Canesten 500 mg vaginaltabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Aktiv bestanddel:
CLOTRIMAZOL
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
G01AF02
INN (International Name):
clotrimazole
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
vaginaltabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
56061
Autorisation dato:
2015-07-17

Indlægsseddel: Information til brugeren

Canesten

®

100 mg og 500 mg vaginaltabletter

Clotrimazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, har givet dig.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se afsnit 4.

– Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

3. Sådan skal du bruge Canesten

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Canesten indeholder det svampedræbende middel

clotrimazol, som virker mod flere forskellige former for

mikroorganismer, fx dermatofytter (svamp i huden),

gærsvampe og skimmelsvampe etc.

Voksne og unge over 15 år: Til behandling af infektion

i skeden. Infektionen skyldes typisk Candida (en

gærsvamp). Symptomerne kan være kløe, en

brændende fornemmelse og hvid-gulligt udflåd.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke

får det bedre i løbet af 7 dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Canesten

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information.

Brug ikke Canesten:

– hvis du er allergisk over for clotrimazol eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Canesten (angivet i

afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Canesten.

Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen,

ved betændelse i underlivet for første gang.

hvis du har gentagne betændelser over længere tid

(gentagne betændelser inden for to måneder). Det

er i så fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan

give svampeinfektioner.

hvis du er mellem 12-15 år eller hvis du er i eller

efter overgangsalderen, for at udelukke andre

sygdomme.

Canesten bør ikke anvendes af børn under 12 år.

Hvis du har et af følgende symptomer, da de kan

skyldes anden sygdom end svampeinfektioner:

hvis du har ildelugtende udflåd.

hvis du har feber (temperaturer over 38 °C).

hvis du har smerter i den nedre del af maven.

hvis du har rygsmerter.

hvis du har blødning fra skeden.

hvis du har kvalme.

hvis du har smerter i skulderen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til

at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Canesten

Brug altid Canesten nøjagtigt som beskrevet i denne

indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets

eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet.

Den anbefalede dosis er

De angrebne områder omfatter typisk både skeden

og de ydre kønsorganer. Svampeinfektion i skeden

kan behandles med Canesten vaginaltabletter.

Svampeinfektion i de ydre kønsorganer kan behandles

med Canesten 1 % creme eller Canesten 1 %

vaginalcreme.

Brug ikke applikatoren, hvis du er gravid (se pkt. 2

under ”Graviditet”).

Af praktiske hensyn bør behandlingen ikke foretages

under menstruation.

Behandlingen skal færdiggøres, selvom symptomerne

er forsvundet.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke

får det bedre efter 7 dage.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer

(f.eks. kløe og betændelse) og efter samråd med

lægen.

Behandling af svampeinfektion i skeden

Voksne og unge over 15 år:

Canesten 100 mg vaginaltabletter: 1 vaginaltablet 100

mg indføres dybt i skeden ved sengetid i 6 dage.

Vaginaltabletten indføres så dybt som muligt i skeden,

da en vis fugt er nødvendig, for at vaginaltabletten

skal blive opløst. Behandlingen bør ske om aftenen

lige før sengetid og udføres bedst liggende med let

optrukne ben.

Canasten 500 mg vaginaltabletter: 1 vaginaltablet 500

mg indføres i skeden ved sengetid som engangsdosis.

Vaginaltabletten indføres så dybt som muligt i skeden,

da en vis fugt er nødvendig, for at vaginaltabletten

skal blive opløst. Behandlingen bør ske om aftenen

lige før sengetid og udføres bedst liggende med let

optrukne ben.

Canesten vaginaltabletter er lugtfri og misfarver

ikke tøjet.

09-2019

P193636-2

Du må ikke anvende tamponer, udskylning af skeden,

sæddræbende midler eller andre produkter, der

anvendes i skeden under behandlingen med Canesten.

