Capstar Vet. til katte og små hunde 11,4 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

18-04-2017

Aktiv bestanddel:
NITENPYRAM
Tilgængelig fra:
Elanco GmbH
ATC-kode:
QP53BX02
INN (International Name):
nitenpyram
Dosering:
11,4 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
33597
Autorisation dato:
2002-08-15

12. april 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Capstar Vet. til katte og små hunde, tabletter

0.

D.SP.NR

21350

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Capstar Vet. til katte og små hunde

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én tablet indeholder 11,4 mg Nitenpyram

For fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer, se punkt 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Hvid til lysegul, rund, bikonveks tablet med mærkning ”RB” på den ene side og ”CG” på

den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund. Kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Behandling af loppeangreb (C. felis) hos kat og hund.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

33597_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Må ikke anvendes til dyr under 4 uger eller med en vægt under 1 kg, da disse grupper af

dyr ikke er undersøgt.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

I den første time efter administrationen kan dyret klø sig mere end normalt. Dette skyldes

loppernes reaktion på præparatet. I meget sjældne tilfælde kan dette vise sig som

forbigående tegn på hyperaktivitet, halsen, vokalisering og overdreven slikken af pelsen.

Kortvarige neurologiske symptomer såsom muskelrystelser, ataxi og kramper er også

blevet rapporteret i meget sjældne tilfælde.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Nitenpyram kan bruges under drægtighed og laktation. Undersøgelser på laboratoriedyr

(rotter og kaniner) har ikke vist tegn på teratogene eller føtotoksiske effekter, og

præparatets sikkerhed er påvist hos både drægtige og diegivende katte og hunde.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte. Der sås ingen bivirkninger i kliniske studier når nitenpyram blev

administreret sammen med andre veterinærlægemidler, herunder almindeligt anvendte

loppemidler, ormemidler, vacciner og antibiotika.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Den mindste anbefalede dosis er 1 mg/kg, med følgende anbefalinger:

11,4 mg (1 tablet) gives til katte og små hunde mellem 1 og 11 kg gives når loppeangrebet

opdages. Behandlingshyppigheden afhænger af graden af angrebet. Ved et alvorligt

loppeangreb kan det være nødvendigt at behandle dyrene hver eller hver anden dag, indtil

angrebet er under kontrol. Behandlingen kan gentages, hvis der atter ses lopper. Der bør

ikke gives mere end 1 behandling pr. dag.

Tabletterne gives peroralt, med eller uden foder. For at forbedre smagen kan tabletten

skjules i en lille mængde foder umiddelbart før administrationen.

33597_spc.doc

Side 2 af 4

Capstar har ingen langtidsvirkning. For at forhindre reinfestering anbefales samtidig brug

af et middel der kontrollerer de immature stadier i loppens livscyklus. Dyrlægen bør

udforme et passende behandlingsprogram.

4.10

Overdosering

Nitenpyram tåles godt af dyrearterne: hund og kat. Overdosering op til 50 mg/kg hos kat

og 70 mg/kg hos hund gav ingen symptomer.

Bivirkninger i form af savlen, opkastning, lind afføring, krampeanfald og nedsat aktivitet

ses ved højere doser, og deres alvorlighed tiltager med stigende dosis. Symptomerne

forsvinder hurtigt og dyret kommer sig fuldstændigt i løbet af 24 timer efter indgift af en

overdosis på grund af nitenpyrams hurtige elimination. Gennem 6 måneders daglig

dosering hos kat og hund sås ingen klinisk signifikante behandlingsrelaterede bivirkninger.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Andre ektoparasitære midler til systemisk brug,

ATCvet kode: QP 53 BX 02

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Det aktive stof, nitenpyram tilhører den kemiske gruppe neonikotinoider, som binder sig til

og hæmmer insekt-specifikke nikotinacetylcholin receptorer.

Nitenpyram griber ind i neurotransmissionen og fører til voksne loppers død.

Nitenpyram hæmmer ikke acetylcholinesterase.

Virkningen på lopper (Ctenocephalides felis) kan ses så hurtigt som 15-30 minutter efter

administrationen af præparatet til værtsdyret. Virkningen indtræder ved loppernes første

blodmåltid efter at tilstrækkelig blodkoncentration er opnået. Mellem 95% og 100%

virkning observeres indenfor de første 6 timer og 100% nås inden for 24 timer. Der er

ingen langtidsvirkning.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Nitenpyram absorberes hurtigt. Mere end 90% absorberes fra mavetarmkanalen hos kat og

hund. Fodring har ingen indflydelse på absorptionen hos hund. Hos kat forårsager fodring

en svag forsinkelse i T

, uden at det har effekt på andre farmakokinetiske egenskaber og

uden at virkningen påvirkes. Den maksimale blodkoncentration nås efter 0,5-2 timer i

begge fastende dyrearter, og eliminationshalveringstiden er omkring 4 timer hos hund og 8

timer hos kat. Mere end 90% udskilles med urinen i løbet af 1 dag hos hund og 2 dage hos

kat, hovedsagelig som uomdannet substans.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cellulose, mikrokrystallinsk

Majsstivelse

Lactosemonohydrat

33597_spc.doc

Side 3 af 4

Silica, vandfri

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C.

6.5

Emballage

Karton med 1 polyamid/aluminium/PVC-aluminium blisterkort. Blisterkortet indeholder 1

tablet.

Karton med 1 eller 10 polyamid/aluminium/PVC-aluminium blisterkort. Hvert blisterkort

indeholder 6 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne skal destrueres i overensstemmelse med de

lokale krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Elanco Europe Ltd

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke RG 24 9NL

Storbritannien

Repræsentant

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

33597

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. august 2002

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. april 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

33597_spc.doc

Side 4 af 4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information