kan være tegn på betændelse i tarmen). Kontakt læge.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Langsom puls. Kontakt læge eller skadestue, hvis du har meget langsom puls. Ring evt. 112.

Blodpropper med smerter ved hjertet, åndenød, koldsved og besvimelse eller lammelser og taleforstyrrelser. Ring 112.

Øget tendens til infektioner med feber, træthed, svimmelhed og øget tendens til blødninger. Kontakt læge.

Åndedrætsbesvær og ændringer i hjerterytmen (pulsen), svær muskelstivhed, rysten, høj feber og forvirring (malignt neuroleptikasyndrom).

Ring 112.

Overfølsomhedsreaktion i lungerne (feber, vejr trækningsbesvær, lungebetændelse). Kontakt straks læge eller skadestue.

Betændelse i bugspytkirtlen og galdeveje med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.

Nyrebetændelse med smerter, feber og blod i urinen, nyresvigt, nedsat nyrefunktion, hyppig vandladning, manglende vandladning. Kontakt læge

eller skadestue.

Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst. Kontakt straks læge eller skadestue.

Hjernehindebetændelse med svær hovedpine og sløret bevidsthed. Kontakt straks læge eller skadestue.

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, ånde dræts

besvær og besvimelse. Ring 112 (kan være

livsfarligt).

Hævelse af tunge, læber og ansigt; det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.

Udbrud af sindslidelser. Kontakt læge.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra tilgængelige data):

DRESS-syndromet (overfølsomhedsreaktion med hududslæt, feber, påvirkning af organer og blod parametre). Kontakt læge eller skadestue.

AGEP ”akut generaliseret eksantematøs pustulose” (hududslæt over hele kroppen, feber). Kontakt læge.

Knoglemarvssvigt, som giver træthed.

Fald pga. svimmelhed, døsighed, nedsat blodtryk eller forvirring. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive

alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.

Svimmelhed, problem med styring af bevægelser, søvnighed, træthed.

Kvalme, opkastning.

Betændelse i huden med kløende udslæt og rødligt kløende udslæt, nældefeber.

Menstruationsforstyrrelser, manglende ægløsning.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og -kramper, forvirring, koma pga. for lavt natrium i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Hovedpine, dobbeltsyn, nedsat opfattelsesevne.

Mundtørhed, appetitløshed.

Hævede fødder, ankler og hænder, ophobning af væske i kroppen, vægtøgning.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Abnorme ufrivillige bevægelser, rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.

Diarré eller forstoppelse.

Knogleskørhed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Folinsyremangel, bleghed og træthed pga. blod mangel (kan være eller blive alvorligt). Tal med lægen.

Hallucinationer, depression, (kan være alvorlig). Tal med lægen.

Rastløshed, aggression, (kan være alvorlig). Tal med lægen.

Forstørrede lymfeknuder.

Forhøjet blodtryk eller for lavt blodtryk.

Ufrivillige bevægelser i ansigtet, forstyrrelser i øjets bevægelser, taleforstyrrelser (f.eks. dårlig udtale, utydelig tale).

Sløret syn, rødme og hævelse af øjet, trykken/smerter i øjet.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed, evt. smerter i hænder og fødder, muskelsvaghed samt lammelse.

Ufrivillig udskillelse af væsker fra brysterne.

Udvikling af bryster hos mænd.

Mavesmerter, betændelse i tungen, betændelse i mundslimhinden.

Overfølsomhed mod lys.

Hudkløe, uren hud, unormal behåring.

Svedtendens.

Muskelsvaghed, ledsmerter, muskelsmerter eller -kramper.

Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (myxødem).

Nedsat appetit.

Uro, forvirring.

Ømme røde knuder i ansigt og på arme og/eller ben, forandringer i hudpigmentering, små blødninger i hud og slimhinder.

Folinsyremangel.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Mælkeproduktion hos kvinder.

Udvikling af brystvæv hos mænd.

Smagsforstyrrelser.

Uklarhed i øjets linse, betændelse i øjets bindehinde, øget tryk i øjnene.

Høreforstyrrelser, f.eks. tinnitus, døvhed, høre nedsættelse, ændring i toneopfattelse.

Hyppig vandladning, tilbageholdelse af urinen.

Hårtab.

Impotens, nedsat sædproduktion.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra tilgængelige data):

Nedsat knogledensitet (svagere knogler).

Bevidstløshed og hukommelsestab.

Lilla eller rødlilla knopper, der kan klø.

Tilbagevenden af herpes virus infektion.

Tab af negle.

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet

hvis du er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogle skørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.

Carbamazepin Paranova kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse

laboratorieprøver f.eks. ændringer i levertal eller forhøjet fedt i blodet, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Carbamazepin Paranova utilgængeligt for børn.

200 mg: Må ikke opbevares over 25 °C.

400 mg: Må ikke opbevares over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

Brug ikke Carbamazepin Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Carbamazepin Paranova 200 mg og 400 mg depottabletter indeholder:

Aktivt stof: Carbamazepin.

Øvrige indholdsstoffer: Kolloid vandfri silica, ethylcellulose (indeholder cetylalkohol og natriumlaurilsulfat), hypromellose, eudragit ED30,

magnesiumstearat, croscarmellosenatrium, talcum, mikrokrystallinsk cellulose, polyoxyleret og hydrogeneret ricinusolie, rød jernoxid (E172), gul

jernoxid (E172) og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser:

Carbamazepin Paranova 200 mg er en lys orange depottablet med delekærv, med C-G præget på den ene side og H-C præget på den anden side.

Carbamazepin Paranova 400 mg er en lys orange depottablet med delekærv, med CG-CG præget på den ene side og ENE-ENE præget på den

anden side.

Carbamazepin Paranova findes i pakninger med 100 depottabletter og 200 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information