Canergy Vet. 100 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-05-2015

Aktiv bestanddel:
PROPENTOFYLLIN
Tilgængelig fra:
Le Vet Beheer B.V.
ATC-kode:
QC04AD90
INN (International Name):
propentofylline
Dosering:
100 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
54170
Autorisation dato:
2015-05-06

Læs hele dokumentet

6. maj 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Canergy Vet., tabletter

0.

D.SP.NR.

29273

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Canergy Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder:

Aktivt stof:

Propentofyllin

100 mg

Hjælpestoffer:

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Lysebrun med brune prikker, rund og konveks tablet med smagsstof med en krydsformet

delekærv på den ene side.

Tabletterne kan deles i to eller fire lige store dele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hunde.

4.2

Terapeutiske indikationer

Til at forbedre det perifere og cerebrale vaskulære blodomløb. Til forbedring af sløvhed,

døsighed og overordnet adfærd hos hunde.

4.3

Kontraindikationer

Se pkt. 4.7.

Bør ikke anvendes til hunde, der vejer under 5 kg.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

54170_spc.docx

Side 1 af 5

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Specifikke sygdomme (f.eks. nyresygdom) bør behandles på passende vis.

Det bør overvejes at rationalisere lægemidler til hunde, der allerede får behandling for

kongestivt hjertesvigt eller bronkiesygdom.

I tilfælde af nyresvigt skal dosis reduceres.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Der bør udvises forsigtighed for at undgå indgift ved hændeligt uheld.

I tilfælde af indgift af tabletterne ved hændeligt uheld, skal der straks søges lægehjælp, og

indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Vask hænder efter brug.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

I sjældne tilfælde (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr) er der blevet

rapporteret allergiske hudreaktioner, opkastning og hjerteforstyrrelser. I disse tilfælde skal

behandlingen stoppes.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og/eller diegivning er ikke fastlagt. Anvendelse

frarådes til tæver under drægtighed og/eller diegivning og avl.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Den basale dosering er 6-10 mg propentofyllin/kg legemsvægt dagligt, delt i to doser på

følgende måde:

100 mg tabletter

Legemsvægt (kg)

Morgen

Aften

Totalt antal

daglige

tabletter

Total daglig dosis

(mg/kg)

5 kg – 8 kg

6,25 – 10,0

>8 kg – 10 kg

7,5 – 9,4

>10 kg – 15 kg

6,7 – 10,0

>15 kg – 25 kg

1 ½

6,0 – 10,0

>25 kg – 33 kg

6,1 – 8,0

>33 kg – 49 kg

6,1 – 9,1

>49 kg – 66 kg

6,1 – 8,2

54170_spc.docx

Side 2 af 5

>66 kg – 83 kg

6,0 – 7,6

= ¼ tablet

= ½ tablet

= ¾ tablet

= 1 tablet

Tabletterne kan administreres direkte i munden, under hundens tunge eller de kan blandes i

en lille klump mad og administreres mindst 30 minutter før fodring.

Tabletterne kan deles i 2 eller 4 lige store dele for at sikre en akkurat dosering. Placer

tabletten på en flad overflade med delekærven opad og den konvekse (afrundede) side mod

overfladen.

Halvdele: Tryk ned med tommelfingrene på begge sider af tabletten.

Fire dele: Tryk ned med tommelfingeren midt på tabletten.

4.10

Overdosering

Takykardi ved ophidselse, hypotension, rødme af slimhinder og opkastning

Seponeringen af behandlingen fører til en spontan lindring af disse tegn.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: perifer vasodilator, purin-derivater, propentofyllin

ATCvet-kode: QC04AD90

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Propentofyllin har vist sig at øge blodgennemstrømningen, især i hjertet og

skeletmuskulatoren. Det øger også blodgennemstrømningen til hjernen og dermed

iltforsyningen, uden at øge hjernens behov for glucose. Det har en moderat positiv

kronotrop virkning og en markant positiv inotrop virkning. Desuden har det vist sig at have

en antiarytmisk virkning på hunde med myokardieiskæmi, og en bronkodilaterende

virkning, der svarer til aminofyllins virkning.

Propentofyllin hæmmer trombocytaggregation og forbedrer erytrocytternes

flydeegenskaber.

Det har en direkte virkning på hjertet, og reducerer den perifere vaskulære modstand,

hvorved belastningen på hjertet formindskes.

54170_spc.docx

Side 3 af 5

Propentofyllin kan øge villigheden til at dyrke motion og motionstolerancen, især hos

ældre hunde.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral administration absorberes propentofyllin hurtigt og fuldstændigt, og det fordeles

hurtigt i vævet. De maksimale plasmaniveauer opnås 15 minutter efter oral dosering hos

hunde.

Halveringstiden er ca. 30 minutter, og biotilgængeligheden for udgangsstoffet er ca. 30 %.

Der er et antal effektive metabolitter, og biotransformationen finder primært sted i leveren.

80-90 % af propentofyllin udskilles som metabolitter via nyrerne. Resten elimineres med

afføringen. Der er ingen bioakkumulation.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Crospovidon

Talcum

Silica, kolloid vandfri

Calciumbehenat

Gær, deaktiveret

Kunstig oksekødssmag

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 3 år

Opbevaringstid for delte tabletter efter første åbning af den indre emballage: 4 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige temperaturmæssige forholdsregler

vedrørende opbevaringen.

Alle ubrugte tabletportioner skal returneres til den åbne blister og sættes tilbage i kartonen, så

de kan anvendes til den næste administration.

6.5

Emballage

Aluminium - PA/ALU/PVC-blister

Kartonæske med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 eller 50 blistere med 10 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

54170_spc.docx

Side 4 af 5

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater.

Holland

Repræsentant

Virbac Danmark A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

54170

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

6. maj 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

54170_spc.docx

Side 5 af 5

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information