Canidryl 50 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

17-05-2016

Aktiv bestanddel:
Carprofen
Tilgængelig fra:
Chanelle Pharmaceutical Man. Ltd
ATC-kode:
QM01AE91
INN (International Name):
carprofen
Dosering:
50 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
39515
Autorisation dato:
2007-01-08

13. maj 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Canidryl, tabletter

0.

D.SP.NR

23484

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Canidryl

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof

Carprofen

20.0 mg/tablet

50.0 mg/tablet

100.0 mg/tablet

Hjælpestoffer

Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

En rund, flad hvid tablet med skråvinklet kant og en delekærv på den ene side. Tabletten

kan deles i to lige store dele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hunde.

4.2

Terapeutiske indikationer

Reduktion af inflammation og smerte forårsaget af muskuloskeletale sygdomme og

degenerativ ledsygdom. Som opfølgning til parenteral analgesi ved behandling af

postoperativ smerte.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til katte.

Må ikke anvendes til hvalpe under 4 måneder.

Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af

hjælpestofferne.

39515_spc.doc

Side 1 af 6

Må ikke anvendes til hunde som lider af hjerte-, lever- eller nyresygdomme, hvor der er

risiko for gastrointestinal ulceration eller blødning, eller hvis der er tegn på bloddyskrasi.

Se pkt. 4.7

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Se pkt. 4.3 og 4.5

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Anvendelse til gamle hunde kan være forbundet med øget risiko.

Hvis en sådan anvendelse ikke kan undgås, kan der være behov for særlig klinisk omsorg.

Undgå anvendelse til dehydrerede, hypovolmiske eller hypotensive hunde, eftersom der er

potentiel risiko for øget nyretoksicitet.

Samtidig medicinering med potentielt nyretoksiske lægemidler bør undgås.

NSAID-præparater kan hæmme fagocytose og ved behandling af inflammatoriske tilstande

associeret med bakterielle infektioner bør der samtidig behandles med antimikrobielle

lægemidler.

Andre NSAID-præparater bør ikke administreres samtidigt med eller indenfor 24 timer.

Visse NSAID-præparater kan være meget stærkt bundet til plasmaproteiner og konkurrere

med andre stærkt bundne lægemidler, hvilket kan føre til toksisk effekt.

Særlige forsigtighedsregler for den person, der administrerer lægemidlet

Ved utilsigtet indtagelse af tabletterne, bør der straks søges læge. Vis lægen indlægssedlen.

Vask hænder efter håndtering af præparatet.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Typiske bivirkninger forbundet med NSAID-præparater, såsom opkastning, tynd afføring/

diarré, fækal okkult blødning, nedsat appetit og letargi er blevet rapporteret. Disse

bivirkninger forekommer sædvanligvis i løbet af den første behandlingsuge og er i de fleste

tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingsophør, men kan i meget sjældne tilfælde

være alvorlige eller dødelige.

I tilfælde af bivirkninger bør præparatet seponeres og dyrlægen kontaktes.

Som for andre NSAID-præparater er der risiko for sjældne nyre- eller idiosynkratiske

leverbivirkninger.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Laboratoriestudier på rotter og kanin har vist tegn på føtotoksiske effekter af carprofen ved

doser som ligger tæt ved den terapeutiske dosis. Sikkerhed ved anvendelse under

drægtighed og diegivning er ikke undersøgt. Må ikke anvendes til drægtige eller

diegivende tæver.

39515_spc.doc

Side 2 af 6

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Carprofen bør ikke administreres sammen med glukokortikoider.

Se også pkt. 4.5

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral administration.

4 mg carprofen pr. kg. legemsvægt pr. dag.

Der anbefales en startdosis på 4 mg carprofen pr. kg legemsvægt pr. dag, givet enten som

enkeltdosis eller fordelt på to lige store doser. Den daglige dosis kan reduceres afhængig af

klinisk respons. Behandlingens varighed afhænger af den opnåede effekt. Langvarig

behandling bør ske under regelmæssig dyrlægetilsyn.

Parenteral præoperativ behandling med carprofen kan efterfølges af carprofentabletter med

dosis på 4 mg/kg/dag i fem dage for at forlænge den analgetiske og antiinflammatoriske

beskyttelse postoperativt.

Overskrid ikke den anbefalede dosis.

4.10

Overdosering

Der sås ingen tegn på toksitet når hunde blev behandlet med carprofen med doser op til

6mg/kg 2 gange dagligt i 7 dage (3 gange den anbefalede dosis på 4mg/kg) og 6mg/kg én

gang dagligt i yderligere 7 dage (1.5 gange den anbefalede dosis på 4mg/kg).

Der er ingen specifik antidot mod overdosering med carprofen, men almen symptomatisk

behandling bør igangsættes som ved klinisk overdosering med NSAID’er.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

6.

Farmakoterapeutisk gruppe: Non-steroid antiinflammatorisk lægemiddel. ATCvet-kode:

QM01AE91.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Carprofen tilhører 2-arylpropionsyregruppen af non-steroide antiinflammatoriske

lægemidler (NSAID-præparater) og har antiinflammatorisk, analgetisk og antipyretisk

virkning. Carprofen er et chiralt lægemiddel. Carprofen, som de flest andre NSAID-

præparater, hæmmer enzymet cyclooxygenase i arachidonsyrekaskaden. Carprofens

hæmning af prostaglandinsyntesen er imidlertid svag i forhold til dets antiinflammatoriske

og analgetiske virkning. Den eksakte virkemekanisme af carprofen er ikke klarlagt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral indgift absorberes carprofen hurtigt af hunde. Efter indgift af Canidryl tabletter

til hunde blev der opnået en gennemsnitlig Cmax (maksimal serumkoncentration) på

henholdsvis 15.8 µg/ml og 12.2 µg/ml efter ca. 2 timer for carprofen R(-) og 1.7 timer for

carprofen S(+). Den gennemsnitlige halveringstid for begge enantiomerer var ca. 6 timer.

