Canesten 500 mg vaginaltabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Aktiv bestanddel:
CLOTRIMAZOL
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
G01AF02
INN (International Name):
clotrimazole
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
vaginaltabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
35361
Autorisation dato:
2003-09-30

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten.

3. Sådan skal du bruge Canesten.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Canesten er et svampedræbende middel, som virker mod forskellige

former for mikroorganismer fx. gærsvampe.

Du kan bruge Canesten til behandling af svampeinfektion i skeden,

forårsaget af svampe, der er følsomme over for clotrimazol (det

virksomme stof).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Canesten

Brug ikke Canesten

hvis du er overfølsom over for clotrimazol eller et af de øvrige ind-

holdsstoffer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Canesten

Tal med lægen, inden du bruger Canesten, hvis du:

– er under 12 år. Canesten må ikke anvendes af børn under 12 år.

– er i eller efter overgangsalderen, for at udelukke sygdomme som

klamydia og kræft.

– har gentagne betændelser over længere tid (gentagne betæn-

delser inden for to måneder). Det er i så fald vigtigt at udelukke

sygdomme, som kan give svampeinfektioner.

– har feber (temperaturer over 38 °C), smerter i den nedre del af

maven, rygsmerter, illelugtende udflod, kvalme, blødning fra

skeden, og/eller samtidige smerter i skulderen.

Du må ikke anvende tamponer, udskylning af skeden, sæddræbende

midler eller andre produkter, der anvendes i skeden under behand-

ling med Canesten.

Samleje i skeden bør undgås under behandlingen med Canesten, da

infektionen kan overføres til partneren, og virkningen og sikkerhe-

den af latexprodukter som kondom og pessar kan være nedsat. Den

nedsatte virkning er midlertidig og forekommer kun under behand-

lingen.

Brug af anden medicin sammen med Canesten

Tal med din læge, hvis du tager medicin:

– som dæmper immunforsvaret (tacrolimus).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Du kan bruge Canesten under graviditet. Der skal sikres god hygi-

ejne i fødselskanalen, især i de sidste 4-6 uger af graviditeten.

Du må ikke bruge applikator (indføringshylster) under graviditeten.

Før vaginaltabletten op i skeden med fingeren.

Amning:

Du kan tage Canesten, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i

Canesten

Ingen relevante informationer.

3. Sådan skal du bruge Canesten

Hvis din læge har ordineret Canesten til dig, skal du altid følge

lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Canesten bør ikke anvendes under menstruation.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 vaginaltablet (500 mg) indføres dybt i skeden ved sengetid som

engangsdosis.

Ved samtidig betændelse af området omkring skeden, kan du bruge

Canesten 1% creme eller vaginalcreme 1%. Smør cremen på det

angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger indtil 3 dage efter

symptomfrihed.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks kløe og

rødme) og efter samråd med lægen. Smør Canesten

creme eller 1%

vaginalcreme på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger,

indtil symptomerne er væk.

Hvis symptomerne varer i mere end 7 dage, skal du søge læge.

Brug til børn:

Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

Hvis du har brugt for meget Canesten

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere

Canesten, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Canesten

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller

føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Canesten kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Kløe, udslæt, brændende fornemmelse, irritation, ubehag

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning,

tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.

Allergiske reaktioner (for lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, næl-

defeber).

Hyppigheden er ikke kendt:

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CANESTEN

®

500 mg vaginaltabletter

Clotrimazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug altid dette

lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem

indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet,

hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3 dage.

1000095964-003-01

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Mavesmerter.

Afskalning af huden omkring kønsorganerne, hævelse, bækken-

smerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web-

sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Canesten utilgængeligt for børn.

Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den anførte måned.

Opbevar ikke Canesten ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørelser og yderligere oplysninger

Canesten 500 mg vaginaltabletter indeholder:

Clotrimazol 500 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Vandfrit lactose, mikrokrystallinsk cellulose, mælkesyre, majsstivelse,

povidon, calciumlactat, magnesiumstearat, silica og hypromellose.

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende:

Canesten 500 mg vaginaltabletter er hvide, mærket med MU og

Bayer.

Canesten fås i:

Canesten 500 mg i pakninger med 1 vaginaltablet.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 06/2015.

Teknisk brugervejledning til patienten

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator (indføringshylster):

1. Klem åbningen i applikatoren let sammen, så der dannes en oval

åbning. Placer vaginaltabletten i applikatoren med spidsen udad.

2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt (det er

bedst at ligge på ryggen med bøjede ben, der er trukket let op).

3. Tryk stemplet ind, så vaginaltabletten placeres i skeden. Fjern

applikatoren.

4. Efter brug trækkes stemplet ud af applikatoren. Delene vaskes i

varmt (ikke kogende) sæbevand, skylles i rindende vand og tørres

omhyggeligt.

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator (indføringshylster):

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i stedet for applika-

toren.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Andre produkter

search_alerts

share_this_information