Canesten 500 mg vaginaltabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Aktiv bestanddel:
CLOTRIMAZOL
Tilgængelig fra:
Bayer AB
ATC-kode:
G01AF02
INN (International Name):
clotrimazole
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
vaginaltabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
10843
Autorisation dato:
1982-09-01

Indlægsseddel: Information til brugeren

CANESTEN

vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg

clotrimazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

Sådan skal du bruge Canesten

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bemærk, at lægen kan have ordineret lægemidlet til en anden anvendelse og/eller i en anden dosering end

angivet i indlægssedlen. Følg altid lægens anvisning og anvisningerne på emballagens etiket.

Canesten

indeholder det svampedræbende middel clotrimazol, som virker mod flere forskellige former for

mikroorganismer, f.eks. dermatofytter (svamp i huden), gærsvampe og skimmelsvampe etc.

Voksne og unge over 15 år: Til behandling af infektion i skeden. Infektionen skyldes typisk

Candida

gærsvamp). Symptomerne kan være kløe, en brændende fornemmelse og hvid-gulligt udflåd.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

Brug ikke Canesten:

Hvis du er allergisk over for clotrimazol eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i punkt 6)

Advarsler og forsigtighedsregler

Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen,

ved betændelse i underlivet for første gang.

hvis du har gentagne betændelser over længere tid (gentagne betændelser inden for to måneder). Det er i så

fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan give svampeinfektioner.

hvis du er mellem 12-15 år eller hvis du er i eller efter overgangsalderen, for at udelukke andre sygdomme.

Canesten bør ikke anvendes af børn under 12 år.

Hvis du har et af følgende symptomer, da de kan skyldes anden sygdom end svampeinfektioner:

hvis du har ildelugtende udflåd

hvis du har feber (temperaturer over 38

hvis du har smerter i den nedre del af maven

hvis du har rygsmerter

hvis du har blødning fra skeden

hvis du har kvalme

hvis du har smerter i skulderen

Du må ikke anvende tamponer, udskylning af skeden, sæddræbende midler eller andre produkter, der anvendes i

skeden under behandlingen med Canesten.

Samleje i skeden bør undgås ved en infektion og under behandlingen med Canesten, da infektionen kan

overføres til partneren, og virkningen og sikkerheden af latexprodukter som kondom og pessar kan være nedsat.

Den nedsatte virkning er midlertidig og forekommer kun under behandlingen.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og betændelse) og efter samråd med lægen.

Må ikke indtages. Vask hænderne grundigt efter hver behandling. Undgå kontakt med øjnene.

Brug af anden medicin sammen med Canesten

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl det til lægen, hvis du anvender tacrolimus eller sirolumus (medicin, der virker dæmpende på

immunforsvaret). Samtidig anvendelse af Canesten kan øge virkningen af tacrolimus og sirolimus, og din læge

vil derfor følge behandlingen nøje.

Graviditet, amning og fertilitet

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Canesten skal anvendes med forsigtighed under graviditet, især i det første trimester af graviditeten og kun på

ordination fra lægen. Der er begrænsede oplysninger fra behandling med clotrimazol hos gravide kvinder.

Dyreforsøg tyder dog ikke på, at der er skadelige virkninger på afkommet.

Hvis du anvender Canesten, mens du er gravid, må du ikke bruge applikatoren (indføringshylsteret), da den kan

irritere livmoderhalsen. Hvis du er gravid, er det derfor bedre at bruge vaginaltabletter end vaginalcreme, da

vaginaltabletterne kan indføres med fingrene (uden brug af applikator (indføringshylster)).

Amning

Canesten bør

anvendes med forsigtighed under amning og kun på ordination fra lægen, da det har vist sig i

dyreforsøg, at clotrimazol overføres til mælken.

Fertilitet

Der er ikke gennemført studier med mennesker af virkningerne på fertiliteten. Dyreforsøg har dog ikke vist

nogen virkninger af lægemidlet på fertiliteten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du bør kun færdes i trafikken eller udføre farligt arbejde, når det er sikkert for dig. Nogle lægemidler kan

påvirke din evne til at færdes sikkert i trafikken og udføre farligt arbejde. Læs denne indlægsseddel omhyggeligt.