Samleje i skeden bør undgås ved en infektion og under

behandlingen med Canesten, da infektionen kan

overføres til partneren, og virkningen og sikkerheden

af latexprodukter som kondom og pessar kan være

nedsat. Den nedsatte virkning er midlertidig og

forekommer kun under behandlingen.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer

(f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen.

Vask hænderne grundigt efter hver behandling.

Må ikke indtages.

Brug af anden medicin sammen med Canesten

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl det til lægen, hvis du anvender tacrolimus

eller sirolimus (medicin, der virker dæmpende på

immunforsvaret). Samtidig anvendelse af Canesten

kan øge virkningen af tacrolimus og sirolimus, og din

læge vil derfor følge behandlingen nøje.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du

bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Canesten skal anvendes med forsigtighed under

graviditet, især i det første trimester af graviditeten

og kun på ordination fra lægen. Der er begrænsede

oplysninger fra behandling med clotrimazol hos

gravide kvinder. Dyreforsøg tyder dog ikke på, at der er

skadelige virkninger på afkommet.

Hvis du anvender Canesten, mens du er gravid, må

du ikke bruge applikatoren (indføringshylsteret), da

den kan irritere livmoderhalsen. Hvis du er gravid,

er det derfor bedre at bruge vaginaltabletter end

vaginalcreme, da vaginaltabletterne kan indføres med

fingrene (uden brug af applikator (indføringshylster)).

Amning

Canesten bør ikke anvendes under amning, da det har

vist sig, at clotrimazol overføres til mælken.

Frugtbarhed

Der er ikke gennemført studier med mennesker af

virkningerne på frugtbarheden. Dyreforsøg har

dog ikke vist nogen virkninger af lægemidlet på

frugtbarheden.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Brugsanvisning

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator

(indføringshylster):

1. Klem åbningen i applikatoren let sammen, så der

dannes en oval åbning. Placer vaginaltabletten i

applikatoren med spidsen udad.

2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som

muligt (det er bedst at ligge på ryggen med bøjede

ben, der er trukket let op).

3. Tryk stemplet ind, så vaginaltabletten placeres i

skeden. Fjern applikatoren.

Kun vaginaltabletter 100 mg

4. Træk stemplet ud af applikatoren efter brug og vask

delene i varmt (ikke kogende) sæbevand. Skyl i

rindende vand og tør omhyggeligt.

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator

(indføringshylster):

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i stedet

for applikatoren.

Hvis du har brugt for meget Canesten

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere af Canesten, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og

du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Canesten

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/

brændende fornemmelse, irritation, ubehag.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter):

Allergiske reaktioner (besvimelse, lavt blodtryk,

vejrtrækningsbesvær, nældefeber).

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende date):

Mavesmerter, bækkensmerter, hævelse (ødem),

hudrødme, afskalning af huden omkring

kønsorganerne, blødning fra underlivet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Canesten utilgængeligt for børn.

Canesten 100 mg vaginaltablet: Må ikke opbevares

over 25 °C.

Canesten 500 mg vaginaltablet: Opbevares ved

temperaturer under 30 °C.

Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Canesten vaginaltabletter 100 og 500 mg

indeholder:

Aktivt stof: Clotrimazol, 1 vaginaltablet indeholder 100

mg eller 500 mg clotrimazol.

Øvrige indholdsstoffer:

Calciumlactatpentahydrat, crospovidon, kolloid

vandfri silica, lactosemonohydrat, magnesiumstearat,

majsstivelse, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose

og mælkesyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Canesten 100 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med P3

og Bayer.

Canesten 500 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med MU

og Bayer.

Pakningsstørrelser

Canesten vaginaltablet 100 mg: 6 tabletter i blister

med applikator af polyethylen.

Canesten vaginaltablet 500 mg: 1 tablet i blister med

applikator af polyethylen.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Canesten

er et registreret varemærke, der tilhører

Bayer Aktiengesellschaft.

Denne indlægsseddel blev senest ændret september

2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information