Den analgetiske virkning af hver dosis varer i mindst 12 timer.

Carprofen har et lille fordelingsvolumen og lav systemisk clearance. Det er stærkt bundet

til plasmaproteiner.

Carprofen metaboliseres i leveren via konjugation og oxidation. Udskillelsen af

glukuronid- konjugat er hovedsagelig fækal efter udskillelse i galden.

39515_spc.doc

Side 3 af 6

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat,

grillet kød smag.

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

Canidryl 20mg & 50mg

Holdbarheden af det veterinærmedicinske produkt i blisterpackninger: 4 år

Holdbarheden af det veterinærmedicinske produkt i HDPE-beholdere: 3 år

Canidryl 100 mg

Holdbarheden af det veterinærmedicinske produkt i blisterpackninger: 3 år

Holdbarheden af det veterinærmedicinske produkt i HDPE-beholdere: 3 år

Alle delte eller ubrugte tabletter skal straks kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares tørt i original emballage. Beskyttes mod lys.

6.5

Emballage

Hvid HDPE beholder med børnesikret skruelåg af hvid polypropylen.

Blisterpakning af PVC/PVdC (250µm/40g/m

) med 20 mu hårdhærdet

aluminiumsfolie

Pakningsstørrelser: Blister

Pakningsstørrelse: 6 tabletter: En æske med 1 blister. Hver blister indeholder 6 tabletter.

Pakningsstørrelse: 10 tabletter: En æske med 1 blister. Hver blister indeholder 10 tabletter.

Pakningsstørrelse: 14 tabletter: En æske med 1 blister. Hver blister indeholder 14 tabletter.

Pakningsstørrelse: 20 tabletter: En æske med 2 blister. Hver blister indeholder 10 tabletter.

Pakningsstørrelse: 28 tabletter: En æske med 2 blister. Hver blister indeholder 14 tabletter.

Pakningsstørrelse: 30 tabletter: En æske med 3 blister. Hver blister indeholder 10 tabletter.

Pakningsstørrelse: 42 tabletter: En æske med 3 blister. Hver blister indeholder 14 tabletter.

Pakningsstørrelse: 50 tabletter: En æske med 5 blister. Hver blister indeholder 10 tabletter.

Pakningsstørrelse: 56 tabletter: En æske med 4 blister. Hver blister indeholder 14 tabletter.

Pakningsstørrelse: 60 tabletter: En æske med 6 blister. Hver blister indeholder 10 tabletter.

Pakningsstørrelse: 70 tabletter: En æske med 5 blister. Hver blister indeholder 14 tabletter

eller en æske med 7 blister, hver blister indeholder 10 tabletter.

Pakningsstørrelse: 84 tabletter: En æske med 6 blister. Hver blister indeholder 14 tabletter

Pakningsstørrelse: 98 tabletter: En æske med 7 blister. Hver blister indeholder 14 tabletter.

Pakningsstørrelse: 100 tabletter: En æske med 10 blister. Hver blister indeholder 10

tabletter.

Pakningsstørrelse: 140 tabletter: En æske med 10 blister. Hver blister indeholder 14

tabletter eller en æske med 14 blister, hver blister indeholder 10 tabletter.

Pakningsstørrelse: 180 tabletter: En æske med 18 blister. Hver blister indeholder 10

tabletter.

39515_spc.doc

Side 4 af 6

Pakningsstørrelse: 200 tabletter: En æske med 20 blister. Hver blister indeholder 10

tabletter.

Pakningsstørrelse: 250 tabletter: En æske med 25 blister. Hver blister indeholder 10

tabletter.

Pakningsstørrelse: 280 tabletter: En æske med 28 blister. Hver blister indeholder 10

tablettereller en æske med 20 blister, hver blister indeholder 14 tabletter.

Pakningsstørrelse: 300 tabletter: En æske med 30 blister. Hver blister indeholder 10

tabletter.

Pakningsstørrelse: 500 tabletter: En æske med 50 blister. Hver blister indeholder 10

tabletter.

Pakningsstørrelse: 1000 tabletter: En æske med 100 blister. Hver blister indeholder 10

tabletter.

Pakningsstørrelser for beholder:

20 mg:

Pakningsstørrelse

Beholder volumen

6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70,

84

15 ml

98, 100, 140

30 ml

180, 200

50 ml

250, 280, 300

75 ml

500

100 ml

1000

250 ml

50 mg:

Pakningsstørrelse

Beholder volumen

6, 10, 14, 20, 28, 30

15 ml

42, 50

30 ml

60, 70

50 ml

84, 98, 100

75 ml

140, 180, 200

100 ml

250, 280

150 ml

200 ml

300 ml

100 mg:

Pakningsstørrelse

Beholder volumen

6, 10, 14

15 ml

20, 28, 30

35 ml

42, 50

60 ml

60, 70

75 ml

84, 98

100 ml

100

150 ml

140, 180, 200

200 ml

250

250 ml

280, 300

400 ml

Der er ikke nødvendigvis alle pakningsstørrelser, som er markedsført

39515_spc.doc

Side 5 af 6

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea,

Co. Galway,

Irland

Repræsentant:

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

7171 Uldum

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

20 mg:

39514

50 mg:

39515

100 mg:

39516

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. januar 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

13. maj 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

39515_spc.doc

Side 6 af 6

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information