Hvis du er i tvivl om noget, så spørg din læge eller apotekspersonalet.

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Canesten

Brug altid Canesten nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

De angrebne områder omfatter typisk både skeden og de ydre kønsorganer. Svampeinfektion i skeden kan

behandles med Canesten vaginaltabletter. Svampeinfektion i de ydre kønsorganer kan behandles med Canesten

10 mg/g creme eller Canesten 10 mg/g vaginalcreme.

Brug ikke applikatoren, hvis du er gravid (se punkt 2 under "Graviditet").

Af praktiske hensyn bør behandlingen ikke foretages under menstruation.

Behandlingen skal færdiggøres, selvom symptomerne er forsvundet.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter 7 dage.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og betændelse) og efter samråd med lægen.

Behandling af svampeinfektion i skeden

Voksne og unge over 15 år:

Canesten 100 mg vaginaltabletter: 1 vaginaltablet 100 mg indføres dybt i skeden ved sengetid i 6 dage.

Vaginaltabletten indføres så dybt som muligt i skeden, da en vis fugt er nødvendig, for at vaginaltabletten skal

blive opløst. Behandlingen bør ske om aftenen lige før sengetid og udføres bedst liggende med let optrukne ben.

Canasten 500 mg vaginaltabletter: 1 vaginaltablet 500 mg indføres i skeden ved sengetid som engangsdosis.

Vaginaltabletten indføres så dybt som muligt i skeden, da en vis fugt er nødvendig, for at vaginaltabletten skal

blive opløst. Behandlingen bør ske om aftenen lige før sengetid og udføres bedst liggende med let optrukne ben.

Canesten vaginaltabletter er lugtfri og misfarver ikke tøjet.

Brugsanvisning

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator (indføringshylster):

1. Klem åbningen i applikatoren let sammen, så der dannes en oval åbning. Placér vaginaltabletten i applikatoren

med spidsen udad.

2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt (det er bedst at ligge på ryggen med bøjede ben,

der er trukket let op).

3. Tryk stemplet ind, så vaginaltabletten placeres i skeden. Fjern applikatoren.

Kun vaginaltabletter 100 mg

4. Træk stemplet ud af applikatoren efter brug, og vask delene i varmt (ikke kogende) sæbevand. Skyl i rindende

vand, og tør omhyggeligt.

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator (indføringshylster):

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i stedet for applikatoren.

Hvis du har brugt for meget Canesten

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Canesten, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Hvis du har glemt en dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis, men fortsætte med din sædvanlige dosering.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/brændende fornemmelse, irritation, ubehag.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Allergiske reaktioner (besvimelse, lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, nældefeber).

Hyppighed ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Mavesmerter, bækkensmerter, hævelse (ødem), hudrødme, afskalning af huden omkring kønsorganerne,

blødning fra underlivet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Canesten 100 mg vaginaltablet: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Canesten 500 mg vaginaltablett: Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Canesten vaginaltabletter 100 og 500 mg indeholder:

Aktivt stof: Clotrimazol, 1 vaginaltablet indeholder 100 mg eller 500 mg clotrimazol.

Øvrige indholdsstoffer:

Calciumlactatpentahydrat, crospovidon, vandfri kolloid silica, lactosemonohydrat,

magnesiumstearat, majsstivelse, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose og mælkesyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Canesten 100 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med P3 og Bayer

Canesten 500 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med MU og Bayer

Pakningsstørrelser

Canesten vaginaltablet 100 mg: 6 tabletter i blister med applikator af polyethylen

Canesten vaginaltablet 500 mg: 1 tablet i blister med applikator af polyethylen

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AB

Box 606

169 26 Solna

Sverige

www.canesten.dk

Fremstiller

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Denne indlægsseddel blev sidst opdateret 07/2020

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information